T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI YÖNERGESİ

September 11, 2016 | Author: Gülbahar Aydin Çoban | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ ORTALAMA YÜKSELTM...

Description

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam,Dayanak,Tanımlar. Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerinde yapılan ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2-Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinde yapılacak Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları ile ilgili usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3-Bu yönerge Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 37. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

j) k)

Tanımlar Madde 4-Bu yönergede geçen; “Bakanlık”,Sağlık Bakanlığını, “Genel Müdürlük” Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü, “İl Sağlık Müdürlüğü”;Sağlık Müdürü, “Eğitim Şube Müdürlüğü”;Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü, “Okul”,,sağlık meslek Liselerini, “Müdür,,sağlık meslek lisesi müdürünü, “Sınav,,Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavını, “Sınav Komisyonu, Okul Müdürünün başkanlığında iki öğretmenden az olmamak kaydıyla sınavı yapılacak derslerin öğretmenlerinden oluşacak komisyonu, “Ortalama Yükseltme Sınavı”, Yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın, isteyen öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamasının yükseltme veya başarısız oldukları ders/dersleri başararak sınıf geçmelerine veya notlarını yükseltmelerine imkan sağlamak amacıyla yapılan sınavı, “Sorumluluk Sınavı”, doğrudan sınıf geçemeyen öğrencilerin, sorumlu olarak geçtikleri dersler için yapılan sınavı, “Zümre Öğretmenler Kurulu”, aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

1

l) “Müdürler Kurulu”, İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği sağlık müdür yardımcısı başkanlığında, toplanan Eğitim Şube Müdürü ve İl/İlçe Okul Müdürlerinden oluşan kurulu, m) “Yönetmelik”, Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav yönetmeliğini, ifade eder İKİNCİ BÖLÜM Ortalama Yükseltme ve Sorumluk Sınavları Sınava Girecek Öğrenciler Madde 5- Ortalama Yükseltme Sınavına, bu sınava girmek isteyen öğrenciler, sorumluk sınavlarına ise sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler girebilir. Derslerin Belirlenmesi ve Müracaat Zamanı Madde 6- Sınava girecek öğrenciler, o ders yılında okutulan en fazla üç dersten ortalama yükseltme sınavına girebilirler. Seçilen bu üç ders başarısız oldukları dersler olabileceği gibi başarılı oldukları derslerde olabilir. Ancak; Yıl sonu başarı ortalaması ile geçilemeyecek derslerin sınavına girebilmesi zorunludur. Başarısız oldukları taktirde bir üst sınıfa geçemezler. Bunun dışında; X,XI ve XII. Sınıflarda Bölüm derslerinden başarısızlığı bulunup bu derslerin yıl sonu ağırlıklı ortalaması 2.50 ’nin altında bulunan öğrencilerin, başarısız oldukları bölüm derslerini veya bu derslere ait ağırlıklı ortalamayı istenilen düzeye yükseltecek dersleri, seçmeleri sağlanır. Ortalama Yükseltme Sınavına girecek öğrenci, sınava gireceği ders veya dersleri velisi ve sınıf öğretmeni ile belirler ve örneğine uygun (Ek 1) dilekçe ile ders kesiminden itibaren üç gün içinde kendisi veya velisi tarafından okul müdürlüğüne bildirilir. Sorumluluk Sınavına Girecek Öğrencilerin Tespiti Madde 7- Sorumluluk sınavına girecek öğrenciler ve sınava girecekleri dersler, okul müdürlüğünce listeler halinde sorumluluk sınavının başlamasından en az on beş gün önce ilan edilir. Sınavların Şekli Madde 8- Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yanlımca biriyle ya da birkaçıyla yapılabilir. Bu derslerin sınavlarının şekli, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir. Yabancı dil derslerinin sınavları, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Öğrencinin başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir. Derslerin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü hem de uygulamalı yapılan sınavlarda, yazılı sınavlar sözlü ve uygulamalı sınavlardan önce yapılır. Sözlü ya da uygulamalı sınavlara yazılı sınavları takip eden ilk iş gününde

