Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

May 3, 2017 | Author: Joanna Pawlik | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Załącznik 2. Karty podstawowych projektów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy do 2020 roku2 Adaptacja i mod...

Description

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Okres realizacji Wartość projektu Źródła finansowania

Podmiot odpowiedzialny Zgodność z celami LPR

Oddziaływanie zgodnie z LPR

Wskaźniki produktu i sposób oceny zgodnie z LPR

Wskaźniki rezultatu i sposób oceny – zgodnie z LPR

Działania zintegrowane / komplementarne Dokumentacja fotograficzna

Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce Twardorzeczka Rewitalizacja dotyczy kompleksowych działań majacych na celu przywrócenie do życia zdegradowanego gospodarczo obszaru i nadanie mu nowej funkcji aktywizacji społeczno-gospodarczej. Remont i adaptacja starego, zdegradowanego budynku poprzemysłowego we wsi Twardorzeczka (były tartak) na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej opierać się będzie na kompleksowej modernizacji i remoncie budynku polegającej na dociepleniu ścian, wymianie okien, przebudowie systemu grzewczego, remoncie dachu, adaptacji świetlicy dla ludzi korzystających z Centrum, w której odbywać się będą różnego rodzaju szkolenia i warsztaty, co przyczyni się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gosp. na obszarze rewitalizowanym. Dzieki projektowi wsparcie otrzyma uboga społeczność zamieszkująca teren gminy poprzez inicjowanie, wsparcie działalności grup samopomocowych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami: ubóstwem, uzależnieniami czy bezradnością opiekuńczowychowawczą a także niepełnosprawnością), doradztwo z zakresu usług socjalnych i szkoleń służacym poprawie zatrudnialności mieszkańców Gminy. Projekt przyczyni sie do pobudzenia rozwoju i zmian jakościowych oraz wzrostu aktywności społczno-gosparczej w Gminie Lipowa. Planuje sie również modernizację terenu przyległego i budowę parkingu czy posadzenie zieleni w obszarze rewitalizowanym. 2016-2017 647.292,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – 85% Budżet gminy – 15% Gmina Lipowa  Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,  Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i zmniejszenie poziomu przestępczości,  Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych,  Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych.  Zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców  Zmniejszenie liczby osob korzystających z pomocy społecznej  Poprawa wskaźnika aktywności gospodarczej mieszkańców  Poprawa poziomu edukacji mieszkańcw  Liczba obiektów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele społeczne i gospodarcze) – 1 sztuka  Liczba wybudowanych /przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno- zawodowej – 1 sztuka  Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (w tym: przestrzeni publicznych) – 0,2611 ha Sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót  Liczba użytkowników obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturowe - 100 osób  Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 5 osób  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 1 sztuka Sposób oceny: na podstawie sprawozdania Projekt komplementarny bezpośrednio z przedsięwzięciem: „Centrum Aktywności Społecznej jako miejsce szkoleniowe służące do poprawy zatrudnialności i aktywizacji społeczności lokalne“ (wsparcie EFS).

Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Okres realizacji Wartość projektu Źródła finansowania

Podmiot odpowiedzialny Zgodność z celami LPR

Oddziaływanie zgodnie z LPR Wskaźniki produktu i sposób oceny zgodnie z LPR

Wskaźniki rezultatu i sposób oceny – zgodnie z LPR

Działania zintegrowane / komplementarne Dokumentacja fotograficzna

Przebudowa, remont i wyposażenie zdegradowanego budynku tzw. ZUZIA w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione w Lipowej Lipowa Projekt dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy, remontu i wyposażenia zdegradowanego budynku tzw. ZUZIA w celu adaptacji na mieszkania socjalne, wspomgane i chronione przeznaczone dla osob zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych poprzez realizację usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, wpieranych w ramach „miękkich“ działań. 2019 300.000,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – 85% Budżet gminy – 15% Gmina Lipowa  Poprawa warunków zamieszkania w obszarze rewitalizowanym, w tym stanu technicznego budynków, estetyki ich otoczenia,  Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych,  Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,  Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i zmniejszenie poziomu przestępczości,  Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych.  Zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców  Zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej  Liczba obiektów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele społeczne i gospodarcze) – 1 sztuka  Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1 sztuka  Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach – 3 sztuki Sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót  Liczba użytkowników obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturowe - 15 osób  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 1 sztuka Sposób oceny: na podstawie sprawozdania Projekt komplementarny bezpośrednio z przedsięwzięciem: „Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych poprzez realizację usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wpieranych“ (wsparcie EFS)

Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Okres realizacji Wartość projektu Źródła finansowania Podmiot odpowiedzialny za realizację Zgodność z celami LPR

Oddziaływanie zgodnie z LPR Wskaźniki produktu i sposób oceny - zgodnie z LPR Wskaźniki rezultatu i sposób oceny – zgodnie z LPR Działania zintegrowane / komplementarne Dokumentacja fotograficzna

Zagospodarowanie górnego biegu potoku Leśnianka poprzez oczyszczenie zbiornika retencyjnego wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni nadbrzeżnej w Lipowej Lipowa Projekt polega na: ochronie obszaru cennego przyrodniczo poprzez stworzenie bezpiecznej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej o wysokiej jakości wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych, a także stworzenia warunków do prowadzenia edukacji ekologicznej. Podjęcie działań inwestycyjnych polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu zdegradowanej i nieuporządkowanej przestrzeni przyczyni się do ochrony przyrody, zmniejszenia presji ruchu turystycznego. Dodatkowo, umiejscowienie tablic dydaktycznych o tematyce związanej z występującą w rejonie bioróżnorodnością i wartością krajobrazową okolicy umożliwi prowadzenie edukcji ekologicznej oraz przyczyni się do wzmocnienia postaw ekologicznych mieszkańców i turystów. Obszar będzie wykorzystany na cele edukacyjne i rekreacyjne. 2017-2020 1.351.000,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – 85% Budżet gminy – 15% Gmina Lipowa

 Poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiających integrację mieszkańców i umocnienie spójności społecznej,  Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,  Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych.  Poprawa poziomu edukacji mieszkańców (ekologicznej)  Wzrost liczby turystów  Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (w tym: przestrzeni publicznych) – 0,5000 ha Sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót  Liczba użytkowników obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturowe – 500 osób Sposób oceny: na podstawie sprawozdania Nie dotyczy

Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Okres realizacji Wartość projektu Źródła finansowania Podmiot odpowiedzialny za realizację Zgodność z celami LPR

Oddziaływanie zgodnie z LPR Wskaźniki produktu i sposób oceny - zgodnie z LPR Wskaźniki rezultatu i sposób oceny – zgodnie z LPR Działania zintegrowane / komplementarne Dokumentacja fotograficzna

Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej na obszarze Gminy Lipowa Lipowa, Twardorzeczka Przedsięwzięcie obejmuje następujące obiekty użyteczności publicznej oraz mieszkaniowe będące w zasobie gminy: budynek B Urzędu Gminy, szkoła podstawowa w Lipowej, przedszkole w Twardorzeczce, budynek komunalny "Agronomówka“, budynek socjalny Stara Gmina, budynek świetlicy w Lipowej Brzeziny. Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji polegającej na: dociepleniu ścian, wymianie okien na wyroby o lepszej izolacyjności, przebudowy systemów grzewczych i systemów wentylacji. Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i mieszkaniowej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez konieczną termomodernizację budynków użyteczności publicznej i komunalnych zlokalizowanych w Gminie Lipowa – a w konsekwencji poprawę jakości życia mieszkańców. Realizacja projektu umożliwi również poprawę estetyki i wizerunku obiektów, poprawę jakości realizacji zadań własnych gminy. 2017-2020 4.258.868,24 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – 85% Budżet gminy – 15% Gmina Lipowa

 Poprawa warunków zamieszkania w obszarze rewitalizowanym, w tym stanu technicznego budynków, estetyki ich otoczenia,  Poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiających integrację mieszkańców i umocnienie spójności społecznej,  Ochrona przed czynnikami szkodliwymi i zanieczyszczeniem środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej, termomodernizację obiektów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rewaloryzację i utworzenie zielonych przestrzeni publicznych,  Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych.  Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców  Liczba obiektów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele społeczne i gospodarcze) – 6 sztuk (na podstawie protokołu odbioru robót) Sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót  Liczba użytkowników obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturowe – 400 osób Sposób oceny: na podstawie sprawozdania Projekt komplementarny z działaniami związanymi z poprawą jakości usług publicznych, w tym edukacyjnych i społecznych oraz warunków mieszkaniowych.

Tytuł

Stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w centum Lipowej na cele kulturalne i rekreacyjne

Lokalizacja Krótki opis

Lipowa Zagospodarowanie obszaru w centrum Lipowej na cele kulturalne i rekreacyjne, poprzez wykonanie niezbędnych robót budowlanych z zakresu wykonania nawierzchni, małej architektury, zieleni, a w kolejnym etapie sceny z zadaszeniem, nagłośnieniem oraz oświetleniem. Realizacja projektu umożliwi poprawę estetyki i wizerunku terenu, z zapewnieniem możliwości spędzania wolnego czasu (również w aktywnej formie) oraz organizacji imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną. 2015-2017 600.000,00 zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 50% Budżet gminy – 50,00% Gmina Lipowa

Okres realizacji Wartość projektu Źródła finansowania Podmiot odpowiedzialny za realizację Oddziaływanie zgodnie z LPR Zgodność z celami LPR

Wskaźniki produktu i sposób oceny - zgodnie z LPR Wskaźniki rezultatu i sposób oceny – zgodnie z LPR Działania zintegrowane / komplementarne Dokumentacja fotograficzna

 Wzrost aktywności społecznej mieszkańców  Wzrost liczby turystów  Poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiających integrację mieszkańców i umocnienie spójności społecznej,  Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,  Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i zmniejszenie poziomu przestępczości,  Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych.  Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (w tym: przestrzeni publicznych) – 0,5291 ha Sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót  Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń: kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych na obszarach zdegradowanych: 20 szt.  Liczba uczestników zorganizowanych imprez i wydarzeń: kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych na obszarach zdegradowanych: 5000 osób Sposób oceny: na podstawie sprawozdania Projekt komplementarny z działaniami związanymi z organizacją imprez kulturalnych, w tym organizowanych przez organizacje pozarządowe.

Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Okres realizacji Wartość projektu Źródła finansowania Podmiot odpowiedzialny za realizację Oddziaływanie zgodnie z LPR Zgodność z celami LPR

Wskaźniki produktu i sposób oceny - zgodnie z LPR Wskaźniki rezultatu i sposób oceny – zgodnie z LPR Działania zintegrowane / komplementarne Dokumentacja fotograficzna

Budowa targowiska w Lipowej na cele promocji lokalnych produktów Lipowa Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru w centrum Lipowej w centrum miejscowości Lipowa w sąsiedztwie Urzędu Gminy, poprzez wykonanie robót budowlanych (w tym: wykonanie nawierzchni) w celu stworzenia ogólnodostępnego targowiska. Realizacja projektu przyczyni się do promocji lokalnych produktów. 2016-2017 150.000,00 zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 50% Budżet gminy – 50,00% Gmina LipowaWzrost aktywności gospodarczej mieszkańców

 Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,  Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i zmniejszenie poziomu przestępczości,  Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych.  Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – 0,1929 ha Sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót  Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 2 osoby  Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 1000 osób  Liczba użytkowników obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturowe – 1000 osób Sposób oceny: na podstawie sprawozdania Projekt komplementarny z działaniami związanymi z aktywizacją gospodarczą mieszkańców oraz zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Okres realizacji Wartość projektu Źródła finansowania Podmiot odpowiedzialny za realizację Oddziaływanie zgodnie z LPR Zgodność z celami LPR

Wskaźniki produktu i sposób oceny - zgodnie z LPR Wskaźniki rezultatu i sposób oceny – zgodnie z LPR

Działania zintegrowane / komplementarne Dokumentacja fotograficzna

Odnowa zabytkowego budynku dawnej Plebanii przy Kościele p.w. Św. Bartłomieja w Lipowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Lipowa Projekt polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie odnowy zabytkowego budynku dawnej Plebanii przy Kościele pw. Św. Bartłomieja w Lipowej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki i wizerunku budynku. Umożliwi również nadanie mu funkcji kulturalnej (poprzez utworzenie Izby Regionalnej) i organizację imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną. Projekt pozwoli na realizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym. 2018-2019 400.000,00 zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 50% Budżet gminy – 50,00% Gmina Lipowa

 Wzrost aktywności społecznej mieszkańców  Wzrost liczby turystów  Poprawa poziomu edukacji mieszkańców  Poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiających integrację mieszkańców i umocnienie spójności społecznej,  Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,  Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i zmniejszenie poziomu przestępczości,  Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych. Liczba obiektów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturowe) – 1 sztuka Sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót  Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń: kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych na obszarach zdegradowanych: 5 szt. (na podstawie sprawozdań)  Liczba uczestników zorganizowanych imprez i wydarzeń: kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych na obszarach zdegradowanych: 500 osób (na podstawie sprawozdań)  Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 500 osób Sposób oceny: na podstawie sprawozdania Projekt komplementarny z działaniami związanymi z organizacją imprez kulturalnych, w tym organizowanych przez organizacje pozarządowe. Jak również projektami społecznymi i związanymi z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Okres realizacji Wartość projektu Źródła finansowania Podmiot odpowiedzialny za realizację Oddziaływanie zgodnie z LPR Zgodność z celami LPR

Wskaźniki produktu i sposób oceny - zgodnie z LPR Wskaźniki rezultatu i sposób oceny – zgodnie z LPR

Działania zintegrowane / komplementarne Dokumentacja fotograficzna

Utworzenie Centrum Kultury i Turystyki w Lipowej Lipowa Projekt polega na modernizacji, wyposażeniu oraz zagospodarowaniu otoczenia budynku po byłym przedszkolu w Lipowej w celu utworzenia Centrum Kultury i Turystyki w Lipowej. Warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest budowa nowego przedszkola przy szkole podstawowej w Lipowej i przeniesienie istniejących oddziałów. Realizacja projektu przyczyni się do nadania nowych funkcji, w tym kulturalnych (m.in. organizacja imprez kulturalnych, wystaw, zajęć artystycznych i innych przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną). W budynku zostanie również utworzony punkt informacji turystycznej. Projekt pozwoli na realizację przedsięwzięć o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Realizacja projektu umożliwi również poprawę estetyki i wizerunku obiektu oraz poprawę jakości realizacji zadań własnych gminy. 2019-2020 400.000,00 zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 50% Budżet gminy – 50,00% Gmina Lipowa

 Wzrost aktywności społecznej mieszkańców  Wzrost liczby turystów  Poprawa poziomu edukacji mieszkańców  Poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiających integrację mieszkańców i umocnienie spójności społecznej,  Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,  Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i zmniejszenie poziomu przestępczości,  Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych. Liczba obiektów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturowe) – 1 sztuka Sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót  Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń: kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych na obszarach zdegradowanych: 40 szt. (na podstawie sprawozdań)  Liczba uczestników zorganizowanych imprez i wydarzeń: kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych na obszarach zdegradowanych: 500 osób (na podstawie sprawozdań)  Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 1000 osób Sposób oceny: na podstawie sprawozdania Projekt komplementarny z działaniami związanymi z organizacją imprez kulturalnych, w tym organizowanych przez organizacje pozarządowe. Jak również projektami społecznymi i związanymi z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Okres realizacji Wartość projektu Źródła finansowania Podmiot odpowiedzialny Zgodność z celami LPR

Oddziaływanie zgodnie z LPR

Wskaźniki produktu i sposób oceny - zgodnie z LPR Wskaźniki rezultatu i sposób oceny – zgodnie z LPR Działania zintegrowane / komplementarne

Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce jako miejsce szkoleniowe służące do poprawy zatrudnialności i aktywizacji społeczności lokalnej Twardorzeczka Zamierzeniem projektu jest powstanie miejsca szkoleniowego (Centrum Aktywności Społecznej) na terenie wsi Twardorzeczka służącego do poprawy zatrudnialności oraz wzrostu dostępności do usług zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla mieszkańców. W ramach projektu planuje się świadczenie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, inicjowanie i wspieranie działalności grup samopomocowych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami: ubóstwem, uzależnieniami czy bezradnością opiekuńczo wychowawcza, niepełnosprawnością, aktywizowanie młodzieży do działań woluntarystycznych oraz wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych, środowiskowych form integracji społecznej młodzieży, wsparcie form poradnictwa specjalistycznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych, pomocy w terapii rodzinnej, pomocy pedagogicznej i psychologicznej ułatwianie dostępu do usług towarzyszących procesowi usamodzielniania się osobom wykluczonym oraz poniesienie poziomu aktywności zawodowej poprzez kursy i szkolenia rozwijające umiejętności i podnoszące kompetencje osób zagrożonym wykluczeniem społecznym. Grupą docelową wsparcia będą osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, klienci pomocy społecznej oraz osoby nieaktywne zawodowo. 2018-2020 616.705,00 zł Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 20142020 – 85% Budżet gminy – 15% Gmina Lipowa  Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,  Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i zmniejszenie poziomu przestępczości,  Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych.  Zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców  Zmniejszenie liczby osob korzystających z pomocy społecznej  Poprawa wskaźnika aktywności gospodarczej mieszkańców  Poprawa poziomu edukacji mieszkańcw  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 100 osób Sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 50 osób  Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 5 osób Sposób oceny: na podstawie sprawozdania Projekt komplementarny bezpośrednio z przedsięwzięciem: „Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce“ (wsparcie EFRR).

Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Okres realizacji Wartość projektu Źródła finansowania Podmiot odpowiedzialny Zgodność z celami LPR

Oddziaływanie zgodnie z LPR

Wskaźniki produktu i sposób oceny Wskaźniki rezultatu i sposób oceny

Działania zintegrowane / komplementarne

Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych poprzez realizację usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wpieranych w Lipowej Lipowa Projekt polega na kompleksowych działaniach na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych poprzez realizację usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, wpieranych w ramach działań infrastrukturalnych. 2019-2020 100.000,00 zł Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 20142020 – 85% Budżet gminy – 15% Gmina Lipowa  Wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,  Poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i zmniejszenie poziomu przestępczości,  Kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych.  Zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców  Zmniejszenie liczby osob korzystających z pomocy społecznej  Poprawa wskaźnika aktywności gospodarczej mieszkańców  Poprawa poziomu edukacji mieszkańcw  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 15 osób Sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 5 osób  Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 1 osoba Sposób oceny: na podstawie sprawozdania Projekt komplementarny bezpośrednio z przedsięwzięciem: „Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych poprzez realizację usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wpieranych“ (wsparcie EFRR).

Lokalizacja projektów na obszarze objętym LPR w Lipowej

3 1

6 3 1 1 , 1

7 2 1 4 1

3 5 1 1

2 1

1 3 1

3 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Lipowej

Legenda:

- obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji

1 3 1

- lokalizacja projektu

Przebudowa, remont i wyposażenie zdegradowanego budynku tzw. ZUZIA w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione w Lipowej Zagospodarowanie górnego biegu potoku Leśnianka poprzez oczyszczenie zbiornika retencyjnego wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni nadbrzeżnej w Lipowej Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej na obszarze Gminy Lipowa

1 2 3

Stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w centrum Lipowej na cele kulturalne i rekreacyjne

4

Budowa targowiska w Lipowej na cele promocji lokalnych produktów

5

Odnowa zabytkowego budynku dawnej Plebanii przy Kościele p.w. Św. Bartłomieja w Lipowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego

6

Utworzenie Centrum Kultury i Turystyki w Lipowej

7

Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych poprzez realizację usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wpieranych w Lipowej

1

Lokalizacja projektów na obszarze objętym LPR w Twardorzeczce

1 3 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Lipowej

Legenda:

- obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji

1 3 1

- lokalizacja projektu

Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce jako miejsce szkoleniowe służące do poprawy zatrudnialności i aktywizacji społeczności lokalnej

1 1

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.