Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

November 3, 2017 | Author: Józef Janik | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA...

Description

Załącznik nr 61

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwają nie krócej niŜ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niŜ 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niŜ 180. Studia inŜynierskie trwają nie krócej niŜ 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niŜ 2400. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niŜ 210. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Studia licencjackie Absolwent studiów powinien posiadać ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Powinien znać istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Powinien rozumieć istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a takŜe istotę logistycznej obsługi klienta. Powinien umieć organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dąŜeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego. Studia inŜynierskie Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a takŜe posiadać umiejętności menedŜerskie. Powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inŜynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach produkcyjnych; przedsiębiorstwach logistycznych; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

1

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA III.1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS studia licencjackie inŜynierskie godziny ECTS godziny ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Razem

330 315 645

40 38 78

405 360 765

42 38 80

III.2. SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS studia licencjackie inŜynierskie godziny ECTS godziny ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Matematyki 2. Statystyki 3. Zarządzania 4. InŜynierii systemów i analizy systemowej 5. Fizyki lub chemii 6. Ekonomii 7. Marketingu 8. Finansów i rachunkowości 9. Prawa 10. Etyki zawodowej 11. Towaroznawstwa B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Zarządzania produkcją i usługami 2. Logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw 3. Infrastruktury logistycznej 4. Logistyki zaopatrzenia 5. Logistyki produkcji 6. Logistyki dystrybucji 7. Normalizacji i zarządzania jakością w logistyce 8. Ekonomiki transportu 9. Ekologistyki 10. Projektowania procesów

330

40

60 30 30 30

42

90 30 30 45 45 45

45 30 30 30 15 30 315

405

30 30 60 38

360

38

2

III.3. WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki Treści kształcenia: Funkcje jednej i dwóch zmiennych oraz ich zastosowania w logistyce. Ciągłość i granica funkcji. Rachunek róŜniczkowy. Elementy algebry liniowej. Szeregi. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: posługiwania się podstawową wiedzą z matematyki wyŜszej jako narzędziem w profesjonalnym warsztacie logistyka; wykonywania opracowań z wykorzystaniem aparatu matematycznego; rozumienia i stosowania sformalizowanego aparatu matematycznego w badaniach procesów logistycznych. 2. Kształcenie w zakresie statystyki Treści kształcenia: Wprowadzenie do badań statystycznych. Analiza opisowa struktury zjawisk. Pomiar koncentracji zjawiska i porównywanie struktur zjawisk. Badanie szeregów czasowych. Indywidualne i agregatowe wskaźniki dynamiki. Tendencja rozwojowa zjawiska – trendy i ich typy. Graficzna prezentacja danych i jej wykorzystanie. Pakiety statystyczne i ich wykorzystanie. Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu zmiennej losowej. WspółzaleŜność cech i jej miary. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedział i poziom ufności. Testowanie hipotez statystycznych. Wybrane elementy teorii decyzji statystycznych. Analiza wariancji, korelacji i regresji. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wyboru i stosowania metod statystyki opisowej w badaniach struktury zjawisk ekonomicznych i logistycznych; wykonywania analizy opisowej struktur zjawisk; doboru i interpretacji wskaźników dynamiki zjawisk w logistyce; wyboru i stosowania metod statystyki matematycznej do wnioskowania statystycznego; określania charakteru i siły związku między badanymi zmiennymi; rozumienia i stosowania elementów teorii decyzji statystycznych. 3. Kształcenie w zakresie zarządzania Treści kształcenia: Pojęcie i zakres przedmiotowy teorii organizacji i zarządzania. Relacje między organizacją a otoczeniem – funkcje, cele, kryteria efektywności oraz etapy rozwoju. Ewolucja i dyfuzja metod organizacji i zarządzania. Struktury organizacyjne – dynamika i autodynamika. Społeczna odpowiedzialność organizacji, organizacyjne patologie. Motywowanie i zarządzanie potencjałem społecznym, władza i przywództwo w organizacjach. Kontrola organizacyjna, mechanizmy i uwarunkowania skutecznej kontroli. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania; identyfikacji węzłowych problemów funkcjonowania organizacji; znajdowania powiązań i wzajemnych inspiracji wiedzy o logistyce z wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania; samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów zarządzania; stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami. 4. Kształcenie w zakresie inŜynierii systemów i analizy systemowej Treści kształcenia: Elementy ogólnej teorii systemów. Zasady inŜynierii systemów. Proces i jego istota. Kategorie modeli. Struktury modeli. Identyfikacja parametrów modeli. Metodyka stosowania analizy systemowej. Podstawy analizy i oceny ryzyka. Podstawy analizy i oceny efektywności systemów. Elementy wielokryterialnej analizy porównawczej. Modele rozwoju systemów.

