Prognoza oddziaływania na środowisko

April 26, 2017 | Author: Kazimierz Jerzy Kaźmierczak | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 JELENIA GÓRA ul. WOLNOŚCI 150. tel/fax ; tel ; Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany...

Description

58-500 JELENIA GÓRA ul. WOLNOŚCI 150. tel/fax. 75 64 32 099; tel. 502 641 541; e-mail: [email protected]

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

jednostki struktu strukturalnej ralnej WojcieszówWojcieszów-Południe w Wojcieszowie P-06C.4/ sierpień 2014 r.

Autoryzacja: Andrzej Kurpiewski

Zakład posiada wdrożony System Zarządzania Jakością

Spis treści 1.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym.......................................................................... 4

2.

Informacje wstępne .............................................................................................................. 7 2.1 Podstawy formalno - prawne ............................................................................................ 7 2.2 Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy .................................... 8

3.

Charakterystyka obszaru objętego opracowaniem .............................................................. 9

4.

Analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem ....... 10 4.1 Ukształtowanie powierzchni ziemi ................................................................................... 10 4.2 Budowa geologiczna....................................................................................................... 10 4.3 Gleby i uprawy ............................................................................................................. 11 4.4 Walory wizualne krajobrazu ........................................................................................... 11 4.5 Ochrona szczególnych wartości krajobrazu kulturowego..................................................... 12 4.6 Warunki wodne.............................................................................................................. 12 4.7 Klimat lokalny .............................................................................................................. 13 4.8 Ocena czystości powietrza ............................................................................................. 14 4.9 Klimat akustyczny.......................................................................................................... 14 4.10 Promieniowanie ............................................................................................................ 15 4.11 Poważne awarie i zagrożenia naturalne ........................................................................... 16 4.12 Przyrodnicze powiązania terenu opracowania z otoczeniem ............................................... 16 4.13 Przyroda ożywiona ........................................................................................................ 17 4.14 Ochrona prawna wartości przyrodniczych ........................................................................ 18 5. Informacje o projekcie zmiany planu.................................................................................. 19 5.1 Powiązania projektu zmiany planu z innymi dokumentami ................................................ 19 5.2 Prezentacja projektu zmiany planu ................................................................................. 20 5.3 Zapisy planu ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko ................................. 21 6. Identyfikacja wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko.............................................. 22 6.1 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko ...................................................... 22 6.2 Identyfikacja oddziaływań skumulowanych....................................................................... 23 6.3 Ocena istotności przewidywanych oddziaływań ................................................................ 24 7. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu planu dla poszczególnych komponentów środowiska abiotycznego .................................................................................................... 25 7.1 Wykorzystywanie zasobów środowiska ............................................................................ 25 7.2 Skutki emisji gazów i pyłów do atmosfery ....................................................................... 26 7.3 Wpływ na klimat lokalny ................................................................................................ 27 7.4 Wpływ na środowisko wodne........................................................................................... 27 7.5 Wpływ na jakość klimatu akustycznego ........................................................................... 27 7.6 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii ............................................................................ 28 7.7 Ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych ....................................................................... 28 7.8 Ocena zmian w krajobrazie ............................................................................................ 28 7.9 Wpływ na zabytki........................................................................................................... 29 7.10 Dobra materialne .......................................................................................................... 29 8. Ocena skuteczności ochrony różnorodności biologicznej................................................... 29 8.1 Skutków realizacji ustaleń zmiany planu dla form ochrony przyrody i krajobrazu.................. 29 8.2 Przeobrażenia przestrzennej struktury przyrodniczej.......................................................... 30 8.3 Ocena oddziaływań na cenne siedliska przyrodnicze ......................................................... 30 8.4 Ocena wpływu na rośliny i zwierzęta ............................................................................... 30 8.5 Ocena wpływu na bioróżnorodność ................................................................................. 30 9. Przewidywane oddziaływania na cele i przedmiot ochrony oraz integralność i spójność obszaru Natura 2000........................................................................................................... 31 9.1 Charakterystyka obszaru ............................................................................................... 31 9.2 Ocena potencjalnych zagrożeń dla obszarów Natura 2000, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu .................................................................................................... 34 10. Ocena rozwiązań projektu planu......................................................................................... 35 10.1 Ocena ustaleń projektu planu w kontekście celów ochrony środowiska określonych w dokumentach nadrzędnych ......................................................................................... 35

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

2/40

10.2 Sposób uwzględnienia problemów ochrony środowiska ..................................................... 36 10.3 Ocena przewidywanych oddziaływań na ludzi w środowisku .............................................. 36 10.4 Informacje o możliwym transgranicznymoddziaływaniu na środowisko ............................... 36 11. Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu 36 12. Propozycje rozwiązań alternatywnych oraz mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko ............................. 37 12.1 Analiza rozwiązań alternatywnych .................................................................................. 37 12.2 Propozycje działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru .................................................................... 37 13. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu .................................................................................................................................... 38 14. Informacje o dokumentach uwzględnionych przy sporządzaniu prognozy ....................... 38

Załączniki: 1.

Synteza wyników prognozy oddziaływania na środowisko sporządzona na rysunku projektu zmiany planu Foto na okładce: teren zakładu „Wojcieszowianka” S.A. Widok od strony ul. Miedzianej (fot. własna)

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

3/40

1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym Opracowanie niniejsze jest oceną oddziaływania na środowisko sporządzoną dla

projektu

jednostki

zmiany

miejscowego

strukturalnej

procedury

planu

zagospodarowania

Wojcieszów – Południe

sporządzania

przedmiotowego

w

przestrzennego

Wojcieszowie

planu

Do

upoważnia

podjęcia

Uchwała

Nr

XI.47.2011 Rady Miasta Wojcieszów podjęta dnia 28 września 2011r Dokument

prognozy

dostarcza

niezbędnych

informacji

ułatwiających

konstruktywny przebieg publicznej dyskusji nad projektem zmiany planu oraz powinien być pomocny przy podjęciu przez Radę Miasta ostatecznej decyzji o jego uchwaleniu. Ponadto, prognoza stanowi jeden z dokumentów, na którym mogą oprzeć swoje stanowisko organy opiniujące (uzgadniające) przedłożony im dokument planistyczny. W

prognozie

wykorzystano

informacje

zawarte

w opracowaniu

ekofizjograficznym, które zostało sporządzone dla obszaru planu w 2002 roku oraz informacje z innych źródeł pisanych a także udostępnione w zasobach sieci internetowej. uzyskanie

Przeprowadzano

informacji

potencjalnych

również

wizję

pozwalających

konfliktów

i

ew.

terenową,

rozstrzygnąć

sprawdzić

której

celem

wątpliwości

możliwości

było

dotyczące

zastosowania

działań

zapobiegawczych albo kompensacyjnych. W dalszej

części

prognozy

zostały

przeanalizowane

możliwe

skutki

środowiskowe, jakie potencjalnie może powodować realizacja ustaleń zmiany planu, w rozbiciu na poszczególne komponenty środowiska w fazie realizacji i funkcjonowania planowanych przedsięwzięć. Następnie przeprowadzono analizę zgodności ustaleń projektu zmiany planu z celami ekologicznymi wyrażonymi w dokumentach

nadrzędnych,

a także

w kontekście

zasad

zrównoważonego

rozwoju ustalonych na bazie obowiązujących przepisów. Podstawowym sporządzony

na

przestrzennego,

sposobem rysunku na

którym

wizualizacji projektu

informacji zmiany

przedstawiono

jest

planu wyniki

rysunek

prognozy

zagospodarowania prognozy

skutków

przedsięwzięć, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu. Wyniki

prognozy

skonstruowano

bazując

na

porównaniu

ocen

jakości

środowiska w obrębie przestrzeni objętej opracowaniem dla aktualnego stanu

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

4/40

użytkowania przestrzeni oraz stanu prognozowanego, mając przy tym na uwadze aktualny stan prawny wydzieleń. Prognoza nie stanowi prawa miejscowego. Ustalenia i wnioski prognozy nie mają skutków prawnych.

Projekt planu miejscowego będący przedmiotem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w trakcie którego wykonano niniejszą prognozę dotyczy obszaru o powierzchni ok. 5,2 ha położonego w Wojcieszowie Górnym, pomiędzy ulicą Chrobrego i linią kolejową, na północ od ul. Miedzianej. Znaczną część tego obszaru zajmują obiekty produkcyjne i magazynowe rozlewni wody mineralnej „Wojcieszowianka”. Teren ten leży w obrębie

struktur zabudowy miejskiej i jest objęty

obowiązującym od 21 marca 2002 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Głównym

inicjatorem

„Wojcieszowianka” zagospodarowania

S.A.,

przedmiotowej które

złożyły

nieruchomości

rolnych,

zmiany wniosek

planu wraz

są z

zlokalizowanych

zakłady koncepcją

w obrębie

tego

zakładu. Planowane są tutaj inwestycje polegające na rozbudowie i budowie budynków produkcyjnych i magazynowych rozlewni. I tak, zmiana planu, w porównaniu do obowiązujących już zapisów planu miejscowego,

spowoduje

zwiększenie

powierzchni

obszaru

zabudowanego

o 1.8 ha przeznaczając tereny użytków rolnych pod działalność produkcyjną. Skutki możliwych oddziaływań związanych z rozbudową rozlewni wody mineralnej będą nieznaczące dla środowiska. Jedynie, z uwagi na przekształcenia powierzchni ziemi, która zostanie zajęta pod tą inwestycję, można by je uznać, jako

wpływające

na

środowisko

w

stopniu umiarkowanym. Przekształcenia

powierzchni ziemi będą bowiem miały charakter nieodwracalny, długoterminowy i bezpośredni. Poza faktem zwiększenia powierzchni zabudowanej oraz wzrostem emisji zanieczyszczeń energetycznych wynikający z potrzeby ogrzania kubatury nowych obiektów, z realizacją ustaleń zmiany planu nie wiążą się istotnie większe niż obecnie

emisje

i wytwarzanie

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

zanieczyszczeń

odpadów.

Większa

przemysłowych,

hałasu,

zrzuty

powierzchnia

produkcyjna

ścieków

i magazynowa

Strona:

5/40

pozwoli

bowiem

bardziej

zracjonalizować

proces

produkcyjny

i

optymalnie

rozlokować ew. źródła emisji. Ponadto, nie wszystkie nowe pomieszczenia będą musiały być ogrzewane (np. niektóre magazyny). Tereny,

które

zainwestowanie elementami

nie

ustalenia posiadają

regionalnego

zmiany

planu

połączeń

systemu

przeznaczają

przyrodniczych

przyrodniczego,

z

chociaż

pod

nowe

otaczającymi obszar

objęty

opracowaniem w całości leży w obrębie Specjalnego Obszaru Ochrony (SOO) Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (kod PLH020037). Rozwój został zaplanowany na terenach nie stanowiących cennych obszarów siedliskowych. w obrębie których naturalna szata roślinna jest zubożona i ogranicza się do zbiorowisk synantropijnych, a świat zwierzęcy reprezentowany jest przez drobne ssaki i popularne ptaki środowisk zurbanizowanych. Z analiz przeprowadzonych niniejszej prognozie wynika ponad wszelką wątpliwość, że realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu przy uwzględnieniu możliwych

kumulacji

niekorzystnych

oddziaływań

nie

będzie

znacząco

oddziaływać na cele i przedmiot ochrony oraz integralność i spójność obszaru Natura 2000.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

6/40

2. Infor macje wstępne 2.1

Podstawy formalno - prawne Niniejsze opracowanie (nazywane dalej prognozą) jest elementem postępowania w sprawie

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanej dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów – Południe w Wojcieszowie. Podstawą formalną sporządzenia opracowania jest zlecenie Pracowni Urbanistycznej „Dom” w Jeleniej Górze, ul. Krótka 1a/2. Prace nad tekstem prognozy zakończono dnia 27 lutego 2012 roku. Po wniesionych do planu i prognozy uwagach, uzupełniono prognozę w sierpniu 2012 r. oraz sierpniu 2014 r.

§

Artykuł 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą

o ocenach oddziaływania na środowisko”, wprowadza obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Jest ona jednym z elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych, do których zaliczają się między innymi miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów strategicznych zawiera art. 51 ust. 2 powołanej wyżej ustawy. Stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo nr WSI.411.480.2011.JA z dnia 12 grudnia 2011 roku) oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Złotoryi (Postanowienie nr 55/11, znak ZNS710-5/2/11 z dnia 24 listopada 2011 roku). Oba uzgodnienia wymagają, aby informacje zawarte w prognozie były zgodne z art. 51 ust. 1 i ust. 2 przywołanej wyżej ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto, PPIS wymaga, aby prognoza uwzględniła oddziaływanie na środowisko pod względem higienicznym i zdrowotnym. W uzgodnieniu RDOŚ wymaga się, aby prognoza, w szczególności określała, analizowała i oceniała ewentualny wpływ planowanego sposobu zagospodarowania terenu na obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” (PLH020037), a także na stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie objętym opracowaniem, w tym wykazanych w inwentaryzacji przyrodniczej miasta Wojcieszów. Prognoza winna także oceniać poprawność, a zarazem skuteczność rozwiązań przewidywanych w dokumencie planistycznym pozwalających ograniczyć lub zminimalizować negatywne skutki realizacji dokumentu na środowisko, a w szczególności poprzez: rozgraniczenie terenów o różnych funkcjach z uwagi na ochronę przed hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, określenie warunków gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, zaopatrzenie w energię cieplną przy wykorzystaniu paliw ekologicznych,

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

7/40

gwarancje, że działalność przedsięwzięć lokalizowanych na obszarze planu nie będzie powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny. Wymienione powyżej zalecenia zostały uwzględnione w niniejszej prognozie, w stopniu, na jaki pozwala stan współczesnej wiedzy oraz zawartość, szczegółowość i etap przyjęcia przedmiotowego dokumentu planistycznego. W przypadku wątpliwości, przy ocenie zagrożenia kierowano się zasadą przezorności przyjmując najbardziej niekorzystny z możliwych scenariuszy wydarzeń.

2.2

Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy Punktem wyjściowym do prognozowania przyszłych potencjalnych zmian jest znajomość aktualnych

warunków środowiskowych na terenie opracowania. Ważnym źródłem tych informacji są dane zebrane podczas wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 10 lutego 2012 roku przez autora prognozy. Podczas prac terenowych badano charakter biotopów, morfologię (formy i procesy), dokonano oceny walorów krajobrazu i powiązań krajobrazowych. Zwracano także uwagę na źródła i skutki oddziaływań antropogenicznych (np. hałas, degradacja środowiska, przekształcenia rzeźby, konflikty funkcjonalne). Z uwagi na zimowy okres wykonywania tych prac inwentaryzacja cech przyrodniczych była ograniczona jedynie do tych wartości, które można było ocenić o tej porze roku. Na podstawie szczątków roślinnych próbowano ocenić charakter siedlisk. Takie obserwacje, chociaż okrojone, pozwoliły na zakwalifikowanie terenów do konkretnych zbiorowisk, które następnie opisano na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej gminy [JANKOWSKI 1999] oraz opracowania ekofizjograficznego [KURPIEWSKI 2002]. Wykorzystano także informacje z innych źródeł pisanych a także udostępnione w zasobach sieci internetowej. Należą do nich między

innymi

wyniki

monitoringu

poszczególnych

komponentów

środowiska

publikowane

w komunikatach i raportach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, standardowy formularz danych obszaru Natura 2000, gminny program ochrony środowiska oraz inne, wyszczególnione w spisie literatury. Opisy sposobów i metodyk pozyskiwania danych przedstawiono szczegółowo w rozdziałach poświęconych poszczególnym ekokomponentom. Jeśli są to dane archiwalne podano odpowiednie odnośniki literaturowe. Wykaz wykorzystanych materiałów źródłowych zawiera rozdział 14 prognozy. Natomiast, do oszacowania skutków środowiskowych wynikających z realizacji ustaleń projektu planu korzystano między innymi z takich jego zapisów, jak powierzchnia terenów wskazanych pod zabudowę, charakter, wysokość i wskaźniki zabudowy, wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, oraz ustalenia dotyczące rozwiązań infrastrukturalnych, które konfrontowano z wrażliwością terenów na poszczególne rodzaje presji antropogenicznych (np. emisja gazów lub pyłów do powietrza, emisja hałasu, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wykorzystywanie zasobów środowiska, zanieczyszczenie gleby lub ziemi, niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu czy ryzyko wystąpienia poważnych awarii). Stosowano tu też metodę analogii, to jest na podstawie porównania ich do już pracującego obiektu przemysłowego. Obserwacje pochodzące z podobnej, istniejącej już lokalizacji zostały skorygowane w celu uwzględnienia nieco innych warunków środowiskowych lub parametrów technicznych planowanych funkcji.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

8/40

Szczegółowe informacje o metodach wykorzystywanych przy ocenie wpływu ustaleń projektu zmiany planu na środowisko omówiono w prognostycznej części niniejszego dokumentu (punkty 7, 8 i 9 prognozy). Ilekroć w niniejszej prognozie jest mowa o: 1. przedmiotowym dokumencie lub projekcie zmiany planu - należy przez to rozumieć projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego sporządzana jest niniejsza prognoza, 2. terenie (obszarze) opracowania– należy przez to rozumieć obszar opisany w punkcie 3. prognozy, którego dotyczy przedmiotowy dokument, 3. rejonie opracowania lub obszarze prognozy– należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu (teren opracowania) wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania tych ustaleń lub też oddziaływującymi na ten obszar, 4. SUiKZP – skrót stosowany zamiennie z nazwą dokumentu: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 5. MPZP - skrót stosowany zamiennie z nazwą dokumentu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

3. Charakter ystyka obszar u objętego opracowaniem Projekt planu miejscowego będący przedmiotem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w trakcie którego wykonano niniejszą prognozę dotyczy obszaru położonego pomiędzy ulicą Chrobrego i linią kolejową, od ul. Miedzianej na południu do północnej granicy działki nr 280 i 283 obręb IV na północy. Pod względem funkcjonalnym, na terenie tym można wyróżnić następujące elementy: Ciąg osadniczy o ulicowym układzie urbanistycznym wzdłuż ulicy Chrobrego. W obrębie planu obejmuje on trzy budynki mieszkalne (nr 11, 13 i 15) jedno i wielorodzinne wraz z zabudowaniami gospodarczymi (w tym o charakterze rolniczym) oraz będący w fazie rozbiórki budynek nr 17, na działkach o łącznej powierzchni ok. 0,65 ha. Dwukondygnacyjny, wielorodzinny budynek mieszkalny Miedziana 4 na działce o pow. ok. 0,15 ha Obiekt przemysłowy składający się z budynku produkcyjno-magazynowego rozlewni wody mineralnej „Wojcieszowianka”, ul. Miedziana 4a. Powierzchnia tego terenu wynosi ok. 1,8 ha. Teren poprzemysłowy, obecnie niezagospodarowany, na rogu ulicy Chrobrego i Miedzianej. Powierzchnia tej działki wynosi ok. 0,44 ha Teren niezabudowany, nieużytek rolny, włączony obecnie w granice rozlewni wód. Jego powierzchnia wynosi ok. 1,8 ha. Tereny upraw rolnych, o powierzchni około 0,39 ha. Łączna powierzchnia terenu objętego przedmiotową zmianą planu wynosi ok. 5,2 ha. Prognoza obejmuje obszar objęty projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń tego dokumentu.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

9/40

Pod względem komunikacyjnym, teren ten obsługuje ulica Bolesława Chrobrego leżąca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328: Kaczorów – Stara Kraśnica oraz ulica Miedziana. Na terenie Wojcieszowa znajdują się trzy ujęcia wodne, z czego dwa są ujęciami lokalnymi. Główne ujęcie jest zlokalizowane w rejonie ulicy Miedzianej, około 1 km na zachód od terenu opracowania. Przy ulicy Kresowej, około 300 m na południe od terenu objętego opracowaniem znajduje się stacja uzdatniania wody. Strefa ochrony tego ujęcia nie obejmuje terenu opracowania. Wytwórnia Wód Mineralnych „Wojcieszowianka” czerpie wodę ze źródła „Miłek”, które oddalone jest około 30 m na wschód od granic opracowania (na przeciwległym brzegu Kaczawy). „Miłek” jest źródłem wody krasowej wypływającej z wapieni wojcieszowskich. Zasoby źródła „Miłek” są udokumentowane w kategorii „B”. Teren objęty zmianą planu nie leży w strefie ochronnej omawianego ujęcia.

4. Analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem 4.1

Ukształtowanie powierzchni ziemi Według fizyczno-geograficznej klasyfikacji dziesiętnej [KONDRACKI 2002] cały obszar opracowania

położony jest w obrębie makroregionu Sudetów Zachodnich przynależnych do prowincji Masyw Czeski. W skali mikroregionu teren opracowania należy do Grzbietu Zachodniego Gór Kaczawskich. Jest to więc obszar o górskim charakterze, o bardzo wyrazistej rzeźbie. Pełna klasyfikacja fizycznogeograficzna dla tego rejonu przedstawiona przez prof. Jerzego Kondrackiego [KONDRACKI 2002] wygląda następująco: Prowincja 33: Masyw Czeski; Podprowincja 332: Sudety i Przedgórze Sudeckie; Makroregion 332.3: Sudety Zachodnie; Mezoregion 332.35: Góry Kaczawskie; Mikroregion: Grzbiet Zachodni i Góry Ołowiane [STAFFA 2000]. Obszar objęty zmianą w planie leży na terenie Gór Kaczawskich, na styku grzbietów Zachodniego i Wschodniego. Najwyższe wzniesienia osiągają blisko 600 m n.p.m. ( Miłek 596 m). Teren opracowania leży na opadającym ku Kaczawie zboczu Koziego Grzbietu (473 m n.p.m) i jest lekko nachylony ku północy. Jego rzędne zmieniają się w granicach od 360 do 370 m n.p.m. Oprócz naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi, dużą rolę odgrywają tu utwory pochodzenia antropogenicznego. Jest to w szczególności nasyp linii kolejowej, wzdłuż którego prowadzi zachodnia granica opracowania, a także położone już wprawdzie poza terenem opracowania, ale ściśle z nim powiązanych wizualne – wyrobisk na górze Połom. Masyw Połomu, podobnie jak Miłek, wyodrębnia się w krajobrazie, jako jeden z najbardziej charakterystycznych wierzchołków w tej części Gór Kaczawskich.

4.2

Budowa geologiczna Pod względem budowy podłoża miasto Wojcieszów położone jest w obrębie metamorfiku

kaczawskiego. Skały metamorficzne odsłaniają się niemal na całej powierzchni obszaru badanego z wyjątkiem

doliny

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Kaczawy.

Metamorfik

kaczawski

reprezentowany

jest

głównie

Strona:

przez

10/40

staropaleozoliczne fylity oraz zieleńce, keratofiry i łupki kwarcowo- łyszczykowe z grafitem. Wraz z fylitami występują tu duże soczewki wapieni krystalicznych. W obrębie metamorfiku kaczawskiego występują również skały pochodzenia wulkanicznego: ryolity karbońskie. Na wyżej opisanym podłożu spoczywają osady polodowcowe, głównie w postaci glin zwałowych oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych. Wypełniają one przede wszystkim dolinę Kaczawy. Na pozostałym obszarze występują sporadycznie w postaci izolowanych niewielkich płatów. Stoki wzniesień oraz w niewielkich dolinkach pokrywają gliny deluwialne. Dna dolin potoków wypełnione są osadami rzecznymi- żwirami, piaskami i madami.

4.3

Gleby i uprawy Na terenie opracowania, według mapy ewidencyjnej, użytki rolne zajmują powierzchnię ok. 2,15 ha.

Są to grunty orne zaliczane do IVa klasy bonitacyjnej (około 1,71 ha, z czego 0,34 ha jest już wyłączonych z użytkowania rolnego na mocy obowiązującego planu miejscowego). Pozostałe 0,34 ha to łąki trwałe i pastwiska na glebach, III klasy bonitacyjnej, przy czym 0,13 ha tych użytków posiada już formalny status terenów wyłączonych z użytkowania rolniczego. Grunty te są wykorzystywane pod uprawy rolne, ogrody przydomowe lub też, włączone w granice Wytwórni Wód Mineralnych, pozostają ugorowane.

4.4

Walory wizualne krajobrazu Tereny objęte opracowaniem leżą na obszarze zaliczanym do typu krajobrazów kulturowych,

obszarów zurbanizowanych na terenach gór średnich. Krajobraz omawianego obszaru jest w znacznej mierze nacechowany piętnem działalności człowieka, w której dominują cechy antropogeniczne. Cechy te są w znacznej mierze powodowane terenami zabudowanymi i wykorzystywanymi na cele mieszkaniowe, przemysłowe lub infrastrukturalne. Cechami charakterystycznymi krajobrazu w rejonie opracowania są: ciąg osadniczy wzdłuż ulicy Chrobrego i rzeki Kaczawy o bardzo zróżnicowanej zabudowie, w większości przedwojennej (budownictwo mieszkalno- zagrodowe, wille miejskie, zespoły zabudowy robotniczej); zespół przemysłowy z wielkogabarytową zabudową produkcyjno- magazynową, zarówno z okresu międzywojennego, jak i powstałą w ostatnich latach halę produkcyjną o błękitnych elewacjach (fot. na okładce prognozy); zespół pałacowy z XIX wieku wraz z parkiem, przy ul. Miedziana 1. Na walory krajobrazowe terenu opracowania decydujący wpływ ma jego położenie w głębokiej dolinie Kaczawy (o charakterze przełomu), która płynie między malowniczymi, porośniętymi lasem wzgórzami

Grzbietu Wschodniego (Miłek) i Południowego (Połom, Meszna) Gór Kaczawskich. Na

stokach wzgórz widoczne są jasne, strome ściany kamieniołomów wapienia, które mimo sztucznego, antropogenicznego pochodzenia, uatrakcyjniają krajobraz. Dysharmonię w krajobraz wprowadzają natomiast zlokalizowane na terenie opracowania duże, pomalowane na agresywny, błękitny kolor płaszczyzny hali produkcyjnej rozlewni wody mineralnej.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

11/40

Widoki rozciągające się z obszaru opracowania, choć zaburzone zabudową przemysłową, odznaczają się dużymi walorami estetycznymi. Z pewnością stanowią one duży walor tego terenu i powinny być chronione przed zniszczeniem (niezharmonizowaną z otoczeniem zabudową).

4.5

Ochrona szczególnych wartości krajobrazu kulturowego W ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.

z 2003 r., Nr 162, poz. 1568)

zdefiniowano

pojęcie

krajobrazu

kulturowego

jako

historycznie

ukształtowaną przez człowieka przestrzeń, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 14). W myśl powołanej ustawy, ochronie podlega między innymi zabytkowy krajobraz kulturowy, czyli wnętrza urbanistyczne posiadające wartości historyczne, edukacyjne i turystyczne. Na terenie objętym ustaleniami przedmiotowego planu ustalono strefę ochrony konserwatorskiej. Obejmuje ona zespół zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, w obrębie której znajduje się objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do ewidencji zabytków budynek Chrobrego nr 15.

4.6

Warunki wodne

4.6.1 Wody podziemne W rejonie opracowania wody podziemne występują w 2 poziomach wodonośnych: [KURPIEWSKI 2002] W luźnych utworach czwartorzędowych- wody płytkie, na ogół zanieczyszczone, ze zwierciadłem stabilizującym się na głębokości 1,5- 0,8 m ppt., W obrębie podłoża skał metamorficznych. Charakter pentrograficzno- litologoczny tych skał sprawia, że zdolność magazynowania w nich wód jest ograniczona i sprowadza się wyłącznie do pojemności szczelin skalnych. W tych warunkach bardzo interesujące jest pojawienie się na obszarze występowania skał metamorficznych obfitych źródeł wód podziemnych. Źródła te gromadzą

się

na

obszarze

występowania

wapieni

wojcieszowskich.

Największym

eksploatowanym wypływem jest źródło „Miłek”. Źródło „Miłek” jest źródłem wody krasowej wypływającej z wapieni wojcieszowskich. Zlokalizowane jest na około 30 m na wschód od obszaru opracowania. Badania wody ze źródła „Miłek” są prowadzone regularnie od ponad dwudziestu lat. Suma składników stałych waha się w granicach 419 do 425 mg/l. Jest to woda słabozmineralizowana o typie wodoro- wenglanowo- wapniowo- magnezowym odczynie słabozasadowym. Bardzo korzystny skład chemiczny wody czyni ją szczególnie przydatną dla potrzeb produkcji wody butelkowanej [http://www.wojcieszowianka.pl/firma, dostęp 24 II 2012 r.] Teren ochrony bezpośredniej źródła „Miłek” obejmuje ogrodzony obszar wokół ujęcia o wymiarach 19,6x9,6m co jest równe 179 m2 równoznaczny z powierzchnią działki nr 240. Granica strefy ochrony pośredniej źródła „Miłek” prowadzi wzdłuż Kaczawy i nie obejmuje obszaru objętego zmianą planu.

4.6.2 Wody powierzchniowe Według „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 roku (MP z 2011 r. Nr 90, poz. 451), cały obszar opracowania położony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Kaczawa o kodzie PLRW6000713819, która stanowi część scalonej części

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

12/40

wód Kaczawa od źródła do Nysy Szalonej (SO0702). Zgodnie z zapisami przywołanego Planu, jednostka ta została oceniona, jako silnie zmieniona, o złym stanie, jednak niezagrożona osiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny. Głównym ciekiem wodnym w rejonie opracowania jest rzeka Kaczawa (lewy dopływ Odry), której źródła (590m n.p.m.) znajdują się w rejonie Kaczorowa na zboczu góry Turzec (Góry Ołowiane). Rzeka ta przepływa w odległości około 20 m od północno-wschodniej granicy opracowania. Zlewisko Kaczawy 2

zajmuje powierzchnię 2261,3 km , a jej sudecka granica przebiega grzbietem południowym Gór Kaczawskich, poprzez Góry Ołowiane i wschodni grzbiet Gór Kaczawskich. Wojcieszów usytuowany jest w jej górnym biegu, a spadek rzeki na tym obszarze wynosi 5%. Na południe od terenu opracowania do Kaczawy uchodzi potok: Bełczek. Potok ten przepływa 30÷60 m od granicy planu, poza linią zabudowy przy ul. Kresowej.

4.7

Klimat lokalny Klimat na terenie opracowania kształtują, podobnie jak w całych Sudetach, masy powietrza

napływające głównie z zachodu i południowego zachodu, rzadziej z północy, północnego-wschodu i wschodu. Najczęściej pojawiają się układy niżowe pochodzenia atlantycko- islandzkiego. Teren objęty ustaleniami projektu planu zgodnie z regionalizacją klimatyczną opracowaną przez A. Schmucka [1960] należy do regionu jeleniogórskiego, obejmującego także Góry Kaczawskie. Schmuck wyróżnił tu 5 pięter klimatycznych, położonych w określonych strefach wysokościowych. Rejon opracowania przynależy do piętra a –ciepłego (do 400 m n.p.m.), obejmującego podnóża Sudetów. Średnia roczna temperatura w tym piętrze nie przekracza 8°C. W przebiegu rocznym temperatury powietrza, według średnich miesięcznych, maksimum przypada w lipcu (17,3oC), a minimum w styczniu (-1,8oC). Jednak w niektórych latach najcieplejszym miesiącem może być czerwiec lub sierpień, a najniższe temperatury mogą wystąpić w lutym lub grudniu. Średnia roczna suma opadów wynosi 660 – 785 mm i zależy od wysokości położenia miejscowości. Maksymalna suma miesięczna przypada zwykle na lipiec lub sierpień, a minimalna na luty lub styczeń. Pokrywa śnieżna utrzymuje się na zacienionych stokach do 80- 90 dni, choć zdarzają się zimy praktycznie bezśnieżne. Okres wegetacyjny trwa tu około 200 dni i wyraźnie się wydłuża w dolinie Kaczawy. Do charakterystyki warunków wietrznych wykorzystano dane z lat sześćdziesiątych, ze stacji metrologicznej, N która była zlokalizowana w Wojcieszowie. Obserwuje się tutaj wyraźną przewagę wiatrów NE

NW W

E

SW

SE S

z sektora południowo-zachodniego (zgodnie z osią doliny Kaczawy). Średnie ważone prędkości wiatru są stosunkowo niskie na poszczególnych kierunkach w wynoszą od 1,2 do 3,2 m/s. Klimat na obszarze opracowania jest lokalnie zmodyfikowany przez fakt jego lokalizacji w dolinie Kaczawy. Klimat obszarów dolinnych, charakteryzują często występujące inwersje termiczne, co przyczynia się do stagnacji

chłodnego powietrza, zwiększenia frekwencji mgieł i przymrozków przygruntowych a także podwyższenia stopnia uwilgotnienia. Z bioklimatycznego punktu widzenia, mgły oceniane są niekorzystnie. Sprzyjają

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

13/40

one utrzymywaniu się w powietrzu zanieczyszczeń gazowych, ciekłych i pyłowych oraz ograniczają dopływ bezpośredniego promieniowania słonecznego. Potęgują także odczucie chłodu.

4.8

Ocena czystości powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu corocznie sporządza ocenę jakości

powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j: Dz.U. 2013 r. poz. 1232 z późn. zm). Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych strefami. Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy: aglomeracja wrocławska, miasto Legnica, miasto Wrocław oraz strefa dolnośląska, która obejmuje pozostałą część województwa, w tym powiat złotoryjski i gminę Wojcieszów. Podstawowym celem oceny poziomów substancji w powietrzu jest dokonanie klasyfikacji stref, dającej podstawę do zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefach, w których są przekraczane wartości kryterialne określone dla ochrony zdrowia ludzi lub ochrony roślin. W ocenach uwzględnia się następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10, zawartość ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz pył zawieszony PM2.5. Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2012 stwierdzono potrzebę opracowywania programów ochrony powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla wszystkich 4 stref województwa. W przypadku strefy dolnośląskiej, wynika to z przekroczeń norm pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu i ozonu. Natomiast na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego według kryteriów dla ochrony roślin wskazane jest opracowanie programu ochrony powietrza w strefie dolnośląskiej ze względu na ponadnormatywne stężenia ozonu [Mikołajczyk i in. 2013].

4.9

Klimat akustyczny Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne wartości wskaźników hałasu

w zależności od przeznaczenia terenu i rodzaju źródeł hałasu jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112). Wartości dopuszczalne są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Zgodnie z art. 114.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska klasyfikowanie terenów do poszczególnych klas standardu akustycznego leży w gestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2002 roku, podczas sporządzania opracowania ekofizjograficznego [KURPIEWSKI 2002] został przeprowadzony pomiar hałasu drogowego w punkcie przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Wapiennej. Natężenie ruchu pojazdów wyniosło 248 poj./h w tym 22 pojazdów ciężkich (głównie klientów Zakładów Wapienniczych), a równoważny poziom hałasu - 68,0 dB. Badania wykonano w odległości 1 m od krawędzi jezdni. W 2011 rok, pomiar hałasu na terenie powiatu złotoryjskiego prowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W Wojcieszowie punkt zlokalizowano przy ul. Bolesława Chrobrego (droga wojewódzka nr 328, na trasie Złotoryja-Jelenia Góra). W odległości 2,7 m od krawędzi jezdni,

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

14/40

zmierzono tutaj poziom dźwięku 64,7 dB (LAeq), który jest wynikiem natężenia ruchu ok. 139 poj/h i wysokim 13,7% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu [Antosz 2012]. Budynki mieszkalne przy ulicy Chrobrego, znajdujące się na obszarze planu, oddalone są 7 - 12 m od krawędzi ulicy. Można się tu spodziewać co najwyżej niewielkich (1-2 dB) przekroczeń norm hałasu. Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na terenie opracowania, powodowanego przez wybrane grupy źródeł hałasu, wyrażone wskaźnikami LAeq,D oraz LAeq,N, które mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby. Klasa standardu akustycz.

II

Przeznaczenie terenu

A. Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej

Drogi lub linie kolejowe

Hałasy instalacyjne

LAeq,D

LAeq,N

LAeq,D

LAeq,N

61

56

50

40

65

56

55

45

B. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży C. Tereny domów opieki społecznej. D. Tereny szpitali w miastach

III

A. Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego B. Tereny zabudowy zagrodowej C. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe D. Tereny mieszkaniowo-usługowe

LAeq D - równoważny poziom hałasu dla 16 godzin dnia (hałasy komunikacyjne) lub 8 najmniej korzystnych, kolejnych godzin dnia (dla innych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu), LAeq N - równoważny poziom hałasu dla 8 godzin nocy (hałasy komunikacyjne) lub 1 najmniej korzystnej godzinie nocy (dla innych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu),

Przedmiotowy projekt zmiany MPZP klasyfikuje tereny w obrębie opracowania w następujący sposób: symbol terenu

klasyfikacja akustyczna

MN

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MW,U

teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

P,U

tereny nie podlegają ochronie akustycznej

KDW

teren nie podlega ochronie akustycznej

Na obszarze objętym ustaleniami planu nie stwierdza się przekroczeń norm akustycznych spowodowanych pracą instalacji rozlewni wód mineralnych (baza danych OPH WIOŚ Wrocław)

4.10 Promieniowanie Pola elektromagnetyczne Źródłami pola elektromagnetycznego powodującego przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych mogą być linie przesyłowe oraz stacje elektroenergetyczne dla napięć 110 kV i wyższych.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

15/40

Na obszarze objętym ustaleniami planu nie ma takich urządzeń. W granicach terenu objętego opracowaniem nie ma też stacji bazowych telefonii komórkowej. Najbliższa znajduje się na szczycie góry Baraniec oraz na Miłku.

Promieniowanie jonizujące Na terenie objętym ustaleniami planu nie stwierdzono żadnych anomalii radiacyjnych ani wzmożonej emanacji radonu z gleby. Nie występują tu też żadne obiekty mogące stanowić radiologiczne zagrożenie dla środowiska.

4.11 Poważne awarie i zagrożenia naturalne Szczególnym rodzajem zagrożeń występujących w środowisku są tzw. „nadzwyczajne zagrożenia” charakteryzujące się nagłym przebiegiem. Do zagrożeń takich zaliczyć należy albo klęski o charakterze naturalnym jak: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, albo katastrofy i wypadki związane z technologiami i wytworami ludzkimi jak: uwalnianie się niebezpiecznych substancji chemicznych, wybuchy, katastrofy komunikacyjne itp. zwane poważnymi awariami.

Ryzyko powstania poważnych awarii Na terenie województwa dolnośląskiego inwentaryzacją i kontrolą w zakresie możliwości wystąpienia poważnych awarii zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. oraz Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego. Zarówno rozlewnia wody mineralnej „Wojcieszowianka”, jak i pobliski Zakład Wapienniczy i Kopalnia w Wojcieszowie nie są zaliczane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, o których mowa w art. 248 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Tereny zagrożone powodziami Zgodnie z Ustawą Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.) ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania

ryzykiem

powodziowym.

Mapy

sporządza

się

dla

obszarów

narażonych

na

niebezpieczeństwo powodzi, które zostaną wskazane w przygotowanej przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wstępnej ocenie ryzyka powodziowego. Aktualnie prace nad tymi dokumentami trwają. Do czasu powstania nowych opracowań dokumentem informacyjnym w kwestii zagrożenia powodziowego jest sporządzone w 2007 roku przez „Hydroprojekt” Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kaczawy wyznacza obszary bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią od tej rzeki i niektórych jej dopływów oraz obszary Q1% wymagające ochrony przed zalaniem. W rejonie opracowania wody Kaczawy nie wykraczają poza w pełni uregulowane koryto (betonowo- kamienne).

4.12 Przyrodnicze powiązania terenu opracowania z otoczeniem Cały objęty opracowaniem obszar położony jest w obrębie Kaczawskiego Obszaru Węzłowego. Jest on objęty ochroną prawną w formie Specjalnego Obszaru Ochrony (SOO) Natura 2000: PLH020037 „Góry i Pogórze Kaczawskie”. Zajmuje powierzchnię 33251,18 ha, z czego najwięcej, bo 52% zajmują lasy (z przewagą lasów mieszanych). Istotną składową tego obszaru są grunty orne zajmujące 32% jego

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

16/40

powierzchni. Wyróżnia się tu także następujące formy zagospodarowania powierzchni: łąki i pastwiska – 4%, tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych – 8%, złożone systemy upraw i działek – 4%. W obrębie SOO znajdują się także tereny zabudowane miasta, w tym obszar objęty ustaleniami przedmiotowej zmiany planu. Najbliższymi obszarami istotnymi dla prawidłowego funkcjonowania Obszaru Węzłowego jest położony około 30 m na wschód (poza drogą wojewódzką i Kaczawą) rezerwat „Góra Miłek” chroniący fragmenty buczyn na podłożu wapiennym wraz z występującymi tam naskalnymi i ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinnymi. Na uwagę zasługują również wyrobiska na górze Połom (ok. 700 m na północny-zachód), będące siedliskiem rzadkich gatunków roślin ciepłolubnych i kalcyfilnych.

4.13 Przyroda ożywiona W podziale geobotanicznym Polski Wojcieszów położony jest w Okręgu Sudetów Zachodnich wchodzącego w skład Prowincji Górskiej Hercyńsko- Sudeckiej. Szczególną cechą flory i szaty roślinnej obszaru badanego jest obecność roślin i zespołów roślinnych związanych z wapiennym podłożem. Wiele gatunków roślin wapieniolubnych znanych jest z obszaru Sudetów Zachodnich wyłącznie z Gór Kaczawskich, a niektóre ograniczone są swoim występowaniem do góry Miłek i Połom. Flora okolic Wojcieszowa, zwłaszcza flora związana z wapiennym podłożem, była od lat przedmiotem zainteresowań licznych botaników. W 1999 roku dla miasta Wojcieszowa sporządzona została inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie wartości florystycznych (bez mszaków i porostów) oraz faunistycznych (z pominięciem bezkręgowców) [JANKOWSKI i inni 1993]. W inwentaryzacji tej, na terenie opracowania nie wskazano żadnych stanowisk chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Jest to bowiem teren w znacznym stopniu przekształcony przez człowieka. Na działce porolnej, która obecnie znajduje się w granicach rozlewni wód rozwijają się już zbiorowiska roślin wieloletnich z klasy Artemisietea. Rozpoznanie dokonane na podstawie wystających spod śniegu szczątków roślinnych pozwala z dużym prawdopodobieństwem zakwalifikować występujące tutaj zbiorowisko do zespołu Artemisio-Tanacetetum vulgaris z wysokimi bylinami wymagającymi stanowisk suchych i zasobnych w azot, wyróżniające się dominacją wrotycza pospolitego lub też miejscami do Arctio-Artemisietum vulgaris w typie wysokiego ziołorośla tworzonego przede wszystkim przez duże kępy bylicy pospolitej z udziałem łopianów [MATUSZKIEWICZ 2001]. Zachodnia część tego obszaru (ewidencyjnie oznaczona jako łąki z glebą III klasy bonitacyjne) została niemalże całkowicie pozbawiona szaty roślinnej w wyniku prowadzonych tutaj wcześniej jakiś prac ziemnych. Z obszarów bezpośrednio przyległych do terenu planu zwraca uwagę wpisany do rejestru zabytków (Nr rej. 627/J) park przypałacowy z drugiej połowy XIX w. przy ul. Miedziana 1. Założenie zajmuje powierzchnię pow. 2,67ha w tym wody 0,08ha. Wśród drzewostanu zwraca uwagę: buk zwyczajny Fagus sylvatica o obwodzie w pierśnicy równym 350 cm, topola biała Populus alba (390 cm), klon pospolity Acer platanoides (280 cm) oraz dwa klony jawory Acer pseudoplatanus (395 cm). Z inwentaryzacji przyrodniczej miasta wynika, że na siedliskach o podobnym typie można spodziewać się występowania ssaków z rodziny ryjówkowatych, myszowatych i nornikowatych. Łąki

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

17/40

i przydomowe ogrody zamieszkuje głównie mysz polna oraz polnik. Środowisko takie nie sprzyja bytowaniu większych ssaków, zwłaszcza, że tereny te są ogrodzone. Nie należy się również tutaj spodziewać urozmaiconej awifauny. Poza pospolitymi ptakami środowisk zurbanizowanych mogą tutaj sporadycznie zalatywać gatunki typowe dla siedlisk leśnych, związanych z lasami bukowymi Miłka czy borami świerkowymi na Kozim Grzbiecie.

4.14 Ochrona prawna wartości przyrodniczych Ustanowione obszary chronione Przedmiotowy dokument nie obejmuje cennych przyrodniczo obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O ochronie przyrody” (t.j. Dz.U. 2013 poz. 627) innych, niż chronione w ramach sieci Natura 2000, jako Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) opatrzonym kodem PLH020037: Góry i Pogórze Kaczawskie. który omówiono w 9 punkcie prognozy. W rejonie opracowania utworzono szereg rezerwatów przyrody. Są to: Góra Miłek – rezerwat utworzony w 1994 roku na powierzchni 141,4 ha; znajduje się on około 80 m na wschód od granicy opracowania. Buki Sudeckie – rezerwat utworzony w 1994 roku na powierzchni 174,4 ha; oddalony on jest około 6 km na wschód od obszaru planu. Buczyna storczykowa na Białych Skałach – rezerwat utworzony w 2001 roku na powierzchni 8,8 ha; oddalony on jest około 3 km na północny-zachód od obszaru planu. Podejmowany jest również postulat ochrony siedlisk przyrodniczych Góry Połom, jednak położenie cennych siedlisk na terenie odkrywkowej działalności górniczej uniemożliwiało dotychczas objęcie ochroną nawet małych fragmentów tego obszaru.

Pomniki przyrody Na obszarze planu nie ma drzew objętych ochroną prawną jako pomniki przyrody ożywionej, ani też innych obiektów chronionych na podstawie ustawy „O ochronie przyrody”.

Gatunki chronione i rzadkie Na obszarze planu nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunków flory i fauny.

Cenne siedliska przyrodnicze Na obszarze objętym ustaleniami projektu zmiany planu nie stwierdzono występowania siedlisk chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz.510 z poźń. zm.)

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

18/40

5. Infor macje o projekcie zmiany planu 5.1

Powiązania projektu zmiany planu z innymi dokumentami Procedurę zmiany obowiązującego planu miejscowego podjęto w związku z uchwałą Nr XI.47.2011

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 września 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów - Południe w Wojcieszowie, po stwierdzeniu że przyjęte rozwiązania nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/61/99 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 09 grudnia 1999r. z późn. zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIII.159.2013 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 września 2013r.. Przedmiotowy dokument jest bezpośrednio powiązany z obowiązującym na terenie opracowania miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który został przyjęty przez Radę Miasta Wojcieszów w dniu 21 marca 2002 roku uchwałą Nr XXXVII/159/02. Dla planu tego sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko wraz z częścią ekofizjograficzną [KURPIEWSKI 2002], którą wykorzystano przy pracach nad niniejszym opracowaniem. Głównym inicjatorem przedmiotowej zmiany planu są zakłady „Wojcieszowianka” S.A., które złożyły wniosek wraz z koncepcją zagospodarowania nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 283, 280, 281, 290(dr), 265(dr) oraz części działki nr 289/3. Planowane są inwestycje polegające na rozbudowie i budowie budynków produkcyjnych i magazynowych rozlewni wody mineralnej „Wojcieszowianka”. Inwestor wskazuje również drogę o numerze ew. 290 do likwidacji, ponieważ obszar ten będzie obsługiwany przez dostęp do drogi wojewódzkiej. Wnioskodawca uzasadnia, że zmiana przeznaczenia w/w działek jest niezbędna do kompleksowej realizacji całego zamierzenia – rozbudowy zakładu produkcji wody mineralnej „Wojcieszowianka”. Projekt planu nie w pełni realizuje wniosek inwestora. Zgodnie z projektem planu droga nr 290 straci status drogi publicznej na rzecz drogi wewnętrznej, co oznacza, że dostęp do niej może zostać ograniczony. Obszar ten będzie obsługiwany przez dostęp do drogi wojewódzkiej. Ponieważ teren opracowania położony jest w obrębie obszarów objętych ochroną w ramach europejskiej sieci ekologicznej, oprócz obowiązujących tutaj polskich przepisów prawa powszechnego (np. ustawa o ochronie przyrody z rozporządzeniami wykonawczymi), projekt przedmiotowego dokumenty podlega także następującym przepisom Unii Europejskiej: Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko; Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko; Dyrektywa Rady 97/11/EC z dnia 3 marca 1997 r. poprawiająca Dyrektywę 85/337/EEC w sprawie oceny skutków dla środowiska niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (z późniejszymi zmianami),tzw „Dyrektywa Ptasia”; Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory; tzw. „Dyrektywa Siedliskowa)

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

19/40

Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

5.2

Prezentacja projektu zmiany planu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpatrywanego terenu przewiduje

następujące zmiany w przeznaczeniu terenów: Obszar

Przeznaczenie w obecnym planie

Przeznaczenie w zmianie planu

Tereny użytków rolnych (R)

Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Tereny zabudowy usługowej (1.P,U)

Tereny usługowo-produkcyjne oraz obsługi komunikacji (U-P,Ks)

Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Tereny zabudowy usługowej (1.P,U)

Teren posesji Chrobrego 17

Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (MN)

Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Tereny zabudowy usługowej (1.P,U)

Teren posesji Miedziana 4 (dz. nr 288, 269/3)

Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (MW)

Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i usług (1.MW,U)

Tereny poprzemysłowe (dz. nr 287)

Tereny działalności gospodarczej usługi komercyjne, rzemiosło usługowe i produkcyjne, bazy, składy, magazyny (U-P)

Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Tereny zabudowy usługowej (2.P,U)

Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Chrobrego (zach. cz. dz. nr 285 i 286)

Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (MN)

Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (1.MN)

Ogrody przydomowe (wsch. cz. dz. nr 285 i 286)

Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (MN)

Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (1.MN)

Tereny komunikacji (Kp-j).

Droga wewnętrzna (KDW)

Dz. nr ew.: 280, 281, 283, 290(dr), 265(dr) oraz części działki nr 289/3. Teren zakładu „Wojcieszowianka”

Dz. nr ew.: 290(dr).

W ramach funkcji usługowej (U) projekt zmiany planu dopuszcza lokalizację obiektów służących działalności z zakresu: usług publicznych, handlu detalicznego, gastronomii, usług turystyki i odnowy biologicznej, działalności biurowej, administracji, usług informatycznych i łączności, wystawienniczej i targowej, projektowania, drobnych usług związanych z obsługą gospodarstw domowych, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia, oświaty i nauki i drobnych usług rzemieślniczych (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze). W ramach działalności produkcyjnej na terenach oznaczonych symbolem literowym (P) projekt planu, oprócz przeznaczenia podstawowego, dopuszcza także lokalizację: infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, parkingów, zieleni oraz obiektów małej architektury i parkingów. Ustala się tutaj maksymalną wysokość zabudowy, równą 15 m oraz maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,40. Jednocześnie ustala minimalny wskaźnik powierzchni

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

20/40

biologicznie czynnej udział powierzchni biologicznie

czynnej w odniesieniu do powierzchni działki

budowlanej – 10%. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się poprzez istniejący układ drogowy – ul. Chrobrego i Miedzianą oraz drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW.1 - na warunkach określonych w przepisach odrębnych;. Zaopatrzenie w wodę ustala się z sieci miejskiej lub w oparciu o rozwiązania indywidualne. Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów wodociągowych a także lokalizację nowych obiektów. Obiekty zaopatrzenia w wodę mogą być lokalizowane na wszystkich typach terenów, pod warunkiem: braku kolizji z przeznaczeniem podstawowym terenu, możliwością spełnienia wymagań sanitarnych, Odprowadzanie ścieków ustala się do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku możliwości podłączenia do w/w sieci dopuszcza się zastosowanie rozwiązań indywidualnych w zakresie gospodarki ściekowej. Sieci kanalizacji sanitarnej oraz związane z nimi obiekty mogą być lokalizowane na wszystkich typach terenów pod warunkiem braku kolizji z przeznaczeniem podstawowym. Ścieki przemysłowe przez odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej należy podczyścić w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi. Gospodarkę ściekami opadowymi należy rozwiązywać w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne. Część graficzna planu przedstawiona jest na mapie w skali w skali 1:1000.

5.3

Zapisy planu ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko Tekst i rysunek zmiany planu zawierają szereg, przedstawionych niżej, ustaleń przyjaznych dla

środowiska lub ograniczających negatywne skutki planowanego rozwoju przestrzennego: wymaga się, aby energię dla celów grzewczych i technologicznych pozyskiwać z wykorzystaniem proekologicznych źródeł energii, dopuszcza się instalowanie urządzeń służących pozyskiwaniu energii ze źródeł niekonwencjonalnych za wyjątkiem elektrowni wiatrowych; ustala się zakaz lokalizacji zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii; do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką z prawem dokonywania incydentalnych wycięć podyktowanych względami zdrowotnymi lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na warunkach określonych w przepisach szczególnych, przy czym wycinki w obrębie oznaczonych na rysunku planu ciągów zieleni izolacyjnej należy rekompensować nowymi nasadzeniami, wprowadza się klasyfikację akustyczną terenów objętych planem zgodną z ustaleniami zawartymi w tabeli przytoczonej w punkcie 4.9 prognozy: wymaga się, aby ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną w obrębie poszczególnych działek nie wykraczała poza granice tych działek; ew. emisje substancji lub energii nie mogą naruszać standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich,

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

21/40

w miejscach oznaczonych na rysunku planu jako ciągi zieleni izolacyjnej wymaga się urządzenia pasów intensywnej zieleni wysokiej i średniej szerokości minimum 3,00m; w doborze gatunkowym należy kierować się izolacyjną funkcją nasadzeń oraz odpornością na czynniki środowiskowe, wymaga się, aby wody opadowe z utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych były, przed odprowadzeniem do odbiorników, podczyszczone w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi, gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne, ustala się ochronę krajobrazu kulturowego miasta poprzez ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy oraz ochrony walorów historycznych zawarte w ustaleniach §6 oraz ustaleniach szczegółowych projektu zmiany planu; z uwagi na położenie obszaru planu w obrębie Obszaru Natura 2000: Góry i Pogórze Kaczawskie o kodzie PLH020037, ochronie podlega cały obszar objęty planem; zasady zagospodarowania regulują przepisy §6 i ustalenia szczegółowe projektu zmiany planu oraz przepisy odrębne.

6. Identyfikacja wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko 6.1

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko Przedmiotowa zmiana planu wprowadzając opisane w punkcie 5.2 prognozy ustalenia zmieniające

zapisy

obowiązującego

planu

umożliwi

rozbudowę

zakładu

produkcji

wody

mineralnej

„Wojcieszowianka”. Zmiana planu, w porównaniu do obowiązujących już zapisów planu miejscowego, spowoduje zwiększenie powierzchni obszaru zabudowanego o 1.8 ha przeznaczając tereny użytków rolnych pod działalność produkcyjną. Wnioskodawca (zob. pkt 5.1 prognozy) zamierza zbudować tutaj halę magazynową o powierzchni 6000 m2 (dz. nr 283), zbiorniki na gaz CO2 (dz. nr 281 lub 282), budynek biurowy (dz. nr 284/2) oraz parkingi i ciągi komunikacyjne. Konsekwencją realizacji ustaleń projektu przedmiotowej zmiany planu miejscowego będzie wprowadzanie dodatkowych ilości substancji i energii do środowiska, wykorzystanie jego zasobów oraz przekształcanie powierzchni ziemi. Poniżej, mając na uwadze zapisy i rysunek projektu planu zagospodarowania przestrzennego, a także wniosek inwestorski dot. rozbudowy rozlewni wód mineralnych (zob. pkt 5.1 prognozy) zidentyfikowano te czynniki, a w kolejnych punktach prognozy, po uwzględnieniu aktualnego stanu zagospodarowania terenu opracowania oraz jego wrażliwości na antropopresję, przedstawiono opis spodziewanych skutków realizacji dopuszczonych projektem zmiany planu działań dla poszczególnych komponentów środowiska abiotycznego oraz przyrodniczego.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

22/40

Fot. 1. Ogrodzony teren nieużytków rolnych zostaje ustaleniami projektu zmiany planu przeznaczony pod rozszerzenie funkcji produkcyjno-usługowej 1.P,U. Zdjęcie zrobiono z nasypu kolejowego, wzdłuż którego prowadzi zachodnia granica obszaru objętego zmianą planu. (fot. własna) Inne ustalenia planu będą: korzystne dla środowiska (objęcie ochroną konserwatorską cennych obiektów, rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej, uporządkowanie przestrzenne zabudowy), nie mające wpływu na stan środowiska (nie zmieniające sposobu zagospodarowania przestrzeni) lub też zmieniająca istniejący sposób użytkowania przestrzeni, ale zmiany te nie mają istotnego wpływu na stan środowiska (np. utrzymanie planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach ogrodów przydomowych (zach. części działek nr 285 i 286).

6.2

Identyfikacja oddziaływań skumulowanych Kumulować się będą oddziaływania spowodowane istniejącymi i dopuszczonymi w zmianie planu

formami wykorzystania przestrzeni. W szczególności chodzi tutaj o rozbudowę istniejącej rozlewni wody mineralnej „Wojcieszowianka”, którego powierzchnia w rezultacie zrealizowania ustaleń zmiany planu zostanie niemal dwukrotnie zwiększona. Jednak, poza faktem zwiększenia powierzchni zabudowanej oraz wzrostem emisji zanieczyszczeń energetycznych wynikający z potrzeby ogrzania kubatury nowych obiektów, nie wiążą się z tym dwukrotnie większe niż obecnie emisje zanieczyszczeń przemysłowych, hałasu, zrzuty ścieków i wytwarzanie odpadów. Większa powierzchnia produkcyjna i magazynowa pozwoli bowiem bardziej zracjonalizować proces produkcyjny i optymalnie rozlokować ew. źródła emisji. Ponadto, nie wszystkie nowe pomieszczenia będą musiały być ogrzewane, np. niektóre magazyny.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

23/40

Aktualnie, Zakład „Wojcieszowianka” spełnia normy w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska, a zapisy planu i obowiązujące przepisy szczególne wymagają, aby po jego rozbudowie sytuacja taka nie uległa zmianie.

6.3

Ocena istotności przewidywanych oddziaływań Skutki możliwych oddziaływań związanych z rozbudową rozlewni wody mineralnej będą

nieznaczące dla środowiska. Jedynie, z uwagi na przekształcenia powierzchni ziemi, która zostanie zajęta pod tą inwestycję, można by je uznać, jako wpływające na środowisko w stopniu umiarkowanym. Przekształcenia powierzchni ziemi będą bowiem miały charakter nieodwracalny, długoterminowy i bezpośredni. Ewentualne emisje do atmosfery zanieczyszczeń przemysłowych, energetycznych i komunikacyjnych, zrzuty ścieków, wytwarzanie odpadów i emisje hałasu będą wprawdzie długoterminowe, ale ich skutki będą odwracalne i pośrednie. Poniżej przedstawiono zestawienie, w którym zawarto syntetyczną ocenę potencjalnych środowiskowych skutków realizacji ustaleń planu ze względu na sposób oddziaływania. Typ oddziaływania

Rodzaje potencjalnych oddziaływań

Korzystne

Uporządkowanie struktur urbanistycznych– ochrona wizualnych wartości krajobrazu, ochrona obiektów i obszarów zabytkowych. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w efekcie uporządkowania gospodarki ściekowej. Ochrona wartościowych założeń zieleni i cennych drzew. Wskazanie terenów pod rozwój zainwestowania w sposób najmniej uszczuplający walory przyrodnicze oraz z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.

Szkodliwe

Przekształcenia powierzchni ziemi. Emisje zanieczyszczeń energetycznych, wytwarzanie ścieków i odpadów w wyniku powstania nowych budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych i produkcyjnych.

Bezpośrednie

Zabudowanie terenów otwartych i związane z tym przekształcenia powierzchni ziemi i krajobrazu. Przekształcenia we florze i faunie na terenach przewidzianych w planie pod nowe zainwestowanie.

Pośrednie

Zaburzenie układu wód gruntowych w związku ze zmniejszeniem zdolności zasilania i retencji oraz odwadnianiem terenu. Przekształcenia we florze i faunie na terenach sąsiadujących z terenami przewidzianymi w planie pod nowe zainwestowanie. Straty materialne spowodowane utratą rolniczego potencjału produkcyjnego przekształconych gleb. Poprawa warunków życia ludzi na obszarze opracowania.

Krótkoterminowe

Emisja dźwięku i zanieczyszczeń do atmosfery w fazie budowy. Zanieczyszczone koloidanymi cząstkami gleby wody spływające z naruszonych podczas budowy powierzchni do zbiorników wód powierzchniowych.

Długoterminowe

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, wytwarzanie ścieków i odpadów.

Stałe

Przekształcenie powierzchni ziemi, wyłączenie gleb z użytkowania rolnego. Zniszczenie pokrywy roślinnej na terenach wskazanych pod zabudowę.

Odwracalne

Zanieczyszczenie powierza i wód powierzchniowych, emisja hałasu.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

24/40

Typ oddziaływania Nieodwracalne

Rodzaje potencjalnych oddziaływań Przekształcenie powierzchni ziemi, wyłączenie gleb z użytkowania rolnego, przekształcenia krajobrazu. Przekształcenia szaty roślinnej.

W wyniku realizacji ustaleń planu nie przewiduje się powstania oddziaływań wtórnych, które mogłyby się ujawnić w czasie prowadzenia działalności produkcyjnej. Powstała infrastruktura może być także wykorzystana po ew. zmianie profilu produkcji.

7. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu planu dla poszczególnych komponentów środowiska abiotycznego 7.1

Wykorzystywanie zasobów środowiska Jako zasoby naturalne rozumie się zarówno biotyczne (np. rośliny, zwierzęta) jak i abiotyczne (np.

gleby, wody, powietrze) twory przyrody, które mogą być wykorzystane przez człowieka. Ponieważ w pozostałych podrozdziałach omówiono oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, które stanowią jednocześnie zasoby przyrody, w tym punkcie odniesiono się do powierzchni ziemi, gleb, wykorzystanie wody oraz zasobów kopalin.

7.1.1 Powierzchnia ziemi W wyniku realizacji ustaleń zmiany planu dojdzie do przekształcenia powierzchni ziemi zarówno w sensie rzeźby jak i pokrycia terenu. Można tu wyróżnić następujące rodzaje oddziaływań: • Zmiana sposobu użytkowania gruntów. Ustalenia zmiany planu umożliwiają przekształcenie około 1,8 ha użytków rolnych, na tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej. Tereny te nie są wprawdzie obecnie zabudowane, ale znajdują się one w obrębie granic funkcjonującego zakładu produkcyjnego (zob. fot.1). • Zmiany ukształtowania powierzchni terenu. Zmiany te będą skutkiem wykonywania prac budowlanych. W przypadku realizacji nowej zabudowy oraz dróg i placów składowych i parkingowych, przekształcenia rzeźby ograniczą się do niwelacji (wyrównywania) terenu, utworzenia wkopów pod fundamenty oraz wkopów i nasypów pod drogi. Skala tych przekształceń, zależna od stopnia nachylenia stoku, nie będzie w omawianym przypadku znacząca. Średnie nachylenie stoku wskazanego pod nową zabudowę wynosi 3%. • Degradacja i fizyczna likwidacja warstwy glebowej. W miejscach powstania trwałych obiektów (budynki, drogi) oraz utwardzonych placów dojdzie do przekształcenia i zniszczenia warstwy glebowej. Projekt planu wymaga zachowania minimum 10% powierzchni wydzieleni 1.P,U jako biologicznie czynnej. Jednocześnie, przyjmując współczynnik zabudowy działki równy 0.4 oznacza to, że przekształcenia te obejmą maksymalnie 0,5 ha powierzchni.

7.1.2 Wytwarzanie i składowanie odpadów W planie ustala się zasady w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi i regulacjami administracyjnymi. Istotny strumień odpadów wytwarzanych na terenach przemysłowych stanowią odpady powstające w sektorze gospodarczym. Ustalenia planu, które sprzyjają tutaj rozwojowi działalności gospodarczej

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

25/40

przyczyniać się mogą do wzrostu ilości tych odpadów. Gospodarka takimi odpadami, a w szczególności odpadami zaliczanymi do niebezpiecznych, podlega ścisłym rygorom Ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

7.1.3 Gleby i uprawy Wyłączone z produkcji rolnej zostaną tereny o niewielkiej przydatności rolniczej na powierzchni około 1,6 ha, z glebą zaliczaną do III i IV klasy bonitacyjnej (ok. 0,2 ha łąk z glebą klasy III i 1,4 ha użytków rolnych klasy IV). Działalność produkcyjna na terenie 1.P,U nie spowoduje degradacji gleb na terenach sąsiednich. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1205) grunty rolne w miastach oraz użytki rolne z glebami mineralnymi klas IV i gorszej nie wymagają pozwolenia w przypadku zmiany ich użytkowania.

7.1.4 Pobór wody Projekt planu ustala warunki zaopatrzenie w wodę terenu objętego opracowaniem planu tak, jak to wyszczególniono w punkcie 5.2 niniejszej prognozy. Ustalenia te są zgodne z obowiązującym prawem, a wraz z wymaganymi przepisami odrębnymi zastosowania w produkcji energo- i materiałooszczędnych technologii, zapewniają racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych. W związku z rozbudową zakładu, nie przewiduje się istotnego wzrostu zapotrzebowania na wodę do celów komunalnych i przemysłowych.

7.1.5 Ochrona zasobów kopalin Zagrożenia dla złóż kopalin i wód podziemnych wynikają z takiego gospodarowania powierzchnią ziemi, w szczególności z jej zabudową, które w przyszłości może utrudnić dostęp do rozpoznanych i zinwentaryzowanych zasobów kopalin, a także wpływać na pogorszenie jakości cennych zasobów wód podziemnych. Na terenie opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin, nie istnieje więc problem ich ochrony. Planowana zmiana sposobu użytkowania powierzchni ziemi nie wpłynie niekorzystnie, ani też nie utrudni dostępu do złoża wapienia „Połom” w sąsiedztwie terenu opracowania. Projekt planu nie odnosi się do kwestii eksploatacji wód ze zbiornika „Miłek”. Sprawy te regulują odrębne przepisy, w tym pozwolenie wodno-prawne na korzystanie wód z tego ujęcia. Zasoby źródła „Miłek” są udokumentowane w kategorii „B”.

7.2

Skutki emisji gazów i pyłów do atmosfery Ustalenia planu dotyczące lokalizacji nowej zabudowy produkcyjnej mogą się przyczynić do

niezauważalnego wzrostu ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, powstałych z uwagi na potrzebę

ogrzewania

nowych

pomieszczeń

oraz

ew.

wzrostu

ruchu

komunikacyjnego.

Małoprawdopodobne są tutaj emisje substancji z procesów technologicznych, spowodowane nowymi formami działalności usługowej i produkcyjnej dopuszczonymi na terenie objętym ustaleniami projektu planu. W oparciu o dane zawarte we wniosku inwestora (zob. pkt 5.1 prognozy), wskaźniki zabudowy działki oraz wysokość budynków można oszacować, że ustalenia planu stwarzają warunki do powstania

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

26/40

budynków, których szacunkowa, wymagająca ogrzania kubatura wyniesie ok. 100 tys. m3. Na tej bazie można oszacować, że z tytułu ogrzewania pomieszczeń za pomocą pieców opalanych dobrym jakościowo węglem, do atmosfery wyemitowanych zostanie dodatkowo około 25 Mg dwutlenku siarki, 2 Mg tlenków azotu, 198 Mg tlenku węgla oraz 30 Mg pyłów w ciągu roku. Roczna emisja zanieczyszczeń wzrośnie więc o ok. 255 Mg/rok. Podstawą do tych obliczeń są wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw. Materiały MOŚZNiL, Warszawa 1996r. Skutki tych emisji nie będą odczuwalne z uwagi na dobre przewietrzanie doliny Kaczawy. W sezonie grzewczym, w okresach inwersji, na skutek kumulacji oddziaływań mogą być lokalnie odnotowane przekroczenia dobowych wskaźników stężenia pyłu w stopniu niezagrażającym zdrowiu ludzi ani przyrodzie ożywionej. Projekt planu wymaga się, aby energię dla celów grzewczych i technologicznych pozyskiwać z wykorzystaniem proekologicznych źródeł energii.

7.3

Wpływ na klimat lokalny Ustalenia projektu planu nie będą miały wpływu na lokalne warunki klimatyczne. W szczególności,

projekt dokumentu nie przewiduje lokalizacji obiektów kubaturowych utrudniających ruch powietrza w dolinie Kaczawy ani też nie dopuszcza do działalności powodującej istotny wzrost zanieczyszczenia powietrza, mogących powodować zmiany klimatyczne.

7.4

Wpływ na środowisko wodne Środowisko wodne w rejonie opracowania wymaga szczególnej troski, z uwagi na sąsiedztwo rzeki

Kaczawy i bliskość ujęcia „Miłek”. Projekt zmiany planu ustala odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się tu zastosowanie rozwiązań indywidualnych w zakresie gospodarki ściekowej. w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci. Jednocześnie, projekt planu wymaga, aby ścieki przemysłowe przez odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej zostały podczyszczone w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi. Gospodarkę ściekami opadowymi należy rozwiązywać w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne. Ustalenia planu w zakresie gospodarki ściekowej są zatem zgodne z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i gwarantują właściwą ochronę ilości i jakości zasobów wodnych.

7.5 Wpływ na jakość klimatu akustycznego Zakłócenia klimatu akustycznego na obszarach zabudowy mieszkaniowej przyległych do istniejących i projektowanych terenów działalności produkcyjnej mogą być powodowane poprzez transport oraz instalacje przemysłowe. Na terenie istniejącego zakładu nie ma aktualnie źródeł hałasu powodujących przekroczenia norm hałasu środowiskowego. Po rozbudowie zakładu sytuacja ta nie powinna się zmienić, ponieważ nowe budynki magazynowe, według przedstawionej przez inwestora koncepcji, będą zlokalizowane od istniejącej i planowanej zabudowy nie bliżej, niż obecne. Ponadto, projekt zmiany planu zawiera szereg zapisów, których przestrzeganie wymusi na inwestorze właściwe rozwiązania z zakresu ochrony przed hałasem.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

27/40

W projekcie planu nie wymaga się ochrony akustycznej na terenach „P,U”. Plan zastrzega jednak, że wszelka działalność prowadzona w obrębie tych terenów nie może być powodem uciążliwości dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (§ 5. pkt 5), a także nakazuje nasadzenie i pielęgnację, w ramach zagospodarowania terenu objętego planem, zieleni izolacyjnej, umożliwiającej niwelację ewentualnych uciążliwości wynikających z charakteru i specyfiki realizowanych działalności. Aktualnie istnieją techniczne możliwości wyciszenia wszystkich ewentualnych źródeł hałasu instalacyjnego, tak by nie były one uciążliwe, natomiast, poza ekranowaniem brak jest takich możliwości w przypadku hałasu komunikacyjnego. Ulica Miedziana, którą wyznaczono dojazd do istniejącego zakładu, prowadzi tuż przy elewacji budynku wielorodzinnego Miedziana 4. Jednak, obserwując ruch pojazdów zakładowych na tej ulicy stwierdzono, że jest on niewielki (rzędu kilku samochodów ciężarowych w ciągu dnia). Mając na uwadze także docelowy ruch pojazdów osobowych, hałas komunikacyjny od ulicy Miedzianej nie powinien przekraczać standardów środowiskowych.

7.6

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii Ustalenia planu (§5 ust 10) wykluczają wprowadzania na teren objęty opracowaniem obiektów ani

materiałów mogących być potencjalną przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska.

7.7

Ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych Ustalenia projektu zmiany planu nie stwarzają ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych z uwagi na

lokalizację zabudowy na terenach masowych ruchów ziemi ani też zwiększenia narażenia na szkody powodziowe i podtopienia. Nowa zabudowa lokalizowana będzie poza terenami, które zostały wyznaczone w „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kaczawy.

7.8

Ocena zmian w krajobrazie W wyniku umożliwianych przez plan zmian zagospodarowania terenu powstanie nowa hala

magazynowa o powierzchni 6000 m2 i wysokości 15 m. Nowy obiekt nie będzie obcym elementem krajobrazowym w tej części miasta, ponieważ powstanie obok istniejącej hali produkcyjnej o podobnych parametrach. W punkcie 4.4 niniejszej prognozy, podkreślono wyobcowanie krajobrazowe istniejącej hali i zwrócono uwagę na agresywną, nie wkomponowaną w otoczenie kolorystykę jej ścian. Projekt zmiany planu nie precyzuje szczególnych wymagań dotyczących kształtowania pozytywnych form krajobrazowych na terenie P,U, poza wymaganiami dotyczącymi ogrodzeń oraz obowiązkiem nasadzenia zieleni izolacyjnej. Celowy byłby tutaj zapis wymuszający na inwestorze większą staranność w zakresie doboru kolorystyki ścian istniejących i planowanych obiektów zwłaszcza, że składają się one z dużych monotonnych płaszczyzn wyodrębniających się w krajobrazie tej części miasta, zwłaszcza w widokach dalekich ze zboczy okolicznych gór. Dla pozostałych terenów, ustalenia projektu planu zawierają wiele ustaleń stwarzających warunki i możliwości do osiągnięcia ładu przestrzennego i harmonijnego kształtowania krajobrazu (linie zabudowy, charakter pokrycia, maksymalny wskaźnik zabudowy, minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, maksymalna wysokość zabudowy, układ kalenicy, nasadzenia zieleni, wymagania dot. ogrodzeń).

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

28/40

7.9

Wpływ na zabytki Na terenie objętym ustaleniami przedmiotowego planu ustalono strefę ochrony konserwatorskiej.

Obejmuje ona zespół zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, w obrębie której znajduje się objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do ewidencji zabytków budynek Chrobrego nr 15. Zasady ochrony tych obiektów ustala się w §6 projektu planu oraz w ustaleniach szczegółowych dla terenów. Wymaga się tutaj, między innymi, aby wszelkie działania inwestycyjne prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej wprowadza się wymóg zachowania historycznych walorów zabudowy istniejącej i jej otoczenia między innymi poprzez zakaz lokalizacji banerów reklamowych na ogrodzeniach, zakaz lokalizacji obiektów wysokościowych takich jak maszty, silosy oraz zakaz lokalizacji otwartych placów składowych we frontowych częściach działek eksponowanych w kierunku przyległych ulic. W odniesieniu do obiektu figurującego w ewidencji zabytków ustala się wymóg zachowania głównej bryły budynku, historycznych materiałów wykończeniowych, formy i zasady rozmieszczenia otworów oraz detalu architektonicznego. Ustalając powyższe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, projekt planu w należyty sposób chroni krajobraz kulturowy wsi.

7.10 Dobra materialne Ustalenia planu nie spowodują strat materialnych, rozumianych w tej prognozie jako dodatkowe nakłady poniesione przez osoby trzecie, konieczne na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska lub inne szkody dające się wyrazić w pieniądzu. Projekt planu nie dopuszcza ujemnego oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych na gruntach projektowanych pod zabudowę produkcyjną, na tereny z nimi sąsiadujące. Zapisy przedmiotowego dokumentu stanowią, że uciążliwości od planowanych obiektów nie mogą wystąpić poza terenami ich lokalizacji, tj. poza wskazanymi w projekcie planu obszarami P,U. Nie daje to podstaw do zakładania negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na terenach w ich otoczeniu (poza liniami rozgraniczającymi tego terenu). Nie nastąpi tu obniżenie wartości bonitacyjnej gleb i w konsekwencji pogorszenie jakości i zmniejszenie wysokości plonów rolnych.

8. Ocena skuteczności ochrony różnorodności biologicznej 8.1

Skutków realizacji ustaleń zmiany planu dla form ochrony przyrody i krajobrazu Na terenach objętych przedmiotowym opracowaniem nie występują obszary objęte ochroną prawną

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013 poz. 627), poza obszarem objętym ochroną w ramach europejskiego programu „Natura 2000”, który omówiono w rozdziale 9 prognozy. W bliskim sąsiedztwie terenu opracowania znajduje się florystyczny rezerwat przyrody „Góra Miłek”. Od obszaru planu oddziela go jedynie ulica Chrobrego oraz rzeka Kaczawa, poza którą znajduje się jeszcze pas luźnej zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Z uwagi na te bariery, teren planu nie ma bezpośrednich przyrodniczych połączeń z rezerwatem. Na siedliska i gatunki chronione w ramach tego rezerwatu możliwy jest jedynie wpływ pośredni poprzez zanieczyszczenia emitowane do atmosfery.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

29/40

Tymczasem, jak to pokazano w punkcie 7.2 prognozy, zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego nie spowoduje zauważalnego wzrostu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

8.2

Przeobrażenia przestrzennej struktury przyrodniczej Tereny, które ustalenia zmiany planu przeznaczają pod nowe zainwestowanie nie posiadają

połączeń przyrodniczych z otaczającymi elementami regionalnego systemu przyrodniczego. Działalność prowadzona na tym terenie nie wpłynie istotnie na funkcjonowanie Kaczawskiego Obszaru Węzłowego. Również i lokalne więzi i uwarunkowania przyrodnicze (połączenie siedlisk Koziego Grzbietu z korytarzem ekologicznym Kaczawy) nie zostaną zakłócone, ponieważ już obecnie są one bardzo słabe z uwagi na istniejące w tym rejonie bariery antropogeniczne.

8.3

Ocena oddziaływań na cenne siedliska przyrodnicze Na obszarze objętym ustaleniami projektu zmiany planu nie występują cenne siedliska przyrodnicze

(zob. pkt 4.13 i 4.14 prognozy)

8.4

Ocena wpływu na rośliny i zwierzęta Wpływ realizacji ustaleń planu na rośliny i zwierzęta będzie związany przede wszystkim z trwałym

przekształceniem powierzchni biologicznie czynnych w wyniku poszerzenia granic dotychczasowego zainwestowania. Jednakże, rozwój został zaplanowany na terenach nie stanowiących cennych obszarów siedliskowych. w obrębie których naturalna szata roślinna jest zubożona i ogranicza się do zbiorowisk synantropijnych, a świat zwierzęcy reprezentowany jest przez drobne ssaki i popularne ptaki środowisk zurbanizowanych.

8.5

Ocena wpływu na bioróżnorodność Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na chronione gatunki roślin, zwierząt

i grzybów. Na obszarze planu nie występują stanowiska gatunków z załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC. W analizowanym obszarze nie ma też stanowisk gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012, poz. 81), ani grzybów objętych ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765). Nie stwierdzono tu też gatunków zwierząt objętych ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzą (Dz. U. 2011, Nr 237, poz. 1419); Zmiana planu nie wprowadza do środowiska dodatkowych antropogenicznych stresorów (oprócz już istniejących), takich jak przekształcanie powierzchni ziemi, emisja zanieczyszczeń do powietrza, zanieczyszczenie wód i gleb, nadmierna penetracja środowiska, które mogłyby powodować uproszczenie struktury przyrodniczej i zakłócenia funkcjonowania zbiorowisk organizmów na okolicznych obszarach.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

30/40

9. Przewidywane oddziaływania na cele i przedmiot ochrony oraz integralność i spójność obszar u Natura 2000 Obszar objęty opracowaniem w całości leży w obrębie Specjalnego Obszaru Ochrony (SOO) Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (kod PLH020037). SOO ma powierzchnię 35005,3 ha, a zatem teren opracowania (5,2 ha) stanowi 0,14‰ powierzchni tego obszaru Natura 2000. Jest to ponadto teren zabudowany, nie odgrywający istotnej roli dla siedlisk, dla ochrony których przedmiotowy Obszar Natura 2000 został powołany. Na tym etapie oceny należy już zauważyć, że przedmiotowy dokument planistyczny, poza faktem, że wskazuje granice obszarów naturowych na terenie miasta, nie jest bezpośrednio związany lub niezbędny do zarządzania ochroną przyrody na rozpatrywanym obszarze Natura 2000.

9.1 Charakterystyka obszaru Góry i Pogórze Kaczawskie to jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych obszarów Sudetów Zachodnich. Obejmuje on prawie całe Góry i Pogórze Kaczawskie z wyłączeniem rolniczych i słabo zalesionych terenów w północno-zachodniej części Pogórza, na zachód od doliny Kaczawy. Leży na terenie gmin Złotoryja, Męcinka, Paszowice, Świerzawa, Wojcieszów, Bolków a także Janowice Wlk., Marciszów i Jeżów Sudecki. Uzasadnieniem wyznaczenia ostoi są głównie dobrze zachowane siedliska przyrodnicze. Występuje tu aż 23 ich typów, zajmując około 17% powierzchni w obszarze. Do najcenniejszych należą siedliska priorytetowe, w tym największe w całej Polsce stanowiska lasów stokowych Aceri-Tilietum oraz sudeckiej odmiany ciepłolubnych dąbrów Sorbo-Quercetum. Generalnie lasy zajmują około 40% tego obszaru, zaś oprócz lasów stokowych i ciepłolubnych dąbrów występują także bardzo interesujące grądy, unikalne w skali kraju buczyny storczykowe oraz łęgi nadrzeczne, żyzne i kwaśne lasy bukowe, doskonale zachowane kwaśne dąbrowy powstałe dzięki gospodarce przerębowej etc. Cenne są tu także nieleśne zbiorowiska roślinności ciepłolubnej (murawy i zarośla kserotermiczne, roślinność skał i gołoborzy, szczególnie na siedliskach wapiennych). Występuje tu również 11 gat. zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (3 gatunki nocków, mopek, traszka grzebieniasta, minóg strumieniowy, bóbr i wydra) a także bezkręgowce – bardzo pospolicie spotykamy na tym terenie modraszki nausitous i telejus (są to chyba największe populacje na Dolnym Śląsku), czerwończyka nieparka i pachnicę dębową. Bardzo cenne jest także występowanie aż 5 gatunków roślin z tegoż załącznika (co jest ewenementem w skali Dolnego Śląska). Występują tu m.in. stanowiska obuwika pospolitego (największe populacje dolnośląskie), jedno z 7 stanowisk zanokcicy serpentynowej (około 10% całości populacji), jedno z dwóch potwierdzanych w obecnym wieku stanowisk mieczyka błotnego; w końcu występuje tu - na jednym z dwóch stanowisk w Polsce – rosnąca w głębokich szczelinach skalnych śródziemnomorska paproć - włosocień delikatny. W latach 80-tych stwierdzano tu także mech – bezlist okrywowy, obecnie nie potwierdzany. Jego bogactwo przyrodnicze uwarunkowane jest specyficzną budową geologiczną (występują tu wapienie, bazalty i serpentynity) oraz silnym zróżnicowaniem morfologicznym (liczne, głęboko wcięte wąwozy z reliktowymi koloniami górskich i rzadkich gatunków roślin i zwierząt) i niskim stopniem zagospodarowania.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

31/40

Krajobraz ostoi jest połączeniem elementów przyrodniczych i kulturowych, zaś duża część różnorodności biologicznej utrzymuje się tu dzięki ekstensywnej gospodarce człowieka. Bardzo ważne dla ochrony tego obszaru jest więc utrzymanie dotychczasowych sposobów zagospodarowania. Największym zagrożeniem jest niekontrolowana rozbudowa wsi oraz (poza obszarem parku krajobrazowego Chełmy) wydobycie kopalin. Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, dla których ochrony wyznaczono SOO PLH020037 - kod i nazwa siedliska oraz procent pokrycia: 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis - 0,02% 6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion)- 0,01% 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)- 0,01% 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalisFestucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków - 0,70% 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)-0,20% 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) - 6,96% 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)- 0,01% 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)-5,04% 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)- 0,69% 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)- 0,01% 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati- 0,01% 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk -0,01% 8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe - 0,10% 8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis -0,01% 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis- 0,01% 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii -0,01% 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania - 0,00% 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) - 0,73% 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)- 0,67% 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)-0,40% 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)- 5,60% 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) 0,83% 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)- 0,01% 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)- 1,58% 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)- 0,19% Gatunki, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, dla ochrony których wyznaczono SOO PLH020037 - kod i nazwa gatunku: 1318 Myotis dasycneme (nocek łydkowłosy)

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

32/40

1323 Myotis bechsteini (nocek Bechsteina) 1324 Myotis myotis (nocek duży) 1337 Castor fiber (bóbr europejski) 1355 Lutra lutra (wydra) 1166 Triturus cristatus (traszka grzebieniasta) 1096 Lampetra planeri (minóg strumieniowy) 1014 Vertigo angustior (poczwarówka zwężona) 1037 Ophiogomphus cecilia (trzepla zielona) 1052 Hypodryas maturna (przeplatka maturna) 1059 Maculinea teleius (modraszek telejus) 1060 Lycaena dispar (czerwończyk nieparek) 1061 Maculinea nausithous (modraszek nausitous) 1084 Osmoderma eremita (pachnica dębowa) 1386 Buxbaumia viridis (bezlist okrywowy) 1421 Trichomanes speciosum (włosocień cienisty) 1902 Cypripedium calceolus (obuwik pospolity) 4066 Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa) 4096 Gladiolus paluster (mieczyk błotny) 1381 Dicranum viride (widłoząb zielony) Inne ważne gatunki zwierząt i roślin SSAKI: Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Vespertilio murinus. PŁAZY I GADY: Anguis fragilis, Coronella austriaca, Hyla arborea, Lacerta vivipara, Salamandra salamandra, Triturus alpestris, Triturus vulgaris, Vipera berus. RYBY: Thymallus thymallus. BEZKRĘGOWCE: Helicigona lapicida. ROŚLINY: Aconitum variegatum, Aquilegia vulgaris, Arnica montana, Asarum europaeum, Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium cuneifolium, Asplenium septentrionale, Atropa belladonna, Blechnum spicant, Botrychium lunaria, Bromus arvensis, Campanula latifolia, Carex davalliana, Carex umbrosa, Carlina acaulis, Centaurium erythraea, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Chrysosplenium oppositifolium, Convallaria majalis, Corallorhiza trifida, Cyclamen purpurascens, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza sambucina, Daphne mezereum, Dianthus superbus, Digitalis grandiflora, Digitalis purpurea, Epipactis albensis, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborin,e Epipactis palustris, Epipactis purpurata, Equisetum telmateia, Euphorbia exigua, Festuca pallens, Frangula alnus, Gagea arvensis, Galium odoratum, Gentiana cruciata, Gentianella amarella, Gentianella ciliata, Gladiolus imbricatus, Gymnadenia conopsea, Hedera helix, Iris sibirica, Leucojum vernum, Lilium martagon, Listera ovata, Lycopodiella innundata, Lycopodium clavatum, Matteuccia struthiopteris, Melica

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

33/40

ciliata, Montia fontana, Muscari comosum, Neottia nidus-avis, Omphalodes scorpioides, Ophioglossum vulgatum, Orchis mascula, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis ustulata, Ornithogalum collinum, Ornithogalum umbellatum, Orobanche reticulata, Pedicularis sylvatica, Phyllitis scolopendrium, Platanthera bifolia, Polypodium vulgare, Primula elatior, Primula veris, Sorbus torminalis, Taxus baccata, Trifolium striatum, Viburnum opulus, Vicia pisiformis.

9.2 Ocena potencjalnych zagrożeń dla obszarów Natura 2000, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu Ustalenia projektu planu dopuszczają zmianę sposobu zagospodarowania przestrzeni w obrębie obszarów objętych ochroną w ramach programu Natura 2000 poprzez wskazanie terenu o powierzchni ok. 1,8 ha pod rozwój istniejącego obiektu produkcyjnego rozlewni wody „Wojcieszowianka”. Na działce tej, która obecnie znajduje się w granicach rozlewni wody rozwijają się już zbiorowiska roślin wieloletnich z klasy Artemisietea. Są to siedliska synantropijne, nie podlegające ochronie prawnej. Teren ten, jak to wykazano w punkcie 8 prognozy, nie przedstawia cennych wartości przyrodniczych. Z analiz przeprowadzonych w 8 rozdziale niniejszej prognozy wynika ponad wszelką wątpliwość, że realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu przy uwzględnieniu możliwych kumulacji niekorzystnych oddziaływań nie będzie znacząco oddziaływać na cele i przedmiot ochrony oraz integralność i spójność obszaru Natura 2000. Oznacza to, że realizacja ustaleń przedmiotowej zmiany w planie:

• nie spowoduje zmian naturalnego zasięg siedlisk chronionych, • siedliska podlegające ochronie zachowują specyficzną strukturę i swoje funkcje ekologiczne, • nie powoduje zmiany stanu zachowania typowych dla tych siedlisk gatunków. • zachowana zostaje liczebność populacji, gatunków istotnych z punktu widzenia celów ochrony obszaru Natura 2000, gwarantująca jej utrzymanie się w biocenozie przez dłuższy czas,

• naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się, • pozostaje zachowana wystarczająco duża powierzchnia siedliska gatunku. Zrealizowanie ustaleń zmiany planu nie stwarza zatem zagrożeń dla siedlisk i gatunków, dla których utworzono obszar Natura 2000, a w szczególności takich zagrożeń, jak:

• bezpośrednie przeobrażenie powierzchni ziemi i związane z tym skutki dla środowiska biotycznego (zniszczenie lub uszczuplenie cennych siedlisk przyrodniczych),

• eutrofizacja i synatropizacja flory i fauny na obszarach sąsiadujących, wynikająca ze zwiększonej ich dostępności i wzrostu penetracji

• zmiana sposobu wykorzystania przestrzeni przez zwierzęta w wyniku ich płoszenia (hałas, oświetlenie, zakłócanie spokoju) lub uszczuplenia żerowisk,

• wpływ na poziom wód gruntowych, a w konsekwencji na ekosystemy hydrogeniczne w otoczeniu przedsięwzięcia,

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych przez ścieki i spływy powierzchniowe z utwardzonych powierzchni,

• emisje zanieczyszczeń do atmosfery, • fragmentację siedlisk przyrodniczych, Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

34/40

• bariera dla szlaków wędrówek zwierząt,

10. Ocena rozwiązań projektu planu 10.1 Ocena ustaleń projektu planu w kontekście celów ochrony środowiska określonych w dokumentach nadrzędnych Analizując zgodność ustaleń projektu planu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym i krajowym, brano pod uwagę zapisy Polityki Ekologicznej Państwa (PEP) na lata 2009÷2012 przyjętej uchwałą Sejmu RP z dnia 22 maja 2009 roku [MP z 2009 r. Nr 34, poz. 501. Planowane w tym dokumencie działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety ustalone w skali Unii Europejskiej. Priorytetami takimi są (Environment 2010: Our Future, Our Choice): zmiany klimatu i globalne ocieplenie, ochronę przyrody i bioróżnorodności (zwiększenie obszarów chronionych, w tym mórz), środowisko naturalne, zdrowie i jakość życia, zasoby naturalne i gospodarka odpadami (recykling). Instrumentem realizacji PEP na poziomie lokalnym jest gminny program ochrony środowiska. Z tego względu, a także z uwagi na wymaganą komplementarność gminnego programu ochrony środowiska z celami polityki ekologicznej państwa, wojewódzkiego i powiatowego programu ochrony środowiska oraz z celami odnośnych polityk i strategii krajowych i międzynarodowych uznano, że nie zachodzi potrzeba uwzględniania w tej analizie innych dokumentów. Ponieważ teren opracowania położony jest w obrębie obszarów objętych ochroną w ramach europejskiej sieci ekologicznej, w rozdziale 9 prognozy analizowano zgodność przedmiotowego projektu zmiany planu z celami ochrony Obszaru Natura 2000: PLH020037, przedstawionymi w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru oraz z wymienionymi w pkt. 5.3 dyrektywami Unii Europejskiej: Mając na uwadze podstawowe cele ochrony obszarów Natura 2000, a w szczególności SOO PLH020037: Góry i Pogórze Kaczawskie, należy zauważyć, że na obszarach tych, nie będących parkami narodowymi i rezerwatami, dopuszczalne jest użytkowanie gospodarcze, chociaż z uwagi na typy siedlisk, będących podstawą wyznaczenia obszaru, będą obowiązywać pewne ograniczenia. Mogą one mieć postać zakazów wykonywania pewnych działań na całym obszarze lub w jego części, albo zaleceń dotyczących pożądanych sposobów i czasu wykonywania zabiegów gospodarczych. Obowiązuje zasada, że użytkowanie nie może spowodować zaniku określonego typu siedliska, zmniejszenia jego powierzchni czy zaburzenia jego struktury i funkcji. W rozdziale 9 prognozy wykazano, że realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie powoduje takiego zagrożenia. Program ochrony środowiska dla gminy Wojcieszów [PRUSIEWICZ z zespołem, 2004] został przyjęty przez Radę Miasta w 2004 roku. Należy zwrócić uwagę, że sporządzono go przed ustaleniem granic obszarów Natura 2000, a zatem z oczywistych względów nie mógł on uwzględniać faktu, że całe miasto znajduje się na projektowanym obszarze ochrony w ramach tej sieci. Ustalenia przedmiotowego projektu zmiany planu nie dotyczą bezpośrednio żadnego z istotnych celów przyjętych w Programie Ochrony Środowiska dla gminy Wojcieszów: Pośrednio mogą one przyczynić się do racjonalizacji wykorzystania

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

35/40

zasobów wód mineralnych ujmowanych ze źródła „Miłek” oraz do poprawy jakości wód powierzchniowych poprzez zapisane w planie wymogi dotyczące gospodarki ściekowej.

10.2 Sposób uwzględnienia problemów ochrony środowiska Na terenie objętym zmianą planu nie występują problemy ochrony środowiska, których rozwiązanie leży w zakresie MPZP.

10.3 Ocena przewidywanych oddziaływań na ludzi w środowisku Projekt przedmiotowego dokumentu nie zawiera ustaleń, których realizacja może powodować zagrożenia dla środowiska, niekorzystnych z punktu widzenia oddziaływania na zdrowie ludzi. Dotyczy to zarówno terenów objętych planem jak i terenów pozostających w zasięgu oddziaływania skutków jego realizacji. Tereny zabudowy mieszkaniowej (istniejące i planowane) oraz planowane tereny inwestycji bezpośrednio graniczą ze sobą. Projekt planu uwzględnia to sąsiedztwo poprzez ustalenie standardów akustycznych terenów oraz wymóg, by ewentualne emisje substancji lub energii nie naruszały standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich. Dodatkowo, na części granic terenów obiektów produkcyjnych, zmiana planu wprowadza ciągi zieleni izolacyjnej. Ponadto, ustalenia planu określając zasady obsługi w zakresie infrastruktury (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ogrzewanie, gospodarkę odpadami) stwarzają warunki do zapewnienia mieszkańcom właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych.

10.4 Informacje o możliwym transgranicznymoddziaływaniu na środowisko Wojcieszów położony jest 22 km od granicy Rzeczypospolitej z Republiką Czeską i 41 km (w linii prostej) od granicy z Niemcami. Od Czech obszar opracowania oddzielony jest orograficzną barierą Karkonoszy. Realizacja ustaleń planu – jak to wynika z ustaleń przedstawionych wcześniej w prognozie, pnie spowoduje emisji materii (zanieczyszczeń do wody, gleby czy powietrza) ani energii (zanieczyszczenia wibroakustyczne, emisja pół elektromagnetycznych) których skutki będą zauważalne poza granicami Polski. Mając na uwadze odległości obszaru opracowania od granic państwowych, należy więc stwierdzić, że ustalenia przedmiotowego dokumentu nie spowodują powstania oddziaływań transgranicznych.

11. Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu O przyszłości terenów objętych ustaleniami przedmiotowego dokumentu przesądza obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2002 roku. W przypadku niezrealizowania rozpatrywanego projektu zmiany planu, nie będzie mógł być zrealizowany zamiar inwestycyjny rozlewni wody mineralnej „Wojcieszowianka”. Zaniechanie realizacji projektu zmiany w planu nie spowoduje bezpośrednio żadnych negatywnych skutków dla środowiska. Przy zachowaniu kierunku rozwoju wyznaczanego przez aktualny dokument,

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

36/40

rozwój obszaru przebiegać będzie w sposób zbliżony do proponowanego przez jego zmianę. Zbliżone będą wiec jego skutki środowiskowe. Niezabudowane pozostaną jedynie działki przeznaczone w obowiązującym planie pod użytkowanie rolne, które jednak nie będą mogły uprawiane, ponieważ znajdują się w obrębie ogrodzonego terenu przemysłowego. Będą więc one poddawane wtórnej sukcesji, która po bardzo wielu latach zakończy się wykształceniem zbiorowiska leśnego o charakterze grądu lub łęgu. Bardziej prawdopodobny jest jednak scenariusz wykorzystania tego terenu pod funkcje produkcyjne bez jego zabudowy trwałymi obiektami. Oznacza to zaistnienie niekontrolowanych procesów, które w konsekwencji mogą doprowadzić do degradacji tego terenu. Uchwalenie zmian umożliwi pełniejsze dostosowanie sposobu wykorzystanie przestrzeni do obecnych potrzeb miasta.

12. Propozycje rozwiązań alter natywnych oraz mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 12.1 Analiza rozwiązań alternatywnych W przedmiotowym przypadku, pod nowe zainwestowanie przeznacza się silnie przekształcone antropogenicznie tereny w obrębie już istniejących struktur urbanistycznych. Tereny te cechuje wysoka podatność na przekształcenia i niska wartość przyrodnicza. Są to więc tereny optymalne do lokalizacji planowanej inwestycji, nie ma więc potrzeby rozważania rozwiązań alternatywnych w zakresie lokalizacji. Autorzy prognozy uznali, że przedmiotowy dokument proponuje rozwiązania pozwalające pogodzić wymóg ochrony środowiska, w tym cele ochrony Obszaru Natura 2000, z realizacją potrzeb rozwoju przestrzennego. Projekt planu realizuje wariant najkorzystniejszy dla środowiska przyrodniczego, gdyż nie prowadzi do żadnych znaczących szkód oraz nie wiąże się z bezpośrednim niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych. W prognozie nie zaproponowano rozwiązań alternatywnych, innych niż w projekcie planu ponieważ uznano, że przedmiotowy dokument umożliwia osiągnięcie celu planistycznego określonego w uchwale Rady Miasta w pełni respektując zasady zrównoważonego rozwoju.

12.2 Propozycje działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 12.2.1 Propozycje działań zapobiegawczych Z uwagi na brak znaczących zagrożeń dla funkcjonowania SOO Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” oraz brak wymiernych szkód i uciążliwości dla środowiska, w prognozie nie proponuje się działań zapobiegawczych.

12.2.2 Rekomendacje dotyczące ograniczenia negatywnych oddziaływań

1.

Projekt zmiany planu nie precyzuje szczególnych wymagań dotyczących kształtowania pozytywnych form krajobrazowych na terenie P,U, poza wymaganiami dotyczącymi ogrodzeń oraz obowiązkiem nasadzenia zieleni izolacyjnej. Celowy byłby tutaj zapis wymuszający na inwestorze

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

37/40

większą staranność w zakresie doboru kolorystyki ścian istniejących i planowanych obiektów zwłaszcza, że składają się one z dużych monotonnych płaszczyzn wyodrębniających się w krajobrazie tej części miasta, zwłaszcza w widokach dalekich ze zboczy okolicznych gór.

2.

W celu ograniczenia powstawania dużych objętości ziemi, jako rezultatu prac ziemnych zaleca się takie rozwiązania projektowe, które dostosują bryłę budynku do warunków morfologicznych. Powstały urobek należy w maksymalny sposób wykorzystać na miejscu. Warstwa glebowa winna być starannie oddzielona od reszty urobku i przeznaczona do rekultywację terenu po przeprowadzonych robotach budowlanych.

3.

Należy unikać prowadzenia w porze nocnej wszelkich prac mogących powodować zakłócenia ciszy nocnej, a w szczególności prac ziemnych oraz transportu materiałów budowlanych.

12.2.3 Rekomendacje dotyczące kompensacji przyrodniczej Z uwagi na nieznaczące szkody przyrodnicze, które mogą być spowodowane realizacją ustaleń przedmiotowych dokumentów, nie proponuje się działań kompensacyjnych.

13. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu Zakłada się kontrolę realizacji postanowień projektowanego planu miejscowego wraz z oceną aktualności planu przeprowadzaną w trybie przewidzianym artykułem 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm.). Zgodnie z tym zapisem, Burmistrz przekazuje Radzie Miasta wyniki analiz po uzyskaniu opinii komisji urbanistyczno – architektonicznej co najmniej raz w czasie trwania kadencji Rady. W trakcie przeprowadzania kontroli realizacji postanowień projektowanego planu miejscowego należy monitorować (wywiad środowiskowy) sytuacje konfliktogenne pomiędzy rozlewnią wody mineralnej a funkcją mieszkaniową. W przypadku stwierdzenia konfliktów należy podjąć odpowiednie działania, zmierzające do wyegzekwowania od zarządzających uciążliwymi obiektami zachowania norm środowiskowych. Zgodnie z art. 10 Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, w celu analizy skutków planu można wykorzystywać, stosownie do potrzeb, istniejące systemy monitoringu w celu uniknięcia powielania monitoringu. Monitoring skutków planu może więc opierać się o informacje gromadzone w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ), prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) lub o wyniki monitoringów z kolejnych etapów procesu inwestycyjnego (np. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).

14. Infor macje o dokumentach uwzględnionych przy sporządzaniu prognozy Prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącą przedmiotowego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzono w oparciu o dokumentacje i opracowania, które wymieniono poniżej w porządku alfabetycznym. Odnośniki literaturowe zawarte w tekście prognozy

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

38/40

podano w nawiasach kwadratowych, np. [KONDRACKI 2002]. Przyjęto ujednolicony zapis podawania przepisów prawnych w następujący sposób: (t.j. Dz. U. z XXXX r. Nr XX, poz. XXXX z późn. zmianami). Materiały te, uzupełnione badaniami terenowymi przeprowadzonymi przez autorów prognozy dostarczają informacji o środowisku w sposób wystarczający dla potrzeb niniejszego opracowania.

Antosz A., WIOŚ we Wrocławiu, Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w 2011 roku. Wrocław 2012 r. Blachowski J., Markowicz- Judycka E. Zięba D. – redakcja. Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu. http://eko.wbu.wroc.pl Wrocław 2005 r. Blajda R. et al. Projekt zagospodarowania Złoża Wapieni Kambryjskich „Połom”. AGH Kraków, Usługi Konsultingowe i Geologiczne Wałbrzych, 1996 r. Czerwieniec M. et al. Wytyczne Instytutu Rozwoju Miast wykonane na zlecenie Ministra Środowiska. Podstawy metodyczne sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla potrzeb planowania przestrzennego. Kraków 2002 r. Dziewanowski M. Banach E. Kubacka L. Polańska L. Siwka A. Ocena jakości wód powierzchniowych województwa dolnośląskiego w 2010 r. [Wojewódzka Baza Danych „AQUA”: http://www.wroclaw.pios.gov.pl] wgląd październik 2011 r. Jagielak J (red), Biernacka M., Henschke J., Sosińska A. Radiologiczny atlas Polski. PIOŚ, CELOR, PAA, Warszawa 1998 r. Jankowski W. z zespołem. Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego. Miasto Wojcieszów. Fulica- Jankowski Wojciech, Wrocław 1999 r. Jankowski W. z zespołem. Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego. Gmina Wojcieszów. Fulica- Jankowski Wojciech, Wrocław 1999r. Kistowski M., Pchałek M. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009 r. Kondracki J. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa 2002r. Kozłowska Szczęsna T, Błażejczyk K., Krawczyk B. Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski. PAN, Warszawa 1997 r Kurpiewski A. Opracowanie ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów – Południe w Wojcieszowie. Z.O.Ś „Decybel”, Jelenia Góra 2002 r. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN Warszawa 2001r. Mikołajczyk A. Ostrycharz D. Żyniewicz Ś Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2010. http://www.wroclaw.pios.gov.pl/ wgląd październik 2011 r.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

39/40

Prusiewicz R. z zespołem Program ochrony środowiska dla miasta Wojcieszów. AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie, 2004 r. Richling A. (red.).Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. PWN Warszawa 2007 r. Sawicki L. Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec. 1:100 000. PIG Warszawa 1997 r. Schmuck A. Rejonizacja pluwiotermiczna Dolnego Śląska. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, Melioracja V, Nr 27, Wrocław 1960 r. Staffa M. (red). Słownik geografii turystycznej Sudetów. Tom 6. Góry Kaczawskie. Wyd. I-BIS s.c., Wrocław 2000 r. WIOŚ Wrocław. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wrocław 2011 r.

Z ZO OŚŚ D DEECCCyyBBBEEL L

Strona:

40/40

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO