XX. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou 20 th SLOVAK CONGRESS OF VASCULAR SURGERY with international participation

November 6, 2017 | Author: Gwen Reynolds | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download XX. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou 20 th SLOVAK CONGRESS OF VASCULAR SURGERY with ...

Description

PROGRAM A ABSTRAKTY

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ CIEVNEJ CHIRURGIE, o.z. SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI SLOVAK SOCIETY FOR VASCULAR SURGERY OF THE SLOVAK MEDICAL ASSOCIATION organizuje/organises

XX. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE s medzinárodnou účasťou 20th SLOVAK CONGRESS OF VASCULAR SURGERY with international participation 31. 3. 2016 – 2. 4. 2016 DRUŽBA, SKI & WELLNESS RESIDENCE Demänovská dolina

www.cievnachirurgia2016.sk

Organizačný výbor Prezident kongresu/President of the Congress prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.

si Vás dovoľuje pozvať

na satelitné sympózium „Sulodexid v klinickej praxi“

31. 3. 2016 o 15.45 h, hotel Družba, Jasná

Program: Moderátor: Tomka J. Slyško R. (Bratislava) Diabetická noha z pohľadu cievneho chirurga

Vedecký sekretár/Scientific Secretary MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc. Predseda organizačného výboru/Head of the Organizing Committee prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD. Predseda lokálneho organizačného výboru/Head of the Local Organizing Committee MUDr. František Rusňák Členovia výboru SSCCH SLS/Members of the Council of the Slovak Society for Vascular Surgery Prezident/President of the Council prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD. Viceprezident/Vice President MUDr. Ján Tomka, PhD. Vedecký sekretár/Scientific Secretary MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc. Pokladník/Treasurer MUDr. Tomáš Dulka Členovia/Members MUDr. František Rusňák MUDr. Igor Šinák, PhD. MUDr. Július Janek Mgr. Barbora Kovariková

Organizačné zabezpečenie kongresu FARMI-PROFI, s.r.o. PharmDr. Katarína Bilá, Mobil: +421 918 655 120, [email protected] Ing. Michaela Hladová, Mobil: +421 903 133 638, [email protected] www.farmi-profi.sk

Mondek P. (Nitra) Management pacienta s CVD z pohľadu Guidelines ESVS 2015 Maďarič J. (Bratislava) Sulodexid v prevencii recidívy žilového tromboembolizmu – štúdia SURVET Vincze O. (Žilina) Onkologický pacient a riziko trombózy

Všeobecné informácie Miesto a termín konania 31.3. – 2.4.2016 DRUŽBA, SKI & WELLNESS RESIDENCE 031 01 Demänovská dolina – Jasná Registrácia štvrtok piatok sobota

31. 3. 2016 1. 4. 2016 2. 4.2 016

8.00 – 17.00 hod. 8.00 – 18.00 hod. 8.00 – 10.30 hod.

Registračný poplatok Členovia SSCCH 70,– € Nečlenovia SSCCH 90,– € Lekári do 35 rokov 30,– € Sestry 15,– € Spôsob platby Číslo účtu IBAN

2 389 476 259 / 0200 SK84 0200 0000 0023 8947 6259 1

BIC Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol Správa pre príjemcu

SUBASKBX 3132016 0308 číslo v SLK meno a priezvisko lekára popr. sestry, za ktorého je poplatok hradený

Prehľad odborného programu STREDA, 30. MAREC 2016 16.00 – 18.00

Stravovanie: Obedy si účastníci kongresu zabezpečujú individuálne. Ultrasonografický workshop Súčasťou kongresu je ultrasonografický workshop, ktorý sa uskutoční v piatok 1.4.2016 v hoteli DRUŽBA, SKI & WELLNESS RESIDENCE, od 8.00 do 11.30 hod. Náplňou workshopu je sonografia arteriálneho a venózneho systému. Cena 20,– € Počet účastníkov max. 20 osôb Registrácia účastníkov workshopu prebieha v rámci registrácie účastníkov kongresu. Do workshopu budú prednostne zaradení vopred prihlásení záujemcovia. Rokovací jazyk slovenský, český, anglický (bez simultánneho prekladu) Prednášky – pozvaní prednášatelia (vyžiadané prednášky) – prednášky originálnych prác na základe prijatých abstraktov Sympóziá V programe sú zaradené sympóziá podporované nezávislými edukačnými grantami farmaceutických spoločností. Nahrávanie a trvanie prezentácií Podklady pre prednášku (obrazová dokumentácia v PPT a videá) je potrebné odovzdať pred začiatkom každej sekcie/bloku premietaciemu technikovi minimálne 15 minút vopred. Časový limit prezentácie je 7 minút a 3 minúty sú rezervované pre diskusiu. Trvanie prezentácií pozvaných lektorov je 20 minút plus diskusia. Publikovanie abstraktov Prijaté abstrakty sú súčasťou tejto programovej brožúry. Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Účastníci kongresu dostávajú za pasívnu účasť spolu 19 kreditov SLK (štvrtok 8 – piatok 8 – sobota 3 kredity). Za aktívnu účasť sú pridelené kredity v súlade so zásadami SLK (prvý autor prednášky 10 kreditov, dvaja prví spoluautori 5 kreditov, prvý autor prednášky vedenej v angličtine 15 kreditov, dvaja prví spoluautori 10 kreditov). Registrovaní účastníci obdržia certifikát o účasti na záver kongresu – 2. apríla 2016. Slávnostný diskusný GALA večer Piatok 1. 4. 2016, 20.00 hod., reštaurácia hotela DRUŽBA, SKI & WELLNESS RESIDENCE Cena za diskusný GALA večer 1. 4. 2016 je jednotná pre všetkých 30,– €. Predaj lístkov bude pri registrácii. Počet vstupeniek je obmedzený. Pokyny pre vystavovateľov Demontáž stánkov farmaceutických a prístrojových spoločností je možná v sobotu dňa 2. 4. 2016 od 12.30 hod. Organizačný výbor Kongresu SSCCH žiada o spoluprácu a pochopenie všetkých partnerov kongresu a vystavovateľov, aby nerušili priebeh podujatia predčasnou demontážou vystavovacích stánkov. 2

Zasadanie výboru Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie SLS a poradného zboru hlavného odborníka MZ pre odbor cievna chirurgia Hotel DRUŽBA, SKI & WELLNESS RESIDENCE

