Założenia i realizacja projektu Utworzenie i wsparcie działalności CIS w Wieprzu

January 22, 2018 | Author: Patrycja Grabowska | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Założenia i realizacja projektu Utworzenie i wsparcie działalności CIS w Wieprzu2 Nasza sytuacja przed projektem Doświ...

Description

Założenia i realizacja projektu „Utworzenie i wsparcie działalności CIS w Wieprzu”

Nasza sytuacja przed projektem  Doświadczenia z projektu „Akademia

   

Przedsiębiorczości – Rozwój Alternatywnych form zatrudnienia” realizowanego w ramach IW EQUAL Zielone światło dla projektów społecznych Doświadczona kadra Zrealizowane wspólnie projekty i sukces parku rekreacyjnego i działalność KIS Możliwość finansowania projektu ze środków EFS

Sytuacja na rynku pracy w chwili składania wniosku  Trwa spowolnienie gospodarcze  Liczba zatrudnionych w ciągu całego roku 2008 spada o ok.2000 osób w

Powiecie Wadowickim  Bezrobocie w okresie III.2008-III2009 wzrasta o 19% tj. z 5005 osób do 5967 osób w całym Powiecie  Coraz częściej osoby w wieku 18-34 są bezrobotne. W okresie III 2008 – III 2009 odsetek tej grupy wiekowej wzrasta o 7 % do poziomu 52%  Na koniec III 2009 tylko 14% długotrwale bezrobotnych mieszkańców Wieprza podejmuje pracę. Rok wcześniej aż 39% długotrwale bezrobotnych Wieprzan podejmowało zatrudnienie.  A skoro tak to…

Skoro mamy problem to…

konieczne jest założenie

Centrum Integracji Społecznej

Przyczyny wykluczenia społecznego i charakterystyka osób wykluczonych  Doświadczenia KIS w Wieprzu pokazywały, że najczęstszymi

przyczynami wykluczenia społecznego w Gminie Wieprz jest brak potrzeby bycia aktywnym, nieznajomość aktywnego, urozmaiconego stylu życia lub brak wiary, że taki sposób na życie może być stylem tychże osób.

 Doświadczenia

KIS w Wieprzu pokazywały, że osoby wykluczone najczęściej charakteryzuje niskie poczucie wartości, brak pewności siebie, niski poziom aktywności, brak inicjatywy, bezradność wyuczona, brak systematyczności i determinacji w dążeniu do celu, niski poziom motywacji, wyolbrzymianie problemów do tego stopnia, że w mniemaniu tychże osób uniemożliwiają one bycie aktywnym lub aktywizowanie siebie.

Cele projektu  Głównym celem projektu będzie reintegracja

społeczna i zawodowa 42 osób z powiatu wadowickiego – w ciągu 2 lat w utworzonym przez Gminę Wieprz Centrum Integracji Społecznej.  Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe takie jak: Cel 1 Zwiększenie szans na reintegrację zawodową poprzez naukę zawodu i zdobycie praktycznych umiejętności przez co najmniej 80% beneficjentów CIS. Cel będzie realizowany przez zadania 2-5 w ramach których realizowane będzie zatrudnienie socjalne i kurs komputerowy Cel 2 Ukształtowanie u 80% osób objętych wsparciem postawy aktywnej i przedsiębiorczej oraz cech i umiejętności niezbędnych w życiu codziennym i pracy. Cel ten będzie realizowany poprzez zadania 6-8 w ramach których organizowane będą grupy trenujące osobowość, oferowane będzie wsparcie pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa oraz organizowane będą zajęcia wyjazdowe o charakterze motywacyjnym.

Grupa docelowa  Projekt jest skierowany do osób o których mowa w ustawie o zatrudnieniu

  

     

socjalnym, głównie osób długotrwale bezrobotnych, zgodnie z rozumieniem Kodeksu Cywilnego zamieszkałych na terenie powiatu wadowickiego. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie liczba punktów przyznawanych za: - bezdomność - uzależnienie od alkoholu i/lub narkotyków (osoby uzależnione, które ukończyły leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego nie dalej niż rok temu) - bezrobocie (pozostający bez pracy przez okres, co najmniej 12 miesięcy) - brak zatrudnienia i brak korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - zakład karny (osoby zwolnione nie dalej niż rok temu) - niepełnosprawność -wiek 18-34 -oraz kobietom o ile na koniec 2009 odsetek bezrobotnych kobiet będzie wyższy niż bezrobotnych mężczyzn.

Ogólne założenia  W odpowiedzi na wymienione problemy prowadzimy

aktywizację zawodową i społeczną w ramach dwóch edycji, z których każda liczyć będzie po 21 osób.  Wspomniane 21 osób tworzyć będą trzy grupy:   

Grupa 9 osób otrzymująca wsparcie w ramach zadania 2 Reintegracja zawodowa – Wyroby wikliniarskie; Grupa 5 osób otrzymująca wsparcie w ramach zadania 3 Reintegracja zawodowa – Pogotowie komputerowe; Grupa 7 osób otrzymująca wsparcie w ramach zadania 4 Reintegracja zawodowa – Grupa budowlano remontowa.

 Każdy beneficjent po przeprowadzonej rekrutacji w

ramach zadania 1 został zakwalifikowany do wsparcia z zakresu reintegracji zawodowej w ramach tylko jednego z zadań 2-4.

Reintegracja zawodowa

 Reintegracja realizowana jest poprzez udział w warsztatach

reintegracji zawodowej które odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 7-15  W każdym warsztacie zatrudniony jest trener reintegracji zawodowej, którego zadaniem jest przyuczenie do zawodu poprzez przekazanie wiedzy, demonstracje i kontrole nad wykonywanymi pracami.  Efekty pracy osób objętych pomocą będą służyć miejscowej społeczności

Reintegracja społeczna

 Reintegracja społeczna realizowana jest poprzez :  prowadzone raz w tygodniu warsztaty treningu osobowości  Możliwość skorzystania z pomocy psychologa  Możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego  Możliwość skorzystania z pomocy pracownika socjalnego  Organizowane wycieczki

Zajęcia reintegracji społecznej

Warsztaty reintegracji społecznej

Reintegracja zawodowa grupa remontowo budowlana

Reintegracja zawodowa grupa remontowo budowlana

Reintegracja zawodowa – warsztat wikliniarski

Reintegracja zawodowa – warsztat wikliniarski

Reintegracja zawodowa – pogotowie komputerowe

Reintegracja zawodowa – pogotowie komputerowe

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.