WYKAZ KADRY UCZELNI W POZNANIU

March 1, 2017 | Author: Stanisław Czerwiński | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 WYKAZ KADRY UCZELNI W POZNANIU Niniejszy wykaz przedstawia zatrudnionych wykładowców i obejmuje osoby posiadają...

Description

W YKAZ KADRY U CZELNI W P OZNANIU Niniejszy wykaz przedstawia zatrudnionych wykładowców i obejmuje osoby posiadające minimum stopień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. Stefan Frydrychowicz • • •

zainteresowania naukowe – psychologia komunikacji, psychologia zarządzania, psychologia rozwoju człowieka, psycholingwistyka; osiągnięcia naukowe – doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu psychologii na UAM w Poznaniu; publikacje – „Proces mówienia” (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999), „Komunikacja interpersonalna w rodzinie a rozwój dorosłych”, w: B. Harwas-Napierała (red.), „Rodzina a rozwój człowieka dorosłego” (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003), „Specyfika komunikacji interpersonalnej w okresie dorosłości. Aspekty rozwojowe”, „Psychologia rozwojowa”, t. 9 (2004).

Zarządy wielu organizacji szybko zdały sobie sprawę z tego, Ŝe nie chodzi o rozwój, który zapewnia kierowanym przez nich organizacjom stabilność, a raczej o elastyczną równowagę, pozwalającą adekwatnie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. dr hab. Stefan Frydrychowicz

prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski •• •

zainteresowania naukowe – prawo międzynarodowe publiczne, a zwłaszcza: międzynarodowe prawo atomowe, międzynarodowe prawo morza, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo traktatów; europejskie prawo wspólnotowe, a szczególnie: system instytucjonalny Wspólnot i Unii Europejskiej, europejska współpraca transgraniczna; osiągnięcia naukowe – doktorat w 1978 r., habilitacja w 1989 r., profesor nadzwyczajny UAM od 1991 r., profesor zwyczajny AE w Poznaniu od 1995 r., członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (INLA), stypendia na kilku uniwersytetach europejskich, staŜe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Międzynarodowej Energii Atomowej w Wiedniu; publikacje – autor trzech monografii, współautor trzech ksiąŜek, autor kilkudziesięciu artykułów z dziedziny prawa międzynarodowego i europejskiego prawa wspólnotowego; pełnione funkcje – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w latach 19931996, od listopada 2004 r. p.o. kierownika Katedry Prawa Gospodarczego AE w Poznaniu, od października 2004 r. kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego WSZiB w Poznaniu, kierownik nowej specjalności we WSZiB w Poznaniu: administracja międzynarodowa.

prof. dr hab. Adam Górski 1

zainteresowania naukowe – specjalizuje się w problemach systemowego upowszechniania i wdraŜania do praktyki osiągnięć nauki i techniki oraz bezkolizyjnego – w aspekcie praw własności intelektualnej - ich wykorzystywania w procesach innowacyjnych; prekursor polityki i informacji patentowej; osiągnięcia naukowe – studia w zakresie ekonomii, organizacji i zarządzania ukończył na Uniwersytecie Poznańskim, a stopnie naukowe doktora nauk i doktora habilitowanego uzyskał na Politechnice i Uniwersytecie we Wrocławiu; posiada tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych; wypromował 5 doktorów nauk oraz ponad 300 magistrów; publikacje – autor 237 prac, opublikowanych w kraju i za granicą; teksty w „Zeszytach Naukowych WSZiB w Poznaniu”, w 2006 r. w Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się jego ksiąŜka „Podstawy i techniki komunikowania społecznego”. pełnione funkcje – w latach 1955-1990 twórca i kierownik krajowego, branŜowego systemu informacji naukowej w dziedzinie techniki rolniczej oraz współtwórca systemu międzynarodowego w tej dziedzinie; w latach 1968-1971 przewodniczący Komitetu Kształcenia i Szkolenia w Fédération Internationale d'Information et de Documentation (FID-ED); od 1975 r. prowadził specjalizację informacja naukowa na UAM, a od 1986 r. na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 1991 r. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, a od 1999 r. profesor WSZiB.

prof. dr hab. Zbigniew Janku •zainteresowania naukowe – procedury administracyjne, problematyka podziałów terytorialnych specjalnych oraz organów administracji państwowej specjalnej; prawne zagadnienia organizacji i funkcjonowania zarządu lokalnego, a w szczególności terenowych organów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego; zagadnienia z prawa medycznego; kwestie prawne wolności zrzeszania się, z uwzględnieniem statusu prawnego tzw. nowych ruchów religijnych, kultów i sekt; osiągnięcia naukowe – profesor nadzwyczajny (1992), praca doktorska została nagrodzona w konkursie „Państwa i Prawa” oraz otrzymała nagrodę indywidualną III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa WyŜszego i Techniki; członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek-załoŜyciel Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Stowarzyszenia Centrum Badań Interdyscyplinarnych; za działalność naukową i dydaktyczną nagrodzony m.in. trzykrotnie nagrodami ministra; uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej; publikacje – ponad 130 prac naukowych, w tym prawie 80 publikacji, redaktor i współredaktor naukowy prac zbiorowych, członek rad naukowych 3 wydawnictw naukowych; redaktor naukowy 4 numerów periodyku „Forum Naukowe” Instytutu Samorządu Terytorialnego WSZiB; pełnione funkcje – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UAM (od 2000), prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM (od 2003); związany z WSZiB w Poznaniu niemal od początku (od 1993), we WSZiB: kierownik Katedry Nauk o Administracji, prorektor i rektor (1996-1999, 2001), dyrektor Instytutu Samorządu Terytorialnego (od 1999), od 2008 r. Instytutu Administracji.

Normy prawa administracyjnego często w istotnym stopniu kształtują (niekiedy znacznie ograniczają) zachowania ludzi w ramach korzystania przez nich z róŜnego rodzaju praw i wolności. prof. dr hab. Zbigniew Janku 2

prof. dr hab. Zbigniew Janku

prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz • •

zainteresowania naukowe – makroekonomia, gospodarowanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kadrami, polityka gospodarcza, teoria i polityka płac; osiągnięcia naukowe – profesor zwyczajny AE w Poznaniu, w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową; promotor czterech prac doktorskich; konsultant, mediator i ekspert ekonomiczny przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych i samorządowych; odznaczenia i wyróŜnienia państwowe (m.in. Złoty KrzyŜ Zasługi, KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej); członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz członek Rady Programowej kwartalnika „Ekonomista”; publikacje – autor ponad 200 publikacji, w tym dwóch samodzielnych ksiąŜek; autor artykułów naukowych zamieszczonych w takich liczących się periodykach naukowych, jak: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Ekonomista”, „śycie Gospodarcze”; współredaktor i redaktor naukowy („Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji”, Poznań 2001; „Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych”, Poznań 2003); „Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej” (Poznań 2005); „Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne” (Poznań 2005). W Wydawnictwie Forum Naukowe ukazał się jego podręcznik „Ekonomia. Zagadnienia wybrane” (2005) oraz prace zbiorowe pod jego redakcją: „Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka” (2007) oraz „Przemiany na współczesnym rynku pracy” (2008). pełnione funkcje – zastępca dyrektora Instytutu Teorii Ekonomicznych (1990-1991), prodziekan (1991-1993) i dziekan (1993-1999) Wydziału Ekonomii, kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową (od 1999), we WSZiB w Poznaniu kierownik Katedry Ekonomii.