ŠTVRTOK, 31. MAREC 2016 08.00 – 11.30

USG WORKSHOP

12.30 – 12.45

OTVORENIE KONGRESU

12.45 – 13.45

Sekcia A: Ochorenia mezenteriálnych ciev

13.45 – 15.15

Sekcia B: Ochorenia krčných tepien

15.15 – 15.45

Prestávka/Coffee Break

15.45 – 16.45

Sympózium podporované z edukačného grantu spoločnosti ALFA WASSERMANN

16.45 – 17.15

MiniSympózium podporované z edukačného grantu spoločnosti A Care

17.15 – 18.45

Sekcia C: Cievne prístupy

18.45 – 19.30

Plenárne zasadnutie Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie SLS

PIATOK, 1. APRÍL 2016 09.00 – 12.00

Sekcia D: Sesterská sekcia

12.30 – 14.00

Sekcia E: Ochorenia končatinových tepien

14.00 – 15.00

Sympózium podporované z edukačného grantu spoločnosti SERVIER

15.00 – 15.30

Prestávka/Coffee Break

15.30 – 17.15

Sekcia F: Medzinárodná sekcia

17.15 – 17.25

MiniSympózium podporované z edukačného grantu spoločnosti Macsmedical

17.25 – 18.25

Sekcia G: Ochorenia aorty a infekcie

20.00

Slávnostný diskusný GALA večer

SOBOTA, 2. APRÍL 2016 08.30 – 10.00

Sekcia H: Chronické žilové ochorenie

10.00 – 10.30

MiniSympózium podporované z edukačného grantu spoločnosti Medtronic

10.30 – 10.45

Prestávka/Coffee Break

10.45 – 12.15

Sekcia I: Varia a klinicky zaujímavé kazuistiky

12.15

ZÁVER KONGRESU 3

Odborný program kongresu STREDA, 30. MAREC 2016 16.00 – 18.00

13.45 – 15.15 Sekcia B: Ochorenia krčných tepien Predsedníctvo: Říha D., Tomka J.

Zasadanie výboru Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie SLS a poradného zboru hlavného odborníka MZ pre odbor cievna chirurgia

1. Polystenotické postižení větví aortálního oblouku Rokošný S., Lipár K., Janoušek L. (Praha)

Hotel DRUŽBA, SKI & WELLNESS RESIDENCE

2. Arteriálne rekonštrukcie v supraaortálnej oblasti Kopolovets I., Frankovičová M., Sihotský V., Kubíková M., Torma N., Berek P., Tomečko M., Smola A., Zavacká M., Štefanič P. (Košice)

ŠTVRTOK, 31. MAREC 2016 08.00 – 11.30 USG WORKSHOP Základy USG abdominálnej aorty a panvových tepien. Sonograficky navigované zavádzanie dočasných a trvalých hemodialyzačných prístupov – postup lege artis. Repetitórium sonografie žíl povrchového a hlbokého systému Lektori: doc. MUDr. Musil D., PhD., MUDr. Žernovický F. jr.

3. Karotická endarterektómia – výsledky a komplikácie Leško M., Durkáč D. (Prešov) 4. Včasná karotická endarterektómia – naše skúsenosti Kuročka M., Beňo P., Rusňák M., Rusňák F. (Ružomberok) 5. Operačné výkony na karotických tepnách – naše skúsenosti Takács R., Bajčíková B., Gajdošová M., Kissová S., Lámala R., Lévay J., Papastavrou D., Švarc P., Slyško R. (Bratislava) 6. Stenttrombektómia v liečbe ischemickej cievnej mozgovej príhody u pacientov s proximálnou oklúziou mozgových tepien Sivák J., Vozár M. (Banská Bystrica)

OTVORENIE KONGRESU

7. Management levé podklíčkové tepny při endovaskulární léčbě onemocnění hrudní aorty Guňka I., Raupach J., Leško M., Vojáček J., Lojík M., Feix J. (Hradec Králové)

12.45 – 13.45

8. Tumory karotického glomu Říha D., Bulejčík J., Blaha L., Šolek R., Szkatula J. (Třinec)

12.30 – 12.45

Sekcia A: Ochorenia mezenteriálnych ciev Predsedníctvo: Janek J., Šefránek V. 1. Chirurgická liečba kompresívnych syndrómov splanchnických tepien (Surgical treatment of the compressive syndromes of the splanchnic arteries) Šefránek V., Marton E., Tomka J. (Bratislava) 2. Liečba akútnych mezenteriálnych cievnych ochorení, naše skúsenosti Janek J., Necpal R., Kminiak R., Kováč O., Takáč R., Štaudinger K., Ondruška M. (Banská Bystrica) 3. Abdominální angina při uzávěru odstupu truncus coeliacus a horní mezenterické tepny – chirurgické řešení Leško M., Guňka I., Feix J., Raupach J., Renc O. (Hradec Králové) 4. Mezenteriální ischemie – současné trendy v diagnostice a léčbě Baláž P. (Praha) 5. Retrográdny stenting AMS Bobus M., Sathianathan J. (UK) 4

15.15 – 15.45 Prestávka/Coffee Break 15.45 – 16.45 Sympózium podporované z edukačného grantu spoločnosti ALFA WASSERMANN Moderátor: Tomka J. 1. Diabetická noha z pohľadu cievneho chirurga Slyško R. (Bratislava) 2. Management pacienta s CVD z pohľadu Guidelines ESVS 2015 Mondek P. (Nitra) 3. Sulodexid v prevencii recidívy žilového tromboembolizmu – štúdia SURVET Maďarič J. (Bratislava) 4. Onkologický pacient a riziko trombózy Vincze O. (Žilina) 5

16.45 – 17.15

PIATOK, 1. APRÍL 2016

MiniSympózium podporované z edukačného grantu spoločnosti A Care

9.00 – 12.00

Oxygen – Hemoglobin – Wound Healing: Update on cutting-edge evidence Sanders M. (Nemecko)

Sekcia D: Sesterská sekcia Predsedníctvo: Kovaríková B., Kubizniaková M., Sihotský V.

17.15 – 18.45 Sekcia C: Cievne prístupy

1. Prevencia nozokomiálnych nákaz na chirurgickom pracovisku Kubizniaková M., Vlasatá Ľ., Vaľková M. (Košice)

Predsedníctvo: Frankovičová M., Šinák I.

2. Poranenia ciev končatín, súvisiace s drogovou závislosťou (kazuistika) Munková A., Vlasatá Ľ. (Košice)

1. Asymptomatická vysoko-průtoková aneurysmatická arterio-venózní fistule – indikace k intervenci? Rokošný S., Wohlfahrt P., Baláž P., Pečeňková V., Melenovský V., Borlaug B. (Praha) 2. Manažment aneuryziem cievnych prístupov pre hemodialýzu Šinák I., Patkaňová L., Hlinka Ľ.,Talapková R.(Martin) 3. Technika RUDI (Revision using distal inflow) ako riešenie hyperfunkčnej A – V fistuly Kováč O., Necpal R. (Banská Bystrica) 4. Chronický uzávěr výtokové části odvodné žily – endovaskulární řešení Porod J., Heller S. (Příbram) 5. Sydróm venóznej hypertenzie u hemodialyzovaných pacientov Necpal R., Kováč O., Takáč R. (Banská Bystrica) 6. Aneurysma axilární a brachiální arterie jako komplikace zrušeného arteriovenózního graftu pro hemodialýzu. Kazuistika. Xinopulos P., Janečková J., Bachleda P. (Olomouc) 7. Aneuryzma hemodializační arteriovenózní fistule: Definice, klasifikace a indikace k léčbě Baláž P., Bjorck M. (Praha) 8. Permcath: záchrana života alebo nevyhnutné zlo Talapková R., Hlinka Ľ., Patkaňová L., Šinák I. (Martin) 9. Iatrogénne poranenia a. brachialis pri intervenčných výkonoch na artério-venóznych fistulách Ondruška M., Necpal R., Kováč O., Janek J., Kminiak R., Takáč R., Štaudinger K. (Banská Bystrica) 18.45 – 19.30 Plenárne zasadnutie Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie SLS 1. Správa o činnosti spoločnosti v období 2015-2016 Šefránek V. 2. Správa hlavného odborníka 2015-2016 Tomka J. 3. Finančná správa Dulka T. 4. Správa zo zasadnutia výboru ESVS Dulka T. 5. Diskusia 6

3. Systém Vivostat v cievnej chirurgii Tomková M., Kontšeková I. (Martin) 4. Ošetrovanie chronických rán vlhkou terapiou Kovaríková B., Bachratá S. (Bratislava) 5. Operace pro Thoracic Outlet Syndrom z pohledu perioperační sestry Juřenová E., Cimalová U. (Třinec) 6. Konzervatívna liečba TOS z pohľadu fyzioterapeuta Melicherčíková K., Horváthová A., Húsková S., Gazdíková K. (Bratislava) 7. Pooperační péče u pacientu po femoro-popliteálního bypassu Kvičalová L., Szturcová I. (Třinec) 8. Sulodexid a jeho využitie v liečbe cievnych ochorení Dršková I., Jacková A., Koleková S., Slyško R. (Bratislava) 9. KOS o pacienta s komplikovaným HD prístupom Janiceková G., Matusková D., Michalková J. (Martin) 10. Intervenční řešení poúrazového pseudoaneuryzmatu ATP Matušková J. (Ostrava) 11. Riešenie komplikácií pri hojení rán pomocou pôsobenia podtlaku, V.A.C. systémom Takáčová G. (Bratislava) 12. Ako nepoškodiť pacienta na operačnej sále – ošetrovateľský proces Balková H., Siváčková M. (Bratislava) 12.30 – 14.00 Sekcia E: Ochorenia končatinových tepien Predsedníctvo: Rusňák F., Staffa R. 1. Charakteristika responderov na liečbu autológnymi bunkami kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou bez možnosti revaskularizácie Maďarič J., Vulev I., Klepanec A., Valachovičová M., Bucová M., Postulková Ľ., Necpal R., Bažík R., Balázs T., Maďaričová T., Paulis Ľ. (Bratislava) 2. Critical limb ischemia treatment using direct and indirect revascularization techniques combination Rusin V., Korsak V., Horlenko F., Pekar M. (Ukrajina) 7

3. Možnosti cévní chirurgie při řešení kritické končetinové ischémie Mazur M., Pekař M., Chovancová T., Navrátilová A., Kučera D. (Ostrava)

2. Outcome after open repair for Abdominal Aortic aneurysms – change over time? Laustsen J. (Denmark)

4. Pedální bypass Staffa R., Kříž Z., Buček J., Novotný T., Pluháčková H. (Brno)

3. Duplex: Do you hold the probe? Checking and planning AV Access creationor repair with duplex. Gutwirth P. (Belgium)

5. CLI a záchrana Lámala R., Švarc P., Kissová S. (Bratislava) 6. Pedálny bypass – elegantné riešenie postihnutia krurálnych tepien u diabetika Lévay J., Slyško R., Papastavrou D. (Bratislava) 7. Revaskularizačná liečba kriticky ischemickej končatiny – náš súbor Beňo P., Rusňák M. (Ružomberok) 8. Náš trend v indikacích hybridních výkonu u pacientu s ischemickou chorobou dolních končetin Bulejčík J., Říha D., Blaha Ľ., Šolek R. (Třinec)

17.15 – 17.25 MiniSympózium podporované z edukačného grantu spoločnosti Macsmedical Moderátor: Berek P.

9. Vliv úspěšné endovaskulární revaskularizace na hojení ischemického defektu dolních končetin u diabetiku Kozák J., Kučera D., Jetmar V., Foral D., Válka M., Maděřič D. (Ostrava)

Biointegral – cievne protézy Domenig C. (Rakúsko)

10. Chirurgická liečba aneuryzmy arteria poplitea Rusňák M., Beňo P., Kuročka M., Rusňák F. (Ružomberok)

17.25 – 18.25

14.00 – 15.00 Sympózium podporované z edukačného grantu spoločnosti SERVIER Od prvých venóznych symptómov k chirurgii Moderátor: Šefránek V. 1. Novšie poznatky v prevalencii a liečbe chronického venózneho ochorenia Šefránek V. (Bratislava) 2. Komplexná liečba chronickej venóznej insuficiencie Munka Š. (Rimavská Sobota) 3. Riešenie hraničných indikácií v chirurgii varixov Žernovický F. jr., Marton E., Tomka J., Šefránek V. (Bratislava) 4. Diskusia 15.00 – 15.30 Prestávka/Coffee Break 15.30 – 17.15 Sekcia F: Medzinárodná sekcia Predsedníctvo: Mondek P., Šefránek V. 1. A twenty years experience of EVAR. Lessons learned and vision of the future. Wyatt M. (UK) 8