3

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: identyfikacji obiektu jako systemu; modelowania systemów oraz identyfikacji ich parametrów; analizy i oceny systemowych sytuacji problemowych w warunkach pewności, zagroŜeń, niepewności oraz ryzyka; stosowania metod systemowych w podejmowaniu decyzji rozwojowych oraz projektowaniu systemów. 5a. Kształcenie w zakresie fizyki Treści kształcenia: Dynamika punktów materialnych. Prędkość, siła, przyspieszenie. Równanie ruchu. Energia, pęd. Prawa zachowania. Dynamika ciała sztywnego. Ruch obrotowy. Prędkość kątowa. Ciała odkształcalne. SpręŜystość. Hydrostatyka. Hydrodynamika. Przepływ cieczy. Światło – właściwości, prędkość, załamanie światła. Soczewka. Powstawanie obrazu, obraz rzeczywisty i pozorny. Dyfrakcja i interferencja promieniowania. Spektroskopia. Światłowody. Laser. Polaryzacja światła. Elektrostatyka. Ładunek elektryczny. Pole elektryczne. Potencjał. Prąd elektryczny. Przewodniki i izolatory. Siły magnetyczne. Pole magnetyczne. Przewodnik w polu magnetycznym. Właściwości magnetyczne materiałów. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: pomiaru podstawowych wielkości fizycznych; analizy zjawisk fizycznych; rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki. 5b. Kształcenie w zakresie chemii Treści kształcenia: Budowa pierwiastków i związków chemicznych. Elementy chemii nieorganicznej – kwasy, zasady, sole. Typy reakcji chemicznych. Elementy chemii organicznej. Węglowodory, ropa naftowa. Polimery. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Termochemia. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Stany skupienia materii. Elektrochemia. Korozja. Elementy chemii analitycznej. Elementy chemii procesowej. Podstawy technologii chemicznej. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia przemian chemicznych i ich znaczenia dla procesów przemysłowych i logistycznych. 6. Kształcenie w zakresie ekonomii Treści kształcenia: Zarys rozwoju myśli ekonomicznej. Ekonomia jako dyscyplina wiedzy. Teoria i praktyka mikroekonomii. Rynek. PodaŜ, popyt, cena. Teoria i praktyka makroekonomii. Teoria zatrudnienia i bezrobocia. Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. Inflacja jako problem makroekonomiczny. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Koniunktura w gospodarce rynkowej. Teoria producenta. Teoria konsumenta. Ekonomia dobrobytu. Zawodność rynku. Planowanie inwestycyjne. Równowaga na rynku pieniądza. Deficyt budŜetowy. Podatki i wydatki budŜetowe a dochód narodowy. Wymiana handlowa. Bilans płatniczy. Kurs walutowy. Jednolity rynek Wspólnoty Europejskiej. Pomoc publiczna dla firm oraz ze środków Unii Europejskiej. Innowacyjność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia i posługiwania się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi; rozumienia istoty makroekonomii; przedstawiania podstawowych problemów polityki ekonomicznej, teorii zatrudnienia i bezrobocia; rozumienia istoty polityki państwa na rynku pracy; analizy inflacji w relacjach do innych problemów makroekonomicznych; określania istoty koniunktury gospodarczej oraz cyklu koniunkturalnego; wskazywania podstawowych problemów oceny koniunktury gospodarczej. 7. Kształcenie w zakresie marketingu Treści kształcenia: Ewolucja marketingu, instrumenty ewolucji. Plan marketingowy i jego elementy – zachowania i segmentacja konsumentów, plasowanie przedsiębiorstwa na rynku. Marketingowy system informacyjny. Rodzaje strategii