Ekonomia stawia sobie za cel tworzenie teorii racjonalnego gospodarowania, tj. takiego, które umoŜliwia podejmowanie najlepszych decyzji w określonych warunkach. prof. zw. dr hab. Wacław Jarmołowicz

prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczocha •zainteresowania naukowe – do 1990 r. zajmował się historią filozofii kultury i filozofii społecznej w Polsce oraz filozofią pragmatyzmu; w następnych latach i obecnie – zagadnieniami filozofii społecznej, aksjologicznymi oraz instytucjonalnymi problemami współczesnej demokracji, społeczeństwem zamkniętym i otwartym, kulturowymi i społecznymi skutkami globalizacji gospodarczej i medialnej; osiągnięcia naukowe – ukończył studia polonistyczne na UAM w Poznaniu, stopień doktora oraz doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych UAM, tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1999 r.; przebywał dwukrotnie na 3

stypendium naukowym w USA (The Polish Institute of Arts and Sciences, University of Colorado); współpracuje z uniwersytetem we Lwowie i Odessie; publikacje – autor 9 ksiąŜek oraz 150 artykułów naukowych, poświęconych historii filozofii kultury i filozofii społecznej (kilkanaście opublikował w języku angielskim, greckim, rosyjskim i ukraińskim); w 1993 r. wydał pierwszą monografię o filozofii demokracji w Polsce w pierwszej poł. XX w. („Demokracja. Studia z dziejów myśli w Polsce”, Ars Nova, Poznań 1993; wyd. poprawione i uzupełnione ukazało się w Wydawnictwie Forum Naukowe w 1999 r.); w 2004 r. opublikował monografię „Demokracja proceduralna oraz republikańska” (Wyd. AE) oraz pracę zbiorową pt. „Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji” (Ars Nova); pełnione funkcje – profesor zwyczajny w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierownik Katedry Nauk Filozoficznych we WSZiB w Poznaniu, redaktor naczelny Wydawnictwa Forum Naukowe, członek Rady Naukowej Centrum Badań Interdyscyplinarnych – Humaniora w Poznaniu oraz członek European Art Center w Atenach i Society for the Advancement of American Philosophy (USA).

prof. zw. dr hab. Marceli Kosman • •

zainteresowania naukowe – problematyka Kościoła, przeszłość polskiej prasy, historia Polski przez pryzmat dzieł H. Sienkiewicza, kultura polityczna; osiągnięcia naukowe – profesor zwyczajny (1988); wieloletni redaktor „Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej”; organizator konferencji naukowych; promotor prac doktorskich i habilitacyjnych; od 1987 r. związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 1995 r. z WSZiB; współpracuje takŜe z wieloma placówkami naukowymi za granicą (w Czechach, na Litwie i Białorusi); publikacje „ liczne artykuły, prace zbiorowe oraz publikacje zwarte, m.in. „Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów” (Wrocław 1976); „Litewska Jednota Ewangelicko-Reformowana od połowy XVII wieku do 1939” (1986); cykl sienkiewiczowski: „Na tropach bohaterów KrzyŜaków” (Warszawa 1995), „Na tropach bohaterów Trylogii” (Warszawa 1996), „Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej” (Poznań 1999), „Quo vadis – prawda i legenda” (Poznań 2000); w Wydawnictwie Forum Naukowe: „Z rozwaŜań nad kulturą polityczną w Polsce” – cz. I i II (Poznań 1998, 2001); „Kościół – Państwo – Społeczeństwo” (Poznań 2002); „Wojciech Jaruzelski wobec wyzwań swoich czasów. O kulturze politycznej w Polsce przełomu tysiącleci” (Poznań 2003); „Polska – Litwa. Z odległej i bliŜszej przeszłości” – t. I-III (Poznań 2003, 2005, 2007). Organizował konferencje naukowe i redagował materiały konferencyjne: „Między polityką a literaturą” (Poznań 1999); „Prasa regionalna w Wielkopolsce” (Poznań 2000). Jest redaktorem naukowym periodyku „Forum Naukowe” Instytutu Historii Politycznej WSZiB; pełnione funkcje – dyrektor Biblioteki Kórnickiej (1976), kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej w WyŜszej Szkole Pedagogicznej w Opolu (1982), kierownik Zakładu Dziennikarstwa w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (1987-2002), kierownik Zakładu Kultury Politycznej (2002), dyrektor Instytutu Historii Politycznej WSZiB (od 1995), rektor WSZiB (2002-2005).