4. Modern management of reflux in the superficial venous system of the lower extremities Kantarovsky A. (Izrael)

Sekcia G: Ochorenia aorty a infekcie Predsedníctvo: Dulka T., Slyško R. 1. Aortoiliakálne rekonštrukcie, naše skúsenosti za posledné tri roky Sihotský V., Frankovičová M., Kubíková M., Tomečko M., Smola A., Závacká M., Kopolovec I. (Košice) 2. Endovaskulární léčba disekce aorty tup B s úplným kolapsem true lumen a projevy viscerální, renální a končetinové ischémie Kučera D., Válka M., Maděřič D., Kozák J., Bezecný J., Jetmar V., Krátky J. (Vítkovice) 3. Hybridná rekonštrukcia u pacienta s disekciou aorty, Stanford typ B Granda T., Sihotský V., Kubíková M., Torma N., Tomečko M., Zavacká M., Staško P., Kopolovets I., Štefanič P., Špak Ľ., Frankovičová M. (Košice) 4. Cievny chirurg a onkochirurgia? Slyško R., Lámala R., Švec A., Švarc P., Gajdošová M., Papastavrou D., Lévay J. (Bratislava) 5. Náhrada infikovanej cievnej protézy v aortoiliackom riečisku autológnym materiálom Kovács V., Čupka I., Cseri J., Munka Š., Barániová P., Bajužiková L. (Lučenec) 6. Akútna končatinová ischémia spôsobená infekčnou komplikáciou intraabdominálnej operácie Kováč P., Durkáč D., Vaško J. (Prešov) 20.00 Slávnostný diskusný GALA večer

9

SOBOTA, 2. APRÍL 2016

10.45 – 12.15

8.30 – 10.00

Sekcia I: Varia a klinicky zaujímavé kazuistiky

Sekcia H: Chronické žilové ochorenie Predsedníctvo: Čupka I., Kubíková M. Predsedníctvo: Beňo P., Kovács V. 1. Endovenous laser ablation (EVLA) of saphenous vein in the treatment of symptomatic venous reflux is flexible, safe, effective and reproducible method Šlais M., Horváth V., Kneifl T., Fabián V., Vítovec M., Honěk J., Hoňek T. (Praha) 2. Mechanochemická ablace v řešení varixu dolních končetin Bureš T. (Praha) 3. Nulová pozícia ELVeS katétra v SF junkcii pri ablácii SM Výrostko V., Pružinec D. (Handlová) 4. Endovenózna a lokálna liečba u pacientov s CVI C5 – C6 Torma N., Frankovičová M., Lacková V., Kopolovetz G., Tormová Z. (Košice)

1. Rekonštrukčné cievne operácie v ére endovaskulárnych intervencií Kubíková M., Frankovičová M., Sihotský V., Tomečko M., Smola A., Závacká M., Pobehová J., Kopolovetz I., Žurkovský I., Staško P., Granda T., Štefanič P. (Košice) 2. Infikované iatrogénne poranenie artérie – kazuistika Šimo J., Vrtík L. (Bratislava) 3. Popliteal artery entrapment syndrome Dráč P., Utíkal P., Vaverka V., Köcher M., Černá M., Prášil V., Bachleda P. (Olomouc) 4. Poranenia krčných ciev pri poraneniach krčnej chrbtice Hajnovič L., Šefránek V., Schutz L. (Bratislava)

5. Surgical prevention of pulmonary embolism in inferior vena cava thrombosis Rusin V., Korsak V., Boldizhar P., Popovich Y., Bojko S. (Ukrajina)

5. Tack – IT Endovascular Stapler – Nová možnost endovaskulárního řešení periferních tepenných lézí Kubíček L., Staffa R., Vojtíšek B., Suškevič I., Mengel T. (Brno)

6. Angiodysplázie typu Klippel–Trénaunay a Weberovho syndrómu spojené s varixami dolných končatín Mazuch J., Červená Z., Mazuchová J. (Martin)

6. Ruptúra AIC na podklade spontánnej izolovanej disekcie – kazuistika Kadlečíková K., Mondek P., Galko J., Mesárošová S., Tóth J., Bódiš L., Bedevelskyy I., Kučera M. (Nitra)

7. Kazuistika vzácně kongenitální cévní malformace Matějka M., Pták P. (České Budějovice)

7. Neelastické upraviteľné pomôcky v kompresívnej liečbe vredu predkolenia formou svojpomoci: (Inelastic adjustable devices in compression therapy of leg ulcer by means of self-management: case reports) Samek P. (Košice)

8. Prečo použiť rivaroxaban v liečbe HŽT? Čupka I. (Lučenec) 10.00 – 10.30 MiniSympózium podporované z edukačného grantu spoločnosti Medtronic Moderátor: Tomka J. 1. Súčasné výsledky súboru pacientov s kmeňovým refluxom liečených Venasealom Žernovický F. jr. (Bratislava) 2. Terapeutické výhody RFA v liečbe VSM Janek J. (Banská Bystrica)

8. Biological necrectomy in trophic leg ulcers treatment in patients with lower limbs cronic venous insufficiency Boldizhar P., Rusin V., Korsak V., Nosenko O., Kalynich S., Kochmar O. (Ukrajina) 9. 91 rokov a stále čas na prekvapenie – obrovská PSA femoropliteálneho prechodu a jej riešenie Vincze O., Pijala M., Váňa J. (Žilina) 10. Cievne komplikácie pri Behcetovej chorobe – kazuistika Čupka I., Cseri J., Kovács V. (Lučenec) 12.15 ZÁVER KONGRESU

10.30 – 10.45 Prestávka/Coffee Break

10

11

A B ST R A K T Y

12

13

Sekcia A: Ochorenia mezenteriálnych ciev

Liečba akútnych mezenteriálnych cievnych ochorení, naše skúsenosti

Chirurgická liečba kompresívnych syndrómov splanchnických tepien/ Surgical treatment of the compressive syndromes of the splanchnic arteries

Július Janek, Roman Necpal, Radoslav Kminiak, Ondrej Kováč, Radovan Takáč, Karol Štaudinger, Matej Ondruška Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR

Vladimír Šefránek, Ernest Marton, Ján Tomka NÚSCH, a.s., Klinika cievnej chirurgie, Bratislava, SR Cieľ práce: Napriek relatívne vysokej incidencii symptomatickej chronickej mezenteriálnej ischémie je výskyt symptomatických kompresívnych syndrómov splanchnických artérií relatívne nižší. Okrem kompresie truncus coeliacus (Dunbarov syndróm) sem zaraďujeme kompresiu duodéna hornou mezenterickou artériou (Wilkieho syndróm). Do tejto skupiny ochorení možno zaradiť aj príbuzný nutcracker (luskáčikový) syndróm. Literárne správy o týchto entitách sú relatívne zriedkavé, pritom sa jedná o závažné stavy spôsobujúce ich nositeľom ťažké postihnutie. Materiál a metódy: Práca má charakter série kazuistík. V období od 1.01.2012 do 30.09.2015 sme liečili 7 pacientov so symptomatickou striktúrou truncus coeliacus a 3 pacientov s Wilkieho syndrómom. 1 pacientka s Wilkieho syndrómom mala súčasne aj nutcrackerový syndróm. Všetci pacienti mali léziu zistenú ultrasonograficky a verifikovanú pomocou počítačovej tomografickej angiografie. Dvaja pacienti z tohto malého súboru s Dunbarovým syndr. boli pred chirurgickou korekciou neúspešne liečení endovaskulárne, 1 pacientka aj laparoskopicky. Výsledky: Operovali sme 7 pacientov s Dunbarovým syndrómom (5 mužov a 2 ženy). Všetci mali výraznú symptomatológiu, sťažovali sa na netypické bolesti v strede epigastria až mezogastria bez zjavnej závislosti na jedle (nejednalo sa o typické postprandiálne bolesti anginózneho typu). Na druhej strane sme vo všetkých prípadoch zaregistrovali výrazné bolesti, stratu hmotnosti a potrebu dodržiavania prísneho dietetického režimu. Všetci pacienti absolvovali zdĺhavý proces gastroenterologickej diagnostiky, ktorá nepreukázala nijakú závažnejšiu patológiu. Pri Dunbarovom syndróme po mediánnej alebo priečnej laparotómii a po preniknutí do malej omentálnej burzy sme preťali krura diafragmy a nervové štrukúry plexus coeliacus, strangulujúce odstupový segment tepny. Okrem 2 žien, ktoré vzhľadom na reziduálnu stenózu tepny po jej deliberácii vyžadovali našitie aortotrunkálneho resp. aortotrunkomezenterického protetického bypasu, u všetkých 5 mužov bol uvedený postup postačujúci. Operačne sme liečili v uvedenom období aj 3 pacientov s Wilkieho syndrómom. Liečba spočívala v resekcii AMS a jej reinzercii do infrarenálnej aorty. Hospitalizačná mortalita bola 0 a u všetkých pacientov bol hladký pooperačný priebeh, pričom efekt operácie bol veľmi dobrý – vymiznutie bolestí a postupné priberanie hmotnosti. Vyskytla sa 1 závažnejšia komplikácia – asymptomatický subkapsularny hematóm sleziny u 1 pac. s Dunbarovým syndrómom, ponechaný na konzervatívnu liečbu. Záver: Kompresívne syndrómy splanchnických artérií (Dunbarov, Wilkieho a nutcrackerový syndróm) nie sú veľmi časté ochorenia zväčša mladších ľudí, ktorých diagnostika nie je jednoduchá a vyžaduje vysoký index suspekcie. Endovaskulárna liečba ochorenia nie je prínosom a spravidla končí neúspechom. Naopak, chirurgická liečba je jednoduchá, bezpečná a spojená so skorou úľavou ťažkostí postihnutých pacientov.

14

Materiál a metódy: Akútne mezenteriálne cievne ochorenia (AMCO) sú náhle príhody brušné spôsobené významným znížením prietoku krvi splanchnickým riečiskom. Incidencia je nízka, približne 1 prípad na 1 000 hospitalizácií, ale v posledných desaťročiach narastá. Napriek zlepšeniu diagnostiky sa mortalita pohybuje medzi 60-80 % následkom neskoro stanovenej diagnózy a liečby. Podľa vyvolávajúcej príčiny rozoznávame 3 typy AMCO: akútna mezenteriálna ischémia, neokluzívna mezenteriálna ischémia (NOMI) a akútna venózna mezenteriálna trombóza. Diagnostika je obtiažna pre nešpecifické príznaky. V klinickom obraze dominuje intenzívna bolesť brucha pri minimálnom fyzikálnom náleze na bruchu. Včasná diagnostika a následná liečba sú rozhodujúce pre osud pacienta. Najvhodnejšia diagnostická metóda v súčasnosti je urgentná CT angiografia. Základným princípom liečby je čo najskoršie obnovenie prietoku krvi v mezenteriálnom riečisku a odstránenie avitálnych úsekov čreva. V prípade pochybností o vitalite čreva je vhodné naplánovať second look operáciu s dodatočnou resekciou ischemických častí čreva. V prípade akútnej venóznej mezenteriálnej trombózy je metódou voľby antikoagulačná liečba, v niektorých prípadoch je možné uskutočniť trombectómiu vena portae. Liečba NOMI je konzervatívna, vhodná je kontinuálna intraarteriálna infúzia papaverínu do mezenterického riečiska. Autori prednášky referujú svoje skúsenosti s týmto typom cievnych ochorení.

Abdominální angina při uzávěru odstupu truncus coeliacus a horní mezenterické tepny – chirurgické řešení Michal Leško1, Igor Guňka1, Jiří Feix1, Jan Raupach2, Ondřej Renc2 Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, ČR 2 Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, ČR

1

Kazuistika Materiál a metódy: Abdominální angina je poměrně vzácnou klinickou jednotkou. Jejím podkladem je stenookluzivní postižení hlavních tepen zásobujícíh viscerální orgány. Stenoza je způsobena nejčastěji aterosklerotickým postižením, fibromuskulární dysplazií, disekcí tepny, arteritidou a dalšími. Typické příznaky jsou postprandiální bolest, kdy viscerální tepny nejsou schopny zajistit zvýšenou potřebu krevního průtoku. Dálšími příznaky jsou malabsorbční syndrom a šelest v epigastriu. Konečná diagnoza je potvrzena angiograficky nebo pomocí CT angiografie. Převážná část pacientů je dnes řešena endovaskulárně. Předkládáme kazuistiku pacientky s komplikovaným průběhem abdominální anginy. Pacientka byla mladá, neměla jinde aterosklerotické postižení, byla u ní vyloučena vaskulitida. Chronické potížě dlouhou dobu podceňovala a dospěla až do náhlé příhody břišní s gangrenou vzestupného tačníku, kdy prvně vyhledala lékařskou pomoc. Akutně byla provedena resekce gangranozního střeva. Dále byla plánována endovaskulární léčba stenookluzivního postižení viscerálních tepen, která nakonec technicky selhala. Uzávěr odstupu truncus coeliacus a horní mezenterické tepny byl s odstupem řešen chirurgicky pomocí aorto-coeliaco-mesenterického bypassu. 15

Mezenteriální ischemie – současné trendy v diagnostice a léčbě Peter Baláž Chirurgická klinika, FNKV, Praha, ČR Cieľ práce: Chronická mezenteriální ischémie (CMI) vede u více než 20% k rozvoji akutní mezenteriální ischémie (AMI) s udávanou mortalitou až 60-80%. Podle literárních údajů je jen 1/3 pacientu s AMI diagnostikováno a léčeno správně a cílené skríningové vyšetření existuje jen v některých krajinách. Přednáška nabízi přehled stávajících informací na základě literárního přehledu. Materiál a metódy: Ne-systematický literární přehled. Výsledky: Typickým pacientem s CMI je žena, 60-70 let s generalizovanou aterosklerózou, kuřák s váhovým úbytkem >10kg a postprandiální bolestí v trvání 10-15 minút, přetrvávající 5-6 hodin. U AKI jsou přítomné typické příznaky náhle příhody břišní. Diagnostickým standardem je CT angiografie následována DSA. Endovaskulární léčba je první volbou u symptomatických pacientu s postižením minimálně dvou hlavních viscerálních tepen (truncus coeliacus/a.mesenterica superior (AMS) /a.mesenterica inferior). Chirurgická revaskularizace je alternativou neúspěšné endovaskulární léčby. U pacientu s AMI je zatím standardem akutní chirurgická revaskularizace otevřenou embolektomií, nebo retrográdním mezenteriálním bypassem s odloženým „second-look“ a prevenci břišního kompartmentu. V posledních letech se endovaskulární léčba, včetně trombolýzy stává důležitou alternativou chirurgické revaskularizace, hlavně u pacientů s akutní trombózou AMS. Metoda retrográdního otevřeného stentingu AMS (ROMS) s perioperační angiografii je hybridní alternativou endovaskulárního a chirurgického přístupu. Záver: Vetší povědomí závažnosti mezenteriální ischémie mezi odbornou a laickou veřejností s vyhledáváním rizikových skupin, správná diagnostika a multidisciplinární přístup je rozhodující pro snížení úmrtí pacientů s AMI.

Retrográdny stenting AMS Miroslav Bobus, Joseph Sathianathan Dumfries Royal Infirmary, Dumfries and Galloway NHS, Dumfries, UK Cieľ práce: Prezentácia výhod a výsledkov retrográdneho stentingu AMS pre akútnu mesenterickú ischémiu + Kazuistika. Materiál a metódy: Na tejto kazuistike prezentujeme výhody retrográdneho stentingu AMS. Ide o prípad akútnej mesenterickej ischémie u 63-ročného pacienta krátko po našití aortobifemorálneho bypassu. Štyri dni po tejto rekonštrukcii došlo k úplnemu uzáveru AMS na chronickej stenóze s plne vyvinutým klinickým obrazom akútnej črevnej ischémie s prítomnosťou plynu v portálnom riečisku. Hybridná rekonštrukcia s retrográdne zavedeným sheathom do AMS a endovaskulárnym stentingom spolu s črevnou resekciou bola úspešne prevedená v spolupráci cievneho a všeobecného chirurga.

Výsledky: Napriek štatisticky vysokej mortalite akútnej črevnej ischémie s prítomnosťou plynu vo vena portae a prítomnosti čerstvo našitej cievnej protéze, pacient prežil túto NPB a bol prepustený domov po 4 týždňoch s kontrolným CT s plne priechodným AMS stentom a resorbovaným plynom v portálnom riečisku bez sekundárnych infekčných komplikácií. Záver: Toto je náš druhý prípad retrográdneho stentingu AMS a v tejto prezentácii sa taktiež zmieňujeme o technických detailoch prevedenia tejto cievnej rekonštrukcie s diskusiou o jej výhodach a výsledkoch.

Sekcia B: Ochorenia krčných tepien Polystenotické postižení větví aortálního oblouku Slavomír Rokošný, Květoslav Lipár, Libor Janoušek Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha, ČR Cieľ práce: Polystenotické aterosklerotické postižení větví aortálního oblouku (centrálních a periferních tepen) je uváděno s incidencí 8%. Materiál a metódy: 62-letá pacientka s 2-týdenní anamnézou ischemické centrální mozkové příhody v povodí a. cerebri media l.dx. s centrální levostrannou brachiofaciální parézou, byla odeslána ke zvážení operačního řešení. Dle zobrazovacích metod nález odstupové stenózy a.carotis com. l.sin. a těsná stenóza a.carotis int. l.sin., obliterace truncus brachiocephalicus, přes recovery steal syndrom plnění a.subclavia l.dx. a.carotis com. l.dx. Nález byl řešen angioplastikou odstupu a. carotis com.sin., karotiko-karotickým protetickým bypassem retrofaryngeálním přístupem a everzní endarterektomii a. carotis sin. Výsledky: Po výkonu přechodně akcentace levostranného neurologického deficitu, CT mozku po výkonu a s odstupem bez ložiska. Ve 24-měsíčním sledování je rekonstrukce průchodná, klinicky zlepšení neurologického stavu, bez recidivy cévní mozkové příhody. Záver: Hybridní přístup s využitím retrofaryngeálního přístupu, při léčbě pacientů s polystenotickým postižením větví aortálního oblouku, se zdá být vhodnou alternativou centrálních revaskularizačních výkonů s nutnosti sternotomie.