2

başlanır. Sınav kağıtları sözlü ya da uygulamalı sınavlar sonuçlandıktan sonra açılır. Uygulanacak sınavların şekli, başlama saati ve sınavlarda kullanılacak araç ve gereçler sınav çizelgesi ile birlikte okulda ilan edilir. Sınav Programı: Madde 9- Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına ait sınav programı; önce ortalama yükseltme sınavı ve arkasından sorumluluk sınavı olmak üzere, ders sayıları da göz önünde bulundurularak ders kesiminden itibaren en fazla üç haftayı kapsayacak şekilde hazırlanır ve sınavların başlamasından en geç beş gün önce onaylı bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir. Sorumluluk sınavına girecek öğrenci sayası ile ders sayısının az olması durumunda, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının birlikte yapılabilmesi için okul müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır. Ders yılının ikinci döneminin başında yapılacak sorumluluk sınav programı, dönemin bitiminden en az beş gün önce ve en fazla bir haftalık süreyi kapsayacak şekilde hazırlanarak onaylı bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir. Sınav programları okulun uygun yerlerinde ilan edilir. Sınavlar için ayrılan günlerin azlığı durumunda biri öğleden önce ve diğeri öğleden sonra olmak üzere aynı günde iki sınav yapılabilir. Bu sınavlar, mesai günlerinin yeterli olmaması durumunda Cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında yapılabilir. Sınav programında; sınavı yapılacak dersler, görev alacak öğretmenler, sınavın başlama tarihi ve saatleriyle uygulanacak usul ve esaslar yer alır. Sınav Komisyonları Madde 10- Sınav komisyonları, okul müdürünün başkanlığında toplanan zümre öğretmenler kurulunca belirlenen en az ikişer üyeden oluşturulur. Sınav komisyonlarının oluşturulması için okullarda yeter sayıda öğretmen bulunmaması durumunda çevredeki sağlık meslek liseleri ile diğer okul öğretmenlerden de yararlanılır. Bu düzenleme, sınavlar başlamadan en az on gün önce toplanan müdürler kurulunca yapılır. Ancak yeter sayıda ders öğretmenin bulunmaması halinde, yakın branşlar dikkate alınarak görevlendirme yapılır. Müdür, sınav komisyonlarının başkanıdır ve imkanlar ölçüsünde sınav komisyonları ile sınav salonlarında bulunur. Gözetmen Görevlendirme Madde 11- Okul Müdürü, sınavlar için yeterli sayıda öğretmeni gözetmen olarak görevlendirir. Sınav komisyonlarında üye olarak görevlendirilecek öğretmenlerin, sınavlarla ilgili görevleri kendilerine imza karşılığında duyurulur. Gözetmenler; a)Sınavın başlamasından yarım saat önce görev yerinde hazır bulunur, b)Öğrencileri sınav salonuna yerleştirir, yoklama yapar, c)Sınav kağıtlarının dağıtımını yapar, ç)Öğrencilerin sınav süresince kopya çekmelerine engel olur,

3

d)Sınav kurallarına uymayanları uyarır ve gerektiğinde durumu okul müdürlüğüne bildirir, e)Sınav sırasında yanlış anlamaya meydan verebilecek ve adayların dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınır. g)Sınav evrakını komisyona teslim eder. Sınavların Niteliği Madde 12- Sınavlarda sorulacak soruların açık, anlaşılır ve ders programı kapsayacak şekilde hazırlanmasına özen gösterilir. Her tür sınava başlamadan önce komisyon üyeleri sınav esaslarını bir tutanakla tespit eder. Yazılı Sınavlar Madde 13- Yazılı sınavlar için sorularla birlikte bir “cevap anahtarı” ve “Puanlama baremi” sınavların başlama saatinden önce komisyonca hazırlanır ve okul müdürünce onaylanır. Puanlama baremi, soru kağıdında ve cevap anahtarında, her soruya verilen puanın ayrıntılı olarak belirtilmesi şeklinde yapılır. Yazılı sınavlarda, öğrencilerin kimlik bilgilerini kapsayacak şekilde hazırlanmış sınav kağıtları kullanılır. Sözlü ve Uygulamalı Sınavlar Madde 14- Sözlü uygulamalarda, sınav odasına giren öğrenciye, sınav komisyonu uygun gördüğü soruları yazdırır veya yazılı olarak verir. Sorular verildikten sonra her öğrenciye düşünmek için uygun bir zaman tanınır. Sözlü sınavlarda öğrenci cevap verirken sözü kesilmez. Ancak, alınan cevaplarda öğretmenler, sorunların cevaplarını sezdirecek, öğrenciyi şaşırtacak, ve korkutacak, onların dikkatini dağıtacak söz ve hareketlerden özellikle sakınırlar. Bir öğrenci soruları cevaplandırırken içeriye alınan ikinci öğrenci kendisine verilen soruların cevaplarını hazırlar. Öğrenci soruların cevaplarını düşünürken bir kağıda not alabilir. Soruların cevaplarını düşünme ve cevaplama süresi komisyonca belirlenir. Ancak, bu süreler geçtiği halde öğrenci cevaplarını henüz bitirmemiş ise ek süre tanınır. Sınavı biten öğrenciye puan verilmeden ikinci öğrenciden cevap istenmez. Uygulamalı sınavlarda, laboratuvar, atölye ve teknik dershanelerde mevcut olan ve Sınav Komisyonunca belirlenen araç gereçler kullanılır. Değerlendirme çalışmalarına geçilmeden önce dersin özelliğine yapılan işlerdeki öğrenci ad ve numaraları görünmeyecek şekilde kapatılır ve en geç 24 saat içerisinde değerlendirme işlemine başlanır. Bu süre, dersin özelliğine göre uzatılabilir. Sınavların Başlama Saati ve Süresi Madde 15- Yazılı sınavlara en geç sabah Saat 10.00’da, öğleden sonra saat 14.00’de sözlü ve uygulamalı sınavlara ise sabah saat 08.00’de başlanır. Yazılı sınav süresi dersin özelliğine göre iki saati geçmeyecek şekilde komisyonca belirlenir. Sözlü sınavların saat 17.00’de bitirilememesi durumunda, sınava girecek öğrenci sayasının 10 öğrenciden fazla olması halinde sınav ertesi güne bırakılabilir. Uygulamalı sınavların süresi, sınav komisyonunca tespit edilir.

4

Sınav Salonuna Girebilecekler Madde 16- Sınav Odasına veya salonuna, sınav komisyonu üyeleri ve gözetmenler dışında ancak müdürün görevlendireceği müdür yardımcıları ile okulu denetlemeye yetkesi olanlar girebilir. Sınavların Değerlendirilmesi Madde 17- Sınavların değerlendirilmesi cevap anahtarına ve puanlama baremine göre yapılır. Yazılı sınavlarda kağıtlar okunurken rastlanan yanlışlıkların altı aslı bozulmayacak şekilde renkli kalemle çizilir. Verilen puanlar, sınav kağıtlarının üst kısmında yer alan bölüme, soruların sıra numarası esas olmak üzere yazılır. Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi sırasında, sorulara verilen bütün puanlar, birden fazla kağıt kullanan öğrencilerin her kağıdına ayrı ayrı işlenir ve bu kağıtlar komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır. Sözlü sınavlarda komisyon üyeleri ayrı ayrı puan verir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü puandır. Okul müdürü, sözlü sınavlarda komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı verilen puanlar arasında önemli farklar görürse, o sınavı durdurup olayı gerekçesiyle birlikte hemen Genel Müdürlüğe bildirir. Bir taraftan da kendi başkanlığında yeni üye ilave ile kuracağı takviyeli bir komisyonla sınavın devamını sağlar. Uygulamalı sınavlarda değerlendirme, komisyonca belirlenen ve okul müdürlüğünce onaylanan kriterler doğrultusunda yapılır. Değerlendirme Sonunda Yapılacak İşler Madde 18- Sınav kağıtlarının değerlendirilmesiyle ilgili bütün işlemler bittikten sonra öğrencilerin aldıkları notlar not çizelgesine geçirilir. Aynı dersten birden fazla sınav türü uygulanması halinde, bu sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması alınıp not olarak tespit edilir. Bu şekilde kesinleşen notlar değerlendirilmez ve notlara itirazda bulunulmaz. Cevap anahtarı, puanlama baremi ve sorular, sınav kağıtları ile birlikte bir yıl saklanır. Sınav kağıtları, okulu denetlemeye yetkili olmayan kimselere gösterilmez ve verilmez. Sınavlarda Kopya Çekme Madde 19- Sınavlarda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciler sınav salonundan hemen çıkarılır ve kendilerine o sınav için sıfır (0) verilir. Kopya olayı salondaki görevlilerce tespit edilir. Sınavlarda Başarılı Sayılma Madde 20- Sınavlarda bir dersten en az “Geçer” not alan öğrenci, bu dersten başarılı sayılır. Ortalama yükseltme sınavlarından başarılı olduğu dersten girip başarısız not alan öğrenci o dersten geçmiş sayılır. Ancak, sınavına girilen bu dersin yıl sonu notu, dersin ders kesimindeki yıl sonu notu ile ortalama yükseltme veya sorumluluk sınavından önce yıl sonu başarı ortalaması olarak yeniden belirlenir. Ortalama Yükseltme sınavından önce yıl sonu başarı 2.00 ve üzerinde olmasına rağmen sınavlar sonucunda yıl sonu başarı ortalaması 2.00’ın altına

5

düşen öğrencilerin durumu ders kesimindeki notuna göre tespit edilir. Ancak, yıl sonu başarı ortalaması sınav sonuçlarına göre yeniden hesaplanır. Ortalama yükseltme sınavına girmeyen öğrencilerin sınava girmedikleri derslerle ilgili olarak sınav not çizelgesine “Sınava Girmedi” yazılır ve o dersin ders yılı sonundaki yıl sonu notunda değişiklik yapılmaz. Ortalama yükseltme sınavı sonunda bütün dersleri en az “Geçer” olan öğrenciler yıl sonu başarı ortalaması 2.00’ın altında olsa bile sınıfını geçmiş sayılır. Sınav Sonuçlarının İlanı Madde 21- Sınav sonuçları, bütün sınavların bitimini takip eden iş gününde, tasdikli çizelgelerle okulda herkesin görebileceği bir yıl yerde topluca rakamla veya yazıyla ilan edilir. Bu çizelgelere her öğrencinin aldığı notlar yazılır. Öğrenci Nakilleri Madde 22- Sınavların başlangıcının beş gün öncesinden bitimine kadar, öğrenci nakli ve naklen gelenlerin kaydı yapılmaz. Ancak tasdikname ile uzaklaştırma cezası alanlarla, doğrudan sınıf geçen öğrencilerden isteyenlerin nakilleri bu süreler içinde de yapılır. Sınavlara Giremeyenler Madde 23- Bu sınavlar sırasında, yatakla tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebiyle sınava giremeyeceklerini, resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alacakları rapor ile, Ayrıca;yangın, deprem gibi tabii afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı veya ölümü, yahut spor, müzik, folklor gibi millî ve milletler arası yarışmalarda ülkemizi temsil etme gibi sebeplerle ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına giremeyeceklerini resmi bir makamdan alacakları belge ile belgelendirenler, bu belgelerini sınavın yapıldığı günü takip eden üç gün içerisinde, okul müdürlüğüne teslim etmeleri halinde yeni bir sınava alırlar. Söz konusu sınavlar, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının sona erdiği tarihten itibaren, en geç yeni ders yılının ilk haftasının son iş gününde bitirilecek şekilde, okul müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde yapılır ve öğrencilere duyurulur. Sağlık Meslek Liselerinin son sınıfındaki öğrencilere verilen ikinci ortalama yükseltme sınavı ders yılının başlamasından önceki hafta içinde yapılır. Bu sınava herhangi bir sebeple giremeyenlere yeni bir sınav hakkı tanınmaz. Bu sınavlar, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük Yürütme Yürürlük Madde 24- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme 25- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı Yürütür.

6

Ek-1 DİLEKÇE ................................................ SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Okulunu ....................... sınıf .......... nolu öğrencisi ...........................’nine 2000/........ öğretim yılı ders kesiminde yapılacak olan Ortalama Yükseltme Sınavında gireceği dersler belirlenerek aşağıda belirtilmiştir. Gereğini rica ederim. ....../......./2000 Sınava Girilecek Dersleri Belirleyen

Sınıf Öğretmeni

Öğrenci Velisi

Öğrenci Adı-Soyadı İmza Yıl Sonu Başarı Ortalaması...................................... Alan/Bölüm Derslerin Ağırlık Ortalaması ..................................... ÖĞRENCİNİN BAŞARISIZ OLDUĞU OKUDUĞU DERS DERSLER GRUBU 1.Ortalama ile Geçilmeyen Dersler

12-

2.Bölüm Dersleri

1234512345-

3.Diğer Dersler

ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINDA GİRİLECEK DERSLER 123-

Not: 1- Öğrenciler en fazla üç dersten ortalama yükseltme sınavına girebilirler. 2- Öğrencilerin sınava gireceği bu dersler başarısız dersleri olabileceği gibi başarılı oldukları ders de olabilir.

7

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.