KONFERENCJA KULTURA WYKLUCZENIA? PIĄTEK 14 LISTOPADA. Auditorium Maximum ul. Krupnicza 33, Sala Wystawowa A, Sala Wystawowa B (parter)

April 2, 2016 | Author: Witold Matysiak | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 KONFERENCJA KULTURA WYKLUCZENIA? PIĄTEK 14 LISTOPADA Auditorium Maximum ul. Krupnicza 33,, (parter) Recepcja Panel Eks...

Description

KONFERENCJA KULTURA WYKLUCZENIA? PIĄTEK 14 LISTOPADA Auditorium Maximum ul. Krupnicza 33, Sala Wystawowa A, Sala Wystawowa B (parter) 10.00

Recepcja

11.00 – 12.00 Panel Ekspercki (Sala Wystawowa A) Jerzy Hausner, Justyna Miklaszewska, Jacek Filek, Wielisława WarzywodaKruszyńska, prowadzenie: Joanna Hańderek 12.00 – 12.20

PRZERWA NA KAWĘ Sala Wystawowa A

12.20 – 12.40 Romana Kolarzowa Degradacja

Sala Wystawowa B Jerzy Luty Czy istnieje sztuka zwierząt?

kulturowa i degradacja kultury 12.40 – 13.00 Tomasz Lisowski Władza a wykluczenie

Dariusz Gzyra Od Rydera do Mardera.

w kontekście dylematów

Ewolucja pojęcia szowinizmu

transformacyjnych w Polsce

gatunkowego

13.00 – 13.20 Marcin Pełka Walka z wykluczeniem społecznym – polskie absurdy

Anna Matras Jesteśmy tym, co jemy. Społeczno-ekonomiczne aspekty współczesnych ruchów żywieniowych

13.20 – 13.40 Karolina Stankiewicz Przeciwdziałanie

Aleksandra Powierska Nie konsumujesz

wykluczeniu ekonomicznemu na

– nie istniejesz. Konsumpcja a

płaszczyźnie prawnej – wybrane

wykluczenie społeczne

zagadnienia 13.40 – 14.30

PRZERWA NA OBIAD Sala Wystawowa A

14.30 – 14.50 Katarzyna Peplinska „Pewnie był słaby z matematyki...”, czyli o wykluczeniu

Sala Wystawowa B Alicja Boroń Bezdomność – przyczyna czy skutek marginalizacji?

kierunków humanistycznych 14.50 – 15.10 Rafał Adametz Wykluczenie Filozofii

Aleksandra Kondrat Inkluzja społeczna na przykładzie osób uzależnionych od alkoholu

15.10 – 15.30 Alicja Rybkowska Dzikusi, barbarzyńcy, Julia Jachowska Znaczenie i efektywność maniacy, szaleńcy. O społecznym

poznańskich spółdzielni socjalnych

wykluczeniu artystów w XIX i XX wieku

w kontekście reintegracji zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych

15.30 – 15.50 Sara Kiedroń Sytuacja ekonomiczno –

Wojciech Mackiewicz Maszyny

społeczna artystów sztuk wizualnych

produkcji społecznej. Gillesa Deleuze’a

w świetle procesu globalizacji

anty-edypalna interpretacja wykluczenia

15.50 – 16.10

PRZERWA NA KAWĘ Sala Wystawowa A

16.10 – 16.30 Natalia Anna Michna Mali terroryści. O społecznym wykluczeniu kobiet

Sala Wystawowa B Marcel Czabajski, Remigiusz Chęciński Wykluczenie społeczne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

16.30 – 16.50 Agnieszka Ostrowska Kobieta

Halina Szymańska Wykluczenie

a wykluczenie społeczno – ekonomiczne

a trudności z przechodzeniem

na terenie Grecji w IV w p.n.e.