Arteriálne rekonštrukcie v supraaortálnej oblasti Ivan Kopolovets, Mária Frankovičová, Vladimír Sihotský, Mária Kubíková, Norbert Torma, Peter Berek, Marián Tomečko, Andrej Smola, Martina Zavacká, Peter Štefanič Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH a.s. a LF UPJŠ, Košice, SR Cieľ práce: Analýza arteriálnych rekonštrukcií v supraaortálnej oblasti. Materiál a metódy: Na klinike cievnej chirurgie VÚSCH a.s. a LF UPJŠ sme v rokoch 2010 – 2015 celkovo realizovali 12 arteriálnych rekonštrukcií na supraaortálnych vetvách. V 4 prípadoch sme realizovali transpozíciu subklaviálnej artérie do spoločnej karotickej artérie. Indikáciou na

16

17

výkon bolo zlyhanie endovaskulárnej intervencie na stenotickej, alebo obliterovanej subklaviálnej artérii u symptomatických pacientov. Výkon bol realizovaný v celkovej anestéze. Samotná incízia bola vedená nad klavikulou až k m. sternocleidomastoideus, tak aby bolo možné bezpečne vypreparovať a preťať artériu a následne aj prešiť proximálny kypeť artérie. Z tejto istej incízie bola vypreparovaná aj karotická artéria. Po heparinizácii a jej klemovaní bola následne našitá anastomóza spôsobom side-to end. V 3 prípadoch sme realizovali karotickosubklaviálny by pass. Ako konduit sme použili protézu. V jednom prípade bola nutná aj endarterektómia karotickej bifurkácie, ktorú sme realizovali zo zvláštneho rezu. Jednalo sa o klasickú endarterektómiu z pozdĺžnej arteriotómie a s uzáverom s pomocou záplaty. V 4 prípadoch sme realizovali karoticko-karotický by pass. Indikáciou k výkonu bola potreba revaskularizácie ľavej spoločnej karotídy pri endovaskulárnych výkonoch na aorte. Pri implantácii stentgraftov pre aneuryzmatické postihnutie aorty/dissekcie, bolo nutné pre rozsah jej postihnutia prekryť ľavú spoločnú karotickú artériu. Vo všetkých prípadoch samotný by pass bol realizovaný pred implantáciou stentgarftu. Ako konduit sme použili vystuženú protézu priemeru 8. Protéza bola implantovaná retrofaryngeálne. Z dvoch incízií na oboch stranách krku bola vypreparovaná spoločná karotická artéria a pod miesto bifurkácie boli našité obe anastomózy. Priebeh protézy bol mierne šikmý a samotné anastomózy boli realizované spôsobom end-to-end. U 1 pacienta sme realizovali subklávio-axilárny by pass l. sin. pre obliteraciu a. subclavis l.sin. Samotné anastomózy boli našívané spôsobom side-to-side.

Operačné výkony na karotických tepnách – naše skúsenosti

Výsledky: Z komplikácií sme zaznamenali v 1prípade pooperačné krvácanie s potrebou chirurgického ošetrenia. V jednom prípade karoticko-karotického by passu sme mali porážku. Táto však vznikla až po implantácií stentgraftu do aorty a prekrytí ľavej karotickej artérie a subklaviálnej artérie.

Stenttrombektómia v liečbe ischemickej cievnej mozgovej príhody u pacientov s proximálnou oklúziou mozgových tepien

Záver: Tak ako v minulosti aj dnes majú svoj význam extranatomickearteriálne rekonštrukcie. Kým v minulosti boli využívane hlavne ako extratorakálne výkony u rizikových pacientov, v súčasnej dobe s rozvojom endovaskulárnych techník sa stávajú častokrát súčasťou hybridných výkonov. Karotická endarterektómia – výsledky a komplikácie Marián Leško, Dávid Durkáč Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP J.A.Reimana, Prešov, SR Cieľ práce: Autori vykonali retrospektívny pohľad počtu a typu operácií na extrakraniálnom riečisku, rozoberajú výsledky operácií, komplikácie a ich riešenie.

Včasná karotická endarterektómia – naše skúsenosti Martin Kuročka, Peter Beňo, Marek Rusňák, František Rusňák KCCH, ÚVN SNP Ružomberok-FN, Ružomberok, SR

Róbert Takács, Barbara Bajčíková, Marcela Gajdošová, Silvia Kissová, Róbert Lámala, Ján Lévay, Dimitrios Papastavrou, Peter Švarc, Roman Slyško Oddelenie cievnej chirurgie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava – Petržalka, SR Cieľ práce: Autori v príspevku ponúkajú základný prehľad operačných techník v oblasti karotickej bifurkácie a spracovaný vlastný súbor pacientov. Materiál a metódy: Súbor 176 operačných výkonov na Oddelení cievnej chirurgie UNB v rokoch 2011-2014 v oblasti karotickej bifurkácie so zhodnotením výsledkov a komplikácií. Výsledky: Morbidita/mortalita a krátko-strednedobé výsledky v spracovanom súbore sú akceptovateľné v porovnaní s literatúrou. Záver: Napriek rýchlemu rozvoju endovaskulárnych techník a použitých materiálov ostáva karotická endarterektómia vďaka nízkemu percentu komplikácií a veľmi dobrým dlhodobým výsledkom zlatým štandardom pri riešení hemodynamicky významného postihnutia karotických tepien.

Jozef Sivák, Matej Vozár Oddelenie radiológie, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica, SR CMP je vo vyspelých krajinách sveta treťou najčastejšou príčinou úmrtia a vedúcou príčinou dlhodobej imobility pacientov. Rok 2015 predstavoval významný míľnik v liečbe akútnej ischemickej NCMP. Aktuálne randomizované štúdie potvrdili štatisticky signifikantnú superioritu stenttrombektómie v porovnaní s i.v. trombolytickou liečbou u pacientov s iCMP spôsobenej uzáverom veľkej mozgovej tepny. Cieľom prednášky je priblížiť súčasné možnosti endovaskulárnej liečby proximálnych oklúzií mozgových tepien u pacientov s diagnostikovanou ischemickou cievnou mozgovou príhodou. Autori zároveň predstavujú vlastný súbor pacientov, u ktorých bola v období od 8/2015 do 3/2016 v rámci riešenia akútnej iCMP vykonaná stenttrombektómia. U každého pacienta sa hodnotila technická úspešnosť rekanalizácie, klinický efekt hodnotený podľa modifikovanej Rankinovej škály (mRS), úmrtnosť a periprocedurálne komplikácie.

