Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika

December 4, 2017 | Author: Błażej Walczak | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika2 Spis treści 1. Cel dokumentu Zastosowane nazwy i skrót...

Description

Opis procesu zamówień MPM – podręcznik uŜytkownika

Spis treści 1. Cel dokumentu .............................................................................................................................. 3 2. Zastosowane nazwy i skróty ......................................................................................................... 4 3. Opis procesu ................................................................................................................................. 5 4. Informowanie................................................................................................................................. 9 5. Proces zamówienia usługi migracji LLU Pełny na stacji WLR z BSA (z NP).............................. 14

2

1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest przedstawienie obsługi procesu zamówień usługi MPM w systemie BNP. Zostanie opisany szczegółowo proces: • proces zamówień usługi migracji. W dokumencie wymienione są typy dokumentów składających się na proces oraz ekrany umoŜliwiające wykonywanie poszczególnych etapów procesu. UŜyte nazwy operatorów w dokumencie są przykładowe i nie mają wpływu na opisywane procesy. Dokument jest przeznaczony dla personelu korzystającego z systemu BNP z zakresu obsługi Zamówień Migracji.

3

2. Zastosowane nazwy i skróty W dokumencie zostały wykorzystane następujące nazwy i skróty. Operator, PT - Przedsiębiorca, uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącego działalność polegającą na eksploatacji sieci publicznej lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej – znajdujący się na liście klientów obsługiwanych przez POK. Migracja - Przejście usług hurtowych w ramach dostępu telekomunikacyjnego w sieci TP dedykowana dla PT, którzy mają obecnie podpisaną umowę o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie usług hurtowych oraz podpisaną umowę o migracji. Migrację TP realizuje w ramach regulowanych usług hurtowych BSA, LLU, WLR. Numer Katalogowy - numer w formacie Krajowego Numeru Abonenta (KNA) zgodny z Planem Numeracji Krajowej, który został przydzielony Abonentowi przez Operatora Pierwotnego. Operator Biorca - Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi stacjonarnej usługi telefonicznej, z którym abonent zamierza podpisać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usługi hurtowej (BSA, LLU, WLR, NP). Operator Dawca - Przedsiębiorca telekomunikacyjny aktualnie świadczący usługi na rzecz abonenta w ramach dostępu telekomunikacyjnego do sieci TP realizowanego na podstawie umów lub decyzji: BSA, LLU, WLR. Operator Macierzysty - Operator telekomunikacyjny z przydzieloną przez UKE pulą numerów KNA. Operator Dostawca – Operator dostarczający usługi hurtowe (Telekomunikacja Polska S.A.) ISDN - (ang. Integrated Services Digital Network) - sieć cyfrowa z integracją usług. DDI - (ang. Direct Dial-In) - nazwa usługi w centralach telefonicznych polegająca na tym, Ŝe moŜna zadzwonić bezpośrednio na numer abonenta wewnętrznego. POTS - (ang. Plain Old Telephone Service) - podstawowa usługa telefoniczna, umoŜliwiająca analogowy przekaz głosu przez komutowane łącza. RIO - (ang. Reference Interconnect Offer) - oferta regulowana określająca ramowe warunki połączenia publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej TP (sieć TP) z publicznymi sieciami telefonicznymi innych operatorów. UKE - Urząd Komunikacji Elektronicznej. WLR - (ang. Wholesale Line Rental) - usługa hurtowego dostępu do sieci.

4

3. Opis procesu Pozycje menu Menu zamówień migracji przedstawia poniŜszy zrzut ekranu (Rys 3.1)

Rys 3.1 Ekran menu Migracji UŜytkownik posiadający uprawnienie „UŜytkownik operatora MPM” ma dostęp do modułu zleceń operatora biorcy, który udostępnia: • zgłoszenie zamówień, • przyjęcie statusów, • obsługę zamówień. Opcje menu dostępne dla uŜytkownika reprezentującego Operatora Biorcę przedstawia poniŜszy zrzut ekranu (Rys 3.2)

5

Rys 3.2 Ekran opcji dostępnych dla Operatora Biorcy UŜytkownik posiadający uprawnienie „UŜytkownik operatora MPM” ma dostęp do modułu zleceń operatora dawcy, który udostępnia: •

przyjęcie rezygnacji,zgłoszenie akceptacji,przyjęcie statusów,obsługa zamówień.

Opcje menu dostępne dla uŜytkownika reprezentującego Operatora Dawcę przedstawia poniŜszy zrzut ekranu (Rys 3.3)

6

Rys 3.3 Ekran opcji dostępnych dla operatora dawcy UŜytkownik posiadający uprawnienie „UŜytkownik operatora MPM” ma dostęp do modułu zleceń Operatora Macierzystego, który udostępnia: •

przyjęcie przekierowań,zgłoszenie akceptacji,przyjęcie statusów,obsługa zamówień.

