HACETTEPE ÜNİvERSİTESİ

July 2, 2016 | Author: Nergis Dal | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 HACETTEPE ÜNİvERSİTESİ SACLIK BİLİMLERİ FAKÜL TESİ STRATEJİK PLANI (2013 / 2017) l Ankara 20122 SUNUŞ Sağlık...

Description

HACETTEPE ÜNİvERSİTESİ

SACLIK BİLİMLERİ FAKÜL TESİ STRATEJİK PLANI

i

(2013 / 2017)

il

Ankara 2012

SUNUŞ Sağlık Bilimleri Fakültesinin kuruluşu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 21/5/2007 tarihli 12520 sayılı yazısı üzerine 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30.Maddesine istinaden Bakanlar Kurulu'nca 21/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. Üniversitemizde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nın yapılanması ise 30 Ekim2007 tarihinde gerçekleşmiştir. Kasım 2007 tarihinde ise, Yüksek Öğretim Kurulu Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Fakülte organlarından Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Akademik Bölüm Kurulları oluşturulmuştur. Fakültemizin amacı; bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, meslek alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek, üretilen hizmetleri ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır. Vizyonumuz, uluslararası bilimsel düzeyde tanınan, izlenen ve kaynak gösterilen, dünya sağlık bilimleri eğitim ve öğretiminde yetkinliği kabul edilen, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, öncü ve önder bir fakülte olmaktır. FakÜıtemiz, diğer fakültelerden farklı olarak insana sağlık hizmeti sunan çeşitli meslek mensuplarını yetiştirmektedir. Sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Toplumların en önemli zenginliği sağlıklı ve iyi yetişmiş insan gücüdür. Sağlık hizmetlerinin niteliği, sunumu ve dağılımı ülkelerin refah seviyesinin en önemli göstergesidir. Fakültemiz çatısı altında sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına eğitim veren beş bölümümüz mevcuttur. Beslenme ve Diyetetik Bölümümüz, birçok bilim dalı ve disiplinin etkileşimiyle sağlık ve hastalık durumunda beslenme ve diyetetik biliminin teorik ve uygulamalı biçimde eğitim ve öğretimini, en yüksek düzeyde hayata geçirmektedir Çocuk Gelişimi Bölümünün amacı, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (kururnda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile, çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi yetiştirınektir. Ergoterapi Bölümümüz, 2009 yılında ülkemizde ilk olarak fakültemiz bünyesinde açılmış olup, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı; kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz 1961 yılından günümüze Türkiye' de ilk meslek mezunlarını veren bir bölüm olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.

2

Odyoloji bölümÜInüzün açılması, II Mayıs 2011 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısı ile fakültemiz bünyesinde uygun görülmüştür. Bu bölümümüzün, 2012 yılı itibarıyla lisans düzeyi eğitim ve öğretimine başlaması öngörülmektedir. Odyoloji lisans programı, öğrencilere ve halka en yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlayarak işitme ve denge ile ilgili problemlerin en doğru şeklide ele alınmasını, öğrencilere Odyoloji biliminin prensiplerini aşılayarak, mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyerek hem sağlık hizmeti hem de akademik araştırma boyutunda en üst seviyede odyologlar yetiştirmeyi görevedinmiştir. Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında sağlığı geliştirmek amacıyla çalışan birbirinden farklı meslek elamanlarının eğitimi dünya standartlarıyla yarışacak düzeylerde verilmektedir. Fakültemiz 2012-2013 yılında 61 öğretim üyesi,60 öğretim yardımcısı kadrosu ile 1282 Lisans, 361 Lisansüstü olmak üzere toplam 1643 öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir. Fakültemiz bünyesinde oluşturulan koordinatörlükler ve komisyonlar ile bölümlerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde iletişimieri desteklenmekte, multidisipliner yaklaşımlar teşvik edilmekte, oluşturulan öğrenci temsilciliği uygulamamız sayesinde öğrencilerle iletişim ve problemlerine yönelik düzenlemeler daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Hacettepe Üniversitesinin "Daha ileriye, En İyiye" ilkesi fakültemizin tüm çalışmalarında benimsenmektedir. Saygılarımla.

Prof.Dr. Halit Tanju BESLER Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

3

9 Çevre Analizİ STRATEJİK

PLAN

Misyon Vizyon Temel Değerler Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Stratejiler Performans

Göstergeleri

MALİYETLENDİRME KAYNAK İHTİYACI İZLEME VE DEGERLENDİRME

4

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Bölümlerimizi temsil eden ikişer öğretim üyesinden oluşan Fakültemiz Stratejik Plan Komisyonu, dekanımızın bilgisi dahilinde, dekan yardımcımız başkanlığında, düzenli toplantılar yapmaktadır. Bölüm temsilcileri bölümlerin önerileri doğrultusunda belirlenmekte olup, stratejik planlamaya ilişkin bölümler ile iletişimin sürdürülmesinde ve planın oluşturulmasında görev almaktadırlar. Stratejik plan; 2007 yılında kurulan fakültemizin organizasyonunun tek bir plan çerçevesinde birleşmesini, kaynakların verimli kullanımını ve gelecekte ulaşmak istediğimiz hedeflerimizle ilgili önceliklerimizin belirlenmesini sağlanmak amacıyla bölümlerimizden gelen öneriler ve veriler doğrultusunda oluşturulmuştur.Öncelikle "Neredeyiz?" sorusunun cevabını almak amacı ile gerekli verilerin toparlanması gerçekleştirilmiştir.. Bu amaçla, mevcut yapımız, alt yapı bilgilerimiz, sosyal, mali ve teknolojik durumumuz gözden geçirilerek değişiklikler güncellenmiştir. Plan sürecinde, "Nerede olmak istiyoruz? Nasıl bir yol haritası izleyebiliriz?" sorularının cevabı komisyon üyelerimiz ve bölümlerin önerisi doğrultusunda belirlenmiş, hedefler ve değerlendirme yöntemi önerileri tespit edilmiştir. Performans izlemi amacıyla, yılda iki kere tüm bölüm başkanlıklarından belirli bir süre içerisindeki (6 Ay veya 1yıl) performans gösterge verilerini dekanlığımıza bildirmeleri istenmiştir. Bölümlerimizden gelen veriler konsolide edilerek, Dekanlık görüşü de eklenerek, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı' na iletilmektedir

DURUM ANALİzİ

ı. Tarihçe Sağlık Bilimleri Fakültesinin kuruluşu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 21/5/2007 tarihli 12520 sayılı yazısı üzerine 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu'nca 21/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. Fakültemizin amacı; bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, meslek alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek, üretilen hizmetler ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır. Vizyonumuz, uluslararası bilimsel düzeyde tanınan, izlenen ve kaynak gösterilen, dünya sağlık bilimleri eğitim ve öğretiminde yetkinliği kabul edilen, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, öncü ve önder bir fakülte olmaktır. Fakültemiz çatısı altında, sağlık hizmetinin geliştirilmesi adına eğitim veren Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleriyle birlikte 2009 yılında Ergoterapi, 2011 yılında ise Odyoloji bölümlerimizin açılması ile beş bölüm yer almaktadır.