Management levé podklíčkové tepny při endovaskulární léčbě onemocnění hrudní aorty Igor Guňka1, Jan Raupach2, Michal Leško1, Jan Vojáček3, Miroslav Lojík2, Jiří Feix1 Chirurgická klinika, FN Hradec Králové, Hradec Králové, ČR 2 Radiologická klinika, FN Hradec Králové, Hradec Králové, ČR 3 Kardiochirurgická klinika, FN Hradec Králové, Hradec Králové, ČR

1

Téma včasnej karotickej endarterektómie je v posledných rokoch často diskutovanou témou. Autori sa vo svojej prednáške zaoberajú aktuálnymi indikáciami, technickými špecifikáciami včasnej karotickej endarterektómie. Predkladajú výsledky zo súboru pacientov za obdobie január 2011 – december 2015, ktorí podstúpili včasnú karotickú endarterektómiu. Z výsledkov vyplýva, že včasná karotická endarterektómia pre symptomatickú stenózu ACI predstavuje metódu s dobrými výsledkami a akceptovateľným rizikom komplikácií. 18

Cieľ práce: Endovaskulární přístup u onemocnění hrudní aorty je v řadě indikací v současnosti považován za primární metodu léčby. Úspěšnost endovaskulární léčby hrudních aneurysmat, disekcí nebo traumat závisí zejména na přítomnosti dostatečné kotvící zóny. Až ve třetině případů je nutné 19

k bezpečnému zakotvení stentgraftu překrýt odstup levé podklíčkové tepny. Hlavní rizika plynoucí z uzávěru podklíčkové tepny jsou potenciálně vyšší výskyt spinální ischémie, cévní mozkové příhody a ischémie levé horní končetiny. Na druhou stranu výskyt i závažnost končetinové ischémie nebývá častá ani výrazná a jen ojediněle vyžaduje revaskularizaci. Incidence mozkové ischémie v případě překrytí odstupu levé podklíčkové tepny bývá sice vyšší, nicméně její preemptivní revaskularizace podle současných důkazů nevede ke snížení výskytu mozkových příhod. S ohledem na poškození míchy a výslednou paraplegii publikovaná data svědčí pro potenciálně protektivní vliv revaskularizace levé podklíčkové tepny, nicméně situaci ovlivňuje řada dalších faktorů. Autoři ve svém sdělení předkládají současný pohled na management levé podklíčkové tepny při endovaskulární léčbě onemocnění hrudní aorty s ohledem na Evidence Based Medicine. Dále autoři prezentují vlastní soubor pacientů. Materiál a metódy: Retrospektivní analýza pacientů po implantacích hrudních stentgraftů za období leden 2015 až leden 2016. Výsledky: Za uvedené období bylo implantováno celkem 59 hrudních stentgraftů (18 traumatických ruptur, 21 disekcí aorty typu B, 20 aneurysmat hrudní aorty). Celkem u 7 (12%) pacientů (5 mužů, 2 ženy) byla provedena revaskularizace levé podklíčkové tepny. Záver: Mezi základní techniky revaskularizace levé podklíčkové tepny patří její transpozice na společnou karotidu, či karotido-subclaviální bypass. Alternativu představují čistě endovaskulární postupy jako jsou větvené či fenestrované stentgrafty nebo chimney techniky.

Tumory karotického glomu Daniel Říha, Ján Bulejčík, Lubomír Blaha, Radoslav Šolek, Jerzy Szkatula Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, ČR Cieľ práce: Tumor karotického glomu (Carotid Body Tumor – CBT), taktiež menovaný ako chemodektom, alebo non-chromaffin paragangliom je pomerne vzácne neoplazma u ktorého pokračuje záujem, týkajúci sa prirodzenej histórie, biologického chovania, správnej techniky excisie, otázka predoperačnej embolizácie a rizika morbidity a mortality. Celková incidencia tvorí menej než 0,5 % zo všetkých tumorov a je pritom najbežnejším paragangliomom na hlave a krku. Má tendenciu vyskytovať sa o niečo častejšie u žien a tiež u ľudí žijúcich vo vyšších nadmorských výškach, alebo u chorôb s chronickou hypoxémiou ako napr.: Fallot-tetralogia či CHOBPN. Malignita sa týka 6-12,5 % prípadov. Väčšina CBT nie je hormonálne aktívna , zato však výrazne vaskularizovaná, preto sa neodporúča bioptické vyšetrenie. V diagnostike postupujeme od farebnej Doppler-sonografie a využívame CT či MR. DSA už nie je zlatým štandardom, ale niektorí autori ju využívajú k predoperačnej angioembolizácii. Operabilita CBT zavisí na ich veľkosti a vzťahu ku karotickým tepnám. K tomu využívame klasifikáciu podľa Shamblina.

Sekcia C: Cievne prístupy Asymptomatická vysoko-průtoková aneurysmatická arterio-venózní fistule – indikace k intervenci? Slavomír Rokošný1, Peter Wohlfahrt2, Peter Baláž3, Věra Pečeňková2, Vojtěch Melenovský2, Barry A. Borlaug4 1 Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha, ČR 2 Klinika preventivní kardiologie, IKEM, Praha, ČR 3 Transplant Department, Guy’s an St. Thomas Hospital, London, UK 4 Division of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, Rochester, USA Cieľ práce: Vysoko-průtoková arterio-venózní fistula (AVF) způsobuje objemové přetížení srdce, co může vést k srdečnímu selhání. Řešením je redukce průtoku nebo ligace AVF. V současnosti neexistují jasná indikační kritéria pro tento typ výkonu. K výkonu se často indikují osoby jenom na základě zvýšeného průtoku AVF. Přitom remodelace srdce je podmíněná zvýšeným žilným návratem, který je shodný se srdečným výdejem. Protože průtok AVF jenom slabě koreluje s hodnotou srdečního výdeje, zvýšený srdečný index (cardiac index – CI) může lépe identifikovat osoby profitující z redukce hyperfunkční AVF. Cílem naší studie je zjistit hemodynamické změny po redukci hyperfunkčních AVF a porovnat schopnost CI a průtoku AVF predikovat remodelaci srdce. Materiál a metódy: 30 pacientů (věk 52 ± 12 let, 73 % muži) s vysoko-průtokovou AVF (průtok ≥ 1.5 L/min) bylo sledováno před a po aneurysmorafii. Výsledky: Před operací mělo16 pacientů normální (2.5 – 3.8 L/min/m2) a 14 zvýšený CI (4.0 – 6.0 L/min/m2). Zatímco rozdíl v CI mezi skupinami byl významný (3.3±0.7 vs. 4.7±0.5, p
View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO