OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR RPMA IP /15 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

December 23, 2016 | Author: Wiktoria Zakrzewska | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR RPMA IP /15 W RAMACH REGIONALNEGO ...

Description

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM, DZIAŁANIE 9.1 AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A jako wnioskodawca w ramach projektu realizowanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji wskazanego projektu. I.

OPIS PROJEKTU

Projekt ma na celu aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. II.

CEL PARTNERSTWA

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przygotowanego w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. III.

ZAKRES ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PROJEKCIE PRZEZ PARTNERA: 1. Opracowanie koncepcji działań merytorycznych projektu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie we współpracy z Wnioskodawcą, 2. Realizacja działań merytorycznych z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 3. Wspólne zarządzanie projektem zgodnie z zasadami realizacji RPO WM 2014-2020, 4. Wdrożenie produktów innowacyjnych w placówkach wsparcia dziennego dzieci i młodzieży, 5. Organizacja i przeprowadzenie zajęć w placówkach wsparcia dziennego dzieci i młodzieży, 6. Działania związane z wsparciem: a. rodzin wielodzietnych lub b. ubogich rodzin z dziećmi lub c. rodzin z osobami starszymi lub d. rodzin z osobami z niepełnosprawnościami lub 1e. rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi lub f.

rodziców samotnie wychowujących dzieci,

stanowiących grupę docelową konkursu RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. IV.

WYMAGANIA DLA PARTNERA: 1. Udokumentowane doświadczenie w działalności szkoleniowej, 2. Udokumentowane doświadczenie w organizacji i realizacji szkoleń z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 3. Posiadanie potencjału techniczno–organizacyjnego oraz kadrowego niezbędnego do realizacji projektu, 4. Doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych bądź ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przygotowywanego projektu, obejmujące: a. wdrożenie produktu o którym mowa w wymaganiu nr 5 w min. 50 instytucjach b. przeszkolenie min. 200 osób (użytkowników) do korzystania z wdrażanego produktu o którym mowa w wymaganiu nr 5 c. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o szkoły lub placówki wsparcia dziennego z min. 300 dziećmi z zakresu wdrażanego/nych produktów innowacyjnych o którym mowa w wymaganiu nr 5 5. Udokumentowane prawo do wdrażania innowacyjnych produktów edukacyjnych lub z zakresu pomocy społecznej w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży.

V.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów ws. współpracy, 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 3. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w ramach Projektu – deklarowany wkład w realizację celu partnerstwa, 4. Wykaz realizowanych szkoleń określonych w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia wraz z krótkim opisem ich przedmiotu oraz produktów, 5. Wykaz osób, spełniających kryteria określone w pkt IV.3 niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz czynności, jakie mogą wykonywać w projekcie, 6. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego w pkt IV. 2 i IV.4 niniejszego ogłoszenia, 27. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera oraz potwierdzające umocowanie osób działających w jego imieniu, 8. Deklaracja uczestnictwa partnera w projekcie, 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 10. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami, 11. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni zamknięty rok obrotowy. VI.

PRZY WYBORZE PARTNERÓW OCENIANE BĘDĄ: 1. Opis produktu innowacyjnego, który będzie wdrażany w ramach projektu, o którym mowa w wymaganiu nr 5, 2. Doświadczenie w realizacji/wykonawstwie projektów, o którym mowa w wymaganiu nr 4, 3. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo–organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu, 4. Propozycja współdziałania Partnera w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu.

VII.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Do dnia 23 października 2015 r. do godz. 15.00, przy czym decyduje data wpływu oferty do ARM S.A. VIII.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Osobiście lub pocztą w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nie otwierać do dnia 23 października 2015 r. do godz. 15.00” na adres: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa IX.

OGŁASZAJĄCY NABÓR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 1. Wyboru partnera, którego oferta zostanie najlepiej oceniona, 2. Odwołania naboru bez podania przyczyny, 3. Dokonania niezbędnych zmian zakresu działania przewidzianego dla partnera Projektu,

3

4. Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria dla partnerów Projektu. X.

ZASADY WYBORU PARTNERA:

Zasady wyboru partnera do projektów współfinansowanych ze środków unijnych określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.poz.1146 z późn.zm.). Jednostka sektora publicznego (Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.9)), dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.poz.1146 z późn.zm.) oraz zasad przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Jednostka sektora publicznego, dokonując wyboru, jest zobowiązana w szczególności do: 1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów; 2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze; 3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. Ustala się następującą ścieżkę postępowania: 1. Jednostka przygotowująca projekt zobowiązana jest do przeprowadzenia wyboru partnera/ów do projektu zgodnie z art. 33 ww. ustawy, w tym również ustalenia treści ogłoszenia odpowiadającego potrzebom projektu oraz jego publikacji. 2. Koszty zamieszczenia ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym pokrywa jednostka przygotowująca projekt. 3. Jednostka przygotowująca projekt zwraca się z prośbą o zamieszczenie ogłoszenia w BIP-e. 4. Oferty od potencjalnych partnerów wpływają do Jednostki w specjalnie oznakowanych i zamkniętych kopertach. 5. Wyboru partnera uwzględniając kryteria zawarte w ww. Ustawie dokonuje specjalnie powołana Komisja w skład której wchodzą: potencjalny kierownik/koordynator projektu i/lub osoba merytorycznie odpowiedzialna za przygotowanie projektu, sekretarz. 6. Sekretarz przygotowuje sprawozdanie z posiedzenia Komisji prowadzącej nabór partnera. XI. XII.

LICZBA PARTNERÓW: 1 INFORMACJE DODATKOWE: 1. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej www.armsa.bip.org.pl., 2. Wybór partnera poprzedzony będzie oceną ofert, 43. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie.

5

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.