w dorosłość w czasach późnej nowoczesności

16.50 – 17.10 Sabina Misiarz-Filipek Matki feministki i matki wykluczone

Anna Katarzyna Zaleszczyk Znaczenie indywidualizacji wsparcia wobec więźniów

17.10 – 17.30

PRZERWA NA KAWĘ Sala Wystawowa A

17.30 – 17.50 Justyna Świerczek Wykluczenie autorytetu rodzica ze względu na

Sala Wystawowa B Marzena Sylwia Kruk Wykluczenie ekonomiczno-społeczne migrantów

kontratyp 17.50 – 18.10 Anna Drozd „Wykluczony ojciec” – słów Joanna Ptak Sytuacja imigrantów kilka o instrumentalizacji prawa w walce muzłumańskich w Wielkiej Brytanii rozwiedzionych rodziców o dziecko 18.10 – 18.30 Agnieszka Kasztalska Mechanizmy

Anna Jędrusik Wykluczenie społeczne

przeciwdziałające wykluczeniu w

a inkluzja społeczna i zawodowa osób

postępowaniu karnym oraz karnym

niepełnosprawnych. Socjologiczne

wykonawczym

studium dobrych praktyk z województwa śląskiego

18.30 – 18.50

Katarzyna Kwolek Wykluczenie osób wchodzących na rynek pracy a ich bezpieczeństwo egzystencjalne

SOBOTA 15 LISTOPADA Arteteka WBP w Krakowie, u. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego), pierwszy panel: Pierwsze Piętro, drugi panel: „Akwarium” drugie piętro

Pierwsze Piętro

„Akwarium”

10.00 – 10.20 Anna Mężyk „Niepełne funciaki” –

Malwina Popiołek Poczucie wykluczenia

literacki obraz osoby

u osób niekorzystających z serwisów

z niepełnosprawnością intelektualną

społecznościowych

10.20 – 10.40 Barbara Sadkowska Hrabia na wygnaniu, czyli argentyńskie

Grzegorz Zyzik „Z@bójcze plotki”. Wykluczenie w Internecie

doświadczenia Witolda Gombrowicza 10.40 – 11.00 Iga Zarzecka Wykluczenie kobiet-pisarek Radosław Jasieniecki Sposoby w dyskursie historyczno-literackim XIX

zwalczania wykluczenia cyfrowego

wieku na Ukrainie na przykładzie

w Internecie

twórczości Marko Wowczok 11.00 – 11.20 Dagmara Grabowska Wykluczenie i lęk

Bartosz H. Olszewski Nabywanie

przed nim w prozie francuskiej XIX

kompetencji ICT jako mechanizm

wieku

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu drugiego stopnia

11.20 – 11.40

PRZERWA NA KAWĘ Pierwsze Piętro

„Akwarium”

11.40 – 12.00 Adrian D. Kowalski „Ból zęba jest taki sam dla wszystkich” – jednostki

Dominik Wysocki Zjawisko Digital divide jako wykluczenie generacji X

wykluczone w polskim filmie fabularnym po 1989 roku 12.00 – 12.20 Diana Sałacka Utożsamienie z bios.

Sylwia Galas Procesy decyzyjne

Wykluczenie z natury na podstawie

i strategie w świecie „World of Tanks”

Gilgamesza

ukazujące wykluczenie praw człowieka

12.20 – 12.40 Paulina Gurgul Kaspar Hauser – mit o społecznym wykluczeniu

Marta Czapnik Kultura (wizualnego) wykluczenia osób bezdomnych

12.40 – 13.00 Marta Giza, Małgorzata Bałys Sytuacja Romów w Małopolsce jako przykład

Małgorzata Gruchoła Kultura Web 3.0 – kultura wykluczenia?

społecznego wykluczenia 13.00 – 14.00

PRZERWA NA OBIAD Pierwsze Piętro

14.00 – 14.20 Adam Kubiak „Bieda (z tą Polską)” – modernizacyjna naturalizacja i normalizacja peryferyjnych nierówności ekonomicznych i społecznych

„Akwarium” Marlena Bodo Migracje za pracą przyczyną wykluczenia społecznego

14.20 – 14.40 Sławomir Paszkiet Dyskryminacja, wykluczenie czy samo wykluczenie

Izabela Rostowska Ułomny jako wykluczony – różne rodzaje ułomności

społeczne wynikające z odmowy podania jako przyczyna ekskluzji społecznej ręki 14.40 – 15.00 Ziemowit Kraska Umarli – wykluczeni?