4

marketingowych i ich determinanty. Kreowanie nowych produktów. Strategia marki i jej znaczenie w działaniach marketingowych. Strategia cen i sposób ich kształtowania. Miejsce strategii dystrybucji w strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Strategia i instrumenty promocji marketingowej. Strategia reklamy i jej znaczenie w marketingu. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia istoty marketingu; rozróŜniania strategii marketingowych i określania ich uwarunkowań; określania wpływu strategii marketingowych na konkurencyjność przedsiębiorstwa; identyfikowania elementów marketingowych w strategii przedsiębiorstwa; określania związków logistyki z marketingiem przedsiębiorstwa. 8. Kształcenie w zakresie finansów i rachunkowości Treści kształcenia: Finanse w gospodarce rynkowej. Rynek finansowy oraz mechanizmy jego funkcjonowania. System bankowy i sposób jego funkcjonowania. Finanse i gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Finanse prywatne i publiczne. System podatkowy. Międzynarodowe stosunki finansowe i ich współczesny charakter. Podstawy prawne rachunkowości. Ewidencja środków pienięŜnych i papierów wartościowych. Ewidencja majątku trwałego, materiałów i obrotu produktami. Pojęcie, rodzaje i ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-kalkulacyjnym. Sprawozdawczość finansowa. Analiza pionowa i pozioma bilansu. Analiza rachunku zysków i strat. Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: uzasadniania roli finansów we współczesnej gospodarce; charakteryzowania systemu finansowego i elementów jego struktury; rozumienia zarządzania finansami przedsiębiorstwa; określania istoty oraz znaczenia finansów i funduszy publicznych; rozumienia zasad funkcjonowania i określania znaczenia systemu podatkowego; charakteryzowania międzynarodowych rynków finansowych; rozumienia znaczenia integracji walutowej Unii Europejskiej; identyfikacji zadań i podstaw prawnych rachunkowości; określania zasad kalkulacji kosztów i zarządzania finansami firmy. 9. Kształcenie w zakresie prawa Treści kształcenia: Źródła prawa cywilnego. Stosowanie prawa cywilnego. Umowy w obrocie gospodarczym. Prawo podmiotowe. Osoby fizyczne. Osoby prawne. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne. Zakres przedmiotowy i źródła prawa gospodarczego. Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki prawa handlowego. Spółki osobowe i kapitałowe. Spółdzielnie. Przedsiębiorstwa państwowe. Samorząd gospodarczy. Ochrona własności przemysłowej. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia postanowień prawa cywilnego; rozumienia zagadnień prawa gospodarczego; analizy istoty stosunków gospodarczych – regulacji prawnych dotyczących organizacji, sposobu postępowania i konsekwencji działania podmiotów prowadzących zawodowo działalność gospodarczą. 10. Kształcenie w zakresie etyki zawodowej Treści kształcenia: RóŜnica między pojęciem moralności i etyki jako nauki o moralności. Kategoria normy moralnej jako wyznacznika poŜądanego społecznie postępowania. Problem podejmowania decyzji – kategoria czynu. Pojęcie tajemnicy zawodowej i moŜliwość jej zawieszenia. Problem wiarygodności i dotrzymywania umów. Korupcja jako problem społeczny. Prawa człowieka. KrzyŜowanie się kultur i nieograniczony przepływ informacji. Dylematy moralne współczesności związane z wymogiem tolerancji i wolności osobistej. Kategoria sprawiedliwości w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

5

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia teorii etyki zawodowej; stosowania wiedzy z zakresu etyki w kontaktach zawodowych; kształtowania właściwej, społecznie poŜądanej postawy ludzi zajmujących się działalnością gospodarczą. 11. Kształcenie w zakresie towaroznawstwa Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia z zakresu towaroznawstwa. Systemy klasyfikacji wyrobów. Towaroznawstwo produktów przemysłowych. Towaroznawstwo produktów spoŜywczych. Opakowania i przechowalnictwo. Logistyczne problemy towaroznawstwa. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia wpływu własności i właściwości towarów na realizację procesów logistycznych. B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie zarządzania produkcją i usługami Treści kształcenia: Istota zarządzania produkcją i usługami. Produkt (wyrób lub usługa) – projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego. Proces – rozmieszczenie urządzeń (przedmiotowe, technologiczne, mieszane), normatywy sterowania przepływem produkcji. Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną, analiza przepływu produkcji – metody symulacyjne i analityczne. Przedsiębiorstwo – lokalizacja, rozmieszczenie obiektów, wybór wyposaŜenia, obsługa eksploatacyjna, projektowanie systemów produkcyjnych. Planowanie i sterowanie produkcją oraz realizacją usług. Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi i harmonogramowanie. Współczesne metody i systemy zarządzania produkcją i usługami. Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją i usługami. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania. 2. Kształcenie w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw Treści kształcenia: Pojęcie logistyki. Procesy logistyczne. Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki. Podział funkcjonalny logistyki. Podział fazowy logistyki – logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. Wewnątrzorganizacyjne i międzyorganizacyjne systemy logistyczne. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Definicja łańcucha dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw – metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. Czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw. Model zintegrowanego łańcucha dostaw. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji – w ujęciu systemowym – logistycznych zaleŜności sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa; określania i analizy podstawowych procesów logistycznych i funkcji zarządzania logistycznego; rozumienia wewnątrzorganizacyjnych i międzyorganizacyjnych form i zasad zarządzania logistycznego; definiowania łańcucha dostaw; identyfikowania czynników integrujących przedsiębiorstwa i ich systemy w łańcuchu dostaw; przeprowadzania analizy procesowej łańcucha dostaw; określania strategii zarządzania łańcuchem dostaw oraz róŜnic między nimi; identyfikacji kierunków rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw.

6

3. Kształcenie w zakresie infrastruktury logistycznej Treści kształcenia: Definicje: infrastruktury, techniki i technologii. Struktura infrastruktury w procesach logistycznych. Technika w infrastrukturze procesów logistycznych: magazynowych, transportu wewnętrznego i zewnętrznego, a takŜe pakowania i formowania jednostek ładunkowych informatycznych. Urządzenia przeładunkowe. Pojęcie, przeznaczenie, zadania i klasyfikacja centrów logistycznych. Planowanie i wybór lokalizacji centrów logistycznych. Doświadczenia w budowie centrów logistycznych. Perspektywy i zagroŜenia związane z funkcjonowaniem centrów logistycznych. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: definiowania podstawowych pojęć infrastruktury, techniki i technologii w logistyce; określania głównych elementów infrastruktury logistycznej; stosowania podstawowej wiedzy technicznotechnologicznej o procesach logistycznych; opisywania i analizowania podstawowych procesów w technologii transportu, składowania, kompletacji i ekspedycji towarów; wykorzystywania potencjału centrów logistycznych w biznesie; identyfikacji wpływu centrów logistycznych na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy regionu. 4. Kształcenie w zakresie logistyki zaopatrzenia Treści kształcenia: Znaczenie logistyki zaopatrzenia w systemie logistycznym firmy. Podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia. Planowanie potrzeb materiałowych. Wybór źródeł zakupu. Koszty zaopatrzenia. Internet i handel elektroniczny w logistyce zaopatrzenia. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia istoty logistyki zaopatrzenia w procesach zarządzania; wykorzystywania metod ilościowych w zarządzaniu zasobami materiałowymi. 5. Kształcenie w zakresie logistyki produkcji Treści kształcenia: Logistyka przedsiębiorstwa produkcji przemysłowej. Procesy przepływu materiałów w procesach produkcji. Planowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia istoty logistyki produkcji w procesach zarządzania; wykorzystywania metod ilościowych w zarządzaniu produkcyjnymi zasobami materiałowymi. 6. Kształcenie w zakresie logistyki dystrybucji Treści kształcenia: Istota i struktura kanałów dystrybucji. SprzedaŜ hurtowa i detaliczna. Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji. Zarządzanie logistyczne w procesach dystrybucji towarów. Projektowanie kanałów dystrybucji. Współdziałanie i konflikty w kanałach dystrybucji. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia teorii kanałów dystrybucji; analizy struktur i strategii w handlu; określania istoty efektywnej obsługi klienta; wykorzystywania kanałów dystrybucji w działalności podmiotów gospodarczych. 7. Kształcenie w zakresie normalizacji i zarządzania jakością w logistyce Treści kształcenia: Formy zarządzania jakością. Systemy zarządzania jakością w organizacjach. Certyfikacja systemów zarządzania jakością w organizacjach logistycznych. Nadzór metrologiczny w procesach logistycznych. Wybrane metody i techniki w zarządzaniu jakością procesów logistycznych. Określenie i podział norm. Podstawy prawne działalności normalizacyjnej. Krajowa działalność normalizacyjna. Dokumentacja normalizacyjna. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: identyfikacji i charakteryzowania form zarządzania jakością w logistyce; stosowania podstawowych metod i technik w zarządzaniu jakością procesów logistycznych.

7

8. Kształcenie w zakresie ekonomiki transportu Treści kształcenia: Proces transportowy i jego elementy. Organizacja transportu. Formy organizacji transportu. Mierniki pracy w transporcie. Potrzeby transportowe gospodarki narodowej. Źródła i cechy potrzeb oraz usług transportowych. Elastyczność popytu i podaŜy usług transportowych. Racjonalizacja potrzeb transportowych. Charakterystyka eksploatacyjna przedsiębiorstwa transportowego. Koszty usług transportowych. Ceny usług transportowych. Nowoczesne systemy transportowe. Infrastruktura transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Polityka transportowa państwa. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: określania istoty, organizacji, form i technologii transportu; określania załoŜeń polityki transportowej; wykorzystywania załoŜeń polityki transportowej w działalności podmiotów gospodarczych; stosowania mierników pracy transportu; określania funkcji transportu w gospodarce przedsiębiorstwa; wykonywania analizy decyzyjnej związanej z wyborem gałęzi transportu i doborem przewoźnika; analizy zasadności utrzymywania i wykorzystywania transportu własnego przedsiębiorstwa. 9. Kształcenie w zakresie ekologistyki Treści kształcenia: ZałoŜenia koncepcyjne ekologistyki. Logistycznie zorientowany system gospodarki odpadami. Procesy recyrkulacji materiałów odpadowych w gospodarce. Bilanse ekologiczne w systemach logistycznych. Logistyka usuwania odpadów komunalnych. Projektowanie wyrobów zorientowanych na recykling. Proekologiczne systemy zarządzania. Ekologiczne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia koncepcji ekologistyki; analizy systemu gospodarki odpadami; określania moŜliwości przeorientowania istniejącego systemu gospodarki odpadami na system gospodarki logistycznie zorientowanej; rozumienia istoty i znaczenia bilansu ekologicznego przedsiębiorstwa; określania kryteriów projektowych dla wyrobów zorientowanych na recykling; proekologicznej analizy rozwiązań transportowych przedsiębiorstwa; określania związków logistyki z systemami proekologicznego zarządzania; rozumienia i stosowania światowych norm i standardów zarządzania środowiskowego. 10. Kształcenie w zakresie projektowania procesów Treści kształcenia: Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podejście procesowe. Definicja i klasyfikacja rodzajowa procesów. Modele i standaryzacja procesów. Mapowanie procesów. Projektowanie procesu i wdraŜanie zmian. Metody i techniki usprawniania procesów. Kierowanie procesami. Istota i cele zarządzania procesami. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi. WdraŜanie podejścia procesowego w przedsiębiorstwie. Formy organizacji procesowej w przedsiębiorstwie. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: projektowania procesów gospodarczych oraz zarządzania nimi. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwać nie krócej niŜ 4 tygodnie. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.

V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego – w wymiarze 60 godzin, którym moŜna przypisać do 2 punktów ECTS; języków 8

2.

3. 4. 5.

6.

obcych – w wymiarze 120 godzin, którym naleŜy przypisać 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym naleŜy przypisać 2 punkty ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedŜerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji – powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence). Programy nauczania powinny zawierać treści poszerzające wiedzę humanistyczną w wymiarze nie mniejszym niŜ 60 godzin, którym naleŜy przypisać nie mniej niŜ 3 punkty ECTS. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej. Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, konwersatoria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe oraz pracownie problemowe. Na studiach licencjackich student otrzymuje 10 punktów ECTS za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeśli przewiduje ją program nauczania). Na studiach inŜynierskich student otrzymuje 15 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej (projektu inŜynierskiego) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

ZALECENIA 1. Wskazana jest znajomość języka angielskiego 2. Przy tworzeniu programów nauczania mogą być stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).

9

B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niŜ 4 semestry, studiów licencjackich. Liczba godzin zajęć nie powinna być punktów ECTS nie powinna być mniejsza niŜ 120. Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niŜ 3 semestry, studiów inŜynierskich. Liczba godzin zajęć nie powinna być punktów ECTS nie powinna być mniejsza niŜ 90.

gdy dotyczą absolwentów mniejsza niŜ 900. Liczba gdy dotyczą absolwentów mniejsza niŜ 800. Liczba

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) oraz innych organizacji funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw. Powinien być przygotowany do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych i wdraŜania wolnorynkowych strategii logistycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien znać uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, istotę twórczego podejścia do biznesu oraz prawo normujące działalność logistyczną podmiotów gospodarczych. Powinien rozumieć strategie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, istotę i rodzaje konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych, misję i cele logistyki przedsiębiorstw i innych organizacji, a takŜe znaczenie konkurowania jakością w logistycznej obsłudze klienta. Powinien umieć planować, organizować i realizować procesy logistyczne w podmiotach gospodarczych oraz wdraŜać systemowe rozwiązania logistyczne stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Powinien umieć wskazywać rezerwy prowadzące do obniŜenia całkowitych kosztów logistycznych. Ponadto powinien umieć tworzyć nowy potencjał logistyczny przedsiębiorstw i organizacji, usprawniać zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach oraz wskazywać moŜliwości modyfikacji lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych. Absolwent powinien mieć ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA III.1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

60

6

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

240

27

300

33

Razem

III.2. SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 10

godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Zarządzania strategicznego

60

6

2. Badań operacyjnych i teorii optymalizacji

30

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 1. Zarządzania logistycznego 2. Rachunku kosztów działań logistycznych 3. Marketingu usług logistycznych 4. Projektowania systemów i procesów logistycznych 5. Ubezpieczeń w logistyce 6. Informatyki w logistyce 7. Logistyki międzynarodowej 8. Zarządzania projektem

240

30

27

III.3. WYSZCZEGÓLNIENIE TREŚCI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie zarządzania strategicznego Treści kształcenia: Istota strategii i zarządzania strategicznego. Poziomy i rodzaje strategii w przedsiębiorstwie. Metody analizy strategicznej otoczenia organizacji. Analiza i planowanie portfela produkcji. Metody zintegrowanej analizy strategicznej przedsiębiorstwa i jego otoczenia (SWOT). Strategie w logistyce. Implementacja strategii. Kontrola realizacji strategii. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: określania istoty strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem; przedstawiania charakterystyki strategii zarządzania przedsiębiorstwem; przedstawiania podstawowych uwarunkowań decyzji strategicznych przedsiębiorstwa; rozumienia istoty planowania strategicznego w przedsiębiorstwie; analizy strategii zarządzania przedsiębiorstwem i wskazywania moŜliwości jej modyfikacji lub zmiany. 2. Kształcenie w zakresie badań operacyjnych i teorii optymalizacji Treści kształcenia: Model matematyczny zagadnienia decyzyjnego. Zadanie programowania matematycznego. Zadanie programowania liniowego. Zadania nieliniowe w kontekście zadań programowania liniowego. Zadania programowania dynamicznego. Elementy programowania wielokryterialnego. Elementy teorii grafów. Problemy decyzyjne w ujęciu sieciowym. Elementy teorii obsługi masowej. Elementy teorii gier. Programowanie sieciowe. Teoria optymalizacji. Zagadnienia decyzyjne w warunkach niepewności i niepełnej informacji. Badania operacyjne w konstrukcji biznesplanu. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: samodzielnego tworzenia prostych modeli problemów decyzyjnych; rozwiązywania problemów decyzyjnych z wykorzystaniem odpowiednich metod badań operacyjnych.

11

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie zarządzania logistycznego Treści kształcenia: Etapy rozwoju zarządzania logistycznego. Strategiczny, taktyczny i operacyjny wymiar zarządzania logistycznego. Zarządzanie zapasami i magazynowaniem. Zarządzanie dystrybucją towarów i usług. Zarządzanie logistyczną obsługą klienta. Zarządzanie logistyczne na tle współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: identyfikacji i opisu faz rozwojowych zarządzania logistycznego; identyfikacji etapu rozwoju zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie; rozróŜniania wymiaru strategicznego, taktycznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem; dostrzegania związku między logistyką a innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa; rozumienia współczesnych strategii logistyki; określania moŜliwości rozwoju logistycznie zorientowanego i zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. 2. Kształcenie w zakresie rachunku kosztów działań logistycznych Treści kształcenia: Koszty logistyczne. Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny kosztów logistycznych. Koszty stałe i koszty zmienne w logistyce. Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza w logistyce. Koszty ubezpieczenia. Koszty świadczenia usług. Koszty przepływu informacji. BudŜetowanie i kontrola w logistyce. Wskaźniki kosztów. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: obliczania, analizowania i oceny kosztów funkcjonowania logistyki; klasyfikacji nośników kosztów w systemach logistycznych; oceny funkcjonowania rachunku kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie; oceny zasad kalkulacji kosztów w systemach logistycznych. 3. Kształcenie w zakresie marketingu usług logistycznych Treści kształcenia: Klasyfikacja usług. Proces zakupu usług. Rynek usług logistycznych. Segmentacja klientów rynku usług logistycznych. Zarządzanie marketingiem usług logistycznych. Strategia produktu – usługi logistycznej. Cykl Ŝycia produktu – usługi logistycznej. Kreowanie nowych usług logistycznych. Dystrybucja usług logistycznych. Promocja usług logistycznych. Przyszłość usług logistycznych. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania podstawowych elementów marketingu usług logistycznych; oceny znaczenia poszczególnych elementów marketingu usług logistycznych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; przedstawiania charakterystyki marketingu usług logistycznych oraz trendów występujących na rynku usług logistycznych. 4. Kształcenie w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych Treści kształcenia: Systemowe ujęcie logistyki. Projektowanie systemu logistycznego. Metody wykorzystywane w projektowaniu systemów logistycznych. Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podejście procesowe w logistyce. Modele i standaryzacja procesów. Mapowanie procesów. Projektowanie procesu i wdraŜanie zmian. WdraŜanie podejścia procesowego w przedsiębiorstwie. Formy organizacji procesowej w przedsiębiorstwie. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: projektowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa; rozumienia podstawowych metod stosowanych w projektowaniu systemów logistycznych; projektowania procesów gospodarczych oraz zarządzania nimi. 5. Kształcenie w zakresie ubezpieczeń w logistyce Treści kształcenia: Rola ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Makroekonomiczne i mikroekonomiczne funkcje ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczeń. Publiczno-prawna 12

problematyka ubezpieczeń. Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenia gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne. Odszkodowania. Systemy komputerowe w ubezpieczeniach. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: określania istoty i znaczenia ubezpieczeń przedsiębiorstw i usług logistycznych; rozróŜniania rodzajów ubezpieczeń w skali mikro- i makroekonomicznej; analizy umów ubezpieczeniowych; doboru formy ubezpieczenia dla przedsiębiorstwa logistycznego; określania roli systemów komputerowych w ubezpieczeniach. 6. Kształcenie w zakresie informatyki w logistyce Treści kształcenia: Istota informatyzacji w logistyce. Systemy informatyczne w logistyce. Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa eksploatującego zintegrowany system informatyczny. Pozyskiwanie danych do prognozowania popytu. Planowanie zasobów dystrybucji. Zarządzanie relacjami z klientem. Systemy eksperckie w modelowaniu procesów logistycznych. E-logistyka. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia znaczenia systemów informatycznych w zarządzaniu logistycznym; charakteryzowania systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach; identyfikowania rodzajów i źródeł informacji wykorzystywanych w ramach zintegrowanych systemów informatycznych przedsiębiorstw; analizy przydatności systemu informatycznego przedsiębiorstwa do realizacji jego misji. 7. Kształcenie w zakresie logistyki międzynarodowej Treści kształcenia: Istota logistyki międzynarodowej. Przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w międzynarodowych procesach logistycznych. Międzynarodowe systemy logistyczne. Zarządzanie międzynarodowymi systemami logistycznymi. Strategie logistyki międzynarodowej. Infrastruktura logistyki międzynarodowej. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia istoty logistyki międzynarodowej; rozumienia roli międzynarodowych uczestników w procesach logistycznych; identyfikacji uwarunkowań funkcjonowania firmy jako uczestnika międzynarodowych procesów logistycznych; charakteryzowania i rozróŜniania strategii logistyki międzynarodowej. 8. Kształcenie w zakresie zarządzania projektem Treści kształcenia: Systemy zarządzania projektem. Inicjowanie projektu. Ustalanie realnych wymagań dla projektu oraz celu projektu. Konspekt projektu. Tworzenie zespołu projektowego. Planowanie projektu. Struktura podziału zadań. Planowanie zasobów. Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych. Schemat sieciowy projektu. Metody sieciowe (CPM, PERT). ŚcieŜka krytyczna. Harmonogram projektu (wykres Gantta). Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem. Analiza ryzyka i plany przeciwdziałania. Realizacja i kontrola projektu. Budowanie zespołu projektowego. Analiza i wprowadzanie zmian. Zamknięcie projektu. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: definiowania podstawowych pojęć z zakresu zarządzania projektem; określania cech i struktury projektu; planowania poszczególnych etapów projektu; określania zadań dla wykonawców projektu; kontroli realizacji i zamknięcia projektu.

IV. INNE WYMAGANIA 1. Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, konwersatoria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe oraz pracownie problemowe. 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

13

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.