4

dr hab. Jerzy Kozłowski prof. zw. dr hab. Zdzisław Krasiński • •

zainteresowania naukowe – stosunki rynkowe, badania dochodów ludności, rozwarstwienie zamoŜności, stan posiadania, turystyka uzdrowiskowa; osiągnięcia naukowe – profesor zwyczajny (1972); roczne stypendium w prestiŜowym Institut of Marketing w Londynie oraz London School of Economics; wypromował blisko 200 licencjatów i magistrów; publikacje – opublikował kilkadziesiąt ksiąŜek i artykułów, m.in. pracę „Ewolucja turystyki uzdrowiskowej w Europie” (2004); w Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się publikacja „Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce” (2001) oraz „Opowieść o 15leciu WyŜszej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (1992-2007)”; pełnione funkcje – Minister ds. Cen (1980); dziekan AE w Poznaniu (przez 6 lat), Radca Ekonomiczny Ambasady w Waszyngtonie (1986-1990), w 1994 r. rozpoczął prowadzenie seminariów i wykładów we WSZiB w Poznaniu.

prof. zw. dr hab. Gerard Labuda • • •zainteresowania naukowe – historia powszechna, historia średniowiecza, slawistyka, dzieje Pomorza, badania niemcoznawcze, metody dziejopisarskie; osiągnięcia naukowe – profesor zwyczajny (1956); odznaczenia, nagrody – KrzyŜ Komandorski z Gwiazdą, KrzyŜ Komandorski, Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy I klasy. W 2000 r. nagrodzony medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. Otrzymał kaszubskiego Nobla, czyli Medal Stolema (1970) oraz Nagrodę Premiera za 2008 rok. W 2009 r. został pierwszym laureatem „Nagrody Lednickiego Orła Pisatowskiego”. tytuły honorowe – doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (1985), UMK (1993), Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995), Warszawskiego (1997) oraz Szczecińskiego. W 1994 r. przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, a w 2007 r. – Honorowego Obywatela Miasta Szczecina. publikacje – ok. 2000 prac, w tym liczne artykuły, prace zbiorowe oraz publikacje zwarte, m.in.: „Kaszubi i ich dzieje” (Gdańsk 1996); „Polsko-niemieckie rozmowy o przeszłości” (Poznań 1996); „Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej” (Poznań 1997); „Święty Wojciech. Biskup, męczennik, patron Polski, Czech i Węgier” (Poznań 2000); „Święty Stanisław – biskup krakowski, patron Polski” (Poznań 2000); „Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie” (2000); „Mieszko I” (Wrocław 2000); „Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych” (Poznań 1971); „Słowiańszczyzna staroŜytna i wczesnośredniowieczna” (2003); „Mieszko II. Król Polski (1025-1034)” (Poznań 2008); „RozwaŜania nad teorią i historią kultury i cywilizacji” (Poznań 2008). Wśród jego dokonań redaktorskich wymienić naleŜy przede wszystkim pięciotomową „Historię dyplomacji polskiej” oraz „Historię Pomorza” (Poznań 2003); w Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się część I i II opracowania „Rozwój metod dziejopisarskich od staroŜytności do współczesności” (Poznań 2001, 2010); pełnione funkcje – rektor UAM w Poznaniu (1962-1965), dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu (1956-1960), prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1972-1975, 1980), wiceprezes Polskiej Akademii Nauk (1984-1989), prezes Oddziału PAN w Poznaniu (1972-1980), prezes Polskiej Akademii Umiejętności (19895

1994, od 1994 prezes honorowy), kierownik Zakładu Historii Pomorza w Instytucie Historii PAN (1953-1986); członek Société Européenne de Culture (1964), Wissenschaftskolleg zu Berlin (1981-1982), Historische Kommission zu Berlin oraz New York Academy of Sciences. W moim przekonaniu głównym zadaniem heurystycznym historii historiografii jest wydobywanie poglądów historyków na przeszłość w zaleŜności od ich światopoglądów teoretycznych, jak i umiejętności metodycznych, stale podlegających ewolucji w czasie i przestrzeni. W ich dziełach czytelny jest postęp metodyczny w pojmowaniu i przedstawianiu historii dziejów. Wiedzę o tym postępie w dziedzinie metody dziejopisarskiej moŜna ująć w kilku kolejno po sobie następujących fazach: metoda logograficzna (rocznikarska, kronikarska), narracyjna, pragmatyczna, genetyczna, spirytualistyczna i materialistyczna oraz wykształcająca się z nich strukturalna. W minionym dopiero co stuleciu ten system uległ dalszemu rozwinięciu.