Katarzyna Biel Ziółek Wpływ barier

Kulturowe aspekty śmierci we

społecznych, finansowych oraz

wczesnośredniowiecznych

architektonicznych na życie osób

społeczeństwach Europy Środkowej

niepełnosprawnych

15.00 – 15.20 Malwina Rolka „Po mnie może być

Wioletta Stęczniewska, Magdalena

nawet potop!”, czyli o zjawisku alienacji Jaworek Wizerunek w kampaniach w optyce mitu kultury mieszczańskiej

medialnych a wykluczenie zawodowe osób z niepełnosprawnością

15.20 – 15.40 PRZERWA NA KAWĘ 15.40 – 16.00 Aleksandra Sułecka Schizofrenia jako diagnoza wykluczenia

Jakub Niedbalski Społeczny, ekonomiczny i medialny status sportu osób niepełnosprawnych w Polsce

16.00 – 16.20 Izabela Ślęzak Społeczny i ekonomiczny kontekst prostytucji kobiet w Polsce

Ewa Rostowska Wykluczenie społeczne ludzi starych. Pogłębiający się problem

16.20 – 16.40 Magdalena Dul-Kuźniar Obraz wykluczonych w powieściopisarstwie Joanny Bator 17.00

ZAPRASZAMY NA BANKIET NIEDZIELA 16 LISTOPADA

Arteteka WBP w Krakowie, u. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego), pierwszy panel: Pierwsze Piętro, drugi panel: „Akwarium” drugie piętro Pierwsze Piętro 10.00 – 10.20 Paweł Jasnowski Odpowiedzieć na

„Akwarium” Kacper Baran Globalne wykluczenie

wykluczenie. Złote okulary Giorgio Bassaniego jako Novel of Dissimilation 10.20 – 10.40 Justyna Żukowska-Łyko Wykluczenie – szansa czy wyrok?

Tomasz Wiśniewski Nowoczesność z ducha przestrzennego wykluczenia. Geopolityczna opowieść Carla Schmitta

10.40 – 11.00 Agnieszka Alicja Koryl Wszyscy

Beata Raczkowska, Marlena

jesteście „Michałkami”, czyli rzecz

Pedynkowska Gettyzacja jako forma

o braku własnej tożsamości niższych

wykluczenia przestrzenno-

warstw społecznych na Kresach

ekonomicznego

11.00 – 11.20 Kalina Wojciechowska Odwrócona hierarchia Królestwa Bożego – czyli

Aleksandra Byrska Za marginesem czasu, na rubieżach nieskończonego

opisy wykluczenia w Nowym Testamencie dnia… Obrazy przedmieść w nowym polskim reportażu 11.20 – 11.40

PRZERWA NA KAWĘ Pierwsze Piętro

„Akwarium”

11.40 – 12.00 Kamil Kruszyński Inwestowanie w dzieci Małgorzata Bałys, Marta Giza Poczucie – Nowe podejście do przeciwdziałania

sensu życia i transgresja a pełnienie ról

biedzie i wykluczeniu społecznemu czy

społecznych wśród seniorów

slogan? 12.20 – 12.40 Adam Reczuch Nadmierne zadłużenie

Anna Niewiadomska Wykluczenie

i wykluczenie finansowe osób

zawodowe osób starszych w Polsce –

urodzonych w latach 1974-1984

próba oceny

w świetle studiów przypadku 12.40 – 13.00 Adrian Witkowski, Patrycja Kowalik

Ilona Kachniarz Kapitalizm a tożsamość

Internet jako narzędzie walki z

osobowa jednostki, czyli jak system

wykluczeniem społeczno-ekonomicznym

determinuje kształtowanie własnej

na przykładzie działalności ruchu

narracji

zapatystów

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.