Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

January 23, 2017 | Author: Kinga Ostrowska | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecz...

Description

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej należy aktywizacja osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, w taki sposób, aby: • doprowadzić osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do życiowego usamodzielnienia, • integrować ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie, • zapewnić potrzebującym wsparcie w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie pokonać i umożliwić im życie w godnych warunkach, • stworzyć zabezpieczenie finansowe dla osób pozbawionych dochodów lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym lub niepełnosprawnym, • udzielić profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznych, w tym przemocą w rodzinie, • stworzyć sieć usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: • • • •

przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

2. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym: •

• • • • • •

• •

opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

• •

• • • • • • • • •

praca socjalna organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną dożywianie dzieci sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

3. Zadania zlecone gminie:

• • • •organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku oraz nie zbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.5a

Pomoc społeczna: 1. Udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych 1. zasiłku stałego 2. zasiłku okresowego 3. świadczeń celowych i celowych specjalnych w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, odzieży, a także koszt pogrzebu 2. udzielanie osobom uprawnionym pomocy w formie 1. opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 2. opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne

3. dożywianie dzieci w szkołach 4. udzielanie pomocy w ekonomicznym usamodzielnieniu 5. zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, w tym osób bezdomnych • • • • •

zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym zapewnienie gorącego posiłku zapewnienie ubrania udzielenie pomocy w przypadku zdarzenia losowego sprawienie pogrzebu

6. świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 7. pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych • •

udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej przyznanie pomocy w formie biletu kredytowanego

8. pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy 1. pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych 2. udzielenie pomocy w przypadku zdarzenia losowego 3. organizacja specjalistycznego wypoczynku letniego dla dzieci 9. prace socjalną i inne działania zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców • •

praca socjalna poradnictwo, pomoc w załatwieniu trudnych spraw urzędowych, prowadzenie mediacji służących poprawie sytuacji klienta, rzecznictwo, zawieranie umów w sprawie realizowania indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności

10. rozpoznawanie sytuacji życiowej oraz udzielanie pomocy uchodźcom 11. organizowanie instytucjonalnych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej 12.utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury socjalnej • • • •

udział w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych przeprowadzanie analiz sytuacji życiowych grup ludności podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji życiowej różnych grup ludności udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

zasiłek stały 1. Zasiłek stały przysługuje: •pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości: •w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie

3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie 4. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego zasiłek stały nie przysługuje 5. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego zasiłek okresowy 1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego : • •

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

2. Zasiłek okresowy ustala się : •w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między : kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

• •

4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie 5. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy 6. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, o których mowa w ust. 2 i 3 zasiłek celowy 1. w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy, 2. zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu 3. osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne w innych okolicznościach: 1. zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, 2. zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, 3. zasiłek celowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi, 4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: • •

specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi, zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową

Wnioski o przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łambinowicach, pokój nr 4 Szczegółowe informacje udzielana są pod nr telefonu 77 4311 683, wew. 35

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.