5

i

2.Örgütlenme

i

ii

3. Fiziki Durum Binalar: Ergoterapi(D-5 Blok), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(D-6 Blok), Beslenme ve DiyeteÜk (D2-3-4 Blokları), Çocuk Gelişimi ve Dekanlık(D-l Blok)

i

Taşıt Aracı: Yok

i

İş Makineleri :Yok i Hesap

Kqqu 253 253 ~53

6

, .J~Zı~;

~~~~zey

, "-2~~~~'-"~2"'--"~'-'"

_,_,~_i"

2 _~ 12

,l3

tAYANıKLı TASıNıRLAR

i Ölçü

Miktarı

IBirimi i

i İ~;~atM~ki~-~l~ri~~Al~tl-~;i

ADET

5

i Atöl;e ~~~nele-ri ve Al~tıeri

ADET

73

TAKIM

2

,_:Atöl~_~_M~~neıeri ve Aletleri

i

i

,

253

2

253

2

5

i

i

10 _L

1

i

i

Güç Elektroniği Aletleri Matbaacılıkta Aletler . .

ve Basınçlı Makineler Kullanılan

Yıkama, Temizleme :Araçları

Makina ve

ve Ütüleme

!

i

ile

Cihaz ve

ADET

8

ADET

24

ADET

25

ADET

170

!

i Beslenme/Gıda

2

ı_~!etleri

1

:253

f-----

13

4

:Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları

i..,

5

._---~--

.~---

1253 i

: .)

-

253

--

ADET

Amaçlı Cihaz ve Aletler

_.----~

ve Aletleri

Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler

i - ------1--

.

i Kurtarma

._.-

'253

.

:3

3

~-----

ve Mutfak Cihaz ve

260

ADET

5]5

ADET

87

ADET

2

ADET

5

._i __ ----

6

3

!

Araştırma Aletleri

ve Üretim Amaçlı Cihazları

ve

Müzik Aletleri ve Aksesuarları

Telefon:

ADET

173 adet

Fax: 6 adet Yazıcı: 107 adet

Bilgisayarlar İdariAmaçlı

i

.'.

. .~

Araştırma Amaç]ı (Adet)

Eğitim Amaçlı

.~(A~d~!!-,.~~.,",_.. I.c~ _~_____(Adet) i

Masa Üstü Bilgisayarlar

26

Taşınabilir

2

Bilgisayarlar

,Diğer Bilgisayarlar Sunucular

ve

O

!62

57

'62 _ L:

7

-----!--

:0

O

64

124 Alınma Süreci: Fakültemizin kuruluşunda onarımı yapılmaktadır.

7

demirbaş

olarak alınan bilgisayarlar,

güncellenmekte

J:: . -:

ve bakım ve

3.1-Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler

i 0-50 Kişilik

O

6

~~:;~OK:i~:~-jk ~_ W 10 1- 150 Kişilik

O

ı3

151-250 Kişilik

O

O

--1~

.

--:~_~_'_-_y~O

'i

Ofis Alanları

,-'.sş~~ısil_..._

-

- -

Açıklamalar

M2

,750

27

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

~

'-

.

,---,._-

554

Çocuk Gelişimi Bölümü

16

Dekanlık

9

1220

131

657

...--.--

:Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ----

Bölümü

-- -----

----_._.

--

..

.... -

2.859

Ergoterapi Bölümü Odyoloji Bölümü

ihtiyaç Planı: Mevcut bölümlerimizin derslik ve ofisleri bulunmakla beraber yetersizdir. açılan Odyoloji bölümü için eğitim ve ofis alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeni

3.2- Sosyal Alanlar

i

Toplantı-Konferans Salonları

r

-: . ~"

__ ~R~~~~~~~~!-~~~ __r~gitim Salonu O

0-50 Kişilik

5

51-75 Kişilik

O

O

O

O

____

i

. ':

- -----rÖ ---__

.-------

!

5

i-i

O

O

O

O

O

1101-150Kişilik 1---__ O

!

••

151.250 Kişilik

~_1

lo i

O

i--

O

O

O i

O

1

:6 i

8

. "'t-......

i Toplam

O -

76-100 Kişilik

. ",

. -'

_ - .....•.

'I u •••••

_

- ,O:;: -

ihtiyaç Planı: Ortak sosyal alanlar gereksinimlere gereklidir.

yanıt vermede yetersiz olup, geliştirilmesi

3.3- Hastane Alanları Fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizin staj ve uygulama alanı olarak birimleri ve bölümlerimizdeki laboratuar ve uygulama üniteleri kullanılmaktadır.

hastane

3.4- Dayanıklı Taşınırlar

______

~

i Döşeme Demirbaşlan

ADET

1

i TeIl1sil_v_e~?r~~E..emirbaşlan

ADET

61

ADET

2

ADET

8

ADET

324

~~-S~n~~ular

ADET

396

Bilg_is_ay~r-Çevre Birimleri

ADET

i ı6

sır ve Ç oğa itma Makineleri

ADET

10

Cihazl an

ADET

226

ADET

188

ADET

2

ADET

38

100

100

3

Koruyucu

4

Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşll1lrlar -!--------

255

------

ı Hastanede

5

1

Giysi ve Malzemeler

Kullanılan

Demirbaş

Niteliğindeki

Taşll1ırlar

255

i Bilgisayarlar

1

2

L2~~_13 __

.i~

J

'255

i2

:3

255

2

4

Haberleşme

255

2

5

Ses, Görüntü ve Su num Cihazlan

255

6

255

2 2

199

255

13

:1

--1

e ii Tk.

----

---

n

_l~~dı~~~tm~~~hazla !

Diğer Büro Makineleri

ve Aletleri Grubu

Büro Mobilyalan

ADET --

-,---

-- ---

---

ADET

3

1

alan i Büro l\-1~~il~_

255

3

1

Büro Mobily alan

255

3

1

Büro Mobily alan

1255

3

2

i Misafirhane, i Mobilyalar

Konaklama

ve Bannma

255

3

2

i Misafirh~~~,Konaklama

ve Bannma

255

5.104

1

METREK ARE

----

i

TAKIM

12

Amaçlı

ADET

37

Amaçlı

TAKIM

Mobilyalar

1255

3

1255 255

-'

~i

5 ---

14

1

-

ADET

7

i Seminer

ADET

39

ADET

119

-_._--

------I

11

14

i Kafeterya ve Yemekhane Mobilyalan

----1-- ______________.__

i

- -1------- ----~ - -----

25_5_L6

9

3

'"l

-

ı

_

ve S unum Amaçlı Ürünler

--

Yemek Hazırlama

Ekipmanları

Güzel Sanat Eserleri

ADET

1_2_55 __ 1_7 ! 255 7 , _.~----i--

255

i1

2

! ,

,8 i

1~ü!üpha?e

'Basılı Yayınlar

1

Eğitim Mobilyaları

--.-_._------

8

255

Mobilyaları

- --

Kolay laştıncı Ekipmanlar .

~.-------

-

8

4

Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları

255

9

2

Salon Sporlarında

Kullanılan ~

9

,255

J9

r------

, !

i 99

255

10

.)

255

11

2

11

__

ADET

94

ADET

7

ADET

Demirbaşlar

ADET

97

ADET

19

ADET

2

ADET

4

ADET

38

---

Demirbaşlar

.-

Demirbaşlar

Kontrol v e Güvenlik

Sistemleri

1

Yangın S.öndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları ---_._---~-i Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları

"

------ -

255

92

----

2

10

o

Dıger Spo!_i\~aç_l_ı ~ullanılan

-

255

-

i Saha Spo~la!ında Kullanılan

3

,

ADET

_.---

255 255

77

- ---

i Öğrenmeyi

;2

ve Donanımları

ADET

,

.- ---

Masa, Se hpa ve Zeminde Eşyaları

3

ADET

----

Sergilenen

Süs

ADET

3.5- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Hacettepe Üniversitesi Yönetim Sistemleri(HUYS) kullanımı 201 ı yılı itibanyla fakültemizin bölümleri ve dekanlığımızda uygulamaya geçmiştir. Bu sistem evrak akışının ve iletişimin hızlanmasına neden olmakta birlikte, üniversitemiz alt yapı yetersizliği nedeniyle oluşan internet bağlantısındaki kesintiler giderilebildiği taktirde yaşanmakta olan sıkıntılar ortadan kalkabilecektir. Ayrıca Sıhhiye yerleşkesindeki diğer birimlerin HUYS'a geçmemeleri nedeniyle işlemlerimiz iki defa( hem otomasyon üzerinden hem de orij inal evrak hazırlanmakta) yapılmaktadır.

3.6- Kütüphane Kaynakları sunduğu ve akademik

Öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi' nin yararlanmaktadır. Ayrıca bölümlerimizde fakültemiz öğrencileri kullanımına yönelik küçük çaplı kütüphane olanakları mevcuttur.

olanaklarclaıı personelinin

3.7- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

i

İ,~a.Amaçlı det) Projeksiyon Slayt Makinesi ,Tepe Göz Barkod Okuyucu

10

O 0

:0 O

- Eğitim Amaçlı (Adet)

-~----"J-26---

i Araştırma Amaçlı (Adet)

__L

,

Toplam

_

O

26

O

2

'ı3

O

ı3

O

O

O

L~--

-

11

O

O

6

O

1

2

J

O

4

O

O

8

i

10

1

4

O

O

10

O

6

Fotograf Makinesi

"---

1

._~---!-- --_.

1

l!aks !

:O

10

i Fotokopi Makinesi

--

-

!

i

-

---.--

---------

Kameralar--_0_----

i1

:Televizyonlar

_--------l __ ~~~___

--Tarayıcılar

J

Müzik Setleri

O

Mikroskoplar

O

O

-~--,_.-

--=-J~_

4. İnsan Kaynakları Fakültemizde 39 profesör, 9 doçent, 13 yardımcı doçent, 8 öğretim görevlisi,luzman ve SO araştırma görevlisi akademik personelolarak görev yapmaktadır. Fakültemizde İdari personel olarak, genel idari hizmetleri, sağlık hizmetleri, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında toplam 68 kişi görev yapmaktadır. Fakültemizin S bölümden oluşan yeni bir fakülte olması nedeni ile kadro fazlası bulunmamaktadır. Ergoterapi ve Odyoloji Bölümleri başta olmak üzere diğer bölümlerimizde de özellikle genel idari ve yardımcı hizmetler sınıflarında hat safhada eleman ihtiyacı vardır.

4.1- Akademik Personel

Kadroların

İstihdam Göre

Yarı Zamanlı

Tam Zamanlı Profesör

39

39

O

Doçent

9

9

O

Yrd. Doçent

13

ı3

Öğretim Görevlisi

8

8

o o

•Okutman

LO

O

O

Uzman

1

1

O

Çeviri ci

O

O

O

Eğitim-Öğretim Planlamacısı

O

O

O

i SO

SO

O

:------,

I

--- ------j----

Araştırma Görevlisi

11

_

~

__'__

_

Şekline

Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde GÖrevlendirilen-Akpd~mt~

~~tiR'1}I;a_ğ_lı_bl?:~,I3iiI:_~ l

Sayısı

iO

O

i

r- -

---- ---

Doçent

Beslenme

Eğt. Öğrt. .Planlamacısı i

i

Kişi

~~vıend ..._.iı_' ..i._l .._..id..... ğ.... i Ü ni versi te

O

lAraştırma Görevlisi

i

Pe!1qp~~

ve Diy.

Başkent Ünv.

..O

o

O

!

i

- -i-- - ..._--

Profesör

Beslernneve Diyetetik

,

Marmara Ünv.,Dokuz Eylül Ünv.,Ahi Evran Ünv. Yakın Doğu Ünv.Abant İzzet Baysal Ünv.Akdeniz Ünv.

Bölümü,Pizyoterapi ve Reh.Böl., Hemşirelik Bölümü

13

- --------,

'O

: Yrd. Doçent

O

()

_J~__

Lg..~.';:~;;:i....

Fizyot~rapi;e Relı.Elöl.-

_

i Marmara

Ünv. Akdeniz

Ünv. Yakın Doğu Ünv.

/tOPLAM' "'\"ı:'

_.•.

Doluluk Oranı %J

36

_

'-'"

l............. ..

'~ ,.' . '."I;,

__ ~_ıl

.

!Genel İd~;i Hizmeti~; ~--~-

,

17

, •...•

5] yaş üzeri lG

""

~

İdari Personelin Eğitim Durumu 'VIF

.,

. .

J2~..~i~~~~... _..!Lisans 17

YL. ve Dokt.

18

İdari Personelin Hizmet Süresine Göre. D~ğılımı .~,.'

I~=~~ıı. .. 5

i 11-15 yıl

22

i

- . .~,-~~.

.21 yıl üzeri

; 16-20 yıl 5

4.3- İşçiler Fakültemizde işçi statüsünde eleman çalışmamaktadır.

5. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim, öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunlara dayanarak çıkarılmış Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik hükümlerine göre yönetilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim, öğretim ve araştırmalar yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı 5 bölüm ve bu bölümlere ait 8 adet anabilim dalı bulunmaktadır (Şekil :Örgüt yapısı ). Ayrıca, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre oluşturulmuş fakülte yönetim kurulları mevcuttur. '.

6. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Faaliyet Alanı - Ürün / Hizmet

,',

~ ..

~

.

.

FAALİYET ALANI 1- Eğitim ve Danışmanlık Ürün; Hizmet 1 Sağlıklı Toplum Ürün; Hizmet

2 Mezun (sürekli eğitim etkinlikleri,

lisans ve lisansüstü

eğitimleri)) Ürün; Hizmet 3 Yayınlar FAALİYET ALANI 2 Araştırma ""-

Ürün; Hizmet 1 Yayınlar Ürün; Hizmet 2 Projeler

13

'

--

"---

""I

i

Ürün i Hizmet 3 Sağlıklı Toplum

i

FAALİYET ALANI 3 Uygulama Ürün / Hizmet koruyucu yaklaşımlar)

ı

Sağlıklı

Toplum( değerlendirme,

tedavi,

danışmanlık.

Ürün i Hizmet 2 Mezunlar (değerlendirme, danışmanlık)

i Paydaş Analİzİ ,-

"

Paydaş Listesi

Paydaş Adı

Sağlık Bakanlığı

Diğer Bakanlıklar ve kamu kuruluşları Sivil toplum Örgütleri Tübitak/TUBA YÖK/ÖSYM/ÜAK

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Teknokent

İç Paydaş i Dış Paydaş i Müşteri Dış paydaş

Neden Paydaş

Önceliği i

Hasta kaynağı, araştırma, uygulama politika ve stratejilerin birlikte belirleniyor olması Araştırma, uygulama politika ve stratejilerin birlikte belirleniyor olması

Birlikte çalışma

Birlikte çalışımı

Dış paydaş

Araştırma, uygulama politika ve stratejilerin birlikte belirleniyor olması Eğitim, araştırma, planlama

Dış paydaş

Eğitim ve yönetim

Birlikte çalışma

Dış paydaş

Birlikte çalışma

i i

! ---

Dış paydaş

Birlikte çalışma i

i

İç paydaş

Hasta kaynağı, Eğitim, araştırma, uygulama

İç paydaş

Araştırma, uygulama

Eğitim, araştırma. uygulama

Birlikte çalışma. Çıkarları gözetme Birlikte çalışma. Çıkarları gözetme Birlikte çalışım]

Üniversitenin diğer enstitü, fakülte ve bölümleri Medya

İç paydaş

Dış paydaş

Tanıtım, eğitim

Birlikte çalışma

Ulusal ve Uluslar arası sağlık ve meslek kuruluşları

Dış paydaş

Eğitim, araştırma, uygulama

Birlikte çalışma

14

i

-I

!

i i i

i

i

Ulusal ve uluslara arası eğitim kurumları Öğrenciler, mezunlar, hasta ve yakınları, akademik ve idari personel, emekli mensuplar, toplum

Dış paydaş

Eğitim, araştırma, uygulama,planlama

Birlikte çalışma

Müşteri

Eğitim, araştırma, uygulama,kurum kimliği

Birlikte çalışımı

~----

,

.~:

..

.

"

"7

1

~aydaş - Urün i Hizmet Matrisİ

_.,,~-;:~

-

"t'--~-- .~"

,'.\ -'""- 4""

~.

.

CO

~c,. ~

-

ı

Paydaş Adı Ü/H 1 Sağlık Bakanlığı Diğer Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri TÜBİT AKlTUBA YÖKlÖSYM/ÜAK Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Teknokent Üniversitenin diğer enstitü, fakülte ve bölümleri Medya Ulusal ve Uluslar arası sağlık ve meslek kuruluşları Ulusal ve uluslara arası eğitim kurumları Öğrenciler, mezunlar, hasta ve yakınları, akademik ve idari personel, emekli mensuplar, toplum

15

Ü/H2

:

Faaliyet Alanı 3 Uygulama

Faaliyet Alanı 2 Araştırma

Faaliyet Alanı 1 Eğitim

~

ı

Ü/H3

Ü/H 1

ü/n 2

O/H 3

Ü/ii 1

ü/ii 2

1

-,J

-,J

i

-,J

\j

-,J -,J ---,--'-'--' -.------

\j

\j

-,J

-,J

-J-~--~i -,J

-,J

-,J

-,J

i___

-i

8. GZFT Analİzİ +

J

GZFT Analizi

I.

arasında yapılanma

örnek

teşkil

bünyesinde

Sağlık alanında güvenilir

hizmet

kaynak

Deneyimli

ve

eden

köklü

veren alanında

oluşturan

her

bir

Bölümlerin

güçlü

bir

akademik

lisans ve lisansüstü

ile ülkemizde 4.

eğitimi

ilk olması

Sağlık alanında

proje/ bilimsel

etkinlik

sayısının

az olması

içeriyor olması 5. Alanında Türkiye

2- Eğitim ve uygulama alanlarına yüııclik fiziksel koşulların uygun ve yeterli

3- Öğrencilerin işbirliğini ve iletişimini arttıracak sosyal alanların yetersizl iği

4- Fakülte

bölümleri

arasında

iletişimin

yetersiz olması

tercih edilen bölümleri

üniversitelere

I-Ortak

olmaması

bulundurmak

kadroya sahip olması 3.

-

bulundurmak

bölümü bünyesinde 2.

.

"

ZAyıF YÖNLER

1. Devlet Üniversiteleri açısından

..•.

f ' -' -

"

.

GÜÇLÜ YÖNLER

bölümleri

1-

i

genelindeki

öğretim

diğer

elemanları

yetiştirmek

5- Finans kaynaklarının

yetersizliği

6- Öğretim elemanı kadrosu şablonunun kuruluşta yapılandırılmayıp mevcut kadroların bir araya toplanımısıyla oluşturulması ve bu yüzden yetersiz kalması

6.

Uluslararası elemanlarına

7.

sahip olmak

Uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısının yüksekliği

8. Öğretim 9.

elemanı-öğrenci

iletişiminin

kolay ve etkin olması Tek başına fakülte bölümlerin

i O. Sağlık çalışmaya ll. Topluma

olabilecek

bir arada olması alanında

multidisipliner

örnek teşkil etmesi hizmet

sahibi olmak

16

öğretim

deneyimli

sunumunda

deneyim

7Fakültenin yararlandığı fiziksel yapının başka birçok birim tarafından da kullanılıyor olması 8- Bölümlerin uluslararası olmaması

eğitim programlarının akreditasyona sahip

12. Yüksek rekabet gücüne sahip olmak 13. Alanında üniteleri

donanımlı

eğitim,

ve araştırma

sahip olmak 14 . Yeniliklere, değişime

uygulama

laboratuarlarına ve gelişiıne

açık

olmak

FıRSATLAR l-Fakültemizin

TEHDİTLER "Hacettepe"

gibi

sağlık

alanında bir marka ismi taşıyor olması 2-Üniversitenin kalite, bilimsel araştırma yurt dışı katılımları destekleri

konusundaki

I-Özel üniversitelere

ve 2- Ekonomik

beyin göçü

eksiklikler

öncü tutum ve ]-Kadro

yetersizlikleri

Sağlık Bilimleri genelinde Programı İle 4-Ülke .. ve eğıtımının Fakültesi içerik personellerin standardi zas yü nun yapılandırı lmasında görevlendirilmesi olmaması 4-Meslekte başarılı, tanınmış profesyonel münferit 5-Fakültemiz bölümlerinin mezunların varlığı değişim fakülte olma girişimleri ve 5-DI uslararası burs

3-Öğretim Üyesi Yetiştirme bölümlerimize akademik

programlarının varlığı 6-Sağlık profesyonellerine olan ilgi ve 6-Sıhhiye yerleşkesinde ihtiyacın artması imkfmının olmaması 7-Bölümlerin fakülte olma girişimlerindeki 7-Diğer üniversitelerin Sağlık kararlılığı Fakültelerini geliştirme istekleri

17

gelişme

Bilimleri

Güçlü Yönler

o1

Devlet

Üniversiteleri

bölümleri

arasında

bünyesinde

Bölümlerimiz

bulundurmak:

SO.yıllarını

yılı

2011

Bölümümüz

2012 yılında dolduracaktır.

G2 Sağlık

alanında

bünyesinde

bulundurmak:

hizmet

ulusal ve uluslararası

Tüm

bölümlerimiz

bölümleri

akademisyenleri

04 Bölümlerin ülkemizde

lisans

lisans

ve

Diyetetik

oluştunın

bölümleri

ve uygulama

açısından

takip etmekte

ve bu anlamda

sahip olması: açısından

Kuruluşu

deneyimli

itibariyle

kökiii

ve alanında

yetkin

barındırmaktadır.

ve lisansüstü

ve/veya

kadroya

öğretim üye ve elemanları

bünyesinde

araştırma

köklü

Rehabilitasyon

Beslenme

kaynak

gelişmeleri

eden

kaynak görevi üstlenmektedir.

bir akademik

içeren fakültemiz

eğitim,

teşkil

Fizyoterapi olup,

güvenilir

ve teknolojik

örnek

ve

doldurmuş

alanında

düzeyde bilimsel

ve güçlü

açısından

Hemşirelik

itibarıyla

veren

özellikle ulusal düzeyde başvurulan

03 Deneyimli

yapılanma

lisansüstü

eğitimi

ile ülkemizde

programlarını

ilk olması:

alanlarında

Bölümlerimiz

ilk olarak

uygulmnış

ve

geliştirmişlerdir.

GS Sağlık

alanında tercih edilen bölümleri içeriyor olması: Sağlık alanında çalışma olanaklarının zenginliği, ülkemizin sağlık çalışanlarına olan gereksinimi ve Hacettepe Üniversitesi'nin bünyesinde bulunması nedeniyle bölümlerimiz yüksek oranda tercih edilmektedir.

06 Alanında,

Türkiye genelindeki diğer üniversitelere öğretim elemanları yetiştirmek: Fakültemiz bölümleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında ülke genelinde yeni eğitim ve öğretim kurumlarında çalışmak üzere akademisyenler yetiştirerek bu anlamda önemli katkıda bulunmaktadır.

07 Uluslararası gerek akademik amaçlı olarak,

deneyimli öğretim elemanlarına sahip olmak: Öğretim eleımınlmınıı/ .. yükseltme kriterlerini sağlamak, gerekse bilgi, beceri ve görglilerini arttırmcık üniversitemizin sağladığı teşvikten de yararlanarak uluslararası deneyİm

kazanmaktadırlar

.

G8 Uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısının yükseldiği: Köklü bir üniversiteye mensup olmamız nedeniyle, çok sayıda uluslararası bağlantı imkanı bulan öğretim elemanlarımız değişim programlarına yoğun olarak katılmaktadırlar.

09 Öğretim

elemanı-öğrenci

çeşitliliğinin,

öğrenci

içeren

meslekleri

fakültemizde

iletişiminin

temsilciliği

bünyesinde

ve danışmanlık barındırmasının

öğretim elemanı-öğrenci

010 Tek başına fakülte olabilecek bölümlerin

18

tarihçesinin

kolay ve etkin olması:

çok eskilere

sisteminin birebir

iletişim

işleyişinin

iletişim

olanaklarının

yanı sıra uygulama

gerektirmesi

dolayısıyla

iletişimi kolay ve etkin bir biçimde gerçekleşmektedir. bölümlerin dayanması

bir arada olması:

Fakültemiz

ve uzun süreç içerisinde

blinyesiııclcki

yapılanmalarının

giderek

gelişmesi

yapılanma

köklü bölümlerimize

imkanını

doğurmaktadır.

bilimsel

Gelişme

ve alt yapı açısından

yönündeki

daha büyük

hedef, bölümlerimizin

ve geniş

dinamizmini

arttırıcı bir etki göstermektedir. Gl1 Sağlık gruplarını

alanında

bir arada

multidisipliner barındıran

çalışmaya

G12

öğrencilerimiz

bir

gelerek

çalışma anlayışının

Topluma

yaklaşımları

hizmet

araya

temelleri

sunumunda

içeren meslekleri

deneyim

bünyesinde

G13 Yüksek

olmak:

başardıkları

için, eğitimsel

sahip

ve akademik

etkileşirnde

sahibi

olmale

bulundurması

çalışmalar

gücüne

ve öğretim

Farklı sağlık meslek elemanlarımız bulunmakta

çeşitli böylece

atılmaktadır.

çok yönlü (eğitim,araştırma,uygulama) rekabet

teşkil etmesi:

fakültemizde,

ortamlarda(bilimsel,sosyal,eğitsel) multidisipliner

önıek

Toplum

nedeniyle

sağlığı

fakültemizde

temelli

bu alancl,ı

yapılmaktadır.

Fakültemiz

bölümleri,

çalışmalarındaki

alanlarında

kalite ve kantitedeki

birçok

ilki

yükseklilde

örnek oluşturmaktadır. G 14 Alanında olmak:

donanımlı

eğitim,

uygulama

Meslek eğitimi içeren bölümlerimiz

sayıda uygulama

alanlarına

G15 Yeniliklere,

değişime

üniteleri

ve araştırma

bu alanda uygulama

(örn. Simülasyon

laboratuarı)

ve gelişim e açık olmak: alanındaki

ve araştırmalara

tüm bölümlerimiz

ederek üniversitemizin

de desteği ile çalışma alanlarına

sahip

yönelik çok

sahiptir.

Üniversitemizin

sloganı doğrultusunda

laboratuarlarına

yenilikleri

"Daha

ve gelişmeleri

ileriye,en yakından

iyiye" takip

yansıtmaktadır.

Zayıf Yönler II Ortak

proje/ bilimsel etkinlik sayısının az olması: Bölümlerimizce gerçekleştirilen ortak proje/ bilimsel etkinlikler bulunmakla birlikte, fakültemizin yeni kurulmuş olması ve ortak çalışmalar için gerekli kaynağa sahip olmaması nedeniyle, bu çalışmalar yeterli olmayıp, artırılması

gerekmektedir.

l2 Eğitim ve uygulama

alanlarına yönelik fiziksel koşulların uygun ve yeterli olmaması: Fakültemiz bünyesindeki mevcut eğitim ve uygulama alanları öğrenci sayılarının yüksekliği de dikkate alındığında gereksinimlere yeterince yanıt verememekte olup, bu alanların sayı ve nitelik olarak geliştirilmesi

l3 Öğrencilerin Fakültemizin

gereklidir.

işbirliğini yeni kurulmuş

yönelik sosyal paylaşım

ve iletişimini olması nedeniyle

arttıracak öğrenciler

sosyal alanların arasındaki iletişimi

yeteı'sizliği: geliştirmeye

alanları yetersizdir.

l4 Fakülte

bölümleri arasında iletişimin yetersiz olması: Fakültemiz genç bir fakülte olması dolayısıyla ortak ders, araştırma ve sosyal paylaşım alanları yetersizdir. Bu nedenle iletişim yeterince sağlanarnamaktadır.

19

ZS Finans kaynaklarının

yetersizliği:

Fakültemiz bünyesinde yeni açılan bölümler de düşünüldüğünde fakültemize ayrılan bütçede çok sınırlı artırım söz konusu 0lduğundal1 fakültemizin gereksinimlerini karşılamada zaman zaman ekonomik yetersizlikler yaşanmaktadır.

Z6 Öğretim elemanı kadrosu şablonunun kuruluşta yapılandırılmayıp mevcut kadroların bir araya toplanmasıyla oluşturulması ve bu yüzden yetersiz kalması: Her bölümün mevcut kadro yapısı ile fakülteye dahilolması, yeni açılan bölümlere şablonunun yapılmaması fakülte içerisinde kadro sıkıntısına yol açmaktadır.

ayrı bir kadro

Z7 Fakültenin yararlandığı fıziksel yapının başka birçok birim tarafından da kullanılıyor olması: Fakülte bünyesinde bulunan bölümlerin çalışma alanlarının yetersizliğine rağmen, üniversitemizin çeşitli birimlerinin gereksinimleri nedeniyle alanlarda yer almaları, fakültemiz bölümlerinin çalışma alanlarında kısıtlılık yaratmaktadır.

bu

Z8 Bölümlerin eğitim programlarının uluslararası akreditasyona sahip olmaması: Bölümlerimizde eğitimin kalitesini geliştirmek ve programları uluslararası standartlara uygun hale getirmek için sürekli olarak çalışmalar yapılmakla birlikte, uluslararası akreditasyon çalışmaları

henüz gerçekleştirilmemiştir.

Fırsatlar FI Fakültemizin

"Hacettepe"

gibi sağlık alanında bir marka ismi taşıyor olması:

Bilimsel, eğitsel ve sağlık hizmetleri yönleriyle öncü ve örnek Üniversitesi'nin bünyesinde bulunmak fakültemizin bölümlerinin

bir kurum olan Hacettepe ve mezunlarının da tercih

edilir olmasmı sağlamaktadır.

F2 Üniversitenin kalite, bilimsel araştırma ve yurt dışı katılımlan tutum ve destekleri: Üniversitemizde bilimsel çalışmalar ve desteklenmekte

konusundaki öncü eğitim

faaliyetleri

ve teşvik edilmektedir.

F3 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programl(ÖYP) ile bölümlerimize öğretim yardımcılannll1 görevlendirilmesi: Bilimsel etkinliğin yaygınlaşması, hizmet alımı ve işbirliklerinin gelişmesi anlamında

faydalı olmaktadır.

F4 Meslekte başarılı, tanınmış profesyonel mezunların varlığı: Fakültemiz bölümlerinin tanıtımı, öğrenci tercihleri ve dış paydaşlarla iş birliğinin arttırılmasmda önem arzetmektedir.

FS Uluslararası burs ve değişim programlarının varlığı: Eğitsel ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi

ve teşviki,

kalite ve kantitesinin

F6 Sağlık profesyonellerine tercihin artması açısından F7 Bölümlerin yönündeki

20

arttırılması

önemlidir.

olan ilgi ve ihtiyacın artması: Fakültemiz

bölümlerine

olan

fırsat oluşturmaktadır.

fakülte olma girişimlerindeki

istekliliğini

açısından

ve dinamizmini

kararlılığı: Fakülte

teşvik etmektedir.

bölümlerinin

gelişme

Tehditler Tl Özel üniversitelere beyin göçü: Kadro sıkıntısı, ekonomik yetersizlikler bazı akademisyenlerin özel sektöre kaymasına neden olabilmektedir.

gibi nedenler

T2 Ekonomik eksiklikler: Fakültemize ayrılan bütçenin gereksinimleri karşılaı11Cıdaki yetersizliği (özellikle yeni bölümlerimiz açılmasına rağmen bütçemizde artış olmaması, makine ve teçhizat harcamalarına yönelik yeterli bütçe ayrılmaması) fakülte bölümlerinin eğitsel ve bilimsel alandaki faaliyetlerine yönelik ekonomik anlamda tehdit oluşturmaktadır. T3 Kadro yetersizlikleri: tercih etmelerinde sıkıntı

Mezunlarımızın akademik çalışmaları için fakültemiz bölümlerini oluşturabilir. Bu durum akademik kadronun zayıtlamasına yol

açabilir. T4 Ülke genelinde Sağlık Bilimleri Faküıtesi içerik ve eğitiminin yapılandırılmasında standardizasyonun olmaması: Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulu mezunları aynı unvanla mezun olup aynı statüde görev yapmalarına rağmen eğitim-öğretim içeriği farkı

i

olabilmektedir. T5 Fakültemiz bölümlerinin münferit fakülte olma girişimleri: Fakültenin dinamik ve güçlü bölümlerinin fakülteden ayrılması, göreceli olarak zayıflama yönünde tehdit oluşturabilecektir. T6 Sıhhiye yerleşkesinde

gelişme imkanının olmaması: Yerleşkeye

ait alanın

sınırlılığı

gelişme imkanını kısıtlamaktadır. T7 Diğer üniversitelerin oluşturması

21

nedeniyle

Sağlık Bilimleri Fakültelerini geliştirme istekleri

tehdit olabilir.

Alternati

r

9. Çevre Analizİ

..;1

~

~

~1; . ~.

~

~

Çevre Analizi

~ " ', " -

POLİTİK

EKONOMİK

ı-Avrupa Birliği uyum süreci 2-Lisans ve lisansüstü eğitimi ile ilgili ulusal politikalar 3-Bologna süreci gibi ülke bilim politikalarıyla ilgili süreç ve kurumların yaklaşımı

I.İstihdam

politikaları

2.Ücretlendirme özel sektör)

politikaları(kamu

ve

3.Lisans ve Lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırmaya ayrılacak ekonomik kaynak ve bu yöndeki devlet politikaları

TEKNOLOJİK

SOSYAL ı.Demografik

değişim

2.Sosyo- kültürel değişim

I.Teknolojik gelişme hızı 2.Eğitim ve uygulamada teknolojilerin kullanımı.

Politik PI Avrupa Birliği uyum süreci: Bu sürecin gerektirdiği değişiklikler (ders içerikleri. eğitim süreleri, ders kredilerinin düzenlenmesi, uluslar arası ikili anlaşmalar, öğrenci -öğretim elemanı değişimi, projeler vb.) eğitim kalitesinin gelişmesinde önemlidir. Bu sürecin hızı gelişme hızımızı etkilemektedir. P2 Lisans ve lisansüstü eğitimi ile ilgili ulusal politikalar: Fakültemize ait bölümleriı! eğitim standartlarına yönelik alınan kararlar zaman zaman fakülte bölümlerimizin mesleki uygulama yetkinlikleri ve eğitimsel yaklaşımları ile çelişebilmektedir. P3 Bologna süreci gibi ülke bilim politikalarıyla ilgili kurumların yaklaşımı: A vrupcı Birliği uyum sürecinde Bologna süreci gibi bazı süreçler eğitim ve öğretim içeriklerinin değişimine

22

neden olabilmektedir.

Ekonomik El İstihdam politikaları: Kamu kurum ve kuruluşlarında fakültemiz mezunlarıımza istihdam alanlarının geliştirilmesi bölünı tercihlerinde olumlu etki yaratmaktadır.

ait

E2 Ücretlendirme politikaları (kamu ve özel sektör): Kamu ve özel sektöre ait ücretler arasındaki dengesizlik, çalışanların istekliliğini etkilemektedir. Bu durumda devlet üniversitelerindeki akademisyenler özel üniversitelerde çalışmayı tercih edebildiklerinden. devlet kurumlarında

iş gücü kaybı olabilmektedir.

E3 Lisans ve Lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırmaya ayrılacak ekonomik kaynak ve bu yöndeki devlet politikaları: Eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırmaya ayrılan kamu ve kamu dışı ekonomik kaynakların paylaşımındaki bazı sorunlar fakülte bölümlerimizi olumsuz etkileyebilmektedir.

Sosyal S 1 Demografik değişim: Fakültemizin bölümleri topluma sağlık hizmetleri sunmak üzere mezun yetiştirdiğinden, toplumdaki demografik değişimler bölümlerimizin eğitim programlarının içeriğinde değişim yaratmaktadır. Örneğin; toplumda yaşlı nüfusun gencI nüfus içindeki oranının artması, obezitenin artan bir şekilde sorun haline gelmesi, bu konulara eğitim programlarında geniş yer verilmesine yol açmıştır. Ayrıca demografik değişimler mezunlarımızın çalışma alanlarının çeşitliliğini de etkileyebilmektedir. S2 Sosyo- küıtürel değişim: Sosyo-kültürel değişimler (Örneğin; kültürel sağlık davranışlarına etkisi) bölümlerimizin eğitim programlarının mezunlarımızın

verdikleri

hizmetleri

değişikliklerin içeriğini ve

etkileyebilmektedir.

Teknolojik Tl Teknolojik gelişme hızı: Bilimsel gelişmelere gelişmeler

fakültemiz

değişmesi

ve gelişmesi

bölümlerinde

eğitimin

paralelolarak hızla gerçekleşen teknoloj ik içeriğinin ve yöntemlerinin büyük ö!Çı'lck

gereğini ortaya çıkarmaktadır.

T2 Eğitim ve uygulamada teknolojilerin kullanımı: Eğitim araç, gereçlerindeki ve sağlık alanındaki uygulamalara ilişkin teknolojik gelişmeler bölümlerimizde eğitim içeriğinin ve yöntemlerinin değişmesini ve gelişmesini sağlamaktadır (Örneğin: Hemşirelik eğitiminde simulasyon laboratuarının, fizyoterapist eğitiminde teknolojik donanımların kullanılması), Bu durum, fakültemize ayrılan bütçenin mimlması gereğini ortaya çıkarmaktadır.

23

STRATEJİK PLAN MİSYON Bilim ve teknolojiye dayalı, çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş_ meslek alanıncilı yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik uluslar arası standartlarda sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek, üretilen hizmetleri ve teknoloj iyi toplum yararına sunmaktır.

VİZYON Uluslararası düzeyde araştırma, uygulama, sağlık politikalarının

tanınan, izlenen ve kaynak gösterilen, dünya sağlık bilimleri alanında eğitim ve öğretinıinde yetkinliği kabul edilen;ulusal ve uluslararası oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi öncü ve önder bir

fakülte olmaktır.

TEMEL DEGERLER (Değer 1) Evrensel

düşünce ve değerlere

(Değer 2) Bilim ve teknolojiye danışmanlık

hizmetleri

dayalı, evrensel standartlarda

eğitim-öğretim,

araştırma

ve

sağlama

(Değer 3) Eğitim ve öğretim programlarını ve eylem planlarına

sahip olma

daha ileriye götürecek

yeni vizyonlara,

stratej ilere

açık olma

(Değer 4) Bilimsel çalışmaları

daha ileriye taşıma

(Değer 5) 21. yüzyılın bilgi ve teknolojilerinden

yararlanarak

biliminin

gelişimine

katkıda

bulunma (Değer 6) Evrensel bilgiyi üretmeyi (Değer 7) Temel bilimler, klinik çalışmayı kapsayan

ve paylaşmayı

sürdürme

klinik bilimler, mesleki dersler, araştırma yöntemleri, seminerler eğitim programları ile lisans ve lisansüstü eğitimi sürdürme ve

ve

geliştirme (Değer 8) Sağlık ekibinin

etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini

(Değer 9) Verilen hizmetlerde (Değer 10) Ülke yararına

24

multidisipliner

sağlık politikalarına

çalışmayı

desteklemek,

katkıda bulunmak

yerine getirmek

sürdürmek

ve geliştirmek

ve artırmak

STRATEJİK AMAÇLAR (Amaç 1) Araştırma kalitesi ve verimliliğini artırmak (Amaç 2) Yönetimin etkili ve etkin bir biçimde sürdürülmesini sağlamak (Amaç 3) Eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek (Amaç 4) Fakülte personelinin kişisel gelişimini arttırmak

STRATEJİK HEDEFLER Hedef 1.1 Fakültenin

2017 yılına kadar her yıl en az 5 yeni araştırma

Hedef 1.2 Fakülte bölümlerinin Hedef 1.3 Fakülte

öğretim

ı ortak

2017 yılına kadar en az

elemanlarının

2017 yılına

projesi üretmesini

araştırma

kadar katıldığı

sağlamak

proje üretmesini uluslararası

sağlamak

bilimsel

etkinlik

sayısını her yıl % 2 artırmak

Hedef 1.4 U luslararası Hedef

dizinlerde

1.5. Uluslararası

taranan yayın sayısın

dizinlerde

taranan

i

yayınlara

arttırmak yapılan

atıf sayısını

20 i 7 yılına

kadar

%2

arttırmak

Hedef 2.1 Eğitim için ayrılan fıziksel alt yapıyı ve teknolojik

donanımı

geliştirmek

amacıyla

2017

yılına kadar en az 2 alt yapı projesi oluşturmak

Hedef 2.2

Fakülte çalışanlarının

memnuniyet

Hedef 2.3 Fakülte öğretim elemanları

oranını

arasında

artırmak

2017 yılına kadar her yıl en az 2 ortak sosyal etkinlik

düzenlemek

Hedef 2. 4 Fakültenin

tanıtımına

Hedef 2.5 Fakültenin

yönelik yılda en az i faaliyet düzenlemek yılına

2017

kadar

iç paydaşlar

ile her yıl 3 işbirliği

çalışması

yapınasını

sağlamak

Hedef

3.1 yeterliliğini

Tüm öğretim üyelerinin sağlık bilimlerinde eğitim-öğretim teknikleri konusunda sürdürınek için, 2017 yılına kadar eğiticilerin eğitimi programlarına katılmaimını

sağlamak

Hedef 3.2

Fakülte

bölümlerimiz

lisans ders programlarına

2017 yılına

kadar genelortak

bir dersin

eklenmesi

Hedef 3.3 Uluslararası Hedef 3.4 Sağlıkta etkinlik düzenlemek

25

değişim sürekli

programına

eğitim

programı

katılan öğrenci sayısını 20 i 7 yılına kadar % 3 artırmak. çerçevesinde

2017

yılına

kadar yılda en az 2 bilimsel

Hedef 3.5 Eğitim ve sağlık hizmetine danışmanlık

yönelik

kurum ve kuruluşlara

2017 yılına

kadar en az 4

hizmeti vermek

Hedef 3. 6 Uluslararası

değişim

programına

katılan öğretiın elemanı

sayısını

20 ı7 yılına kadar %

artırmak.

Hedef 3.7 Bö!ümlerin

eğitim öğretim

programlarının

akreditasyon

çalışmalarının

20 ı7 yılına kadar

başlatılması

Hedef 3.8 Öğrenci memnuniyet öğrenci memnuniyetine

oranını artırmak için 2013 yılından başlamak üzere uygulanabilir yönelik anket geliştirmek ve takiben öğrenci menmuniyetini arttırmak.

Hedef 4.1 ilkyardım eğitimini 2017 yılına kadar fakültemizin

tüm personelinin

almasın ı sağlamak.

Hedef 4.2 Tüm personele 2017 yılına kadar afet yönetimi ve sivil savunma eğitimini sağlamak Hedef 4.3 ihtiyaç duyan personele iç paydaşlarla imkanı (bilgisayar,

yabancı dil, iletişim becerileri,

iletişime geçilerek yılda en az bir defa gerekli eğitin! stres yönetimi ... gibi) sağlanması

STRA TEJİLER (Amaç 1) Araştırma kalitesi ve verimliliğini Hedef 1.1 Fakültenin

aıi ırın ak

2017 yılına kadar her yıl en az 5 yen i araştırma

projesi ['ıretmesi n i

sağlamak

Strateji 1 Proje bütçe desteğinin arttırılması ve proje yapilması için ıeşvik Strateji 2 Proje öneri sayısının artırılması Hedef 1.2 Fakülte bölümlerinin

2017 yılına kadar en az i ortak araştırma

proje üretınesini

sağlamak

Strateji 1Fakülte Kurulunda ve/veya Fahilıe Kuruluna ba,~1tolarak çalışacak bir kurul eliyle ortak konu belirleme ve teşvik edilmesi. Strateji 2 Dış paydaşlarla görüşme ortanı! sağlamak ve yaratilacak olan işbirliği ile proje kaynağı sağlamak. Hedef 1.3 Fakülte öğretim elemanlarının

2017 yılına kadar katıldığı uluslararası

bilimsel

etkinlik sayısını her yıl % 2 artırmak Strateji 1Uluslararası teşvik için Bilimsel Araştırma Birimi ,l',ibi

kaynaklardan yararlanma olanaklarının arttırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmek. Strateji 2Uluslararası bilimsel etkinlik sayısını yılda %2 üzerinde arlliran özellikle genç (35 yaş altı) öğretim üyelerinin akademik yükseltmelerinde ilave puan alabilmesi yönünde çalışmalar yapmak. Hedef 1.4 Uluslararası

dizinlerde taranan yayın sayısını arttırmak

Strateji 1Yayın teşviki konusunda gerekli kaynakların yaratılması yönünde üniversite içi ve dışı çalışmalar yapmak.

26

Strateji 2Özellikle öğretim yardm1cısı ve genç (35 yaş alıı) öğrelim üyelerinin yapmış oldukları uluslar arası yayınlar için teşvik programı (hilgisayor vermek gibi uygulamalar) Hedef 1.5. Uluslararası

dizinlerde

taranan yayın lara yapılan atıf sayısını 20 i 7 yılına kaclar %2

arttırmak

Strateji lAtifsayısının atama kriteri olarak daha eıkin olClmk kullunmok Strateji 2Belirli bir sayl(lOO atıj1yzl) üzerindeki yıl içindeki alı/a ıeşvik (bilgisayar vermek gibi uygulamalar) vermek. Amaç 2) Yönetimin etkili ve etkin bir biçimde sürdürülmesini sağlamak Hedef 2. 1 Eğitimiçin

ayrılan fıziksel altyapıyı

ve teknolojik

donanım

i

geliştirmek

aıııacıyla

2017 yılına kadar en az 2 alt yapı projesi oluşturmak

Strateji 1Bölümlerin ihtiyaç analizi ve proje yazmaya teşvikin sa,~!011nJ((sl Strateji 2 Alt yapı projelerine desteği Rektörlüğün olurlarına sunmak (hlitçe ayrılması) Hedef2.2

Fakülte çalışanlarının

memnuniyet

oranını artırmak

Strateji lİletişimi sağlayan sosyal etkinlikler düzenlemek Strateji 2Yılda iki defa akademik ve idari personele yönelik durum CIlwiizi toplantısı düzenlemek. Hedef 2.3 Fakülte öğretim elemanları

arasında 20 ı7 yı lına kadar her yı i en az 2 ortak sosyal

etkinlik düzenlemek

Strateji 1Yılbaşı toplantısı düzenlemek Strateji 2Konser düzenlemek He def 2. 4 Fakültenin tanıtımına yönelik yılda en az ı faaliyet düzenlemek Stratejil Bölümlerin her birinde ve/veya üniversite genel ıamııın programları içerisinde kayıt öncesi tamtım standı açmak. Strateji 2 TV-Radyo programları düzenlemek. Hedef 2. 5 Fakültenin

2017 yılına kadar iç paydaşlar

ile her yıl 3 işbirliği çalışması

yapmasını

sağlamak

Strateji 1Hastane üniteleriyle birlikte eğil im günleri yapmak Strateji 2 İç paydaşlarla iletişim ve personel eğitimi yapmak Strateji 3 İç paydaşlarla iletişim ve öğrenci e/tiliıni yapmak

Amaç 3) Eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek Hedef 3.1 Tüm öğretim üyelerinin yeterliliğini

sürdürmek

sağlık bi lim lerinde eğitim-öğreti m tekn i k leri konusu nda için, 2017 yılına kadar eğiticilerin eğitimi programlarına katılımılarını

sağlamak

Strateji lİç paydaşlarla iletişim ve öğretim üyelerinin eğilimi Strateji2Bu eğitimi akademik yükseltme ve atamalarda ve özellikle de öğretim üyesi olarak yapılacak ilk atamalarda (Yrd. Doç.) yükselme krileri olarak belirlemek.

27

Hedef 3.2 Fakülte bölümlerimize

lisans ders programlarına

20 ı7 yılıııa kadar genelortak

bir

dersin eklenmesi

Strateji] Öğrenci anketi ve iç paydaşlardan yardım alınması Strateji 2Fakülte kurulunda ortak derse/derslere karar verrnek Hedef3.3 Uluslararası

katılan öğrenci sayısını 20 ı 7 yılına kadar % 3

değişim programına

aı1lrınak.

Strateji 1 Katılan öğrencilerin desteklenmesi ((akülıe desteği) Strateji 2 Ders geçme naılarına kalkı yapması yönünde üniversile düzeyinde girişimlerde bulunmak. Hedef 3.4 Sağlıkta sürekli eğitim programı çerçevesinde 20 i 7 yılına kadar yılda en az 2 bilimsel etkinlik düzenlemek

Strateji 1Etkinlik için teşvik (düzenleme kurulunda yer almamn akademik yükselme kriteri olarak puanının yükseltilmesi) Strateji 2Etkinliklere destek verilmesinin sağlanması için TUBJTAK gibi kurumlardan nasıl destek alınabileceği yönünde eğitim çalışmaları yapmak. Hedef 3.5 Eğitim ve sağlık hizmetine danışmanlık

yönelik kurum ve kuruluşlara

2017 yılına kadar en az "i

hizmeti vermek

Strateji 1Danışmanlık ücretinin öğretim üyesine dönüş miklarını arltrmak için çalışmalar yapmak. Hedel 3. 6 Uluslararası

değişim programına

katılan öğretim elemanı

sayısını 2017 Yll1l1a kadar

% 1 artırmak.

Strateji lAkademik yükseltmelerde bu değişim programlanmn kullanabilmesi için çalışmalar yapmak. Strateji 2Öğretim üyesi desteğini yapabilecek olan gelen proje çalışmalany/a artması yönünde çalışmak. Hedef 3.7 Bölümterin eğitim öğretim programlarıııll1 akreditasyon çalışmalarının 2017 yılına kadar başlatılması

Strateji 1 Fakülte Kurulu Kararı alınması ve bölümlerin teşviki için maddi destek ve denetim süreçlerinin sağlanması için üniversite düzeyinde çalışmalar yapmak. Hedef 3.8. Öğrenci memnuniyet öğrenci memnuniyetine

oranını aı11rınak için 20 i 3 yılıııdan başlamak üzere uygulanabilir yönelik anket geliştirmek ve takiben öğrenci memnuniyetini arttırmak.

Strateji] 2013 ydmdan başlcımcıküzere öğrenci meıııml/7iyetiııeHiııelik onket geliştirmek. Strateji 2 Konforlu,temiz orıak kullanım alanları yaratmak. Strateji 3 Modern, ekonomik kafeteıya ve yurt imkanlarzmn sağ/anma.ıı için girişimlerde bulunmak. Strateji 4 Spor yapabilecekleri salonlar ve diğer alanlarz geliştirmek Amaç 4) Fakülte personelinin Hedef 4.1 İlkyardım

28

kişisel gelişimini eğitiminin

arttırmak

20 i7 yılına kadar tüm personel in almasın

III

sağlanması

Strateji i İç paydaşlar aracılığıyla eğitimfaaliyetleri

düzenlenmesi

(konferans, sempozyum, çalıştay, vb.) Strateji 2 İlkyardım için gerekli sinyalizasyon ve ihtiyaçlarm sağ/Cl17I1IC1S/lW yönelik çalışmalar yapmak. Hedef 4.2 Tüm personelin 2017 yıllıla kadar afet yönetimi eğitiminin sağlanması Strateji i İç paydaşlar ve gerekli durumlarda dış paydaşlar aractlığıy/o eğitim faaliyetleri düzenlemek Strateji 2 Sivil savunma ve afet yönetimi için gerekli sinYCllizm)io17ve ihtiyoçların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak. Hedef 4.3 İhtiyaç duyan personele iç paydaşlarla iletişime geçilerek yılda en az bir defa gerekli eğitim imkanı (bilgisayar,

yabancı dil, iletişim becerileri, stres yönetimi ... gibi) sağlanması

için

çalışmalar yapmak. Strateji i İç paydaşlarla ve gerekli durumlarda dış paydaş/or/a iletişim ile eğitimfaaliyetlerinin sağlanması için çalışmalar yapmak. Strateji 2Yürütülenfaaliyetlerle fakülte çalzşanlarzmn nitelik/erinin arıtmlmasınzn sağlanması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

'."

~:

[Rq1lıljl(,E',13~.

7"~.'.'; , ~~,.,:.~.~i"' [ .',~i.~~.~" o'

o'"

~J... '.'.

c,

•... '

~,::' '0

.'

._ıı .

'.:',.

Performans Göstergesi

Performans Göstergesi Türü

Adet 1- Proje Sayısı Adet 2. Öğretim Elemanlarının Katıldığı Uluslararası Bilimsel Etkinlik Sayısı Adet 3.Uluslararası Taranan İndekslerdeki Yayın Sayısı Adet 4. Yapılan Yayınlara Atıf Sayısı 5.Alınan Kurs (eğitim) Sayısı 6. Memnuniyet anketi sonuçları 7. Sosyal Etkinlik Sayısı 8. Tanıtım Aktivitesi Sayısı 9.Fakültenin Ortak Ders Sayısı 10. Düzenlenen Bilimsel Etkinlik Sayısı

Adet %

Adet Adet Adet Adet

11.Kurum ve Kuruluşlara Verilen Danışmanlık Sayısı

Adet

12 .Uluslararası Değişim Programına Katılan Öğretim Elemanı Sayısı

Adet

13 . Uluslararası Akredite Olan Bölüm Sayısı

Adet

29

.:..~..•.

MALİYETLENDİRME

(TL)

-i

,

Maliyet Tablosu

c

,

--J

• _

c

:

,

-

..;

,

i

Planın

Planın 2. Yılı

Planın 3. Yılı

Planın 4. Yılı

Planın 5. Yılı

624.000

748.000

898.560

1.077,600

1.293,120

Hedef 1.1

46.800

56.100

44.920

53.880

96.984

Hedef 1.2

15.600

18.700

22.460

26.940

32,328

ı. Amaç 1

Yıl ı

i

'.:

,---

i

i i

Hedef 1.3

15.600

18.700

44.920

53.880

32.328

Hedef 1.4

31.200

37.400

44.920

53.880

64.656

Hedef 1.5

15.600

18.700

22.460

26.940

32.328

ii

Amaç 2

575.000

632.500

695.750

765.325

841.857

-I i

51.750

56.925

62.617

68.879

75.767

1.150

1.265

1.391

1.530

1.683

2.300

2.530

2.783

3.061

3.367

1.530

1.683-1

Hedef 2.1 Hedef2.2

ı

i !

ı i

i, i i

i !

Hedef2.3

i i

i

Hedef 2.4

1.150

1.265

1.391

i

.J

Hedef2.5

1.150

1.265

1.391

1.530

i

1.683 0-

Amaç 3

696.250

702.500

702.500

702.500

1.292,500

10.000

10.000

10.000

10.000

i i

i

Hedef3.1 Hedef3.2

10.000

\

i

15.000

15.000

15.000

15.000

.i

15.000

i i i

42.500

42.500

Hedef3.3

37.500

42.500

42.500

Hedef 3.4

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Hedef3.5

40.000

40.000

40.000

40.000

80.000

!

i

i

i i

_-_-i

Hedef3.6

33.750

35.000

35.000

35.000

35.000

i i

i i

i

Hedef3.7

30

300.000

300.000

300.000

300.000

600.000

i

-

500.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Amaç 4

358.000

348.000

353.000

350.000

355.000

Hedef 4.1

25.000

20.000

22.500

17.500

20.000

Hedef4.2 Hedef 4.3

25.000 308.000

20.000 308.000

22.500 308.000

17.500 315.000

20.000 3 ı5.000

Hedef 3.8

----~-_

......

Toplam

.-

\

---I

2.895,425

2.649,810

1.683,748

1.055,449

.

3.782,477

!

\

KAYNAK İHTİYACI

,

i

,

\

: Kaynak Tablosu ,

..

, ,

;

i

,

Kaynaklar Hazine Yardımı Öz Gelir Döner Sermaye Sosyal Öğrenci Hizmetler Bütçesi

Planın ı. Yılı

Planın 2. Yılı

Planın 3. Yılı -

- ,

Cl'L)

.~ ~~:)~ ~

--

Planın 5. Yılı

Planın 4. Yılı

._-_ ..... _--

--_._

... _._-_._

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52.772

84.187

132.490

144.771

168.374

264.981

... _._--_

i

189.123

289.542

-----

.

- ---- - -_.-

37S.247

-

-

-

-

-

5.000

5.000

6.000

6.000

6.000

-

-

-

-

-

575.000

632.500

695.750

765.325

841.857

(AB, Dış Kaynaklar TÜBİTAK vb.) (Kaynak Diğer Belirtilecek)

460.000

506.000

556.600

612.260

673.485

115.000

126.500

139.150

153.065

168.371

Toplam

1.313.316

1.522.561

1.794.971

1.970.963

İkinci Öğretim Yaz Okulu Kira Geliri Bağış ve Yardımlar

31

.. -_ ...... 1

i i

ı

----

105.544

--

,n'

,

ı

i

ı

-I

i

\

i i

: 2.257.083

i

İZLEME VE DEGERLENDİRME Fakülte Stratejik Planlama komisyonumuz yılda iki defa bölümlerden gelen verileri rapor halinde bir araya getirerek, Rektörlük, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na iletmektedir. Kısa ve uzun vadede gerçekleşecek olan hedeflerin gerçekleşme durumuna yönelik yorumlar aynı komisyon raporunda yer almaktadır.

32

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.