Opcje menu dostępne dla uŜytkownika reprezentującego Operatora Macierzystego przedstawia poniŜszy zrzut ekranu (Rys 3.4)

7

Rys 3.4 Ekran opcji dostępnych dla Operatora Macierzystego

8

4. Informowanie Operacje informowania dostępne dla procesu Zamówienia Migracji: • Informowanie  Zlecenia • Procesy  Zamówienia migracji UŜytkownik moŜe zweryfikować stan poszczególnych zleceń uruchamiając ekran do przeglądania zleceń, potwierdzeń, wykonań. Ekran pozwala na weryfikację zarówno zleceń jak i potwierdzeń do zleceń. UŜytkownik na ekranie informacyjnym przegląda zlecenia i potwierdzenia przypisane do operatora, który bierze czynny udział w procesach zamówienia (Rys 4.1)

Rys 4.1 Wybór opcji: informowanie o zleceniach dla celów sprawdzenia powstałych dokumentów UŜytkownik moŜe ograniczać zakres danych wyświetlany na ekranie informacyjnym (Rys 4.2) poprzez wprowadzenie filtrów. Filtry wprowadza się w wierszach nad nazwami kolumn. Filtry moŜna kumulować, tzn. wprowadzać ograniczenie na kaŜdą kolumnę. Filtr jest uaktywniony i ma efekt na wyświetlane dane po naciśnięciu przycisku OdświeŜ znajdującego się po prawej stronie wiersza z nazwami kolumn.

9

Rys 4.2 Wprowadzenie filtru dla informowania o zleceniach Najbardziej przydatnym filtrem dla uŜytkownika obsługującego zlecenia będzie wprowadzenie numeru krajowego. Tak wprowadzony filtr ogranicza dane do zleceń dotyczących konkretnego numeru krajowego, dzięki temu uŜytkownik w jednym miejscu ma zgrupowane dokumenty dotyczące operacji zamówienia migracji dotyczące konkretnego numeru. Na kolejnym ekranie zostaną przedstawione zlecenia spełniające wprowadzone jako filtr kryteria (Rys 4.3).

10

Rys 4.3 Wykaz dokumentów towarzyszących procesowi Zamówienia migracji UŜytkownik ma moŜliwość wyświetlenia szczegółowych danych wybranego dokumentu po rozwinięciu operacji dostępnych dla dokumentu, a następnie po wybraniu przycisku szczegółów dokumentu (Rys 4.4).

Rys 4.4 Wyświetlenie szczegółowych informacji dla wybranego dokumentu zamówienia WLR

11

UŜytkownik moŜe przeglądać dany proces uruchamiając ekran do przeglądania procesów danego typu (Rys 4.5).

Rys 4.5 Opcje menu dostępne w ramach opcji „procesy” Po wybraniu opcji „Zamówienia migracji” z menu procesów i wprowadzeniu warunków filtracji oraz wybraniu przycisku OdświeŜ zostają wyświetlone procesy zamówień migracji spełniające kryteria filtracji (Rys 4.6).

12

Rys 4.6 Wyświetlenie procesów zamówienia usługi migracji UŜytkownik ma moŜliwość wyświetlenia informacji o zleceniach, które dotyczą procesu (Rys 4.7).

Rys 4.7 Wyświetlenie informacji o zleceniach procesu zamówienia usługi migracji

13

5. Proces zamówienia usługi migracji LLU Pełny na stacji WLR z BSA (z NP). PoniŜej opisano kolejno kroki procesu migracji LLU Pełny na stacji WLR, w którym TP nie jest operatorem macierzystym. Opis procesu oparty jest na następujących danych przykładowych: Migrowany numer krajowy: zakres numerów 123920264-123920265 (Typ numeracji ISDN PRA/DDI) Operator biorca: Telefonia Dialog S.A. Operator dawca BSA: Tele2 Polska S.A. Operator dawca WLR: Netia S.A. Operator macierzysty: Polkomtel S.A. 1 Operator dostawca: Telekomunikacja Polska S.A.

1. Klient występuje do Operatora Biorcy o moŜliwość przeniesienia numeru. 2. Operator Biorca akceptujący prośbę klienta wysyła zamówienia migracji do operatora dostawcy - TP. UŜytkownik reprezentujący operatora biorcę rejestruje w systemie BNP zgłoszenie o typie: „Zlecenie zamówienia migracji”. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator biorca-> zgłoszenie zamówień Kolejne kroki wprowadzania zamówienia pokazano poniŜej (Rys 5.1- Rys 5.3).

UWAGA: Domyślnie krok ten będzie realizowany poprzez kanał eMail. Po wprowadzeniu i zapisaniu danych przez uŜytkownika powstaje dokument o typie: „Zlecenie Zamówienia migracji” widoczny w aplikacji w informowaniu o zleceniach procesu Zamówienia migracji. 1

w celu zobrazowania procesu migracji uŜyte zostały nazwy istniejących przedsiębiorców telekomunikacyjnych

14

Rys 5.1 Wybór pozycji: zgłoszenie Zamówień (wykonuje Operator Biorca)

Rys 5.2 Ekran do złoŜenia zamówienia

15

Rys 5.3 ZłoŜenie zlecenia zamówienia migracji LLU Pełny na stacji WLR

16

3. System BNP wysyła potwierdzenie przyjęcia zlecenia zamówienia usługi migracji (potwierdzenie kierowane jest do operatora biorcy).Wygenerowane potwierdzenie jest automatycznie prezentowane na ekranie (Rys 5.4) dla uŜytkownika, który wprowadził zlecenie.

Rys 5.4 Potwierdzenie przyjęcia zlecenia zamówienia migracji Po wygenerowaniu potwierdzenia przez system powstaje dokument o typie: „Potwierdzenie zlecenia zamówienia migracji” widoczny w aplikacji w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. 4. System BNP wysyła do operatora dostawcy „Zlecenie zamówienia migracji od biorcy” przekazując: operatora biorcę, operatora dostawcę, numer w paczce, numer zamówienia, numer krajowy, typ numeracji, nazwę klienta oraz jego adres, datę migracji, zgłoszoną datę rozwiązania umowy u dawców, zgłoszoną datę gotowości przeniesienia numeru, dodatkowy opis, datę generacji oraz stan zlecenia. Dane te pochodzą ze zlecenia zamówienia migracji (przekazanego w kroku 2 procesu). Wygenerowanie tego dokumentu jest inicjowane przez zlecenie zamówienia migracji. 5. UŜytkownik reprezentujący operatora dostawcę wykonuje odpowiednie kroki. 6. UŜytkownik reprezentujący operatora dawcę WLR rejestruje w systemie BNP przyjęcie rezygnacji. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator dawca -> przyjęcie rezygnacji UWAGA: krok ten jest opcjonalny i nie jest wymagany do kontynuacji procesu. Na ekranie uŜytkownik wybiera odpowiednie zlecenie (wpisując np. w filtrze numer krajowy) i wybiera operację „Potwierdź przyjęcie” (Rys 5.5).Okno zawiera następujące informacje (Rys 5.6): • • •

Numer zlecenia zamówienia usługi (automatycznie) Status przyjęcia (automatycznie) Komunikat (pole opcjonalne)

17

Rys 5.5 Ekran przyjęcie rezygnacji z usługi

Rys 5.6 Potwierdzenia przyjęcia rezygnacji Po wykonaniu potwierdzenia przez uŜytkownika powstaje dokument o typie: „Potwierdzenie rezygnacji z usługi do Dawcy” widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu Zamówienia migracji.

18

7. UŜytkownik reprezentujący operatora dawcę zgłasza w systemie BNP akceptację rezygnacji. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator dawca -> zgłoszenie akceptacji Na ekranie uŜytkownik wybiera kierowane do niego zlecenie (wpisując np. w filtrze numer krajowy) i wprowadza akceptację (Rys 5.7 - Rys 5.9):

Rys 5.7 Zgłoszenie rezygnacji z usługi do akceptacji przez operatora dawcę

Rys 5.8 Akceptacja rezygnacji z usług przez Operatora Dawcę 19

Rys 5.9 Potwierdzenia akceptacji rezygnacji z usług przez Operatora Dawcę Po wprowadzeniu akceptacji rezygnacji przez uŜytkownika powstaje dokument o typie: „Odpowiedź na rezygnację z usługi od Dawcy” widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w zleceniach procesu zamówienia migracji. System BNP wysyła do operatora dostawcy dokument o typie „Akceptacja zamówienia migracji”, a do operatorów biorcy, dawcy oraz macierzystego „Status daty migracji do operatora”. Dokumenty te są widoczne w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. 8. UŜytkownik reprezentujący Operatora Dawcę BSA rejestruje w systemie BNP te same kroki, co uŜytkownik reprezentujący Operatora Dawcę WLR (krok 7). 9. UŜytkownik reprezentujący operatora macierzystego rejestruje w systemie BNP przyjęcie przekierowań. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator macierzysty -> przyjęcie przekierowań Na ekranie uŜytkownik wybiera kierowane do niego zlecenie zamówienia usługi migracji (wyświetlane są zlecenia wymagające obsługi przez uŜytkownika) i potwierdza przyjęcie. Okno zawiera następujące informacje (Rys 5.10- Rys 5.11): • Numer zlecenia zamówienia usługi (automatycznie) • Status przyjęcia (automatycznie) • Komunikat (pole opcjonalne) Po wykonaniu przyjęcia przekierowania przez uŜytkownika powstaje dokument o typie: „Potwierdzenie przekierowania numeru do Macierzystego” widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. UWAGA: krok ten jest opcjonalny i nie jest wymagany do kontynuacji procesu.

20

Rys 5.10. Wybór zlecenia do wprowadzenia przyjęcia przekierowania (prezentowane są zlecenia wymagające obsługi przez Operatora, które spełniają kryteria wprowadzonego filtru)

Rys 5.11 Potwierdzenia przyjęcia przekierowania numeru 10. UŜytkownik reprezentujący Operatora Macierzystego rejestruje w systemie BNP zgłoszenie akceptacji. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator macierzysty -> zgłoszenie akceptacji. 21

Na ekranie uŜytkownik wybiera kierowane do niego zlecenie zgłoszenia przekierowania numeru do akceptacji (wyświetlane są zlecenia wymagające obsługi przez uŜytkownika) i wprowadza pozytywną akceptację.(Rys 5.12, Rys 5.13). Po zgłoszeniu akceptacji powstaje dokument o typie: „Odpowiedź na przekierowanie numeru od Macierzystego” widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji.

Rys 5.12 Ekran akceptacji przekierowania numeru przez operatora macierzystego

22

Rys 5.13Ekran potwierdzenia akceptacji przekierowania numeru przez Operatora Macierzystego Po wygenerowaniu potwierdzenia przez system powstaje dokument o typie: „Potw. odpowiedzi na przekierowanie numeru od Macierzystego” widoczny w aplikacji w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. 11. UŜytkownik reprezentujący operatora dostawcę wykonuje odpowiednie kroki. 12. UŜytkownicy reprezentujący operatora dawcę WLR i dawcę BSA zgłaszają przyjęcie statusów. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator dawca-> przyjęcie statusów -> operacje -> potwierdź przyjęcie

Na ekranie uŜytkownik wybiera kierowane do niego zlecenie zamówienia usługi migracji (wyświetlane są zlecenia wymagające obsługi przez uŜytkownika) i potwierdza przyjęcie statusów (Rys 5.14). • Numer zlecenia zamówienia usługi (automatycznie) • Status przyjęcia (automatycznie) • Komunikat (pole opcjonalne) Po wykonaniu potwierdzenia przez uŜytkownika powstaje dokument o typie: „Potw. statusu akceptacji migracji do operatora” widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. UWAGA: krok ten jest opcjonalny i nie jest wymagany do kontynuacji procesu.

23

Rys 5.14 Ekran potwierdzenia przyjęcia statusów

13. UŜytkownik reprezentujący Operatora Macierzystego zgłasza przyjęcie statusów. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator macierzysty-> przyjęcie statusów -> operacje -> potwierdź przyjęcie

Na ekranie uŜytkownik wybiera kierowane do niego zlecenie zamówienia usługi migracji (wyświetlane są zlecenia wymagające obsługi przez uŜytkownika) i potwierdza przyjęcie statusów (Rys 5.15). • Numer zlecenia zamówienia usługi (automatycznie) • Status przyjęcia (automatycznie) • Komunikat (pole opcjonalne) Po wykonaniu potwierdzenia przez uŜytkownika powstaje dokument o typie: „Potw. statusu akceptacji migracji do operatora” widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. UWAGA: krok ten jest opcjonalny i nie jest wymagany do kontynuacji procesu.

24

Rys 5.15 Ekran potwierdzenia przyjęcia statusów

14. UŜytkownik reprezentujący Operatora Biorcę zgłasza przyjęcie statusów. ŚcieŜka w menu: zamówienia migracji-> operator biorca-> przyjęcie statusów -> operacje -> potwierdź przyjęcie

Na ekranie uŜytkownik wybiera kierowane do niego zlecenie zamówienia usługi migracji (wyświetlane są zlecenia wymagające obsługi przez uŜytkownika) i potwierdza przyjęcie statusów (Rys 5.16). • Numer zlecenia zamówienia usługi (automatycznie) • Status przyjęcia (automatycznie) • Komunikat (pole opcjonalne) Po wykonaniu potwierdzenia przez uŜytkownika powstaje dokument o typie: „Potw. statusu akceptacji migracji do operatora” widoczny w aplikacji dla wybranego numeru krajowego w informowaniu o zleceniach oraz w informowaniu o zleceniach procesu zamówienia migracji. UWAGA: krok ten jest opcjonalny i nie jest wymagany do kontynuacji procesu

25

Rys 5.16 Ekran potwierdzenia przyjęcia statusów

15. UŜytkownik reprezentujący operatora dostawcę kończy proces migracji.

26

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.