prof. zw. dr hab. Gerard Labuda

prof. dr hab. Marcin Miemiec prof. zw. dr hab. Czesław Mojsiewicz • • •zainteresowania naukowe – socjologia stosunków politycznych, stosunki międzynarodowe; osiągnięcia naukowe – promotor wielu przewodów doktorskich; publikacje – w Wydawnictwie Forum Naukowe wydał: „Globalne problemy ludności” (1998); „Rola opinii publicznej w polityce” (1999) i „Wspólnota Niepodległych Państw” (2000). W 2001 ukazała się księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi pt. „Przeszłość przyszłości. Prace dedykowane Profesorowi Czesławowi Mojsiewiczowi dla uczczenia siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin”; pełnione funkcje – kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych WSZiB w Poznaniu, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN i członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. prof. dr hab. Leszek Mrozewicz prof. dr hab. Henryk Mruk

zainteresowania naukowe – metody analizy rynku, strategie komunikacji, kreatywność, zachowania nabywców, czynniki marketingowego zarządzania przedsiębiorstwami, teoria wymiany, rynek farmaceutyczny oraz marketing artykułów Ŝywnościowych, przywództwo w biznesie, neuromarketing; osiągnięcia naukowe – profesor nauk ekonomicznych (1992); prof. zw. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UE w Poznaniu; wypromował 400 magistrów i 24 doktorów; jest wysoko cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych i programach MBA; w 2001 r. opracował 6

program i uruchomił na AE w Poznaniu Studium podyplomowe „Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym”; przebywał na kilku uniwersytetach zagranicznych, m.in.: w Centrum Planowania i Badań Ekonomicznych w Atenach, na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Filadelfii i w Atlancie, Uniwersytecie w Nottingham; Profesor jest członkiem kilku towarzystw naukowych, rad programowych kilku czasopism oraz przewodniczącym Kapituły Acanthus Aureus na MTP, współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia strategii rozwoju, budowania pozycji marki oraz wyceny jej wartości; publikacje – ponad 800 prac zwartych i artykułów; wśród ostatnio wydanych moŜna wymienić: Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym (Kraków 2008, współautor), Kreowanie marki w sporcie (Poznań 2008), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych pod red. M. Sławińskiej i H. Witczaka (Warszawa 2008, współautor), Jak zarządzać apteką? Marketing w praktyce (Warszawa 2006, współautor), Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta (Poznań 2008, redaktor i współautor). W Wydawnictwie Forum Naukowe opublikował prace zbiorowe: Marketing – zagadnienia współczesne (2008), Reklama i PR na rozdroŜu? (2008), Zarządzanie i planowanie marketingowe (2008) oraz Zarządzanie marką (Poznań 2002). Jest autorem tekstów w serii „Pojęcia Podstawowe". W WyŜszej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu prowadził konferencję „Reklama i PR na rozdroŜu?” (2007) oraz sesję naukową „Marketing a religia” w ramach Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego (2008). pełnione funkcje – kierownik Katedry Strategii Marketingowych AE w Poznaniu (19952003), dyrektor Instytutu Zarządzania i Marketingu WSZiB w Poznaniu.

JuŜ od dość dawna obserwuje się odchodzenie od reklamy jako medium opartego na monologu na rzecz wprowadzania dialogu w kontaktach z odbiorcami. [Miasto postępu, 2007]

Z całym przekonaniem trzeba dąŜyć do akcentowania granic moralnych, których nie moŜna przekraczać ani w reklamie, ani w działaniach marketingowych. Właściwym rozwiązaniem są kodeksy etyczne tworzone w przedsiębiorstwach, zasady etyczne budowane przez agencje reklamowe, a takŜe działania mediów, które nagłaśniają przypadki przekraczania zasad. [Miasto postępu, 2007]

Nauka nie moŜe istnieć bez publikowania wyników w formie opracowań. To z kolei wymaga definiowania pojęć oraz precyzji w formułowaniu myśli. Są to kwestie wymagające zwiększonego wysiłku badawczego w sferze marketingu. [Marketing – zagadnienia współczesne, 2008]

7

W warunkach nasilającej się konkurencji rynkowej istotnym elementem w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa moŜe być koncentrowanie wysiłków na tworzeniu wartości dla klienta. [Marketing – zagadnienia współczesne, 2008]

dr hab. Zygmunt Narski prof. dr hab. Wojciech Patryas • •zainteresowania naukowe – teoria prawa, w szczególności metodologia nauk prawnych; osiągnięcia naukowe – profesor prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (od 1991); członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, otrzymał nagrody ministra III stopnia oraz nagrody rektorskie; publikacje – autor sześciu monografii oraz szeregu prac z filozofii i teorii prawa, a takŜe podręcznika z logiki dla studentów, m.in.: „Uznawanie zdań” (Poznań 1987); „Definiowanie pojęć prawnych” (Poznań 1997); „Elementy logiki dla prawników” (2 wydania); „Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne” (Poznań 1989). W Wydawnictwie Forum Naukowe ukazały się jego autorstwa: „Elemeny logiki i legislacji” (1999, 2001); „RozwaŜania o normach prawnych” (2001) i „Performatywy w prawie” (2005).

prof. dr hab. Włodzimierz Piotrowski dr hab. Andrzej Stelmach dr hab. Andrzej Szambelan • •

zainteresowania naukowe – ekonomika przemysłu i przedsiębiorstw; osiągnięcia naukowe – absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, od 1962 r. doktor nauk ekonomicznych; od 1981 r. doktor habilitowany w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1990 r. profesor nadzwyczajny w Politechnice Poznańskiej; promotor dwóch dysertacji doktorskich wyróŜnionych przez Ministra Edukacji; recenzent 9 dysertacji doktorskich oraz ponad 150 prac magisterskich; publikacje – autor 70 artykułów i publikacji naukowych z zakresu ekonomii przemysłu i przedsiębiorstw, problematyki zatrudnienia i zmian w strukturach zawodowych wynikających z techniczno-organizacyjnego rozwoju; pełnione funkcje – w Politechnice Poznańskiej przez jeden rok akademicki pełnił funkcję prorektora i zastępcy kierownika Instytutu Organizacji i Zarządzania; przez kilkanaście lat pracował na stanowisku kierownika Katedry Organizacji Zarządzania Ekonomicznego; członek Poznańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk; od stycznia 1997 r. profesor w WyŜszej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

prof. dr hab. Michał A. Waligórski 8

• •

zainteresowania naukowe – prawo administracyjne, gospodarcze, ustrojowe i materialne; osiągnięcia naukowe – doktorat (1976), habilitacja (1998), profesor nadzwyczajny (od 2004), laureat zespołowych nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa WyŜszego i Techniki (1981, 1986), nagród Rektora UAM oraz zespołowej nagrody wojewódzkiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki (1986), odznaczony złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UAM, srebrną odznaką TNOiK, medalami za zasługi dla obronności kraju, odznakami honorowymi za zasługi dla miasta Poznania oraz za zasługi dla województwa koszalińskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007) publikacje – autor 45 prac, w tym 3 monografii, m.in.: „Administracyjno-prawna reglamentacja działalności gospodarczej” (Poznań 1994); „Administracyjna regulacja działalności gospodarczej. Problemy prawnej reglamentacji” (Poznań 1998), podręcznik akademicki „Nowe prawo działalności gospodarczej” (Poznań 2001); liczne artykuły w pracach zbiorowych i periodykach, takich jak: „Studia Prawnicze", „Samorząd Terytorialny”, „Forum Naukowe” WSZiB; w Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się praca „Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce” (2005, współautor S. Pawłowski) oraz „Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego” (2006); pełnione funkcje – w latach 2001-2006 dziekan Wydziału Administracji WSZiB w Poznaniu, członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.

Administrowanie jest sztuką, a nauka o nim – wiedzą. We współczesnym państwie dobremu administratorowi nie wystarczą same umiejętności. Profesjonalny organizator procesów administrowania musi posiadać zasób wiedzy o administracji. Uzyskasz go, studiując na Wydziale Administracji we WSZiB w Poznaniu. Rynek pracy dla absolwentów Wydziału Administracji jest coraz większy i szybko się powiększa. prof. dr hab. Michał A. Waligórski

prof. dr hab. Leszek Wiśniewski • •

• •

zainteresowania naukowe – prawa człowieka, prawo konstytucyjne; osiągnięcia naukowe – w 1961 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach pracował 13 lat w organach rad narodowych Poznania. Po aplikacji sądowej zdał egzamin sędziowski w 1963 r. w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz egzamin na stanowisko radcy prawnego w Okręgowej Komisji ArbitraŜowej. W 1972 r. obronił na UAM rozprawę doktorską na temat: „Model prawny stowarzyszeń w PRL”. Od września 1974 r. pracuje w Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN i tam w 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Gwarancje podstawowych praw i wolności obywatelskich”. W 1981 r. ukończył kurs International Institute of Human Rights w Strasburgu, a w latach następnych odbywał staŜe naukowe w Moskwie, Tbilisi, Pradze, Bratysławie i Belgradzie. W 1999 r. otrzymał tytuł profesora prawa; publikacje – autor 5 ksiąŜkowych opracowań monograficznych, 30 rozdziałów w zbiorowych opracowaniach ksiąŜkowych oraz 45 artykułów, glos i recenzji; pełnione funkcje – pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN, wykładowca we WSZiB w Poznaniu oraz WSZiP w Warszawie. 9

prof. zw. dr hab. Kazimierz Zimniewicz

W YKAZ KADRY F ILII U CZELNI WE W ROCŁAWIU Niniejszy wykaz przedstawia zatrudnionych wykładowców i obejmuje osoby posiadające minimum stopień naukowy doktora habilitowanego: prof. zw. dr hab. Karol Bal prof. dr hab. Józef Długosz • •zainteresowania naukowe – historia, wybitny znawca XVII w., wydawca źródeł, bibliotekoznawca, specjalista w zakresie informacji naukowej; publikacje – autor szeregu prac z zakresu historii XVII-wiecznej (m.in. ksiąŜek o Jakubie Sobieskim i latyfundium rodu Lubomirskich oraz wspólnie z prof. Władysławem Czaplińskim o Ŝyciu codziennym magnaterii polskiej). W Wydawnictwie Forum Naukowe ukazała się pierwsza publikacja na temat działającej w Warszawie Akademii Nauk Technicznych („Polska Akademia Nauk Technicznych w Warszawie (1920-1939). Zarys dziejów, skład osobowy, osiągnięcia”). Obok zarysu jej dziejów ukazuje sylwetki 108 akademików polskich i 36 zagranicznych. Praca stanowi przyczynek do obrazu trudnych losów nauki polskiej pod zaborami, jej integracji po odzyskaniu niepodległości oraz starań o nawiązanie Ŝywych kontaktów z nauką europejską i amerykańską. Powstała w ramach programu badawczego Instytutu Historii Politycznej WSZiB; pełnione funkcje – był m.in. dyrektorem Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, profesorem Uniwersytetu Opolskiego; obecnie profesor WyŜszej Szkoły Zarządzania i Bankowości.

dr hab. Stanisław Grycner • • •zainteresowania naukowe – polityka społeczna, prawo pracy, prawo gospodarcze; osiągnięcia naukowe – za pracę naukową otrzymał nagrodę Ministra Pracy, Wojewody Opolskiego oraz Centrum Studiów Samorządowych; publikacje – 9 ksiąŜek, 80 artykułów, 12 raportów badawczych; skrypt akademicki „Prawo cywilne – wybrane zagadnienia” (współaut. J. Strzebińczyk, Poznań 1996); „Samorząd pracowniczy w infrastrukturze społecznej” (Opole 1994); w Wydawnictwie Forum Naukowe opublikował „Prawo cywilne. Zagadnienia podstawowe” (2004); pełnione funkcje – członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Oddział PAN w Katowicach; kierownik Zakładu Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego.

dr hab. Tadeusz Jankowski 10

prof. dr hab. Jan Kolasa prof. dr hab. Franciszek Kapusta • •zainteresowania naukowe – agrobiznes, zarządzanie łańcuchami dostaw, a zwłaszcza Ŝywności, logistyka; osiągnięcia naukowe i dydaktyczne – cztery razy nagrodzony nagrodą indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (1976, 1981, 1983, 2002) oraz kilkanaście razy nagrodą rektora; publikacje – autor 350 publikacji, w tym ok. 300 oryginalnych prac twórczych (z czego ponad 10% opublikowano za granicą), autor m.in. 19 pozycji zwartych (podręczników i ksiąŜek naukowych) z zakresu agrobiznesu i logistyki, spośród których 3 są obecnie dostępne na rynku: Agrobiznes (Difin, Warszawa 2008); Zarządzanie działaniami logistycznymi (Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań – Wrocław 2006); Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka (Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań – Wrocław 2006).

dr hab. Witold Kwaśnicki prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan • •

zainteresowania naukowe – zarządzanie kadrami; osiągnięcia naukowe – profesor nadzwyczajny (1991), profesor zwyczajny (1998), członek Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, stypendysta University of Washington, IESE Barcelona, INESEP ParyŜ; odznaczony Złotym KrzyŜem Zasługi, KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej; otrzymał nagrody MEN, a takŜe liczne nagrody rektorskie; publikacje – autor i współautor kilkunastu ksiąŜek, m.in.: „Kształtowanie kadry menedŜerskiej” (4 wydania); „Organizacja zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie przemysłowym”; „Podstawy organizacji i zarządzania”; „Zarządzanie kadrami – podstawy teoretyczne i ćwiczenia” (uznany za najlepszy podręcznik w Polsce z tej dziedziny); „Managers and National Culture”. W Wydawnictwie Forum Naukowe w 2005 r. ukazało się wyd. III pracy „Podstawy zarządzania organizacją” (współaut.), praca pod redakcją profesora „Dylematy transformacji systemowej w Polsce” (2005) oraz „Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie” (2007); pełnione funkcje – kierownik Zakładu Socjologii Organizacji (od 1988), kierownik Katedry Zarządzania Kadrami AE we Wrocławiu, prodziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki AE (1990-1996), prowadził własną firmę doradztwa personalnoorganizacyjnego (1991-1999), prezes Stowarzyszenia Absolwentów AE, członek Senatu AE (1993-1996 i obecnie), od 1995 r. związany z WSZiB w Poznaniu Filią we Wrocławiu, w której pełni funkcję prorektora ds. naukowych.

Zarządzanie jest specyficznym rodzajem działalności, który wyodrębnił się w wyniku podziału pracy, w sytuacji działań wielopodmiotowych (pracy zbiorowej). Istotą, treścią zarządzania jest wykonywanie działań prowadzących do osiągania celów przez wykorzystanie ludzkich, materialnych, finansowych i informacyjnych zasobów. 11

prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan

prof. dr hab. Zbigniew Luty • • • •

zainteresowania naukowe – rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza; osiągnięcia naukowe – profesor zwyczajny. publikacje – autor 8 monografii oraz wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej; pełnione funkcje – Prezes Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia, Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych, Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli AE we Wrocławiu. dr hab. Konrad Nowacki prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb dr hab. Grzegorz Strauchold prof. dr hab. Marian Surmaczyński dr hab. Józef Szocki dr hab. Jacek Uchman prof. dr hab. Józef Wołoch dr hab. Zofia Zymonik

12

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO