Nummer 35/15 26 augustus 2015

February 26, 2017 | Author: Annabella Webster | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Nummer 35/15 26 augustus 2015...

Description

Nummer 35/15

26 augustus 2015

Nummer 01/15

1

1 januari 2015

Inleiding

Introduction

Hoofdblad

Patent Bulletin

Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in elektronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14 rubrieken.

The Patent Bulletin appears on the 3rd working day of each week. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. Each issue of the Bulletin consists of 14 headings.

Bijblad Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober) in elektronische vorm via www.rvo.nl/octrooien. Het Bijblad bevat officiële mededelingen en andere wetenswaardigheden waarmee Octrooicentrum Nederland en zijn klanten te maken hebben.

Official Journal Appears four times a year (January, April, July, October) in electronic form on the www.rvo.nl/octrooien. The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers.

Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:

Subscription rates per calendar year:

Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in elektronische vorm op de website van Octrooicentrum Nederland.

Patent Bulletin and Official Journal: free of charge in electronic form on the website of the Netherlands Patent Office.

Bezoekadres: Octrooicentrum Nederland Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postadres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag Telefoon: 088-6026656 Telefax: 088-6029024 Bankrekeningnummer: Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098 Iban: NL08RBOS0569994098 BIC: RBOSNL2A

Visiting address: Netherlands Patent Office Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postadress Post Office Box: 10366 2501 HJ Den Haag Telephone: +31(0)88 602656 Telefax: +31(0)88 6029024 Account: Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098 Iban: NL08RBOS0569994098 BIC: RBOSNL2A

Nummer 01/15

Inhoudsopgave

2

Blz.

1 januari 2015

Content

Page

Rubriek NL1 Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet 1995.

5

Heading NL1 Contains data concerning Netherlands patent applications which have been entered in the patent register under the Patents Act 1995.

5

Rubriek NL2 Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende octrooien op grond van de Octrooiwet 1995.

8

Heading NL2 Contains data concerning Netherlands patents which have been entered in the patent register under the Patents Act 1995.

8

Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen.

12

Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications.

12

Rubriek EP2 bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien.

13

Heading EP2 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands.

13

Rubriek EP3 Bevat gegevens betreffende voor Nederland verleende Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6 van de Octrooiwet 1995.

200

Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the Patents Act 1995.

200

Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten.

251

Heading SPC Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates.

251

Rubriek TvH Bevat gegevens betreffende topografieën van halfgeleiderproducten.

252

Heading TvH Contains data concerning depots of original topographies of semi-conductor products.

252

Rubriek VB1 Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de Octrooiwet 1995.

253

Heading VB1 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law.

253

Rubriek VB2 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

254

Heading VB2 Contains data concerning requests and notices of opposition under the General administrative law in respect of which a decision has been taken or in respect for which a report has been made.

254

Rubriek OV Bevat gegevens betreffende ingeschreven overdrachten.

255

Heading OV Contains data concerning registered assignments.

255

Rubriek NW Bevat gegevens betreffende ingeschreven naamswijzigingen.

258

Heading NW Contains data concerning registered changes in the names of the applicants or proprietors.

258

Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen.

259

Heading MED Contains data concerning other communications.

259

Rubriek VRV Bevat gegevens betreffende verval of nietigverklaring

260

Heading VRV Contains data concerning lapse or annulment.

260

Rubriek VRB Bevat gegevens betreffende verbeteringen op eerdere publicaties.

261

Heading VRB Contains data concerning corrections on earlier publications.

261

Nummer 01/15

3

1 januari 2015

Overzicht van Inid codes INID CODES

INID CODES

Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om de verschillende bibliografische gegevens te kunnen begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is een acronym van Internationally agreed Numbers for Identification of Data. De definities van INID codes wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.

“INID” Codes are used on the front pages of patent documents and in official gazettes to identify various bibliographic data items without knowledge of the language used and the industrial property laws applied. “INID” is an acronym for “Internationally agreed Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes are usually given in parenthesis adjacent to the appropriate bibliographic data item. The definitions of the INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998) and are listed below:

(11) Octrooinummer (13) Soort document volgens WIPO standaard 16

(11) (13)

(15) (21) (22) (23) (25)

Correctie informatie Octrooiaanvraagnummer Datum van indiening Datum tentoonstelling Taal van indiening

(15) (21) (22) (23) (25)

(26) (30) (31) (32) (33)

Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd Voorrangsgegevens Nummer voorrang Datum voorrang Land van herkomst voorrang

(26) (30) (31) (32) (33)

(34) Oorspronkelijk land van indiening

(34)

(40) Datum van inschrijving (41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag

(40) (41)

(42) Datum van inschrijving van een onderzochte aanvraag (openbaarmaking)

(42)

(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd

(43)

(44) Datum van openbaarmaking

(44)

(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45) in Nederland (46) Inschrijvingsdatum conclusies

(46)

(47) Verleningsdatum octrooi (48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is uitgegeven (51) Internationale Octrooiclassificatie (54) Korte aanduiding (62) Nummer moeder aanvraag

(47) (48)

(68) (71) (72) (73)

(68) (71) (72) (73)

Nummer basis octrooi Naam aanvrager(s) Naam uitvinder(s) Naam octrooihouder(s)

(51) (54) (62)

Patent number Kind of document code according to WIPO standard ST.16 Patent correction information Application number Date(s) of filing application(s) Date of exhibition Language in which the published application was originally filed Language in which the application is published Priority Data Number(s) assigned to priority application(s) Date(s) of filling of priority application(s) WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national patent office alloting the priority application number or the organization alloting the regional priority application number: for international applications filed under the PCT, the code "WO" is used. For priority fillings under the regional or international arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code indentifying at least one country party to the Paris Union for which the regional or international application was made. Date(s) of making available to the public Date of making available to the public by viewing, or copying on request an unexamined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. Date of making available to the public by viewing, or copying on request an examined patent document, on which no grant has taken place on or before the said date. Date of publication by printing or similar process of anexamined document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of an examined document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of a document on which no grant has taken place on or before said date Date of publication by printing or similar process of the claim(s) only of a document Date from which the patent takes effect Date of issuance of a corrected patent document International Patent Classification Title of the invention Number and, if possible, filling date of the earlier application from which the present document has been divided out Number of the basic patent Name(s) of the applicant(s) Name(s) of the inventor(s) if know to be such Name(s) of grantee(s)

Nummer 01/15

4

(74) Naam gemachtigde (75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn

(74) (75)

(81) Aangewezen landen volgens de PCT (83) Informatie over micro organismen

(81) (83)

(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien

(84)

(86) Nummer van omgezette aanvraag

(86)

(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag (92) Certificaten: nummer en datum van de eerste nationale vergunning voor een geneesmiddel

(87) (92)

(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor een geneesmiddel

(93)

(94) Expiratiedatum voor een topografie (95) Certificaten: naam van het product

(94) (95)

1 januari 2015 Name(s) of the attorney(s) or agent(s) Name(s) of inventor(s) who is (are) also application(s) Designated States(s) according to the PCT Information concerning the deposit of microorganisms Designated Contracting States under regional patent conventions Application number of a PCT-application or number of European patent which is converted into a national application Publication date and number of a PCT application For an SPC, number and date of the first national authorization to place the product on the market as a medicinal product For an SPC, number and date and where applicable, country of origin, of the first authorzation to place the product on the market as a medicinal product within a regional economic community Calculated date of expiry of the topography Name of the product protected by the basic patent and in respect of which the SPC has been apllied for or granted

Nummer 01/15

5

1 januari 2015

Rubrieken NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale Octrooiclassificatie. (51) A01G 9/10 (21) 2012270 (22) 14.02.2014 (54) A plant growing device. (71) Max Roots B.V. te Poeldijk (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Reinerus Cornelis Wilhelmus van den Ende te Poeldijk (41) 17.08.2015 (51) B62B 3/00 A01G 9/14 (21) 1040672 (22) 14.02.2014

(41) 17.08.2015

(74) ir. Aalbers te Amsterdam

(51) F16H 57/04 A01K 5/00 A01D 69/03

(72) Jerry Marten de Greef te Hoofddorp

(21) 2012242

(51) A61C 13/003

(22) 11.02.2014

(21) 2012233

(54) Menger voor veevoer. (71) Trioliet Holding B.V. te OLDENZAAL (74) ir. Aalbers te Amsterdam (72) Cornelis Hendricus Liet te Losser (41) 17.08.2015 (51) A24F 47/00 (21) 2012264

(22) 13.02.2014 (54) Opzetstuksysteem voor een plantentransportkar en werkwijze (54) Electronic cigarette. voor het vervaardigen ervan. (71) Sluis Cigar Machinery B.V. te Kampen (71) Kuma II B.V. te Waardenburg (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (74) ir. Brants te Gent (72) Egbert Cornelis Klop te Waardenburg Johannes Klop te Brakel

(72) Oscar Slurink te Heino Mark Leendert Meijer te Zwolle

(41) 17.08.2015

(51) B62K 15/00 A45C 13/28

(51) A01G 9/24 A01G 31/02

(41) 17.08.2015

(21) 2012245

(21) 2012250

(22) 12.02.2014

(22) 12.02.2014

(54) A foldable vehicle.

(54) Werkwijze voor het installeren van een teeltvloersysteem en teeltvloersysteem.

(71) Royalty Bugaboo GmbH te Zug, Zwitserland (CH)

(71) Erfgoed B.V. te Moerkapelle

(74) ir. Riem te Eindhoven

(72) Machiel Gerardus Theodorus (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk Marie Barenbrug te Amsterdam Vincent Bernardus Hubertus ten (72) Hugo Willem Lambertus Paans te Horn te Haarlem Moerkapelle (41) 17.08.2015

(41) 17.08.2015

(51) A01G 9/24 A01G 31/02

(51) A47B 51/00 A47B 46/00

(21) 2012248

(21) 2012266

(22) 12.02.2014

(22) 14.02.2014

(41) 17.08.2015

(22) 10.02.2014 (54) Protheseconstructie in een gebit. (71) Jozef Jansen te Eemnes (74) ir. Plaggenborg te Almere (72) Jozef Jansen te Eemnes (41) 17.08.2015 (51) B42D 15/04 A63F 9/10 A63F 3/00 (21) 2012267 (22) 14.02.2014 (54) Jigsaw puzzle; puzzle piece for such a jigsaw puzzle; booklet comprising such a puzzle piece and method for manufacturing such a booklet. (71) Megapromotions Worldwide B.V. te Haarlem (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Hans Willem Andre Kok te Haarlem Antonius Cornelis Verbruggen te Haarlem (41) 17.08.2015 (51) A63H 33/10 A63H 33/08 A63H 33/06 (21) 2012243 (22) 11.02.2014 (54) Elementen van constructiespeelgoed. (71) Mark Rondema te Amstelveen (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

(72) (54) Inrichting voor het verstellen van (41) een ondersteuningsorgaan. Erfgoed B.V. te Moerkapelle (51) (71) Gerardus Wilhelmus Johannes ir. Mertens c.s. te Rijswijk Maria Bekkers te Nistelrode Hugo Willem Lambertus Paans te Bernardus Johannes Joseph Maria Moerkapelle Bekkers te Sint-Oedenrode 17.08.2015 (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

Mark Rondema te Amstelveen

(54) Teeltvloersysteem en werkwijze.

17.08.2015

(71)

B24B B24B B24B B24B B24B B24B

(74) (72) (41)

(51) A01G 27/04

9/00 7/17 7/12 7/00 41/00 29/00

(72) Gerardus Wilhelmus Johannes Maria Bekkers te Nistelrode

(21) 1040664

(21) 2012234 (22) 10.02.2014

(41) 17.08.2015

(54) Plant holder.

(51) A47B 77/02

(71) Vivi B.V. te 's-Gravendeel

(21) 2012268

(54) Inrichting voor het ontbramen en/of afronden van een in hoofdzaak vlak product.

(74) drs. Derks te Amsterdam

(22) 14.02.2014

(72) Jacob Johannes Bijl te BurghHaamstede

(54) Kitchen island. (71) Spavaldo B.V. te Hoofddorp

(22) 11.02.2014

(71) Timesavers International B.V. te Goes (72) Bert Ouke Loijenga te Goes (41) 17.08.2015

Nummer 01/15 (51) B29L 31/52 B29L 23/00 B29C 70/46 B29C 70/38 A63B 59/70 A63B 59/55 A63B 59/00 (21) 2012239 (22) 11.02.2014 (54) Method of manufacturing an elongated article, elongated article, obtainable by the method, and weight distributing system, adapted to be provided in an inner cavity of the elongated article.

6 (21) 1040665

(74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(22) 11.02.2014

(72) Joop Roodenburg te Delft Wouter Gerard Leo Jinssen te Katwijk

(54) Inrichting voor het registreren van geparkeerde fietsen.

(71) Maurice Wilhelmus Léon Paulssen (41) 17.08.2015 te Montfort (51) F27D 1/00 C04B 35/043 (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven C01F 5/08 (72) Maurice Wilhelmus Léon Paulssen (21) 2012271 te Montfort (22) 14.02.2014 (41) 17.08.2015 (51) B62L 5/02 B62K 5/02 (21) 2012240 (22) 11.02.2014

(71) WESP Holding B.V. te Eindhoven

(54) Hub system and vehicle.

(74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag

(71) Berg Toys Beheer B.V. te Ede

(72) Marc Marinus Johannes Leonardus Giebels te Geldrop Haro Egbert Georg Roderik van Panhuys te 's-Hertogenbosch Johan Erhard Sluiters te Lieshout

(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

(41) 17.08.2015 (51) G02B 3/00 G02B 13/00 B29D 11/00 (21) 2012262 (22) 13.02.2014 (54) Method of fabricating a wafer level optical lens assembly. (71) Anteryon Wafer Optics B.V. te Eindhoven (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Antonius Adrianus Maria Mouws te Wintelre Edwin Maria Wolterink te Valkenswaard Koen Gerard Demeyer te Genk, België (BE) (41) 17.08.2015 (51) B29D 30/42 (21) 2012253 (22) 12.02.2014 (54) Tire building machine and method for forming a tire layer, in particular a breaker ply. (71) VMI Holland B.V. te Epe (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) Cornelis Wouteres Janszen te Harderwijk (41) 17.08.2015 (51) B60C 17/04 (21) 1040666 (22) 12.02.2014 (54) Inrichting voor het beschermen van de band en of velg bij een lekke band. (71) Mettendaf te Lelystad (72) Wilgo Roberto Mettendaf te LELYSTAD (41) 17.08.2015 (51) E04H 6/42 B62H 3/00

1 januari 2015

(72) Hendrik van den Berg te Ede Peter Edwin Andeweg te Ede Thijs Mattheus Johannes Marie van Dooren te Ede Wessel Anton Caspar Akveld te Ede (41) 17.08.2015 (51) B65D 88/74 (21) 2012992 (22) 12.06.2014

(54) Method for producing dead burned magnesia and products obtainable thereby. (71) Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V. te Veendam (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Frans Hendrikus Johannes Goorman te Veendam Marten Robert Pieter van Vliet te Veendam Christos Aneziris te Freiberg, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (41) 17.08.2015 (51) C08G 75/30 C08G 71/02 C08G 69/28 (21) 2012235

(22) 10.02.2014 (54) Freight container and method for (54) High Performance biobased transporting cargo. polyamides, polysulfonamide, (71) Unit45 B.V. te Rotterdam and polyureas. Yangzhou Tonglee Reefer (71) Technische Universiteit Delft te Container Co., Ltd. te Jiangsu, Delft China (CN) (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Johannes Baptistus Koolen te Rotterdam Jan Nouwen te Rotterdam (31) 201420250748.2 (32) 16.05.2014 (33) China (41) 17.08.2015

(72) Janna Willemina ten Brinke te Delft Theodorus Jacobus Dingemans te Delft (41) 17.08.2015 (51) C12N 1/36 C12N 1/12 C02F 3/32

(51) B65G 49/06 B65D 85/48

(21) 2012273

(21) 1040662

(54) Microalgae granules.

(22) 10.02.2014

(22) 14.02.2014

(71) Technische Universiteit Delft te Delft Technologiestichting STW te UTRECHT Haarmans Dongen Beheer B.V. te Dongen (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag ir. Ferguson te Amersfoort (72) Peter Rudolf Mooij te Delft Marinus Cornelis Maria van Sindy Haarmans te Dongen Loosdrecht te Delft 17.08.2015 Robbert Kleerebezem te Delft B66C 23/52 Jelmer Tamis te Delft B66C 13/06 (41) 17.08.2015

(54) Bok voor het opstaand steunen van platen. (71) (74) (72) (41) (51)

(21) 2012258

(22) 13.02.2014 (54) Damping device, damping system, vessel equipped with damping system and damping method. (71) Itrec B.V. te Schiedam

(51) E04B 1/344 (21) 2012241 (22) 11.02.2014 (54) Voor personen toegankelijk gebouw. (71) Unda Maris Holding N.V. te Willemstad, CURAÇAO (CW)

Nummer 01/15

7

(74) mr. drs. Hooiveld c.s. te Den Haag

(71) Hoefnagels Special Systems B.V. te TILBURG

(72) Wilhelmus Jan Reinier Karel Snel te Zwaag

(74) ir. Heuvel c.s. te 'sHertogenbosch

(41) 17.08.2015

(72) Bennie Gerardus Petrus Snoeijs te Zegge Rogier Johannes Vincent Pijpers te Arendonk

(51) E04B 1/348 (21) 2012260 (22) 13.02.2014

(41) (54) Module voor het modulair (51) bouwen van een gebouw alsmede samenstel voorzien van (21) dergelijke modules. (22) (71) Woonovatie B.V. te Beesel

17.08.2015

(72) Hendrikus Bernardus Theodorus Schrijver te Wijchen Gerardus Bernardus Franciscus Maria Schrijver te Bletchingley, GROOT BRITTANNIË (GB) (41) 17.08.2015 (51) E04D 3/35 E04D 13/03

(72) Elizabeth Francisca van Snippenberg van Duffelen te Leerdam (41) 17.08.2015

2012265

(21) 2013676

14.02.2014

(22) 13.02.2014

(22) 24.10.2014 (54) A method of clamping articles for a lithographic apparatus, a controller for a lithographic apparatus, a chuck, a method of using a chuck and a device manufacturing method. (71) ASML Netherlands B.V. te Veldhoven (74) ir. Maas te Veldhoven (72) Ronald van der Wilk te Veldhoven (31) 14154674.7 (32) 11.02.2014 (33) Europees Octrooi Bureau

(41) 17.08.2015 (54) Luchtgordijninrichting en werkwijze voor het realiseren van (51) G05B 19/4099 een in hoofdzaak horizontaal (21) 2012251 luchtgordijn. (22) 12.02.2014 (71) Biddle B.V. te Kootstertille

(54) Method of producing a piece of jewellery, a system, computer Dmitri Horowitz te Leeuwarden program and memory means for Patrick Johannes Hendrikus Maria such. Janssen te Bolsward (71) Biometric Design Systems B.V. te 17.08.2015 Amsterdam F24F 13/02 (74) drs. Altenburg te Culemborg F16L 3/14 (72) Franciscus Alexander Grootjen te F16G 11/10 Nijmegen F16G 11/04 Marcus Grootjen te Haarlem F16B 2/08 Mark Albert Bos te Twisk 2012269 (41) 17.08.2015 14.02.2014 (51) G06F 3/0486 Clamping device and method for G06F 3/0482 hanging an air duct. G06F 3/0481 Nijburg Industrie B.V. te (21) 2012236 Sappemeer (22) 10.02.2014 ir. Jansen c.s. te Den Haag (54) Graphical user interface for Hermannus Johannes Maria mobile touchscreen-based Legtenberg te Sappemeer navigation. 17.08.2015 (71) Triple IT B.V. te Alkmaar

(74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (72)

(41) (51)

(21) 2012246 (22) 12.02.2014 (54) Light transmitting roof panel.

(21)

(71) Atlas Acomfa B.V. te Noordwijkerhout

(54)

(22)

(74) Hoekstra te Eindhoven (72) Adrianus Gerardus de Klerk te Noordwijkerhout

(71)

(41) 17.08.2015

(74)

(51) E06B 9/80 A62C 2/24 A62C 2/10

(72) (41)

(21) 2012247

(51) G01C 15/06 B25H 7/00

(22) 12.02.2014

(74) ir. Verhees te Nuenen

(51) H01L 21/687 G03F 7/20

(54) Method for installing a piping element in a pre-existing pipe line, and coupling element for (72) Hendrik Jacobus Marie Stevens te use in such a method. Beesel (71) Hydramedes B.V. te Helmond Michiel Stevens te Reuver (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (41) 17.08.2015 (72) Kilianus Anselmus Maximilianus (51) E04B 1/70 Benedictus Belderbos te Helmond (21) 2012238 (41) 17.08.2015 (22) 11.02.2014 (51) F25D 23/02 (54) Ontvochtigingsinrichting en muur F24F 9/00 voorzien van een dergelijke (21) 2012259 ontvochtigingsinrichting.

(74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

hoogtematen op een wand. (71) Elizabeth Francisca van Snippenberg van Duffelen te Leerdam

G01F 15/18 F16L 41/00

(74) ir. Veldman-Dijkers te SittardGeleen

(71) Hendrikus Bernardus Theodorus Schrijver te Wijchen Gerardus Bernardus Franciscus Maria Schrijver te Bletchingley, GROOT BRITTANNIË (GB)

1 januari 2015

(54) Rolscherm en samenstel van een (21) 2012244 af te schermen opening in een (22) 11.02.2014 gebouw en een dergelijk (54) Aftekenhulpmiddel voor het rolscherm. aftekenen van één of meer

(74) ir. Aalbers te Amsterdam (72) Robert Overweg te Alkmaar Daan Zonneveld te Alkmaar Jordi Bruin te Alkmaar (41) 17.08.2015

Nummer 01/15

8

1 januari 2015

NL2: Verlening van Nederlandse octrooien. (51) A01G 9/10 (21) 2012270 (22) 14.02.2014 (54) A plant growing device. (73) Max Roots B.V. te Monster (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Reinerus Cornelis Wilhelmus van den Ende te Poeldijk (47) 17.08.2015 (51) B62B 3/00 A01G 9/14

A01K 5/00 A01D 69/03 (21) 2012242 (22) 11.02.2014 (54) Menger voor veevoer. (73) Trioliet Holding B.V. te OLDENZAAL (74) ir. Aalbers te Amsterdam (72) Cornelis Hendricus Liet te Losser (47) 17.08.2015 (51) A01K 11/00 (21) 2010678

(21) 1040672

(22) 22.04.2013

(22) 14.02.2014

(54) Mannelijke en vrouwelijke delen van een dierenidentificatieinrichting.

(22) 31.10.2014 (54) Zonnescherm, regenscherm of dergelijke. (73) BRUSTOR, naamloze vennootschap te Gullegem, België (BE) (74) ir. Lips c.s. te Den Haag (72) Louis Brutsaert te Menen, België (BE) (31) 2013/0751 (32) 05.11.2013 (33) België (47) 17.08.2015 (51) B62K 15/00 A45C 13/28

(54) Opzetstuksysteem voor een plantentransportkar en werkwijze (73) Allflex Europe te Vitré, Frankrijk voor het vervaardigen ervan. (FR) (73) Kuma II B.V. te Waardenburg (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (74) ir. Brants te Gent (72) Jean-Jacques Hilpert te Vitré, (72) Egbert Cornelis Klop te Frankrijk (FR) Waardenburg Johan Decaluwé te Laval, Johannes Klop te Brakel Frankrijk (FR) (47) 17.08.2015 Mathieu van Delden te Bad Bentheim, BONDSREPUBLIEK (51) A01G 9/24 DUITSLAND (DE) A01G 31/02

(21) 2012245

(21) 2012250

(51) A47B 51/00 A47B 46/00

(31) 1253715

(22) 12.02.2014

(32) 23.04.2012

(54) Werkwijze voor het installeren van een teeltvloersysteem en teeltvloersysteem.

(33) Frankrijk (47) 17.08.2015

(73) Erfgoed Materieel B.V. te Moerkapelle

(21) 2012094

(74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(51) A01K 15/02 (22) 16.01.2014

(54) Inrichting voor het varkens (72) Hugo Willem Lambertus Paans te afleren van staartbijten. Moerkapelle (73) Friedhelm Albers te Lengerich, (47) 17.08.2015 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A01G 9/24 A01G 31/02 (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(22) 12.02.2014 (54) A foldable vehicle. (73) Royalty Bugaboo GmbH te Zug, Zwitserland (CH) (74) ir. Riem te Eindhoven (72) Machiel Gerardus Theodorus Marie Barenbrug te Amsterdam Vincent Bernardus Hubertus ten Horn te Haarlem (47) 17.08.2015

(21) 2012266 (22) 14.02.2014 (54) Inrichting voor het verstellen van een ondersteuningsorgaan. (73) Gerardus Wilhelmus Johannes Maria Bekkers te Nistelrode Bernardus Johannes Joseph Maria Bekkers te Sint-Oedenrode (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Gerardus Wilhelmus Johannes Maria Bekkers te Nistelrode (47) 17.08.2015

(54) Teeltvloersysteem en werkwijze.

(72) Friedhelm Albers te Lengerich, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Erfgoed Materieel B.V. te Moerkapelle

(31) 102013000749 (32) 17.01.2013

(22) 14.02.2014

(74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) 2012248 (22) 12.02.2014

(72) Hugo Willem Lambertus Paans te (47) 17.08.2015 Moerkapelle (51) A24F 47/00 (47) 17.08.2015 (21) 2012264 (51) A01G 27/04 (22) 13.02.2014

(51) A47B 77/02 (21) 2012268 (54) Kitchen island. (73) Spavaldo B.V. te Hoofddorp (74) ir. Aalbers te Amsterdam (72) Jerry Marten de Greef te Hoofddorp (47) 17.08.2015

(21) 2012234

(54) Electronic cigarette.

(22) 10.02.2014

(51) A61C 13/003

(54) Plant holder.

(73) Sluis Cigar Machinery B.V. te Kampen

(21) 2012233

(73) Vivi B.V. te 's-Gravendeel

(74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(74) drs. Derks te Amsterdam

(72) Oscar Slurink te Heino Mark Leendert Meijer te Zwolle

(54) Protheseconstructie in een gebit.

(72) Jacob Johannes Bijl te BurghHaamstede

(47) 17.08.2015

(47) 17.08.2015

(51) A45B 23/00

(51) F16H 57/04

(21) 1041029

(22) 10.02.2014 (73) Jozef Jansen te Eemnes (74) ir. Plaggenborg te Almere (72) Jozef Jansen te Eemnes (47) 17.08.2015

Nummer 01/15 (51) B42D 15/04 A63F 9/10 A63F 3/00 (21) 2012267 (22) 14.02.2014 (54) Jigsaw puzzle; puzzle piece for such a jigsaw puzzle; booklet comprising such a puzzle piece and method for manufacturing such a booklet. (73) Megapromotions Worldwide B.V. te Haarlem (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Hans Willem Andre Kok te Haarlem Antonius Cornelis Verbruggen te Haarlem (47) 17.08.2015 (51) A63H 33/10 A63H 33/08 A63H 33/06 (21) 2012243 (22) 11.02.2014 (54) Elementen van constructiespeelgoed. (73) Mark Rondema te Amstelveen (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) Mark Rondema te Amstelveen (47) 17.08.2015 (51) B24B B24B B24B B24B B24B B24B

9/00 7/17 7/12 7/00 41/00 29/00

(21) 1040664 (22) 11.02.2014 (54) Inrichting voor het ontbramen en/of afronden van een in hoofdzaak vlak product. (73) Timesavers International B.V. te Goes (72) Bert Ouke Loijenga te Goes (47) 17.08.2015 (51) B29L 31/52 B29L 23/00 B29C 70/46 B29C 70/38 A63B 59/70 A63B 59/55 A63B 59/00 (21) 2012239 (22) 11.02.2014 (54) Method of manufacturing an elongated article, elongated article, obtainable by the method, and weight distributing system, adapted to be provided in an inner cavity of the elongated article. (73) WESP Holding B.V. te Eindhoven (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (72) Marc Marinus Johannes Leonardus Giebels te Geldrop Haro Egbert Georg Roderik van

9 Panhuys te 's-Hertogenbosch Johan Erhard Sluiters te Lieshout (47) 17.08.2015 (51) G02B 3/00 G02B 13/00 B29D 11/00 (21) 2012262 (22) 13.02.2014 (54) Method of fabricating a wafer level optical lens assembly. (73) Anteryon Wafer Optics B.V. te Eindhoven (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Antonius Adrianus Maria Mouws te Wintelre Edwin Maria Wolterink te Valkenswaard Koen Gerard Demeyer te Genk, België (BE) (47) 17.08.2015 (51) B29D 30/42 (21) 2012253 (22) 12.02.2014

1 januari 2015 (32) 31.05.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 17.08.2015 (51) E04H 6/42 B62H 3/00 (21) 1040665 (22) 11.02.2014 (54) Inrichting voor het registreren van geparkeerde fietsen. (73) MPB Concepts B.V. te EINDHOVEN (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) Maurice Wilhelmus Léon Paulssen te Montfort (47) 17.08.2015 (51) B62L 5/02 B62K 5/02 (21) 2012240 (22) 11.02.2014 (54) Hub system and vehicle. (73) Berg Toys Beheer B.V. te Ede (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag

(72) Hendrik van den Berg te Ede Peter Edwin Andeweg te Ede Thijs Mattheus Johannes Marie van Dooren te Ede Wessel Anton Caspar Akveld te Ede

(72) Cornelis Wouteres Janszen te Harderwijk

(47) 17.08.2015 (51) B65D 88/74

(47) 17.08.2015

(21) 2012992

(51) B60C 17/04

(22) 12.06.2014

(21) 1040666

(54) Freight container and method for transporting cargo.

(54) Tire building machine and method for forming a tire layer, in particular a breaker ply. (73) VMI Holland B.V. te Epe

(22) 12.02.2014 (54) Inrichting voor het beschermen van de band en of velg bij een lekke band. (73) Mettendaf te Lelystad (72) Wilgo Roberto Mettendaf te LELYSTAD (47) 17.08.2015 (51) H02J 7/00 B60L 11/18 (21) 2010894 (22) 30.05.2013

(73) Unit45 B.V. te Rotterdam Yangzhou Tonglee Reefer Container Co., Ltd. te Jiangsu, China (CN) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Johannes Baptistus Koolen te Rotterdam Jan Nouwen te Rotterdam (31) 201420250748.2 (32) 16.05.2014 (33) China

(47) 17.08.2015 (54) Energieopslaginrichting, systeem met een energieopslaginrichting (51) B65G 49/06 B65D 85/48 en werkwijze voor het ter (21) 1040662 beschikking stellen van een voedingsspanning. (22) 10.02.2014 (73) Robert Bosch GmbH te Stuttgart, (54) Bok voor het opstaand steunen BONDSREPUBLIEK DUITSLAND van platen. (DE) (73) Haarmans Dongen Beheer B.V. te (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag Dongen (72) Peter Feuerstack te Ludwigsburg, (74) ir. Ferguson te Amersfoort BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) Sindy Haarmans te Dongen (DE) (47) 17.08.2015 Erik Weissenborn te Stuttgart, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) B66C 23/52 (DE) B66C 13/06 Martin Kessler te Schwaebisch (21) 2012258 Gmuend, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 13.02.2014 (31) 102012209179

(54) Damping device, damping

Nummer 01/15 system, vessel equipped with damping system and damping method. (73) Itrec B.V. te Schiedam (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Joop Roodenburg te Delft Wouter Gerard Leo Jinssen te Katwijk (47) 17.08.2015 (51) F27D 1/00 C04B 35/043 C01F 5/08

10

1 januari 2015

(54) Microalgae granules.

(74) Hoekstra te Eindhoven

(73) Technische Universiteit Delft te Delft Technologiestichting STW te UTRECHT

(72) Adrianus Gerardus de Klerk te Noordwijkerhout

(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Peter Rudolf Mooij te Delft Marinus Cornelis Maria van Loosdrecht te Delft Robbert Kleerebezem te Delft Jelmer Tamis te Delft (47) 17.08.2015

(47) 17.08.2015 (51) E06B 9/80 A62C 2/24 A62C 2/10 (21) 2012247 (22) 12.02.2014 (54) Rolscherm en samenstel van een af te schermen opening in een gebouw en een dergelijk rolscherm.

(21) 2012271

(51) E04B 1/344

(22) 14.02.2014

(21) 2012241

(54) Method for producing dead burned magnesia and products obtainable thereby.

(22) 11.02.2014

(73) Hoefnagels Special Systems B.V. te TILBURG

(54) Voor personen toegankelijk gebouw.

(74) ir. Heuvel c.s. te 'sHertogenbosch

(73) Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V. te Veendam

(73) Unda Maris Holding N.V. te Willemstad, CURAÇAO (CW)

(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

(74) mr. drs. Hooiveld c.s. te Den Haag

(72) Bennie Gerardus Petrus Snoeijs te Zegge Rogier Johannes Vincent Pijpers te Arendonk

(72) Frans Hendrikus Johannes Goorman te Veendam Marten Robert Pieter van Vliet te Veendam Christos Aneziris te Freiberg, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 17.08.2015

(72) Wilhelmus Jan Reinier Karel Snel te Zwaag (47) 17.08.2015

(51) G01F 15/18 F16L 41/00

(51) E04B 1/348

(21) 2012265

(21) 2012260

(22) 14.02.2014

(22) 13.02.2014

(21) 2007583 (54)

(73) (74)

(54) Method for installing a piping element in a pre-existing pipe line, and coupling element for use in such a method.

(54) Module voor het modulair bouwen van een gebouw alsmede samenstel voorzien van 12.10.2011 (73) Hydramedes B.V. te Helmond dergelijke modules. Werkwijze, inrichting en systeem (73) Woonovatie B.V. te Beesel (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven voor het beperken van (72) Kilianus Anselmus Maximilianus (74) ir. Veldman-Dijkers te Sittardbiologische groei. Benedictus Belderbos te Helmond Geleen Luykx Patenten B.V. te De Goorn (72) Hendrik Jacobus Marie Stevens te (47) 17.08.2015 ir. Hoeben te Hilversum Beesel (51) F25D 23/02

(51) C02F 1/36 (22)

(47) 17.08.2015

(72) Cornelius Petrus Maria Luykx te De Goorn (31) 2005505 (32) 12.10.2010 (33) Nederland (47) 17.08.2015 (51) C08G 75/30 C08G 71/02 C08G 69/28 (21) 2012235 (22) 10.02.2014 (54) High Performance biobased polyamides, polysulfonamide, and polyureas. (73) Technische Universiteit Delft te Delft (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

Michiel Stevens te Reuver

(21) 2012259

(51) E04B 1/70

(22) 13.02.2014

(21) 2012238

(54) Luchtgordijninrichting en werkwijze voor het realiseren van een in hoofdzaak horizontaal (54) Ontvochtigingsinrichting en muur luchtgordijn. voorzien van een dergelijke (73) Biddle B.V. te Kootstertille ontvochtigingsinrichting. (22) 11.02.2014

(73) Hendrikus Bernardus Theodorus Schrijver te Wijchen Gerardus Bernardus Franciscus Maria Schrijver te Bletchingley, GROOT BRITTANNIË (GB)

(74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag

(74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(51) F24F 13/02 F16L 3/14 F16G 11/10 F16G 11/04 F16B 2/08

(72) Hendrikus Bernardus Theodorus Schrijver te Wijchen Gerardus Bernardus Franciscus Maria Schrijver te Bletchingley, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) Janna Willemina ten Brinke te Delft (47) 17.08.2015 Theodorus Jacobus Dingemans te (51) E04D 3/35 Delft E04D 13/03 (47) 17.08.2015 (21) 2012246 (51) C12N 1/36 (22) 12.02.2014 C12N 1/12 C02F 3/32 (54) Light transmitting roof panel. (21) 2012273 (22) 14.02.2014

F24F 9/00

(47) 17.08.2015

(73) Atlas Acomfa B.V. te Noordwijkerhout

(72) Dmitri Horowitz te Leeuwarden Patrick Johannes Hendrikus Maria Janssen te Bolsward (47) 17.08.2015

(21) 2012269 (22) 14.02.2014 (54) Clamping device and method for hanging an air duct. (73) Nijburg Industrie B.V. te Sappemeer (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Hermannus Johannes Maria Legtenberg te Sappemeer

Nummer 01/15

11

1 januari 2015

(47) 17.08.2015

(51) G05B 19/4099

(51) G01C 15/06 B25H 7/00

(21) 2012251 (22) 12.02.2014

(21) 2012236

(21) 2012244

(54) Method of producing a piece of jewellery, a system, computer program and memory means for such.

(22) 10.02.2014

(22) 11.02.2014 (54) Aftekenhulpmiddel voor het aftekenen van één of meer hoogtematen op een wand. (73) Elizabeth Francisca van Snippenberg van Duffelen te Leerdam (74) ir. Verhees te Nuenen (72) Elizabeth Francisca van Snippenberg van Duffelen te Leerdam (47) 17.08.2015

G06F 3/0482 G06F 3/0481

(54) Graphical user interface for mobile touchscreen-based navigation.

(73) Biometric Design Systems B.V. te (73) Triple IT B.V. te Alkmaar Amsterdam (74) ir. Aalbers te Amsterdam (74) drs. Altenburg te Culemborg (72) Robert Overweg te Alkmaar (72) Franciscus Alexander Grootjen te Daan Zonneveld te Alkmaar Nijmegen Jordi Bruin te Alkmaar Marcus Grootjen te Haarlem (47) 17.08.2015 Mark Albert Bos te Twisk (47) 17.08.2015 (51) G06F 3/0486

Nummer 01/15

12

1 januari 2015

EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen. Nummer van het Europese octrooi aanvrage (11)

Datum Publicatie Europese aanvrage (43)

IPC klasse (51)

Naam/Woonplaats aanvrager (71)

Nummer 01/15

13

1 januari 2015

EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van internationale octrooiclassificatie. (51) A01B 15/06

GmbH & Co. KG te 49205 HASBERGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP10188327.0 (22) 21.10.2010

(31) 603728 (72) JOHANNABER, Stefan, Jan te (21) EP10723577.2 49536 LIENEN, BONDSREPUBLIEK (32) 22.10.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (22) 28.05.2010 (54) Grain conveyor apparatus and (51) A01C 21/00 (31) 102009029894 system including separation A01C 17/00 (32) 23.06.2009 capability (11) EP2798929 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 19.08.2015 (21) EP14160293.8 (54) BODENBEARBEITUNGSWERKZEU (73) CNH Industrial Belgium nv te (22) 17.03.2014 G 8210 ZEDELGEM, België (BE) (31) 1354114 (47) 19.08.2015 (72) Farley, Herbert M. te 1355786 (73) Betek GmbH & Co. KG te 78733 ELISABETHTOWN, PA 17022, AICHHALDEN, BONDSREPUBLIEK (32) 03.05.2013 Verenigde Staten van Amerika 19.06.2013 DUITSLAND (DE) (US) (33) Frankrijk (72) KRAEMER, Ulrich te 77709 (51) A01F 12/00 Frankrijk WOLFACH, BONDSREPUBLIEK A01D 41/12 DUITSLAND (DE) (54) Procédé de paramétrage (11) EP2684444 SMEETS, Florian te 72270 automatique d'un contrôleur de (21) EP11859143.7 BAIERSBRONN, BONDSREPUBLIEK tâches d'une machine agricole, DUITSLAND (DE) (22) 21.12.2011 programme d'ordinateur, unité de commande et machine (51) A01B 73/06 (31) 20110005 agricole correspondants A01B 73/04 (32) 05.01.2011 (47) 19.08.2015 (11) EP1935224 (33) Kazachstan (73) SULKY-BUREL te 35220 (21) EP07018696.0 (54) CROP THRESHING METHOD CHATEAUBOURG, Frankrijk (FR) (22) 24.09.2007 (47) 19.08.2015 (72) Leveille, Lionel te 35500 VITRÉ, (31) 102006060280 (73) Republican Public Enterprise Frankrijk (FR) 102007018295 "Kazakh National Agrarian Juhel, Thomas te 35133 (11) EP2445329

(32) 20.12.2006 18.04.2007

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Gezogenes landwirtschaftliches Arbeitsgerät grosser Arbeitsbreite (47) 19.08.2015 (73) Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG te 49205 HASBERGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Pokriefke, Michael te 27798 HUDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Reinke, Wilfried te 26123 OLDENBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) van Zoest, Ralf te 49767 TWIST, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A01C 17/00 A01C 15/00 (11) EP2547190 (21) EP11708709.8 (22) 28.02.2011 (31) 102010015954 (32) 15.03.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ZWEISCHEIBENSTREUER (47) 19.08.2015 (73) Amazonen-Werke H. Dreyer

LÉCOUSSE, Frankrijk (FR) (51) A01D 41/14 A01D 34/30 A01D 34/135

University" of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan te ALMATY 050010, Kazachstan (KZ)

(54) A drive assembly for an agricultural harvesting platform

(72) SADYKOV, Zharylkasyn te ALMATY 050008, Kazachstan (KZ) ESPOLOV, Tlektes te ALMATY 050010, Kazachstan (KZ) ZHALNIN, Eduard te MOSCOW 109428, Russische Federatie (RU) AL'PEYSOV, Shohan te ALMATY 050008, Kazachstan (KZ) SADYKOVA, Saule te ALMATY 050008, Kazachstan (KZ)

(47) 19.08.2015

(51) A01D 43/063

(73) DEERE & COMPANY te MOLINE, ILLINOIS 61265-8098, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2702856 (21) EP13003195.8

(72) Weichholdt, Dirk te 57200 WOELFLING LES SARREGUEMIN, Frankrijk (FR) Meyer-Hamme, Friedrich te 66424 HOMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Brimeyer, Alex te BETTENDORF, IA IOWA 52722, Verenigde Staten van Amerika (US) Losa, Luis L te 28035 MADRID, Spanje (ES)

(31) 102012017350

(11) EP2769610 (21) EP14151958.7 (22) 21.01.2014 (31) 201313759509 (32) 05.02.2013 (33) Verenigde Staten van Amerika

(51) B07B 1/18 A01F 12/46 A01D 41/12 (11) EP2314148

(22) 21.06.2013 (32) 31.08.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Aufsitzmäher (47) 19.08.2015 (73) MTD PRODUCTS INC. te VALLEY CITY, OHIO 44280, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Musmann, Horst te 66130 BREBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Krumm, Alexander te 57520 GROSBLIEDERSTROFF, Frankrijk (FR) (51) A01D 43/063

Nummer 01/15 A01D 34/71

14

1 januari 2015

(31) 2010092

(47) 19.08.2015

(11) EP2710877

(32) 08.01.2013

(21) EP13184296.5

(33) Nederland

(73) Kalapa BVBA te 8670 KOKSIJDE, België (BE)

(22) 13.09.2013 (31) 2012206950

(54) Flower bucket with water-control device

(72) Rommelaere, Piet te 8670 KOKSIJDE, België (BE)

(32) 20.09.2012

(47) 19.08.2015

(33) Japan (54) Lawn mower (47) 19.08.2015 (73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO 107-8556, Japan (JP) (72) Yamamoto, Takahiro te WAKO-SHI SAITAMA, 351-0193, Japan (JP) Kimura, Tomokazu te WAKO-SHI SAITAMA, 351-0193, Japan (JP) Akazawa, Kohei te WAKO-SHI SAITAMA, 351-0193, Japan (JP) (51) A01D 75/18 (11) EP2756748 (21) EP14151223.6 (22) 15.01.2014 (31) 201300035 (32) 18.01.2013 (33) België (54) A detection device for detection of a foreign object for an agricultural harvesting machine (47) 19.08.2015 (73) CNH Industrial Belgium nv te 8210 ZEDELGEM, België (BE) (72) Depestel, Bernard E. D. te 8730 OEDELEM, België (BE) Desnijder, Dirk J. te 9032 WONDELGEM, België (BE) Missotten, Bart M. A. te 3020 WINKSELE, België (BE) Debilde, Benoit te 8000 BRUGGE, België (BE) Viaene, Karel M. C. te 8890 MOORSLEDE, België (BE) (51) F16C 39/02 F16C 35/04 F16C 19/52 A01F 15/18 A01D 75/18 A01D 41/12 (11) EP2452089 (21) EP10725862.6 (22) 28.05.2010 (31) 0911765 (32) 07.07.2009 (33) GROOT BRITTANNIË (54) BEARING SUPPORT ASSEMBLY (47) 19.08.2015 (73) Agco A/s te 8900 RANDERS, Denemarken (DK)

(51) A01P 7/04 A01N 63/00 (73) Hos, Peter Christiaan te 1544 PW A01N 43/54 ZAANDIJK A01N 25/34 (72) Hos, Peter Christiaan te 1544 PW A01M 1/20 ZAANDIJK A01M 1/02 (51) A01K 1/01 (11) EP2111755 (11) EP2430913

(21) EP08711322.1

(21) EP11182043.7

(22) 15.02.2008

(22) 20.09.2011

(31) 2007035030

(31) CR20100030

(32) 15.02.2007

(32) 21.09.2010

(33) Japan

(33) Italië

(54) PEST CONTROL USING LYSOZYME, SALT OR BIOLOGICAL FRAGMENT THEREOF OR LYSOZYME-RELATED PEPTIDE AS EGG RECOGNITION PHEROMONE

(54) Cable-driven traction assembly for systems for cleaning floors of the scraper-blade type (47) 19.08.2015 (73) Salvetti & Gervasi di Bologni Fabio E C. SNC te 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), Italië (IT) (72) Bologni, Fabio te 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), Italië (IT) (51) A01K 5/00 A01K 1/03 (11) EP1734809 (21) EP05735367.4 (22) 11.04.2005 (31) 823868 (32) 13.04.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND SYSTEM OF PROVIDING SEALED BAGS OF FLUID AT THE CLEAN SIDE OF LABORATORY FACILITY

(47) 19.08.2015 (73) National University Corporation Okayama University te KITA-KU OKAYAMA-SHI OKAYAMA 7008530, Japan (JP) (72) MATSUURA, Kenji te KITA-KU, OKAYAMA-SHI OKAYAMA 7008530, Japan (JP) TAMURA, Takashi te KITA-KU, OKAYAMA-SHI OKAYAMA 7008530, Japan (JP) KOBAYASHI, Norimasa te KITA-KU, OKAYAMA-SHI OKAYAMA 7008530, Japan (JP) (51) C05G 3/02 A01P 9/00 A01N 59/26 A01N 37/44 A01N 25/00 (11) EP2389065 (21) EP10702165.1

(47) 19.08.2015

(22) 26.01.2010

(73) Hydropac/Lab Products, Inc. te SEAFORD, DE 19973, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 0901234 0901293

(72) GABRIEL, George S. te SEAFORD, DE 19973, Verenigde Staten van Amerika (US) CAMPBELL, Neil, E. te EDEN, MD 21922, Verenigde Staten van Amerika (US) PARK, Chinsoo te SALISBURY, MD 21801, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A01K 75/00 A01K 61/00 (11) EP2777390

(72) BILDE, Morten, Leth te DK-8870 LANGA, Denemarken (DK)

(21) EP14159182.6

(51) A01G 5/06

(31) 201300161

(11) EP2752110

(32) 13.03.2013

(21) EP14150071.0

(33) België

(22) 02.01.2014

(54) Fish-sorting system for sorting fish in a dragged fishing net

(22) 12.03.2014

(32) 26.01.2009 26.01.2009 (33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË (54) USE OF EDDS AND CALCIUM IONS AS ENHANCERS OF MOLLUSCICIDAL ACTIVITY (47) 19.08.2015 (73) Innospec Limited te ELLESMERE PORT CHESHIRE CH65 4EY, GROOT BRITTANNIË (GB) W. NEUDORFF GmbH KG te D31860 EMMERTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) DIXON, Nicholas, John te CHESTER CHESHIRE CH2 1LG, GROOT BRITTANNIË (GB) BASSETT, Derek te CHESTER CHESHIRE CH2 1HW, GROOT

Nummer 01/15

15

BRITTANNIË (GB) ARNDT, Reinhold te 31860 EMMERTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PROKOP, Andreas te 37620 HALLE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PARKER, Diana te BRENTWOOD BAY, BRITISH COLUMBIA V8M 2H5, Canada (CA) CHEN, Tianye te VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8R 4C8, Canada (CA)

JUNG, Marc, Rudolf te 67551 WORMS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TÜRK, Holger te 68161 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHRÖDER-GRIMONPONT, Tina te 76764 RHEINZABERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) REINHARD, Klaus te 67354 RÖMERBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHNABEL, Gerhard te 63820 ELSENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KLEIN, Clark, D. te PITTSBORO NC 27312, Verenigde Staten van Amerika (US) HOLT, Thomas, J. te HOLLY SPRINGS NC 27540, Verenigde Staten van Amerika (US) MASCIANICA, Martin, P. te CHAPEL HILL NC 27514, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C09D 5/16 A01P 1/00 A01N 59/16 A01N 47/04 A01N 43/40 A01N 43/36 A01N 25/30 A01N 25/10 A01N 25/04 (11) EP2348853 (21) EP09741262.1 (22) 06.10.2009

(54) HIGH SOLID DISPERSIONS COMPRISING BIOCIDES

(51) A01P 1/00 A01N 43/80 A01N 35/04 A01N 35/02 A01N 33/08 A01N 31/08

(47) 19.08.2015

(11) EP2509416

(73) Janssen Pharmaceutica N.V. te 2340 BEERSE, België (BE)

(21) EP10787753.2

(72) BARKER, Martyn, Charles te B2340 BEERSE, België (BE) VERHEYEN, Dimitri, Dennis, Paul te B-2340 BEERSE, België (BE)

(31) 09178228 284199 P 10165674

(31) 08166097 (32) 08.10.2008 (33) Europees Octrooi Bureau

(51) A01P 7/04 A01P 15/00 A01N 53/00 A01N 47/34 A01N 47/02 A01N 43/56 A01N 43/54 A01N 43/36 A01N 25/30

(22) 06.12.2010

(32) 07.12.2009 14.12.2009 11.06.2010

(54)

(21) EP10718190.1 (22) 10.05.2010 (31) 177030 P 09163674

(33) Verenigde Staten van Amerika Europees Octrooi Bureau (54) POLYMERE ZUR ERHÖHUNG DER BODENBEWEGLICHKEIT VON SCHWER LÖSLICHEN INSEKTIZIDEN (47) 19.08.2015 (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ISHAQUE, Michael te 68165 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 12.03.2010 (31) 159723 P (32) 12.03.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SPHINGOSINE KINASE INHIBITOR PRODRUGS (47) 19.08.2015 (73) Apogee Biotechnology Corporation te HUMMELSTOWN, PA 17036, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SMITH, Charles, D. te MOUNT PLEASANT SC 29466, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHUANG, Yan te HERSHEY PA 17033, Verenigde Staten van Amerika (US) MAINES, Lynn, W. te HUMMELSTOWN PA 17036, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A01P 13/00 A01N 43/56 A01N 43/42 A01N 43/10 (11) EP2280602 (21) EP09738127.1 (22) 28.04.2009 (31) 08155351 (32) 29.04.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) HERBIZIDE MISCHUNG (47) 19.08.2015 (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) KOLB, Klaus te 67105 SCHIFFERSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PROCESS FOR REDUCING GREGORI, Wolfgang te 67067 AND/OR MAINTAINING THE TOTAL LUDWIGSHAFEN, VIABLE COUNT OF BACTERIA IN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND AQUEOUS GROUND NATURAL (DE) CALCIUM CARBONATE AND/OR KRAPP, Michael te 67122 ALTRIP, PRECIPITATED CALCIUM BONDSREPUBLIEK DUITSLAND CARBONATE AND/OR DOLOMITE (DE) AND/OR SURFACE-REACTED GRIVEAU, Yannick te 67346 CALCIUM CARBONATESPEYER, BONDSREPUBLIEK COMPRISING MINERAL DUITSLAND (DE) PREPARATIONS (51) A61P 31/10 19.08.2015 A61K 9/70 Omya International AG te 4665 A61K 9/00 A61K 31/517 OFTRINGEN, Zwitserland (CH) A01N 43/54 DI MAIUTA, Nicola te CH-4528

(33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika Europees Octrooi Bureau

(11) EP2429286

(32) 11.05.2009 24.06.2009

1 januari 2015

(47) (73) (72)

(11) EP2434892 ZUCHWIL, Zwitserland (CH) SCHWARZENTRUBER, Patrick te (21) EP10781187.9 CH-5245 HABSBURG, Zwitserland (22) 27.05.2010 (CH) (31) 213335 P (51) C07F 9/12 239811 P C07C 271/44 (32) 29.05.2009 C07C 233/60 04.09.2009 A61K 31/165 A01N 37/18 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (11) EP2405751 (54) AZOLE ANTIFUNGAL (21) EP10751489.5

Nummer 01/15 COMPOSITIONS

16 A21C 9/00

1 januari 2015 (32) 16.02.2010

(47) 19.08.2015

(11) EP2345330

(33) Frankrijk

(73) Palau Pharma, S.A. te 08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, Spanje (ES)

(21) EP11150445.2

(54) YAOURTIERE MENAGERE ET PROCEDE DE FABRICATION RAPIDE DE YAOURT

(72) LENN, Jon te PALO ALTO CA 94304, Verenigde Staten van Amerika (US) HOFLAND, Hans te PALO ALTO CA 94304, Verenigde Staten van Amerika (US) HSIA, Edward te PALO ALTO CA 94304, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C12N 15/82 C07K 14/325 A01N 63/02 (11) EP2401380 (21) EP10706110.3 (22) 26.02.2010 (31) 156301 P (32) 27.02.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PESTICIDAL PROTEINS AND METHODS FOR THEIR USE (47) 19.08.2015 (73) Athenix Corporation te MORRISVILLE, NC 27560, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SAMPSON, Kimberly, S. te DURHAM NC 27713, Verenigde Staten van Amerika (US) TOMSO, Daniel, J. te BAHAMA NC 27503, Verenigde Staten van Amerika (US) DUMITRU, Razvan, Valeriu te CHAPEL HILL NC 27514, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A01P 15/00 A01N 1/00 (11) EP2591678 (21) EP13154352.2 (22) 11.03.2009 (31) 0851637 (32) 13.03.2008 (33) Frankrijk (54) Nouvelle composition pour la conservation des tissus (47) 19.08.2015 (73) OGF te 75019 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Dissard, Dominique te 57330 ENTRANCE, Frankrijk (FR) Jay, Jean-Charles te 38122 MONSTEROUX MILIEU, Frankrijk (FR) Gilotin, Denis te 69780 MIONS, Frankrijk (FR) Graugnard, Henri te 13520 LE PARADOU, Frankrijk (FR) Berka, Nabil te 69007 LYON, Frankrijk (FR) (51) G01N 21/89 B07C 5/342

(22) 10.01.2011 (31) RE20100003 (32) 19.01.2010 (33) Italië

(47) 19.08.2015 (73) SEB S.A. te 69130 ECULLY, Frankrijk (FR)

(54) A quality production surveillance (72) PERRIER, Matthieu te F-26000 system of elongate pasta food VALENCE, Frankrijk (FR) products RAUDE, Christian te F-64160 (47) 19.08.2015 BUROS, Frankrijk (FR) ROUCHES, Alexandre te F-65310 (73) R A M Elettronica S.r.l. te 70031 HORGUES, Frankrijk (FR) ANDRIA (BA), Italië (IT) CHARLES, Patrick te F-65290 Ricciarelli S.p.a. te 51100 LOUEY, Frankrijk (FR) PISTOIA, Italië (IT) LACOURPAILLE, Gérard te F(72) Pani, Paolo te 51100, PISTOIA, 65380 OSSUN, Frankrijk (FR) Italië (IT) (51) A23L 1/24 Scarcelli, Riccardo te 70031, A23L 1/22 ANDRIA (BARI), Italië (IT) A23D 7/02 (51) B26D 1/00 A23D 7/00 A23L 1/16 (11) EP2266413 A21C 5/00 A21C 11/12 (21) EP10186419.7 (11) EP2437608 (22) 09.01.2006 (21) EP10789814.0

(31) 05075222

(22) 04.06.2010

(32) 28.01.2005

(31) 0950415

(33) Europees Octrooi Bureau

(32) 05.06.2009

(54) EDIBLE DISPERSIONS COMPRISING OIL AND STRUCTURING AGENT

(33) Zweden (54) CUTTING DEVICE AND METHOD FOR CUTTING (47) 19.08.2015 (73) Rollsroller AB te 653 43 KARLSTAD, Zweden (SE) (72) JOHANSSON, Göran te S-653 43 KARLSTAD, Zweden (SE) (51) A22C 29/02 A22C 29/00 (11) EP2745699 (21) EP13196316.7 (22) 09.12.2013 (31) 201261739457 P (32) 19.12.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Shrimp processing system and method (47) 19.08.2015 (73) Laitram, L.L.C. te HARAHAN, LA 70123, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 19.08.2015 (73) Unilever N.V. te 3013 AL ROTTERDAM Unilever PLC te BLACKFRIARS LONDON GREATER LONDON EC4Y 0DY, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Boer, Brigitta te 3133 AT, VLAARDINGEN Floeter, Eckhard te 3133 AT, VLAARDINGEN Van Kempen, Gijsbert,Michiel,Peter te 3133 AT, VLAARDINGEN (51) C12P 21/06 C12P 13/22 A23L 1/305 A23L 1/29 A23J 3/34 (11) EP2268157 (21) EP09738099.2 (22) 27.04.2009 (31) 08155315

(72) Ledet, Charles te METAIRIE, LOUISIANA 70002, Verenigde Staten van Amerika (US) Lapeyre, Robert te NEW ORLEANS, LOUISIANA 70115, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 29.04.2008

(51) A23C 9/12

(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE HEERLEN

(11) EP2536291 (21) EP11704600.3 (22) 15.02.2011 (31) 1051089

(33) Europees Octrooi Bureau (54) MIXTURE OF PEPTIDE-BOUND TRYPTOPHAN AND POLYPEPTIDEBOUND TRYPTOPHAN (47) 19.08.2015

(72) GERHARDT, Cinderella, Christina te NL-2613 GP DELFT EDENS, Luppo te NL-3062 JL ROTTERDAM

Nummer 01/15 (51) A23K 1/00

17 performance

(11) EP2231555

(47) 19.08.2015

(21) EP08858529.4

(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH)

(22) 12.12.2008

(72) BREUILLE, Denis te 1010 LAUSANNE, Zwitserland (CH) 13.12.2007 MOORE, Daniel te 1000 Europees Octrooi Bureau LAUSANNE, Zwitserland (CH) STELLINGWERFF, Trent te 1052 IMPROVED COATED FERTILIZER LE MONT-SUR-LAUSANNE, 19.08.2015 Zwitserland (CH) Stamicarbon B.V. te 6135 KW POUTEAU, Etienne te 7550042 SITTARD SANTIAGO, Chili (CL) BOVETTO, Lionel te 74500 SCHAAFSMA, Stefan Hendrikus te LARRINGES, Frankrijk (FR) NL-6114 NJ SUSTEREN, JANSSEN, Richard Johannes (51) B01J 20/28 Matheus te NL-6160 BD GELEEN B01J 20/26 EVERS, Theodorus Marie Leopold B01J 20/20 te NL-6121 KN BORN B01J 20/16 B01J 20/10 A23L 1/176 B01J 20/08 A23L 1/0522 B01J 20/06 A23L 1/00 B01J 20/02 EP2491799 B01D 53/02 EP10824925.1 A24D 3/16 A24D 3/14 19.10.2010 A24D 3/10 2009240021 A24D 3/08 19.10.2009 (11) EP2265137 Japan (21) EP09719869.1 COATING MATERIAL FOR FRIED (22) 16.03.2009 FOODS (31) 0801423 19.08.2015 (32) 14.03.2008 Nippon Starch Chemical Co., Ltd. (33) Frankrijk te YODOGAWA-KU OSAKA-SHI OSAKA 532-0032, Japan (JP) (54) HIGHLY COHESIVE COMPOSITE MATERIAL, PREPARATION TSUCHIYA, Yusuke te OSAKA-SHI METHOD AND USES, ESPECIALLY OSAKA 532-0032, Japan (JP) IN CIGARETTE FILTERS IESATO, Hisayuki te OSAKA-SHI OSAKA 532-0032, Japan (JP) (47) 19.08.2015 NAKAJIMA, Toru te OSAKA-SHI (73) Rhodia Opérations te 93306 OSAKA 532-0032, Japan (JP) AUBERVILLIERS, Frankrijk (FR)

(31) 07024216 (32) (33) (54) (47) (73) (72)

(51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(51) C11B 9/00 C07D 317/72 C07D 317/22 A23L 1/226 (11) (21) (22) (54) (47)

(72) HUMMEL, Andreas te 79108 FREIBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HABECK, Carsten te 79117 EP2757905 FREIBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) EP11761557.5 VIOT, Jean-François te F-69540 20.09.2011 IRIGNY, Frankrijk (FR) ACETALE UND KETALE ALS RIECHLAPERSONNE, Philippe te 79244 UND AROMASTOFFE MÜNSTERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 19.08.2015

(51) A41D 13/00 (73) Symrise AG te 37603 A41B 11/00 HOLZMINDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (11) EP2505088 (72) HÖLSCHER, Bernd te 37620 (21) EP12172623.6 HALLE, BONDSREPUBLIEK (22) 14.05.2008 DUITSLAND (DE) (31) 756291 (51) A61P 21/06 (32) 31.05.2007 A61K 35/20 A23L 1/305 (33) Verenigde Staten van Amerika A23L 1/29 (54) Articles of apparel providing (11) EP2583566

1 januari 2015 (US) (72) Nordstrom, Matthew te BEAVERTON, OR OREGON OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) Fox, Richard te BEAVERTON, OR OREGON OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A41D 13/00 A41B 11/00 (11) EP2505091 (21) EP12172622.8 (22) 14.05.2008 (31) 756291 (32) 31.05.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Articles of apparel providing enhanced body position feedback (47) 19.08.2015 (73) NIKE Innovate C.V. te BEAVERTON, OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Nordstrom, Matthew te BEAVERTON, OR OREGON OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) Fox, Richard te BEAVERTON, OR OREGON OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A41F 19/00 A41D 17/02 (11) EP2441336 (21) EP11008182.5 (22) 10.10.2011 (31) 2010006731 (32) 12.10.2010 (33) Japan (54) Leg cover (47) 19.08.2015 (73) Yanagisawa, Tokumitsu te FUCHUSHI TOKYO, Japan (JP) Yanagisawa, Reiko te FUCHU-SHI TOKYO, Japan (JP) (72) Yanagisawa, Tokumitsu te FUCHUSHI TOKYO, Japan (JP) Yanagisawa, Reiko te FUCHU-SHI TOKYO, Japan (JP) (51) A63B 71/14 A41D 19/015 (11) EP2289359 (21) EP10181071.1 (22) 21.07.2006 (31) 194112 (32) 29.07.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika

enhanced body position feedback (54) Soccer glove

(21) EP11186150.6

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(22) 21.10.2011

(73) NIKE Innovate C.V. te BEAVERTON, OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika

(73) NIKE Innovate C.V. te BEAVERTON, OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) Whey protein micelles to enhance muscle mass and

Nummer 01/15 (72) Avis, Richard te TIGARD, OR 97223, Verenigde Staten van Amerika (US) Boyer, Clancy te VANCOUVER, WA 98683, Verenigde Staten van Amerika (US) Fisher, Sam te BEAVERTON, OR 97008, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A41D A41D A41D A41D

27/24 27/10 15/00 13/12

(11) EP2625978 (21) EP13154849.7 (22) 11.02.2013 (31) 201213370179 (32) 09.02.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika

18 (54) PACKABLE WATER RESISTANT INSULATED ARTICLES (47) 19.08.2015 (73) Gore Enterprise Holdings, Inc. te NEWARK, DE 19711, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) JOHNSON, Matthew, A. te WILMINGTON, DE 19806, Verenigde Staten van Amerika (US) MAYER, Steven, G. te LANDENBERG, PA 19350, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B68C B63B B63B A43B A43B A43B

3/00 35/81 35/79 5/08 5/00 1/00

(54) Garments for healthcare workers (11) EP2646364 (47) 19.08.2015 (21) EP11788871.9 (73) Medline Industries, Inc. te (22) 01.12.2011 MUNDELEIN, IL 60060-4486, (31) 1059954 Verenigde Staten van Amerika (32) 01.12.2010 (US) (33) Frankrijk (72) Walrich, Jennifer A. te WILDWOOD, IL ILLINOIS 60030, Verenigde Staten van Amerika (US) Chang, Myrna te WEST SACRAMENTO, CA CALIFORNIA 95691, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) A41D 27/28 A41D 27/10 (11) EP2654473 (21) EP11826173.4 (22) 20.12.2011 (31) 1005065 (32) 22.12.2010 (33) Frankrijk (54) VÊTEMENT COMPRENANT AU MOINS UNE PARTIE DE RECOUVREMENT D'UNE PARTIE DU CORPS D'UN PORTEUR

(54) DISPOSITIF DE PRATIQUE SPORTIVE (47) 19.08.2015 (73) La Francaise des Plastiques te 35680 LOUVIGNE DE BAIS, Frankrijk (FR)

1 januari 2015 Verenigde Staten van Amerika (54) Footwear structure with textile upper member (47) 19.08.2015 (73) NIKE Innovate C.V. te BEAVERTON, OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Sokolowski, Susan te BEAVERTON, OR OREGON OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) Wolf-Hochdoerffer, Susanne te BEAVERTON, OR OREGON OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A44B 19/32 A43C 11/12 A41F 1/00 (11) EP2734068 (21) EP12729965.9 (22) 25.06.2012 (31) 1150716 (32) 20.07.2011 (33) Zweden (54) FASTENER ARRANGEMENT (47) 19.08.2015 (73) Arbesko-gruppen Ab te 701 16 ÖREBRO, Zweden (SE) (72) GEISLER, Peter te S-702 10 ÖREBRO, Zweden (SE)

(72) CHA, Philippe te F-35750 IFFENDIC, Frankrijk (FR)

(51) B60P 7/08 A44B 11/12

(51) A63C 13/00 A43B 5/04

(11) EP2248435

(11) EP2088884

(22) 04.05.2010

(21) EP07861718.0

(31) 102009020239

(22) 05.11.2007

(32) 07.05.2009

(31) 857696 P

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 07.11.2006

(54) Gurtspanner

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.08.2015

(54) COLLAPSIBLE SNOWSHOE

(73) Rodriguez GmbH te 52249 ESCHWEILER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(21) EP10161895.7

(73) Kreutzer, Debra J. te HENNIKER, NH 03242, Verenigde Staten van (72) Hack, Franz te 52353 DÜREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Amerika (US) (DE) HERPIN, Sophie te F-59800 LILLE, (72) PAGE, James S. te FLORENCE, MA (51) A45B 9/02 01062, Verenigde Staten van Frankrijk (FR) A45B 25/14 Amerika (US) KIMPE, Edith te F-59390 LYS LEZ PAGE, Matt E. te FLORENCE, MA LANNOY, Frankrijk (FR) (11) EP2183991 01062, Verenigde Staten van LESECQ, Ludivine te F-59110 LA (21) EP09006545.9 Amerika (US) MADELEINE, Frankrijk (FR) (22) 14.05.2009 BAUDOUIN, Jean-Marc te F-59166 (51) B32B 27/12 (31) 200820175468 U BOUSBECQUE, Frankrijk (FR) A43B 23/02 (32) 10.11.2008 A43B 1/04 A41D 31/02 A41D 31/00 (33) China (11) EP2520188 EP2117369 (54) Automatic foldable umbrella with (21) EP12170581.8 a safely operable handle device EP08724786.2 (22) 14.07.2006

(73) Decathlon te 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk (FR) (72)

(51) (11) (21)

(22) 25.01.2008 (31) 627217 (32) 25.01.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 703512 P 422141 (32) 29.07.2005 05.06.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.08.2015

(73) Chen, Hsia-Hui te HSINCHU COUNTY, Taiwan (TW) (72) Chen, Hsia-Hui te HSINCHU COUNTY, Taiwan (TW)

Nummer 01/15 (51) B65D 85/68 B62J 99/00 A45C 5/14 A45C 13/02 (11) EP2814353 (21) EP13802581.2 (22) 05.12.2013 (31) 201261733710 P (32) 05.12.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BICYCLE TRANSPORT BAG (47) 19.08.2015 (73) Thule IP AB te 214 31 MALMÖ, Zweden (SE) (72) NOER, Michael te STILLWATER, MINNESOTA 55082, Verenigde Staten van Amerika (US) MAGUIRE, Patrick te DUNEDIN 9011, Nieuw-Zeeland (NZ) ARMSTRONG, Timothy te DUNEDIN 9011, Nieuw-Zeeland (NZ) GIBSON, Gary te DUNEDIN 9013, Nieuw-Zeeland (NZ)

19 A46B 5/00 A46B 13/00

1 januari 2015 (72) Doricko, Peter te 080 01 PRESOV, Slovakije (SK)

(11) EP2305063

(51) A47C 20/04

(21) EP10176873.7

(11) EP1410743

(22) 24.02.2006

(21) EP03026794.2

(31) 0550526 664178 P

(22) 21.12.2000

(32) 25.02.2005 23.03.2005

(32) 23.12.1999

(33) Frankrijk Verenigde Staten van Amerika (54) Vibrating applicator and a method of applying makeup by means of said applicator (47) 19.08.2015

(31) 19962541 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Motorisch verstellbare Stützeinrichtung für eine Polsterung eines Sitz- und/oder Liegemöbels, beispielsweise einer Matratze oder eines Bettes

(47) 19.08.2015 (73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk (73) Cimosys AG te 8638 GOLDINGEN, (FR) Zwitserland (CH) (72) Guéret, Jean-Louis te 75016 (72) Dewert, Eckhart te 8002 ZÜRICH, PARIS, Frankrijk (FR) Zwitserland (CH) (51) D04H 1/4382 A47B 21/06 (11) EP2755525

(51) A47C 27/06 A47C 23/043 A47C 23/00

(21) EP12729841.2

(11) EP1648268

(51) B25H 3/00 A45C 13/00

(22) 11.06.2012

(21) EP04748794.7

(31) 15032011

(11) EP2023765

(22) 15.07.2004

(32) 12.09.2011

(21) EP07725475.3

(31) 20033209

(33) Zwitserland

(22) 23.05.2007

(32) 15.07.2003

(54) ARBEITSTISCH

(31) 202006008240 U

(33) Noorwegen

(47) 19.08.2015

(32) 23.05.2006

(54) FRAME MATTRESS

(73) Vitra Patente AG te 4132 MUTTENZ, Zwitserland (CH)

(47) 19.08.2015

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) KOFFER, DER NUR BEI GESCHLOSSENEM DECKEL VERRIEGELT WERDEN KANN (47) 19.08.2015 (73) Berner Trading Holding GmbH te 74653 KÜNZELSAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KIZILAY, Gökhan te 76467 UNTERMÜNKHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A45D 19/02 (11) EP2793639 (21) EP12820932.7 (22) 18.12.2012 (31) 1161997 201261604921 P (32) 20.12.2011 29.02.2012 (33) Frankrijk Verenigde Staten van Amerika (54) COSMETIC APPLICATION ELEMENT (47) 19.08.2015

(72) KELLER, Markus te 79539 LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LÖFFLER, Jürgen te 79282 BALLRECHTEN-DOTTINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) SLETTAØYEN, Odd te 6301 ÅNDALSNES, Noorwegen (NO) (51) A47H 1/122 A47H 1/022 (11) EP2305079

(51) A47B 47/04 A47B 47/00

(21) EP10180476.3

(11) EP2247219

(31) 0904703

(21) EP08751463.4 (22) 05.02.2008 (54) MODULAR FURNISHING STRUCTURE UNLIMITATELY COMPOSABLE IN DIFFERENT FORMS FOR DIFFERENT USES (47) 19.08.2015 (73) Caporaso, Giorgio te 21046 MALNATE, Italië (IT) (72) Caporaso, Giorgio te 21046 MALNATE, Italië (IT) (51) A47C 7/02 A47C 5/04 A47C 3/12 (11) EP1662939

(21) (73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk (22) (FR) (54) (72) SAMAIN, Henri te F-91570 BIEVRES, Frankrijk (FR) (47) (51) A46B 9/00 A46B 7/00

(73) Wonderland AS te 6300 ÅNDALSNES, Noorwegen (NO)

EP03770939.1 28.08.2003

(22) 27.09.2010 (32) 02.10.2009 (33) Frankrijk (54) Dispositif de suspension de rideaux à une saillie (47) 19.08.2015 (73) RIDORAIL te 10190 ESTISSAC, Frankrijk (FR) (72) Ferlotti, Jean-Luc te 10160 PAISY COSDON, Frankrijk (FR) Colmez, Thierry te 10440 LA RIVIERE DE CORPS, Frankrijk (FR) (51) B65D 85/804 A47J 31/06 (11) EP2781174 (21) EP14159168.5 (22) 12.03.2014

(31) 13160324 13160325 19.08.2015 13160326 13160328 (73) Doricko, Peter te 080 01 PRESOV, 13160342 Slovakije (SK) 13178265 Sitting furniture

Nummer 01/15

20

(32) 21.03.2013 21.03.2013 21.03.2013 21.03.2013 21.03.2013 26.07.2013 (33) Europees Europees Europees Europees Europees Europees

Octrooi Octrooi Octrooi Octrooi Octrooi Octrooi

Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau

(54) Method, device and capsule for brewing a beverage (47) 19.08.2015 (73) Unilever PLC te LONDON, GREATER LONDON EC4Y 0DY, GROOT BRITTANNIË (GB) Unilever N.V. te 3013 AL ROTTERDAM (72) Cross, David, Murray te LETCHWORTH, HERTFORDSHIRE SG6 2AR, GROOT BRITTANNIË (GB) Paton, Michael te ROYSTON, HERTFORDSHIRE SG8 7DB, GROOT BRITTANNIË (GB) Popa, Cristian Simion te ROYSTON, HERTFORDSHIRE SG8 6HX, GROOT BRITTANNIË (GB) Smith, Alistair David te 10520 BANGKOK, Thailand (TH) Wilby, Terence John te ROYSTON, HERTFORDSHIRE SG8 6BH, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B65D 85/804 A47J 31/40 A47J 31/36 (11) EP2361205

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47)

FLAMAND, John Henri te NL-6741 (73) HEWI Heinrich Wilke GmbH te HP LUNTEREN 34454 BAD AROLSEN, POST VAN LOON, Angenita BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Dorothea te NL-3544 DT (DE) UTRECHT (72) De Backer, Gerard te 34454 BAD KOELING, Hendrik Cornelis te NLAROLSEN, BONDSREPUBLIEK 3826 BE AMERSFOORT DUITSLAND (DE) BIESHEUVEL, Arend Cornelis (51) A47L 7/00 Jacobus te NL-4251 VS A47L 5/24 WERKENDAM A47L 1/05 A47J 31/36 (11) EP2845530 EP2656755 (21) EP14183727.8 EP12193899.7 (22) 05.09.2014 22.11.2012 (31) 202013104011 U BS20120073 (32) 05.09.2013 27.04.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Italië (54) Tragbares Sauggerät für Infusion group Flüssigkeiten oder 19.08.2015 Flüssigkeits-/Luftgemische

(73) Capitani S.r.l. te 22070 SOLBIATE (47) (CO), Italië (IT) (73) (72) Capitani, Gionata te I-22070 SOLBIATE, COMO, Italië (IT) (51) A47J 37/06 (11) EP2409614 (21) EP10753090.9 (22) 04.03.2010 (31) 200920137237 U (32) 18.03.2009 (33) China

(22) 30.12.2009 (31) 09162895 09162914 09162931 09163310 09167851 09170590

(72) CHEN, Dongmei te ZHANGZHOU FUJIAN 363000, China (CN)

(32) 17.06.2009 17.06.2009 17.06.2009 19.06.2009 13.08.2009 17.09.2009

(22) 14.02.2013

(33) Europees Europees Europees Europees Europees Europees

Octrooi Octrooi Octrooi Octrooi Octrooi Octrooi

(51) A47J 41/00 (11) EP2628423 (21) EP13155312.5 (31) 201213397362 (32) 15.02.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) thermos bottle Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau

19.08.2015 Leifheit AG te 56377 NASSAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Stange, Pedro te 65582 DIEZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Moddick, Christian te 48317 DRENSTEINFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Gafert, Jan te 99846 SEEBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) ROTARY LOCK CATCH AND FRYING AND BAKING APPARATUS (51) A47L 9/16 INCLUDING ROTARY LOCK CATCH A47L 5/24 (47) 19.08.2015 (11) EP2468163 (73) Tsann Kuen (Zhangzhou) Enterprise Co., Ltd. te FUJIAN 363000, China (CN)

(21) EP09796107.2

1 januari 2015

(47) 19.08.2015 (73) Thermos Limited Liability Company te SCHAUMBURG, IL 60173, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) CAPSULE, SYSTEM AND METHOD (72) Lane, Marvin te ROUND LAKE BEACH, IL 60073, Verenigde FOR PREPARING A Staten van Amerika (US) PREDETERMINED QUANTITY OF BEVERAGE SUITABLE FOR (51) A47K 17/02 CONSUMPTION (11) EP2476356 (47) 19.08.2015 (21) EP11151174.7 (73) Koninklijke Douwe Egberts B.V. te (22) 17.01.2011 3532 AD UTRECHT (54) Stützklappgriff-Anordnung (72) KAMERBEEK, Ralf te NL-3454 EJ (47) 19.08.2015 DE MEERN

(21) EP11194535.8 (22) 20.12.2011 (31) 20100131161 (32) 21.12.2010 (33) Zuid-Korea (54) Vacuum cleaner for bedding (47) 19.08.2015 (73) LG ELECTRONICS INC. te YOUNGDUNGPO-GU SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR) (72) Lee Changook te GYEONGSANGNAM-DO 641-711, Zuid-Korea (KR) Park, Changdo te GYEONGSANGNAM-DO 641-711, Zuid-Korea (KR) Kim, Taekyung te GYEONGSANGNAM-DO 641-711, Zuid-Korea (KR) (51) F16L 3/00 A47L 9/00 (11) EP2637543 (21) EP11775802.9 (22) 26.10.2011 (31) 102010043579 (32) 08.11.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) HALTERUNG FÜR EINEN

Nummer 01/15 SCHLAUCH SOWIE SAUGGERÄT MIT EINER DERARTIGEN HALTERUNG

21 DUITSLAND (DE)

1 januari 2015 (31) 200801759

(72) Ennen, Günther te 32130 ENGER, (32) 10.12.2008 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) Denemarken (47) 19.08.2015 (DE) (54) ENDOSCOPE HAVING A CAMERA (73) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG te (51) A47L 15/50 HOUSING AND METHOD FOR 71364 WINNENDEN, MAKING A CAMERA HOUSING (11) EP2798996 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 19.08.2015 (21) EP13425064.6 (DE) (73) Ambu A/S te 2750 BALLERUP, (22) 29.04.2013 (72) ENGELHARDT, Rainer te 71397 Denemarken (DK) LEUTENBACH, BONDSREPUBLIEK (54) Removable glass-holding insert DUITSLAND (DE) LAYER, Steffen te 70329 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) A47L 11/40 A47L 11/162 (11) EP2563200 (21) EP10721859.6 (22) 27.04.2010

for dishwasher rack (47) 19.08.2015 (73) Bonferraro S.p.A. te 37060 BONFERRARO (VR), Italië (IT) (72) Milani, Boris te 46039 VILLIMPENTA MN, Italië (IT) Ambrosi, Andrea te 37052 CASALEONE VR, Italië (IT) Tosi, Mauro te 37051 BOVOLONE VR, Italië (IT)

(54) GROUND CLEARANCE ADJUSTING SYSTEM FOR A FLOOR POLISHER (51) A61B 1/04 A61B 1/00 (47) 19.08.2015 (11) EP2700347 (73) Ghibli S.p.A. te 27020 DORNO, (21) EP12788847.7 PAVIA, Italië (IT) (72) LENZI, Luca te 27100 PAVIA, Italië (22) 24.05.2012 (IT) (31) 2011116091 BERETTA, Roberto te 27027 (32) 24.05.2011 GROPELLO CAIROLI (OV), Italië (33) Japan (IT) (54) ENDOSCOPE AND IMAGE (51) A47L 13/50 ACQUISITION METHOD A47L 13/26 A47L 11/40 A47L 11/292 A47L 11/24 (11) EP2436296

(47) 19.08.2015

(73) OLYMPUS CORPORATION te SHIBUYA-KU TOKYO 151-0072, Japan (JP)

(72) PETERSEN, Lasse Kjeld Gjoeske te DK-3300 FREDERIKSVÆRK, Denemarken (DK) (51) A61B 1/12 (11) EP2280633 (21) EP09757222.6 (22) 28.05.2009 (31) 102008026445 (32) 03.06.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR PRÜFUNG DER DURCHGÄNGIGKEIT EINES ENDOSKOPKANALS UND ENDOSKOPWASCHMASCHINE DAFÜR (47) 19.08.2015 (73) OLYMPUS WINTER & IBE GMBH te 22045 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WALDMANN, Jens te 22393 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ESCHBORN, Sascha te 22926 AHRENSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 07.12.2004

(72) YOKOTA, Masayoshi te TOKYO 151-0072, Japan (JP)

(31) 10357637

(51) A61B 1/005

(51) A61B 3/107 A61B 3/10

(32) 10.12.2003

(11) EP2240067

(11) EP2528488

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP08865115.3

(21) EP11702353.1

(54) Zu verfahrendes Kehrgerät

(22) 17.12.2008

(22) 25.01.2011

(47) 19.08.2015

(31) 07150257

(31) 693106

(21) EP11196159.5

(73) Vorwerk & Co. Interholding GmbH (32) 20.12.2007 te 42275 WUPPERTAL, (33) Europees Octrooi Bureau BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) A BENDABLE STRUCTURE AND A (DE) METHOD FOR BENDING A (72) Kalemba, Dieter te 42553 STRUCTURE VELBERT, BONDSREPUBLIEK (47) 19.08.2015 DUITSLAND (DE) (73) Nederlandse Organisatie voor Petersen, Birgit te 58285 toegepastGEVELSBERG, BONDSREPUBLIEK natuurwetenschappelijk DUITSLAND (DE) onderzoek TNO te 2595 DA 'SSommer, Jörg te 50737 KÖLN, GRAVENHAGE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HEIJMANS, Jeroen Antonius Cecillia te NL-5261 EL VUGHT (51) A47L 15/46 VERBAAN, Cornelis Abraham A47L 15/44 Marinus te NL-4225 PM (11) EP2319384 NOORDELOOS (21) EP09401036.0 (51) A61B 1/05 (22) 10.11.2009

A61B 1/015 A61B 1/005

(54) System zur Reinigung von Geschirr

(11) EP2387346

(47) 19.08.2015

(21) EP09765116.0

(73) Miele & Cie. KG te 33332 GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK

(22) 09.12.2009

(32) 25.01.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM AND METHOD FOR CHARACTERIZING CORNEAL SURFACES (47) 19.08.2015 (73) AMO WaveFront Sciences, LLC te ALBUQUERQUE, NM 87123, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) COPLAND, James te ALBUQUERQUE NM 87106, Verenigde Staten van Amerika (US) NEAL, Daniel, R. te TIJERAS NM 87059, Verenigde Staten van Amerika (US) RAYMOND, Thomas, D. te EDGEWOOD NM 87015, Verenigde Staten van Amerika (US) FARRER, Stephen, W. te ALBUQUERQUE NM 87123, Verenigde Staten van Amerika

Nummer 01/15 (US) PULASKI, Paul te ALBUQUERQUE NM 87104, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61B 3/113 (11) EP2734102 (21) EP13735379.3 (22) 04.07.2013

22 CALIFORNIA 94522, Verenigde Staten van Amerika (US) FELDMAN, Benjamin J. te OAKLAND, CALIFORNIA 94618, Verenigde Staten van Amerika (US) OUYANG, Tianmei te FREMONT, CALIFORNIA 94539, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË

(51) G06T A61B A61B A61B A61B A61B A61B

(54) STRABISMUS DETECTION

(11) EP2758913

(47) 19.08.2015

(21) EP12769286.1

(73) IRISS Medical Technologies Limited te LONDON NW1 3ER, GROOT BRITTANNIË (GB)

(22) 21.09.2012

(31) 201212093 201306713 (32) 06.07.2012 12.04.2013

7/00 5/157 5/151 5/15 5/145 5/117 5/00

(31) 201161538238 P

(32) 23.09.2011 (72) MAOR, Ron, Uriel te LONDON N12 (33) Verenigde Staten van Amerika 8QN, GROOT BRITTANNIË (GB) BARNARD, Nigel, Andrew, Simon (54) SIMULTANEOUS ACQUISITION OF te LONDON N3 1UJ, GROOT BIOMETRIC DATA AND NUCLEIC BRITTANNIË (GB) ACID YASHIV, Yuval te LONDON NW11 (47) 19.08.2015 8TB, GROOT BRITTANNIË (GB) (73) Life Technologies Corporation te (51) G01N 33/487 CARLSBAD, CALIFORNIA 92008, A61B 5/00 Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP2465418 (21) EP11354077.7 (22) 12.12.2011 (31) 1004864 (32) 14.12.2010 (33) Frankrijk (54) Dispositif et procédé de détermination d'un débit d'excrétion d'un fluide corporel par un individu ou un animal (47) 19.08.2015

(72) HARROLD, Michael te CARLSBAD, CA 92008, Verenigde Staten van Amerika (US) HENNESSY, Lori te SAN MATEO, CA 94403, Verenigde Staten van Amerika (US) LIU, Jason Yingjie te CARLSBAD, CA 92008, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHONG, Chang te CARLSBAD, CA 92008, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES te 75015 PARIS, Frankrijk (FR)

(51) A61B 5/0225

(72) Revol-Cavalier, Frédéric te 38180 SEYSSINS, Frankrijk (FR) Lambert, Aurélien te 74450 SAINT JEAN DE SIXT, Frankrijk (FR)

(22) 07.09.2011

(51) A61B 5/00 (11) EP2598021 (21) EP11813123.4 (22) 27.07.2011 (31) 368553 P (32) 28.07.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ANALYTE SENSORS HAVING TEMPERATURE INDEPENDENT MEMBRANES (47) 19.08.2015 (73) Abbott Diabetes Care, Inc. te ALAMEDA, CA 94502, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) HOSS, Udo te CASTRO VALLEY,

(11) EP2613692 (21) EP11805933.6 (31) 380511 P (32) 07.09.2010

1 januari 2015 (11) EP2713860 (21) EP12727444.7 (22) 30.05.2012 (31) 39507411 201161491543 P (32) 31.05.2011 31.05.2011 (33) Polen Verenigde Staten van Amerika (54) A METHOD AND A SYSTEM FOR EVALUATING VASCULAR ENDOTHELIUM FUNCTION (47) 19.08.2015 (73) Angionica Sp. z o.o. te 90-924 LÓDZ, Polen (PL) (72) GEBICKI, Jerzy te PL-94-217 LÓDZ, Polen (PL) MARCINEK, Andrzej te PL-91-496 LÓDZ, Polen (PL) CHLOPICKI, Stefan te PL-30-047 KRAKÓW, Polen (PL) (51) A61B 5/0488 A61B 5/0476 A61B 5/0428 A61B 5/0408 A41D 13/12 (11) EP1942799 (21) EP06802831.5 (22) 01.09.2006 (31) 163017 (32) 30.09.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PHYSIOLOGICAL MONITORING WEARABLE HAVING THREE ELECTRODES (47) 19.08.2015 (73) Textronics, Inc. te WILMINGTON, DE 19805, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) WIJISIRIWARDANA, Ravindra te WILMINGTON, DE 19807, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61B A61B A61B A61B

5/1486 5/145 5/05 5/00

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2826419 (54) DISPOSABLE AND DETACHABLE (21) EP14179905.6 SENSOR FOR CONTINUOUS NON(22) 27.09.2007 INVASIVE ARTERIAL BLOOD (31) 535983 PRESSURE MONITORING (32) 28.09.2006 (47) 19.08.2015 (73) CNSystems Medizintechnik AG te (33) 8020 GRAZ, Oostenrijk (AT) (54) (72) HUBER, Christian te A-8045 GRAZ, Oostenrijk (AT) (47) GRULLENBERGER, Rupert te A(73) 8020 GRAZ, Oostenrijk (AT) FORTIN, Jurgen te A-8020 GRAZ, Oostenrijk (AT) (72) (51) A61B 5/1455 A61B 5/145 A61B 5/026 A61B 5/024 (51) A61B 5/02

Verenigde Staten van Amerika Apparatus for providing analyte sensor insertion 19.08.2015 Abbott Diabetes Care Inc. te ALAMEDA, CA 94502, Verenigde Staten van Amerika (US) Stafford, Gary Ashley te HAYWARD, CA CALIFORNIA 94541, Verenigde Staten van Amerika (US) G01R 33/025

Nummer 01/15

23

A61B 5/06

92617, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2543314 (21) EP12175271.1 (22) 06.07.2012 (31) 201113178054 (32) 07.07.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Connector with active shielding (47) 19.08.2015 (73) Biosense Webster (Israel), Ltd. te 20692 YOKNEAM, Israël (IL)

(51) A61B 5/151 A61B 5/15 (11) EP2823762 (21) EP13175514.2 (22) 08.07.2013 (54) Lancing actuator (47) 19.08.2015 (73) Roche Diagnostics GmbH te 68305 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 BASEL, Zwitserland (CH)

(72) Govari, Assaf te 34400 HAIFA, Israël (IL) Altmann, Andres Claudio te 34757 HAIFA, Israël (IL) (72) Konya, Ahmet te 67065 Ephrath, Yaron te 35170 KARKUR, LUDWIGSHAFEN, Israël (IL) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) A61M 16/00 (DE) A61B 5/085 (51) B01L 3/00 (11) EP2758112 A61J 1/05 A61B 5/157 (21) EP12784327.4 A61B 5/151 (22) 11.09.2012 A61B 5/15 (31) 201161537188 P A61B 5/145 (32) 21.09.2011 (11) EP2547259 (33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP11755574.8

(54) UPPER AIRWAY RESISTANCE MEASUREMENT DEVICE

(22) 18.03.2011

(47) 19.08.2015

(31) 2010901175

(32) (73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (33) EINDHOVEN (54) (72) TRUSCHEL, William A. te 5656 AE (47) EINDHOVEN MAHADEVAN, Anandi te (73) EINDHOVEN 5656 AE (51) B65D 81/18 A61K 35/14 A61J 1/00 A61B 5/154 A61B 5/153 A61B 5/15 A01N 1/02 (11) EP2635189 (21) EP11838631.7 (22) 31.10.2011 (31) 410223 P 201161443907 P (32) 04.11.2010 17.02.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) PORTABLE DEVICE FOR EX VIVO STIMULATION OF WHOLE BLOOD (47) 19.08.2015 (73) Hitachi Chemical Co., Ltd. te CHIYODA-KU TOKYO 100-6606, Japan (JP) Hitachi Chemical Company America, Ltd. te CUPERTINO, CA 95014, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) MITSUHASHI, Masato te IRVINE CA 92614, Verenigde Staten van Amerika (US) MURAKAMI, Taku te IRVINE, CA

19.03.2010 Australië DIAGNOSTIC SYSTEM 19.08.2015

1 januari 2015 (47) 19.08.2015 (73) Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA 211-8588, Japan (JP) (72) KARASUDANI, Ayu te KAWASAKISHI KANAGAWA 211-8588, Japan (JP) (51) G01T 7/00 G01N 23/04 A61B 6/03 A61B 6/00 (11) EP2737852 (21) EP12195054.7 (22) 30.11.2012 (54) Verfahren zum Erfassen geometrischer Abbildungseigenschaften eines Flachbilddetektors, entsprechend eingerichtete Röntgenprüfanlage und Kalibrierkörper (47) 19.08.2015 (73) GE Sensing & Inspection Technologies GmbH te 31515 WUNSTORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Neuser, Eberhard te 31515 WUNSTORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Suppes, Alexander te 30823 GARBSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Rothe, Nils te 30625 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Pokutnev, Pavel te 30457 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Atomo Diagnostics Pty Limited te (51) G06F 19/00 DRUMMOYNE, NEW SOUTH G01T 1/161 WALES 2047, Australië (AU) A61B 6/04 (72) KELLY, John, Michael te A61B 6/03 NEWINGTON, NSW 2127, A61B 6/00 Australië (AU) A61B 5/00 SIU, Eric te NEWINGTON, NSW (11) EP2029011 2127, Australië (AU) NORCOTT, Alison, Ruth te (21) EP07797707.2 NEWINGTON, NSW 2127, (22) 24.05.2007 Australië (AU) (31) 803755 P DUNN, Christopher, David te NEWINGTON, NSW 2127, (32) 02.06.2006 Australië (AU) (33) Verenigde Staten van Amerika JOHNSON, Ian, Frederick te (54) MULTI-MODAL IMAGING SYSTEM NEWINGTON, NSW 2127, AND WORKSTATION WITH Australië (AU) SUPPORT FOR STRUCTURED HUESO, Ernesto, Monis te HYPOTHESIS TESTING NEWINGTON, NSW 2127, Australië (AU) SOKOLOV, Richard te NEWINGTON, NSW 2127, Australië (AU)

(51) A61B A61B A61B A61B

5/16 5/0456 5/0452 5/0245

(11) EP2087841 (21) EP06833658.5 (22) 29.11.2006 (54) AROUSAL LEVEL JUDGING METHOD AND AROUSAL LEVEL JUDGING PROGRAM

(47) 19.08.2015

(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE EINDHOVEN (72) ZAGORCHEV, Lyubomir te LEBANON, NH 03766, Verenigde Staten van Amerika (US) BUCKLER, Andrew te WENHAM, MA 01984, Verenigde Staten van Amerika (US) JEAN, Eric te WOBURN, MA 01801, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01S 7/52 A61B 8/00 (11) EP2698113

Nummer 01/15

24

(21) EP12770545.7

REDWOOD CITY, CA CALIFORNIA 94062-3040, Verenigde Staten van Amerika (US) Ramans, Andris, D. te MOUNTAN VIEW, CA CALIFORNIA 94041, Verenigde Staten van Amerika (US) Rosa, David, J. te SAN JOSE, CA CALIFORNIA 95125, Verenigde Staten van Amerika (US) Moll, Frederick, H. te WOODSIDE, CA CALIFORNIA 94062, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 13.04.2012 (31) 20110035207 (32) 15.04.2011 (33) Zuid-Korea (54) APPARATUS FOR DIAGNOSING ULTRASOUND IMAGE AND METHOD FOR DIAGNOSING SAME (47) 19.08.2015 (73) Alpinion Medical Systems Co., Ltd. te HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO 445-380, ZuidKorea (KR)

(51) A61B 17/06 A61B 17/04

(72) LEE, Daehyun te SEOUL 138-891, Zuid-Korea (KR) CHO, Seongtaek te SEOUL 138931, Zuid-Korea (KR) RHO, Sebeom te SEOUL 134-022, Zuid-Korea (KR)

(11) EP2345372

(51) A61B 19/00 A61B 17/00

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 19.01.2011 (31) 689441 (32) 19.01.2010 (54) Suture and retainer assembly

(11) EP2444005

(47) 19.08.2015

(21) EP12151647.0

(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA 02048, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 18.11.1999 (31) 109359 P 116842 P 116891 P 374643 399457 433120

(72)

(51) (11)

(32) 20.11.1998 22.01.1999 22.01.1999 16.08.1999 17.09.1999 03.11.1999 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

(21) EP11250054.1

Staten Staten Staten Staten Staten Staten

(21) (22) (31) van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) Cooperative minimally invasive telesurgical system (47) 19.08.2015 (73) Intuitive Surgical Operations, Inc. te SUNNYVALE, CA 94086, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Tierney, Michael, J. te PLEASANTON, CA CALIFORNIA 94566, Verenigde Staten van Amerika (US) Salisbury, Kenneth J., Jr. te MOUNTAIN VIEW, CA CALIFORNIA 94040, Verenigde Staten van Amerika (US) Nowlin, William C. te LOS ALTOS, CA CALIFORNIA 94024, Verenigde Staten van Amerika (US) Niemeyer, Gunter, D. te MOUNTAIN VIEW, CA CALIFORNIA 94043, Verenigde Staten van Amerika (US) Guthart, Gary, S. te FOSTER CITY, CA CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) Blumenkranz, Steven, J. te

(32) (33) (54) (47) (73) (72)

(51)

(11) (21) (22) (31)

1 januari 2015 0900966 0900968 0900969 0900970 0900972 0900973 0900974 0900976 0900978 0900958 229738 P 229739 P 229743 P 229745 P 229746 P 229747 P 229748 P 229751 P 229752 P 229755 P 229761 P 229767 P 229778 P 229786 P 229789 P 229796 P 229735 P

(32) 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 Stanislaw, Kostrzewski te 10.07.2009 NEWTOWN, CT 06470, Verenigde 10.07.2009 Staten van Amerika (US) 10.07.2009 A61B 17/16 10.07.2009 10.07.2009 EP2459081 10.07.2009 EP10744873.0 10.07.2009 30.07.2010 10.07.2009 10.07.2009 230232 P 10.07.2009 233940 P 10.07.2009 31.07.2009 10.07.2009 14.08.2009 10.07.2009 Verenigde Staten van Amerika 10.07.2009 Verenigde Staten van Amerika 30.07.2009 Orthopaedic reamer 30.07.2009 30.07.2009 19.08.2015 30.07.2009 Zimmer GmbH te 8404 30.07.2009 WINTERTHUR, Zwitserland (CH) 30.07.2009 RAUSCHER, Markus te CH-8266 30.07.2009 STECKBORN, Zwitserland (CH) 30.07.2009 GERSBACH, Urs, Niklaus te CH30.07.2009 8404 WINTERTHUR, Zwitserland 30.07.2009 (CH) 30.07.2009 30.07.2009 A61F 2/46 30.07.2009 A61F 2/36 30.07.2009 A61F 2/34 30.07.2009 A61F 2/32 30.07.2009 A61F 2/30 30.07.2009 A61B 17/17 (33) Zweden A61B 17/16 Zweden EP2451364 Zweden EP10797399.2 Zweden Zweden 12.07.2010 Zweden 0900981 Zweden 0900957 Zweden 0900959 Zweden 0900960 Zweden 0900962 Zweden 0900963 Zweden 0900965 Zweden

Nummer 01/15 Zweden Zweden Zweden Zweden Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

25 (73) Zimmer, Inc. te WARSAW, IN 46580, Verenigde Staten van Amerika (US) Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten

van van van van van van van van van van van van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(72) CREGER, Carlyle, J. te LOGAN, UT 84321, Verenigde Staten van Amerika (US) JUSTIN, Daniel, F. te LOGAN, UT 84321, Verenigde Staten van Amerika (US) GOBLE, E. Marlowe te LOGAN, UT 84341, Verenigde Staten van Amerika (US) HODOREK, Robert, A. te WARSAW, IN 46580, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61F 2/30 A61F 2/00 A61B 17/60 A61B 17/58 A61B 17/56

1 januari 2015 (51) A61B 17/70 (11) EP2736429 (21) EP12758620.4 (22) 20.07.2012 (31) 1156727 (32) 25.07.2011 (33) Frankrijk (54) ANCHOR MEMBER FOR VERTEBRAL OSTEOSYNTHESIS EQUIPMENT (47) 19.08.2015 (73) Medicrea International te 01700 NEYRON, Frankrijk (FR) (72) MEYRAT, Richard te DALLAS, TEXAS 75219, Verenigde Staten van Amerika (US) FUENTES, Stéphane te F-13012 MARSEILLE, Frankrijk (FR)

(54) HIP JOINT DEVICE

(11) EP1951159

(47) 19.08.2015

(21) EP06838283.7

(51) A61B 17/72 A61B 17/17

(73) Kirk Promotion LTD. te 114 79 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(22) 22.11.2006

(11) EP2116206

(31) 739274 P 847480 P (72) FORSELL, Peter te CH-6300 ZUG, Zwitserland (CH) (32) 23.11.2005 26.09.2006 (51) A61C 1/18 (33) Verenigde Staten van Amerika A61B 17/16 Verenigde Staten van Amerika A61B 17/00

(22) 30.04.2012

(54) PERCUTANEOUS TRANSPEDICULAR ACCESS, FUSION, DISCECTOMY, AND STABILIZATION SYSTEM

(31) 102011050192

(47) 19.08.2015

(11) EP2704646 (21) EP12717137.9

(32) 06.05.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) CHIRURGISCHES KUPPLUNGSSYSTEM UND CHIRURGISCHES ANTRIEBSSYSTEM (47) 19.08.2015 (73) Aesculap AG te 78532 TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Trinity Orthopedics te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) MARINO, James, F. te LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61F 2/44 A61B 17/70 A61B 17/00

(21) EP09006250.6 (22) 08.05.2009 (31) 117765 (32) 09.05.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Intramedullary implant with locking and compression devices (47) 19.08.2015 (73) Biomet Manufacturing, LLC te WARSAW, IN 46582, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Elghazaly, Timothy M. te PISCATAWAY, NEW JERSEY 08854, Verenigde Staten van Amerika (US) Frank, Phillip H. te MAPLEWOOD, NEW JERSEY 07040, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61B 17/80

(11) EP1887988

(11) EP2341855

(72) HOEGERLE, Roland te 78532 TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MACHILL, Martin te 78604 RIETHEIM-WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PFISTER, Ralf te 78647 TROSSINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP06772385.8

(21) EP09788941.4

(22) 07.06.2006

(22) 17.07.2009

(31) 688299 P

(31) 135360 P

(32) 07.06.2005

(32) 17.07.2008

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) SYSTEM FOR RESTORATION OF NUTRIENT FLOW TO NUCLEUS PULPOSA

(54) A BONE PLATE ASSEMBLY

(51) A61B 19/00 A61B 17/17 A61B 17/16

(47) 19.08.2015

(11) EP1883355

(72) MATSUURA, David, G. te ENCINITAS, CA 92024, Verenigde 11.05.2006 Staten van Amerika (US) GILLESPIE, Walter, Dean te SAN 138016 DIEGO, CA 92109-5268, 26.05.2005 Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (US) MILLING SYSTEM FOR RESECTING SIMPSON, Philip, J. te A JOINT ARTICULATION SURFACE ESCONDIDO, CA 92025, Verenigde Staten van Amerika 19.08.2015 (US)

(21) EP06752483.5 (22) (31) (32) (33) (54) (47)

(73) Flex Partners, Inc. te ENCINITAS, CA 92024-3742, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 19.08.2015 (73) Alphatec Spine, Inc. te CARLSBAD, CA 92008, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BUTLER, Charles, L. te VISTA CA 92801, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61B A61B A61B A61B

17/86 17/80 17/72 17/68

(11) EP2385800 (21) EP09768294.2 (22) 04.12.2009 (31) 120138 P

Nummer 01/15 (32) 05.12.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

26

1 januari 2015

Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) ANCHOR-IN-ANCHOR SYSTEM FOR USE IN BONE FIXATION

(72) Govari, Assaf te HAIFA 34400, Israël (IL)

(47) 19.08.2015

(51) A61B 18/14

(73) Synthes GmbH te 4436 OBERDORF, Zwitserland (CH)

(11) EP1674044

(72) OVERES, Tom te CH-4513 LANGENDORF, Zwitserland (CH) FRIGG, Robert te CH-2544 BETTLACH, Zwitserland (CH) ZURSCHMIEDE, Silas te CH-2540 GRENCHEN, Zwitserland (CH) APPENZELLER, Andreas te CH2504 BIEL, Zwitserland (CH)

(22) 08.10.1998

(51) A61B 18/04 A61B 18/02 A61B 18/00

(73) Aesculap AG te 78532 TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2533716 (21) EP11725226.2 (22) 08.04.2011 (31) 778172 (32) 12.05.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) HEATING AND COOLING OF CRYOSURGICAL INSTRUMENT USING A SINGLE CRYOGEN (47) 19.08.2015 (73) Icecure Medical Ltd. te 38900 CAESAREA, Israël (IL) (72) BERZAK, Nir te 53271 GIVATAIM, Israël (IL) SHARON, Simon te 30805 MA'AYAN ZVI, Israël (IL) (51) A61B 18/12 (11) EP2272453 (21) EP08751891.6 (22) 21.04.2008 (54) TREATMENT SYSTEM (47) 19.08.2015 (73) Olympus Medical Systems Corp. te TOKYO 151-0072, Japan (JP) (72) TAKASHINO, Tomoyuki te HACHIOJI-SHI TOKYO 192-8512, Japan (JP) IIDA, Koji te HACHIOJI-SHI TOKYO 192-8512, Japan (JP) NAGASE, Toru te HACHIOJI-SHI TOKYO 192-8512, Japan (JP) (51) A61B 5/06 A61B 5/0402 A61B 18/14 (11) EP1502555 (21) EP04254530.1 (22) 28.07.2004 (31) 629661 (32) 29.07.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Apparatus for pulmonary vein mapping and ablation (47) 19.08.2015 (73) Biosense Webster, Inc. te DIAMOND BAR, CA 91765,

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Electro-surgical bipolar forceps (73) Codman & Shurtleff, Inc. te RAYNHAM, MA 02767, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 948282 (32) 09.10.1997 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Systems for organ resection (47) 19.08.2015

(72) Nezhat, Camran te WOODSIDE, CA 94062, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61N 7/00 A61B 19/00 A61B 18/24 A61B 18/18 A61B 18/14 A61B 18/00 A61B 17/00

(72) Manrique, Lisette te TAUNTON, MASSACHUSETTS 02780, Verenigde Staten van Amerika (US) Buonanno, John te BRISTOL, RHODE ISLAND 02809, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61B 18/14 (11) EP2455033 (21) EP11189521.5 (22) 17.11.2011 (31) 948081 (32) 17.11.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Apparatus for vascular tissue sealing with reduced energy consumption (47) 19.08.2015

(11) EP2312997

(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA 02048, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP09798669.9 (22) 14.07.2009

(72) Chernov, Boris te DECEASED, Russische Federatie (RU) Misuchenko, Igoris te 197371 SAINT-PETERSBURG, Russische Federatie (RU) Martsinovskiy, Georgy te 194017 SAINT-PETERSBURG, Russische Federatie (RU) Verbitsky, Mikhail te STOUGHTON, MASSACHUSETTS 02072, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 80386 P 249773 249790 249807 104654 P 99671 P (32) 14.07.2008 10.10.2008 10.10.2008 10.10.2008 10.10.2008 24.09.2008 Staten Staten Staten Staten Staten Staten

(32) 03.07.2007

(47) 19.08.2015

(21) EP06005064.8

(33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

(31) 772969

van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(51) A61B A61B A61B A61B A61B

19/00 18/14 18/00 17/3207 17/32

(11) EP2731533

(54) DEVICE FOR PERCUTANEOUS ENERGY DELIVERY

(21) EP13726327.3

(47) 19.08.2015

(31) 201213646229

(73) Syneron Medical Ltd. te 20692 YOQNEAM, Israël (IL)

(22) 07.05.2013 (32) 05.10.2012

(33) Verenigde Staten van Amerika (72) MEHTA, Bankim, H. te SAN (54) SURGICAL CUTTING INSTRUMENT RAMON CA 94582, Verenigde WITH ELECTROMECHANICAL Staten van Amerika (US) CUTTING ASHLEY, John, E. te DANVILLE CA (47) 19.08.2015 94526, Verenigde Staten van Amerika (US) (73) Gyrus ACMI, Inc. te MCGILL, Scott, A. te SAN RAMON SOUTHBOROUGH, MA 01772, CA 94582, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (US) (51) A61B 18/14 (72) EDWARDS, Kevin C. te OLIVE BRANCH, MISSISSIPPI 38654, (11) EP2394596 Verenigde Staten van Amerika (21) EP11176738.0 (US) (22) 03.07.2008 RYAN, Phillip A. te MEMPHIS,

Nummer 01/15 TENNESSEE 38117, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61N 1/362 A61B 19/00 A61B 18/14 A61B 18/00 A61B 17/00 (11) EP2821022 (21) EP14175030.7

27

1 januari 2015

Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) DEVICES FOR APPLYING ENERGY TO BODILY TISSUES (47) 19.08.2015 (73) Microcube, LLC te FREMONT, CA 94539, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) CHU, Chun Yiu te FREMONT CALIFORNIA 94538, Verenigde 201313932397 Staten van Amerika (US) 01.07.2013 SHROFF, Ketan te PLEASANTON CALIFORNIA 94588, Verenigde Verenigde Staten van Amerika Staten van Amerika (US) Real-time prediction of steamEMMONS, Clarence te CAPITOLA pop events during ablation CALIFORNIA 95010, Verenigde 19.08.2015 Staten van Amerika (US) WALKE, Amrish Jayprakash te Biosense Webster (Israel), Ltd. te MILPITAS CALIFORNIA 95035, 20692 YOKNEAM, Israël (IL) Verenigde Staten van Amerika Berger, Abraham te 5336112 (US) GIVATAYIM, Israël (IL) MODY, Dinesh I. te SAN JOSE Bar-Tal, Meir te 3224009 HAIFA, CALIFORNIA 95127, Verenigde Israël (IL) Staten van Amerika (US) Hazan, Avri te 5349004 GIVATAYIM, Israël (IL) (51) A61B 19/00 Osadchy, Daniel te 3499565 (11) EP2377484 HAIFA, Israël (IL) (21) EP10011069.1 A61B 18/18 (22) 08.06.2006 EP2139416 (31) 102005026654 EP08769385.9 102005056897 102005057237 09.05.2008 102005062384 917053 P

(22) 30.06.2014 (31) (32) (33) (54) (47) (73) (72)

(51) (11) (21) (22) (31)

(32) 09.05.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BASKET CATHETER HAVING MULTIPLE ELECTRODES (47) 19.08.2015 (73) Irvine Biomedical, Inc. te IRVINE, CA 92614, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) DE LA RAMA, Alan te CERRITOS, CALIFORNIA 90703, Verenigde Staten van Amerika (US) HATA, Cary te IRVINE, CALIFORNIA 92620, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61N 5/04 A61B 18/18 (11) EP2355738 (21) EP09825196.0 (22) 21.10.2009 (31) 113189 113192 113194 162241 162244 222409

P P P P P P

(32) 10.11.2008 10.11.2008 10.11.2008 20.03.2009 20.03.2009 01.07.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(32) 09.06.2005 28.11.2005 29.11.2005 23.12.2005

(33) BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK

(31) 545092 (32) 07.04.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) APPARATUS FOR DETERMINING A TRAJECTORY OF AT LEAST ONE OBJECT (47) 19.08.2015 (73) Surgical Navigation Technologies, Inc. te LOUISVILLE, COLORADO 80020, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Simon, David Anthony te BOULDER, CO 80303, Verenigde Staten van Amerika (US) Foley, Kevin T. te GERMANTOWN, TN 38139, Verenigde Staten van Amerika (US) Carls, Thomas Andrew te MEMPHIS, TN 38103, Verenigde Staten van Amerika (US) Melkent, Anthony J. te GERMANTOWN, TN 38139, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G06K 17/00 A61F 9/008 A61F 9/007 A61B 19/00 A61B 17/00 (11) EP2392285 (21) EP11167763.9 (22) 20.07.2007 (31) 491068 (32) 21.07.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

DUITSLAND DUITSLAND DUITSLAND DUITSLAND

(54) Methods of ensuring safe use of a surgical tool with a surgical machine (47) 19.08.2015

(73) Alcon, Inc. te 6331 HÜNENBERG, (54) Vorrichtung und Verfahren zum Zwitserland (CH) berührungslosen Ermitteln und (72) Mezhinski, Victor B te BREA, CA Vermessen einer Raumposition CALIFORNIA 92821, Verenigde und/oder einer Raumorientierung Staten van Amerika (US) von Körpern Wen, Fang te IRVINE, CA 92606, (47) 19.08.2015 Verenigde Staten van Amerika (US) (73) Naviswiss AG te 4242 LAUFEN, Olivera, Argelio te MISSION VIEJO, Zwitserland (CH) CA CALIFORNIA 92692, Verenigde (72) Knobel, Bruno te 4242 LAUFEN, Staten van Amerika (US) Zwitserland (CH) Hopkins, Mark A. te MISSION Findeisen, Charles te 5430 VIEJO, CA CALIFORNIA 92691, WETTINGEN, Zwitserland (CH) Verenigde Staten van Amerika Keeve, Erwin te 14469 POTSDAM, (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Todd, Kirk W. te YORBA LINDA, CA (DE) CALIFORNIA 92887, Verenigde Widmer, Karl-Heinz te 79249 Staten van Amerika (US) MERZHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bartl, Frank te 79395 NEUENBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hämmerle, Christoph te 8121 BENGLEN, Zwitserland (CH)

(51) A61C 17/20 A61C 1/00 (11) EP2529689 (21) EP12170452.2 (22) 01.06.2012

(51) A61B 19/00

(31) 2011124114

(11) EP2356950

(32) 02.06.2011

(21) EP10183461.2

(33) Japan

(22) 06.04.2001

(54) Liquid tank and dental device

Nummer 01/15

28

(47) 19.08.2015 (73) Nakanishi Inc. te KANUMA-SHI, TOCHIGI 322-8666, Japan (JP) (72) Nakagawa, Masaki te KANUMASHI TOCHIGI, 322-8666, Japan (JP) Tanaka, Shinichi te KANUMA-SHI TOCHIGI, 322-8666, Japan (JP) Sakanushi, Tomohiro te KANUMASHI TOCHIGI, 322-8666, Japan (JP) (51) A61C 1/14 (11) EP2494937 (21) EP09850814.6 (22) 27.10.2009 (54) THERAPEUTIC TOOL GRIPPING DEVICE FOR A HANDPIECE (47) 19.08.2015 (73) Soma, Kuniji te TOCHIGI 3220076, Japan (JP)

A61C 19/045 A61C 11/00 (11) EP2099383 (21) EP07856045.5 (22) 29.11.2007 (31) 102006057220 (32) 01.12.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SCHARNIERACHSENBEZOGENEN TRANSFER EINES KIEFERMODELLS (47) 19.08.2015 (73) Dental Innovation GmbH te 44227 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Klett, Rolf te 97204 HÖCHBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

1 januari 2015 (54) BRANCH VESSEL STENT GRAFT (47) 19.08.2015 (73) Cook Medical Technologies LLC te BLOOMINGTON, IN 47404, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SUN, Jichao te WEST LAFAYETTE, IN 47906, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61F A61F A61F A61F

5/00 2/95 2/07 2/04

(11) EP2572673 (21) EP12186408.6 (22) 31.08.2007 (31) 824435 P (32) 02.09.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(51) A61F 2/06

(54) Intestinal sleeves and associated deployment systems and methods

(51) A61C 17/22

(11) EP1509170

(47) 19.08.2015

(11) EP1539025

(21) EP03723039.8

(21) EP03770303.0

(22) 22.05.2003

(22) 11.09.2003

(31) 14982902

(31) 410903 P

(32) 23.05.2002

(73) Boston Scientific Scimed, Inc. te MAPLE GROVE, MN 55311-1566, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 13.09.2002

(33) Israël

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54)

(54) IMPROVED ELECTRIC TOOTHBRUSH HOUSING DESIGN

(47)

(72) Soma, Kuniji te TOCHIGI 3220076, Japan (JP)

(47) 19.08.2015

(73) (73) Church & Dwight Co., Inc. te PRINCETON, NJ 08543, Verenigde (72) Staten van Amerika (US) (72) CHAN, John, Geoffrey te MAINEVILLE, OH 45039, Verenigde Staten van Amerika (US) WHITNEY, John, Roy te CINCINNATI, OH 45249, Verenigde Staten van Amerika (US) BROWN, Patrick, W. te AUBURN, OH 44255, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) (11) (21) (22) (31) (32)

(51) A61G 15/16 A61C 19/00

(33)

(11) EP2086459

(47)

(21) EP07848161.1

(73)

(54)

(22) 21.11.2007 (31) 20065739

(72)

(32) 21.11.2006 (33) Finland (54) SUPPORT DEVICE USED IN CONNECTION WITH DENTAL CARE UNIT (51) (47) 19.08.2015 (11)

(72) Williams, Michael S. te SANTA ROSA, CA CALIFORNIA 95404, Verenigde Staten van Amerika MEDICAL DEVICE HAVING AN (US) UNRAVELABLE PORTION Fifer, Daniel W. te WINDSOR, CA 19.08.2015 CALIFORNIA 95492, Verenigde ALLIUM MEDICAL SOLUTIONS Staten van Amerika (US) LTD. te SOUTH 38900, Israël (IL) Orth, Geoffrey A. te SEBASTOPOL, CA CALIFORNIA YACHIA, Daniel te HERZLIYA 95472, Verenigde Staten van PITUACH, 46762 HERZLIYA, Israël Amerika (US) (IL) Smith, Jeffrey A. te PETALUMA, CA LEVY, Ronnie te 44862 ZUR CALIFORNIA 94952, Verenigde YIGAL, Israël (IL) Staten van Amerika (US) A61F 2/06 Glenn, Richard A. te CHAPEL HILL, EP1863410 NC NORTH CAROLINA 27516, Verenigde Staten van Amerika EP06740429.3 (US) 28.03.2006 Athas, William L. te CHAPEL HILL, 94022 NC NORTH CAROLINA 27517, Verenigde Staten van Amerika 30.03.2005 (US) Verenigde Staten van Amerika Stack, Richard S. te CHAPEL HILL, CATHETER NC NORTH CAROLINA 27514, Verenigde Staten van Amerika 19.08.2015 (US) Boston Scientific Limited te HAMILTON HM11, Bermuda (BM) (51) A61L 27/52 A61F 9/008 TURNER, Karen te LINO LAKES, A61F 2/16 MINNESOTA 55014, Verenigde (11) EP2713950 Staten van Amerika (US) PEDERSON, Gary te ALBERTVILLE, (21) EP12724845.8 MINNESOTA 55301, Verenigde (22) 29.05.2012 Staten van Amerika (US) (31) 201161492586 P A61F 2/06 201113238143 EP1906878 (32) 02.06.2011

(73) PLANMECA OY te 00880 HELSINKI, Finland (FI)

(21) EP06774523.2

(72) FRÖJDMAN, Jan te 01150 SÖDERKULLA, Finland (FI)

(31) 697174 P

(51) A61C 9/00

(22) 06.07.2006 (32) 07.07.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika

21.09.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD FOR MODIFYING THE REFRACTIVE INDEX OF AN

Nummer 01/15

29

OPTICAL MATERIAL AND RESULTING OPTICAL VISION COMPONENT

10.07.2009 10.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009 30.07.2009

(47) 19.08.2015 (73) The University Of Rochester te ROCHESTER, NY 14642, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KNOX, Wayne, H. te PITTSFORD, NY 14534, Verenigde Staten van Amerika (US) JANI, Dharmendra, M. te KELLER, TX 76248, Verenigde Staten van Amerika (US) DING, Li te SAN JOSE, CA 95134, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61F 2/34 A61F 2/30 (11) EP2451386 (21) EP10797418.0 (22) 12.07.2010 (31) 0900981 0900957 0900959 0900960 0900962 0900963 0900965 0900966 0900968 0900969 0900970 0900972 0900973 0900974 0900976 0900978 0900958 229738 P 229739 P 229743 P 229745 P 229746 P 229747 P 229748 P 229751 P 229752 P 229755 P 229761 P 229767 P 229778 P 229786 P 229789 P 229796 P 229735 P (32) 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009

(33) Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde (54)

(47) (73) (72) (51)

(11) (21) (22) (31)

1 januari 2015 0900962 0900963 0900965 0900966 0900968 0900969 0900970 0900972 0900973 0900974 0900976 0900978 0900958 229738 P 229739 P 229743 P 229745 P 229746 P 229747 P 229748 P 229751 P 229752 P 229755 P 229761 P 229767 P 229778 P 229786 P 229789 P 229796 P 229735 P

(32) 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 Staten van Amerika 10.07.2009 Staten van Amerika 10.07.2009 Staten van Amerika 10.07.2009 Staten van Amerika 10.07.2009 Staten van Amerika 10.07.2009 Staten van Amerika 10.07.2009 Staten van Amerika 10.07.2009 Staten van Amerika 10.07.2009 Staten van Amerika 10.07.2009 Staten van Amerika 10.07.2009 Staten van Amerika 10.07.2009 Staten van Amerika 30.07.2009 Staten van Amerika 30.07.2009 Staten van Amerika 30.07.2009 Staten van Amerika 30.07.2009 Staten van Amerika 30.07.2009 Staten van Amerika 30.07.2009 30.07.2009 IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE 30.07.2009 FOR LUBRICATING AN ARTIFICIAL 30.07.2009 CONTACTING SURFACE 30.07.2009 19.08.2015 30.07.2009 Kirk Promotion LTD. te 114 79 30.07.2009 STOCKHOLM, Zweden (SE) 30.07.2009 30.07.2009 FORSELL, Peter te 6300 ZUG, 30.07.2009 Zwitserland (CH) 30.07.2009 A61F 2/36 30.07.2009 A61F 2/34 (33) Zweden A61F 2/32 Zweden EP2451389 Zweden Zweden EP10797393.5 Zweden 12.07.2010 Zweden 0900981 Zweden 0900957 Zweden 0900959 Zweden 0900960 Zweden

Nummer 01/15 Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Zweden Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

30

Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten

(54) HIP JOINT DEVICE (47) 19.08.2015 (73) (72) (51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31)

van van van van van van van van van van van van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

0900968 0900969 0900970 0900972 0900973 0900974 0900976 0900978 0900958 229738 P 229739 P 229743 P 229745 P 229746 P 229747 P 229748 P 229751 P 229752 P 229755 P 229761 P 229767 P 229778 P 229786 P 229789 P 229796 P 229735 P

(32) 10.07.2009 Kirk Promotion LTD. te 114 79 10.07.2009 STOCKHOLM, Zweden (SE) 10.07.2009 FORSELL, Peter te CH-6300 ZUG, 10.07.2009 Zwitserland (CH) 10.07.2009 10.07.2009 A61F 2/36 10.07.2009 A61F 2/34 10.07.2009 A61F 2/30 10.07.2009 EP1911419 10.07.2009 10.07.2009 EP07253911.7 10.07.2009 03.10.2007 10.07.2009 546500 10.07.2009 11.10.2006 10.07.2009 10.07.2009 Verenigde Staten van Amerika 10.07.2009 Acetabular cup assembly 30.07.2009 19.08.2015 30.07.2009 30.07.2009 Biomet Manufacturing, LLC te 30.07.2009 WARSAW, IN 46582, Verenigde 30.07.2009 Staten van Amerika (US) 30.07.2009 Meridew, Jason D. te SYRACUSE, 30.07.2009 INDIANA 46567, Verenigde 30.07.2009 Staten van Amerika (US) 30.07.2009 Lombardi, Adolph te NEW 30.07.2009 ALBANY, OHIO 43054, Verenigde 30.07.2009 Staten van Amerika (US) 30.07.2009 Berend, Keith te NEW ALBANY, 30.07.2009 OHIO 43054, Verenigde Staten 30.07.2009 van Amerika (US) 30.07.2009 Hershberger, Troy te WINONA 30.07.2009 LAKE, INDIANA 46590, Verenigde 30.07.2009 Staten van Amerika (US) (33) Zweden A61F 2/36 Zweden Zweden EP2451401 Zweden EP10797395.0 Zweden 12.07.2010 Zweden 0900981 Zweden 0900957 Zweden 0900959 Zweden 0900960 Zweden 0900962 Zweden 0900963 Zweden 0900965 Zweden 0900966 Zweden

1 januari 2015 Zweden Zweden Zweden Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten

van van van van van van van van van van van van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) HIP JOINT DEVICE (47) 19.08.2015 (73) Kirk Promotion LTD. te 114 79 STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) FORSELL, Peter te 1897 BOUVERET, Zwitserland (CH) (51) A61F 2/38 (11) EP2595573 (21) EP11738919.7 (22) 22.07.2011 (31) 367375 P 381800 P (32) 24.07.2010 10.09.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) ASYMMETRIC TIBIAL COMPONENTS FOR A KNEE PROSTHESIS (47) 19.08.2015 (73) Zimmer, Inc. te WARSAW IN 46580, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) WENTORF, Mary, S., S. te WARSAW, IN 46582, Verenigde Staten van Amerika (US) RETTIG, Katherine, M. te WINONA LAKE, IN 46590, Verenigde Staten van Amerika (US) BISCHOFF, Jeffrey, E. te WARSAW, IN 46582, Verenigde Staten van Amerika (US) PARISI, Raymond, C. te WAKARUSA, IN 46573, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61F 2/46 A61F 2/44 A61B 17/064 (11) EP2162098 (21) EP08762820.2 (22) 09.06.2008 (31) 0704155 (32) 08.06.2007 (33) Frankrijk (54) SPINAL IMPLANT WITH ANCHORING DEVICE

Nummer 01/15

31

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) LDR Medical te 10430 ROSIÈRES, (73) Büttner-Janz, Karin te 12557 Frankrijk (FR) BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ALLAIN, Jérôme te 93170 Buettner, Eiko te 10245 BERLIN, BAGNOLET, Frankrijk (FR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND LOMBARD, Jean te 79000 NIORT, (DE) Frankrijk (FR) PHELPS, Jeff te NORTH RICHLAND HILLS, TX 76180, Verenigde Staten van Amerika (US) NUNLEY, Pierce, D. te SHREVEPORT, LA 71101, Verenigde Staten van Amerika (US) GORDON, Charles te TYLER, TX 75703, Verenigde Staten van Amerika (US) LEONE, Vincent, J. te MANHASSET, NY 11030, Verenigde Staten van Amerika (US) HISEY, Michael, M., D. te FLOWER MOUND, TX 75028, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61F 2/44 A61B 17/70 (11) EP2358311 (22) 20.10.2009 P P P P

(11) EP2032088 (21) EP07726155.0

Staten Staten Staten Staten

(47) 19.08.2015 (73) WW Technology AG te 8952 SCHLIEREN, Zwitserland (CH) (72) MAYER, Jörg te 5702 NIEDERLENZ, Zwitserland (CH) LEHMANN, Mario te 2353 LES POMMERATS, Zwitserland (CH) MEHL, Stephanie te 8932 METTMENSTETTEN, Zwitserland (CH) MOCK, Elmar te 2013 COLOMBIER, Zwitserland (CH) MUELLER, Andrea te 8408 WINTERTHUR, Zwitserland (CH) BERRA, Milica te 8952 SCHLIEREN, Zwitserland (CH) WEBER, Urs te 4600 OLTEN, Zwitserland (CH)

(73) Edelweiss Basics GmbH & Co. KG te 83098 BRANNENBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WEBER-UNGER, Georg te A-6330 KUFSTEIN, Oostenrijk (AT)

(11) EP1971300

(32) 28.06.2006

(21) EP07701226.8

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 11.01.2007

(54) EINSETZINSTRUMENT FÜR GELENKPFANNEN VON PROTHESEN

(31) 328599 (32) 11.01.2006

(47) 19.08.2015

(54) COLOSTOMY BAG CLEANING SYSTEM

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.08.2015 (73) Schena, Kenneth R. te NAPLES FL 34105-2568, Verenigde Staten van Amerika (US) Schena, Blaine M. te NAPLES FL 34105, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 01.09.2010

(72) Schena, Kenneth R. te NAPLES FL 34105-2568, Verenigde Staten van Amerika (US) Schena, Blaine M. te NAPLES FL 34105, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(51) A61F 5/441

(54) Disassembly tool

(11) EP2754426

(47) 19.08.2015

(21) EP14163858.5

(21) EP11175823.1

(54) FUSION DEVICE AND TOOL SET FOR FUSING A HUMAN OR ANIMAL JOINT

(47) 19.08.2015

(31) 202006010069 U

(11) EP2425802 Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) TEXTILER STOFF FÜR BEKLEIDUNGSSTÜCKE UND/ODER ORTHOPÄDISCHE ARTIKEL SOWIE KÜNSTLICHES BRUSTGEWEBETEIL MIT EINEM SOLCHEN STOFF

(51) A61F 5/445 A61F 5/44

(51) A61F 2/46

van van van van

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 26.06.2007

(72) KELLER, Arnold te 23863 KAYHUDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 21.10.2008 23.10.2008 04.02.2009 16.06.2009 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

(51) A61F 2/46

(73) Waldemar Link GmbH & Co. te 22339 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP09740834.8 (31) 107011 107757 149809 187466

(72) Büttner-Janz, Karin te 12557 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Buettner, Eiko te 10245 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

1 januari 2015

(22) 28.07.2011 (31) 873612

(73) DePuy Products, Inc. te WARSAW, (22) 01.06.2011 IN 46581, Verenigde Staten van (31) 201070245 Amerika (US) 201070246 201070473 (72) Huff, Daniel N te WARSAW, 201070476 INDIANA 48580, Verenigde 201070475 Staten van Amerika (US) 201070498 McAnelly, Jeffrey A te COLUMBIA, INDIANA 46725, Verenigde (32) 04.06.2010 Staten van Amerika (US) 04.06.2010 Penley, Lauren E te WINONA 08.11.2010 LAKE, INDIANA 46590, Verenigde 08.11.2010 Staten van Amerika (US) 08.11.2010 Satterthwaite, Rodney E te 19.11.2010 HUNTINGTON, INDIANA 46750, (33) Denemarken Verenigde Staten van Amerika Denemarken (US) Denemarken (51) A61F 2/52 (11) EP2699204

Denemarken Denemarken Denemarken

(51) A61F 2/44

(21) EP12706465.7

(11) EP2624789

(22) 22.02.2012

(21) EP10760725.1

(54) An ostomy appliance with a filter construction

(31) 102011012111 102011079147

(47) 19.08.2015

(22) 06.10.2010

(54) PROSTHESIS FOR CERVICAL AND (32) 23.02.2011 14.07.2011 LUMBAR SPINE

(73) Coloplast A/S te 3050 HUMLEBAEK, Denemarken (DK) (72) Schertiger, Lars Olav te 3480

Nummer 01/15 FREDENSBORG, Denemarken (DK) Torstensen, Jan te 2830 VIRUM, Denemarken (DK) Luther, Preben te 3000 HELSINGOER, Denemarken (DK) (51) A61F 5/445 (11) EP2566421

32 2587 ST DEN HAAG

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2291154

(54) OPHTHALMOLOGISCHES LASERSYSTEM

(21) EP09747754.1 (22) 18.05.2009 (31) 153321 153322 (32) 16.05.2008 16.05.2008

(31) 431084 P PCT/IL2010/000565 330359 P

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) THERMAL COMPRESS SYSTEM

(32) 10.01.2011 14.07.2010 02.05.2010

(47) 19.08.2015

(33) Verenigde Staten van Amerika World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) Verenigde Staten van Amerika (54) (47) (73)

(72)

(73) Biser, Seth te FLEETWOOD, NY 10552, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) LEVINE, Lawrence, T. te EASTON CT 06612, Verenigde Staten van Amerika (US) LEVINE, Harvey te FAIRFIELD CT 06825, Verenigde Staten van OSTOMY PORT GAS RELEASE Amerika (US) MECHANISM FINNERAN, William te NEW YORK 19.08.2015 NY 10012, Verenigde Staten van B. Braun Medical SAS te 92100 Amerika (US) BOULOGNE BILLANCOURT, BISER, Seth te FLEETWOOD, NY Frankrijk (FR) 10552, Verenigde Staten van HANUKA, David te 30095 RAMATAmerika (US) YISHAI, Israël (IL) (51) A61M 19/00 OR, Meir te 20196 DOAR-NA A61M 16/06 MISGAV, Israël (IL) A61M 16/00

(51) A61F 5/56

A61F 7/12

(11) EP2341876

(11) EP2599465

(21) EP09790872.7

(21) EP11191745.6

(22) 28.07.2009

(22)

(31) 228681

(54)

(32) 14.08.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DEVICES FOR TREATMENT OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA (47) 19.08.2015 (73) ETHICON, INC. te SOMERVILLE, NEW JERSEY 08876-0151, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ROUSSEAU, Robert, A. te OTTSVILLE PA 18942, Verenigde Staten van Amerika (US) WEADOCK, Kevin, S. te HILLSBOROUGH NJ 08844, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G08B 21/06 A61F 5/56 A61B 5/11 (11) EP2566423

(47) (73)

(72) VAN BEEST, Eline, Christiane te

(73) Carl Zeiss Meditec AG te 07745 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) DICK, Manfred te 07926 GEFELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) REICH, Matthias te 07749 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GREBNER, Dieter te 07751 GROSSLÖBICHAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61F 9/02 (11) EP1981455 (21) EP07717328.4 (22) 19.01.2007 (31) 761058 P (32) 20.01.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) THERMAL GOGGLE LENS ASSEMBLY WITH EXTERNALLY VENTED CHAMBER (47) 19.08.2015 (73) Smith Optics, Inc. te KETCHUM ID 83340, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Fontaine, Guy te 94160 SAINT MANDÉ, Frankrijk (FR)

(11) EP2757318

(51) A61F 9/007

(22) 21.01.2014

(11) EP1800635

(31) 1300129

(21) EP07004349.2

(32) 21.01.2013

(22) 02.06.2000

(33) Frankrijk

(31) 324694

(54) Dispositif de réglage d'une sangle de fixation frontale.

(32) 02.06.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Flow regulating implant (47) 19.08.2015 (73) Optonol Ltd. te 90850 NEVE ILAN, Israël (IL)

(72) Yaron, Ira te 93836 HAR ADAR, Israël (IL) (22) 04.05.2010 Yarden, Orit te 54056 GIVAT SHMUEL, Israël (IL) (54) METHOD AND DEVICE FOR SLEEP POSTURE CORRECTION (51) A61F 9/008 (73) NIGHTBALANCE B.V. te 2629 JD DELFT

(47) 19.08.2015

(72) RAYL, Eric, L. te WOODINVILLE, WASHINGTON 98072, Verenigde 02.12.2011 Staten van Amerika (US) REEVES, Michael, K. te Device for intracorporally cooling WOODINVILLE, WASHINGTON a patient 98072, Verenigde Staten van 19.08.2015 Amerika (US) Schiller Medical S.A.S. te 67162 WISSEMBOURG CEDEX, Frankrijk (51) F21V 21/084 A61F 9/02 (FR)

(21) EP10719539.8

(47) 19.08.2015

(32) 12.03.2009

(51) A61F 7/02

(22) 02.05.2011

(21) EP11723672.9

1 januari 2015

(11) EP2521519 (21) EP10711838.2 (22) 11.03.2010 (31) 102009012873

(21) EP14354002.9

(47) 19.08.2015 (73) Zedel te 38920 CROLLES, Frankrijk (FR) (72) Girault, Eric te F-74000 ANNECY, Frankrijk (FR) Martin, Grégory te F-38190 LES ADRETS, Frankrijk (FR) (51) A61M 27/00 A61F 13/02 (11) EP2547302 (21) EP11710618.7 (22) 14.03.2011 (31) 314236 P 314274 P 201161045663 P

Nummer 01/15

33

1 januari 2015

(32) 16.03.2010 16.03.2010 11.03.2011

(54) VASCULAR PLUG HAVING COMPOSITE CONSTRUCTION

(21) EP07748576.1

(47) 19.08.2015

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(73) Cordis Corporation te FREMONT, CA 94555, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) A DEVICE FOR PROVIDING FLUID TO A RECEPTACLE

(73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(51)

(47) 19.08.2015

(73) Carmel Pharma AB te 402 28 (72) GINN, Richard S. te GILROY, GÖTEBORG, Zweden (SE) CALIFORNIA 95020, Verenigde (72) HELMERSON, Elisabet te S-427 19.08.2015 Staten van Amerika (US) 36 BILLDAL, Zweden (SE) PALERMO, Thomas J. te SAN JOSE, KCI Licensing, Inc. te SAN BÄCKSTRÖM, Fredrik te S-421 66 CALIFORNIA 95120, Verenigde ANTONIO, TX 78265-9508, VÄSTRA FÖRLUNDA, Zweden (SE) Staten van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika ELLSTRÖM, Anna te S-413 25 OLSEN, Phil te CUPERTINO, (US) GÖTEBORG, Zweden (SE) CALIFORNIA 95014, Verenigde MANWARING, Michael te SAN Staten van Amerika (US) (51) B32B 3/28 ANTONIO, TX 78248, Verenigde HARTRIDGE, Tellis te SANTA B32B 15/20 Staten van Amerika (US) CLARA, CALIFORNIA 95050, B32B 15/08 WILKES, Robert Peyton te SAN Verenigde Staten van Amerika A61K 9/00 ANTONIO, TX 78231, Verenigde (US) A61J 3/06 Staten van Amerika (US) SHIVELY, Adam te SAN CARLOS, A61J 1/03 LEUNG, Braden te SAN ANTONIO, CALIFORNIA 94070, Verenigde (11) EP1964538 TX 78257, Verenigde Staten van Staten van Amerika (US) Amerika (US) (21) EP06828395.1 (51) A61F 13/537 (22) 19.12.2006 A61F 13/20 A61F 13/536 (31) 200510129999 EP1765243 A61F 13/475 A61F 13/472 (32) 19.12.2005 EP05851183.3 A61F 13/15 (33) China 13.05.2005 (11) EP2263627 (54) PREPARATION METHOD OF 847952 (21) EP10169545.0 PHARMACEUTIALS 14.05.2004 (22) 07.04.2006 (47) 19.08.2015 Verenigde Staten van Amerika (54) Absorbent article having (73) Beijing Quantum Hi-tech INTRAVAGINAL DEVICE WITH nonwoven lateral zones Pharmaceutical Technology Co., FLUID TRANSPORT PLATES Ltd. te HE YING ROAD, EASTERN (47) 19.08.2015 19.08.2015 AREA INDUSTRIAL BASE, SCIENCE (73) The Procter & Gamble Company JOHNSON & JOHNSON AND TECHNOLOGY PARK, CHANG te CINCINNATI, OH 45202, CONSUMER COMPANIES, INC. te PING DISTRICT BEIJING, China Verenigde Staten van Amerika SKILLMAN, NEW JERSEY 08558, (CN) (US) Verenigde Staten van Amerika (72) LI, Hewei te BEIJING 100101, (72) Partenza, Vincenzo te 65010, (US) China (CN) ELICE (PESCARA, Italië (IT) DANYI, Erin te NICHOLASVILLE, WANG, Congwei te BEIJING Veglio, Paolo A. te 65129 KENTUCKY 40356, Verenigde 100101, China (CN) PESCARA, Italië (IT) Staten van Amerika (US) DU, Bo te BEIJING 100101, China Gagliardi, Ivano te 65123 HOU, Mari te HOBOKEN, NJ (CN) PESCARA, Italië (IT) 07030, Verenigde Staten van JIA, Chenggong te BEIJING (51) G07F 11/62 Amerika (US) 100101, China (CN) G06F 19/00 GLASGOW, Tara te NEW HOPE, PA JIAO, Shirong te BEIJING 100101, B65D 75/32 18938, Verenigde Staten van China (CN) A61J 7/00 Amerika (US) JI, Chun te BEIJING 100101, China A61J 1/03 KOZOROVITSKY, Julia te (CN) LONGHORNE, PENNSYLVANIA (11) EP2665460 (51) A61K 6/093 19047, Verenigde Staten van (21) EP12702464.4 (11) EP1765261 Amerika (US) (22) 20.01.2012 STURGEON, Jennifer te LONG (21) EP04740971.9 VALLEY, NEW JERSEY 07853, (31) 1150503 (22) 14.07.2004 Verenigde Staten van Amerika (32) 21.01.2011 (54) DENTAL COMPOSITION (US) CONTAINING UNSATURATED CHASE, David J te SOMMERVILLE, (33) Frankrijk CARBOSILANE CONTAINING NEW JERSEY 08876, Verenigde (54) SYSTEME AUTOMATISE DE DOSE COMPONENTS Staten van Amerika (US) UNITAIRE POUR LA DELIVRANCE (47) 19.08.2015 NOMINATIVE DE MEDICAMENTS A61F 13/20

(54) EPITHELIALIZATION METHODS, DRESSINGS, AND SYSTEMS (47)

(22) 13.06.2007

A61B 17/12 A61B 17/00

(11) EP1841366 (21) EP06718448.1 (22) 13.01.2006 (31) 38995 (32) 19.01.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.08.2015

(73) Ethilog Sas te 59120 LOOS, Frankrijk (FR)

(73) 3M Deutschland GmbH te 41453 NEUSS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) A61J 1/20

(72) BISSINGER, Peter te 86911 DIESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ECKERT, Adrian te 80636 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2155143

(51) A61K 6/093

(72) SHAW, Henry te F-24000 PERIGUEUX, Frankrijk (FR) DEWULF, Stefaan te B-9850 NEVELE, België (BE)

Nummer 01/15

34

1 januari 2015

(11) EP1765263

(11) EP2358330

(32) 14.03.2001

(21) EP04740998.2

(21) EP09798873.7

(33) Frankrijk

(22) 14.07.2004

(22) 09.12.2009

(54) DENTAL COMPOSITION CONTAINING SI-H FUNCTIONAL CARBOSILANE COMPONENTS

(31) 08021709

(54) COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT UN MELANGE ET SON UTILISATION POUR DIMINUER LA SECRETION DE SEBUM

(47) 19.08.2015 (73) 3M Deutschland GmbH te 41453 NEUSS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 15.12.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) COSMETIC COMPOSITION FOR HAIR AND SCALP (47) 19.08.2015

(72) BISSINGER, Peter te 86911 DIESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ECKERT, Adrian te 80636 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HECHT, Reinhold te 86916 KAUFERING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HOHEISEL, Uwe te 82299 TÜRKENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Kao Germany GmbH te 64297 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) A61K 6/093

(22) 22.04.2008

(11) EP1765264

(54) Verwendung von Citronensäureestern als W/OEmulgatoren

(21) EP04741001.4 (22) 14.07.2004 (54) DENTAL COMPOSITION CONTAINING UNSATURATED CARBOSILANE CONTAINING COMPONENTS (47) 19.08.2015 (73) 3M Deutschland GmbH te 41453 NEUSS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BISSINGER, Peter te 86911 DIESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ECKERT, Adrian te 80636 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HECHT, Reinhold te 86916 KAUFERING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HOHEISEL, Uwe te 82299 TÜRKENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61K A61K A61K A61K A61K

9/06 8/00 47/44 47/06 31/06

(11) EP1982694 (21) EP07425234.7 (22) 20.04.2007 (54) Anti-oedema composition (47) 19.08.2015 (73) D.M.G. Italia Srl te 00040 POMEZIA (RM), Italië (IT)

(72) MOLENDA, Michael te 60318 FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61Q 19/00 A61K 8/37 A61K 8/06 (11) EP2111850 (21) EP08154948.7

(47) 19.08.2015 (73) Ashland Specialties France te 06410 BIOT, Frankrijk (FR) (72) DAL FARRA, Claude te F-06650 OPIO, Frankrijk (FR) DOMLOGE, Nouha te F-06560 VALBONNE, Frankrijk (FR) PEYRONEL, Dominique te F13014 MARSEILLE, Frankrijk (FR) (51) A61Q 15/00 A61K 8/92 A61K 8/86 A61K 8/37 A61K 8/02 (11) EP2480193 (21) EP10754328.2 (22) 15.09.2010 (31) 102009029671

(47) 19.08.2015

(32) 22.09.2009

(73) Azelis Deutschland Kosmetik GmbH te 47445 MOERS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) Seidel, Holger te 47055, DUISBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61Q 5/12 A61Q 5/02 A61K 8/86 A61K 8/39 A61K 8/33 (11) EP2130529 (21) EP09005273.9 (22) 11.04.2009

(54) WASSERFREIE ANTITRANSPIRANTNONAEROSOLE MIT VERBESSERTER WIRKSTOFFFREISETZUNG (47) 19.08.2015 (73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BANOWSKI, Bernhard te 40597 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BUSE, Nadine te 40724 HILDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 15.04.2008

(51) A61Q 5/12 A61Q 5/02 A61K 8/58

(33) Europees Octrooi Bureau

(11) EP2025329

(54) Volume giving cleansing composition

(21) EP08013917.3

(47) 19.08.2015

(31) 07015553

(31) 08007353

(73) Kao Germany GmbH te 64297 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Hoffmann, Martin te 64673 ZWINGENBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Leukel-Schäfer, Diana te 64297 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Mercuri, Luigi te POMEZIA 00044, (51) A61Q 19/00 Italië (IT) A61K 8/365 A61K 8/362 (51) A61Q 5/12 A61K 8/34 A61K 8/41 A61K 8/36 (11) EP1367989 A61K 8/20 (21) EP02708434.2 A61K 8/19 (22) 01.03.2002 A61K 8/02 (31) 0103446

(22) 04.08.2008 (32) 07.08.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Conditioning composition for hair (47) 19.08.2015 (73) Kao Germany GmbH te 64297 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Hoffmann, Martin te 64673 ZWINGENBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Molenda, Michael te 60487 FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Tietjen, Ilka te 64653 LORSCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 01/15 Bistram, Vera te 64689 GROSSROHRHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ast, Andrea te 64283 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Arbter, Claudia te 64560 RIEDSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61Q 7/00 A61Q 5/00 A61Q 19/08 A61Q 19/00 A61K 8/99 A61K 8/64 (11) EP2567688 (21) EP12190685.3 (22) 23.09.2008 (31) 0706701 (32) 25.09.2007 (33) Frankrijk (54) UTILISATION D'UN AGENT NATUREL DANS DES COMPOSITIONS COSMETIQUES (47) 19.08.2015 (73) Lesaffre et Compagnie te 75001 PARIS, Frankrijk (FR)

35 (47) 19.08.2015

1 januari 2015 A61K 31/495

(73) ALFA WASSERMANN S.p.A. te 65020 ALANNO (PE), Italië (IT)

(11) EP1699431

(72) MAFFEI, Paola te I-40133 BOLOGNA, Italië (IT) FEDERICI, Mascia te I-40133 BOLOGNA, Italië (IT) LAURO, Vittoria te I-40133 BOLOGNA, Italië (IT) MASCAGNI, Marco te I-40133 BOLOGNA, Italië (IT) VISCOMI, Giuseppe Claudio te I40133 BOLOGNA, Italië (IT)

(22) 12.12.2004

(51) A61K 9/19 A61K 9/08 A61K 9/00 (11) EP2219605 (21) EP08837079.6 (22) 05.09.2008 (31) 978626 P (32) 09.10.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) CO-SOLVENT COMPOSITIONS AND METHODS FOR IMPROVED DELIVERY OF DANTROLENE THERAPEUTIC AGENTS (47) 19.08.2015

(72) Borreill, Dominique, Marie, Noëlle (73) US Worldmeds LLC te te 94430 CHENNEVIERES SUR LOUISVILLE, KY 40207, Verenigde MARNE, Frankrijk (FR) Staten van Amerika (US) Jüsten, Peter te 92500 RUEIL (72) MALKAWI, Ahmad te LEXINGTON MALMAISON, Frankrijk (FR) KY 40515, Verenigde Staten van (51) A61M 15/00 Amerika (US) A61K 9/14 AL-GHANANEEM, Abeer, M. te A61K 9/00 LEXINGTON KY 40515, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP2611416 DELUCA, Patrick te LEXINGTON (21) EP11761534.4 KY 40502, Verenigde Staten van (22) 05.09.2011 Amerika (US) DIGENIS, George, A. te (31) 10175314 LOUISVILLE, KY 40241, Verenigde (32) 03.09.2010 Staten van Amerika (US) (33) Europees Octrooi Bureau (51) A61K 9/107 (54) PHARMACEUTICAL COMPOSITION A61K 47/14 SUITABLE FOR USE IN A DRY A61K 31/427 POWDER INHALER (11) EP2192893 (47) 19.08.2015 (21) EP08787353.5 (73) Pharmaterials Ltd. te READING, (22) 20.08.2008 BERKSHIRE RG2 0NH, GROOT BRITTANNIË (GB) (31) 07114652 (72) NYAMBURA, Bildad Kimani te (32) 21.08.2007 READING RG2 0NH, GROOT (33) Europees Octrooi Bureau BRITTANNIË (GB) (54) ANTIFUNGAL COMPOSITION (51) A61K 9/20 (47) 19.08.2015 A61K 9/00 (73) Basilea Pharmaceutica AG te A61K 31/192 4005 BASEL, Zwitserland (CH) (11) EP2651392

(72) BUCHER, Christian te CH-4054 BASEL, Zwitserland (CH) 28.11.2011 DITZINGER, Günter te 79110 FREIBURG, BONDSREPUBLIEK BO20100731 DUITSLAND (DE) 13.12.2010 DUBOIS, Estelle te F-69004 LYON, Italië Frankrijk (FR) MARCHAUD, Delphine te F-69700 SOLID COMPOSITIONS SAINT ANDÉOL LE CHÂTEAU, CONTAINING FLURBIPROFEN, THE Frankrijk (FR) PROCESSES FOR THEIR PREPARATION AND THEIR USE. (51) A61K 9/12

(21) EP04801606.7 (31) 530014 P 587510 P (32) 12.12.2003 14.07.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) COMPOSITIONS FOR TREATMENT OF EAR DISORDERS AND METHODS OF USE THEREOF (47) 19.08.2015 (73) Otic Pharma Ltd. te ARIEL 40700, Israël (IL) (72) Eran Eilat te HERZLIYA 46344, Israël (IL) (51) A61P 35/00 A61K 9/133 A61K 9/127 A61K 9/00 (11) EP2421506 (21) EP10767710.6 (22) 21.04.2010 (31) 171745 P (32) 22.04.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) NANOCARRIER THERAPY FOR TREATING INVASIVE TUMORS (47) 19.08.2015 (73) Emory University te ATLANTA, GA 30322, Verenigde Staten van Amerika (US) Georgia Tech Research Corporation te ATLANTA, GEORGIA 30332-0415, Verenigde Staten van Amerika (US) Children's Healthcare Of Atlanta, Inc. te ATLANTA, GA 30329, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) MUNSON, Jennifer, M. te ATLANTA GA 30309, Verenigde Staten van Amerika (US) BELLAMKONDA, Ravi, V. te MARIETTA GA 30062, Verenigde Staten van Amerika (US) ARBISER, Jack, L. te ATLANTA GA 30329, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61K 9/22 A61K 31/4178 (11) EP2363117 (21) EP11001973.4

(21) EP11799845.0

(22) 29.01.2007

(22)

(31) 762750 P

(31) (32) (33) (54)

(32) 27.01.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Drug delivery systems comprising weakly basic selective serotonin 5-HT3 blocking agent and organic acids (47) 19.08.2015

Nummer 01/15

36

1 januari 2015

(73) Aptalis Pharmatech, Inc. te (33) Europees Octrooi Bureau VANDALIA, OH 45377, Verenigde (54) ALPHA-AMINOAMIDE Staten van Amerika (US) DERIVATIVES USEFUL IN THE (72) Venkatesh Gopi, M. te VANDALIA, TREATMENT OF COGNITIVE OH 45377, Verenigde Staten van DISORDERS Amerika (US) (47) 19.08.2015 Lai, Jin-wang te SPRINGBORO, OH (73) Newron Pharmaceuticals S.p.A. te 45066, Verenigde Staten van 20091 BRESSO (MI), Italië (IT) Amerika (US) (72) SALVATI, Patricia te I-20020 Vyas, Nehal, H. te YARDLEY, PA ARESE, Italië (IT) 19067, Verenigde Staten van ROSSETTI, Stefano te I-21100 Amerika (US) VARESE, Italië (IT) (51) A61L 15/44 BENATTI, Luca te 20052 MONZA, A61K 9/70 Italië (IT) (11) EP2533773 (51) A61P 31/04 (21) EP11773727.0 A61P 1/04 (22) 21.10.2011 A61K 9/28 A61K 9/20 (31) 405248 P A61K 9/14 (32) 21.10.2010 A61K 9/10 (33) Verenigde Staten van Amerika A61K 9/08 A61K 9/00 (54) TOPICAL DERMAL DELIVERY A61K 47/38 DEVICE FOR NITRIC OXIDE A61K 47/26 DELIVERY A61K 36/8962 (47) 19.08.2015 A61K 31/198 (73) KIPAX AB te 251 10 A23L 1/305 HELSINGBORG, Zweden (SE) A23L 1/30 (72) STHENGEL, Elisabeth te S-25438 (11) EP2480226 HELSINGBORG, Zweden (SE) (21) EP10819052.1 NGO, See Man te S-28133 (22) 20.09.2010 HÄSSLEHOLM, Zweden (SE) LINDGREN, Lars te S-25440 (31) 20090090232 HELSINGBORG, Zweden (SE) (32) 23.09.2009

(47) 19.08.2015

(51) A61P 29/00 A61K 33/24 A61K 31/28 A61K 31/10

(33) Zuid-Korea

(22) 10.08.2011 (54) Bicyclic labdane diterpenes for use in the treatment of TRPC6 associated diseases

(21) EP04724056.9

(54) COMPOSITION COMPRISING SALLYL-L-CYSTEINE AS ACTIVE INGREDIENT FOR PREVENTING OR TREATING DRUG-INDUCED GASTRIC MUCOSAL LESIONS

(22) 29.03.2004

(47) 19.08.2015

(11) EP1605955

(73) Georgiou, Tassos te 2417 NICOSIA, Cyprus (CY) (72) Georgiou, Tassos te 2417 NICOSIA, Cyprus (CY) (51) A61K 31/225 A23L 1/30 A23L 1/03 (11) EP2097064 (21) EP07847692.6 (22) 03.12.2007 (31) 06291873 (32) 04.12.2006 (33) Europees Octrooi Bureau (54) ANAPLEROTIC THERAPY OF HUNTINGTON DISEASE AND OTHER POLYGLUTAMINE DISEASES (47) 19.08.2015 (73) INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) te 75654 PARIS CEDEX 13, Frankrijk (FR) (72) DÜRR, Alexandra te 75006 PARIS, Frankrijk (FR) MOCHEL, Fanny te 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, Frankrijk (FR) (51) A61P 11/00 A61K 31/35 (11) EP2556829 (21) EP11177165.5

(47) 19.08.2015 (73) Universität Leipzig te 04109 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Pharmaking Co., Ltd te EUMSEONG-GUN, (72) Schaefer, Michael te 04105 (32) 27.03.2003 CHUNGCHEONGBUK-DO 369-852, LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK (33) GROOT BRITTANNIË Zuid-Korea (KR) DUITSLAND (DE) (54) Anti-inflammatory composition (72) KIM, Soon Bae te SEONGNAM SI Urban, Nicole te 04600 based on strontium compounds GYEONGGI-DO 463-500, ZuidALTENBURG, BONDSREPUBLIEK Korea (KR) (47) 19.08.2015 DUITSLAND (DE) KIM, Gwang Soon te SEONGNAM Kübler, Wolfgang te TORONTO (73) SantoSolve AS te 0319 OSLO, SI GYEONGGI-DO 463-744, ZuidM1N 2R3, Canada (CA) Noorwegen (NO) Korea (KR) (51) C07D 231/20 (72) JELLUM, Egil te N-0319 OSLO, KIM, Wan Bae te SEOUL 110-797, A61P 9/10 Noorwegen (NO) Zuid-Korea (KR) A61P 9/00 FAGERLUND, Bjørn, Jarl te N-0319 KWAK, Wie Jong te SEOUL 137A61K 9/08 OSLO, Noorwegen (NO) 764, Zuid-Korea (KR) A61K 47/18 KJØLBERG, Clas, Magne te NBANG, Sung Hye te SEOUL 120A61K 47/10 0319 OSLO, Noorwegen (NO) 130, Zuid-Korea (KR) A61K 31/4152 KLAVENESS, Jo te N-0319 OSLO, (51) A61P 27/02 Noorwegen (NO) (11) EP1386606 A61K 31/202 EGE, Thorfinn te N-0319 OSLO, (21) EP02724736.0 Noorwegen (NO) (11) EP2755647 (22) 09.05.2002 (21) EP12773237.8 (51) A61P 25/28 (31) 2001141683 A61K 31/165 (22) 12.09.2012 (32) 11.05.2001 (11) EP2029130 (31) 11390001 (33) Japan (21) EP07725989.3 (32) 12.09.2011 (54) STABLE HIGH-CONCENTRATION (22) 13.06.2007 (33) Europees Octrooi Bureau INJECTION CONTAINING (31) 06012352 (54) USE OF OMEGA FATTY ACIDS FOR PYRAZOLONE DERIVATIVE TREATING DISEASE (32) 15.06.2006 (47) 19.08.2015 (31) 0307137

Nummer 01/15

37

(73) Mitsubishi Tanabe Pharma (72) DE LEON, Pablo te RAHWAY NEW Corporation te OSAKA-SHI OSAKA JERSEY 07065-0907, Verenigde 541-8505, Japan (JP) Staten van Amerika (US) EGBERTSON, Melissa te RAHWAY (72) YOSHIDA, Hiroshi te CHUO-KU NEW JERSEY 07065-0907, OSAKA-SHI OSAKA 541-8505, Verenigde Staten van Amerika Japan (JP) (US) MATSUO, Naoki, te CHUO-KU HILLS, Ivory, D. te RAHWAY NEW OSAKA-SHI OSAKA 541-8505, JERSEY 07065-0907, Verenigde Japan (JP) Staten van Amerika (US) CHIBA, Masatoshi, te CHUO-KU JOHNSON, Adam Wayne te OSAKA-SHI OSAKA 541-8505, RAHWAY NEW JERSEY 07065Japan (JP) 0907, Verenigde Staten van (51) A61P 25/32 Amerika (US) A61K 9/70 MACHACEK, Michelle te RAHWAY A61K 9/50 NEW JERSEY 07065-0907, A61K 9/46 Verenigde Staten van Amerika A61K 9/20 (US) A61K 9/16 (51) A61P 25/28 A61K 9/00 A61P 25/16 A61K 31/455 A61P 21/04 A61K 31/44 A61K 45/06 (11) EP2173345 A61K 31/49 (21) EP08763673.4 A61K 31/485 (22) 03.07.2008 (11) EP1980252 (31) 18438907 18715907

(21) EP08154443.9

(32) 03.07.2007 05.11.2007

(31) 396661 P

(33) Israël Israël (54) ORAL FORMULATION OF METADOXINE (47) 19.08.2015 (73) Alcobra Ltd. te 65785 TEL AVIV, Israël (IL)

(22) 17.07.2003

(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te RAHWAY, NJ 07065-0907, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Cadila Healthcare Limited te AHMEDABAD 380 015, GUJARAT, India (IN) (72) PANDEY, Bipin te AHMEDABAD 380 015 GUJARAT, India (IN) DAVE, Mayank Ghanshyambhai te AHMEDABAD 380 015 GUJARAT, India (IN) KOTHARI, Himanshu M. te AHMEDABAD 380 015 GUJARAT, India (IN) SHUKLA, Bhavin Shriprasad te AHMEDABAD 380 015 GUJARAT, India (IN) (51) A61P 35/02 A61P 35/00 A61P 29/02 A61K 31/519 (11) EP1778237 (21) EP05729386.2 (22) 10.03.2005 (31) 552787 P 78614 (32) 12.03.2004 09.03.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) Use of Aminopterin for treating acute lymphoblastic leukemia

(54) Pharmaceutical compositions comprising dextromethorphan and quinidine for the treatment of neurological disorders

(47) 19.08.2015 (73) Aminopterin LLC te AUBURN, WA 98001, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 19.08.2015

(72) KAMEN, Barton Aron te NEW BRUNSWICK, NJ 08903, Verenigde Staten van Amerika (US) COLE, Peter David te NEW BRUNSWICK, NJ 08903, Verenigde Staten van Amerika (US) SMITH, Angela King te NEW BRUNSWICK, NJ 08903, Verenigde Staten van Amerika (US) ZEBALA, John Anthony te AUBURN, WA 98001, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 17.07.2002

(73) Avanir Pharmaceuticals, Inc. te ALISO VIEJO CA 92656, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) MEGIDDO, Gur te 90804 M.P. JUDEAN HILLS, Israël (IL) MEGIDDO, Dalia te 90804 M.P. (72) Yakatan, Gerald te DEL MAR, CA JUDEAN HILLS, Israël (IL) 92014, Verenigde Staten van YAMIN, Rina te 76516 REHOVOT, Amerika (US) Israël (IL) Berg, James te SAN DIEGO, CA ILAN, Yaron te 96400 JERUSALEM, 92130, Verenigde Staten van Israël (IL) Amerika (US) AMSELEM, Shimon te 76551 Pope, Laura te CARLSBAD, CA REHOVOT, Israël (IL) 92009, Verenigde Staten van (51) C07D 409/14 Amerika (US) C07D 409/04 Smith, Richard A. te LA JOLLA, CA C07D 401/14 92037, Verenigde Staten van C07D 215/227 Amerika (US) C07D 215/22 (51) C07D 487/04 A61P 25/18 A61P 3/10 A61K 31/47 A61K 31/4985 (11) EP2456440 (11) EP2681220 (21) EP10802717.8 (21) EP12766329.2 (22) 19.07.2010 (22) 02.03.2012 (31) 227650 P (31) MM05902011 298602 P MM19482011 (32) 22.07.2009 MM27772011 27.01.2010 (32) 03.03.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika 06.07.2011 Verenigde Staten van Amerika 30.09.2011 (54) QUINOLINONE PDE2 INHIBITORS (33) India (47) 19.08.2015

1 januari 2015

(51) A61P 9/10 A61K 31/53 (11) EP2453898 (21) EP10735245.2 (22) 16.07.2010 (31) 0954977 (32) 17.07.2009 (33) Frankrijk (54) DERIVES AMINES DE DIHYDRO1,3,5-TRIAZINE POUR LEUR UTILISATION DANS LE TRAITEMENT DES MALADIES ASSOCIEES A UNE ISCHEMIE ET/OU UNE REPERFUSION (47) 19.08.2015

(54) NOVEL CRYSTALLINE FORM OF A DPP-IV INHIBITOR

(73) Poxel te 69007 LYON, Frankrijk (FR) INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) te 75654 PARIS CEDEX 13, Frankrijk (FR)

(47) 19.08.2015

(72) MESANGEAU, Didier te F-77380

India India

Nummer 01/15

38

COMBS LA VILLE, Frankrijk (FR) LEVERVE, Xavier te F-38660 LA TERRASSE, Frankrijk (FR) CRAVO, Daniel te F-78360 MONTESSON, Frankrijk (FR)

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GEORGES, Guy te 82392 HABACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HAAS, Alexander te 82362 WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HOFFMANN, Eike te 82211 HERRSCHING A. AMMERSEE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) METZ, Silke te 83646 BAD TÖLZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MUNDIGL, Olaf te 82362 WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHEUER, Werner te 82377 PENZBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STRACKE, Jan Olaf te 4125 RIEHEN, Zwitserland (CH)

(51) A61P 35/00 A61K 45/06 A61K 39/395 A61K 31/675 A61K 31/662 A61K 31/522 A61K 31/517 (11) EP2552452 (21) EP11709746.9 (22) 24.03.2011 (31) 10290177 (32) 01.04.2010 (33) Europees Octrooi Bureau

(54) EGFR inhibitor and antiviral agent for simultaneous, separate or sequential use in the treatment (51) B32B 5/02 and/or prevention and/or A61K 31/74 palliation of cancer (11) EP2162139 (47) 19.08.2015 (73) Institut Gustave Roussy (IGR) te 94800 VILLEJUIF, Frankrijk (FR) Université Paris Sud XI te 91405 ORSAY CEDEX, Frankrijk (FR) (72) DEUTSCH, Eric te F-75004 PARIS, Frankrijk (FR) VOZENIN, Marie Catherine te F91580 VILLENEUVE SUR AUVERS, Frankrijk (FR) BOURHIS, Jean te F-92330 SCEAUX, Frankrijk (FR) (51) C12N 15/113 C12N 15/11 C07K 16/46 C07K 16/44 C07K 16/32 C07K 16/28 C07K 16/16 B82Y 5/00 A61K 47/48 A61K 39/395 A61K 39/00 A61K 31/704

(21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(51)

1 januari 2015 A61K A61K A61K A61K

31/7072 31/5377 31/407 31/164

(11) EP2318020 (21) EP09772430.6 (22) 30.06.2009 (31) 08011780 (32) 30.06.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) IMMUNOSUPPRESSIVE BLOOD CELLS AND METHODS OF PRODUCING SAME (47) 19.08.2015 (73) Universitätsklinikum Heidelberg te 69120 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) TERNESS, Peter te 69214 EPPELHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) OPELZ, Gerhard te 69118 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) EP08796004.3 SIMON, Helmut te 69234 DIELHEIM, BONDSREPUBLIEK 25.06.2008 DUITSLAND (DE) 767565 EHSER, Sandra te 69256 MAUER, 25.06.2007 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika KLEIST, Christian te 69151 CURING ACCELERATOR AND NECKARGEMÜND, METHOD OF MAKING BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 19.08.2015 (DE) SANDRA-PETRESCU, Flavius te Adhezion Biomedical te HUDSON, 69151 NECKARGEMÜND, NC 28638, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Amerika (US) (DE) ZHANG, Sheng te LENOIR, NC IANCU, Mircea te 69121 28645, Verenigde Staten van HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) DUITSLAND (DE) RUIZ, Rafael, Sr. te HUDSON, NC JIGA, Lucian te R-300343 28638, Verenigde Staten van TIMISOARA, Roemenië (RO) Amerika (US) CHUANG, Jing-Jing te TAINAN, AZEVEDO, Max te ALPHARETTA, Taiwan (TW) GA 3005, Verenigde Staten van OELERT, Thilo te 69121 Amerika (US) HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK A61K 35/12 DUITSLAND (DE) EP2687217 (51) A61P 13/12 A61K 35/22 EP13176767.5

(11) EP2451480

(11)

(21) EP10734909.4

(21)

(22) 05.07.2010

(22) 17.07.2013

(11) EP2512493

(31) 09164612

(31) 201261672975 P

(21) EP10795525.4

(32) 06.07.2009

(32) 18.07.2012

(22) 10.12.2010

(33) Europees Octrooi Bureau

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 286421 P

(54) A COMPLEX OF BI-SPECIFIC (54) Enhanced autologous growth ANTIBODY AND DIGOXIGENIN factor production and delivery CONJUGATED TO A THERAPEUTIC system OR DIAGNOSTIC AGENT (47) 19.08.2015 (47) 19.08.2015 (73) Arthrex, Inc. te NAPLES, FL (73) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070 BASEL, Zwitserland (CH)

34108-1945, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) BRINKMANN, Ulrich te 82362 (72) Bare, Christopher M. te NAPLES, WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK FL FLORIDA 34117, Verenigde DUITSLAND (DE) Staten van Amerika (US) CROASDALE, Rebecca te 82377 (51) A61P 37/06 PENZBERG, BONDSREPUBLIEK A61P 29/00 DUITSLAND (DE) A61K 35/14 LAU, Wilma te 81479 MÜNCHEN, A61K 35/12

(32) 15.12.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD OF RENAL REPAIR AND REGENERATION AND THE TREATMENT OF DIABETIC NEPHROPATHY (47) 19.08.2015 (73) DePuy Synthes Products, Inc. te RAYNHAM, MA 02767, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) COLTER, David, C. te HAMILTON NJ 08610, Verenigde Staten van Amerika (US)

Nummer 01/15 KAZANECKI, Christian, C. te MARTINS CREEK PA 18063, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07K 14/195 A61K 35/748 (11) EP1895973 (21) EP06773984.7 (22) 23.06.2006 (31) 693808 P 700882 P (32) 24.06.2005 19.07.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) PURIFIED EXTRACTS OF BLUEGREEN ALGAE AND METHOD OF USE (47) 19.08.2015 (73) Desert Lake Technologies te OR 97601, Verenigde Staten van Amerika (US)

39 FOR TREATING MESOTHELIOMA (47) 19.08.2015 (73) Institut Pasteur te 75724 PARIS CEDEX 15, Frankrijk (FR) Centre National de la Recherche Scientifique te 75016 PARIS, Frankrijk (FR) (72) GAUVRIT, Anne te F-44100 NANTES, Frankrijk (FR) TANGY, Frédéric te F-93260 LES LILAS, Frankrijk (FR) GREGOIRE, Marc te F-44300 NANTES, Frankrijk (FR)

(31) 102009009603

(21) EP07728892.6

(32) 16.02.2009

(22) 08.05.2007

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 06113711 06118254

(54) IN VITRO VERWENDUNG VON NOTCH-REGULATOREN ZUR MODULATION DER IMMUNANTWORT DURCH INDUKTION/SUPPRESSION VON INTERLEUKIN-22

(32) 09.05.2006 01.08.2006

(47) 19.08.2015

(32) 27.05.2009

(73) Oncolytics Biotech Inc. te CALGARY, AB T2N 1X7, Canada (CA)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP08805222.0 (22) 10.10.2008 (31) 07291232 (32) 10.10.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) MEDICAMENTS AND METHODS

(11) EP2396021

(11) EP2024390

(21) EP10729701.2

(11) EP2203183

(51) A61P 35/00 A61P 29/00 A61K 39/395 A61K 38/16 (21) EP10723482.5

(54) USE OF LOW DOSE LOCAL IMMUNE SUPPRESSION TO ENHANCE ONCOLYTIC VIRAL THERAPY

(51) A61P 35/00 A61K 39/165 A61K 35/76 A61K 35/14

MARBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MATROSOVICH, Mikhail te 35039 MARBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MATROSOVICH, Tatyana te 35039 MARBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C07K 14/62 A61K 38/00

(72) DRAPEAU, Christian te ASHLAND, (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau OR 97520, Verenigde Staten van Amerika (US) (54) INSULIN DERIVATIVE JENSEN, Gitte, S. te PORT DOVER, (47) 19.08.2015 ON N0A 1N4, Canada (CA) (73) Novo Nordisk A/S te 2880 (51) A61P 35/00 BAGSVÆRD, Denemarken (DK) A61N 5/00 (72) JONASSEN, Ib te 2500 VALBY, A61K 35/76 Denemarken (DK) (11) EP1984007 GARIBAY, Patrick William te 2840 HOLTE, Denemarken (DK) (21) EP07701775.4 KODRA, Janos Tibor te 2100 (22) 09.02.2007 COPENHAGEN Ø, Denemarken (31) 773068 P (DK) 788898 P (51) A61P 35/00 (32) 13.02.2006 A61P 31/12 03.04.2006 A61P 11/00 (33) Verenigde Staten van Amerika A61K 38/07 Verenigde Staten van Amerika (11) EP2435064

(72) COFFEY, Matthew, C. te CALGARY, ALBERTA T2N 3L4, Canada (CA) THOMPSON, Bradley, G. te CALGARY, ALBERTA T2N 0Z5, Canada (CA)

1 januari 2015

(22) 27.05.2010 (31) 102009022794

(54) VERWENDUNG VON HEMMSTOFFEN DER HAT UND TMPRSS2 ALS ARZNEIMITTEL (47) 19.08.2015 (73) Philipps-Universität Marburg te 35037 MARBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) STEINMETZER, Torsten te 07743 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SIELAFF, Frank te 35041 MARBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GARTEN, Wolfgang te 35392 GIESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BÖTTCHER, Eva te 35039 MARBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FREUER, Catharina te 35037

(22) 16.02.2010

(47) 19.08.2015 (73) Miltenyi Biotec GmbH te 51429 BERGISCH GLADBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHEFFOLD, Alexander te 51069 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RUTZ, Sascha te 10117 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEINRICH, Frederick te 10117 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61K A61K A61K A61K

51/10 45/06 39/00 38/17

(11) EP1578253 (21) EP03783083.3 (22) 31.10.2003 (31) 423012 P (32) 01.11.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PREVENTION AND TREATMENT OF SYNUCLEINOPATHIC DISEASE (47) 19.08.2015 (73) Prothena Biosciences Limited te DUBLIN 1, Ierland (IE) The Regents of the University of California te OAKLAND, CA 94607, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SCHENK, Dale, B. te BURLINGAME, CA 94010, Verenigde Staten van Amerika (US) MASLIAH, Eliezer te SAN DIEGO, CA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61P 9/10 A61K 38/18

Nummer 01/15 (11) EP2289538 (21) EP09732019.6

40 A61K 39/145 A61K 39/02

(22) 17.04.2009

(11) EP2476432

(31) 200801121

(21) EP11166122.9

(32) 18.04.2008

(22) 06.03.2007

(33) Spanje

(31) 779854 784497 814292 830881 838007 856451 790457

(54) USE OF LIVER GROWTH FACTOR (LGF) AS A NEURAL TISSUE REGENERATOR (47) 19.08.2015 (73) Díaz Gil, Juan José te 28039 MADRID, Spanje (ES) (72) Díaz Gil, Juan José te 28039 MADRID, Spanje (ES) (51) A61P 9/10 A61P 17/02 A61P 15/10 A61K 38/39 A61K 38/18 (11) EP2457578 (21) EP11008503.2 (22) 28.09.2005 (31) 614136 P (32) 28.09.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Chimeric molecule comprising angiopoietin-1 and a coiled-coil domain for use in treating penile erectile dysfunction (47) 19.08.2015

1 januari 2015 (47) 19.08.2015 (73) Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. te ST. JOSEPH, MO 645062002, Verenigde Staten van Amerika (US)

P P P P P P P

(32) 07.03.2006 20.03.2006 16.06.2006 14.07.2006 16.08.2006 03.11.2006 07.04.2006 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten

van van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) Compositions that include hemagglutinin, methods of making and methods of use thereof

(72) Roof, Michael B. te ST. JOSEPH, MO 64506-2002, Verenigde Staten van Amerika (US) Eichmeyer, Marc Allan te ST. JOSEPH, MO 64506-2002, Verenigde Staten van Amerika (US) Nitzel, Greg te ST. JOSEPH, MO 64506-2002, Verenigde Staten van Amerika (US) Hayes, Phillip Wayne te ST. JOSEPH, MO 64506-2002, Verenigde Staten van Amerika (US) Schaeffer, Merrill Lynn te ST. JOSEPH, MO 64506-2002, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61K 39/12 (11) EP2371385 (21) EP11164854.9 (22) 28.12.2006 (31) 755016 P 829809 P

(47) 19.08.2015

(32) 29.12.2005 17.10.2006

(73) Vaxinnate Corporation te CRANBURY NJ 08512, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(73) Aprogen, Inc. te YUSEONG-GU DAEJON 305-701, Zuid-Korea (KR) (72) Song, Langzhou te FREEHOLD, NJ 07728, Verenigde Staten van (72) Koh, Gou Young te DAEJON 305Amerika (US) 701, Zuid-Korea (KR) Nakaar, Valerian te HAMDEN, CT Cho, Ghung-Hyun te DAEJON 30506514, Verenigde Staten van 701, Zuid-Korea (KR) Amerika (US) (51) A61P 31/04 Price, Albert E. te NEW HAVEN, A61P 31/00 CT 06511, Verenigde Staten van A61K 38/46 Amerika (US) A61K 31/74 Tussey, Lynda G. te PRINCETON, NJ 08540, Verenigde Staten van (11) EP2533802 Amerika (US) (21) EP11742861.5 Huleatt, James W. te (22) 11.02.2011 BRANDFORD, CT 06405, Verenigde Staten van Amerika (31) 303942 P (US) (32) 12.02.2010 Powell, Thomas J. te MADISON, (33) Verenigde Staten van Amerika CT 06443, Verenigde Staten van (54) METHODS OF REDUCING OR Amerika (US) INHIBITING TOXIC EFFECTS Evans, Robert K. te SOUDERTON, ASSOCIATED WITH A BACTERIAL PA 18964, Verenigde Staten van INFECTION USING ALKALINE Amerika (US) PHOSPHATASE (51) A61K 39/12 (47) 19.08.2015 (11) EP2371383 (73) The General Hospital Corporation (21) EP11164850.7 te BOSTON, MA 02114, Verenigde (22) 28.12.2006 Staten van Amerika (US) (31) 755016 P 829809 P

(72) HODIN, Richard, A. te NEWTON, MASSACHUSETTS 02459, Verenigde Staten van Amerika (32) 29.12.2005 (US) 17.10.2006 MALO, Madhu, S. te WATERTOWN, (33) Verenigde Staten van Amerika MASSACHUSETTS 02474, Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Use of a PCV2 immunogenic (US) composition for lessening clinical (51) A61P 31/00 symptoms in pigs

(54) Use of a PCV2 immunogenic composition for lessening clinical symptoms in pigs (47) 19.08.2015 (73) Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. te ST. JOSEPH, MO 645062002, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Roof, Michael B. te ST. JOSEPH, MO 64506-2002, Verenigde Staten van Amerika (US) Eichmeyer, Marc Allan te ST. JOSEPH, MO 64506-2002, Verenigde Staten van Amerika (US) Nitzel, Greg te ST. JOSEPH, MO 64506-2002, Verenigde Staten van Amerika (US) Hayes, Phillip Wayne te ST. JOSEPH, MO 64506-2002, Verenigde Staten van Amerika (US) Schaeffer, Merrill Lynn te ST. JOSEPH, MO 64506-2002, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07K 16/28 A61P 35/02 A61P 35/00 A61K 39/395 (11) EP2234641 (21) EP08867756.2 (22) 19.12.2008 (31) 200800006 9877 P

Nummer 01/15

41

1 januari 2015

(32) 03.01.2008 03.01.2008

(22) 20.10.2006

(22) 12.07.2004

(33) Denemarken Verenigde Staten van Amerika

(31) 2005307349

(31) 0316294

(32) 21.10.2005

(32) 11.07.2003

(33) Japan

(33) GROOT BRITTANNIË

(54) MONOCLONAL ANTIBODIES AGAINST CD32B (47) 19.08.2015 (73) Genmab A/S te 1260 COPENHAGEN K, Denemarken (DK) (72) VAN DEN BRINK, Edward Norbert te NL-1165 NS HALFWEG PARREN, Paul te NL-3984 PR ODIJK VAN DE WINKEL, Jan te NL-3707 CK ZEIST LABRIJN, Aran Frank te NL-1393 PB NIGTEVECHT REBERS, Frank Everhardus Martinus te NL-3554 CT UTRECHT BREIJ, Esther Cornelia Wilhelmina te NL-3552 AB UTRECHT (51) C07K A61K A61K A61K A61K A61K A61K

16/28 45/06 41/00 39/395 39/00 31/519 31/337

(11) EP1506011 (21) EP02786649.0 (22) 01.11.2002 (31) 346402 P (32) 01.11.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) AN ANTIBODY SELECTIVE FOR A TUMOR NECROSIS FACTORRELATED APOPTOSIS-INDUCING LIGAND RECEPTOR AND USES THEREOF (47) 19.08.2015 (73) The UAB Research Foundation te BIRMINGHAM, AL 35294-0107, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ZHOU, Tong te BIRMINGHAM, AL 35226, Verenigde Staten van Amerika (US) KIMBERLY, Robert, P. te BIRMINGHAM, AL 35243, Verenigde Staten van Amerika (US) KOOPMAN, William, J. te INDIAN SPRINGS, AL 35124, Verenigde Staten van Amerika (US) LOBUGLIO, Albert, F. te BIRMINGHAM, AL 35216, Verenigde Staten van Amerika (US) BUCHSBAUM, Donald, J. te MONTEVALLO, AL 35115, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61P 9/10 A61K 45/00 A61K 39/395

(54) THERAPEUTIC AGENT FOR HEART (54) Conjugated biological molecules DISEASE and their preparation (47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA te TOKYO, 115-8543, Japan (JP)

(73) Polytherics Limited te BABRAHAM CAMBRIDGE CB22 3AT, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) KOBARA, Miyuki te KYOTO-SHI, KYOTO 6078433, Japan (JP)

(72) Godwin, Antony Robert te LONDON, NW1 0TU, GROOT BRITTANNIË (GB) Pedone, Elisa te LONDON, E18 1PB, GROOT BRITTANNIË (GB) Choi, Ji-Won te LONDON, NW1 0TU, GROOT BRITTANNIË (GB) Brocchini, Stephen James te LONDON, NW1 0TU, GROOT BRITTANNIË (GB)

(51) C07D 495/04 A61P 5/24 A61K 45/06 A61K 38/09 A61K 38/08 A61K 31/519 (11) EP1297850 (21) EP01947821.3 (22) 04.07.2001 (31) 2000208253 (32) 05.07.2000 (33) Japan (54) MEDICINAL PREPARATIONS FOR TREATING SEX HORMONEDEPENDENT DISEASES

(51) C11D 7/26 A61M 1/36 A61L 2/10 A61L 2/00 (11) EP1753470 (21) EP05741342.9 (22) 26.05.2005 (31) 575310 P

(47) 19.08.2015

(32) 27.05.2004 (73) Takeda Pharmaceutical Company (33) Verenigde Staten van Amerika Limited te OSAKA-SHI OSAKA (54) INACTIVATION OF A PATHOGEN IN 541-0045, Japan (JP) A SAMPLE BY A TREATMENT WITH (72) IGARI, Yasutaka te KOBE-SHI FORMALIN AND UV LIGHT HYOGO 658-0015, Japan (JP) (47) 19.08.2015 KAMEI, Shigeru te TAKARADUKASHI HYOGO 665-0847, Japan (JP) (73) Baxter International Inc. te DEERFIELD, IL 60015, Verenigde (51) A61K 9/00 Staten van Amerika (US) A61K 47/38 Baxter Healthcare S.A. te 8152 A61K 47/32 GLATTPARK (OPFIKON), A61K 47/20 Zwitserland (CH) (11) EP2790728 (72) REITER, Manfred te A-1150 VIENNA, Oostenrijk (AT) (21) EP12826655.8 MUNDT, Wolfgang te A-1080 (22) 14.12.2012 VIENNA, Oostenrijk (AT) (31) 201112516 BARRETT, Noel te A-3400 KLOSTERNEUBURG/WEIDLING, (32) 16.12.2011 Oostenrijk (AT) (33) Turkije KISTNER, Otfried te A-1040 (54) TOPICAL PHARMACEUTICAL VIENNA, Oostenrijk (AT) COMPOSITIONS OF (51) A61L 9/14 THIOCOLCHICOSIDE AND A01M 1/20 METHYLSULFONYLMETHANE (47) 19.08.2015

(11) EP2508208

(73) Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi te 34460 ISTANBUL, Turkije (TR)

(21) EP12174545.9

(72) CIFTER, Umit te 34460 ISTANBUL, Turkije (TR) TURKYILMAZ, Ali te 34460 ISTANBUL, Turkije (TR) PEHLIVAN AKALIN, Nur te 34460 ISTANBUL, Turkije (TR) ONDER, Ramazan te 34460 ISTANBUL, Turkije (TR)

(32) 12.06.2008

(51) A61K 47/48

(11) EP1941908

(11) EP2253330

(21) EP06812073.2

(21) EP10175140.2

(22) 08.06.2009 (31) 157705 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Dispensing device including a motion sensing circuit (47) 19.08.2015 (73) S.C. Johnson & Son, Inc. te RACINE, WI 53403, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Sipinski, Gene te ELGIN, IL 60123, Verenigde Staten van

Nummer 01/15 Amerika (US) Blandino, Thomas P. te COTTAGE GROVE WI 53527, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C08L 5/08 C08J 3/28 A61L 26/00 A61L 15/28 (11) EP2121048 (21) EP08725771.3 (22) 19.02.2008 (31) 901826 P (32) 19.02.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) HEMOSTATIC COMPOSITIONS AND THERAPEUTIC REGIMENS

42 (33) Denemarken Verenigde Staten van Amerika

(73) Ferrosan Medical Devices A/S te (54) CAPPING BIOPROSTHETIC TISSUE TO REDUCE CALCIFICATION 2860 SØBORG, Denemarken (DK) (47) 19.08.2015 (72) LARSEN, Kristian te DK-3500 VÆRLØSE, Denemarken (DK) (51) C22C 1/08 B22F 3/11 A61L 27/56 A61L 27/54 A61L 27/04 A61F 2/30

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD OF BONDING POROUS METAL TO METAL SUBSTRATES

(51) A61L 29/16 A61L 29/06

(47) 19.08.2015

(11) EP2453938

(73) Biomet Manufacturing, LLC te WARSAW, IN 46582, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP10728078.6

(11) EP2485778 (21) EP10766447.6

(73) MARINE POLYMER TECHNOLOGIES, INC. te DANVERS, MA 01923, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 575998

(11) EP2679251 (21) EP13185238.6 (22) 22.06.2009 (31) 214794 (32) 20.06.2008

(73) Edwards Lifesciences Corporation te IRVINE, CA 92614, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) DOVE, Jeffrey, S. te IRVINE CA 92614, Verenigde Staten van Amerika (US) DOBLER, Darin te IRVINE CA 92614, Verenigde Staten van Amerika (US) DAVIDSON, Jim, A. te IRVINE CA 92614, Verenigde Staten van Amerika (US) WRIGHT,Gregory,A. te IRVINE, CA 92614, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 07.10.2010

(51) C09J 4/00 A61L 24/06 A61L 24/04 A61K 47/32 A61K 47/10 A61K 31/785

(32) 21.12.2007 18.12.2008

(54) DRY HAEMOSTATIC COMPOSITION (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(72) FINKIELSZTEIN, Sergio te NEWTON, MA 02459, Verenigde Staten van Amerika (US) VOURNAKIS, John, N. te CHARLESTON, SC 29403, Verenigde Staten van Amerika (US)

1 januari 2015

(32) 08.10.2009

(72) GUPTA, Gautam te WARSAW, INDIANA 46582, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61L 31/14 A61L 31/06 A61L 31/04 A61L 27/50 A61L 27/18 A61L 27/16 A61F 2/82 (11) EP2661286 (21) EP11809059.6

(22) 14.06.2010 (31) 271167 P (32) 17.07.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) NUCLEATION OF DRUG DELIVERY BALLOONS TO PROVIDE IMPROVED CRYSTAL SIZE AND DENSITY (47) 19.08.2015 (73) Boston Scientific Scimed, Inc. te MAPLE GROVE, MN 55311, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 12.06.2013

(11) EP2234657

(31) 201270319 201261658586 P

(21) EP08866741.5

(72) KANGAS, Steve te WOODBURY MINNESOTA 55125, Verenigde Staten van Amerika (US) OWENS, Michael te RICHFIELD MINNESOTA 55423, Verenigde Staten van Amerika (US) PATTERSON, Jon te ST. LOUIS PARK MINNESOTA 55426, Verenigde Staten van Amerika (US) EKBERG, Dave te ST. MICHAEL MINNESOTA 55376, Verenigde Staten van Amerika (US) HAUN, Erik te COON RAPIDS MINNESOTA 55448, Verenigde Staten van Amerika (US) HENDERSON, Eric te CHAMPLIN MINNESOTA 55316, Verenigde Staten van Amerika (US) FOSS, Aaron te PLYMOUTH MINNESOTA 55447, Verenigde Staten van Amerika (US) CHEN, Yen-Lane te NEW BRIGHTON MINNESOTA 55112, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 19.12.2008

(51) A61L 29/14

(32) 12.06.2012 12.06.2012

(31) 16263 338872

(11) EP2550031

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Adhesive compositions for medical use: single additive as both the thickening agent and the accelerator (47) 19.08.2015 (73) Adhezion Biomedical, LLC te WYOMISSING, PA 19610, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Ruiz, Rafael te HUDSON, NORTH CAROLINA 28638, Verenigde Staten van Amerika (US) Zhang, Sheng te HICKORY, NORTH CAROLINA 28601, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61L 24/10 A61L 24/00 (11) EP2825216 (21) EP13732818.3

(22) 28.12.2011 (31) 985151 (32) 05.01.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) A STENT GRAFT WITH DOUBLE EPTFE-LAYERED-SYSTEM WITH HIGH PLASTICITY AND HIGH RIGIDITY (47) 19.08.2015 (73) Abbott Cardiovascular Systems Inc. te SANTA CLARA, CALIFORNIA 95054, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BREGULLA, Rainer te 72336 BALINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STOCKERT, Gunther te 72076 TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61L 27/54 A61L 27/36

(21) EP11731495.5

Nummer 01/15 (22) 24.03.2011 (31) 317450 P (32) 25.03.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) MEDICAL DEVICES INCORPORATING FUNCTIONAL ADHESIVES

43 (51) B23P 11/00 A61M 27/00 A61M 1/00 (11) EP2340063 (21) EP09775390.9 (22) 09.07.2009 (31) 79866 P

(1 (54) MANUALLY-ACTUATED, REDUCED- 1) PRESSURE SYSTEMS FOR (2 TREATING WOUNDS 1) (47) 19.08.2015 (2 HADBA, Ahmad, Robert te 2) (73) KCI Licensing, Inc. te SAN MIDDLEFIELD, CONNECTICUT ANTONIO, TX 78265-9508, (3 06455, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika 1) Amerika (US) (US) LADET, Sébastien te 69006 LYON, (3 (72) TOUT, Aidan, Marcus te Frankrijk (FR) 2) NOMANSLAND WILTSHIRE SP5 KENNEDY, Jack te GUILFORD, CT (3 2BT, GROOT BRITTANNIË (GB) 06437, Verenigde Staten van 3) LOCKE, Christopher, Brian te Amerika (US) (5 BOURNEMOUTH DORSET BH9 A61L 31/00 4) 35D, GROOT BRITTANNIË (GB) A61L 15/64 ROBINSON, Timothy, Mark te EP2522374 BASINGSTOKE HAMPSHIRE RG23 (4 8HH, GROOT BRITTANNIË (GB) EP10841018.4 7)

EP2663347

(73) Sofradim Production te 01600 TRÉVOUX, Frankrijk (FR) Covidien LP te NEW HAVEN, CT 06511, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) (21)

(72) GAGEL, Alfred te 96123 LITZENDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) A61M 1/26

(32) 11.07.2008

(51)

Deutschland GmbH te 61352 BAD HOMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(5 1)

(47) 19.08.2015

(72)

1 januari 2015

(22) 27.12.2010

(51) A61M 1/16

(31) 2009296876

(11) EP2338542

(32) 28.12.2009

(21) EP11156262.5

(33) Japan

(22) 17.06.2004

(54) ANTI-ADHESION MATERIAL

(31) 0307643

(47) 19.08.2015

(32) 25.06.2003

(73) Kawasumi Laboratories, Inc. te (33) Frankrijk OITA 876-0121, Japan (JP) (54) Dispositif de traitement de sang SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL par circulation extracorporelle SCIENCE te OTSU-SHI SHIGA 520(47) 19.08.2015 2192, Japan (JP) (73) Gambro Lundia AB te 220 10 (72) TANI Toru te OTSU-SHI, SHIGA LUND, Zweden (SE) 5202192, Japan (JP) KAMITANI Sumihiro te OTSU-SHI, SHIGA 5202192, Japan (JP) MUKAI Tomokazu te KAWASAKISHI, KANAGAWA 2100855, Japan (JP) (51) A61M 1/00 (11) EP2109472 (21) EP08725372.0 (22) 08.02.2008 (31) 900556 P (32) 09.02.2007

(72) Chevallet, Jacques te FR-69360, SEREZIN DU RHONE, Frankrijk (FR)

10.01.2012 102011008329 11.01.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BLUTBEHANDLUNGSEINHEIT FÜR EINE EXTRAKORPORALE BLUTBEHANDLUNGSVORRICHTUNG 19.08.2015

(7 3)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH te 61352 BAD HOMBURG V.D.H., BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(7 2)

HEIDE, Alexander te 65817 EPPSTEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WIKTOR, Christoph te 63571 GELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PETERS, Arne te 61352 BAD HOMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) A61M 1/36 A61M 1/34 (11) EP1941920

(51) A61M 1/16

(21) EP06781688.4

(11) EP2717938

(22) 26.07.2006

(21) EP12727312.6

(31) 2005291205

(22) 06.06.2012

(32) 04.10.2005

(31) 102011106111 201161495060 P

(33) Japan

(32) 09.06.2011 09.06.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM FOR MANAGING REDUCED PRESSURE AT A TISSUE (54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BESTIMMEN MINDESTENS SITE EINES VOM ABSOLUTDRUCK (47) 19.08.2015 ABHÄNGIGEN (73) KCI Licensing, Inc. te SAN BETRIEBSPARAMETERS EINER ANTONIO, TX 78265-9508, VORRICHTUNG ZUR Verenigde Staten van Amerika EXTRAKORPORALEN (US) BLUTBEHANDLUNG, (72) LOCKE, Christopher, Brian te VORRICHTUNG ZUR BOURNEMOUTH, DORSET BH9 EXTRAKORPORALEN 35D, GROOT BRITTANNIË (GB) BLUTBEHANDLUNG BEARD, Mark, Stephen, James te (47) 19.08.2015 FERNDOWN, DORSET BH22 0HE, (73) Fresenius Medical Care GROOT BRITTANNIË (GB) (33) Verenigde Staten van Amerika

EP12701825.7

(54) BLOOD FILTER DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME (47) 19.08.2015 (73) JMS Co., Ltd. te HIROSHIMA-SHI, HIROSHIMA 730-8652, Japan (JP) (72) OMORI, Masayoshi te HIROSHIMA 730-8652, Japan (JP) NAKAO, Shota te HIROSHIMA 730-8652, Japan (JP) KATSUNO, Yutaka te HIROSHIMA 730-8652, Japan (JP) (51) A61M 1/36 A61M 1/16 (11) EP1449549 (21) EP04012686.4 (22) 17.10.1997

Nummer 01/15

44

(31) TO960855

80030, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 18.10.1996 (33) Italië (54) Procédé de détermination de la recirculation du sang dans un accès vasculaire (47) 19.08.2015

(51) A61M 5/162 A61M 39/22 A61J 1/14 (11) EP2533832 (21) EP11700082.8

(73) GAMBRO HOSPAL (Schweiz) AG te (22) 4051 BASEL, Zwitserland (CH) (31) (72) Canini, Enrico te 41037 MONTIZZUOLO DI MIRANDOLA, (32) Italië (IT) Fava, Massimo te 41037 (33) MIRANDOLA, Italië (IT) Cavicchioli, Giovanni te 41036 (54) MEDOLLA, Italië (IT) (51) A61M 1/36 (11) EP2521576 (21) EP11700766.6 (22) 07.01.2011 (31) 683980 (32) 07.01.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DIALYSIS SYSTEMS AND METHODS (47) 19.08.2015

10.01.2011 302192 P 10152921 08.02.2010 08.02.2010

(11) EP2593156

(31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH te 65929 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) JONES, Christopher te WORCESTERSHIRE WR12 7AL, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) A61M 5/50 A61M 5/20 (11) EP2691131 (21) EP12713075.5

Konnektor für medizinischen wirkstoff enthaltende behälter

(31) 11160445

(47) 19.08.2015 (73) Fresenius Kabi Deutschland GmbH te 61352 BAD HOMBURG V.D.H., BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) RAHIMY, Ismael te 61169 FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRANDENBURGER, Torsten te 61203 REICHELSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) INFUSION CONTROL DEVICE (47) 19.08.2015

(22) 28.03.2012 (32) 30.03.2011 (33) Europees Octrooi Bureau (54) INJECTION DEVICE (47) 19.08.2015 (73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH te 65929 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHUSTER, Ralf te 65926 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) A61M 5/20 (11) EP2758100 (21) EP12769287.9 (22) 21.09.2012 (31) 201161538098 P (32) 22.09.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) AUTOMATIC INJECTION DEVICE (47) 19.08.2015 (73) AbbVie Inc. te NORTH CHICAGO, IL 60064, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Svensson, Fredrik te 175 64 JÄRFÄLLA, Zweden (SE) (72) SHANG, Sherwin, S. te VERNON 05.07.2011 Duner, Martin te 163 46 SPÅNGA, HILLS, IL 60061, Verenigde Zweden (SE) Staten van Amerika (US) 364495 P Lood, Lennart te 191 39 TSVIRKO, Eduard te ARLINGTON 15.07.2010 SOLLENTUNA, Zweden (SE) HEIGHTS, IL 60004, Verenigde Verenigde Staten van Amerika Staten van Amerika (US) (72) DUNER, Martin te SE-163 46 METHOD FOR OPTIMIZING SPIN CHIM, Edwin te VERNON HILLS, IL SPÅNGA, Zweden (SE) TIME IN A CENTRIFUGE 60061, Verenigde Staten van LOOD, Lennart te SE-191 39 APPARATUS FOR BIOLOGIC Amerika (US) SOLLENTUNA, Zweden (SE) FLUIDS SOMASHEKAR, Shubha, Chethan SVENSSON, Fredrik te SE-17564 te WAUKEGAN, IL 60085, JÄRFÄLLA, Zweden (SE) 19.08.2015 Verenigde Staten van Amerika (51) A61M 5/315 Terumo BCT, Inc. te LAKEWOOD, (US) A61M 5/20 CO 80215, Verenigde Staten van OZDARYAL, Esra te DEERFIELD, IL A61M 5/178 Amerika (US) 60015, Verenigde Staten van A61M 5/145 HOLMES, Brian, M. te Amerika (US) EVERGREEN COLORADO 80439, (11) EP2453955 JULIAN, Joseph F. te LIBERTYVILLE, Verenigde Staten van Amerika IL 60048, Verenigde Staten van (21) EP10732713.2 (US) Amerika (US) (22) 14.07.2010 STANTON, Briden, Ray te LI, Chuan te DEERFIELD, IL (31) 09009214 HIGHLANDS RANCH COLORADO 60015, Verenigde Staten van 80126, Verenigde Staten van Amerika (US) (32) 15.07.2009 Amerika (US) (33) Europees Octrooi Bureau (51) A61M 5/20 VAN WAEG, Geert te BE1200 (54) DRIVE MECHANISM FOR AN (11) EP2758102 BRUSSELS, België (BE) INJECTION DEVICE AND AN LANGLEY, Robert te (21) EP12778507.9 INJECTION DEVICE WITH SUCH A WESTMINSTER COLORADO (22) 21.09.2012

(21) EP11730859.3 (22)

DRIVE MECHANISM (47) 19.08.2015

Verenigde Staten van Amerika Europees Octrooi Bureau

(73) Fresenius Medical Care Holdings, (51) A61M 5/168 Inc. te WALTHAM, MA 02451A61M 5/148 1457, Verenigde Staten van A61M 5/14 Amerika (US) (11) EP2519289 (72) WEAVER, Colin te PLEASANTON CALIFORNIA 94566, Verenigde (21) EP10841367.5 Staten van Amerika (US) (22) 17.12.2010 CRNKOVICH, Martin Joseph te (31) 0901621 WALNUT CREEK CALIFORNIA 94598, Verenigde Staten van (32) 30.12.2009 Amerika (US) (33) Zweden (51) B04B 5/04 A61M 1/36

1 januari 2015

Nummer 01/15 (31) 201161538098 P (32) 22.09.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) AUTOMATIC INJECTION DEVICE (47) 19.08.2015

45 (33) Turkije Turkije Turkije (54) DRY POWDER INHALER MOUTHPIECE BUTTON

(47) 19.08.2015 (73) Abbvie Inc. te NORTH CHICAGO, (73) Sima Patent ve Lisanslama IL 60064, Verenigde Staten van Hizmetleri Ltd.Sti. te Amerika (US) ESENLER/ISTANBUL, Turkije (TR) Owen MumFord Ltd. te (72) Bilgic, Mahmut te 34173 OXFORDSHIRE OX20 1TU, GROOT MERTER/ISTANBUL, Turkije (TR) BRITTANNIË (GB) (51) A61M 16/06 (72) SHANG, Sherwin S. te VERNON HILLS, IL 60061, Verenigde (11) EP1646910 Staten van Amerika (US) (21) EP04756940.5 JULIAN, Joseph F. te LIBERTYVILLE, (22) 14.07.2004 IL 60048, Verenigde Staten van Amerika (US) (31) 488939 P LI, Chuan te DEERFIELD, IL 549606 P 60015, Verenigde Staten van 570755 P Amerika (US) (32) 17.07.2003 WOZENCROFT, Robert Michael te 02.03.2004 EPSOM SURREY KT19 8PQ, 13.05.2004 GROOT BRITTANNIË (GB) BICKNELL, Stephen te G12 0NQ, (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika GROOT BRITTANNIË (GB) Verenigde Staten van Amerika DIX, Robert te WITNEY OXFORD OX29 5SD, GROOT BRITTANNIË (54) NASAL INTERFACE APPARATUS (GB) (47) 19.08.2015 TSVIRKO, Eduard te ARLINGTON (73) CareFusion 202, Inc. te SAN HEIGHTS IL 60004, Verenigde DIEGO CA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) Staten van Amerika (US) CHIM, Edwin te VERNON HILLS IL 60061, Verenigde Staten van (72) THOMLINSON, Marguerite te IRVINE, CALIFORNIA 92620, Amerika (US) SOMASHEKAR, Shubha Chethan Verenigde Staten van Amerika (US) te WAUKEGAN IL 60085, Verenigde Staten van Amerika CHU, Edmond te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92131, Verenigde (US) OZDARYAL, Esra te DEERFIELD, IL Staten van Amerika (US) VENTRESS, Jim te TUSTIN, 60015, Verenigde Staten van Amerika (US) CALIFORNIA 92705, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61M 5/44 A61M 5/172 (51) A61M 16/12 A61M 16/04 A61M 5/168 (11) EP2654861

(11) EP2228088

(21) EP11810583.2

(21) EP10155240.4

(22) 23.12.2011

(22) 02.03.2010

(31) 201021898

(31) 0901122 0904364

(32) 23.12.2010 (33) GROOT BRITTANNIË (54) FLUID CIRCULATION SYSTEM (47) 19.08.2015 (73) Biosurgical S.L. te MADRID 28864, Spanje (ES) (72) ALBALAT, Alberto Martinez te MADRID 28864, Spanje (ES) (51) A61M 15/00 (11) EP2566547 (21) EP11720616.9 (22) 13.04.2011 (31) 201003238 201003091 201002877 (32) 26.04.2010 20.04.2010 13.04.2010

(32) 11.03.2009 14.09.2009 (33) Frankrijk Frankrijk (54) Dispositif d'assistance respiratoire (47) 19.08.2015 (73) Boussignac, Georges te 92160 ANTONY, Frankrijk (FR) (72) Boussignac, Georges te 92160 ANTONY, Frankrijk (FR) (51) B29C 45/40 B29C 45/36 B29C 45/27 B29C 45/26 B29C 45/00 A61M 25/06 A61M 25/00 (11) EP2335767

1 januari 2015 (21) EP10192750.7 (22) 04.11.2002 (31) 11608 (32) 05.11.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) One step injection molding process for making a catheter sleeve. (47) 19.08.2015 (73) Becton Dickinson and Company te FRANKLIN LAKES, NJ 07417, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Gawreluk, Craig N. te PARK CITY, UT 84098, Verenigde Staten van Amerika (US) Castro, Cynthia A. te SANDY, UT 84094, Verenigde Staten van Amerika (US) Harding, Weston F. te LEHI, UT 84043, Verenigde Staten van Amerika (US) Johnson, Steven W. te WEST JORDAN, UT 84084, Verenigde Staten van Amerika (US) Parris, Wayne M. te DRAPER, UT 84020, Verenigde Staten van Amerika (US) Guo, Lantao te DRAPER, UT 84020, Verenigde Staten van Amerika (US) Larsen, Michael C. te SANDY, UT 84092, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61M A61M A61M A61M A61M A61M

25/10 25/09 25/06 25/04 25/01 25/00

(11) EP2203209 (21) EP08772056.1 (22) 26.06.2008 (31) 929395 P 960900 P 996057 P 64715 P (32) 26.06.2007 19.10.2007 26.10.2007 21.03.2008 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten

van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) CATHETER APPARATUS FOR TREATING VASCULATURES (47) 19.08.2015 (73) Roxwood Medical, Inc. te DOVER, DE 19901, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) TABER, Mark te ST. LOUIS, MISSOURI 63141, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61M 25/09 (11) EP2408508 (21) EP10710505.8

Nummer 01/15 (22) 16.03.2010 (31) 405971 (32) 17.03.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) GUIDE WIRE WITH CORE HAVING WELDED WIRE SEGMENTS (47) 19.08.2015 (73) Abbott Cardiovascular Systems Inc. te SANTA CLARA, CA 95054, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SIMPSON, John, A. te CARLSBAD CA 92009, Verenigde Staten van Amerika (US) PLATTNER, Michael te RIVERSIDE CA 92506, Verenigde Staten van Amerika (US) MANNING, Frank te TEMECULA CA 92592, Verenigde Staten van Amerika (US) GRANDFIELD, Ryan te LIVERMORE CA 94550, Verenigde Staten van Amerika (US) CORNISH, Wayne, E. te FALLBROOK CA 92028, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61M 35/00 A61M 1/00 (11) EP2802366 (21) EP13702512.8

46 (73) Becton Dickinson and Company te FRANKLIN LAKES, NJ 074171880, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) (33) (54)

(47)

(11) EP1606011 (21) EP04719312.3 (22) 10.03.2004 (31) 453349 P 503075 P (32) 10.03.2003 15.09.2003

(72) RANDOLPH, Larry, Tab te SAN ANTONIO, TX 78260, Verenigde Staten van Amerika (US) KAZALA, Richard, Marvin te SAN ANTONIO, TX 78247, Verenigde Staten van Amerika (US) BENDELE, Kevin te LA VERNIA, TX 78121, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61M A61M A61M A61M

5/38 5/165 5/14 39/20

(11) EP2566570 (21) EP11717101.7 (22) 14.04.2011 (31) 775128 (32) 06.05.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEMS AND METHODS FOR PROVIDING A CLOSED VENTING HAZARDOUS DRUG IV SET (47) 19.08.2015

(22) 08.04.2009 (31) 0800787 43337 P

(73) SmartWise Sweden AB te 10216 STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) HOLMIN, Staffan te 16754 BROMMA, Zweden (SE) JONSSON, Stefan te SE-192 70 SOLLENTUNA, Zweden (SE) LUNDBERG, Johan te SE-18776 TÄBY, Zweden (SE)

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(51) H01R 9/03 H01R 24/58 (54) APPARATUS FOR DELIVERING H01R 107/00 ELECTRICAL SIGNALS TO MODIFY A61N 1/05 GENE EXPRESSION IN CARDIAC (11) EP2598203 TISSUE (21) EP11738116.0 (47) 19.08.2015 (22) 18.07.2011 (73) IMPULSE DYNAMICS N.V. te CURAÇAO, Nederlandse Antillen (31) 368943 P (32) 29.07.2010 (AN)

(72) MIKA, Yuval te 07624 CLOSTER NJ, Verenigde Staten van Amerika 201261585055 P (US) SABBAH, Hani N. te WATERFORD, 10.01.2012 MI 48327, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) SYSTEMS FOR DELIVERING FLUID HADDAD, Walid te 35708 HAIFA, TO A WOUND THERAPY Israël (IL) DRESSING ROUSSO, Benny te 75801 RISHON-LEZION, Israël (IL) 19.08.2015

(73) KCI Licensing, Inc. te SAN ANTONIO TX 78249-2248, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP09731127.8

(72) DAVIS, Bryan, G. te SANDY, UTAH (32) 08.04.2008 84092, Verenigde Staten van 08.04.2008 Amerika (US) HOANG, Minh, Quang te SANDY, (33) Zweden Verenigde Staten van Amerika UTAH 84093, Verenigde Staten van Amerika (US) (54) ENDOLUMINAL MEDICAL ACCESS DEVICE (51) A61N 1/365 A61N 1/00 (47) 19.08.2015

(22) 04.01.2013 (31)

1 januari 2015

(51) A61N 1/05 (11) EP2252363 (21) EP09710523.3 (22) 21.01.2009 (31) 29896 (32) 12.02.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DIRECTIONAL LEAD ASSEMBLY

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) ELECTRICAL STIMULATION SYSTEMS HAVING MULTI-LEADELEMENT LEAD BODIES (47) 19.08.2015 (73) Boston Scientific Neuromodulation Corporation te VALENCIA, CA 91355, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BARKER, John, Michael te VENTURA CA 93003, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61N 1/36 A61N 1/08 A61N 1/05 A61B 19/00 (11) EP2673043 (21) EP12705934.3

(47) 19.08.2015

(22) 08.02.2012

(51) A61N 1/05 A61M 25/06 A61M 25/00 A61B 18/18 A61B 17/34

(72) MOFFITT, Michael, Adam te VALENCIA, CA 91354, Verenigde Staten van Amerika (US) PIANCA, Anne, Margaret te SANTA MONICA, CA 90403, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Intelect Medical Inc. te BOSTON, (31) 201161440533 P MA 02110, Verenigde Staten van (32) 08.02.2011 Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika (72) KOKONES, Scott te CLEVELAND, (54) LEADS WITH SEGMENTED OH 44106, Verenigde Staten van ELECTRODES FOR ELECTRICAL Amerika (US) STIMULATION SYSTEMS SWOYER, John te ANDOVER, MN (47) 19.08.2015 55304, Verenigde Staten van (73) Boston Scientific Amerika (US) Neuromodulation Corporation te GEROY, Jesse te NORTH ST. PAUL, VALENCIA, CA 91355, Verenigde MN 55109, Verenigde Staten van Staten van Amerika (US) Amerika (US)

(11) EP2291213

Nummer 01/15 DIGIORE, Andrew te SAN FRANCISCO, CA 94114, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61N 1/32 A61M 37/00 A61B 18/14 (11) EP1955731 (21) EP08075263.7 (22) 15.05.2002 (31) 859645 (32) 17.05.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Monopolar and bipolar current application for transdermal drug delivery and analyte extraction

47 (54) OPTIMAL DEEP BRAIN STIMULATION THERAPY WITH Q LEARNING (47) 19.08.2015 (73) Sorin CRM SAS te 92140 CLAMART, Frankrijk (FR) (72) ROM, Rami te 30900 ZICHRON YAACOV, Israël (IL) (51) A61N A61N A61N A61N A61N

7/02 1/40 1/36 1/32 1/20

(11) EP2550992 (21) EP12189465.3 (22) 18.06.2007

1 januari 2015 201361865625 P (32) 17.07.2013 14.08.2013 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Implantierbares Herztherapiegerät zum Erfassen biventrikulärer Tachykardien. (47) 19.08.2015 (73) BIOTRONIK SE & Co. KG te 12359 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Dörr, Thomas te 12437 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kucher, Andreas te 16303 SCHWEDT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 19.08.2015

(31) 814843 P

(73) Syneron Medical Ltd. te 20692 YOQNEAM ILLIT, Israël (IL)

(32) 19.06.2006

(72) Avrahami, Zohar te TEL AVIV, Israël (IL) Sohn, Ze'ev te 44853 GINOT SHOMRON, Israël (IL)

(54) Apparatus for stimulation of biological tissue

(11) EP1981586

(47) 19.08.2015

(22) 31.01.2006

(51) A61N 1/32 A61H 23/02 A61C 8/02 A61C 19/06 (11) EP2714186 (21) EP12740472.1 (22) 30.05.2012 (31) 102011050813 (32) 01.06.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ANORDNUNG ZUR TOPISCHEN STIMULATION DER OSSIFIKATION/OSTEO-/SOFTTISSUE-GENESE UND/ODER SUPPRESSION MIKROBIELLER INFLAMMATION SOWIE ZUR OSSEOINTEGRATION VON IMPLANTATEN (47) 19.08.2015 (73) Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V. te 80686 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Highland Instruments, Inc. te CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) A61N 1/368 A61N 1/362 (21) EP06704585.6 (54) SYSTEM FOR DETECTING ELECTRIC EVENTS IN CHAMBERS OF A HEART

(47) 19.08.2015 (72) Wagner, Timothy Andrew te (73) St. Jude Medical AB te 175 84 CAMBRIDGE, MA JÄRFÄLLA, Zweden (SE) MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (72) HOLMSTRÖM, Nils te 175 57 (US) JÄRFÄLLA, Zweden (SE) Eden, Uri Tzvi te SOMERVILLE, MA BJÖRLING, Anders te 169 37 MASSACHUSETTS 02144, SOLNA, Zweden (SE) Verenigde Staten van Amerika (51) A61N 1/372 (US) (11) EP2490761 (51) A61N 1/362 (21) EP10774043.3 A61M 1/12 (22) 14.10.2010 A61M 1/10 (11) EP1761306 (21) EP05755086.5 (22) 24.05.2005 (31) 853302 (32) 25.05.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SENSORLESS FLOW ESTIMATION FOR IMPLANTED VENTRICLE ASSIST DEVICE

(31) 253759 253766 253756 260712 260644 260707 771763

P P P P P P

(32) 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 12.11.2009 12.11.2009 12.11.2009 30.04.2010

(72) LAUSCH, Holger te 07743 JENA, (47) 19.08.2015 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) HeartWare, Inc. te MIRAMAR, (DE) FLORIDA 33025, Verenigde ARNOLD, Michael te 07743 JENA, Staten van Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika (72) LAROSE, Jeffrey A. te PARKLAND, (DE) Verenigde Staten van Amerika FL 33076, Verenigde Staten van BRAND, Michael te 07743 JENA, Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika SINGH, Udai te CARY, NC 27519(DE) Verenigde Staten van Amerika 5134, Verenigde Staten van (51) A61N 1/36 Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) A61B 5/0482 (54) ASSIGNMENT AND (51) A61N 1/37 (11) EP2411090 MANIPULATION OF IMPLANTABLE A61N 1/368 LEADS IN DIFFERENT (21) EP10717282.7 A61N 1/365 ANATOMICAL REGIONS WITH (22) 18.03.2010 (11) EP2826523 IMAGE BACKGROUND (31) 162303 P (21) EP14168457.1 (47) 19.08.2015 (32) 22.03.2009 (22) 15.05.2014 (73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS, (33) Verenigde Staten van Amerika MN 55432, Verenigde Staten van (31) 201361847093 P

Nummer 01/15 Amerika (US)

48

1 januari 2015

(21) EP10708056.6

(31) 334616 P

(72) DAVIS, Jon, P. te ST. MICHAEL, MINNESOTA 55376, Verenigde Staten van Amerika (US) GOETZ, Steven, M. te NORTH OAKS, MINNESOTA 55127, Verenigde Staten van Amerika (US) SINGAL, Ashish te BLAINE, MINNESOTA 55449, Verenigde Staten van Amerika (US) DAVENPORT, Lynn, A. te NEW BRIGHTON, MN 55112, Verenigde Staten van Amerika (US) BOURGET, Dennis, J. te ST. MICHAEL, MINNESOTA 55376, Verenigde Staten van Amerika (US) SAHASRABUDHE, Rajeev te MAPLE GROVE, MINNESOTA 55311, Verenigde Staten van Amerika (US) HUHTA, Brent, A. te BIG LAKE, MINNESOTA 55309, Verenigde Staten van Amerika (US) KANDIKONDA, Shanthi te WOODBURY, MINNESOTA 55129, Verenigde Staten van Amerika (US) RAHN, Jason, D. te ANDOVER, MINNESOTA 55304, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 03.03.2010

(32) 14.05.2010

(31) 418291

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 03.04.2009

(54) EFFICIENT CIRCADIAN AND RELATED SYSTEM MODULATION WITH A SLEEP MASK

(51) A61N 1/372 A61N 1/36 A61N 1/05

(22) 24.05.2006

(11) EP2523724 (21) EP11733323.7 (22) 12.01.2011 (31) 294291 P 301401 P 410107 P (32) 12.01.2010 04.02.2010 04.11.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) HYBRID RECTIFICATION FOR RECHARGING AN IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE (47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015 (73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE EINDHOVEN

(73) Medtronic, Inc te MINNEAPOLIS, (72) COLBAUGH, Michael Edward te BRIARCLIFF MANOR, NEW YORK MN 55432, Verenigde Staten van 10510-8001, Verenigde Staten Amerika (US) van Amerika (US) (72) DINSMOOR, David A. te NORTH (51) A61N 5/10 OAKS MN 55127, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP2653191 KALLMYER, Todd A. te TEMPE (21) EP11858969.6 ARIZONA 85282, Verenigde (22) 17.02.2011 Staten van Amerika (US) ANDERSON, Joel A. te BROOKLYN (54) PARTICLE BEAM THERAPY SYSTEM PARK MINNESOTA 55443, (47) 19.08.2015 Verenigde Staten van Amerika (73) Mitsubishi Electric Corporation te (US) TOKYO 100-8310, Japan (JP) DENISON, Timothy J. te MINNEAPOLIS MINNESOTA 55410, (72) IWATA Takaaki te TOKYO 100Verenigde Staten van Amerika 8310, Japan (JP) (US) SUGAHARA Kengo te TOKYO 1008310, Japan (JP) (51) A61N 5/06 HARADA Hisashi te TOKYO 100(11) EP1728534 8310, Japan (JP) (21) EP06114460.6 (51) A61P 3/02 (31) BO20050382 (32) 01.06.2005 (33) Italië (54) Skin treatment unit (47) 19.08.2015 (73) Espansione Marketing S.p.A. te 40050 ARGELATO, FRAZIONE FUNO (BO), Italië (IT) (72) Pomar, Rodolfo te 40067, PIANORO, FRAZIONE RASTIGNANO BO, Italië (IT)

A61P 1/00 A61K 9/10 A61K 9/08 A61K 9/06 A61K 38/00 A61K 36/00 A61K 35/60 A61K 31/736 A61K 31/732 A61K 31/702 A61K 31/7016 A61K 31/7004 A61K 31/70

(11) EP2380582

(51) A61N 5/06 A61G 11/00

(21) EP09838357.3

(54) IMPLANTABLE VESTIBULAR PROSTHESIS

(11) EP2451529

(31) 2009009102 2009014512

(47) 19.08.2015

(22) 17.06.2010

(73) The Johns Hopkins University te BALTIMORE, MD 21218, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 224120 P

(72) DELLA SANTINA, Charles, Coleman te TOWSON MARYLAND 21286, Verenigde Staten van Amerika (US) FRIDMAN, Gene, Yevgeny te BALTIMORE MARYLAND 21208, Verenigde Staten van Amerika (US) CHIANG, Bryce te SOMERSET NEW JERSEY 08873, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) OLED PHOTOTHERAPY DEVICE

(51) H02M 7/25 H02M 7/217 H02M 7/04 A61N 1/378 (11) EP2414040

(21) EP10730546.8

(32) 09.07.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (47) 19.08.2015

(22) 27.10.2009

(32) 19.01.2009 26.01.2009 (33) Japan Japan (54) LOW-CONCENTRATION NUTRITIONAL COMPOSITION

(47) 19.08.2015 (73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (73) Nutri Co., Ltd. te MIE 510-0013, EINDHOVEN Japan (JP) Philips Intellectual Property & (72) KAWAGUCHI, Susumu te MIE Standards GmbH te 20099 5100013, Japan (JP) HAMBURG, BONDSREPUBLIEK INOUE, Yoshifumi te HYOGO DUITSLAND (DE) 6620071, Japan (JP) (72) MORREN, Geert Guy Georges te (51) A61P 3/00 NL-5656 AE EINDHOVEN A61K 31/192 (51) A61N 5/06 (11) EP2456304 (11) EP2569052 (21) EP10803013.1 (21) EP11720882.7 (22) 26.07.2010 (22) 25.04.2011

Nummer 01/15 (31) 228485 P (32) 24.07.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHODS OF MODULATION OF BRANCHED CHAIN ACIDS AND USES THEREOF (47) 19.08.2015 (73) Baylor College Of Medicine te HOUSTON, TEXAS 77030-3411, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) LEE, Brendan te HOUSTON TX 77096, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61P 7/04 A61L 24/10 A61K 9/06 A61K 38/48 A61K 38/38 (11) EP2771027 (21) EP12778721.6 (22) 25.10.2012 (31) 201161552270 P (32) 27.10.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) HEMOSTATIC COMPOSITIONS (47) 19.08.2015 (73) Baxter International Inc te DEERFIELD, IL 60015, Verenigde Staten van Amerika (US) Baxter Healthcare SA te 8152 GLATTPARK (OPFIKON), Zwitserland (CH) (72) MCCOY, Jill te SUNNYVALE, CA 94087, Verenigde Staten van Amerika (US) DWYER, Joseph F. te GRAYSLAKE, IL 60030, Verenigde Staten van Amerika (US) YANG, Ziping te BUFFALO GROVE, IL 60089, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A61Q 5/12 A61Q 5/02 A61K 8/37 A61K 8/04 A61K 8/02 (11) EP2249925 (21) EP09719963.2 (22) 05.03.2009 (31) 08152752 (32) 14.03.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) CONDITIONING SHAMPOO COMPOSITION (47) 19.08.2015 (73) Unilever PLC te LONDON GREATER LONDON EC4P 4BQ, GROOT BRITTANNIË (GB) Unilever N.V. te 3013 AL ROTTERDAM (72) CHUCHOTIROS, Apirudee te SHANGHAI 200335, CHANGNING DISTRICT, China (CN) GILES, Colin, Christopher, David

49 te SHANGHAI 200335, CHANGNING DISTRICT, China (CN) SINSAWAT, Anuchai te SHANGHAI 200335, CHANGNING DISTRICT, China (CN) (51) A61Q 5/10 A61K 8/73 A61K 8/34 (11) EP2065073

1 januari 2015 BOYD, Robert te BEAVERTON, OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) RAUCHHOLZ, William, F. te BEAVERTON, OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US) STITES, John T. te BEAVERTON, OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 07.11.2008

(51) A63C 9/086 A63C 9/085 A63C 9/08

(31) 0758930

(11) EP2737929

(32) 09.11.2007

(21) EP14153809.0

(33) Frankrijk

(22) 01.06.2011

(54) Composition de teinture d'oxydation des fibres kératiniques comprenant une cellulose à substituants hydrophobes, un colorant d'oxydation et un alcool gras à chaine longue

(31) 102010029647

(21) EP08168645.3

(47) 19.08.2015

(32) 02.06.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Tourenbindung (47) 19.08.2015 (73) Salewa Sport AG te 9100 HERISAU, Zwitserland (CH)

(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk (72) Lehner, Edwin te 82205 (FR) GILCHING, BONDSREPUBLIEK (72) Audousset, Marie-Pascale te DUITSLAND (DE) 92600 ASNIERES, Frankrijk (FR) (51) A63C 17/06 (51) A62C 99/00 A62C 37/36 (11) EP2322251 (21) EP10188544.0 (22) 22.10.2010 (31) 102009053602 (32) 17.11.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Verfahren zum Betrieb einer Feuerlöschanlage (47) 19.08.2015 (73) TOTAL WALTHER GmbH, Feuerschutz und Sicherheit te 51069 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2502652 (21) EP11002421.3 (22) 23.03.2011 (54) Schiene für Inlineskate (47) 19.08.2015 (73) POWERSLIDE Sportartikelvertriebs GmbH te 95463 BINDLACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Knoll, Matthias te 95463 BINDLACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) A63B 53/04

(51) G06T 19/00 G06T 15/20 A63F 13/822 A63F 13/63 A63F 13/56 A63F 13/5255 A63F 13/422

(11) EP2340091

(11) EP2241357

(21) EP09790048.4

(21) EP08872435.6

(22) 02.07.2009

(22) 14.11.2008

(31) 175188

(31) 2008035330 2008061882

(72) Schmidt, Werner te 50374, ERFTSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 17.07.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) WEIGHT ELEMENT FOR A GOLF CLUB (47) 19.08.2015 (73) NIKE Innovate C.V. te BEAVERTON, OR 97005-6453, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 15.02.2008 11.03.2008 (33) Japan Japan (54) GAME DEVICE, GAME CONTROL METHOD, AND GAME CONTROL PROGRAM (47) 19.08.2015

(73) Sony Computer Entertainment (72) TAVARES, Gary, G. te Inc. te MINATO-KU, TOKYO, Japan SOUTHBRIDGE, MASSACHUSETTS (JP) 01550, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SUZUKI, Tatsuya te TOKYO, Japan

Nummer 01/15 (JP) FUJIKI, Jun te TOKYO, Japan (JP) KIKUCHI, Takanori te TOKYO, Japan (JP) (51) B01D 46/52 B01D 46/10 A47L 9/12

50 (47) 19.08.2015 (73) PureteQ A/S te 5700 SVENDBORG, Denemarken (DK) Søgaard, Dennis te 7600 STRUER, Denemarken (DK)

1 januari 2015 Lemaire, Eric te 69480 ANSE, Frankrijk (FR) (51) B01D 53/40 B01D 53/34 B01D 53/14

(72) SØGAARD, Dennis te DK-7600 STRUER, Denemarken (DK)

(11) EP2506952

(51) B01D 53/86 B01D 53/047 B01D 53/04 A61M 16/00

(22) 19.11.2010

(11) EP1322400

(33) Frankrijk

(32) 21.11.2008 07.04.2009

(21) EP01972534.0

(33) Zuid-Korea Zuid-Korea

(31) 2000294794 2001144201

(54) Filter assembly for vacuum cleaner

(32) 27.09.2000 15.05.2001

(54) SOLUTION ABSORBANTE CONTENANT UN INHIBITEUR DE DÉGRADATION. DÉRIVÉ DE LA PYRIMIDINE OU DE LA TRIAZINE ET PROCÉDÉ D'ABSORPTION DE COMPOSÉS ACIDES CONTENUS DANS UN EFFLUENT GAZEUX

(47) 19.08.2015

(33) Japan Japan

(11) EP2189095 (21) EP09012808.3 (22) 09.10.2009 (31) 20080116394 20090029802

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)

(22) 27.09.2001

(54) PROCESS AND APPARATUS FOR TREATING WASTE ANESTHETIC GAS

(72) Kim, Tak-soo te GWANGJU-CITY, Zuid-Korea (KR) (47) 19.08.2015 Cho, Young-jun te GWANGJU-CITY, (73) Showa Denko K.K. te TOKYO 105Zuid-Korea (KR) 8518, Japan (JP) Jeon, Kyong-hui te SEOSAN-SI (72) HOTTA, Masatoshi, Kawasaki CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidPlant, Showa Denko K.K. te Korea (KR) KAWASAKI-SHI, KANAGAWA210(51) B01D 46/52 0867, Japan (JP) B01D 46/24 OKA, Masakazu, Kawasaki Plant, Showa Denko K.K. te KAWASAKI(11) EP2227306 SHI, KANAGAWA 210-0867, Japan (21) EP08847090.1 (JP) (22) 07.11.2008 FURUSE, Yoshio, Kawasaki Plant, Showa Denko K.K. te KAWASAKI(31) 986744 P SHI, KANAGAWA 210-0867, Japan (32) 09.11.2007 (JP) (33) Verenigde Staten van Amerika ATOBE, Hitoshi, Kawasaki Plant, Showa Denko K.K. te KAWASAKI(54) Filter assembly SHI, KANAGAWA 210-0867, Japan (47) 19.08.2015 (JP) (73) UNITED AIR SPECIALISTS, INC te CHAEN, Shigehiro, Showa Denko CINCINNATI, OH 45242, K.K. te KAWASAKI-SHI, Verenigde Staten van Amerika KANAGAWA 210-0867, Japan (JP) (US) (51) B01D 53/78 (72) HAYNAM, Travis te MAINEVILLE B01D 53/62 OHIO 45039, Verenigde Staten B01D 53/52 van Amerika (US) B01D 53/34 TRAME, Steve te SPRINGBORO B01D 53/14 OHIO 45066, Verenigde Staten (11) EP2228119 van Amerika (US) (51) C02F 1/66 B01D 53/74 B01D 53/00

(21) EP10290056.0

(11) EP2734283

(32) 05.03.2009

(21) EP12740553.8

(33) Frankrijk

(22) 19.07.2012 (31) 11174529 12162016 (32) 19.07.2011 29.03.2012 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) METHOD FOR REMOVING IMPURITIES FROM FLUE GAS CONDENSATE

(22) 08.02.2010 (31) 0901009

(21) EP10801598.3 (31) 0905753 (32) 30.11.2009

(47) 19.08.2015 (73) IFP Energies nouvelles te 92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, Frankrijk (FR) (72) DELFORT, Bruno te F-75005 PARIS, Frankrijk (FR) CARRETTE, Pierre-Louis te F69005 LYON, Frankrijk (FR) (51) B01D 53/14 (11) EP2729233 (21) EP12743912.3 (22) 04.07.2012 (31) 20110974 (32) 05.07.2011 (33) Noorwegen (54) METHOD FOR MIST CONTROL (47) 19.08.2015 (73) Aker Engineering & Technology AS te 1326 LYSAKER, Noorwegen (NO) (72) BADE, Otto Morten te N-1369 STABEKK, Noorwegen (NO) WOODHOUSE, Simon te N-2010 STRØMMEN, Noorwegen (NO) GORSET, Oddvar te N-2740 ROA, Noorwegen (NO) ANDERSSON, Vibeke te N-1368 STABEKK, Noorwegen (NO) (51) B09C 1/00 B01D 53/85 (11) EP2364203 (21) EP09748444.8 (22) 28.10.2009 (31) 0819778 (32) 28.10.2008

(54) Procédé de désacidification d'un (33) GROOT BRITTANNIË gaz par une solution absorbante, (54) METHANE VENTING SYSTEM avec section de lavage à l'eau (47) 19.08.2015 optimisée (73) The Environmental Protection (47) 19.08.2015 Group Ltd. te WARRINGTON WA2 8TX, GROOT BRITTANNIË (GB) (73) IFP Energies nouvelles te 92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, (72) WILSON, Steven te WOODLEY Frankrijk (FR) BERKSHIRE RG5 4AJ, GROOT (72) Bouillon, Pierre-Antoine te 69003 LYON, Frankrijk (FR)

BRITTANNIË (GB) CULLETON, Paul te WARRINGTON

Nummer 01/15 CHESHIRE WA1 4JE, GROOT BRITTANNIË (GB)

51 BARBERA DEL VALLES, Spanje (ES)

(51) B01F 5/22 B01F 3/12 A21C 1/14 A21C 1/02

(51) B01J 20/24 B01J 20/12 B01J 20/10 A01K 1/015

(11) EP2729239

(11) EP2813288

(21) EP12740701.3

(21) EP13172177.1

(22) 04.07.2012

(22) 14.06.2013

(31) BS20110098

(54) SORPTIONSMITTEL IN GRANULATFORM ENTHALTEND EIN ORGANISCHES MATERIAL UND EIN ANORGANISCHEN MATERIAL

(32) 04.07.2011 (33) Italië (54) MIXER MACHINE AND MIXING METHOD (47) 19.08.2015 (73) Sigma S.r.l. te 25030 TORBOLE CASAGLIA, BRESCIA, Italië (IT) Rio, Hubert te 60300 AVILLY SAINT LEONARD, Frankrijk (FR)

(47) 19.08.2015 (73) H. von Gimborn GmbH te 46446 EMMERICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Prinsteiner, Robert te D-93309 KELHEIM, BONDSREPUBLIEK (72) GNOCCHI, Luciano te I-25088 DUITSLAND (DE) TOSCOLANO MADERNO,BRESCIA, Hammerl, Rainer te D-93077 Italië (IT) BAD-ABBACH, BONDSREPUBLIEK RIO, Hubert te F-60300 AVILLY DUITSLAND (DE) SAINT LEONARD, Frankrijk (FR) (51) B01J 20/28 (51) C10G 49/00 B01J 20/24 B01J 8/26 B01J 20/12 B01J 8/04 B01J 20/10 B01J 8/02 (11) EP2813289 B01J 8/00 (21) EP13172176.3 B01D 39/20 (11) EP1293246

(22) 14.06.2013

(21) EP02026959.3

(32) 18.07.1997

(54) SORPTIONSMITTEL IN GRANULATFORM ENTHALTEND EIN ANORGANISCHES MATERIAL UND EIN ORGANISCHES MATERIAL

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.08.2015

(54) Flow distribution method for chemical reactors

(73) H. von Gimborn GmbH te 46446 EMMERICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 16.07.1998 (31) 52969

(47) 19.08.2015 (73) Crystaphase International, Inc. te HOUSTON, TX 77060, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Glover, John N. te TEXAS 77379, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B09B 3/00 B01J 8/10 A61L 11/00 (11) EP2086595 (21) EP07847168.7 (22) 14.11.2007 (31) 200603022 (32) 27.11.2006 (33) Spanje (54) PROCESS AND APPARATUS FOR WASTE TREATMENT (47) 19.08.2015 (73) Ambiensys, S.L. te 08213 POLINYA, Spanje (ES) (72) RIBAS LOPEZ, Rafael te 08210 BARBERA DEL VALLES, Spanje (ES) RIBAS MARTINEZ, Oscar te 08210

1 januari 2015 SOLCHEN AKTIVKOHLE (47) 19.08.2015 (73) Blücher GmbH te 40699 ERKRATH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BÖHRINGEN, Bertram te 42115 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHRAGE, Christian te 01097 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FICHTNER, Sven te 40699 ERKRATH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GIEBELHAUSEN, Jann-Michael te 14712 RATHENOW, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C10G 50/00 C10G 47/18 C10G 45/00 C10G 35/095 C10G 35/085 C10G 25/03 C10G 11/05 C10G 1/04 C07C 6/08 C07C 2/76 C07C 2/66 C07C 2/24 C07C 15/02 C07C 1/20 B01J 29/04 (11) EP2170509 (21) EP08754707.1 (22) 23.05.2008 (31) 931610 P 125796 (32) 24.05.2007 22.05.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(72) Prinsteiner, Robert te D-93309 (54) CATALYST FOR CONVERSION OF KELHEIM, BONDSREPUBLIEK HYDROCARBONS, PROCESS OF DUITSLAND (DE) MAKING AND PROCESS OF USING Hammerl, Rainer te D-93077 THEREOF BAD-ABBACH, BONDSREPUBLIEK (47) 19.08.2015 DUITSLAND (DE) (73) Saudi Basic Industries (51) C01B 31/08 Corporation te 11422 RIYADH, B01J 20/32 Saoedi-Arabië (SA) B01J 20/30 (72) KHANMAMEDOVA, Alla, K. te B01J 20/20 SUGAR LAND, TX 77478, B01D 53/02 Verenigde Staten van Amerika (11) EP2776153 (US) (21) EP12765991.0 STEVENSON, Scott, A. te HOUSTON, TX 77094, Verenigde (22) 06.09.2012 Staten van Amerika (US) (31) 102011117715 MITCHELL, Scott, F. te THE 102011117822 WOODLANDS, TX 77382, 102012007392 Verenigde Staten van Amerika (32) 07.11.2011 (US) 08.11.2011 FARMER, Dustin, B. te HOUSTON, 16.04.2012 TX 77077, Verenigde Staten van Amerika (US) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VARTULI, Jim te WEST CHESTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PA 19380, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Amerika (US) (54) STICKSTOFFMODIFIZIERTE AKTIVKOHLE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER

(51) C10G 2/00 B01J 37/06

Nummer 01/15 (11) EP1885496 (21) EP06710178.2 (22) 21.03.2006 (31) 0506976 (32) 06.04.2005 (33) GROOT BRITTANNIË (54) PROCESS FOR PREPARING CATALYST SUPPORTS HAVING REDUCED LEVELS OF CONTAMINANTS

52

ZUR ABGASREINIGUNG BEI 43705 VAKUUM(32) 29.01.2004 STAHLBEHANDLUNGSPROZESSEN 26.01.2005 (47) 19.08.2015 (33) Verenigde Staten van Amerika (73) INTECO special melting Verenigde Staten van Amerika technologies GmbH te 8600 (54) FLEXIBLE FLUID DELIVERY TUBE BRUCK A.D. MUR, Oostenrijk (AT) TO RIGID DIP TUBE QUICK

(72) LUVEN, Michael te 47906 KEMPEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) OBITZ, Johannes te 47647 KERKEN, BONDSREPUBLIEK (47) 19.08.2015 DUITSLAND (DE) (73) Johnson Matthey PLC te LONDON LUVEN, Arno te 47803 KREFELD, EC4A 4AB, GROOT BRITTANNIË BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (GB) (DE) (72) CASCI, John Leonello te REDCAR (51) B05B 1/34 CLEVELAND TS10 4QL, GROOT B05B 1/18 BRITTANNIË (GB) B05B 1/08 HOLT, Elizabeth Margaret te STOCKTON ON TEES CLEVELAND (11) EP2301670 TS20 1PP, GROOT BRITTANNIË (21) EP10176974.3 (GB) (22) 16.09.2010 NEALE, Adel Fay te REDCAR (31) 102009047907 CLEVELAND TS10 2SX, GROOT BRITTANNIË (GB) (32) 23.09.2009 (51) C01B 39/24 B01J 37/10 B01J 37/06 B01J 31/02 B01J 29/08 (11) EP2570386 (21) EP11780865.9

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Brausekopf für eine Sanitärbrause

(32) (33) (54)

(47) (73) (72)

9/00 5/20 5/15 5/12

(11) EP2806976

(47) 19.08.2015 (73) MeadWestvaco Calmar, Inc. te NC 27606, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SWEETON, Steve, L. te LAKE WINNEBAGO, MO 64034, Verenigde Staten van Amerika (US) DRISKELL, William, L. te LEE'S SUMMIT, MO 64034, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F16K 15/02 B65D 83/20 B65D 83/14 B05B 9/08 (11) EP2708285 (21) EP13162607.9 (22) 05.04.2013 (31) 201220471041 U

(73) Hansgrohe SE te 77761 SCHILTACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) China

(72) Grohe, Klaus te 77761, 2010005333 SCHILTACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 14.05.2010 Moosmann, Hubert te 77761, Mexico SCHILTACH, BONDSREPUBLIEK PROCESS FOR ALTERING THE DUITSLAND (DE) PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES Kinle, Ulrich te 77773, OF FAUJASITE Y-TYPE ZEOLITES SCHENKENZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 19.08.2015 (DE) Instituto Mexicano Del Petróleo te Wöhrle, Markus te 77761, MÉXICO, C. P. 07730, Mexico (MX) SCHILTACH, BONDSREPUBLIEK ARMENDÁRIZ HERRERA, Héctor DUITSLAND (DE) te 07730, Mexico (MX) (51) B05B 7/08 GUZMÁN CASTILLO, María de B05B 7/00 Lourdes, Alejandra te 07730, (11) EP2501483 Mexico (MX) HERNÁNDEZ BELTRÁN, Francisco, (21) EP09851340.1 Javier te 07730, Mexico (MX) (22) 16.11.2009 PÉREZ ROMO, Patricia te 07730, (54) DUAL-PATH FLUID INJECTION JET Mexico (MX) SÁNCHEZ VALENTE, Jaime te (47) 19.08.2015 07730, Mexico (MX) (73) Bell Helicopter Textron Inc. te JULIEN FRIPIAT, José, Marie, FORT WORTH, TX 76101, Maurice te 07730, Mexico (MX) Verenigde Staten van Amerika

(51) B04C B04C B04C B04C

CONNECTOR FOR LIQUID SPRAYER

(47) 19.08.2015

(22) 13.05.2011 (31)

1 januari 2015

(US)

(72) POSTER, Scott te ARLINGTON TX 76016-2900, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 17.09.2012 (54) A junction valve of a foam gun (47) 19.08.2015 (73) Lanbo Tools Co Ltd. te SHANGHAI, China (CN) (72) Dai, Junhuan te SHANGAI, China (CN) (51) B65D 83/40 B65D 83/30 B65D 83/20 B05B 11/00 A61M 35/00 A45D 34/04 (11) EP2608692 (21) EP11761657.3 (22) 23.08.2011 (31) 1056794 (32) 26.08.2010 (33) Frankrijk (54) TETE DE DISTRIBUTION DE PRODUIT FLUIDE (47) 19.08.2015 (73) Aptar France SAS te 27110 LE NEUBOURG, Frankrijk (FR) (72) DECOTTIGNIES, Laurent te F95800 CERGY, Frankrijk (FR) GOUDIGAN, Ludovic te F-27330 EPINAY, Frankrijk (FR)

(22) 23.01.2013

(51) B05B 9/04 B05B 9/03 B05B 11/00

(31) 712012

(11) EP1737784

(21) EP12169520.9

(32) 24.01.2012

(21) EP05762984.2

(22) 29.09.2010

(33) Oostenrijk

(22) 28.01.2005

(31) 102009049903

(54) VERFAHREN UND ANORDNUNG

(31) 539744 P

(32) 13.10.2009

(21) EP13704886.4

(51) B05B 11/00 (11) EP2492019

Nummer 01/15 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Austragvorrichtung (47) 19.08.2015 (73) Aptar Radolfzell GmbH te 78315 RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

53 KAGAWA 769-1602, Japan (JP) (51) D04H 3/16 D01D 5/098 D01D 4/02 B05C 5/02 (11) EP2764142

1 januari 2015 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BAUER, Christoph te 8861 ST. GEORGE OB MURAU, Oostenrijk (AT) (51) B07C 5/342

(72) Auerbach, Judith te 06846 DESSAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Eberhard, Thomas te 78315 RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Graf, Wilfried te 78315 RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP12772687.5

(11) EP2234736

(22) 02.10.2012

(21) EP08862351.7

(31) 201161542497 P 201213547685

(22) 15.12.2008 (31) 200700597

(32) 03.10.2011 12.07.2012

(32) 14.12.2007

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(51) B05B 11/00 A61M 15/08

(54) QUASI MELT BLOW DOWN SYSTEM

(54) SORTING DEVICE AND SORTING METHOD

(11) EP2688680

(47) 19.08.2015

(73) TOMRA Sorting NV te 3001 HEVERLEE, België (BE)

(21) EP12717353.2

(73) Illinois Tool Works Inc. te GLENVIEW, IL 60025, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) BERGHMANS, Paul te B-3270 SCHERPENHEUVEL, België (BE)

(22) 22.03.2012 (31) 1152488 (32) 25.03.2011 (33) Frankrijk (54) POMPE DE DISTRIBUTION DE PRODUIT FLUIDE. (47) 19.08.2015 (73) Aptar France SAS te 27110 LE NEUBOURG, Frankrijk (FR)

(72) BUDAI, Michael B. te GLENVIEW, IL 60026, Verenigde Staten van Amerika (US) BOLYARD, Jr., Edward W. te GLENVIEW, IL 60026, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) (54)

(47) (73) (72) (51)

(11) (21) (22) (31)

(51) B08B 3/12 (11) EP2620230 (21) EP13151320.2 (22) 15.01.2013 (31) 2012015450 (32) 27.01.2012

(11) EP1957210

(54) Cleaning apparatus, equipment, and method

(31) 8012005 (32) 24.11.2005

(33) Japan

(47) 19.08.2015 (73) Siltronic AG te 81737 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Oostenrijk

(72) Mori, Yoshihiro te SHUNAN, YAMAGUCHI 745-0651, Japan (JP) EP05821998.1 Haibara, Teruo te HIKARI, YAMAGUCHI 743-0011, Japan (JP) 15.12.2005 Tanabe, Etsuko te HIKARI, METHOD AND DEVICE FOR (47) 19.08.2015 YAMAGUCHI 743-0031, Japan (JP) APPLICATION OF PARTICLES IN AN (73) Binder + Co Aktiengesellschaft te Uchibe, Masashi te HIKARI, ABSORBENT STRUCTURE 8200 GLEISDORF, Oostenrijk (AT) YAMAGUCHI 743-0072, Japan (JP) 19.08.2015 (72) ANIBAS, Franz te A-8200 (51) B08B 5/02 SCA Hygiene Products AB te 405 GLEISDORF, Oostenrijk (AT) A47L 5/24 03 GÖTEBORG, Zweden (SE) RENNER, Franz te A-8200 A47L 5/14 GLEISDORF, Oostenrijk (AT) FORSBRING, Göran te S-434 46 (11) EP2355685 FRITZ, Hermann te A-8200 KUNGSBACKA, Zweden (SE) GLEISDORF, Oostenrijk (AT) (21) EP09771617.9 B05C 5/04 (22) 03.12.2009 (51) B08B 17/02 B05C 5/02 B07B 9/02 (31) 119586 P A61F 13/49 B07B 11/02 A61F 13/15 (32) 03.12.2008 (11) EP2081699 EP2441528 (33) Verenigde Staten van Amerika (21) EP07846319.7 EP10786098.3 (54) PORTABLE DEVICES FOR (22) 12.11.2007 TOUCHLESS PARTICULATE 02.06.2010 MATTER REMOVAL (31) 102006053356 2009137664

(11) EP1959891 (21)

(47) 19.08.2015

(51) B07B 1/48 B07B 1/46

(72) PETIT, Ludovic te F-27110 VITOT, (21) EP06830053.2 Frankrijk (FR) (22) 21.11.2006 (51) B05B 7/14 B05B 15/04 B05B 12/04 A61F 13/15

(33) België

(54) FLEXIBLE FEINSIEBMATTE UND SPANNWELLENSIEBMASCHINE MIT FLEXIBLER FEINSIEBMATTE

(32) 10.11.2006

(47) 19.08.2015

(33) Japan

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) NOZZLE FOR ADHESIVE COATER

(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG FEINER MINERALISCHER PULVERPRODUKTE

(73) S. C. Johnson & Son, Inc. te RACINE, WI 53403, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 08.06.2009

(47) 19.08.2015 (73) Unicharm Corporation te EHIME 799-0111, Japan (JP) (72) OGASAWARA, Yoshikazu te KANONJI-SHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP) ITO, Noriaki te KANONJI-SHI

(47) 19.08.2015 (73) Omya International AG te 4665 OFTRINGEN, Zwitserland (CH) (72) SCHINDLER, Ulrich te 89168 NIEDERSTOTZINGEN,

(72) KNOPOW, Jeremy, F. te BURLINGTON WISCONSIN 53105, Verenigde Staten van Amerika (US) HARRINGTON, Steven, Merrill te CARDIFF CALIFORNIA 92007, Verenigde Staten van Amerika

Nummer 01/15 (US) BANKA, Andrew, L. te ANN ARBOR MICHIGAN 48108, Verenigde Staten van Amerika (US) LARSON, Paul, J. te RACINE WISCONSIN 53402, Verenigde Staten van Amerika (US) REITER, Ernst, K. te WATERLOO ONTARIO N2T 2J6, Canada (CA) (51) G03B 37/00 F16L 33/00 F16L 25/00 B08B 9/051 B08B 9/043 B08B 9/04 B08B 9/027 (11) EP2502681 (21) EP12160283.3 (22) 20.03.2012 (31) 202011000650 U (32) 22.03.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung zum Untersuchen und Reinigen von Rohren und Leitungen (47) 19.08.2015

54 (22) 31.01.2013 (31) 102012201418 (32) 01.02.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) STECKEL-WALZWERK (47) 19.08.2015

1 januari 2015 FOGLIANO REDIPUGLIA, Italië (IT) ZERAJIC, Miroslav te 33057 PALMANOVA, Italië (IT) (51) B21C 47/06 (11) EP1979107 (21) EP06844043.7

(22) 22.12.2006 (73) SMS group GmbH te 40237 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (31) 0600120 DUITSLAND (DE) (32) 18.01.2006 (72) LÖHR, Andreas te 57562 (33) Zweden HERDORF, BONDSREPUBLIEK (54) METHOD AND ARRANGEMENT DUITSLAND (DE) FOR IMPROVED WRAPPING SCHILLING, Moritz te 57223 (47) 19.08.2015 KREUZTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (73) Bergs Engineering AB te 791 52 FUCHS, Wolfgang te 57271 FALUN, Zweden (SE) HILCHENBACH, BONDSREPUBLIEK (72) ERIKSSON, Mats te S-791 74 DUITSLAND (DE) FALUN, Zweden (SE) NOLD, David A. te CRANBERRY (51) B21D 1/02 TOWNSHIP, PENNSYLVANIA 16066, Verenigde Staten van (11) EP2825332 Amerika (US) (21) EP13711601.8 (5 B65H 20/02 (22) 12.03.2013 1) B21C 47/34 (31) 102012204074 B21B 15/00 (32) 15.03.2012 (1 EP2723511 1)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Riezler, Josef te 87448 WALTENHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(2 1)

EP12725684.0

(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM RICHTEN VON METALLBAND

(2 2)

24.05.2012

(47) 19.08.2015

(72) Riezler, Josef te 87448 WALTENHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(3 1)

9172011

(73) SMS group GmbH te 40237 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51)

(11) (21) (22) (54)

(47) (73)

(72)

(51) (11) (21)

(72) BENNER, Frank-Günter te 57271 HILCHENBACH, BONDSREPUBLIEK E02D 31/00 DUITSLAND (DE) (3 Oostenrijk E02D 29/02 DEHMEL, Roman te 41515 3) E02B 3/12 GREVENBROICH, (5 BANDBEHANDLUNGSVORRICHTUN C02F 3/00 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 4) G C02F 103/00 (DE) C02F 1/52 (4 19.08.2015 FRANZ, Rolf te 57223KREUZTAL, C02F 1/42 7) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C02F 1/28 (DE) (7 Primetals Technologies Austria C02F 1/00 KIPPING, Matthias te 57562 3) GmbH te 4031 LINZ, Oostenrijk B09C 1/08 HERDORF, BONDSREPUBLIEK (AT) B09C 1/00 DUITSLAND (DE) (7 FRAUENHUBER, Klaus te A-4020 JOLLET, Peter te 40477 EP2163320 2) LINZ, Oostenrijk (AT) DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK EP08016212.6 MOSER, Friedrich te A-4202 DUITSLAND (DE) HELLMONSÖDT, Oostenrijk (AT) 15.09.2008 ARTEL, Jens te 57399 KIRCHHUNDEM, (51) B21B 45/02 Contaminant-reactive BONDSREPUBLIEK DUITSLAND gabion/geocomposite article and (11) EP2707156 (DE) method of manufacture (21) EP12732549.6 19.08.2015 (51) B21D 7/024 (22) 11.05.2012 Amcol International Corporation (11) EP2756891 te ARLINGTON HEIGHTS IL 60004, (31) MI20110848 (21) EP13194876.2 (32) 13.05.2011 Verenigde Staten van Amerika (22) 28.11.2013 (US) (33) Italië (31) 102013200850 Olsta, James T. te BARTLETT, (54) APPARATUS FOR IN-LINE ILLINOIS 60103, Verenigde Staten (32) 21.01.2013 THERMALLY TREATING SEMIvan Amerika (US) FINISHED PRODUCTS (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Hornaday, Charles J. te (47) 19.08.2015 (54) Vorrichtung zum Biegen ARLINGTON HEIGHTS, ILLINOIS strangförmiger Werkstücke (73) Danieli & C. Officine Meccaniche, 60004, Verenigde Staten van S.p.A. te 33042 BUTTRIO, Italië (47) 19.08.2015 Amerika (US) (IT) (73) WAFIOS Aktiengesellschaft te B21B 1/26 (72) BORDIGNON, Giuseppe te I72764 REUTLINGEN, EP2809459 33050 BICINICCO, Italië (IT) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EP13703356.9 POLONI, Alfredo te I-34070 (DE) (3 2)

22.06.2011

Nummer 01/15 (72) Hammerer, Peter te 87437 KEMPTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B21D 51/26 (11) EP2401093 (21) EP10705250.8 (22) 22.02.2010 (31) 501135 P 202427 (32) 10.07.2009 26.02.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) (47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

55 (11) EP2750817 (21) EP12769631.8 (22) 27.09.2012 (31) 91880 (32) 28.09.2011 (33) Luxemburg (54) DUST EMISSION REDUCTION DURING METAL CASTING (47) 19.08.2015 (73) Paul Wurth S.A. te 1122 LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)

1 januari 2015 (54) POUDRE D'UN ALLIAGE A BASE D'URANIUM COMPRENANT DU MOLYBDENE, EN PHASE GAMMAMETASTABLE, COMPOSITION DE POUDRES COMPRENANT CETTE POUDRE, ET UTILISATIONS DESDITES POUDRE ET COMPOSITION (47) 19.08.2015 (73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR)

(72) LESSMANN, Hans, Juergen te (72) ALLENOU, Jérôme te F-22800 LE 54296 TRIER, BONDSREPUBLIEK VIEUX BOURG, Frankrijk (FR) DUAL RAM ASSEMBLY FOR DUITSLAND (DE) ILTIS, Xavière te F-04860 NECKER MACHINE BOTH, Ingo te 54338 SCHWEICH, PIERREVERT, Frankrijk (FR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND CHAROLLAIS, François te F-84530 19.08.2015 (DE) VILLELAURE, Frankrijk (FR) Belvac Production Machinery, Inc. HOUBART, Michel te 4540 AMAY, TOUGAIT, Olivier te F-35000 te LYNCHBURG, VA 24502-4203, België (BE) RENNES, Frankrijk (FR) Verenigde Staten van Amerika KINZEL, Klaus, Peter te 30380300 PASTUREL, Mathieu te F-35440 (US) BELO HORIZONTE - MINAS MONTREUIL-SUR-ILLE, Frankrijk MARSHALL, Harold, James te GERAIS, Brazilië (BR) (FR) FOREST VA 24551, Verenigde NOUAILLE-DEGORCE, Gilles te DEPUTIER, Stéphanie te F-35000 Staten van Amerika (US) 2134 LUXEMBOURG, Luxemburg RENNES, Frankrijk (FR) SHUEY, Dennis te FOREST VA (LU) (51) B26D 7/01 24551, Verenigde Staten van (51) B22D 11/20 B26D 3/28 Amerika (US) B22D 11/14 B26D 3/16 E06B 3/976 B22D 11/128 B23B 5/16 B21D 53/74 B22D 11/12 (11) EP2718047 EP2637809 (11) EP2809465 (21) EP12716444.0 EP11776183.3 (21) EP13703360.1 (22) 25.04.2012 28.10.2011 (22) 31.01.2013 (31) 102011104102 18372010 (31) 102012201395 (32) 11.06.2011 09.11.2010 (32) 01.02.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Oostenrijk (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VORRICHTUNG ZUM SCHÄLEN ECKVERBINDUNGSVORRICHTUNG (54) VERFAHREN ZUM STRANGGIEßEN VON SCHLÄUCHEN EINES METALLISCHEN STRANGES (47) 19.08.2015 19.08.2015 IN EINER STRANGGIEßANLAGE Haas, Josef te 4710 ST. (73) Von Waitzische Beteiligungen UND STRANGGIEßANLAGE GEORGEN/GRIESKIRCHEN, GmbH te 34117 KASSEL, (47) 19.08.2015 Oostenrijk (AT) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) SMS group GmbH te 40237 Haas, Josef te 4710 ST. (DE) DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (72) Schröck, Peter te 60313 GEORGEN/GRIESKIRCHEN, DUITSLAND (DE) Oostenrijk (AT) FRANKFURT AM MAIN,

(51) F03D 1/06 B21K 3/04 (11) EP2697048 (21) EP12715906.9 (22) 11.04.2012 (31) 11161909 (32) 11.04.2011 (33) Europees Octrooi Bureau (54) WIND TURBINE BLADE WITH ELONGATED FASTENING MEMBERS IN THE ROOT REGION THEREOF (47) 19.08.2015

(72) SEIDEL, Jürgen te 57223 KREUZTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G21C 3/60 G21C 3/42 G21C 21/02 C23C 16/44 C23C 16/40 C23C 14/22 C23C 14/08 C22C 43/00 C22C 21/02 C22C 1/10 C22C 1/04 B22F 3/00 B22F 1/02

(73) LM WP Patent Holding A/S te 6000 KOLDING, Denemarken (DK) (11) EP2723525 (21) EP12728598.9 (72) DAHL, Martin te 24939 FLENSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) B22D 5/04 B22D 45/00 B08B 15/02

(22) 21.06.2012 (31) 1155551 (32) 23.06.2011 (33) Frankrijk

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B27G 19/04 B27B 5/20 B23D 45/04 (11) EP2554311 (21) EP12190238.1 (22) 20.03.2009 (31) 2008074218 (32) 21.03.2008 (33) Japan (54) Table cutting machine (47) 19.08.2015 (73) Makita Corporation te ANJO, AICHI 446-8502, Japan (JP) (72) Inai, Masahiko te ANJO,, AICHI 446-8502, Japan (JP) (51) B23K B23K B23K B23K

9/12 9/10 9/067 9/04

Nummer 01/15 B23K 26/34

56

1 januari 2015

(72) Simioli, Marco te 10040 ALMESE (TORINO), Italië (IT)

(73) IAI Industrial Systems B.V. te 5504 DE VELDHOVEN (72) COBBEN, Johannes Ignatius Marie te NL-5507 LT VELDHOVEN

(31) 352667

(51) F16B 5/07 C09J 5/02 B23K 26/34 B23K 15/00

(32) 13.01.2009

(11) EP2411178

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2707174

(21) EP10711256.7

(11) EP2389268 (21) EP09807452.9 (22) 23.12.2009

(54) METHOD AND SYSTEM TO START (22) 22.03.2010 AND USE A COMBINATION FILLER (31) 0905133 WIRE FEED AND HIGH INTENSITY (32) 25.03.2009 ENERGY SOURCE (33) GROOT BRITTANNIË (47) 19.08.2015 (73) Lincoln Global, Inc. te CITY OF INDUSTRY, CA 91748, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) PETERS, Steven, R. te HUNTSBURG OH 44046, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) METHOD OF JOINING A FIRST COMPONENT TO A SECOND COMPONENT WITH INCLINED ORIENTATION OF INTERFACING PROJECTIONS ; JOINT WITH TWO COMPONENTS (47) 19.08.2015 (73) Airbus Operations Limited te BRISTOL BS34 7PA, GROOT BRITTANNIË (GB)

(5 1)

H01F 27/40 B23K 11/31 B23K 11/24

(1 1)

EP2773483

(2 1)

EP12784413.2

(2 2)

31.10.2012

(3 1)

15992011

(3 2)

31.10.2011

(3 3)

Oostenrijk

(5 4)

(32) 05.09.2012 WIDERSTANDSSCHWEISSVORRICHTUNG MIT EINER AN EINER SCHWEISSZANGE (33) Europees Octrooi Bureau ANGEORDNETEN STROMQUELLE (54) VORRICHTUNG ZUM 19.08.2015 LASERSCHNEIDEN INNERHALB TRANSPARENTER MATERIALIEN Fronius International GmbH te 4643(47) 19.08.2015 PETTENBACH, Oostenrijk (AT) (73) Universität zu Lübeck te 23562

(4 7) (7 3) (7 2)

(72) MEYER, Jonathan te BRISTOL BS34 7PA, GROOT BRITTANNIË (GB) JOHNS, Daniel te BRISTOL BS34 7PA, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B23K 26/40 B23K 26/38 B23K 26/06 (11) EP2760622 (21) EP13770625.5

(22) 08.05.2012 (31) 102011101043 (32) 10.05.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUM VERSCHWEISSEN VON GEGENSTÄNDEN MIT EINER BESONDEREN KANTENGEOMETRIE (47) 19.08.2015 (73) Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG te 76571 GAGGENAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WILLERSCHEID, Heiner te 77886 LAUF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C22C 21/02 C22C 21/00 B32B 15/01 B23K 35/28 B23K 35/02 B23K 35/00 B23K 103/10 (11) EP2776208

(31) 12183091

(21) EP12787692.8

(51) B62D 65/06 B23K 37/04 B23K 11/31 (51)

(21) EP07013464.8 (22) 10.07.2007

(11)

(31) TO20060509

(21)

(32) 13.07.2006

(22)

(33) Italië

(31)

(54) Resistance welding device, particularly for welding portions of a motor vehicle body

(32)

(47) 19.08.2015

(21) EP12719715.0

(22) 02.09.2013

ARTELSMAIR, Bernhard te A-4643 PETTENBACH, Oostenrijk (AT) SCHULTSCHIK, Christoph te A-4643 (72) PETTENBACH, Oostenrijk (AT) NEUBÖCK, Johannes te A-4652 STEINERKIRCHEN/TR., Oostenrijk (AT) WOLFSGRUBER, Stefan te A-4810 GMUNDEN, Oostenrijk (AT)

(11) EP1878529

(51) B23K 33/00 B23K 26/26

(33) (54)

LÜBECK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 09.11.2012 (31) 11188842 (32) 11.11.2011 (33) Europees Octrooi Bureau (54) ALUMINIUM ALLOY SHEET PRODUCT OR EXTRUDED PRODUCT FOR FLUXLESS BRAZING (47) 19.08.2015

VOGEL, Alfred te 23568 LÜBECK, (73) Aleris Rolled Products Germany BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GmbH te 56070 KOBLENZ, (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND LINZ, Norbert te 23562 LÜBECK, (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) WITTEBROOD, Adrianus Jacobus (DE) te NL-1991 HB VELSERBROEK FREIDANK, Sebastian te 23568 KIRKHAM, Steven te 56235 LÜBECK, BONDSREPUBLIEK RANSBACH-BAUMBACH, DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) B23K 26/14 BÜRGER, Achim te 56203 HÖHR B23K 26/12 GRENZHAUSEN, EP2268447 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EP09703741.0 (DE) VIEREGGE, Klaus te 56237 22.01.2009 NAUORT, BONDSREPUBLIEK 2001212 DUITSLAND (DE) 24.01.2008 (51) C23C 24/04 Nederland B23P 6/00 METHOD AND DEVICE FOR (11) EP2688708 PROCESSING A MOVABLE SUBSTRATE BY MEANS OF LASER (21) EP12720582.1

(73) KGR S.p.A. te 10032 BRANDIZZO (TORINO), Italië (IT) (47) 19.08.2015

(22) 26.03.2012

Nummer 01/15 (31) TO20110257 (32) 24.03.2011 (33) Italië (54) METHOD FOR REPAIRING AN ALUMINIUM ALLOY COMPONENT (47) 19.08.2015 (73) Ge Avio S.r.l. te RIVALTA DI TORINO, Italië (IT)

57 (72) Söderlund, Jens te 592 41 VADSTENA, Zweden (SE) Johansson, Conny te 590 55 STUREFORS, Zweden (SE) Nyman, Thomas te 605 97 NORRKÖPING, Zweden (SE)

(22) 25.03.2013

(51) B24B 41/04 B23Q 11/00

(47) 19.08.2015

(11) EP2769805

(72) ZANON, Giovanni Paolo te I10040 RIVALTA DI TORINO, Italië (IT) VEZZU', Simone te I-35127 PADOVA, Italië (IT)

(21) EP13156332.2

(51) B23Q 1/01

(47) 19.08.2015

(11) EP2747936 (21) EP12703970.9

1 januari 2015

(22) 22.02.2013 (54) A balancing device for rotating bodies (73) Balance Systems S.r.L. te 20145 MILANO, Italië (IT)

(31) 2012103272 (32) 27.04.2012 (33) Japan (54) Sheet processing apparatus (73) MAX CO., LTD. te CHUO-KU, TOKYO 103-8502, Japan (JP) (72) Aoki, Akira te TOKYO, 103-8502, Japan (JP) Kubota, Takuya te TOKYO, 1038502, Japan (JP) (51) E21B 1/02 B25D 9/18 B25D 9/12

(32) 18.11.2011

(11) EP1720685 (72) Trionfetti, Gianni te I - 20041 AGRATE BRIANZA (MILANO), Italië (21) EP05717299.1 (22) 22.02.2005 (IT) (31) 20040278 (51) B25B 11/00

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2082839

(32) 23.02.2004

(54) WERKZEUGMASCHINE

(21) EP09005809.0

(33) Finland

(47) 19.08.2015

(22) 09.05.2005

(73) Deckel Maho Seebach GmbH te 99846 SEEBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 854209

(54) PRESSURE-FLUID-OPERATED PERCUSSION DEVICE

(72) TÜLLMANN, Udo te 99817 EISENACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KÜMMEL, Stephan te 06463 FALKENSTEIN (HARZ) OT ERMSLEBEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54)

(51) B23Q 5/32 B23Q 5/22

(72)

(22) 03.02.2012 (31) 202011108058 U

(32) 27.05.2004

(47) (73)

(21) EP11813883.3 (22) 29.12.2011 (31) 1005188 (32) 30.12.2010 (33) Frankrijk (54) DISPOSITIF PORTATIF D'USINAGE, (51) PLUS PARTICULIÈREMENT DE (11) PERÇAGE (21) (47) 19.08.2015 (73) Guerin, Sylvain te 59113 SECLIN, (22) Frankrijk (FR) (31) (72) Guerin, Sylvain te 59113 SECLIN, (32) Frankrijk (FR) (33) (51) F16H 25/20 (54) F16H 25/12 B27B 5/34 B26D 7/26 (47) B23Q 5/34 (73) (11) EP2676767 (22) 19.12.2008 (54) Tool holding system and method for setting an axial position of a tool or tool part (47) 19.08.2015

(73) Sandvik Mining and Construction Oy te 33330 TAMPERE, Finland Conformal vacuum cup apparatus (FI) and method (72) KESKINIVA, Markku te FI-33410 19.08.2015 TAMPERE, Finland (FI) MÄKI, Jorma te FI-34140 MUTALA, THE BOEING COMPANY te Finland (FI) CHICAGO, IL 60606-2016, MAURI, Esko te FI-39500 Verenigde Staten van Amerika IKAALINEN, Finland (FI) (US) AHOLA, Erkki te FI-36240 Boyl-Davis, Theodore M. te KANGASALA, Finland (FI) SNOHOMISH WA 98290, HELIN, Aimo te FI-33340 Verenigde Staten van Amerika TAMPERE, Finland (FI) (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2658677

(21) EP13183336.0

(47) 19.08.2015

Buttrick , James N. Jr. te SEATTLE (51) B25D 17/24 WA 98115, Verenigde Staten van B25D 17/08 Amerika (US) B25D 17/06 Jones, Darrell D. te MILL CREEK B25D 11/06 WA 98012, Verenigde Staten van (11) EP1619000 Amerika (US) (21) EP05016264.3 B25B 23/142 (22) 25.10.2002 EP2366499 (31) 0125749 EP09771750.8 0211184 12.11.2009 (32) 26.10.2001 16.05.2002 200803254 14.11.2008 Spanje

(33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË

(54) Tool holder for drilling and/or WRENCH FOR DELIVERING hammering tool MAXIMUM FIXED OR ADJUSTABLE (47) 19.08.2015 TORQUE (73) Black & Decker Inc. te NEWARK, 19.08.2015 DELAWARE 19711, Verenigde Biotechnology Institute, I Mas D, Staten van Amerika (US) S.L. te 01005 VITORIA (ÁLAVA), Spanje (ES)

(72) ANITUA ALDECOA, Eduardo te 01005 VITORIA, Spanje (ES) (51) B25C 5/11 B25C 5/02

(11) EP2656975 (73) ETP TRANSMISSION AB te 581 11 (21) EP13001519.1 LINKÖPING, Zweden (SE)

(72) Buchholz, Achim te 65549 LIMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bernhart, Ralf te 65510 IDSTEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Herting, Rainer te 56459 LANGENHAHN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 01/15 (51) B25H 1/00 (11) EP2669062 (21) EP12382440.1 (22) 08.11.2012 (54) Test bench for bicycles (47) 19.08.2015

58 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B41J 11/70 B26D 1/08 B26D 1/00 (11) EP2546033

(21) EP11821356.0 (73) Serra Roig, Miquel te 08700 (22) 24.02.2011 IGUALADA (BARCELONA), Spanje (31) 2010193168 (ES) (32) 31.08.2010 (72) Serra Roig, Miquel te 08700 IGUALADA (BARCELONA), Spanje (33) Japan (ES) (54) A METHOD OF MANUFACTURING (51) B25J 15/02

A BLADE

1 januari 2015 COMPRISING A RETICULAR ROOT MAT AND ADHESIVE, PROCEDURE FOR OBTAINING SAID LAMINAR SHEET AND ITS USE IN A PRESSED PLYWOOD (47) 19.08.2015 (73) Garcia Castelblanco, Roberto te DUQUECO, LOS ANGELES, Chili (CL) (72) Garcia Castelblanco, Roberto te DUQUECO, LOS ANGELES, Chili (CL) (51) B28B 1/087 (11) EP1875996

(11) EP2763820

(47) 19.08.2015

(21) EP07356075.7

(21) EP12778264.7

(73) NEC Platforms, Ltd. te KANAGAWA 213-8511, Japan (JP)

(22) 06.06.2007

(72) YAZAWA, Shou te KAWASAKI-SHI KANAGAWA 213-8511, Japan (JP) YOSHIOKA, Yukio te KAWASAKISHI KANAGAWA 213-8511, Japan (JP)

(32) 03.07.2006

(22) 08.10.2012 (31) 102011084177 (32) 07.10.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) GREIF- ODER SPANNVORRICHTUNG (47) 19.08.2015 (73) Schunk GmbH & Co. KG Spannund Greiftechnik te 74348 LAUFFEN AM NECKAR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHUSTER Andreas te 71543 WÜSTENROT/NEULAUTERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DRAB Michael te 73033 GÖPPINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) QUAAS Matthias te 74232 ABSTATT HAPPENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B26B 21/40 B26B 19/38 (11) EP2544868 (21) EP11709268.4 (22) 08.03.2011 (31) 722840 (32) 12.03.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) COMBINATION SHAVING AND TRIMMING DEVICE (47) 19.08.2015

(51) C09J 7/02 C08J 9/36 B29C 44/56 B26D 3/08 (11) EP2226169 (21) EP09154351.2 (22) 04.03.2009 (54) Mousse avec une bande de matière adhésive (47) 19.08.2015 (73) NMC S.A. te 4731 EYNATTEN, België (BE) (72) Dujardin, René te 4730 RAEREN, België (BE) Mayeres, Jean-Pierre te 4700 EUPEN, België (BE)

(31) 0605996 (33) Frankrijk (54) Presse vibrante pour la production d'éléments de construction et son procédé de production (47) 19.08.2015 (73) Quadra 1 te 74130 CONTAMINE SUR ARVE, Frankrijk (FR) (72) Ancrenaz, Daniel te 74130 CONTAMINE SUR ARVE, Frankrijk (FR) Lemaire, Jean Marie te 74130 BONNEVILLE, Frankrijk (FR) (51) B29C B29C B29B B29B B29B B29B B29B

47/38 47/36 9/16 9/06 7/60 7/44 13/06

(51) B27M 1/08 B27F 1/02 B27C 9/04

(11) EP2349665

(11) EP2671697

(31) 78884

(21) EP13170233.4

(32) 08.07.2008

(22) 03.06.2013

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) PD20120181

(54) PROCESSING SYSTEM COMPRISING A CONTROLLED FEEDING SYSTEM FOR THERMOPLASTIC MATERIALS

(32) 06.06.2012 (33) Italië (54) Machining center for machining beams, particularly wood beams and the like

(73) The Gillette Company te BOSTON, MA 02127, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 19.08.2015

(72) REHBEIN, Stefan te 65812 BAD SODEN AM TANAUS HESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PEREZ LOPEZ, Cirilo, Javier te 65760 ESCHOM HESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROENNEBERG, Gerrit te 64289 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MAICHEL, Michael te 60326 FRANKFURT AM MAIN,

(72) Sella, Andrea te 36035 MARANO VICENTINO VI, Italië (IT)

(73) Essetre Holding SpA te 36016 THIENE (VI), Italië (IT)

(51) B27N 3/04 (11) EP2476527 (21) EP09849086.5 (22) 21.10.2009 (31) 18302009 (32) 09.09.2009 (33) Chili (54) PRESSED LAMINAR SHEET

(21) EP09795117.2 (22) 08.07.2009

(47) 19.08.2015 (73) Gala Industries, Inc. te EAGLE ROCK, VA 24085, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) PERSINGER, Jeff te CLIFTON FORGE VA 24422, Verenigde Staten van Amerika (US) ROSE, Jeff te CLIFTON FORGE VA 24422, Verenigde Staten van Amerika (US) MARTIN, Wayne te BUCHANAN VA 24066-0427, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B29C B29C B29C B29C B29B

70/56 70/54 70/38 70/20 11/16

Nummer 01/15 (11) EP2694262 (21) EP12701886.9 (22) 27.01.2012 (31) 102011007020 (32) 08.04.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

59 FASERVORFORMLINGEN, DIE INSBESONDERE EINE VORSTUFE BEI DER HERSTELLUNG VON FASERVERSTÄRKTEN KUNSTSTOFF-BAUTEILEN DARSTELLEN (47) 19.08.2015

(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN (73) Voith Patent GmbH te 89522 HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK ZUR HERSTELLUNG VON DUITSLAND (DE) FASERVORFORMLINGEN, DIE INSBESONDERE EINE VORSTUFE (72) GÖTTINGER, Marco te 81543 BEI DER HERSTELLUNG VON MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK FASERVERSTÄRKTEN DUITSLAND (DE) KUNSTSTOFF-BAUTEILEN KAISER, Michael te 81547 DARSTELLEN MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 19.08.2015

1 januari 2015 (54) VERFAHREN ZUM WECHSEL DES OBER- UND UNTERWERKZEUGS EINER VERPACKUNGSMASCHINE (47) 19.08.2015 (73) GEA Food Solutions Germany GmbH te 35216 BIEDENKOPFWALLAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHMEISER, Joerg te 87487 WIGGENSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HUEBNER, Gerd Martin te 57234 WILNSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MEYER, Klaus te 35236 BREIDENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) NIESAR, Juergen te 57334 BAD LAASPHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RUNTE, Frank te 57334 BAD LAASPHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Voith Patent GmbH te 89522 HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) B29C 70/20 B29B 17/02

(72) GÖTTINGER, Marco te 81543 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KAISER, Michael te 81547 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP12196116.3

(51) B29C B29C B29C B29B

(47) 19.08.2015

(11) EP2125323

(73) Airbus Operations GmbH te 21129 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP08709143.5

70/56 70/54 70/20 11/16

(11) EP2694263 (21) EP12701889.3 (22) 27.01.2012 (31) 102011007018 (32) 08.04.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON FASERVORFORMLINGEN, DIE INSBESONDERE EINE VORSTUFE BEI DER HERSTELLUNG VON FASERVERSTÄRKTEN KUNSTSTOFF-BAUTEILEN DARSTELLEN (47) (73)

(72)

(51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(11) EP2740576 (22) 07.12.2012 (54) Method and apparatus for extracting a fiber of a wound composite part

(72) Engels, Alexander te 21129 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Witte, Tassilo te 21129 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B29C 47/76 B29C 31/00 B29B 13/06 (11) EP1628816 (21) EP04753210.6

(51) B29C 44/46

(22) 21.02.2008 (31) 07103221 (32) 28.02.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON VERBUNDKÖRPERN AUF DER BASIS VON SCHAUMSTOFFEN AUF ISOCYANATBASIS (47) 19.08.2015 (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) GERAEDTS, Martin te 49448 QUERNHEIM, BONDSREPUBLIEK (31) 474445 P DUITSLAND (DE) CLAMOR, Oliver te 32351 (32) 30.05.2003 19.08.2015 STEMWEDE-DIELINGEN, (33) Verenigde Staten van Amerika Voith Patent GmbH te 89522 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK (54) VARIABLE DIE FOR USE IN (DE) DUITSLAND (DE) DRYING SYNTHETIC ELASTOMERS KAMPF, Gunnar te 32351 GÖTTINGER, Marco te 81543 STEMWEDE-HALDEM, (47) 19.08.2015 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Michelin Recherche et Technique DUITSLAND (DE) (DE) S.A. te 1463 GRANGES-PACCOT, KAISER, Michael te 81547 FABISIAK, Roland te 49448 Zwitserland (CH) MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK BROCKUM, BONDSREPUBLIEK Société de Technologie Michelin DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) te 63000 CLERMONT-FERRAND, HENSIEK, Rainer te 49328 MELLE, B29C 70/56 Frankrijk (FR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND B29C 70/54 (72) FLANNERY, Timothy te MCKEE, KY (DE) B29C 70/38 40447, Verenigde Staten van BALBO-BLOCK, Marco te 22043 B29C 70/20 Amerika (US) HAMBURG, BONDSREPUBLIEK B29B 11/16 DUITSLAND (DE) (51) B65B 59/04 EP2694264 TOMASI, Gianpaolo te 49356 B29C 31/00 EP12702787.8 DIEPHOLZ, BONDSREPUBLIEK (11) EP2539125 DUITSLAND (DE) 27.01.2012 (21) EP11711443.9 ILLICHMANN, Werner te 49448 102011007021 LEMFÖRDE, BONDSREPUBLIEK (22) 28.02.2011 08.04.2011 DUITSLAND (DE) (31) 102010009536 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) B29C 44/58 (32) 26.02.2010 B29C 44/10 VORRICHTUNG UND VERFAHREN (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ZUR HERSTELLUNG VON (11) EP2234784 (22) 25.05.2004

Nummer 01/15 (21) EP08863818.4 (22) 11.12.2008 (31) 102007062007 (32) 21.12.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

60 C08J 5/06 C08J 5/00 B29C 70/00 B29C 47/06 B29C 47/02 B29C 47/00

(54) FORMWERKZEUG UND VERFAHREN ZUM SCHÄUMEN EINES KÄLTEGERÄTS

(11) EP2572059

(47) 19.08.2015

(31) 10163049

(21) EP11718110.7 (22) 09.05.2011

(73) BSH Hausgeräte GmbH te 81739 (32) 18.05.2010 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (33) Europees Octrooi Bureau DUITSLAND (DE) (54) PVC REINFORCED COMPOSITES (72) FISCHER, Michael te 13587 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KORDON, Frank te 89429 BACHHAGEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RESCHKE, Michael te 89520 HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHWENK, Reiner te 89437 HAUNSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHWEYER, Martin te 89443 SCHWENNINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47)

(47) 19.08.2015 (73) NV Bekaert SA te 8550 ZWEVEGEM, België (BE) (72) LEPLAE, Alain te B-8560 MOORSELE, België (BE) GONNISSEN, Danny te B-8800 ROESELARE, België (BE) ACX, Filip te B-8020 OOSTKAMP, België (BE) VERSTRAETE, David te B-8610 HANDZAME, België (BE)

(51) G10K 11/168 B60R 13/08 B32B 5/26 B32B 3/28 B60N 3/04 B32B 27/12 B29C 45/14 B29L 9/00 EP2727699 B29L 24/00 EP13188285.4 B29K 23/00 B29K 105/08 11.10.2013 B29K 105/04 1260445 B29D 24/00 31.10.2012 B29C 69/00 B29C 51/26 Frankrijk B29C 51/14 Procédé de fabrication d'un tapis B29C 49/22 de sol pour la protection d'un B29C 49/00 tapis de première monte d'un (11) EP1890860 vehicule automobile et tapis de sol obtenu (21) EP06762085.6 19.08.2015 (22) 19.06.2006

1 januari 2015 (31) 102012108374 (32) 07.09.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Verfahren zur Herstellung blasgeformter Kunststoffhohlkörper und Mehrfachextrusionskopf zur Durchführung des Verfahrens (47) 19.08.2015 (73) Feuerherm, Harald te 53840 TROISDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Feuerherm, Harald te 53840 TROISDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kappen, Günther te 53840 TROISDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Feuerherm, Max te 53840 TROISDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16B 21/07 B29C 49/20 (11) EP2741905 (21) EP12740352.5 (22) 24.07.2012 (31) 102011080663 (32) 09.08.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) BEFESTIGUNG EINES BLASFORMBAUTEILS (47) 19.08.2015 (73) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft te 80809 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HAIN, Roland te 80999 MUENCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRANDL, Franz te 92421 SCHWANDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KELEMEN, Ferenc te 80997 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Gery Trentesaux Investissements (31) 05013120 te 59223 RONCQ, Frankrijk (FR) (32) 17.06.2005 (72) Trentesaux, GERY te 59000 LILLE, (33) Europees Octrooi Bureau Frankrijk (FR) (54) METHOD OF MANUFACTURING OF (51) B60K 15/03 Escriche Perez, Victor te 59700 A LIGHTWEIGHT STRUCTRURAL B29C 49/48 BOLESLAWIEC, Frankrijk (FR) TRIM PART AND LIGHTWEIGHT B29C 49/04 (51) B29C 45/80 STRUCTURAL TRIM PART (11) EP2010368 B29C 45/76 PRODUCED (21) EP07728231.7 (11) EP2783828 (47) 19.08.2015 (22) 18.04.2007 (21) EP14158044.9 (73) Autoneum Management AG te 8406 WINTERTHUR, Zwitserland (31) 0603535 (22) 06.03.2014 (CH) (32) 20.04.2006 (31) 2013065159 (32) 26.03.2013 (33) Japan (54) Injection molding machine (47) 19.08.2015 (73) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD. te TOKYO 141-6025, Japan (JP)

(72) BUSKA, Bertrand te F-27660 BEZU SAINT ELOI, Frankrijk (FR) SIMON, David te F-78000 VERSAILLES, Frankrijk (FR) AUGER, Virginie te F-27950 LA HEUNIERE, Frankrijk (FR)

(33) Frankrijk

(51) B29C 49/04 B29C 47/00

(47) 19.08.2015

(54) METHOD FOR MANUFACTURING A PLASTIC FUEL TANK THAT INCLUDES A CONNECTOR PROVIDED WITH A SCREW THREAD

(72) Ogiso, Taro te KANAGAWA, 2378555, Japan (JP)

(11) EP2705941 (21) EP13183396.4

(73) Inergy Automotive Systems Research (Société Anonyme) te 1120 BRUXELLES, België (BE)

(51) E04C 3/29

(22) 06.09.2013

(72) MASSE, Hugues te 1020

Nummer 01/15

(51) (11) (21) (22)

61

BRUXELLES, België (BE) pair of electromagnets JANNOT, Frédéric te 1470 (47) 19.08.2015 BOUSVAL, België (BE) (73) DUKANE CORPORATION te ST. TARDY, Pierre-François te 1020 CHARLES, IL 60174, Verenigde BRUSSELS, België (BE) Staten van Amerika (US) CRIEL, Bjorn te 9820 MERELBEKE, (72) Klinstein, Leo te GLENVIEW, IL België (BE) ILLINOIS 60026, Verenigde Staten MABED, Barbara te 1750 SINTvan Amerika (US) MARTENS-LENNIK, België (BE) Palatnik, Eugene te PEWAUKEE, MARTIN, Philippe te 4040 WI WISCONSIN 53072, Verenigde HERSTAL, België (BE) Staten van Amerika (US) H05H 1/26 (51) D06H 5/00 B29C 59/14 B29C 65/52 EP2790894 A41H 43/04 EP12791798.7 A41D 27/24 30.11.2012 (11) EP2253458

(31) 1161686

(21) EP10163394.9

(32) 15.12.2011

(22) 20.05.2010

(33) Frankrijk

(31) 2009123947

1 januari 2015 (54) AUTO TIP CALIBRATION IN AN EXTRUSION APPARATUS (47) 19.08.2015 (73) STRATASYS, INC. te EDEN PRAIRIE, MN 55344-2020, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) DUNN, Benjamin, N. te EDEN PRAIRIE, MN 55344, Verenigde Staten van Amerika (US) COMB, James, W. te EDEN PRAIRIE, MN 55344, Verenigde Staten van Amerika (US) ERICKSON, Hans, P. te EAGAN, MN 55122, Verenigde Staten van Amerika (US) WANZEK, Jason, P. te BLOOMINGTON, MN 55438, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) DISPOSITIF ROBOTISÉ DE PRÉPARATION DE SURFACE PAR PLASMA D'UNE PIÈCE THERMOPLASTIQUE

(32) 22.05.2009 (54) Cloth bonding apparatus

(51) B64C 1/00 B29D 24/00 B29C 70/88 B29C 70/24

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(11) EP2435237

(73) Renault S.A.S. te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR)

(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561, Japan (JP)

(21) EP10720604.7

(72) KERBIGUET, Jean-gilles te F78150 LE CHESNAY, Frankrijk (FR) POLLET, Thomas te F-78960 VOISINS LE BRETONNEUX, Frankrijk (FR)

(72) Umeda, Kazutoshi te NAGOYA-SHI AICHI 467-8562, Japan (JP) Yamaura, Hiroki te NAGOYA-SHI AICHI 467-8562, Japan (JP) Iwakoshi, Hiroyasu te NAGOYASHI AICHI 467-8562, Japan (JP) Enya, Tetsuji te NAGOYA-SHI AICHI 467-8562, Japan (JP) Nishimura, Kazuto te NAGOYA-SHI AICHI 467-8562, Japan (JP)

(51) B29C 65/12 B29C 65/02 B29C 53/46 (11) EP2675608 (21) EP12732511.6 (22) 18.01.2012 (31) 2182011 (32) 18.02.2011 (33) Oostenrijk

(33) Japan

(51) C09J 7/02 B32B 7/06 B32B 5/18 B32B 5/02 B29C 65/76 (11) EP2716432

(21) EP12187492.9 (54) VORRICHTUNG ZUM SCHWEIßEN (22) 05.10.2012 EINER ROHRFÖRMIGEN AUSKLEIDUNG EINES (54) Method of cleaving an adhesive ABWASSERROHRS joint (47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) Schlüsselbauer, Johann te 4674 ALTENHOF AM HAUSRUCK, Oostenrijk (AT)

(73) 3M Innovative Properties Company te SAINT PAUL, MN 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Schlüsselbauer, Johann te 4674 ALTENHOF AM HAUSRUCK, Oostenrijk (AT) (51) H02P 25/02 B29C 65/06 B23K 20/12 B06B 1/04 (11) EP2407298 (21) EP11173749.0 (22) 13.07.2011 (31) 835781 (32) 14.07.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Vibration Welding System with a

(22) 19.05.2010 (31) 102009026458 181045 P (32) 25.05.2009 26.05.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika (54) STRUKTURBAUTEIL UND HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR EIN STRUKTURBAUTEIL (47) 19.08.2015 (73) Airbus Operations GmbH te 21129 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WEBER, Hans-Juergen te 27283 VERDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ENDRES, Gregor, Christian te 85276 PFAFFENHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F03D 1/06 B29C 70/88 (11) EP2697045 (21) EP12712687.8

(22) 11.04.2012 (72) Frisch, Ruediger Thomas te 41453 NEUSS, BONDSREPUBLIEK (31) 11161892 DUITSLAND (DE) 11161908 Wieneke, Jan Ulrich te 41453 (32) 11.04.2011 NEUSS, BONDSREPUBLIEK 11.04.2011 DUITSLAND (DE) (33) Europees Octrooi Bureau (51) B29C 67/00 Europees Octrooi Bureau (11) EP2004896 (54) WIND TURBINE BLADE HAVING A ROOT REGION WITH ELONGATED (21) EP07753088.9 FASTENING MEMBERS PROVIDED (22) 15.03.2007 WITH METAL FIBRES (31) 397012 (47) 19.08.2015 (32) 03.04.2006 (73) LM WP Patent Holding A/S te (33) Verenigde Staten van Amerika 6000 KOLDING, Denemarken (DK)

Nummer 01/15

62

1 januari 2015

(72) DAHL, Martin te 24939 (72) NARITOMI, Masanori te TOKYO (73) Bayer Intellectual Property GmbH FLENSBURG, BONDSREPUBLIEK 103-0023, Japan (JP) te 40789 MONHEIM, DUITSLAND (DE) ANDO, Naoki te TOKYO 103-0023, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MORTENSEN, Bjarne Krab te DKJapan (JP) (DE) 7190 BILLUND, Denemarken (DK) (51) B65D 81/05 (72) VAN DE BRAAK, Johannes te HORNBLOW, Benjamin te DK53773 HENNEF, B31D 5/00 2100 COPENHAGEN Ø, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2209614 Denemarken (DK) (DE) (21) EP08845033.3 ROERS, Rolf te 51519 ODENTHAL, (51) G02B 3/00 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 28.10.2008 B29D 11/00 (DE) (31) 983940 P (11) EP2203300 HAAS, Peter te 42781 HAAN, (32) 31.10.2007 (21) EP08833376.0 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (33) Verenigde Staten van Amerika (22) 24.09.2008 (31) 974515 P (32) 24.09.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika

(54) WEB AND METHOD FOR MAKING FLUID FILLED UNITS (47)

(73) (54) METHOD FOR MANUFACTURING POLARIZED OPHTHALMIC LENSES (47) 19.08.2015 (73) Qspex Technologies, INC. te ALPHARETTA, GA 30004, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SU, Kai, C. te ALPHARETTA GA 30004, Verenigde Staten van Amerika (US) CULLEY, Patrick te ALPHARETTA GA 30004, Verenigde Staten van Amerika (US) KAI, Hangtai te ALPHARETTA GA 30004, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72)

(51) (11) (21) (22)

(51) F03D 1/06 B32B 5/18 B32B 37/16 19.08.2015 B32B 37/10 AUTOMATED PACKAGING B32B 27/06 SYSTEMS, INC. te STREETSBORO, B29L 9/00 OHIO 44241, Verenigde Staten B29K 105/04 van Amerika (US) B29C 65/20 WEHRMANN, Rick, Steven te (11) EP2686156 HUDSON, OHIO 44236, Verenigde (21) EP12709321.9 Staten van Amerika (US) LERNER, Bernard te AURORA, (22) 15.03.2012 OHIO 44202, Verenigde Staten (31) 201104339 van Amerika (US) (32) 15.03.2011 B32B 5/04 (33) GROOT BRITTANNIË EP2316640 (54) SANDWICH PANEL WITH A CORE EP10003838.9 OF STRUCTURAL FOAM AND MANUFACTURE THEREOF 10.04.2010

(31) 098219984

(47) 19.08.2015

(51) B29D 30/06 B29C 43/02 B29C 33/08

(32) 29.10.2009

(73) Gurit (UK) Ltd. te NEWPORT ISLE OF WIGHT PO30 5WU, GROOT BRITTANNIË (GB)

(11) EP1836044

(47) 19.08.2015

(21) EP04806895.1

(73) Hou, I-Yung te YANSHUEI TOWNSHIP T'AI NAN COUNTY, Taiwan (TW)

(22) 28.12.2004 (54) METHOD AND APPARATUS FOR MANUFACTURING PNEUMATIC TYRES (47) 19.08.2015 (73) Pirelli Tyre S.p.A. te 20126 MILANO, Italië (IT) (72) MARCHINI, Maurizio te 20126 MILANO, Italië (IT) MARIANI, Fiorenzo te 20126 MILANO, Italië (IT) MISANI, Pierangelo te 20126 MILANO, Italië (IT) (51) B29L 31/30 B29K 705/10 B29K 705/02

(33) Taiwan (54) Resilient protective wrap

(72) Hou, I-Yung te YANSHUEI TOWNSHIP T'AI NAN COUNTY, Taiwan (TW) (51) C09D 5/00 C09D 183/00 C09D 175/00 C09D 171/00 C09D 167/00 C08G 63/20 C08G 18/42 B32B 5/18 B32B 27/40 B32B 27/08 B32B 15/08 (11) EP2461971

(11) EP2082859

(21) EP10736638.7

(21) EP07829939.3

(22) 23.07.2010

(22) 16.10.2007

(31) 09010091 10168524

(31) 2006281961 (32) 16.10.2006 (33) Japan (54) COMPOSITE OF METAL WITH RESIN AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME (47) 19.08.2015 (73) Taisei Plas Co., Ltd. te TOKYO 103-0007, Japan (JP)

(32) 05.08.2009 06.07.2010 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SCHAUMSTOFFVERBUNDELEMENTS (47) 19.08.2015

(72) LAVOIE, Bernard, Joseph te MAGOG QUÉBEC J1X 5T7, Canada (CA) (51) F41H 5/04 B32B 5/26 B32B 5/12 B32B 27/36 B29C 70/54 B29C 70/20 B29C 70/00 (11) EP2433790 (21) EP10790338.7 (22) 20.05.2010 (31) 200910250240 (32) 09.12.2009 (33) China (54) STAB-RESISTANT BALLISTICRESISTANT MATERIAL AND PRODUCTION PROCESS THEREOF (47) 19.08.2015 (73) Hunan Zhongtai Special Equipment Co., Ltd. te LINLI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE HUNAN 415211, China (CN) (72) YANG, Nianci te HUNAN 415211, China (CN) WU, Zhiquan te HUNAN 415211, China (CN) LIN, Mingqing te HUNAN 415211, China (CN) WU, Chuanqing te HUNAN 415211, China (CN)

Nummer 01/15

(51) (11) (21) (22) (31) (32)

63

GAO, Bo te HUNAN 415211, THE SAME AND METHOD FOR China (CN) PRODUCTION THEREOF ZHOU, Yunbo te HUNAN 415211, (47) 19.08.2015 China (CN) (73) Hitachi Chemical Co., Ltd. te LIN, Haijun te HUNAN 415211, CHIYODA-KU TOKYO 100-6606, China (CN) Japan (JP) ZHANG, Yuanjun te HUNAN (72) TAKAI, Kenji c/o HITACHI 415211, China (CN) CHEMICAL CO., LTD. te ZHOU, Wanqi te HUNAN 415211, SHIMODATE-SHI, IBARAKI 308China (CN) 8521, Japan (JP) GUO, Yong te HUNAN 415211, SUEYOSHI, Takayuki c/o HITACHI China (CN) CHEMICAL CO., LTD. te B32B 7/00 SHIMODATE-SHI, IBARAKI 308B29C 45/00 8521, Japan (JP) EP1945446 (51) B32B 15/08 EP06818402.7 (11) EP1606108 07.11.2006 (21) EP04723419.0 102005053357 (22) 25.03.2004 102005061280 (31) 2003018811 07.11.2005 2003018812 20.12.2005

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 26.03.2003 26.03.2003

(33) Zuid-Korea (54) UMGEFORMTES FLÄCHIGES Zuid-Korea HALBZEUG, STRUKTUR- BZW. HYBRIDBAUTEIL UND VERFAHREN (54) DOUBLE-SIDED METALLIC LAMINATE AND METHOD FOR ZUR HERSTELLUNG EINES MANUFACTURING THE SAME DERARTIGEN HALBZEUGS BZW. BAUTEILS (47) 19.08.2015 (47) 19.08.2015 (73) LG Chem Ltd. te SEOUL 150-721, Zuid-Korea (KR) (73) Daimler AG te 70327 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK (72) PARK, Soon-yong te DAEJEON DUITSLAND (DE) 305-340, Zuid-Korea (KR) KYUNG, You-jin te SEOUL 152(72) EHRENSTEIN, Gottfried, W. te 815, Zuid-Korea (KR) 91058 ERLANGEN, SONG, Heon-sik te YUSEONG-GU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DAEJEON 305-308, Zuid-Korea (DE) (KR) AL-SHEYYAB, Ahmad te 91052 AHN, Byeong-in; te YUSEONG-GU, ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DAEJEON 305-340, Zuid-Korea DUITSLAND (DE) (KR) MÜLLER, Norbert te 94032 KO, Joo-eun te YEONGDEUNGPOPASSAU, BONDSREPUBLIEK GU, SEOUL 150-044, Zuid-Korea DUITSLAND (DE) (KR) DREBINGER, Ludwig te 91074 PARK, Yong-jun te DAEJEON 305HERZOGENAURACH, 380, Zuid-Korea (KR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND JANG, Se-myung, te DEOKJIN-GU, (DE) JEOLLABUK-DO 561-765, ZuidSCHMID, Michael te 90439 Korea (KR) NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B32B 15/08 (51) H05K 3/38 H05K 3/00 B32B 15/08 (11) EP1481796 (21) EP03743610.2

A61L 31/14 A61L 31/12 A61F 2/44 A61F 2/30 (11) EP2477578

(22) 05.03.2003

(21) EP10730958.5

(31) 2002058162 2002091885 2002136052

(22) 02.07.2010 (31) 245115 P 829979

(32) 05.03.2002 28.03.2002 10.05.2002

(32) 23.09.2009 02.07.2010

(33) Japan Japan Japan (54) METAL FOIL WITH RESIN AND METAL-CLAD LAMINATE, AND PRINTED WIRING BOARD USING

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) COMPOSITE IMPLANT (47) 19.08.2015

1 januari 2015 Amerika (US) (72) ZHANG, Kai te WOODBURY, MINNESOTA 55125, Verenigde Staten van Amerika (US) VALOIS, Christopher J. te CHAMPLIN, MINNESOTA 55316, Verenigde Staten van Amerika (US) FANG, Zhibin te EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 55344, Verenigde Staten van Amerika (US) BASSETT, Jeffrey A. te VISTA, CALIFORNIA 92084, Verenigde Staten van Amerika (US) ZAWADZKI, Steven A. te LEESBURG, INDIANA 46538, Verenigde Staten van Amerika (US) KIRT, David C. te MINNETONKA, MINNESOTA 55305, Verenigde Staten van Amerika (US) SPANGLE, Steven E. te BLOOMINGTON, MINNESOTA 55431, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B64C 1/14 B32B 27/36 B32B 27/18 (11) EP2173554 (21) EP08772061.1 (22) 26.06.2008 (31) 774749 (32) 09.07.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) A WINDOW SHADE AND A MULTILAYERED ARTICLE, AND METHODS OF MAKING THE SAME (47) 19.08.2015 (73) SABIC Innovative Plastics IP B.V. te 4612 PX BERGEN OP ZOOM (72) DONEA, Constantin te EVANSVILLE, INDIANA 47712, Verenigde Staten van Amerika (US) RANADE, Ajit te EVANSVILLE, INDIANA 47712, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01L 31/048 B32B 27/32 (11) EP2726283 (21) EP12735711.9 (22) 28.06.2012 (31) 201161503335 P (32) 30.06.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) MULTILAYERED POLYOLEFINBASED FILMS HAVING A LAYER COMPRISING A CRYSTALLINE BLOCK COPOLYMER COMPOSITE OR A BLOCK COPOLYMER COMPOSITE RESIN (47) 19.08.2015 (73) Dow Global Technologies LLC te MIDLAND, MI 48674, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Zimmer Spine, Inc. te EDINA, MN (72) BONEKAMP, Jeffrey, E. te 55439, Verenigde Staten van MIDLAND, MI 48640, Verenigde

Nummer 01/15 Staten van Amerika (US) HU, Yushan te PEARLAND, TX 77584, Verenigde Staten van Amerika (US) NICKEL, Nichole, E. te MIDLAND, MI 48642, Verenigde Staten van Amerika (US) CHU, Lih-Long te MIDLAND, MI 48640, Verenigde Staten van Amerika (US) NAUMOVITZ, John, A. te MIDLAND, MI 48640, Verenigde Staten van Amerika (US) HOFIUS, Mark, G. te MIDLAND, MI 48640, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F16L 55/165 B32B 27/32 (11) EP2736718 (21) EP12735820.8

64 PRECURSORS

1 januari 2015 (32) 25.04.2012

(47) 19.08.2015

(33) Japan

(73) Eastman Kodak Company te ROCHESTER, NY 14650-2201, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) Sheet conveyance device

(72) LANDRY-COLTRAIN, Christine, Joanne te ROCHESTER, NY 14650-2201, Verenigde Staten van Amerika (US) FRANKLIN, Linda, M. te ROCHESTER, NY 14650-2201, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B41N 1/08 B41N 1/00 B41C 1/10 B41C 1/08 (11) EP2547524

(22) 03.07.2012

(21) EP11710248.3

(31) 11175131 201161511617 P

(22) 18.03.2011 (31) 201004544

(32) 25.07.2011 26.07.2011

(32) 18.03.2010

(33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika

(54) PRINTING FORM PRECURSOR AND METHOD OF PRINTING

(33) GROOT BRITTANNIË

(54) PIPE LINING WITH HETEROPHASIC (47) 19.08.2015 POLYOLEFIN COMPOSITIONS AND (73) Liu, Dun te WUHAN, HUBEI, China THERMOSETTING RESIN (CN) (47) 19.08.2015 (72) BENNETT, Peter, Andrew, Reath (73) Basell Poliolefine Italia S.r.l. te te YORKSHIRE LS8 1JW, GROOT 20127 MILANO, Italië (IT) BRITTANNIË (GB) ADAMSON, John, David te (72) LUNGHI, Luca te I-44123 CUMBRIA CA12 4NN, GROOT FERRARA, Italië (IT) BRITTANNIË (GB) (51) D21H 27/32 POTTS, Rodney, Martin te B32B 29/02 YORKSHIRE LS16 8LP, GROOT B31F 1/07 BRITTANNIË (GB) (11) EP2269820 (51) B41F 9/06 (21) EP10425135.0 B41F 9/02 (22) 26.04.2010 B41F 19/04 B41F 15/38 (31) FI20090127 B41F 15/08 (32) 08.06.2009 (11) EP2075129 (33) Italië (21) EP08022187.2 (54) Embossed multi-ply cellulosic (22) 19.12.2008 material (31) 2007339309 (47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015 (73) Komori Corporation te SUMIDAKU TOKYO, Japan (JP) (72) Kondo, Hayato te TSUKUBA-SHI IBARAKI, Japan (JP) Ogawa, Naoki te TSUKUBA-SHI IBARAKI, Japan (JP) Suzuki, Yasuhiro te HIGASHI OKITAMA-GUN YAMAGATA, Japan (JP) (51) B41J 2/01 (11) EP2756954 (21) EP14151023.0 (22) 14.01.2014 (31) 201313743047 (32) 16.01.2013 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) System and method for image surface preparation in an aqueous inkjet printer (47) 19.08.2015 (73) Xerox Corporation te ROCHESTER, NEW YORK 14644, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Dirubio, Christopher A te WEBSTER, NY NEW YORK 14580, Verenigde Staten van Amerika (US) McConville, Paul J te WEBSTER, NY NEW YORK 14580, Verenigde Staten van Amerika (US) Lynn, Christopher te WOLCOTT, NY NEW YORK 14590, Verenigde Staten van Amerika (US) Condello, Anthony S te WEBSTER, NY NEW YORK 14580, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B41J 2/045 (11) EP2361764 (21) EP11154514.1 (22) 15.02.2011 (31) 2010034994 (32) 19.02.2010

(73) Delicarta SPA te 55016 PORCARI (LUCCA), Italië (IT)

(32) 28.12.2007

(72) Emi, Stefani te 55016 PORCARI (LU), Italië (IT)

(54) Liquid coating machine

(51) C08L 23/08 C08L 101/00 B82Y 30/00 B41N 1/12 B41C 1/05

(73) Komori Corporation te SUMIDAKU TOKYO, Japan (JP)

(47) 19.08.2015

(32) 22.03.2011

(11) EP2657025

(11) EP2361765

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP13002145.4

(54) LASER-ENGRAVEABLE FLEXOGRAPHIC PRINTING

(31) 2012099556

(11) EP2688746 (21) EP12712455.0 (22) 08.03.2012 (31) 201113053700

(33) Japan (47) 19.08.2015

(33) Japan (54) Droplet ejecting device capable of increasing number of tones efficiently

(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha (72) Tonosu, Toyoo te TOKYO, Japan te NAGOYA, AICHI 467-8561, (JP) Japan (JP) Komuro, Isao te CHIBA, Japan (JP) Kusaka, Akehiro te CHIBA, Japan (72) Suzuki, Yoshihumi te NAGOYA-SHI AICHI 467-8562, Japan (JP) (JP) (51) B41J 2/14 (51) B41J 3/60 B41J 2/045 B41F 21/10

(22) 24.04.2013

(21) EP11154554.7 (22) 15.02.2011 (31) 2010034995 (32) 19.02.2010

Nummer 01/15

65

(33) Japan

(31) 2012062844

(54) Droplet ejecting device capable of maintaining recording quality while suppressing deterioration of actuator

(32) 19.03.2012

(47) 19.08.2015 (73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha te NAGOYA, AICHI 467-8561, Japan (JP) (72) Hibino, Tomoko te NAGOYA-SHI AICHI 467-8562, Japan (JP)

(33) (54) (47) (73)

(72)

(51) B41J 2/185 B41J 2/18 B41J 2/175 (11) EP2640578 (21) EP11788218.3 (22) 21.11.2011

(51)

(31) 201019682 (32) 19.11.2010 (33) GROOT BRITTANNIË

(11)

(21) (54) IMPROVEMENTS IN OR RELATING (22) TO INKJET PRINTERS (31) (47) 19.08.2015 (32) (73) Domino Printing Sciences PLC te (33) CAMBRIDGE CAMBRIDGESHIRE CB23 8TU, GROOT BRITTANNIË (54) (GB) (72) MORGAN, Jonathan te CAMBRIDGESHIRE CB24 8XZ, GROOT BRITTANNIË (GB) WALKINGTON, Stuart Mark te HERTFORDSHIRE AL3 4LZ, GROOT BRITTANNIË (GB) HALL, Christopher te CAMBRIDGESHIRE PE16 6RY, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B41J 2/175 (11) EP2662219 (21) EP13179867.0 (22) 23.10.2003 (31) 2002308311 (32) 23.10.2002 (33) Japan (54) Liquid storage bag and liquid ejection apparatus (47) 19.08.2015 (73) Seiko Epson Corporation te TOKYO 163, Japan (JP) (72) Miyazawa, Yoshio te SUWA-SHI, NAGANO 392-8502, Japan (JP) Kobayashi, Masanori te SUWASHI, NAGANO 392-8502, Japan (JP) Nakamura, Masahiro te SUWASHI, NAGANO 392-8502, Japan (JP) Mochizuki, Seiji te SUWA-SHI, NAGANO 392-8502, Japan (JP) Koshino, Kazuo te SUWA-SHI, NAGANO 392-8502, Japan (JP) (51) B41J 3/407 (11) EP2641744 (21) EP13159461.6 (22) 15.03.2013

(47)

1 januari 2015 Amerika (US)

(72) SARKISIAN, George te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92127-1899, Japan Verenigde Staten van Amerika Print label producing apparatus (US) 19.08.2015 KASPERCHIK, Vladek te CORVALLIS, OREGON 97330Brother Kogyo Kabushiki Kaisha 4239, Verenigde Staten van te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561, Amerika (US) Japan (JP) LANE, Gregg A. te SAN DIEGO, Ishii, Hidekazu te NAGOYA-SHI, CALIFORNIA 92127-1899, AICHI 467-8561, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika Yoshimura, Nako te NAGOYA-SHI, (US) AICHI 467-8561, Japan (JP) WEBB, Steven L. te SAN DIEGO, Suzuki, Yasunori te NAGOYA-SHI, CALIFORNIA 92127-1899, AICHI 467-8561, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika Mifune, Daisuke te NAGOYA-SHI, (US) AICHI 467-8561, Japan (JP) (51) G03C 1/73 C09D 11/00 B41M 5/28 B41N 3/08 B41M 5/26 B41M 1/06 (11) EP2082890 EP2703179 (21) EP09151069.3 EP13181454.3 (22) 22.01.2009 23.08.2013 (31) 08150652 201213601803 (32) 25.01.2008 31.08.2012 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika (54) Thermoplastic material Method for ink-based digital comprising polychromic printing substances 19.08.2015 (47) 19.08.2015

(73) Xerox Corporation te ROCHESTER, NEW YORK 14644, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) LeStrange, Jack T te MACEDON, NY NEW YORK 14502, Verenigde Staten van Amerika (US) Badesha, Santokh S te PITTSFORD, NY NEW YORK 14534, Verenigde Staten van Amerika (US) Kanungo, Mandakini te PENFIELD, NY NEW YORK 14534, Verenigde Staten van Amerika (US) Gervasi, David J te PITTSFORD, NY NEW YORK 14534, Verenigde Staten van Amerika (US) Ornatska, Maryna te HIGHTOWN, NJ NEW JERSEY 08520, Verenigde Staten van Amerika (US) Kelly, Matthew M te WEST HENRIETTA, NY NEW YORK 14580, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C09D 11/54 C09D 11/40 C09D 11/322 B41M 5/00 B41J 11/00 (11) EP2718110 (21) EP11867307.8 (22) 10.06.2011 (54) WHITE PRE-TREATMENT COMPOSITION (47) 19.08.2015 (73) Hewlett-Packard Development Company, L.P. te HOUSTON, TX 77070, Verenigde Staten van

(73) DataLase Ltd te WIDNES CHESHIRE WA8 8FW, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Rogers, Neil John te 1800, VILVOORDE, België (BE) Lamb, Christopher te 1380, OHAIN, België (BE) Jarvis, Anthony Nicholas te WA8 8FW, WIDNES, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B41M 5/52 B41M 5/50 (11) EP2593309 (21) EP11738528.6 (22) 07.07.2011 (31) 201113117214 363359 P 379856 P 386081 P 201113176788 (32) 27.05.2011 12.07.2010 03.09.2010 24.09.2010 06.07.2011 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten

van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) TRANSPARENT INK-JET RECORDING FILM (47) 19.08.2015 (73) Carestream Health, Inc. te ROCHESTER, NEW YORK 14608, Verenigde Staten van Amerika (US)

Nummer 01/15 (72) SIMPSON, Sharon, M. te OAKDALE MN 55128, Verenigde Staten van Amerika (US) PHILIP, James, B., Jr. te OAKDALE MN 55128, Verenigde Staten van Amerika (US) SZAFRANIEC, John, D. te OAKDALE MN 55128, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C09D 11/326 B41M 5/52

66 Japan (JP) (51) B41M 7/00 (11) EP2206608 (21) EP10161684.5 (22) 22.12.2003

(51) G06K 19/02 B42D 25/24 B42D 25/00 B42C 3/00 (11) EP1690698

(32) 20.12.2002 01.07.2003

(22) 08.02.2006

(22) 27.01.2011 (31) 2010015176

(54) Curing

(32) 27.01.2010

(47) 19.08.2015

(21) EP11737123.7

HAMPSHIRE GU51 5HZ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(31) 0229825 PCT/GB03/02834

(33) GROOT BRITTANNIË World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(11) EP2529941

1 januari 2015

(21) EP06250674.6 (31) 0503138 (32) 15.02.2005 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Flexible sheet assembly (47) 19.08.2015

(73) De La Rue International Limited (73) Inca Digital Printers Limited te te BASINGSTOKE, HANTS RG22 CAMBRIDGE CAMBRIDGESHIRE 4BS, GROOT BRITTANNIË (GB) COATING MATERIAL FOR CB1 3JS, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Holland, Barry John te ANDOVER FORMING INK-JET-INK-RECEIVING Sericol Limited te BROADSTAIRS, HANTS SP10 3XT, GROOT LAYER, RECORDING MEDIUM KENT CT10 2LE, GROOT BRITTANNIË (GB) OBTAINED WITH SAME, AND BRITTANNIË (GB) PRINTED MATTER (51) B43L 19/00 (72) Vosahlo, Jindrich te 03350 19.08.2015 B43K 29/02 THENEUILLE, Frankrijk (FR) B43K 27/02 Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. te Noutary, Carole te BROADSTAIRS, B43K 27/00 TOKYO 104-8377, Japan (JP) KENT CT10 1HZ, GROOT B43K 24/14 Toyo Ink Co., Ltd. te TOKYO 104BRITTANNIË (GB) 8378, Japan (JP) (11) EP2718113 (51) C08J 5/08 SONETA, Yuji te TOKYO 104-0031, (21) EP12797318.8 C03C 25/00 Japan (JP) (22) 05.06.2012 B41N 6/00 YAMADA, Shinsuke te TOKYO 104(31) 201113156807 (11) EP2788196 0031, Japan (JP) FUJISAKI, Yuko te TOKYO 104(32) 09.06.2011 (21) EP12797940.9 0031, Japan (JP) (33) Verenigde Staten van Amerika (22) 07.12.2012 YOKOYAMA, Hiromi te TOKYO 104(54) MULTI-FUNCTION WRITING (31) 11192780 0031, Japan (JP) INSTRUMENT WITH PROPULSION MASHIMO, Yukifumi te TOKYO (32) 09.12.2011 MECHANISM 104-0031, Japan (JP) (33) Europees Octrooi Bureau (47) 19.08.2015 SHIRAISHI, Kinya te TOKYO 104(54) GLASFASERVERSTÄRKTE HÜLSE 0031, Japan (JP) (73) A.T.X. International, Inc. te FÜR DIE DRUCKINDUSTRIE KOIDE, Masashi te TOKYO 104LINCOLN, RHODE ISLAND 02865, 0031, Japan (JP) (47) 19.08.2015 Verenigde Staten van Amerika

(33) Japan (54)

(47) (73)

(72)

(51) B44C 1/17 B42D 25/405 B41M 5/52 B32B 38/00 B32B 37/00 (11) EP2708370 (21) EP13183121.6

(73) Flint Group Germany GmbH te 70469 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KLITZA, Alexander te 46395 BOCHOLT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Japan

(51) G02B G02B B42D B42D B42D

(54) Indirect transfer medium

(11) EP2707228

(47) 19.08.2015

(21) EP12721336.1

(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te TOKYO 105-8001, Japan (JP)

(22) 03.05.2012

(72) Nemoto, Nobuki te TOKYO, 1058001, Japan (JP) Motegi, Katsumi te TOKYO, 1058001, Japan (JP) Miki, Takeo te TOKYO, 105-8001, Japan (JP) Morimoto, Fumitoshi te TOKYO, 105-8001, Japan (JP) Nakano, Takahisa te TOKYO, 1058001, Japan (JP) Kure, Shota te TOKYO, 105-8001,

(32) 09.05.2011

(22) 05.09.2013 (31) 2012197859 (32) 07.09.2012

3/06 27/22 25/29 25/00 15/00

(31) 201107657 (33) GROOT BRITTANNIË (54) SECURITY DEVICE (47) 19.08.2015 (73) De La Rue International Limited te BASINGSTOKE, HAMPSHIRE RG22 4BS, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) HOLMES, Brian William te FLEET

(US)

(72) ROBERTS, Michael te TIVERTON, RI 02878, Verenigde Staten van Amerika (US) REEKIE, George te BRISTOL, RI 02809, Verenigde Staten van Amerika (US) KINGSLEY, Ramon, T. te PROVIDENCE, RI 02908, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B44F 7/00 B44F 1/06 B44C 3/10 (11) EP2456624 (21) EP09799441.2 (22) 15.12.2009 (31) 200905721 (32) 23.07.2009 (33) Turkije (54) METHOD TO CREATE THREE DIMENSIONAL IMAGE INSIDE STONE (47) 19.08.2015 (73) Bicakci, Sevan te 34120 ISTANBUL, Turkije (TR)

Nummer 01/15 (72) BICAKCI, Sevan te 34120 ISTANBUL, Turkije (TR) (51) C08L 23/28 C08K 5/01 C08K 3/22 B60C 1/00

67 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B60C 3/08 (11) EP2731807 (21) EP12731410.2

1 januari 2015 (FR) MICHELIN Recherche et Technique S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, Zwitserland (CH)

(22) 27.06.2012

(72) BONDU, Lucien te F-63800 LA ROCHE NOIRE, Frankrijk (FR)

(31) 1156414

(51) B60C 15/06

(22) 09.12.2011

(32) 13.07.2011

(11) EP2509808

(31) 1061023

(21) EP10787763.1 (54) PNEUMATIQUE PLIABLE, PROCEDE (22) 07.12.2010 DE PLIAGE ET UTILISATION (31) 0958783 (47) 19.08.2015 (32) 09.12.2009

(11) EP2655088 (21) EP11794152.6

(32) 22.12.2010 (33) Frankrijk (54) COUCHE ETANCHE AUX GAZ DE GONFLAGE COMPRENANT UN OXYDE METALLIQUE COMME AGENT DE RETICULATION (47) 19.08.2015

(33) Frankrijk

(73) Compagnie Générale des Etablissements Michelin te 63000 CLERMONT-FERRAND, Frankrijk (FR) MICHELIN Recherche et Technique S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, Zwitserland (CH)

(73) MICHELIN Recherche et Technique S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, Zwitserland (CH) (72) BESTGEN, Luc te F-63040 Compagnie Générale des CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, Etablissements Michelin te 63000 Frankrijk (FR) CLERMONT-FERRAND, Frankrijk AHOUANTO, Michel te F-63040 (FR) CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, (72) RIOU, Aline te F-63040 Frankrijk (FR) CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, (51) C08L 9/00 Frankrijk (FR) C08L 7/00 BIZET, Séverine te F-63040 C08L 57/02 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, C08L 21/00 Frankrijk (FR) C08K 5/41 (51) C08L 9/06 C08L 21/00 C08K 5/548 C08K 5/54 C08K 5/378 C08K 5/372 C08K 5/37 C08K 5/36 C08K 3/36 C08K 13/02 B60C 1/00 (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

B60C 11/00 B60C 1/00

(33) Frankrijk (54) BOURRELET DE PNEUMATIQUE POUR VEHICULE LOURD DE TYPE GENIE CIVIL (47) 19.08.2015 (73) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN te 63000 CLERMONT-FERRAND, Frankrijk (FR) MICHELIN Recherche et Technique S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, Zwitserland (CH) (72) BONDU, Lucien te F-63800 LA ROCHE NOIRE, Frankrijk (FR) (51) B60C 15/06 (11) EP2512834 (21) EP10794933.1 (22) 07.12.2010

(11) EP2516179

(31) 0958993

(21) EP09852681.7

(32) 15.12.2009

(22) 23.12.2009

(33) Frankrijk

(54) RUBBER COMPOSITION FOR AIRCRAFT TIRE TREADS

(54) BOURRELET DE PNEUMATIQUE POUR VEHICULE LOURD DE TYPE GENIE CIVIL

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015 (73) MICHELIN Recherche et Technique S.A. te 1763 (73) Compagnie Générale des EP2701929 GRANGES-PACCOT, Zwitserland Etablissements Michelin te 63000 EP12721211.6 (CH) CLERMONT-FERRAND, Frankrijk Compagnie Générale des 27.04.2012 (FR) Etablissements Michelin te 63000 MICHELIN Recherche et 11164319 CLERMONT-FERRAND, Frankrijk Technique S.A. te 1763 29.04.2011 (FR) GRANGES-PACCOT, Zwitserland Europees Octrooi Bureau (CH) (72) YANG, Xiaofeng, Shaw te KIESELSÄUREHALTIGE SIMPSONVILLE, SC 29681, (72) BONDU, Lucien te F-63800 LA KAUTSCHUKMISCHUNGEN MIT Verenigde Staten van Amerika ROCHE NOIRE, Frankrijk (FR) SCHWEFELHALTIGEN ADDITIVEN (US) (51) B60C 23/04 19.08.2015 (51) B60C 15/06 (11) EP2813379 LANXESS Deutschland GmbH te (11) EP2509806 (21) EP13171498.2 50569 KÖLN, BONDSREPUBLIEK (21) EP10787461.2 DUITSLAND (DE) (22) 11.06.2013 (22) 07.12.2010 WIEDEMEIER, Melanie te 41540 (54) Magnetic force transmission type (31) 0958780 DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK tire pressure sensor device and DUITSLAND (DE) related setting tool and setting (32) 09.12.2009 WEIDENHAUPT, Hermann-Josef te (33) Frankrijk method 50259 PULHEIM, (47) 19.08.2015 (54) BOURRELET DE PNEUMATIQUE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) CUB Elecparts Inc. te CHANGHUA POUR VEHICULE LOURD DE TYPE (DE) COUNTY, Taiwan (TW) GENIE CIVIL FELDHUES, Ulrich te 51465 BERGISCH-GLADBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MOLL, Irene te 41468 NEUSS,

(72) Yu, San-Chuan te CHANGUA COUNTY, Taiwan (TW) (73) Compagnie Générale des Wang, Tsan-Nung te CHANGHUA Etablissements Michelin te 63000 COUNTY, Taiwan (TW) CLERMONT-FERRAND, Frankrijk (47) 19.08.2015

Nummer 01/15 Chen, Ying-Pi te CHANGHUA COUNTY, Taiwan (TW) (51) G07C 5/00 B60C 23/04 B60C 11/24 (11) EP2703194 (21) EP13182389.0 (22) 30.08.2013 (31) 2012193142 (32) 03.09.2012 (33) Japan (54) System for predicting tire casing life (47) 19.08.2015

68 (51) B60G 7/00 B60G 11/08

1 januari 2015 B60J 5/14 B60J 5/08

(11) EP2799262

(11) EP1719652

(21) EP14163673.8

(21) EP06356052.8

(22) 07.04.2014

(22) 03.05.2006

(31) TO20130354

(31) 0504494

(32) 02.05.2013

(32) 03.05.2005

(33) Italië

(33) Frankrijk

(54) Motor-vehicle multi-link suspension system including a transverse leaf spring

(54) Dispositif de fermeture comprenant des éléments de fermeture articulés et véhicule automobile comprenant au moins un tel dispositif de fermeture

(47) 19.08.2015 (73) Fiat Group Automobiles S.p.A. te 10135 TORINO (TO), Italië (IT)

(47) 19.08.2015

(72) Perri, Eugenio te I-10135 TORINO, (73) Peugeot Citroën Automobiles SA (73) Bridgestone Corporation te te 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, Italië (IT) TOKYO 104-8340, Japan (JP) Frankrijk (FR) Martina, Bruno te I-13135 (72) Gokyu, Syunsuke te KODAIRAMegatech Industries Amurrio S.L. TORINO, Italië (IT) SHI, TOKYO 187-8531, Japan (JP) te 01468 AMURRION/ALAVA, Tomomoto, Takashi te KODAIRA- (51) B60G 21/055 Spanje (ES) SHI, TOKYO 187-8531, Japan (JP) B60G 17/08 (72) Guinois, Pascal Gaston Yves te Yanai, Kenjiro te KODAIRA-SHI, B60G 17/0165 91680 BRUYERES LE CHATEL, TOKYO 187-8531, Japan (JP) B60G 17/016 Frankrijk (FR) (11) EP2397348 (51) B60S 5/04 Brocal, Sylvain te 90400 B60C 25/14 DORANS, Frankrijk (FR) (21) EP09840007.0 Gonzalez, Jesus te GUADALAJARA, (11) EP2792511 (22) 16.02.2009 Spanje (ES) (21) EP14165097.8 (54) STABILIZER CONTROL DEVICE (51) H05K 7/20 FOR VEHICLE (22) 17.04.2014 H01M 10/6563 (47) 19.08.2015 (31) 102013104007 H01M 10/625 (73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI H01M 10/613 (32) 19.04.2013 KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIF01P 1/00 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND KEN, 471-8571, Japan (JP) B62D 43/00 (54) Reifenfüllvorrichtung B60L 3/00 (72) MIZUTA, Yuichi te TOYOTA-SHI, (47) 19.08.2015 B60L 11/18 AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP) B60L 11/14 KUROKOCHI, Takashi te TOYOTA(73) Schenck RoTec GmbH te 64293 B60L 11/12 SHI, AICHI-KEN, 471-8571, Japan DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK B60L 11/02 (JP) DUITSLAND (DE) B60L 1/02 TSUMANO, Mitsuhiro te TOYOTA(72) Rogalla, Martin te 64297 B60L 1/00 SHI, AICHI-KEN, 471-8571, Japan DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK B60K 6/52 (JP) DUITSLAND (DE) B60K 6/448 Ortwein, Mark te 64287 (51) B60H 1/00 B60K 6/22 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK (11) EP2218597 B60K 11/06 DUITSLAND (DE) B60K 1/04 (21) EP10153192.9 Peinelt, Andreas te 64319 B60K 1/00 PFUNGSTADT, BONDSREPUBLIEK (22) 10.02.2010 (11) EP2669107 DUITSLAND (DE) (31) 102009009064 (21) EP11857330.2 (51) B60G 7/00 (32) 16.02.2009 (22) 27.01.2011 B60G 3/14 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND B60G 21/05 (54) COOLING APPARATUS (54) Belüftungs-, Heizungs- oder (11) EP2291293 (47) 19.08.2015 Klimaanlage (21) EP09772063.5 (73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI (47) 19.08.2015 KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHI(22) 04.06.2009 (73) MAHLE Behr GmbH & Co. KG te KEN, 471-8571, Japan (JP) (31) 102008031123 70469 STUTTGART, (72) MIYAMOTO, Shingo te TOYOTABONDSREPUBLIEK DUITSLAND (32) 02.07.2008 SHI, AICHI-KEN, 471-8571, Japan (DE) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (JP) (72) Litwing, Erich te 73565 (54) GEGENLENKENDE FAHRZEUG(51) F02M 37/00 SPRAITBACH, BONDSREPUBLIEK HINTERACHSE B60K 15/03 DUITSLAND (DE) (47) 19.08.2015 Otzelberger, Norbert te 70806 (11) EP2394836 KORNWESTHEIM, (73) Bayerische Motoren Werke (21) EP10738497.6 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Aktiengesellschaft te 80809 (22) 02.02.2010 (DE) MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK Zerelles, Paul te 70197 DUITSLAND (DE) (31) 2009024992 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK (72) JAKOB, Benjamin te 80937 (32) 05.02.2009 DUITSLAND (DE) MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (33) Japan DUITSLAND (DE) (51) E06B 9/17 (54) FUEL TANK

Nummer 01/15 (47) 19.08.2015

69

1 januari 2015

B60K 17/26

SKRABALA, Johann te 97080 WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) EL BENAYE, Karim te 63768 HÖSBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) NG, Lip Min te 51381 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) COOPER, Matthew te 63801 KLEINOSTHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATO- (11) EP2723599 KU TOKYO 107-8556, Japan (JP) (21) EP12740681.7 (72) MURABAYASHI Shinya te WAKO(22) 19.06.2012 SHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP) (31) TO20110547 NAKAJIMA Takeaki te WAKO-SHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP) SHIDA Kiyofumi te WAKO-SHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP) WATANABE Hiroaki te WAKO-SHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP) UTSUMI Yutaka te WAKO-SHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP) KOBAYASHI Kengo te WAKO-SHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP)

(51) F16H 57/08 B60K 17/04 (11) EP2733002 (21) EP13004889.5 (22) 11.10.2013 (31) 2012250544 (32) 14.11.2012 (33) Japan (54) Wheel drive unit (47) 19.08.2015 (73) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD. te TOKYO 141-6025, Japan (JP) (72) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(32) 23.06.2011 (33) Italië

(54) A DEVICE FOR AND METHOD OF OPERATING A POWER TAKE OFF IN A MOTOR VEHICLE THROUGH THE GEAR BOX (47) 19.08.2015

(51) B60N 2/28

(73) VHIT S.p.A. te 26010 OFFANENGO (11) (CR), Italië (IT) (21) (72) Leonardo, Cadeddu te I-26010 (22) OFFANENGO (CR), Italië (IT) (31) Juergen, Boss te I-26010 (32) OFFANENGO (CR), Italië (IT)

EP2716494 EP13002186.8 25.04.2013 201210377570 08.10.2012

(51) B60K 37/06

(33) China

(11) EP2076407

(54) Child safety seat

(21) EP07858519.7

(47) 19.08.2015

(22) 05.10.2007

(73) BP Children's Products HK Co., Limited te HONG KONG, China (CN)

(31) 0608940 (32) 12.10.2006 (33) Frankrijk

(72) Chen, Hong-Bo te GUANGDONG, China (CN)

(54) PIECE D'INTERFACE POUR LE (51) B60N 2/48 MONTAGE D'UN ELEMENT DANS Ishizuka, Masayuki te (11) EP2711243 UNE OUVERTURE D'UNE PLATINE KANAGAWA, 237-8555, Japan (JP) (21) EP13185447.3 (47) 19.08.2015 F16H 1/28 (22) 20.09.2013 (73) Renault S.A.S. te 92100 B60K 17/04 (31) 1259008 BOULOGNE-BILLANCOURT, EP2735462 Frankrijk (FR) (32) 25.09.2012 EP13004890.3 (72) BOUGAULT, Michel te 78380 (33) Frankrijk 11.10.2013 BOUGIVAL, Frankrijk (FR) (54) Appui-tête de siège de véhicule MASSA, Xavier te 95110 2012255524 automobile SANNOIS, Frankrijk (FR) 21.11.2012 (47) 19.08.2015 REYSS, Bertrand te 91400 Japan ORSAY, Frankrijk (FR) (73) CENTRE D'ETUDE ET DE RYKAERT, Jean-Jacques te 93250 Wheel drive unit RECHERCHE POUR VILLEMOMBLE, Frankrijk (FR) L'AUTOMOBILE (CERA) te 51100 19.08.2015 REIMS, Frankrijk (FR) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, (51) B60N 2/30 B60N 2/12 (72) Bonfils, Xavier te 51100 REIMS, LTD. te TOKYO 141-6025, Japan Frankrijk (FR) (JP) (11) EP2217467 (51) B60N 2/50 Ishizuka, Masayuki te (21) EP08857470.2 KANAGAWA, 237-8555, Japan (JP) (22) 27.11.2008 (11) EP2666667

(51) F16H 57/04 B60K 17/04 (11) EP2735463 (21) EP13004891.1 (22) 11.10.2013 (31) 2012257924

(31) 102007063565 102007060934 102008006425

(21) EP13166292.6

(32) 05.12.2007 14.12.2007 28.01.2008

(32) 21.05.2012

(33) Japan

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) Planetary gear device

(54) KRAFTFAHRZEUGSITZ

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(32) 26.11.2012

(22) 02.05.2013 (31) 201213476250 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Vehicle seat scissors suspension with integrated stabilized isolator (47) 19.08.2015

(73) SEARS MANUFACTURING COMPANY te DAVENPORT, IOWA 52808, Verenigde Staten van (73) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, (73) Magna Seating (Germany) GmbH Amerika (US) te 63877 SAILAUF, LTD. te TOKYO 141-6025, Japan (72) Brodersen, Cole T. te BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (JP) DAVENPORT, IOWA, IA 52803, (DE) (72) Ishizuka, Masayuki te Verenigde Staten van Amerika KANAGAWA, 237-8555, Japan (JP) (72) HOGE, Ralf te 42477 (US) RADEVORMWALD, (51) B60K 25/02 (51) B60N 2/70 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND B60K 17/28 B60N 2/58 (DE)

Nummer 01/15 B60N 2/56 (11) EP2607154 (21) EP12197436.4 (22) 17.12.2012 (31) 102011122011 (32) 22.12.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Fahrzeugsitz mit Polsterteil mit Nahtbereich

70 (47) 19.08.2015 (73) Fico Mirrors, S.A. te 08028 BARCELONA, Spanje (ES) (72) Mendoza, Jose te E-08028 BARCELONA, Spanje (ES) Caballero Tapia, Moisés te E08028 BARCELONA, Spanje (ES)

(72) ISQUIERDO, Vincent te F-67115 PLOBSHEIM, Frankrijk (FR) TRAPPLER, Sebastien te F-67114 ESCHAU, Frankrijk (FR) (51) F16B 21/08 F16B 21/06 B60R 13/02

(51) B60R 7/06 B60R 21/045

(11) EP2531379

(11) EP2540572

(22) 26.01.2011

(47) 19.08.2015

(21) EP12173607.8 (73) GRAMMER AG te 92224 AMBERG, (22) 26.06.2012 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 1101991 (DE) (32) 27.06.2011 (72) Überlacker, Roland te 92536 (33) Frankrijk PFREIMD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (54) Dispositif de rangement Herbst, Gerald te 92237 comprenant une partie avant et SULZBACH-ROSENBERG, une partie arrière séparables BONDSREPUBLIEK DUITSLAND sous l'effet d'une force (DE) (47) 19.08.2015 (51) B60P 3/073 B60P 3/06

1 januari 2015

(73) Faurecia Intérieur Industrie te 92000 NANTERRE, Frankrijk (FR)

(21) EP11701947.1 (31) 102010006571 (32) 02.02.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) BAUGRUPPE ZUR BEFESTIGUNG EINES BAUTEILS EINES FAHRZEUGS (47) 19.08.2015 (73) TRW Automotive Electronics & Components GmbH te 78315 RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 201020208 201103924

(51) B60R 9/055 (11) EP2689967

(72) DEMERATH, Michael te 66909 HÜFFLER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LEIDNER, Vitali te 67677 ENKENBACH-ALSENBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 30.11.2010 08.03.2011

(21) EP12177956.5

(51) B60R 13/02

(22) 26.07.2012

(11) EP2583865

(33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË

(21) EP12187928.2

(54) ATTACHMENT METHOD

(54) Illumination device for vehicle carrier box and vehicle carrier box

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) Digadoc Limited te STOCKPORT, CHESHIRE, SK3 8AB, GROOT BRITTANNIË (GB)

(73) Thule Sweden AB te 330 33 HILLERSTORP, Zweden (SE)

(32) 17.10.2011

(11) EP2646284 (21) EP11808688.3 (22) 30.11.2011

(72) SMITHSON, Martin Robert te SANDBACH CHESHIRE CW11 4SY, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B60P 3/42 (11) EP2473374 (21) EP10766336.1 (22) 01.09.2010 (31) 200906059 (32) 01.09.2009 (33) Zuid-Afrika (54) A FREIGHT CARRIER (47) 19.08.2015

(72) Monnier, Gwenael te 78124 MAREIL SUR MAULDRE, Frankrijk (FR)

(72) Fritsche, Günther te DE-92353 POSTBAUER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Nilvius, Anders te SE-331 35 VÄRNAMO, Zweden (SE) (51) H05K 5/02 H05K 5/00 E05D 7/10 E05D 5/10 E05D 11/06 B62D 25/14 B60R 11/02 B60R 11/00 B60K 37/06 B60K 37/04 B60K 35/00

(73) Bennetto, Peter Geoffrey te 7441 (11) EP2755843 WEST BEACH, Zuid-Afrika (ZA) Van Heerden, Jack Denys te 0042 (21) EP12751526.0 PRETORIA, Zuid-Afrika (ZA) (22) 30.08.2012 (72) Bennetto, Peter Geoffrey te 7441 (31) 1158109 WEST BEACH, Zuid-Afrika (ZA) (32) 13.09.2011 Van Heerden, Jack Denys te 0042 (33) Frankrijk PRETORIA, Zuid-Afrika (ZA) (51) B60R 1/076 B60R 1/074 (11) EP2698280 (21) EP12382326.2 (22) 14.08.2012 (54) Double detent folding mirror

(54) MODULE DE CONTRÔLE INTÉGRANT UN DISPOSITIF D'AIDE À L'ASSEMBLAGE (47) 19.08.2015

(22) 10.10.2012 (31) 202011051642 U (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Stecksystem für den Innenausbau eines Fahrzeugs (47) 19.08.2015 (73) Lakowa Gesellschaft für Kunststoffbe- und -verarbeitung mbH te 02681 WILTHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Saring, Matthias te 02681 SCHIRGISWALDE-KIRSCHAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51 B60R 13/08 ) (11 EP1937512 ) (21 EP06775917.5 ) (22 01.09.2006 ) (31 102005049911 ) (32 17.10.2005 ) (33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND )

(73) Delphi Technologies, Inc. te TROY (54 VERWENDUNG EINES FLÄCHIGEN MEHRSCHICHTVERBUNDSYSTEMS MI 48007, Verenigde Staten van ) ALS BAUTEIL IM Amerika (US)

Nummer 01/15 MOTORINNENRAUM EINES KRAFTFAHRZEUGS (47 19.08.2015 )

71 (47) 19.08.2015 (73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571, Japan (JP)

(73 WOCO Industrietechnik GmbH te (72) INOUE, Katsuya te TOYOTA-SHI ) 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, AICHI 471-8571, Japan (JP) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) H05K 9/00 (DE) B60R 21/00 (72 WEIGEL, Jürgen te 36103 B60R 16/02 ) FLIEDEN, BONDSREPUBLIEK (11) EP2409880 DUITSLAND (DE) (21) EP10753517.1 ZÄNGERLE, Horst te 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, (22) 16.03.2010 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 2009068497 (DE) (32) 19.03.2009 GOTTSCHALK, Anja te 63654 BÜDINGEN, BONDSREPUBLIEK (33) Japan DUITSLAND (DE) (54) OCCUPANT RESTRAINT DEVICE (51) F16L 59/00 F02B 77/11 F01N 13/14 B60R 13/08 B32B 3/28 (11) EP2414198 (21) EP10710025.7 (22) 22.03.2010

CONTROL DEVICE

(54) STRUCTURED METAL HEAT SHIELD

(22) 27.10.2011

(47) 19.08.2015

(32) 02.11.2010

(31) 20100108185 (33) Zuid-Korea

(32) 19.01.2011 (33) Japan (54) VEHICLE BODY FRONT STRUCTURE ON AUTOMOBILE (47) 19.08.2015

(73) Autoliv Development AB te 447 83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE) (72) Niewodniczanski, Mikolaj te WROCLAW 50-306, Polen (PL) Driver, Sophie te GUILDFORD, SURREY GU1 1DN, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) B60R 21/264 (11) EP2661385 (21) EP12702893.4

(32) 06.01.2011 (54) GAS GENERATOR (47) 19.08.2015 (73) Daicel Corporation te OSAKA 530-0001, Japan (JP) (72) UKITA, Shinichiro te TATSUNO-SHI HYOGO 671-1681, Japan (JP) HANANO, Teppei te TATSUNO-SHI HYOGO 671-1681, Japan (JP) (51) E05D 3/14 E05D 3/12 B60R 21/38

(54) ANTI-TWIST DEVICE FOR CURTAIN (11) EP2634048 AIRBAG OF VEHICLE (21) EP13382062.1 (47) 19.08.2015

(72) CAPRIOLI, Davide te CH-8400 WINTERTHUR, Zwitserland (CH) MELNYKOWYCZ, Mark te CH-8404 (73) Autoliv Development AB te 447 WINTERTHUR, Zwitserland (CH) 83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)

(31) 2011008809

(47) 19.08.2015

(33) Japan

(21) EP11838178.9

(22) 13.01.2012

(54) An air-bag for a motor vehicle

(72) AKIYAMA Kentaro te YOKOHAMASHI KANAGAWA 222-0033, Japan (JP)

(33) Zwitserland

(21) EP12736094.9

(22) 10.07.2009

(31) 2011001112

(11) EP2635462

(11) EP2666674

(21) EP09165201.6

(73) Autoliv Development AB te 447 83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)

(32) 01.04.2009

19/54 19/48 19/44 19/18 19/16

(11) EP2272726

(22) 05.01.2012

(51) B60R 21/213 B60R 21/20

(51) B60R B60R B60R B60R B60R

(51) B60R 21/237 B60R 21/233

(47) 19.08.2015

(31) 535092009

(73) Autoneum Management AG te 8406 WINTERTHUR, Zwitserland (CH)

1 januari 2015

(72) MIN, Byung-Ho te SEOUL 158771, Zuid-Korea (KR) LEE, Soon-Bok te YONGIN-SI GYEONGGI-DO 448-130, ZuidKorea (KR) (51) B60R 21/2338 B60R 21/231 B60R 21/217 (11) EP2766230 (21) EP12775906.6 (22) 09.10.2012 (31) 201161546528 P (32) 12.10.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 28.02.2013

(31) 201230318 (32) 02.03.2012 (33) Spanje (54) Hinge for the articulated attachment of a hood to the chassis of a vehicle (47) 19.08.2015 (73) Flexngate Automotive Iberica, S.A. te 08520 LES FRANQUESES DEL VALLES, Spanje (ES) (72) Agell Merino, Aitor te 08221 TERRASSA, Spanje (ES) Petrova Borislavova, Assia te 08110 MONTCADA I REIXAC, Spanje (ES)

(51) (73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATO- (54) AIR BAG ASSEMBLY AND TETHER KU TOKYO 107-8556, Japan (JP) (47) 19.08.2015 (11) (73) Key Safety Systems, Inc. te (72) GUNJI Yasuaki te WAKO-SHI (21) SAITAMA 351-0193, Japan (JP) STERLING HEIGHTS, MI 48314, (22) Verenigde Staten van Amerika (51) B60R 19/22 (US) (31) B60R 19/18 Gaiser, John te WASHINGTON, MI (32) B60R 19/02 48095, Verenigde Staten van (33) (11) EP2687409 Amerika (US) (21) EP11860901.5 (72) GAISER, John te WASHINGTON, MI (54) (47) 48095, Verenigde Staten van (22) 15.03.2011 Amerika (US) (73) (54) BUMPER STRUCTURE

B60R 22/34 B60R 22/28 EP2855215 EP13739140.5 08.05.2013 102012208700 24.05.2012 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GURTAUFROLLER 19.08.2015 Takata AG te 63743 ASCHAFFENBURG,

Nummer 01/15 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) GLÖCKLER, Oliver te 89278 NERSINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MILLER, Tobias te 89233 NEUULM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PECHHOLD, Christoph te 89155 ERBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

72 (54) A METHOD AND A VEHICLE SYSTEM FOR ENSURING THE FUNCTIONALITY OF A BRAKE ASSEMBLY AND A VEHICLE COMPRISING SUCH SYSTEM (47) 19.08.2015 (73) Volvo Lastvagnar AB te 405 08 GÖTEBORG, Zweden (SE)

1 januari 2015 B01D 53/26 (11) EP2789512 (21) EP13163513.8 (22) 12.04.2013 (54) Druckluftaufbereitungseinrichtun g für ein Nutzfahrzeug (47) 19.08.2015

(72) SABELSTRÖM, Mats te S-427 37 BILLDAL, Zweden (SE) PETERSSON, Martin te S-433 68 SÄVEDALEN, Zweden (SE)

(73) Haldex Brake Products GmbH te 69123 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 28.10.2011

(51) B62L 3/08 B60T 8/26 B60T 8/17

(72) Heer, Siegfried te 69168 WIESLOCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 1004353

(11) EP2554444

(51) B60R 25/02 (11) EP2635465 (21) EP11775992.8

(51) F16H 61/02 F16D 28/00 F16D 23/12 24.07.2012 F16D 23/06 2011167899 F16D 23/04 B60W 30/19 31.07.2011 B60W 20/00 Japan B60W 10/11 Brake system B60W 10/10 B60W 10/08 19.08.2015 B60W 10/04 Honda Motor Co., Ltd. te MINATOB60L 15/20 KU TOKYO 107-8556, Japan (JP) B60L 11/14 Toda, Makoto te SAITAMA, B60K 6/547 SAITAMA 351-0193, Japan (JP) B60K 6/52 Tani, Kazuhiko te SAITAMA, B60K 6/48 SAITAMA 351-0193, Japan (JP) B60K 6/383 B60K 1/00 B60T 13/74

(32) 05.11.2010

(21) EP12177694.2

(33) Frankrijk

(22)

(54) DISPOSITIF ANTIVOL POUR COLONNE DE DIRECTION DE VEHICULE A FONCTION DE SECURITE PAR ENFONCEMENT (47) 19.08.2015 (73) U-Shin France SAS te 94046 CRÉTEIL CEDEX, Frankrijk (FR) (72) DELLA FIORENTINA, Alix te F58004 NEVERS, Frankrijk (FR) (51) G08B 21/00 B60W 30/18 B60W 10/184 B60W 10/18 B60W 10/08 B60W 10/06 B60T 8/1755 B60T 7/22 B60T 7/04 B60T 1/10 B60L 7/22 B60L 7/12 B60L 3/00 (11) EP2766231 (21) EP12778902.2 (22) 11.10.2012 (31) 201113271022 (32) 11.10.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM AND METHOD FOR OPTIMAL DECELERATION OF A VEHICLE USING REGENERATIVE BRAKING (47) 19.08.2015 (73) Robert Bosch GmbH te 70442 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHWINDT, Oliver te MICHIGAN 49374, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F16D 65/853 F16D 65/847 B60T 5/00 B60T 17/22 B60T 17/18 (11) EP2225130 (21) EP07852135.8 (22) 20.12.2007

(31) (32) (33) (54) (47) (73) (72)

(51)

B60T 11/22

(11) EP2662256

(11) EP2641793

(21) EP11854614.2

(21) EP11842089.2

(22) 28.12.2011

(22) 16.11.2011

(31) 2011002415

(31) 2010257352 2010257355 2010257328 2010257351 2010257353

(32) 07.01.2011

(32) 17.11.2010 17.11.2010 17.11.2010 17.11.2010 17.11.2010 (33) Japan Japan Japan Japan Japan

(33) Japan (54) VEHICLE MOTOR DRIVE DEVICE AND AUTOMOBILE (47) 19.08.2015 (73) NTN Corporation te OSAKA-SHI, OSAKA 550-0003, Japan (JP) (72) ITAKURA, Yoshinori te IWATA-SHI SHIZUOKA 438-0037, Japan (JP) LI, Guodong te IWATA-SHI SHIZUOKA 438-0037, Japan (JP)

(51) B60W 50/08 B60W 40/08 B60W 30/16 (54) INPUT DEVICE OF VEHICLE BRAKE B60W 30/12 SYSTEM (11) EP2314489 (47) 19.08.2015

(21) (73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATO- (22) KU TOKYO 107-8556, Japan (JP) (31) (72) MURAYAMA Kazuaki te WAKO-SHI (32) SAITAMA 351-0193, Japan (JP) HATANO Kunimichi te WAKO-SHI (33) SAITAMA 351-0193, Japan (JP) (54) INOUE Arata te WAKO-SHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP) AKUTSU Kazuyoshi te WAKO-SHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP) OHNISHI Takaaki te WAKO-SHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP) (47) (51) B60T 17/02 (73) B60T 17/00

EP10010719.2 27.09.2010 102009050404 22.10.2009 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verfahren zur Steuerung des Betriebs eines vollautomatischen, zur unabhängigen Fahrzeugführung ausgebildeten Fahrerassistenzsystems eines Kraftfahrzeugs und Kraftfahrzeug 19.08.2015 Audi AG te 85045 INGOLSTADT,

Nummer 01/15 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Hörwick, Markus te 80939 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Siedersberger, Karl-Heinz, Dr. te 85049 INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schickram, Stephan te 80804 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

73 (31) 2011283513 (32) 26.12.2011 (33) Japan (54) Steering system (47) 19.08.2015 (73) JTEKT CORPORATION te OSAKASHI OSAKA 542-8502, Japan (JP)

1 januari 2015 Shinmura, Hiroyuki te SAITAMA, 351-0193, Japan (JP) (51) F02M 25/08 B62J 37/00 B62J 15/00 (11) EP2216239 (21) EP09177344.0

(22) 27.11.2009 (72) Yoshimoto, Hiroshi te OSAKA-SHI, (31) 2009024082 OSAKA 542-8502, Japan (JP) (32) 04.02.2009 (51) B62D 55/215 B62D 55/20

(33) Japan

(51) G07C 5/08 B60W 50/14 B60Q 5/00

(11) EP2675695

(54) Motorcycle

(21) EP12707720.4

(47) 19.08.2015

(11) EP2144780

(22) 17.02.2012

(21) EP07748004.4

(31) 102011011555

(22) 10.04.2007

(32) 18.02.2011

(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha te SHIZUOKA-KEN SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)

(54) A METHOD AND A SYSTEM FOR PROVIDING FEEDBACK TO A VEHICLE OPERATOR

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 19.08.2015

(54) RAUPENSCHAKENKETTE FÜR EIN RAUPENFAHRWERK

(47) 19.08.2015 (73) Volvo Construction Equipment AB (73) Simertis GmbH te 52074 te 631 85 ESKILSTUNA, Zweden AACHEN, BONDSREPUBLIEK (SE) DUITSLAND (DE) (72) FILLA, Reno te S-632 20 (72) HAUT, Holger te 52074 AACHEN, ESKILSTUNA, Zweden (SE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) B61F 5/22 (DE) DIETRICH, Michael te 44229 (11) EP2636570 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK (21) EP13157493.1 DUITSLAND (DE) (22) 01.03.2013 (51) B62J 1/08 (31) 1251994 (11) EP2826698 (32) 05.03.2012 (21) EP13177169.3 (33) Frankrijk (22) 19.07.2013 (54) Bogie pendulaire pour véhicule (54) Seat post device ferroviaire, véhicule et train (47) 19.08.2015 correspondant (73) MERIDA INDUSTRY CO., LTD. te (47) 19.08.2015 MEEI GAANG TSUEN TA TSUEN (73) ALSTOM Transport Technologies CHANG HWA HSIEN, Taiwan (TW) te 92300 LEVALLOIS-PERRET, Frankrijk (FR)

(72) Cottin, Fabrice te 71670 SAINT FIRMIN, Frankrijk (FR) Liodenot, Frédéric te 71670 LE BREUIL, Frankrijk (FR)

(72) Falke, Jürgen te 71634 LUDWIGSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Lai, Jason te CHANGHUA HSIEN, Taiwan (TW)

(72) Kitamura, Yu te SHIZUOKA-KEN SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP) (51) B62K 5/10 B62K 5/08 B62K 5/05 B62K 5/027 B62K 5/01 B62D 9/02 B60G 3/01 (11) EP2593352 (21) EP11751935.5 (22) 07.07.2011 (31) MI20101317 (32) 16.07.2010 (33) Italië (54) MOTORCYCLE (47) 19.08.2015 (73) PIAGGIO & C. S.p.A. te 56025 PONTEDERA (PISA), Italië (IT) (72) BARTOLOZZI, Stefano te I-50126 FIRENZE, Italië (IT) BERNARDI, Luca te I-56012 CALCINAIA (PI), Italië (IT) PROFETI, Marco te I-56025 LA ROTTA (PI), Italië (IT) ROSELLINI, Walter te I-51016 MONTECATINI TERME (PT), Italië (IT)

(11) EP2436581

(51) B62K 19/30 B62K 19/10 B62K 11/04 B60T 8/36

(11) EP2668084

(21) EP11182774.7

(11) EP2468610

(21) EP11856956.5

(22) 26.09.2011

(21) EP11193665.4

(22) 25.01.2011

(31) 2010221599

(22) 15.12.2011

(54) HANDLING AND TRANSPORT SYSTEM

(32) 30.09.2010

(31) 2010288912

(33) Japan

(32) 24.12.2010

(51) B62B B62B B62B B61B

5/00 3/10 3/00 10/00

(47) 19.08.2015

(51) B62J 3/00 B60Q 5/00

(54) (73) Chan, Weng Seong te SINGAPORE (47) 217725, Singapore (SG) (73) (72) Chan, Weng Seong te SINGAPORE 217725, Singapore (SG) (72) (51) B62D 5/04 B62D 5/00 (11) EP2610132 (21) EP12198844.8 (22) 21.12.2012

Electric motorcycle

(33) Japan

19.08.2015

(54) Motorcycle

Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO 107-8556, Japan (JP)

(47) 19.08.2015

Tamaki, Kenji te SAITAMA, 3510193, Japan (JP) Akiba, Ryuji te SAITAMA, 3510193, Japan (JP) Nomura, Yoshihiro te SAITAMA, 351-0193, Japan (JP)

(73) Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha te KOBE-SHI, HYOGO 6508670, Japan (JP) (72) Kawai, Hideaki te HYOGO, 6738666, Japan (JP) (51) B63B 17/00 (11) EP2734436

Nummer 01/15

74

(21) EP12735155.9

(11) EP2614001

(22) 16.07.2012

(21) EP11758251.0

(31) 1156694

(22) 08.09.2011

(32) 22.07.2011

(31) 201014948

(33) Frankrijk

(32) 08.09.2010

(54) NAVIRE ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME (33) GROOT BRITTANNIË DE STOCKAGE DE CARBURANT ET (54) AIRCRAFT LANDING GEAR PROCÉDÉ CORRESPONDANT (47) 19.08.2015 (47) 19.08.2015 (73) Messier-Dowty Limited te (73) STX France S.A. te 44600 SAINT GLOUCESTER, NAZAIRE, Frankrijk (FR) GLOUCESTERSHIRE GL2 9QH, (72) LORANG, Matthieu te F-44320 GROOT BRITTANNIË (GB) SAINT PERE EN RETZ, Frankrijk (72) GOODBURN, Simon te (FR) GLOUCESTER GL4 5XZ, GROOT (51) B63B 17/02 (11) EP2669175 (21) EP12398003.9 (22) 27.06.2012 (31) MU9212772 U (32) 28.05.2012 (33) Brazilië (54) Protection system for ship loading (47) 19.08.2015 (73) Possas Pereira, Gustavo te CURITIBA PR, Brazilië (BR) (72) Possas Pereira, Gustavo te CURITIBA PR, Brazilië (BR) (51) B63B 27/14 B63B 21/00 (11) EP2487102 (21) EP11154223.9

BRITTANNIË (GB) CHISHOLM, Glen te GLOUCESTER GL2 4RE, GROOT BRITTANNIË (GB) NELL, Sam te CHELTENHAM GL51 8EJ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(51) B64C B64C B64C B64C

29/00 27/52 27/33 27/28

(11) EP2832640 (21) EP13199603.5 (22) 24.12.2013 (31) 201313958192 (32) 02.08.2013

1 januari 2015 (US) (72) Sutton, Drew te WATAUGA, TX TEXAS 76148, Verenigde Staten van Amerika (US) Nissen, Jeffrey P. te FORT WORTH, TX TEXAS 76104, Verenigde Staten van Amerika (US) Haldeman, Andrew te FORT WORTH, TX TEXAS 76102, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F04B 1/07 B64C 27/72 (11) EP2692639 (21) EP13156358.7 (22) 22.02.2013 (31) 201213565526 (32) 02.08.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Radial fluid device with multiharmonic output (47) 19.08.2015 (73) Bell Helicopter Textron Inc. te FORT WORTH, TX 76101, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Fenny, Carlos A. te ARLINGTON, TX 76012, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(51) B64D 11/06 B60N 2/46

(54) Composite flexure for tiltrotor rotor system

(11) EP2569183

(47) 19.08.2015

(73) Bell Helicopter Textron Inc. te FORT WORTH, TX 76101, Access apparatus for transferring Verenigde Staten van Amerika from vessels to fixed structures (US) 19.08.2015 (72) Foskey, Christopher te KELLER, TX TEXAS 76248, Verenigde OSBIT Power Limited te Staten van Amerika (US) NORTHUMBERLAND NE44 6EG, Stamps, Frank B. te COLLEYVILLE, GROOT BRITTANNIË (GB) TX TEXAS 76034, Verenigde Bedford, Stephen William te Staten van Amerika (US) NORTHUMBERLAND NE43 /HG, McIntyre, Joel te SOUTHLAKE, TX GROOT BRITTANNIË (GB) TEXAS 76092, Verenigde Staten B64C 1/14 van Amerika (US) Miller, Gary te NORTH RICHLAND EP2714511 HILLS, TX TEXAS 76182, EP12728968.4 Verenigde Staten van Amerika 29.05.2012 (US) 1154740 (51) C22C 45/00

(21) EP11780972.3 (22) 29.03.2011

(22) 11.02.2011

(31) 776564

(54)

(32) 10.05.2010

(47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31)

(32) 31.05.2011 (33) Frankrijk

B64C 27/473 B64C 11/20

(54) DISPOSITIF D'OUVERTURE D'URGENCE D'UNE PORTE D'AERONEF

(11) EP2778059

(47) 19.08.2015

(31) 201313829191

(73) Latecoere te 31500 TOULOUSE, Frankrijk (FR) (72) LAMAT, Patrick te F-31200 TOULOUSE, Frankrijk (FR) (51) B64C B64C B64C B64C

25/34 25/22 25/20 25/00

(21) EP13167051.5 (22) 08.05.2013 (32) 14.03.2013

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) ARMREST ASSEMBLY FOR AIRCRAFT PASSENGER SEAT (47) 19.08.2015 (73) BE Aerospace, Inc. te WELLINGTON, FL 33414, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SAXTON, Matthew te CLEMMONS, NORTH CAROLINA 27012, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B64D 29/06 B64D 27/26 (11) EP2750973 (21) EP12756789.9 (22) 24.08.2012 (31) 1157747 (32) 01.09.2011 (33) Frankrijk

(54) Amorphous metal rotor blade abrasion strip

(54) ENSEMBLE FORME PAR UN TURBOMOTEUR ET SON SYSTEME D'ATTACHE A UNE STRUCTURE D'AERONEF

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) Bell Helicopter Textron Inc. te FORT WORTH, TX 76101, Verenigde Staten van Amerika

(73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk (FR)

(33) Verenigde Staten van Amerika

Nummer 01/15 (72) GAILLOT, Mathieu te F-77550 MOISSY-CRAMAYEL CEDEX, Frankrijk (FR) BERTUCCHI, Jean te F-77550 MOISSY-CRAMAYEL CEDEX, Frankrijk (FR) LEYKO, Matthieu te F-77550 MOISSY-CRAMAYEL CEDEX, Frankrijk (FR) (51) B65B B65B B65B B65B B65B B65B B65B B65B B31B

63/02 5/04 39/06 37/18 37/00 29/00 1/34 1/02 1/02

(11) EP2604530 (21) EP12195341.8 (22) 03.12.2012 (31) BO20110728 (32) 16.12.2011 (33) Italië (54) Method and machine for producing bags containing fibre material

75 REVERSING MOTOR (47) 19.08.2015 (73) Signode International IP Holdings LLC te GLENVIEW IL 60026, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 19.08.2015

59/00 51/05 25/24 25/14 11/26 11/16

(11) EP2766266 (21) EP12788280.1 (22) 03.10.2012 (31) FI20110220 (33) Italië (54) PACKAGING MACHINE FOR PACKING ROLLS OF PAPER AND THE LIKE

(72) Boldrini, Fulvio te 44100 FERRARA, Italië (IT) Ghiotti, Roberto Claudio Franco te (47) 19.08.2015 40050 CALDERINO DI MONTE (73) Fabio Perini S.p.A. te 55100 SAN PIETRO (BOLOGNA), Italië LUCCA, Italië (IT) (IT) (72) ANTONIAZZI, Luca te 40139 (51) B65B 9/02 BOLOGNA, Italië (IT) B65B 59/04 CANINI, Gabriele te 40016 SAN (11) EP2392513 GIORGIO DI PIANO (BO), Italië (IT) DI NARDO, Valter te 55018 (21) EP11164515.6 CAPANNORI (LU), Italië (IT) (22) 03.05.2011

(54) Equipment, method and station for lateral wrapping of products by means of plastic film

(51) B65B 63/02 B65B 59/00 B65B 35/44 (11) EP2729374 (21) EP12725631.1 (22) 05.06.2012

(47) 19.08.2015

(31) 102011107290

(73) Messersì Packaging S.R.L. te 60010 BARBARA (AN), Italië (IT)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 06.07.2011

(72) Ubertini, Massimiliano te I-60019, (54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG SENIGALLIA (AN), Italië (IT) ZUM HANDHABEN VON GEGENSTÄNDEN (51) B65B 13/18 (11) EP2661396 (21) EP11811488.3 (22) 29.12.2011 (31) 201161429583 P 201113339269 (32) 04.01.2011 28.12.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) MODULAR FEED HEAD FOR A STRAPPING MACHINE WITH

43/60 43/46 3/04 1/22 1/10

(51) B65B B65B B65B B65B B65B B65B

(32) 10.10.2011

(33) Italië

(51) B65B B65B B65B B65B B65B

(11) EP2707289

(73) G.D S.p.A. te 40133 BOLOGNA, Italië (IT)

(32) 25.05.2010

DUITSLAND (DE)

(72) HABERSTROH, James, A. te VERNON HILLS IL 60061, Verenigde Staten van Amerika (US) PEARSON, Timothy, B. te ANTIOCH IL 60002, Verenigde Staten van Amerika (US) TERMANAS, Jeffrey, D. te ROLLING MEADOWS IL 60008, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 19.08.2015

(31) MI20100937

1 januari 2015

(47) 19.08.2015

(21) EP12727279.7 (22) 02.05.2012 (31) 102011101040 (32) 09.05.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ROTIERBARE PACKMASCHINE UND VERFAHREN ZUM FÜLLEN VON OFFENEN SÄCKEN (73) Haver & Boecker OHG te 59302 OELDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KORTE, Michael te 59301 OELDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WÄLTERMANN, Frank te 59227 AHLEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WESTARP, Christian te 59302 OELDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65B B65B B65B B65B

43/60 43/46 3/00 1/22

(11) EP2707290 (21) EP12727585.7 (22) 02.05.2012 (31) 102011101047 (32) 09.05.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ROTIERBARE PACKMASCHINE UND VERFAHREN ZUM FÜLLEN VON OFFENEN SÄCKEN (47) 19.08.2015 (73) Haver & Boecker OHG te 59302 OELDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) VOLLENKEMPER, Willi te 59302 OELDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WÄLTERMANN, Frank te 59227 AHLEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65B 59/04 B65B 53/06 B65B 11/08

(73) Focke & Co. (GmbH & Co. KG) te 27283 VERDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2415676

(72) BRANDHORST, Björn te 48477 HÖRSTEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PRAHM, Andreas te 26676 BARSSEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SACHS, Frank te 26683 SATERLAND, BONDSREPUBLIEK

(31) 102010031800

(21) EP11171722.9 (22) 28.06.2011 (32) 20.07.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Anordnung und Verfahren zur Koppelung mehrerer Maschinenbaugruppen einer Behälterbehandlungsmaschine

Nummer 01/15 (47) 19.08.2015 (73) Krones AG te 93073 NEUTRAUBLING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Koch, Peter te 93073 NEUTRAUBLING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Sigl, Franz te 93073 NEUTRAUBLING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65C 9/40 (11) EP2651769 (21) EP11801976.9 (22) 08.12.2011 (31) 102010055157 (32) 18.12.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ETIKETTIERVORRICHTUNG

76 (FR) (51) B65D 81/38 B65D 3/22 B29L 9/00 B29L 31/00 B29L 24/00 B29K 711/12 B29C 65/78 B29C 65/02 B29C 65/00 (11) EP1975083 (21) EP08012331.8 (22) 01.09.2005 (31) 672195 P (32) 15.04.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) An insulating container (47) 19.08.2015 (73) SEDA INTERNATONAL PACKAGING GROUP SPA te 80022 ARZANO NAPOLI, Italië (IT)

(47) 19.08.2015

(72) D'Amato, Gianfranco te 80022 ARZANO NAPOLI, Italië (IT) (73) Bizerba GmbH & Co. KG te 72336 BALINGEN, BONDSREPUBLIEK (51) B65D 5/66 DUITSLAND (DE) B65D 5/496 B65D 5/486 (72) MÜLLER, Eckhard te 72336 B65D 5/48 BALINGEN, BONDSREPUBLIEK B65D 5/02 DUITSLAND (DE) (51) B65D 1/02

(11) EP2397414

(11) EP2580132

(21) EP10014217.3

(21) EP11735484.5

(22) 02.11.2010

(22) 14.06.2011

(31) 202010009256 U

(31) 1002485

(32) 18.06.2010

(32) 11.06.2010

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Frankrijk (54) RÉCIPIENT COMPRENANT UN FOND VOÛTÉ NERVURÉ (47) 19.08.2015 (73) Sidel Participations te 76930 OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk (FR) (72) BOUKOBZA, Michel te F-76930 OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk (FR) DERRIEN, Mikaël te F-76930 OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk (FR) (51) B65D 79/00 B65D 1/02 (11) EP2658784 (21) EP11815545.6 (22) 26.12.2011 (31) 1005166 (32) 29.12.2010 (33) Frankrijk (54) RÉCIPIENT À FOND À ASSISE INTERNE ONDULÉE (47) 19.08.2015 (73) Sidel Participations te 76930 OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk (FR) (72) BOUKOBZA, Michel te F-76930 OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk

(54) Verpackungsschachtel für Süßwaren (47) 19.08.2015 (73) TOP SWEETS GmbH te 59394 NORDKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Riepke, Klaus-Günter te 22869 SCHENEFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65D 5/36 (11) EP2282949 (21) EP09753887.0 (22) 26.05.2009 (31) 102008026004 (32) 29.05.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

1 januari 2015 B65D B65D B65D B65D A21D A21D

81/34 77/00 5/50 5/48 6/00 10/02

(11) EP2627566 (21) EP11787627.6 (22) 13.10.2011 (31) 393173 P (32) 14.10.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) STRETCH AND BAKE FOOD ITEM TRAY (47) 19.08.2015 (73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH) (72) RADLEY, Geoffrey te LEEDS WEST YORKSHIRE LS8 4AQ, GROOT BRITTANNIË (GB) HUFFMAN, Samuel te COLUMBUS, OHIO OH 43221, Verenigde Staten van Amerika (US) BELSER, Deborah te CHAGRIN FALLS, OHIO OH 44023, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B65D 85/62 B65D 5/54 (11) EP2733082 (21) EP13191873.2 (22) 07.11.2013 (31) 201200781 (32) 20.11.2012 (33) België (54) Packaged set of panels (47) 19.08.2015 (73) Unilin BVBA te 8710 WIELSBEKE, België (BE) (72) Naeyaert, Christophe te B-8490 JABBEKE, België (BE) Coemans, Wouter te B-3910 NEERPELT, België (BE) (51) B65D 17/00 B21D 51/44 B21D 22/06 (11) EP2768741 (21) EP12778297.7 (22) 19.10.2012 (31) 201118284 (32) 21.10.2011

(33) GROOT BRITTANNIË (54) FALTSCHACHTELZUSCHNITT UND (54) Method and apparatus for the FALTSCHACHTEL manufacture of a can end. (47) 19.08.2015 (47) 19.08.2015 (73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY, (73) Crown Packaging Technology, Inc. Zwitserland (CH) te ALSIP, IL 60803-2599, (72) FAULON, Loic te 78224 SINGENVerenigde Staten van Amerika BEUREN, BONDSREPUBLIEK (US) DUITSLAND (DE) (72) DUNWOODY, Paul Robert te SCHOLL, Peter te 87452 WANTAGE OXFORDSHIRE OX12 ALTUSRIED, BONDSREPUBLIEK 9EU, GROOT BRITTANNIË (GB) DUITSLAND (DE) (51) B65D 19/40 (51) B65D 85/36 B65D 19/38

Nummer 01/15

77

(11) EP2759485 (21) EP14000332.8 (22) 29.01.2014 (31) 102013001484 (32) 29.01.2013 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Transportpalette für Druckgasflaschen (47) 19.08.2015 (73) Messer GasPack GmbH te 47803 KREFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Staten van Amerika (US)

(51) F16L 57/00 E21B 17/00 B65D 59/06 B65D 59/02 EP2516288 EP10770639.2 25.10.2010 2003992

(11) EP2318284

(32) 21.12.2009

(21) EP09740459.4

(33) Nederland

(22) 12.08.2009

(54) WELLBORE PIPE PROTECTION DEVICE

(32) 05.09.2008 (33) Frankrijk (54) HOUSSE DE RANGEMENT SOUS VIDE, ET SAC DE RANGEMENT ET/OU DE TRANSPORT INTÉGRANT UNE TELLE HOUSSE

(47) 19.08.2015 (73) Pipe-proteq Holding B.V. te 7811 GJ EMMEN

(11) EP2588386

(73) Cie Europe te 59160 LOMME, Frankrijk (FR)

(21) EP11739213.4 (22) 28.06.2011

(72) EPICUREO, Giulio te 59800 LILLE, (31) Frankrijk (FR) (32) (51) B65D 41/04 (33) B65D 41/02 (54) A46B 17/04 A46B 11/00 A45D 34/04 (47) A45D 34/00 (73) (21) EP13715451.4 (22) 06.02.2013 (31) TO20120110 (32) 09.02.2012 (33) Italië

(51) B65D 77/20

(11) (72) LÜBBERS, Gerardus, Bernardus te (21) NL-7765 BA WEITEVEEN (22) (51) B65D 75/32 (31)

(47) 19.08.2015

(11) EP2812261

TAUNUS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HIELMANN, Oliver te 65824 SCHWALBACH AM TAUNUS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BECK, Christoph, Wolfgang Siegfried te 53881 EUSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FRIAS, Lucio te CINCINNATI, OHIO 45224, Verenigde Staten van Amerika (US) HEBBELER, Sarah, Ann te CINCINNATI, OHIO 45202, Verenigde Staten van Amerika (US) RETHSCHULTE, Thomas te 49525 LENGERICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HAIMERL, Rudolph te 94357 KONZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STAHL, Alfons te 94357 KONZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) HATTON, Jason, D. te ESSEXVILLE, MI 48732, Verenigde Staten van Amerika (US) GAUS, David, J. te SAGINAW, MI 48602, Verenigde Staten van Amerika (US) HESS, John, Miller, III te MIDLAND, MI 48640, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Kriese, Alexander te 2500 BADEN (11) BEI WIEN, Oostenrijk (AT) (21) (51) B65D 85/18 (22) B65D 81/20 (31) B65D 33/02

(31) 0855988

1 januari 2015

EP2479120 EP12152023.3 21.01.2012 1150475

(32) 21.01.2011 (33) Frankrijk

30.06.2010

(54) Verschlußsystem zum Verschließen der Öffnung eines Behältnisses

Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.08.2015

BLISTER PACKAGES FOR TINTED OPHTHAMLIC LENSES

(73) Coveris Rigid (Zell) Deutschland GmbH te 56856 ZELL (MOSEL), BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

360407 P

19.08.2015 Johnson & Johnson Vision Care Inc. te JACKSONVILLE, FL 32256, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) BOWERS, Angie te JACKSONVILLE FL 32223, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Bergner, Dieter te 74676 NIEDERNHALL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65D 81/26 B65D 81/20 B65D 79/02 (11) EP1773684

(54) CONNECTION SYSTEM FOR COVERS

(51) B65D 85/16 B65D 75/58 B65D 75/56

(47) 19.08.2015

(11) EP2729383

(31) 200401134

(73) Bisio Progetti S.p.A te 15100 ALESSANDRIA, Italië (IT)

(21) EP13741957.8

(32) 21.07.2004

(22) 17.07.2013

(33) Denemarken

(72) ROSSI, Bruno te I-15100 ALESSANDRIA, Italië (IT)

(31) 201261676381 P

(51) B65D 47/20 A61M 39/24 A61J 1/20

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) A METHOD OF PACKAGING SAFETY AND RESCUE EQUIPMENT AND A PACKAGE FOR PACKAGING SAFETY AND RESCUE EQUIPMENT AND USE OF THE METHOD AND THE PACKAGE

(11) EP2704585 (21) EP11864820.3 (22) 04.05.2011

(32) 27.07.2012 (54) IMPROVED FLEXIBLE PACKAGE AND A METHOD OF MAKING SAME (47) 19.08.2015

(73) The Procter & Gamble Company (54) PORT CLOSURE SYSTEM FOR USE te CINCINNATI, OH 45202, WITH A PROBE/FEED/DRAIN TOOL Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 19.08.2015 (72) MOTSCH, Andreas, Peter te (73) AptarGroup, Inc. te CRYSTAL 65824 SCHWALBACH AM LAKE, IL 60014-9695, Verenigde

(21) EP05760787.1 (22) 18.07.2005

(47) 19.08.2015 (73) Cresto AB te 302 60 HALMSTAD, Zweden (SE) (72) JACOBSEN, Erik, Rau te S-214 22 MALMÖ, Zweden (SE) (51) B65D 81/32 B05C 17/005 A61C 5/06

Nummer 01/15 (11) EP2574572 (21) EP12190105.2 (22) 01.07.2004 (31) 10337790 04013277

78 BRIGHTON, Andrea te CITY OF INDUSTRY, CA 91748, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B65D 85/804 (11) EP2573008

1 januari 2015 arrangement for supporting load (47) 19.08.2015 (73) Oy Langh Ship Ab te 21500 PIIKKIÖ, Finland (FI)

(32) 14.08.2003 04.06.2004

(21) EP12185726.2

(72) Langh, Hans te 21500 PIIKKIÖ, Finland (FI)

(22) 24.09.2012

(51) B65F 5/00

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Europees Octrooi Bureau

(31) BS20110129

(11) EP2158142

(54) Capsule for two-component materials

(32) 26.09.2011

(21) EP08827396.6

(33) Italië

(22) 14.05.2008

(54) Capsule for making an infused drink

(31) 0701432

(47) 19.08.2015 (73) 3M Deutschland GmbH te 41453 NEUSS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 3M Innovative Properties Company te SAINT PAUL, MN 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Reidt, Dean, K. te COTTAGE GROVE, MN MINNESOTA 55016, Verenigde Staten van Amerika (US) Meyertholen, Darin, J. te WOODBURY, MN MINNESOTA 55129, Verenigde Staten van Amerika (US) Broyles, Bruce, R. te OAKDALE, MN 55128, Verenigde Staten van Amerika (US) Lee, Robert te LAKE ELMO, MN MINNESOTA 55042, Verenigde Staten van Amerika (US) Biegler, Robert, M. te WOODBURY, MN MINNESOTA 55125, Verenigde Staten van Amerika (US) Hohmann, Arno te 81369 MUNICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Peuker, Marc te 86938 SCHONDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Knee, Michael te 82380 PEISSENBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B65D 85/04 (11) EP2240389 (21) EP08868010.3 (22) 25.11.2008 (31) 18058 P 969632 (32) (33) (54) (47) (73)

(47) 19.08.2015

(32) 11.06.2007

(33) Zweden (73) Capitani S.r.l. te 22070 SOLBIATE (54) A METHOD OF MANAGING WASTE (CO), Italië (IT) AND A SYSTEM FOR COLLECTING (72) Capitani, Gionata te I-22070 WASTE SOLBIATE, COMO, Italië (IT) (47) 19.08.2015 (51) B65D 85/804 (11) EP2692664

(73) Envac AB te 112 26 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(31) 2011105599 U

(72) JOHANSSON, Jan-Erik te SE-745 92 ENKÖPING, Zweden (SE) EKHOLM, Magnus te S-431 49 MÖLNDAL, Zweden (SE)

(32) 30.03.2011

(51) B65G 1/04

(21) EP12720302.4 (22) 30.03.2012

(33) Portugal

(11) EP2862817 (54) CAPSULE INCLUDING ACTUATION (21) EP13188624.4 ELEMENT, METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING SAID CAPSULE (22) 15.10.2013 (54) Unit and procedure for (47) 19.08.2015 automated transfer of box (73) Novadelta-Comércio e Industria elements de Cafés, S.A. te 1900-264 (47) 19.08.2015 LISBOA, Portugal (PT) (73) Pharmathek S.r.L. te 37136 (72) NABEIRO, Rui Miguel te 7370-112 VERONA, Italië (IT) CAMPO MAIOR, Portugal (PT) Freire Falcão Teles Caramelo, Daniel te 1400-701 LISBOA, Portugal (PT) (51) B65D 85/804 (11) EP2650234

(72) Von Liechtenstein, Alexander te LI-9497 TRIESENBERG, Liechtenstein (LI) Zecchetto, Luigi te I-37046 MINERBE (VERONA), Italië (IT)

(31) 201131091

(51) B65G 7/08 B65F 7/00 B65F 1/14 B62B 5/00

(32) 25.10.2011

(11) EP2025626

(33) Spanje

(21) EP08160840.8

(54) SINGLE MEASURE CAPSULE FOR ESPRESSO COFFEE MACHINES

(22) 21.07.2008

(21) EP12843677.1 (22) 23.10.2012

(31) 0705651

(47) 19.08.2015

(32) 02.08.2007 (73) Inventos para Sistemas Vending, (33) Frankrijk 31.12.2007 S.L. te 08203 SABADELL, 04.01.2008 (54) Outil de positionnement d'un BARCELONA, Spanje (ES) récipient de grandes dimensions Verenigde Staten van Amerika (72) NAVARRO ALCÁNTARA, Francisco tel qu'un conteneur de poubelles Verenigde Staten van Amerika te 08208 SABADELL d'immeuble VAPOR BARRIER FOR ELECTRODE (BARCELONA), Spanje (ES) (47) 19.08.2015 PACKAGING (51) B65D 90/00 (73) TT Environnement te 69590 19.08.2015 B60P 7/08 COISE, Frankrijk (FR) Lincoln Global, Inc. te CITY OF (11) EP2597056 (72) Tisseaux, Gilles te 69590 COISE, INDUSTRY, CA 91748, Verenigde Frankrijk (FR) (21) EP12193984.7 Staten van Amerika (US)

(72) NICKLAS, James te CITY OF INDUSTRY, CA 91748, Verenigde Staten van Amerika (US) BYALL, Lisa te CITY OF INDUSTRY, CA 91748, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 23.11.2012

(51) B65H 19/29

(31) 20116185

(11) EP2202189

(32) 25.11.2011

(21) EP09180542.4

(33) Finland

(22) 23.12.2009

(54) Transport unit with support

(31) MI20082320

Nummer 01/15 (32) 24.12.2008

79 8310, Japan (JP)

1 januari 2015 (22) 19.12.2012

(33) Italië

(51) B66B 1/24

(31) 11194344

(54) Machine and method for the glueing of the trailing end of a paper roll

(11) EP2719649

(32) 19.12.2011

(21) EP11863527.5

(33) Europees Octrooi Bureau

(22) 14.04.2011

(54) RAIL PAD WITH SEAL

(54) ELEVATOR GROUP CONTROL SYSTEM

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015 (73) Gambini International S.A. te 2449 LUXEMBOURG, Luxemburg (LU) (72) Gambini, Giovanni te 56100, PISA, Italië (IT) (51) B65H 83/02 B65H 31/24 B65H 31/22

(47) 19.08.2015

(73) Mitsubishi Electric Corporation te (72) AWI ABALO, Bolom te B-1800 VILVOORDE, België (BE) TOKYO 100-8310, Japan (JP) LENS, Michel te B-1650 BEERSEL, (72) MITSUDA, Masayuki te NAGOYABelgië (BE) SHI AICHI 461-8670, Japan (JP) (51) B66B 1/34

(11) EP1932792

(11) EP2700603

(21) EP07024293.8

(21) EP13165302.4

(22) 14.12.2007

(22) 25.04.2013

(31) 2006338254

(31) 1255058

(32) 15.12.2006

(32) 31.05.2012

(33) Japan

(33) Frankrijk

(54) Paper sheets storage and paper sheets handling apparatus

(54) Procédé de détermination de la position d'une cabine d'ascenseur et dispositif correspondant

(47) 19.08.2015 (73) Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp. te TOKYO 1410032, Japan (JP) (72)

(51)

(11) (21) (22) (31) (32)

(73) HF Holding S.A. te 1400 NIVELLES, België (BE)

(47) 19.08.2015

(51) B67B 3/00 B67B 1/03

(11) EP2687478 (21) EP13177151.1 (22) 19.07.2013 (31) 102012106532 (32) 19.07.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung und Verfahren zur Behandlung von Verschlüssen für Behälter (47) 19.08.2015

(73) OCTE te 28170 CHATEAUNEUF EN (73) Krones AG te 93073 NEUTRAUBLING, THYMERAIS, Frankrijk (FR) Ichikawa, Hiroshi te TOKYO 100BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 8220, Japan (JP) (72) Marty, Jacques te 81580 SOUAL, (DE) Shibata, Shinji te TOKYO 100Frankrijk (FR) (72) Laumer, Roland te 93073 8220, Japan (JP) (51) B66B 3/00 NEUTRAUBLING, Kadowaki, Minoru te TOKYO 100B66B 1/34 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 8220, Japan (JP) B66B 1/24 (DE) Kato, Riichi te TOKYO 100-8220, Klepatz, Sebastian te 93073 (11) EP2266909 Japan (JP) NEUTRAUBLING, (21) EP08740715.1 B65H 75/10 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND B65H 19/30 (22) 21.04.2008 (DE) B65H 19/22 Söllner, Jürgen te 93073 (54) ELEVATOR SYSTEM, ELEVATOR NEUTRAUBLING, EP2688823 CONTROL DEVICE AND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DESTINATION FLOOR RECEPTION EP12709890.3 (DE) TERMINAL DEVICE 22.03.2012 (51) G01M 3/40 (47) 19.08.2015 MI20110467 B67B 3/26 (73) Mitsubishi Electric Corporation te 24.03.2011 (11) EP2365309 TOKYO 100-8310, Japan (JP)

(33) Italië

(47) 19.08.2015

(72) TOKURA, Sakurako te TOKYO 100- (21) EP11157561.9 8310, Japan (JP) (22) 09.03.2011 (51) B66B 17/12 (31) PD20100072 (11) EP2781481 (32) 09.03.2010

(73) NO.EL. S.R.L. te 28060 SAN PIETRO MOSEZZO NO, Italië (IT)

(21) EP13159939.1

(33) Italië

(22) 19.03.2013

(54) Method for controlling the sealing of a cap on a container and apparatus for controlling the above-mentioned sealing

(54) SPINDLE FOR WINDING UP CORELESS ROLLS OF A PLASTIC FILM

(72) PELLENGO GATTI, Roberto te I28060 SAN PIETRO MOSEZZO, Italië (IT)

(54) A counterweight arrangement for an elevator

(51) B66B 1/24 B66B 1/18

(73) KONE Corporation te 00330 HELSINKI, Finland (FI)

(11) EP2168898

(72) Albu, Razvan te 01600 VANTAA, Finland (FI) Lehikoinen, Erno te 09430 SAUKKOLA, Finland (FI) Forsström, Niko te 00330 HELSINKI, Finland (FI)

(21) EP07790689.9 (22) 12.07.2007 (54) ELEVATOR SYSTEM (47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) Mitsubishi Electric Corporation te (51) E01B 9/68 B66C 7/08 CHIYODA-KU TOKYO 100-8310, Japan (JP) (11) EP2794994 (72) TOKURA, Sakurako te TOKYO 100- (21) EP12816264.1

(47) 19.08.2015 (73) Convel S.r.l. te 36031 DUEVILLE (VI), Italië (IT) (72) Gallo, Andrea te I-36030, COSTABISSARA (VI), Italië (IT) Lovato, Giovanni te I-36010, MONTICELLO CONTE OTTO (VI), Italië (IT) (51) B81B 3/00 (11) EP2803633 (21) EP14168396.1 (22) 15.05.2014

Nummer 01/15

80

(31) 102013209234 (32) 17.05.2013 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung mit einem schwingfähig aufgehängten optischen Element (47) 19.08.2015 (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Gu-Stoppel, Shanshan te 25524 ITZEHOE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Quenzer, Hans Joachim te 25524 ITZEHOE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Janes, Joachim te 25524 ITZHOE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B81C 99/00 B29C 39/26 B29C 39/00 B29C 33/56 B29C 33/42 B01L 3/00 (11) EP2512978 (21) EP09768532.5 (22) 14.12.2009

(US) (51) F01K 25/10 C01C 1/04 C01B 3/48 C01B 3/38 C01B 3/34 C01B 3/02 (11) EP2473439 (21) EP10723001.3 (22) 17.05.2010 (31) 09169330 (32) 03.09.2009 (33) Europees Octrooi Bureau

(11) EP2630078 (21) EP11834880.4 (22) 13.10.2011 (31) PCT/US2010/053533 (32) 21.10.2010 (33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) NANO-SCALE STRUCTURES (47) 19.08.2015 (73) Hewlett-Packard Development Company, L.P. te HOUSTON, TX 77070, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) MARDILOVICH, Peter te CORVALLIS OREGON 97330, Verenigde Staten van Amerika (US) WEI, Qingqiao te CORVALLIS OREGON 97330, Verenigde Staten van Amerika (US) FULLER, Anthony M. te CORVALLIS OREGON 97330, Verenigde Staten van Amerika

MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KERN, Matthias te 76135 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KOLIOS, Grigorios te 67435 NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C01B 33/035 C01B 31/04 (11) EP2505555 (21) EP12173364.6 (22) 14.09.2009

(31) 2008236178 (54) WASTE HEAT RECOVERY IN A (32) 16.09.2008 CHEMICAL PROCESS AND PLANT, (33) Japan PARTICULARLY FOR THE SYNTHESIS OF AMMONIA (54) Method of refining carbon parts for production of polycrystalline (47) 19.08.2015 silicon (73) CASALE SA te 6900 LUGANO, (47) 19.08.2015 Zwitserland (CH) (72) FILIPPI, Ermanno te CH-6976 CASTAGNOLA, Zwitserland (CH) OSTUNI, Raffaele te I-20125 MILANO, Italië (IT) (51) C01B 31/18 C01B 31/02 C01B 3/34

(73) Mitsubishi Materials Corporation te TOKYO, Japan (JP) (72) Narukawa, Mitsutoshi te YOKKAICHI-SHI, MIE, Japan (JP) Watabe, Kenichi te YOKKAICHISHI, MIE, Japan (JP)

05.07.2012

(51) C02F C02F C02F C02F C02F

102011106642

(11) EP2282974

05.07.2011

(21) EP09731095.7

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 06.04.2009

VERFAHREN ZUR SYNTHESEGASERZEUGUNG

(31) 5722008

19.08.2015

(33) Oostenrijk

(11) EP2729405

(21) (54) CAST POLYMER LAYER WITH HIGH (22) ASPECT RATIO (31) (47) 19.08.2015 (32) (73) SICPA HOLDING SA te 1008 (33) PRILLY, Zwitserland (CH) (54) (72) CIAMPINI, Davide te I-11020 ARNAD (AO), Italië (IT) VITALBO, Luigi te I-11020 ARNAD (47) (AO), Italië (IT) (73) (51) B82Y 40/00 B82B 3/00 B82B 1/00

1 januari 2015

EP12734811.8

Linde Aktiengesellschaft te 80331 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) MASS, Hans-Jürgen te 01328 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GÖKE, Volker te 82538 GERETSRIED, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MACHHAMMER, Otto te 68163 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GUZMANN, Marcus te 82541 MÜNSING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHNEIDER, Christian te 68161 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HORMUTH, Wolfgang Alois te 67487 ST MARTIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BODE, Andreas te 68163 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KLINGLER, Dirk te 68163

3/06 103/42 101/16 101/10 1/42

(32) 11.04.2008 (54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BIOLOGISCHEN AUFBEREITUNG VON WASSER IN SCHWIMMBECKEN (47) 19.08.2015 (73) Biotop Landschaftsgestaltung Gesellschaft M.B.H. te 3411 WEIDLING, Oostenrijk (AT) (72) PETRICH, Peter te A-3400 KLOSTERNEUBURG, Oostenrijk (AT) (51) C02F C02F C02F C02F C02F C02F C02F

3/32 3/22 3/10 3/04 103/00 1/44 1/28

(11) EP2475624 (21) EP10734807.0 (22) 11.06.2010 (31) 0910685 (32) 20.06.2009 (33) GROOT BRITTANNIË (54) APPARATUS AND METHOD FOR DISPOSAL AND TREATMENT OF WASTE WATER, SEWAGE AND/OR

Nummer 01/15 EFFLUENT (47) 19.08.2015 (73) Webb, Colin Gavin Edward te SELBY, NORTH YORKSHIRE YO8 6PX, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Webb, Colin Gavin Edward te SELBY, NORTH YORKSHIRE YO8 6PX, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) F23G 7/00 F23G 5/02 C02F 11/04 C02F 101/30 C02F 1/20 (11) EP2463240 (21) EP10193889.2 (22) 07.12.2010

81 (32) 23.11.2004 11.02.2005 (33) Nederland Nederland (54) ENAMEL COMPOSITION, ASSEMBLY AND USE THEREOF ON A SUBSTRATE SURFACE (47) 19.08.2015 (73) Ferro Techniek Holding B.V. te 7011 AT GAANDEREN (72) KAASTRA, Simon te NL-7091 HV DINXPERLO MEINEN, Rudi te NL-7122 MG AALTEN

EP1680372 EP04765795.2

(11) EP2445801

04.10.2004

(21) EP10726494.7

03022609 0400084

(22) 22.06.2010

(73) Veolia Water Solutions & Technologies Support te 94417 (32) 06.10.2003 SAINT-MAURICE CEDEX, Frankrijk 07.01.2004 (FR) (33) Europees Octrooi Bureau (72) v.d. Lubbe, Jeroen te 2623 EW Frankrijk DELFT (54) FEUERSCHUTZT RE UND Heffernan, Barry te 2611 NR FEUERSCHUTZEINLAGE HIERFÜR DELFT (51) G02B 6/028 C03B 37/025 (11) EP2415719

(47) 19.08.2015

(73) SAINT-GOBAIN ISOVER te 92400 COURBEVOIE, Frankrijk (FR)

(72) KELLER, Horst te 69259 WILHELMSFELD, 30.03.2009 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) METHOD FOR CONTROLLING BEYER, Ralph te 19326 WEISIN, DIAMETER OF GRIN LENS FIBER BONDSREPUBLIEK DUITSLAND AND FIBER DRAWING EQUIPMENT (DE) 19.08.2015 BERNARD, Jean-Luc te F-60600 Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. GIANCOURT BREUIL LE VERT, te SHINAGAWA-KU, TOKYO, Japan Frankrijk (FR) (JP) AMANNT, Gerald te 1010 LAUSANNE, Zwitserland (CH) FUKUDA, Toshiaki te KAWASAKISHI KANAGAWA 210-0863, Japan (51) F24C 15/10 (JP) C03C 23/00

(21) EP09842948.3 (22) (54)

(47) (73)

(72)

(51) G02B 6/028 G02B 3/00 C03B 37/027 (11) EP2415720 (21) EP09842949.1

BUÑUEL MAGDALENA, Miguel Angel te E-50017 ZARAGOZA, Spanje (ES) ESTER SOLA, Francisco Javier te E-50001 ZARAGOZA, Spanje (ES) GARCIA JIMENEZ, Jose-Ramon te E-50009 ZARAGOZA, Spanje (ES) GARCIA MARTINEZ, Jose Andres te E-50014 ZARAGOZA, Spanje (ES) PEREZ CABEZA, Pilar te E-50008 ZARAGOZA, Spanje (ES) PLANAS LAYUNTA, Fernando te E50009 ZARAGOZA, Spanje (ES) (51) C04B 40/06 C04B 26/04 C04B 111/00 C04B 103/00 B65D 65/46

(51) E06B 5/16 C03C 13/00

(11) (54) Installation and process for recovering methane from a liquid (21) effluent (22) (47) 19.08.2015 (31)

1 januari 2015

C03C 17/36 B44C 1/22 B23K 26/40 B23K 26/36 B23K 26/06 B23K 26/00

(22) 30.03.2009

(11) EP2651844

(54) METHOD FOR DRAWING GRIN LENS FIBER

(21) EP11808718.8 (22) 13.12.2011

(31) 0903016 (32) 22.06.2009 (33) Frankrijk (54) CONTENEUR HYDROSOLUBLE, SON PROCEDE DE FABRICATION ET SON UTILISATION POUR LA FABRICATION D'UN CIMENT (47) 19.08.2015 (73) Sika Technology AG te 6340 BAAR, Zwitserland (CH) Dexel te 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS, Frankrijk (FR) (72) BURGALS, Frédéric te F-30110 LE PRADEL, Frankrijk (FR) THOMAS, Vincent te F-30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX, Frankrijk (FR) (51) C04B 28/02 C04B 111/20 C04B 103/67 A01N 25/34 A01N 25/00 (11) EP1954646 (21) EP06819225.1 (22) 02.11.2006 (31) 0511115 0607122 (32) 02.11.2005 03.08.2006 (33) Frankrijk Frankrijk

(54) BIOCIDAL STRUCTURAL BARRIER (31) 201031856 (BSB) (73) Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (47) 19.08.2015 te SHINAGAWA-KU, TOKYO, Japan (32) 16.12.2010 (33) Spanje (JP) (73) Sep Innovaterm te F-33800 (54) VERFAHREN ZUM AUSBILDEN BORDEAUX, Zwitserland (CH) (72) FUKUDA, Toshiaki te KAWASAKIEINER KOCHFELDPLATTE FÜR EIN BASF SE te 67056 SHI KANAGAWA 210-0863, Japan KOCHFELD LUDWIGSHAFEN, (JP) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 19.08.2015 (51) C03C 8/10 (DE) (73) BSH Hausgeräte GmbH te 81739 (11) EP1831120 (72) SANZ, Daniel te F-33640 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (21) EP05808395.7 AYGUEMORTE LES GRAVES, DUITSLAND (DE) Frankrijk (FR) (22) 23.11.2005 (72) ALAMAN AGUILAR, Jorge te ECAZENEUVE, Eric te F-33115 (31) 1027571 50008 ZARAGOZA, Spanje (ES) PYLA SUR MER, Frankrijk (FR) 1028258 (47) 19.08.2015

Nummer 01/15

82

(51) E04F 13/00 C09D 5/02 C09D 1/04 C04B 28/10 C04B 28/02 C04B 26/02

(21) EP04723001.6

(11) EP2216306 (21) EP10152699.4

(54) PROCESS FOR PRODUCING ISOPRENE

(22) 04.02.2010

(47) 19.08.2015

(31) 102009007911

(73) Kuraray Co., Ltd. te OKAYAMA 710-8622, Japan (JP)

(32) 06.02.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VISKOSE, KORNHALTIGE AUSHÄRTENDE BESCHICHTUNGSMASSE (47) 19.08.2015 (73) STO SE & Co. KGaA te 79780 STÜHLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Böhler, Joachim te 79848 BONNDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Dunklau, Günter te 25761 BÜSUM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Holder, Theresia te 79761 TIENGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07C 11/06 C07C 11/04 C07C 1/20 (11) EP2358652 (21) EP09796942.2 (22) 25.11.2009 (31) 102008061300 (32) 11.12.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES C3H6 UND C2H4 ENTHALTENDEN PRODUKTS (47) 19.08.2015 (73) Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH te 60439 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 24.03.2004 (31) 2003095152 (32) 31.03.2003 (33) Japan

(72) YAMADA, Osamu c/o KURARAY CO., LTD. te TOKYO 100-8115, Japan (JP) KUSANO, Manabu te IBARAKI 314-0197, Japan (JP) TAKAYANAGI, Nobuo te IBARAKI 314-0197, Japan (JP) ARIMOTO, Hideki te TAINAI-SHI, NIIGATA 959-2691, Japan (JP) (51) C07C 5/22 C07C 13/18 (11) EP2532638 (21) EP11004626.5 (22) 07.06.2011 (54) Verfahren zur Isomerisierung (47) 19.08.2015 (73) Merck Patent GmbH te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Wächtler, Andreas, Dr. te 64295 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schäfer, Ralf te 63225 LANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ambrosius, Klaus, Dr. te 64807 DIEBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

1 januari 2015 C07C 67/10 C07C 31/38 C07C 29/128 (11) EP2734493 (21) EP12735152.6 (22) 16.07.2012 (31) 11174510 201161509800 P (32) 19.07.2011 20.07.2011 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG 2,2-DIFLUORETHANOL (47) 19.08.2015 (73) Bayer Intellectual Property GmbH te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MÜLLER, Thomas, Norbert te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LUI, Norbert te 51519 ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MOCZARSKI, Stefan te 51069 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07C 29/149 B01J 35/10 B01J 35/02 B01J 23/80 (11) EP1338587 (21) EP03002604.1 (22) 10.02.2003 (31) 10207443 (32) 22.02.2002

(51) C07C 25/18 C07C 25/13 C07C 17/358

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2532641

(47) 19.08.2015

(21) EP11004625.7

(73) LANXESS Deutschland GmbH te 50569 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 07.06.2011 (54) Verfahren zur Isomerisierung

(47) 19.08.2015 (72) BUCHOLD, Henning te 63452 (73) Merck Patent GmbH te 64293 HANAU, BONDSREPUBLIEK DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) KÖMPEL, Harald te 63263 NEUISENBURG, BONDSREPUBLIEK (72) Maillard, David, Dr. te 64285 DUITSLAND (DE) DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK POHL, Sven te 60388 FRANKFURT DUITSLAND (DE) A.M., BONDSREPUBLIEK Kriegbaum, Markus te 64319 DUITSLAND (DE) PFUNGSTADT/HAHN, ROTHAEMEL, Martin te 60437 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND FRANKFURT AM MAIN, (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Wächtler, Andreas, Dr. te 64295 (DE) DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK WAGNER, Ulrich te 06406 DUITSLAND (DE) BERNBURG, BONDSREPUBLIEK Krattinger, Philipp, Dr. te 64291 DUITSLAND (DE) DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07C 2/88 Schäfer, Ralf te 63225 LANGEN, C07C 11/18 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C07C 1/24 (DE) (11) EP1614671 (51) C07C 69/63

(54) Verfahren zur Herstellung von Alkoholen

(72) Prinz, Thomas, Dr te 51371 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kintrup, Jürgen, Dr. te 51373 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schulze Tilling, Andreas, Dr. te LEAGUE CITY, TX 77573, Verenigde Staten van Amerika (US) Jentsch, Jörg-Dietrich, Dr. te 47799 KREFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) John, Gerald, Dr. te 40547 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Gross, Hans-Jürgen, Dr. te 47259 DUISBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Giffels, Guido, Dr. te 53177 BONN, BONDSREPUBLIEK

Nummer 01/15 DUITSLAND (DE) (51) C07C 31/20 C07C 29/60 C07C 27/06 C01B 3/32 C01B 3/20 B01J 23/89 (11) EP2565176 (21) EP12188865.5 (22) 07.05.2007 (31) 798484 P (32) 08.05.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Methods for generating polyols (47) 19.08.2015 (73) Virent, Inc. te MADISON WI 53704, Verenigde Staten van Amerika (US)

83 OXIDATION (47) 19.08.2015 (73) GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V. te SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON 66265, Mexico (MX)

(11) EP2297078 (21) EP09745721.2 (22) 12.05.2009 (31) 08008829 08012216 08166175 (32) 13.05.2008 07.07.2008 09.10.2008 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) ALLYL AND PROPARGYL ETHERS (47) 19.08.2015 (73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE HEERLEN (72) BONRATH, Werner te 79115 FREIBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KUENZI, Rolf te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (51) C07C 63/26 C07C 51/235 C07C 51/21 (11) EP1786750 (21) EP05794867.1 (22) 29.08.2005 (31) 606866 P 631356 P 154237 (32) 02.09.2004 29.11.2004 16.06.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) OPTIMIZED LIQUID-PHASE

KATALYSIERTE GASPHASENPARTIALOXIDATION (47) 19.08.2015 (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) WONDERS, Alan, George te KINGSPORT, TN 37660, Verenigde (72) DIETERLE, Martin te 68167 Staten van Amerika (US) MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK PARTIN, Lee, Reynolds te DUITSLAND (DE) KINGSPORT, TN 37663, Verenigde MÜLLER-ENGEL, Klaus Joachim te Staten van Amerika (US) 76297 STUTENSEE, STRASSER, Wayne, Scott te BONDSREPUBLIEK DUITSLAND KINGSPORT, TN 37660, Verenigde (DE) Staten van Amerika (US) PETZOLDT, Jochen te 67273 DE VREEDE, Marcel te NL-2993 WEISENHEIM AM BERG, HE BARENDRECHT BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07C 63/26 HAMMON, Ulrich te 68163 C07C 51/235 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK (11) EP1786753 DUITSLAND (DE) (21) EP05793922.5 (51) C07C 51/25

(72) Cortright, Randy D te MADISON, WI WISCONSIN 53726, Verenigde (22) 29.08.2005 Staten van Amerika (US) (31) 606839 P (51) C07C 45/51 631472 P C07C 43/303 154448 C07C 41/58 C07C 41/54 C07C 403/10 C07C 403/02

1 januari 2015

(32) 02.09.2004 29.11.2004 16.06.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) OPTIMIZED LIQUID-PHASE OXIDATION (47) 19.08.2015 (73) GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V. te SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON 66265, Mexico (MX)

C07C 253/18

(11) EP1881952 (21) EP06755164.8 (22) 11.05.2006 (31) 102005022798 679971 P (32) 12.05.2005 12.05.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG WENIGSTENS EINES ZIELPRODUKTES DURCH PARTIELLE OXIDATION UND/ODER AMMOXIDATION VON PROPYLEN (47) 19.08.2015

(73) BASF SE te 67056 (72) WONDERS, Alan, George te LUDWIGSHAFEN, KINGSPORT, TN 37660, Verenigde BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Staten van Amerika (US) (DE) LAVOIE, Gino, Georges te KINGSPORT, TN 37664, Verenigde (72) DIEFENBACHER, Armin te 76726 Staten van Amerika (US) GERMERSHEIM, SUMNER, Charles, Edwan, Jr. te BONDSREPUBLIEK DUITSLAND KINGSPORT, TN 37664, Verenigde (DE) Staten van Amerika (US) HECHLER, Claus te 67063 LUDWIGSHAFEN, (51) C07C 51/25 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP1856022 (DE) ADAMI, Christoph te 69469 (21) EP06708581.1 WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK (22) 01.03.2006 DUITSLAND (DE) (31) 102005009882 DIETERLE, Martin te 68167 656881 P MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK 102005017050 DUITSLAND (DE) 670289 P (51) C07C 69/96 (32) 01.03.2005 C07C 68/06 01.03.2005 (11) EP2125693 12.04.2005 12.04.2005 (21) EP08708008.1 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 21.01.2008 Verenigde Staten van Amerika (31) 07100959 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (32) 23.01.2007 Verenigde Staten van Amerika (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG (33) Europees Octrooi Bureau WENIGSTENS EINER (54) PROCESS FOR THE PREPARATION ORGANISCHEN ZIELVERBINDUNG OF DIARYL CARBONATE. DURCH HETEROGEN (47) 19.08.2015

Nummer 01/15 (73) Shell Internationale Research Maatschappij B.V. te 2596 HR DEN HAAG

84 AND RELATED METHODS (47) 19.08.2015

(73) Dow Global Technologies LLC te (74) drs. Matthezing c.s. te Den Haag MIDLAND, MI 48674, Verenigde (72) VAN DER HEIDE, Evert te NL-1031 Staten van Amerika (US) CM AMSTERDAM (72) DO, David te BRENTWOOD CA NISBET, Timothy Michael te NL94513, Verenigde Staten van 1031 CM AMSTERDAM Amerika (US) VAPORCIYAN, Garo Garbis te DOMKE, Christopher, H. te HOUSTON, TEXAS 77079, ROSHARON TX 77583, Verenigde Verenigde Staten van Amerika Staten van Amerika (US) (US) LOPEZ-TOLEDO, Jacinto te LAKE VROUWENVELDER, Cornelis JACKSON TX 77566, Verenigde Leonardo Maria te NL-1031 CM Staten van Amerika (US) AMSTERDAM PETRAITIS, David, M. te (51) C07C 205/06 C07C 201/14 C07C 201/08 (11) EP1713756 (21) EP05701305.4 (22) 02.02.2005 (31) 102004005913 (32) 05.02.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON DINITROTOLUOL (47) 19.08.2015 (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BÜTTNER, Johannes te 01945 RUHLAND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MACKENROTH, Wolfgang te 67089 BAD DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HERMANN, Heinrich te 50858 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KONIECZNY, Peter te 14513 TELTOW, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GEBAUER, Jürgen te 53840 TROISDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D 241/00 C07C 215/14 C07C 215/12 C07C 215/08 C07C 213/04 C07C 211/14 C07C 211/10 C07C 209/86 C07C 209/60 C07C 209/16 (11) EP2346810 (21) EP09764106.2 (22) 06.10.2009 (31) 195405 P (32) 06.10.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

1 januari 2015 (31) 230380 P (32) 31.07.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PROCESS FOR REDUCTIVE AMINATION OF ALIPHATIC CYANOALDEHYDES TO ALIPHATIC DIAMINES (47) 19.08.2015 (73) Dow Global Technologies LLC te MIDLAND, MI 48674, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) MOLITOR, Erich te MIDLAND MI 48640, Verenigde Staten van Amerika (US) HICKMAN, Daniel te MIDLAND MI COVINGTON LA 70433, Verenigde 48642, Verenigde Staten van Staten van Amerika (US) Amerika (US) SRNAK, Thomas, Z. te FEIST, Shawn te MIDLAND MI ARLINGTON HEIGHTS IL 60004, 48642, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (US) MOLZAHN, David te MIDLAND MI UMBERGER, Pamla, R. te 48642, Verenigde Staten van DECEASED, Verenigde Staten van Amerika (US) Amerika (US) SANTHANY, Stacie te AUBURN MI (51) C07C 211/18 48611, Verenigde Staten van C07C 211/09 Amerika (US) C07C 209/48 SCHUITMAN, Abraham te C07C 209/26 MIDLAND MI 48642, Verenigde (11) EP2488482 Staten van Amerika (US) (21) EP10739810.9 (51) C07D 295/185 (22) 30.07.2010 (31) 230362 P (32) 31.07.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PROCESS FOR IMPROVING THE CATALYTIC ACTIVITY OF CATALYST SYSTEMS FOR REDUCTIVE AMINATION OF ALIPHATIC CYANOALDEHYDES TO ALIPHATIC DIAMINES (47) 19.08.2015 (73) Dow Global Technologies LLC te MIDLAND, MI 48674, Verenigde Staten van Amerika (US)

C07D 295/023 C07C 233/11 C07C 231/10

(11) EP2370395 (21) EP09752372.4 (22) 17.11.2009 (31) 08169717 (32) 21.11.2008 (33) Europees Octrooi Bureau (54) PROCESS FOR PREPARING SECONDARY AMIDES BY CARBONYLATION OF A CORRESPONDING TERTIARY AMINE

(72) HICKMAN, Daniel te MIDLAND MI (47) 19.08.2015 48642, Verenigde Staten van (73) Taminco te 9000 GENT, België Amerika (US) (BE) FEIST, Shawn te MIDLAND MI (72) ROOSE, Peter te 9831 SINT48642, Verenigde Staten van MARTENS-LATEM, België (BE) Amerika (US) SRASRA, Mondher te 3050 OUDMOLITOR, Erich te MIDLAND MI HEVERLEE, België (BE) 48640, Verenigde Staten van JACOBS, Pierre te 1755 GOOIK, Amerika (US) België (BE) MOLZAHN, David te MIDLAND MI SELS, Bert te 2490 BALEN, België 48642, Verenigde Staten van (BE) Amerika (US) TIELEN, Maria, Christina, Jacoba SANTHANY, Stacie te AUBURN MI te 3210 LINDEN, België (BE) 48611, Verenigde Staten van MOONEN, Kristof te 9220 Amerika (US) HAMME, België (BE) SCHUITMAN, Abraham te VANDEN EYNDE, Ivan te 9000 MIDLAND MI 48642, Verenigde GENT, België (BE) Staten van Amerika (US) (51) C07C 211/18 C07C 209/48 C07C 209/26

(54) METHODS FOR MAKING (11) EP2459515 ETHANOLAMINE(S) AND (21) EP10739812.5 ETHYLENEAMINE(S) FROM ETHYLENE OXIDE AND AMMONIA, (22) 30.07.2010

(51) C07D 209/48 C07C 47/198 C07C 323/61 C07C 323/60 C07C 323/59 C07C 323/58 C07C 323/53

Nummer 01/15 C07C C07C C07C C07C C07C C07C C07C C07C C07C C07C C07C C07C C07C C07C

319/20 319/18 265/10 263/12 247/22 239/20 233/91 233/52 231/12 231/10 231/08 227/04 205/55 201/12

(11) EP2301911 (21) EP09754771.5 (22) 28.05.2009 (31) 2008143226 2008311543 (32) 30.05.2008 05.12.2008 (33) Japan Japan (54) PROCESS FOR PRODUCING OSELTAMIVIR PHOSPHATE AND INTERMEDIATE COMPOUND (47) 19.08.2015 (73) Sumitomo Chemical Company, Limited te TOKYO 104-8260, Japan (JP)

85 GENIX, Pierre te F-69004 LYON, Frankrijk (FR) (51) C07C 251/44 C07C 249/04 (11) EP1364940 (21) EP02710421.5 (22) 31.01.2002 (31) 2001024093 2001024094 (32) 31.01.2001 31.01.2001 (33) Japan Japan (54) PROCESS FOR PRODUCING CYCLOHEXANONE OXIME (47) 19.08.2015 (73) Asahi Kasei Kabushiki Kaisha te OSAKA-SHI, OSAKA 530-8205, Japan (JP) (72) SUZUKI, Ken te KURASHIKI-SHI, OKAYAMA 710-0847, Japan (JP) NAGAHARA, Hajime te KURASHIKI-SHI, OKAYAMA 7100841, Japan (JP)

(32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(47) 19.08.2015 (73) STEPAN COMPANY te NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BERNHARDT, Randal, J. te ANTIOCH IL 60002, Verenigde Staten van Amerika (US) ALONSO, Lourdes, R. te DEERFIELD 60015, Verenigde Staten van Amerika (US) DADO, Gregory, P. te CHICAGO, IL 60657, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01N 33/58 G01N 33/532 C07K 1/13 C07C 327/28 C07C 323/60 C07C 319/02 (11) EP1951316 (21) EP06838327.2

(11) EP2427428

(31) 739794 P

(21) EP10721387.8

(32) 23.11.2005

(22) 21.11.2006

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Molecular conjugate (47) 19.08.2015 (73) Ventana Medical Systems, Inc. te TUCSON, ARIZONA 85755, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) O-IMINO-ISO-UREA COMPOUNDS (72) BIENIARZ, Christopher te AND POLYMERIZABLE TUCSON, AZ 85718, Verenigde COMPOSITIONS THEREOF Staten van Amerika (US) 05356201 ASHWORTH-SHARPE, Julia te (47) 19.08.2015 22.11.2005 TUCSON, AZ 85737, Verenigde (73) BASF SE te 67056 Europees Octrooi Bureau Staten van Amerika (US) LUDWIGSHAFEN, KERNAG, Casey, A. te TUCSON, NEW N-(1-METHYLBONDSREPUBLIEK DUITSLAND AZ 85743, Verenigde Staten van 2PHENYLETHYL)BENZAMIDE (DE) Amerika (US) DERIVATIVES (72) NESVADBA, Peter te CH-1723 KOSMEDER, Jerome, W. te 19.08.2015 MARLY, Zwitserland (CH) TUCSON, AZ 85750, Verenigde BUGNON FOLGER, Lucienne te Bayer Intellectual Property GmbH Staten van Amerika (US) CH-4148 PFEFFINGEN, te 40789 MONHEIM AM RHEIN, LEFEVER, Mark te ORO VALLEY Zwitserland (CH) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND AZ 85737, Verenigde Staten van CARROY, Antoine te F-74270 (DE) Amerika (US) MARLIOZ, Frankrijk (FR) MANSFIELD, Darren te 51429 (51) C12P 23/00 FALLER, Marc te F-68220 BERGISCH GLADBACH, C12N 15/01 HEGENHEIM, Frankrijk (FR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C09B 61/00 SPONY, Bruno te F-68130 (DE) C07C 403/24 WAHLBACH, Frankrijk (FR) COQUERON, Pierre-Yves te FB01D 11/02 (51) C11D 1/12 69003 LYON, Frankrijk (FR) A61Q 19/00 C07C 309/17 RIECK, Heiko te 51399 A61P 39/06 BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK (11) EP2382188 A61P 17/18 DUITSLAND (DE) A61K 8/99 (21) EP09790693.7 DESBORDES, Philippe te F-69007 A61K 8/35 (22) 21.07.2009 LYON, Frankrijk (FR) A61K 35/74 VILLIER, Alain te F-69660 (31) PCT/US2009/003160 A61K 31/122 COLLONGES AU MONT D'OR, A23L 1/303 (32) 21.01.2009 Frankrijk (FR) A23L 1/30 (33) World Intellectual Property GROSJEAN-COURNOYER, MarieA23L 1/275 Organization (WIPO) Claire te F-69250 CURIS AU (11) EP2017262 (International Bureau of)(4) MONT D'OR, Frankrijk (FR) (21) EP07740954.8

(22) 21.11.2006 (31)

(54) AUTOMATIC OR MACHINE DISHWASHING COMPOSITIONS OF SULFONATED ESTOLIDES AND OTHER DERIVATIVES OF FATTY ACIDS AND USES THEREOF

(51) C08F 4/00 C07C 275/70

(22) 05.05.2010 (72) HAYASHI, Yujiro te TOKYO 1628601, Japan (JP) (31) 09159604 ISHIKAWA, Hayato te TOKYO 16209159664 8601, Japan (JP) (32) 07.05.2009 (51) C07C 233/65 07.05.2009 A01N 37/18 (33) Europees Octrooi Bureau (11) EP1960350 Europees Octrooi Bureau (21) EP06830065.6

1 januari 2015

Nummer 01/15 (22) 28.03.2007 (31) 2006087223 2006149794 (32) 28.03.2006 30.05.2006 (33) Japan Japan (54) PROCESS FOR PRODUCTION OF CAROTENOID (47) 19.08.2015 (73) Nippon Oil Corporation te TOKYO 105-8412, Japan (JP)

86 MATHEWS, Christopher, John te BRACKNELL BERKSHIRE RG42 6EY, GROOT BRITTANNIË (GB) GOVENKAR, Mangala te GOA, India (IN) CORDINGLEY, Matthew, Robert te BRACKNELL BERKSHIRE RG42 6EY, GROOT BRITTANNIË (GB) RUSSELL, Claire, Janet te BRACKNELL BERKSHIRE RG42 6EY, GROOT BRITTANNIË (GB) TYTE, Melloney te BRACKNELL BERKSHIRE RG42 6EY, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) ISHIZAKI, Tomoyuki te CHIYODA KU, TOKYO 101-8101, Japan (JP) ISHIKAWA, Satoru te CHIYODA KU, TOKYO 101-8101, Japan (JP) TSUBOKURA, Akira te YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 2310815, Japan (JP) HIRASAWA, Kazuaki te YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 2310815, Japan (JP)

(51) C07D 498/04 C07D 471/10 C07D 207/26

(51) C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

491/18 413/06 409/06 405/06 401/06 335/02 309/12 309/04 307/26 307/12 211/96 211/94 211/32 207/48 207/08

(11) EP2346823 (21) EP09792268.6 (22) 04.09.2009 (31) 94474 P (32) 05.09.2008

1 januari 2015 JERSEY 07027, Verenigde Staten van Amerika (US) POIRIER, Marc te STEWARTSVILLE NEW JERSEY 08886, Verenigde Staten van Amerika (US) MERGELSBERG, Ingrid te MAHWAH NEW JERSEY 07430, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 207/46 (11) EP2580211 (21) EP11728598.1 (22) 14.06.2011 (31) 10196633 PCT/EP2010/058207 (32) 22.12.2010 11.06.2010 (33) Europees Octrooi Bureau World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) PROCESS FOR THE PREPARATION OF DIHYDROPYRROLE DERIVATIVES

(54) INTERMEDIATES FOR THE SYNTHESIS OF 8-[{1-(3,5-BIS(47) 19.08.2015 (TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ETHOXY}-METHYL]-8-PHENYL-1,7- (73) Syngenta Participations AG te 4058 BASEL, Zwitserland (CH) DIAZA-SPIRO[4.5]DECAN-2-ONE Syngenta Limited te GUILDFORD COMPOUNDS SURREY GU2 7YH, GROOT (47) 19.08.2015 BRITTANNIË (GB) (73) OPKO Health, Inc. te MIAMI, FL (72) EL QACEMI, Myriem te CH-4332 33137, Verenigde Staten van STEIN, Zwitserland (CH) Amerika (US) SMITS, Helmars te CH-4332

(72) WU, George, G. te BASKING RIDGE NEW JERSEY 07920, Verenigde Staten van Amerika (US) EP2313370 WERNE, Gerald te 68775 EP09772473.6 KETSCH, BONDSREPUBLIEK 01.07.2009 DUITSLAND (DE) FU, Xiaoyong te EDISON NEW 0812310 JERSEY 08820, Verenigde Staten 03.07.2008 van Amerika (US) GROOT BRITTANNIË ORR, Robert, K. te CRANFORD NEW JERSEY 07016, Verenigde 5-HETEROCYCLYLALKYL-3Staten van Amerika (US) HYDROXY-2-PHENYLCYCLOPENTCHEN, Frank, Xing te 2-ENONES AS HERBICIDES PLAINSBORO NEW JERSEY 08536, 19.08.2015 Verenigde Staten van Amerika Syngenta Limited te GUILDFORD (US) SURREY GU2 7YH, GROOT CUI, Jian te EDISON NEW JERSEY BRITTANNIË (GB) 08817, Verenigde Staten van Amerika (US) JEANMART, Stephane, André, SPRAGUE, Victoria, M. te Marie te 4332 STEIN, Zwitserland BRIDGEWATER NEW JERSEY (CH) 08807, Verenigde Staten van VINER, Russell te BRACKNELL Amerika (US) BERKSHIRE RG42 6EY, GROOT ZHANG, Fucheng te EDISON NEW BRITTANNIË (GB) JERSEY 08837, Verenigde Staten TAYLOR, John, Benjamin te van Amerika (US) BRACKNELL BERKSHIRE RG42 XIE, Ji te EDISON NEW JERSEY 6EY, GROOT BRITTANNIË (GB) 08817, Verenigde Staten van WHITTINGHAM, William, Guy te Amerika (US) BRACKNELL BERKSHIRE RG42 ZENG, Liansheng te UNION NEW 6EY, GROOT BRITTANNIË (GB) JERSEY 07083, Verenigde Staten WAILES, Jeffrey, Steven te van Amerika (US) BRACKNELL BERKSHIRE RG42 CASTELLANOS, Louis, Peter te 6EY, GROOT BRITTANNIË (GB) UNION CITY NEW JERSEY 07087, TARGETT, Sarah te BRACKNELL Verenigde Staten van Amerika BERKSHIRE RG42 6EY, GROOT (US) BRITTANNIË (GB) CHEN, Yuyin te GARWOOD NEW

STEIN, Zwitserland (CH) CASSAYRE, Jérôme Yves te CH4332 STEIN, Zwitserland (CH) MULHOLLAND, Nicholas Phillip te BRACKNELL BERKSHIRE RG42 6EY, GROOT BRITTANNIË (GB) RENOLD, Peter te CH-4332 STEIN, Zwitserland (CH) GODINEAU, Edouard te CH-4332 STEIN, Zwitserland (CH) PITTERNA, Thomas te CH-4332 STEIN, Zwitserland (CH) (5 1)

C07F 9/6584 C07F 9/6574 C07F 9/6571 C07F 9/655 C07F 9/145 C07F 15/04 C07D 333/16 C07D 213/30 C07C 67/303 C07C 45/50 C07C 39/15 C07C 37/20 C07C 253/10 C07C 209/26

(1 1)

EP2473484

(2 1)

EP10745266.6

(2 2)

26.08.2010

(3 1)

102009029050

(3 2)

31.08.2009

Nummer 01/15

87

(3 3)

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(5 4)

ORGANOPHOSPHORVERBINDUNGEN BASIEREND AUF TETRAPHENOL(TP)SUBSTITUIERTEN STRUKTUREN

(4 7)

19.08.2015

(7 3)

Evonik Degussa GmbH te 45128 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(7 2)

(11) EP1516874 (21) EP04027006.8

CHRISTIANSEN, Andrea te 89231 (22) NEU-ULM, BONDSREPUBLIEK (31) DUITSLAND (DE) (32) FRANKE, Robert te 45772 MARL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (33) FRIDAG, Dirk te 45721 HALTERN AM(54) SEE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HESS, Dieter te 45770 MARL, (47) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (73) KREIDLER, Burkard te 45657 RECKLINGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) VOGT, Dieter te NL-5672 HN (72) NUENEN BINI, Laura te NL-6211 EB MAASTRICHT JANSSEN, Michèle te NL-5645 JD EINDHOVEN HAMERS, Bart te 46204 DORSTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C07D 471/06 C07D 417/14 C07D 417/04 C07D 413/14 C07D 413/10 C07D 405/04 C07D 401/14 C07D 401/10 C07D 401/04 C07D 213/73 A61P 33/06 A61K 31/4427 A61K 31/44 (11) EP2526090 (21) EP11704673.0 (22) 17.01.2011 (31) 295821 P (32) 18.01.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) NEW ANTI-MALARIAL AGENTS (47) 19.08.2015 (73) MMV Medicines for Malaria Venture te 1215 GENEVA, Zwitserland (CH) (72) WITTY, Michael John te DOVER KENT CT16 3NH, GROOT BRITTANNIË (GB) HARDICK, David te STRETHAM CAMBRIDGESHIRE CB6 3LL, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D

495/08 493/08 409/12 405/14 405/12 401/12 285/00 275/02

C07D 249/10 C07D 241/24 C07D 239/28 C07D 213/82 C07D 213/81 A01N 43/72 A01N 43/40 A01N 43/02

20.07.2000 144676 P 20.07.1999 Verenigde Staten van Amerika Fungicidal heterocyclic aromatic amides and their compositions, methods of use and preparation 19.08.2015 Dow AgroSciences, LLC te INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, Verenigde Staten van Amerika (US) Ricks, Michael J. te ZIONSVILLE, INDIANA 46077, Verenigde Staten van Amerika (US) Dent III., William H. te INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, Verenigde Staten van Amerika (US) Rogers, Richard B. te MOBILE, ALABAMA 36603, Verenigde Staten van Amerika (US) Yao, Chenglin te WESTFIELD, INDIANA 46074, Verenigde Staten van Amerika (US) Nader, Bassam S. te FISHERS, INDIANA 46038, Verenigde Staten van Amerika (US) Miesel, John L. te INDIANAPOLIS, INDIANA 46240, Verenigde Staten van Amerika (US) Fitzpatrick, Gina M. te WESTFIELD, INDIANA 46074, Verenigde Staten van Amerika (US) Meyer, Kevin G. te ZIONSVILLE, INDIANA 46077, Verenigde Staten van Amerika (US) Niyaz, Noormohamed M. te INDIANAPOLIS, INDIANA 46280, Verenigde Staten van Amerika (US) Morrison, Irene M. te INDIANAPOLIS, INDIANA 46278, Verenigde Staten van Amerika (US) Gajewski, Robert P. te INDIANAPOLIS, INDIANA 46217, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D

487/04 471/04 417/14 417/12 413/14 413/12 409/14 409/04 405/12 405/04 401/14

1 januari 2015 C07D 401/12 C07D 401/04 C07D 213/81 A61P 29/00 A61K 31/44 (11) EP2132178 (21) EP07863005.0 (22) 17.12.2007 (31) 876104 P (32) 20.12.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) JNK INHIBITORS (47) 19.08.2015 (73) Merck Sharp & Dohme Corp. te RAHWAY, NJ 07065-0907, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BELANGER, David, B. te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) SIDDIQUI, M. Arshad te NEWTON, MASSACHUSETTS 02464, Verenigde Staten van Amerika (US) CURRAN, Patrick J. te WINTHROP, MASSACHUSETTS 02152, Verenigde Staten van Amerika (US) HAMANN, Blake te LINTHICUM, MARYLAND 21090, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHAO, Lianyun te BURLINGTON, MASSACHUSETTS 01803, Verenigde Staten van Amerika (US) REDDY, Panduranga, Adulla, P. te WALPOLE, MASSACHUSETTS 02081, Verenigde Staten van Amerika (US) TADIKONDA, Praveen, K. te NORWOOD, MASSACHUSETTS 02062, Verenigde Staten van Amerika (US) SHIPPS, Gerald W., Jr. te STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180, Verenigde Staten van Amerika (US) MANSOOR, Umar, Faruk te FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS 01702, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 409/12 C07D 243/24 C07D 243/12 C07D 223/18 C07D 223/16 A61P 25/28 A61K 31/5513 A61K 31/55 (11) EP1673347 (21) EP04787028.2 (22) 27.09.2004 (31) 03022650 (32) 06.10.2003 (33) Europees Octrooi Bureau (54) SUBSTITUTED DIBENZO-AZEPINE AND BENZO-DIAZEPINE DERIVATIVES USEFUL AS GAMMA-

Nummer 01/15

88

SECRETASE INHIBITORS (47) 19.08.2015

A61K 31/415 (11) EP2386546

(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 (21) BASEL, Zwitserland (CH) (22) (72) FLOHR, Alexander te CH- 4153 (31) REINACH, Zwitserland (CH) GALLEY, Guido te 79618 RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK (32) DUITSLAND (DE) JAKOB-ROETNE, Roland te 79594 (33) INZLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (54) KITAS, Eric, Argirios te CH-4147 AESCH, Zwitserland (CH) PETERS, Jens-Uwe te 79639 GRENZACH-WYHLEN, (47) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) (DE) WOSTL, Wolfgang te 79639 GRENZACH-WYHLEN, (72) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D 417/06 C07D 409/14 C07D 409/06 C07D 231/06 A61P 35/00 A61K 31/4155 (11) EP1917248 (21) EP06776283.1 (22) 18.07.2006 (31) 102005038537 (32) 16.08.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) 1ACYLDIHYDROPYRAZOLDERIVATE (47) 19.08.2015 (73) Merck Patent GmbH te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) DORSCH, Dieter te 64372 OBERRAMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHADT, Oliver te 63517 RODENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BLAUKAT, Andree te 64367 MUEHLTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D 231/14 A61P 9/10 A61P 9/00 A61P 3/04 A61P 25/02 A61P 19/02 A61P 17/00 A61P 13/12 A61P 11/06 A61P 11/00 A61P 1/16 A61P 1/12 A61P 1/10 A61P 1/04 A61P 1/00 A61K 31/553 A61K 31/5377 A61K 31/454 A61K 31/437 A61K 31/4155

EP09827639.7 24.11.2009

1 januari 2015 Staten van Amerika (US) HUGHES, Adam D. te BELMONT CALIFORNIA 94002, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) C07D 471/04 C07D 417/14 C07D 417/12 C07D 413/14 21.11.2008 C07D 413/12 01.05.2009 C07D 403/14 Japan C07D 403/12 Japan C07D 401/14 NOVEL PYRAZOLE-3C07D 233/90 CARBOXAMIDE DERIVATE HAVING C07D 231/14 5-HT2B RECEPTOR ANTAGONIST A61P 25/00 ACTIVITY A61K 31/422 A61K 31/4196 19.08.2015 A61K 31/4192 RaQualia Pharma Inc te NAGOYAA61K 31/4178 SHI AICHI 450-0003, Japan (JP) A61K 31/4155 YAMAGISHI, Tatsuya te NAGOYA(11) EP2753604 SHI AICHI 450-0003, Japan (JP) KAWAMURA, Kiyoshi te NAGOYA- (21) EP12758435.7 SHI AICHI 450-0003, Japan (JP) (22) 03.09.2012 INOUE, Tadashi te NAGOYA-SHI, (31) 11180135 AICHI 450-0003, Japan (JP) (32) 06.09.2011 SHISHIDO, Yuji te NAGOYA-SHI AICHI 450-0003, Japan (JP) (33) Europees Octrooi Bureau ITO, Hiroaki te HANDA-SHI AICHI (54) PDE10 MODULATORS 475-0926, Japan (JP) (47) 19.08.2015 (51) C07D 263/38 (73) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070 C07D 263/34 BASEL, Zwitserland (CH) C07D 261/18 2008298821 2009112344

C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D C07D

257/04 249/18 249/12 249/10 249/04 239/54 239/36 237/24 231/40 231/22 231/20 231/14

(11) EP2651900 (21) EP11805709.0 (22) 14.12.2011 (31) 423175 P (32) 15.12.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika

(72) BACHMANN, Stephan te CH-4123 ALLSCHWIL, Zwitserland (CH) FLOHR, Alexander te 79540 LOERRACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GROEBKE ZBINDEN, Katrin te CH4410 LIESTAL, Zwitserland (CH) KOERNER, Matthias te 79639 GRENZACH-WYHLEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KUHN, Bernd te CH-4153 REINACH BL, Zwitserland (CH) PETERS, Jens-Uwe te 79639 GRENZACH-WYHLEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RUDOLPH, Markus te CH-4059 BASEL, Zwitserland (CH)

(51) C07D 417/12 C07D 413/12 C07D 409/12 (47) 19.08.2015 C07D 405/12 (73) Theravance Biopharma R&D IP, C07D 403/12 LLC te SOUTH SAN FRANCISCO, C07D 401/12 CA 94080, Verenigde Staten van C07D 239/47 Amerika (US) A01P 3/00 (72) SMITH, Cameron te BURLINGAME A01N 43/78 CALIFORNIA 94010, Verenigde A01N 43/54 Staten van Amerika (US) (11) EP2252594 FLEURY, Melissa te SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94115, (21) EP09704708.8 Verenigde Staten van Amerika (22) 22.01.2009 (US) (31) 11799 P GENDRON, Roland te SAN 115297 P FRANCISCO CALIFORNIA 94110, (32) 22.01.2008 Verenigde Staten van Amerika 17.11.2008 (US) HUDSON, Ryan te SAN JOSE (33) Verenigde Staten van Amerika CALIFORNIA 95129, Verenigde Verenigde Staten van Amerika (54) NEPRILYSIN INHIBITORS

Nummer 01/15

89

1 januari 2015

(54) 4-AMINO-5-FLUORO-PYRIMIDINE DERIVATIVES AS FUNGICIDES

(32) 22.01.2008 17.11.2008

(11) EP2562166

(47) 19.08.2015

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(22) 22.01.2009

(73) Dow AgroSciences LLC te INDIANAPOLIS, IN 46268-1054, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) N-CYANO-4-AMINO-5-FLUOROPYRIMIDINE DERIVATIVES AS FUNGICIDES

(72) BENKO, Zoltan te INDIANAPOLIS (47) 19.08.2015 IN 46240, Verenigde Staten van (73) Dow AgroSciences, LLC te Amerika (US) INDIANAPOLIS, INDIANA 46268BOEBEL, Timothy te 1054, Verenigde Staten van INDIANAPOLIS IN 46220, Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika (72) Benko, Zoltan te INDIANAPOLIS, (US) IN INDIANA 46240, Verenigde BREAUX, Nneka te INDIANAPOLIS Staten van Amerika (US) IN 46201, Verenigde Staten van Boebel, Timothy te Amerika (US) INDIANAPOLIS, IN INDIANA BRYAN, Kristy te CARMEL IN 46220, Verenigde Staten van 46033, Verenigde Staten van Amerika (US) Amerika (US) Breaux, Nneka te INDIANAPOLIS, DAVIS, George te CARMEL IN IN INDIANA 46201, Verenigde 46032, Verenigde Staten van Staten van Amerika (US) Amerika (US) Bryan, Kristy te CARMEL, IN EPP, Jeffrey te NOBLESVILLE IN INDIANA 46033, Verenigde 46062, Verenigde Staten van Staten van Amerika (US) Amerika (US) Davis, George te CARMEL, IN LORSBACH, Beth te INDIANA 46032, Verenigde INDIANAPOLIS IN 46220, Staten van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika Epp, Jeffrey te NOBLESVILLE, IN (US) INDIANA 46062, Verenigde MARTIN, Timothy te NOBLESVILLE Staten van Amerika (US) IN 46062, Verenigde Staten van Lorsbach, Beth te INDIANAPOLIS, Amerika (US) IN INDIANA 46220, Verenigde MEYER, Kevin te ZIONSVILLE IN Staten van Amerika (US) 46077, Verenigde Staten van Martin, Timothy te NOBLESVILLE, Amerika (US) IN INDIANA 46062, Verenigde NADER, Bassam te FISHERS IN Staten van Amerika (US) 46038, Verenigde Staten van Meyer, Kevin te ZIONSVILLE, IN Amerika (US) INDIANA 46077, Verenigde OWEN, W. te CARMEL IN 46033, Staten van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika Nader, Bassam te FISHERS, IN (US) INDIANA 46038, Verenigde POBANZ, Mark te ZIONSVILLE IN Staten van Amerika (US) 46077, Verenigde Staten van Owen, W. te CARMEL, IN INDIANA Amerika (US) 46033, Verenigde Staten van RUIZ, James te WESTFIELD IN Amerika (US) 46074, Verenigde Staten van Pobanz, Mark te ZIONSVILLE, IN Amerika (US) INDIANA 46077, Verenigde SMITH, Frisby D. te DIXON CA Staten van Amerika (US) 95620, Verenigde Staten van Ruiz, James te WESTFIELD, IN Amerika (US) INDIANA 46074, Verenigde SULLENBERGER, Michael te Staten van Amerika (US) WESTFIELD IN 46074, Verenigde Smith, Frisby D. te DIXON, CA Staten van Amerika (US) CALIFORNIA 95620, Verenigde WEBSTER, Jeffery te NEW Staten van Amerika (US) PALESTINE IN 46163, Verenigde Sullenberger, Michael te Staten van Amerika (US) WESTFIELD, IN INDIANA 46074, YAO, Chenglin te WESTFIELD IN Verenigde Staten van Amerika 46074, Verenigde Staten van (US) Amerika (US) Webster, Jeffery te NEW YOUNG, David te CARMEL IN PALESTINE, IN INDIANA 46163, 46033, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (US) (51) C07D 239/47 Yao, Chenglin te WESTFIELD, IN A01P 3/00 INDIANA 46074, Verenigde A01N 43/54 Staten van Amerika (US) Young, David te CARMEL, IN (11) EP2562162 INDIANA 46033, Verenigde (21) EP12192512.7 Staten van Amerika (US) (22) 22.01.2009 (51) C07D 239/47 (31) 11799 P A01P 3/00 115297 P A01N 43/54

(21) EP12192553.1 (31) 11799 P 115297 P (32) 22.01.2008 17.11.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) 5-FLUORO PYRIMIDINE DERIVATIVES AS FUNGICIDES (47) 19.08.2015 (73) Dow AgroSciences, LLC te INDIANAPOLIS, INDIANA 462681054, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Benko, Zoltan te INDIANAPOLIS, IN INDIANA 46240, Verenigde Staten van Amerika (US) Boebel, Timothy te INDIANAPOLIS, IN INDIANA 46220, Verenigde Staten van Amerika (US) Breaux, Nneka te INDIANAPOLIS, IN INDIANA 46201, Verenigde Staten van Amerika (US) Bryan, Kristy te CARMEL, IN INDIANA 46033, Verenigde Staten van Amerika (US) Davis, George te CARMEL, IN INDIANA 46032, Verenigde Staten van Amerika (US) Epp, Jeffrey te NOBLESVILLE, IN INDIANA 46062, Verenigde Staten van Amerika (US) Lorsbach, Beth te INDIANAPOLIS, IN INDIANA 46220, Verenigde Staten van Amerika (US) Martin, Timothy te NOBLESVILLE, IN INDIANA 46062, Verenigde Staten van Amerika (US) Meyer, Kevin te ZIONSVILLE, IN INDIANA 46077, Verenigde Staten van Amerika (US) Nader, Bassam te FISHERS, IN INDIANA 46038, Verenigde Staten van Amerika (US) Owen, W. te CARMEL, IN INDIANA 46033, Verenigde Staten van Amerika (US) Pobanz, Mark te ZIONSVILLE, IN INDIANA 46077, Verenigde Staten van Amerika (US) Ruiz, James te WESTFIELD, IN INDIANA 46074, Verenigde Staten van Amerika (US) Smith, Frisby D. te DIXON, CA CALIFORNIA 95620, Verenigde Staten van Amerika (US) Sullenberger, Michael te WESTFIELD, IN INDIANA 46074, Verenigde Staten van Amerika (US) Webster, Jeffery te NEW PALESTINE, IN INDIANA 46163, Verenigde Staten van Amerika (US) Yao, Chenglin te WESTFIELD, IN INDIANA 46074, Verenigde Staten van Amerika (US) Young, David te CARMEL, IN

Nummer 01/15 INDIANA 46033, Verenigde Staten van Amerika (US)

90 RECEPTORS (47) 19.08.2015

1 januari 2015 Langes, Christoph te 6020 INNSBRUCK, Oostenrijk (AT)

(51) G02B 1/04 C07D 249/20 B29D 11/02 A61F 2/16 (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73) (72)

(51)

(11) (21) (22) (31) (32)

(73) The Scripps Research Institute te (51) C07D 277/56 A61P 19/06 LA JOLLA, CA 92037, Verenigde A61K 31/425 Staten van Amerika (US) (11) EP2585445 (72) ROBERTS, Edward te LA JOLLA EP2451791 CALIFORNIA 92037, Verenigde (21) EP11727454.8 Staten van Amerika (US) EP10737399.5 (22) 24.06.2011 ROSEN, Hugh te LA JOLLA 02.07.2010 (31) 10167344 CALIFORNIA 92037, Verenigde 223251 P Staten van Amerika (US) (32) 25.06.2010 BROWN, Steven te LA JOLLA 06.07.2009 (33) Europees Octrooi Bureau CALIFORNIA 92037, Verenigde Verenigde Staten van Amerika (54) POLYMORPHS OF AN ACTIVE Staten van Amerika (US) UV/VISIBLE LIGHT ABSORBERS PHARMACEUTICAL INGREDIENT GUERRERO, Miguel A. te LA FOR OPHTHALMIC LENS JOLLA CALIFORNIA 92037, (47) 19.08.2015 MATERIALS Verenigde Staten van Amerika (73) Sandoz AG te 4056 BASEL, (US) 19.08.2015 Zwitserland (CH) PENG, Xuemei te LA JOLLA Novartis AG te 4056 BASEL, (72) HOTTER, Andreas te A-6250 CALIFORNIA 92037, Verenigde Zwitserland (CH) KUNDL, Oostenrijk (AT) Staten van Amerika (US) LAREDO, Walter, R. te FORT GRIESSER, Ulrich te A-6020 PODDUTOORI, Ramulu te LA WORTH TEXAS 76108, Verenigde INNSBRUCK, Oostenrijk (AT) JOLLA CALIFORNIA 92037, Staten van Amerika (US) ADAMER, Verena te A-6020 Verenigde Staten van Amerika INNSBRUCK, Oostenrijk (AT) (US) C07D 267/18 LANGES, Christoph te A-6020 A61P 25/00 (51) C08G 18/79 INNSBRUCK, Oostenrijk (AT) A61K 31/554 C08G 18/16 (51) C07D 279/06 EP2519101 C08G 18/02 A61P 25/28 C07D 273/04 EP10841599.3 A61K 31/541 C07D 251/34 22.12.2010 C07D 229/00 (11) EP2297120 291576 P B01J 31/02 (21) EP09739419.1 31.12.2009 (11) EP2100886 (22) 15.04.2009

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP09002902.6

(54) AMINO ACID CONJUGATES OF QUETIAPINE, PROCESS FOR MAKING AND USING THE SAME

(31) 49881 P

(22) 28.02.2009

(32) 02.05.2008

(31) 08004769

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 14.03.2008

(54) AMINODIHYDROTHIAZINE DERIVATIVES AS BACE INHIBITORS FOR THE TREATMENT OF ALZHEIMER'S DISEASE

(47) 19.08.2015 (73) Kempharm, Inc. te NORTH LIBERTY, IA 52317, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) MICKLE, Travis te CORALVILLE IOWA 52241, Verenigde Staten van Amerika (US) GUENTHER, Sven te CORALVILLE IOWA 52241, Verenigde Staten van Amerika (US) BERA, Sanjib te BLACKSBURG VIRGINIA 24060, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 471/04 C07D 413/14 C07D 413/04 C07D 401/04 C07D 271/06 A61K 31/41 A01N 43/82 (11) EP2291080 (21) EP09762826.7 (22) 14.05.2009 (31) 127603 465767 (32) 14.05.2008 14.05.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) NOVEL MODULATORS OF SPHINGOSINE PHOSPHATE

(33) Europees Octrooi Bureau (54) Herstellung von Polyisocyanaten vom Trimertyp (47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) SANDOZ AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH)

(51) C07D 417/04 C07D 295/195 C07D 295/112 C07D 211/58 C07C 311/51 A61P 35/00 A61K 31/495 A61K 31/451 A61K 31/18

(73) Bayer Intellectual Property GmbH (73) Eli Lilly & Company te INDIANAPOLIS, IN 46285, te 40789 MONHEIM, Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (US) (DE) (72) AUDIA, James, Edmund te (72) Richter Frank, Dr. te 51373 INDIANAPOLIS, IN 46285, LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (US) Halpaap Reinhard, Dr. te 51519 MERGOTT, Dustin, James te ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK INDIANAPOLIS, IN 46285, DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika (51) C07D 277/56 (US) A61P 19/06 SHEEHAN, Scott, Martin te A61K 31/425 INDIANAPOLIS, IN 46285, Verenigde Staten van Amerika (11) EP2399911 (US) (21) EP10167344.0 WATSON, Brian, Morgan te (22) 25.06.2010 INDIANAPOLIS, IN 46285, Verenigde Staten van Amerika (54) Polymorphs of Febuxostat (US) (47) 19.08.2015

(72) Griesser, Ulrich te 6020 INNSBRUCK, Oostenrijk (AT) Adamer, Verena te 6020 INNSBRUCK, Oostenrijk (AT) Hotter, Andreas te 6250 KUNDL, Oostenrijk (AT)

Nummer 01/15 (11) EP2550258

91 C07D 301/12

(21) EP11709579.4

(11) EP2628735

(22) 10.03.2011

(21) EP11831926.8

(31) 317575 P

(22) 11.10.2011

(32) 25.03.2010

(31) 201010511515 201010511561

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 11.10.2010 (54) APOPTOSIS-INDUCING AGENTS 11.10.2010 FOR THE TREATMENT OF CANCER AND IMMUNE AND AUTOIMMUNE (33) China DISEASES China (47) 19.08.2015 (73) Abbvie Inc. te NORTH CHICAGO, IL 60064, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) METHOD FOR PRODUCING OXIDIZED OLEFIN THROUGH OLEFIN EPOXIDATION (47) 19.08.2015

(72) DING, Hong te LINCOLNSHIRE, (73) China Petroleum & Chemical ILLINOIS 60069, Verenigde Staten Corporation te BEIJING 100728, van Amerika (US) China (CN) ELMORE, Steven te Hunan Changling Petrochemical NORTHBROOK, ILLINOIS 60062, Science and Technology Verenigde Staten van Amerika Development Co., Ltd. te (US) YUEYANG, HUNAN 414012, China HEXAMER, Laura te GRAYSLAKE, (CN) ILLINOIS 60030, Verenigde Staten Research Institute Of Petroleum van Amerika (US) Processing, Sinopec te BEIJING KUNZER, Aaron, R. te 100083, China (CN) ARLINGTON, ILLINOIS 60004, (72) LI, Hua te YUEYANG HUNAN Verenigde Staten van Amerika 414012, China (CN) (US) LIN, Min te BEIJING 100083, China PARK, Cheol-Min te SINGAPORE (CN) 637371, Singapore (SG) WU, Xiaoju te YUEYANG HUNAN SOUERS, Andrew, J. te 414012, China (CN) EVANSTON, ILLINOIS 60202, WANG, Wei te YUEYANG HUNAN Verenigde Staten van Amerika 414012, China (CN) (US) HE, Chijian te YUEYANG HUNAN SULLIVAN, Gerard te LAKE VILLA, 414012, China (CN) ILLINOIS 60046, Verenigde Staten GAO, Jizao te YUEYANG HUNAN van Amerika (US) 414012, China (CN) WENDT, Michael te VERNON SHU, Xingtian te BEIJING 100083, HILLS, ILLINOIS 60061, Verenigde China (CN) Staten van Amerika (US) WAN, Shuanghua te YUEYANG HUNAN 414012, China (CN) (51) C07D 301/26 ZHU, Bin te BEIJING 100083, (11) EP2321292 China (CN) (21) EP09791046.7 (51) C07D 307/93 (22) 31.07.2009 C07D 303/38 (31) 85758 P A61P 35/00 A61K 31/365 (32) 01.08.2008 A61K 31/336 (33) Verenigde Staten van Amerika (11) EP2595972 (54) PROCESS FOR PRODUCING (21) EP11739028.6 EPOXIDES (47) 19.08.2015

(22) 18.07.2011

(73) Dow Global Technologies LLC te MIDLAND, MI 48674, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 1050815

(72) FAN, William, W. te LAKE JACKSON TX 77566, Verenigde Staten van Amerika (US) KNEUPPER, Christian, D. te BRAZORIA TX 77422, Verenigde Staten van Amerika (US) NOORMANN, Sascha, N. te 21720 GRUENENDEICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PATRASCU, Renate, P. te 21682 STADE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) TRICYCLIC LACTONES FOR TREATMENT OF CANCER

(51) C07D 303/04

(32) 19.07.2010 (33) Zweden

(47) 19.08.2015 (73) Glactone Pharma Development AB te 252 20 HELSINGBORG, Zweden (SE) (72) GIDLÖF, Ritha te S-226 43 LUND, Zweden (SE) JOHANSSON, Martin te S-311 96 HEBERG, Zweden (SE) STERNER, Olov te S-212 42 MALMÖ, Zweden (SE) MUÑOZ, Eduardo te E-14004

1 januari 2015 CORDOBA, Spanje (ES) (51) C07D 407/14 C07D 407/12 C07D 407/06 C07D 307/91 A61P 25/00 A61K 31/4525 A61K 31/443 (11) EP2435414 (21) EP10725881.6 (22) 26.05.2010 (31) 181331 P (32) 27.05.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PIPERAZINE, PIPERIDINE AND TETRAHYDROPYRIDINE DERIVATIVES AND THEIR PHARMACEUTICAL USE (47) 19.08.2015 (73) Atir Holding S.A. te 1118 LUXEMBOURG, Luxemburg (LU) (72) KOGAN, Vladimir te 76446 RECHOVOT, Israël (IL) TABACHNIK, Lev te 55294 KIRYATONO, Israël (IL) (51) C07D 309/10 A61P 43/00 A61P 3/10 A61K 31/351 (11) EP2607360 (21) EP11818240.1 (22) 19.08.2011 (31) 2010184866 (32) 20.08.2010 (33) Japan (54) 4-Isopropyl-6-methoxyphenyl glucitol compound (47) 19.08.2015 (73) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. te TOKYO 170-8633, Japan (JP) (72) KAKINUMA, Hiroyuki te TOKYO 170-8633, Japan (JP) KOBASHI, Yohei te TOKYO 1708633, Japan (JP) CHONAN, Tomomichi te TOKYO 170-8633, Japan (JP) SHIOZAWA, Fumiyasu te TOKYO 170-8633, Japan (JP) IWATA, Yuki te TOKYO 170-8633, Japan (JP) OI, Takahiro te TOKYO 170-8633, Japan (JP) KAWABE, Kenichi te TOKYO 1708633, Japan (JP) (51) C07D 405/14 C07D 401/04 A61P 35/00 A61K 31/505 (11) EP1885710 (21) EP06763151.5 (22) 16.05.2006 (31) 05104155 (32) 18.05.2005 (33) Europees Octrooi Bureau

Nummer 01/15

92

(54) SUBSTITUTED AMINOPROPENYL PIPERIDINE OR MORPHOLINE DERIVATIVES AS NOVEL INHIBITORS OF HISTONE DEACETYLASE

(11) EP2499124

(47) 19.08.2015

(32) 11.11.2009

(73) Janssen Pharmaceutica N.V. te 2340 BEERSE, België (BE)

(33) Europees Octrooi Bureau

(21) EP10775812.0 (22) 08.11.2010 (31) 09175642

(54) FLUORO-SUBSTITUTED 2-ARYL3,5-DICYANO-4-INDAZOLYL-6(72) ANGIBAUD, Patrick, René te FMETHYL-1,4-DIHYDROPYRIDINES 27106 VAL DE REUIL CEDEX, AND USES THEREOF Frankrijk (FR) MARCONNET-DECRANE, (47) 19.08.2015 Laurence, Françoise, Bernadette te F-27106 VAL DE REUIL CEDEX, (73) Bayer Intellectual Property GmbH te 40789 MONHEIM, Frankrijk (FR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VAN BRANDT, Sven, Franciscus, (DE) Anna te B-2340 BEERSE, België (72) VAKALOPOULOS, Alexandros te (BE) 40721 HILDEN, BONDSREPUBLIEK PILATTE, Isabelle, Noëlle, DUITSLAND (DE) Constance te F-27106 VAL DE MICHELS, Martin te 51109 KÖLN, REUIL CEDEX, Frankrijk (FR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) C07D 401/04 (DE) C07D 213/80 ZIMMERMANN, Katja te 40489 (11) EP2376472 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (21) EP09764528.7 TEUSCH, Nicole te 42489 (22) 07.12.2009 WÜLFRATH, BONDSREPUBLIEK (31) 120957 DUITSLAND (DE) LOBELL, Mario te 42113 (32) 09.12.2008 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK (33) Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (54) PROCESS FOR MANUFACTURING ENGEL, Karen te 42327 5-FORMYL-PYRIDINE-2,3WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DICARBOXYLIC ACID ESTERS DUITSLAND (DE) (47) 19.08.2015 (51) C07D 513/04 (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) RACK, Michael te 69214 EPPELHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GEBHARDT, Joachim te 67157 WACHENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MENGES, Frederik te 69198 SCHRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KEIL, Michael te 67251 FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KLIMA, Rodney F. te QUINCY ILLINOIS 63301, Verenigde Staten van Amerika (US) CORTES, David te QUINCY, ILLINOIS 62305, Verenigde Staten van Amerika (US) LEICHT, Robert te HANNIBAL MISSOURI 63401, Verenigde Staten van Amerika (US) ZECH, Helmut te 67098 BAD DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHRÖDER, Jochen te 67245 LAMBSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D 413/14 C07D 401/14 C07D 401/04 A61P 35/00 A61K 31/4439

C07D 498/04 C07D 495/04 C07D 491/04 C07D 487/04 C07D 471/04 C07D 401/14 C07D 401/04 A61K 35/00 A61K 31/4523

(11) EP2731940 (21) EP12742957.9 (22) 13.07.2012 (31) 201161507321 P (32) 13.07.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) 4 - PIPERIDINYL COMPOUNDS FOR USE AS TANKYRASE INHIBITORS (47) 19.08.2015 (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (72) CHEN, Christine Hiu-Tung te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS US, Verenigde Staten van Amerika (US) CHIN, Noel Chin te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) DIPIETRO, Lucian V. te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) FAN, Jianme te CAMBRIDGE,

1 januari 2015 MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) PALERMO, Mark G te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) SHULTZ, Michael David te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) TOURE, Bakary-Barry te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 475/08 C07D 401/10 A61K 31/505 (11) EP2234998 (21) EP08863604.8 (22) 19.12.2008 (31) MI20072426 (32) 24.12.2007 (33) Italië (54) SPECIFIC INHIBITORS OF PTERIDINE REDUCTASE WITH ANTIPARASITIC ACTION (47) 19.08.2015 (73) Tydock Pharma S.r.l. te 41126 MODENA, Italië (IT) (72) COSTI, Maria Paola te 41100 MODENA, Italië (IT) PAGLIETTI, Giuseppe te 07100 SASSARI, Italië (IT) (51) C07D 401/14 C07D 401/12 A61P 25/28 A61K 31/496 A61K 31/4545 (11) EP2326639 (21) EP09777315.4 (22) 21.07.2009 (31) 102008035552 (32) 30.07.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SUBSTITUIERTE PYRIDINE UND IHRE VERWENDUNG ALS GSK3 INHIBITOREN (47) 19.08.2015 (73) Bayer Intellectual Property GmbH te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SIEGEL, Stephan te 10779 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WILMEN, Andreas te 50676 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SVENSTRUP, Niels te 42553 VELBERT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GNOTH, Mark, Jean te 40822 METTMANN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TERSTEEGEN, Adrian te 42111 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK

Nummer 01/15 DUITSLAND (DE) RESTER, Ulrich te 42115 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D 401/14 A61P 31/12 A61K 31/4188 (11) EP2430014 (21) EP10720970.2 (22) 12.05.2010 (31) 177972 P 224745 P 238760 P (32) 13.05.2009 10.07.2009 01.09.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) ANTIVIRAL COMPOUNDS (47) 19.08.2015 (73) Gilead Pharmasset LLC te FOSTER CITY, CA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) GUO, Hongyan te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) KATO, Darryl te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) KIRSCHBERG, Thorstens A. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) LIU, Hongtae te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) LINK, John O. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) MITCHELL, Michael L. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) PARRISH, Jay P. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) SQUIRES, Neil te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) SUN, Jianyu te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) TAYLOR, James te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) BACON, Elizabeth M. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) CANALES, Eda te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) CHO, Aesop te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) COTTELL, Jeromy J. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US)

93 DESAI, Manoj C. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) HALCOMB, Randall L. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) KRYGOWSKI, Evan S. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) LAZERWITH, Scott E. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) LIU, Qi te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) MACKMAN, Richard te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) PYUN, Hyung-Jung te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) SAUGIER; Joseph H. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) TRENKLE, James D. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) TSE, Winston C. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) VIVIAN, RAndall W. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) SCHROEDER; Scott D. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) WATKINS, William J. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) XU, Lianhong te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) YANG, Zheng-Yu te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) KELLAR, Terry te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) SHENG, Xiaoning te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) CLARKE; Michael O'Neil Hanrahan te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) CHOU, Chien-hung te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) GRAUPE, Michael te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) JIN, Haolun te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde

1 januari 2015 Staten van Amerika (US) MCFADDEN, Ryan te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) MISH, Michael R. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) METOBO, Samuel E. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) PHILLIPS, Barton W. te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) VENKATARAMANI, Chandrasekar te FOSTER CITY CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) KIM, Chuong U. te FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 413/14 C07D 409/14 C07D 407/14 C07D 407/06 C07D 405/14 C07D 405/06 A61P 35/00 A61P 29/00 A61P 19/02 A61P 17/10 A61P 17/06 A61P 17/00 A61P 11/06 A61P 11/00 A61K 31/4025 A61K 31/341 (11) EP2771334 (21) EP12791826.6 (22) 26.10.2012 (31) 201161552829 P 1159829 (32) 28.10.2011 28.10.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika Frankrijk (54) COMPOSÉS DI-SUBSTITUÉS DE LA DIAMINO-3,4-CYCLOBUTÈNE-3DIONE-1,2 UTILES DANS LE TRAITEMENT DE PATHOLOGIES MÉDIÉES PAR DES CHIMIOKINES (47) 19.08.2015 (73) Galderma Research & Development te 06410 BIOT, Frankrijk (FR) (72) MUSICKI, Branislav te F-06000 NICE, Frankrijk (FR) AUBERT, Jérôme te 06130 GRASSE, Frankrijk (FR) BOITEAU, Jean-Guy te 06560 VALBONNE, Frankrijk (FR) CLARY, Laurence te 06480 LA COLLE-SUR-LOUP, Frankrijk (FR) ROSSIO, Patricia te 06130 GRASSE, Frankrijk (FR) SCHUPPLI-NOLLET, Marlène te 06620 LE BAR SUR LOUP, Frankrijk (FR) (51) C07D 417/12

Nummer 01/15

94

C07D 405/12 A61P 29/00 A61P 25/24 A61K 31/426 A61K 31/415

Verenigde Staten van Amerika (US) JANKOWSKI, Orion, D. te MOUNTAIN VIEW CA 94043, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2178865 (21) EP08796352.6 (22) 21.07.2008 (31) 950625 P (32) 19.07.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) 5-MEMBERED HETEROCYCLIC AMIDES AND RELATED COMPOUNDS (47) 19.08.2015 (73) Lundbeck, H., A/S te 2500 COPENHAGEN-VALBY, Denemarken (DK) (72) LI, Hongbin te MADISON, CONNECTICUT 06443, Verenigde Staten van Amerika (US) YUAN, Jun te BOSTON, MASSACHUSETTS 02111, Verenigde Staten van Amerika (US) BAKTHAVATCHALAM, Rajagopal te MADISON, CONNECTICUT 06443, Verenigde Staten van Amerika (US) HODGETTS, Kevin J. te KILLINGWORTH, CONNECTICUT 06419, Verenigde Staten van Amerika (US) CAPITOSTI, Scott M. te PERRY, OHIO 44081, Verenigde Staten van Amerika (US) MAO, Jianmin te WINCHESTER, MASSACHUSETTS 01890, Verenigde Staten van Amerika (US) WUSTROW, David J. te SARAGOTA, CALIFORNIA 95070, Verenigde Staten van Amerika (US) GUO, Qin te WATERFORD, CONNECTICUT 06385, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51) C07D 491/048 C07D 417/14 C07D 413/14 C07D 409/14 C07D 407/14 C07D 407/04 A61P 3/10 A61K 31/5377 A61K 31/519 A61K 31/501 A61K 31/4985 A61K 31/497 A61K 31/496 A61K 31/4545 A61K 31/4525 (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47)

1 januari 2015 (31) 10196607 (32) 22.12.2010 (33) Europees Octrooi Bureau (54) NAPTHALINMONOIMIDDERIVATE UND DEREN VERWENDUNG ALS PHOTOSENSIBILISATOREN IN SOLARZELLEN UND PHOTODETEKTOREN (47) 19.08.2015 (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) PSCHIRER, Neil Gregory te 55116 MAINZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHÖNEBOOM, Jan te 68199 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) EICKEMEYER, Felix te 69118 EP2651931 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) EP11807666.0 REICHELT, Helmut te 67435 16.12.2011 NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK 10195814 DUITSLAND (DE) SENS, Rüdiger te 67069 17.12.2010 LUDWIGSHAFEN, Europees Octrooi Bureau BONDSREPUBLIEK DUITSLAND FUSED DIHYDROPYRANS AS (DE) GPR119 MODULATORS FOR THE BRUDER, Ingmar te 67376 TREATMENT OF DIABETES, HARTHAUSEN, BONDSREPUBLIEK OBESITY AND RELATED DISEASES DUITSLAND (DE) 19.08.2015 (51) C07D 495/04

(73) Boehringer Ingelheim International GmbH te 55216 INGELHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) HIMMELSBACH, Frank te 55216 INGELHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ECKHARDT, Matthias te 55216 INGELHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEINE, Niklas te 55216 INGELHEIM AM RHEIN, C07D 407/00 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) EP2362875 LANGKOPF, Elke te 55216 EP09824070.8 INGELHEIM AM RHEIN, 27.10.2009 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 197585 P NOSSE, Bernd te 55216 28.10.2008 INGELHEIM AM RHEIN, Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PROCESS FOR THE PRODUCTION OF ALPHA-TOCOTRIENOL AND (51) H01L 51/42 DERIVATIVES H01L 51/00 H01L 31/04 19.08.2015 H01G 9/20 Edison Pharmaceuticals, Inc. te C07D 471/06 MOUNTAIN VIEW, CA 94043, C07D 409/14 Verenigde Staten van Amerika C07D 409/04 (US) C07D 409/02 WESSON, Kieron, E. te MOUNTAIN C07D 221/14 VIEW CA 94043, Verenigde (11) EP2655366 Staten van Amerika (US) (21) EP11851671.5 HINMAN, Andrew, W. te MOUNTAIN VIEW CA 94043, (22) 16.12.2011

C07D 491/04 C07D 413/14 C07D 409/14 C07D 409/04 C07D 231/54 A61P 37/00 A61P 35/00 A61K 31/5377 A61K 31/506 A61K 31/496 A61K 31/454 A61K 31/4439 A61K 31/416 (11) EP1740579 (21) EP05742125.7 (22) 24.03.2005 (31) 556005 P (32) 24.03.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) TRICYCLIC PYRAZOLE KINASE INHIBITORS (47) 19.08.2015 (73) AbbVie Inc. te NORTH CHICAGO, IL 60064, Verenigde Staten van Amerika (US) Makoto, Aoyama te MIYAMA-CHO FUKUI 910-2222, Japan (JP) (72) ARNOLD, Lee, D. te NIANTIC, CT 06357, Verenigde Staten van Amerika (US) DINGES, Jürgen te GRAYSLAKE, ILLINOIS 60030, Verenigde Staten van Amerika (US) DIXON, Richard, W. te JEFFERSON, MASSACHUSETTS 01522, Verenigde Staten van

Nummer 01/15 Amerika (US) DJURIC, Stevan, W. te LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, Verenigde Staten van Amerika (US) ERICSSON, Anna, M. te SCHREWSBURY, MA 01545, Verenigde Staten van Amerika (US) FISCHER, Kimba te LONGMONT, COLORADO 80503, Verenigde Staten van Amerika (US) GASIECKI, Alan, F. te VERNON HILLS, IL 60061, Verenigde Staten van Amerika (US) GRACIAS, Vijaya, J. te LINDENHURST, ILLINOIS 60064, Verenigde Staten van Amerika (US) HOLMS, James, H. te GURNEE, ILLINOIS 60031, Verenigde Staten van Amerika (US) MAKOTO, Aoyama te MIYAMACHO, FUKUI 910-2222, Japan (JP) MICHAELIDES, Michael, R. te LIBERTYVILLE, IL 60048, Verenigde Staten van Amerika (US) MUCKEY, Melanie, A. te TREVOR, WI 53179, Verenigde Staten van Amerika (US) RAFFERTY, Paul te WESTBOROUGH, MA 01581, Verenigde Staten van Amerika (US) STEINMAN, Douglas, H. te MORTON GROVE, ILLINOIS 60053, Verenigde Staten van Amerika (US) WADA, Carol, K. te GURNEE, ILLINOIS 60031, Verenigde Staten van Amerika (US) XIA, Zhiren te GURNEE, ILLINOIS 60031, Verenigde Staten van Amerika (US) AKRITOPOULOU-ZANZE, Irini te LAKE BLUFF, ILLINOIS 60044, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHANG, Henry, Q. te GRAYSLAKE, ILLINOIS 60030, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 413/06 C07D 207/335 C07B 53/00 A61K 31/40 (11) EP2647635 (21) EP11845734.0 (22) 30.11.2011 (31) 2010268930 (32) 02.12.2010 (33) Japan (54) PYRROLE DERIVATIVE AND PROCESS FOR PRODUCTION THEREOF

95 NAKAMURA, Yoshitaka te HIRATSUKA-SHI KANAGAWA 2540014, Japan (JP) (51) C07D 413/14 (11) EP2411387 (21) EP10733052.4 (22) 26.03.2010 (31) 164359 P 223687 P 247454 P (32) 27.03.2009 07.07.2009 30.09.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) PYRIMIDINYL AND 1,3,5TRIAZINYL BENZIMIDAZOLE SULFONAMIDES AND THEIR USE IN CANCER THERAPY (47) 19.08.2015 (73) VetDC, Inc. te FORT COLLINS, CO 80524, Verenigde Staten van Amerika (US)

1 januari 2015 SIPPY, Kevin B te ANTIOCH, ILLINOIS 60002, Verenigde Staten van Amerika (US) JI, Jianguo te LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Tao te GRAYSLAKE, ILLINOIS 60030, Verenigde Staten van Amerika (US) SCANIO, Marc te LINDENHURST, ILLINOIS 60046, Verenigde Staten van Amerika (US) SHI, Lei te GURNEE, ILLINOIS 60031, Verenigde Staten van Amerika (US) LEE, Chih-hung te VERNON HILLS, ILLINOIS 60061, Verenigde Staten van Amerika (US) BUNNELLE, Willaim H te MUNDELEIN, ILLINOIS 60060, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHANG, Geoff G.Z. te LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, Verenigde Staten van Amerika (US) BRACKEMEYER, Paul J te STERLING, ILLINOIS 61081, Verenigde Staten van Amerika (US) CHEN, Shuang te GURNEE, ILLINOIS 60031, Verenigde Staten van Amerika (US) HENRY, Rodger F te WILDWOOD, ILLINOIS 60030, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) REWCASTLE, Gordon William te AUCKLAND 1071, Nieuw-Zeeland (NZ) GAMAGE, Swarnalatha Akuratiya te AUCKLAND 1041, NieuwZeeland (NZ) FLANAGAN, Jack Urquhart te AUCKLAND 1011, Nieuw-Zeeland (NZ) (51) C07D 471/04 GIDDENS, Anna Claire te C07D 471/02 AUCKLAND 1024, Nieuw-Zeeland A61P 25/18 (NZ) A61K 9/20 TSANG, Kit Yee te AUCKLAND A61K 9/06 2013, Nieuw-Zeeland (NZ) A61K 9/00 (51) C07D 451/14 A61K 47/38 A61K 31/395 A61K 47/26 (11) EP2099795 A61K 47/10 A61K 47/06 (21) EP07863920.0 A61K 45/06 (22) 06.11.2007 A61K 31/542 (31) 856992 P A61K 31/5377 908143 P A61K 31/498 935157 A61K 31/496 A61K 31/4545 (32) 06.11.2006 A61K 31/437 26.03.2007 05.11.2007 (11) EP2661435 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) AZAADAMANTANE DERIVATIVES AND THEIR USES AS NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTORS LIGANDS

(21) EP11779667.2 (22) 08.11.2011 (31) 10190330 (32) 08.11.2010 (33) Europees Octrooi Bureau

(54) 1,2,4-TRIAZOLO[4,3-a]PYRIDINE DERIVATIVES AND THEIR USE AS POSITIVE ALLOSTERIC (73) AbbVie Bahamas Ltd. te NEW MODULATORS OF MGLUR2 PROVIDENCE, NASSAU, Bahamas RECEPTORS (BS) (47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015 (72) SCHRIMPF, Michael R te GRAYSLAKE, ILLINOIS 60030, (73) Janssen Pharmaceuticals, Inc. te Verenigde Staten van Amerika (73) Daiichi Sankyo Company, Limited TITUSVILLE, NJ 08560, Verenigde (US) te TOKYO 103-8426, Japan (JP) Staten van Amerika (US) NERSESIAN, Diana L te GURNEE, (72) CID-NÚÑEZ, José, Maria te E(72) YAMAOKA, Makoto te HIRATSUKAILLINOIS 60031, Verenigde Staten SHI KANAGAWA 254-0014, Japan 45007 TOLEDO, Spanje (ES) van Amerika (US) (JP) TRABANCO-SUÁREZ, Andrés, (47) 19.08.2015

Nummer 01/15 Avelino te E-45007 TOLEDO, Spanje (ES) VEGA RAMIRO, Juan, Antonio te E45007 TOLEDO, Spanje (ES) OEHLRICH, Daniel te B-2340 BEERSE, België (BE) TRESADERN, Gary, John te E45007 TOLEDO, Spanje (ES) MACDONALD, Gregor, James te B2340 BEERSE, België (BE) (51) C07D 471/04 C07D 413/04 A61P 25/18 A61K 31/519 A61K 31/505 (11) EP2154138

96 (31) 392779 P 10169205 (32) 13.10.2010 12.07.2010

(54) (47) (73)

(72)

(22) 18.04.2008 (31) 200710098304 (32) 19.04.2007 (33) China (54) NOVEL COMPOUNDS FOR TREATMENT OF PSYCHOTIC DISORDERS, PREPARATION METHODS AND USES THEREOF (47) 19.08.2015 (73) Li, Youxin te ZHUZHOU, HUNAN 412000, China (CN) (72) Li, Youxin te ZHUZHOU, HUNAN 412000, China (CN)

(11) EP2513102 (21) EP10790960.8 (22) 14.12.2010 (31) 09179719 (32) 17.12.2009

(47) 19.08.2015 (73) Innovative Pharmacology Research OOO te TOMSK 634021, Russische Federatie (RU)

(33) Verenigde Staten van Amerika Europees Octrooi Bureau

(21) EP08733996.6

(51) C07D 487/04 C07D 471/04 A61P 25/00 A61K 31/4162

1 januari 2015

(51)

(72) GRANIK, Vladimir Grigorevich te MOSCOW 125565, Russische Federatie (RU) SUBSTITUTED IMIDAZO[1,2LJUBCHANSKAYA, Valeriya A]PYRIMIDINES AND -PYRIDINES Markovna te MOSCOW 119571, 19.08.2015 Russische Federatie (RU) Bayer Intellectual Property GmbH PARSHIN, Valery Aleksandrovich te 40789 MONHEIM, te MOSCOW 117574, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Russische Federatie (RU) (DE) KALINKINA, Marina Alekseevna te MOSCOW 123480, INCE, Stuart te 14129 BERLIN, Russische Federatie (RU) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C07D 471/04 HAEGEBARTH, Andrea te A61P 19/02 10247BERLIN, BONDSREPUBLIEK A61K 31/4162 DUITSLAND (DE) (11) EP2702058 POLITZ, Oliver te 16341 (21) EP12717288.0 PANKETAL OT ZEPERNICK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 26.04.2012 (DE) (31) 201161479956 P NEUHAUS, Roland te 12157 (32) 28.04.2011 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (33) Verenigde Staten van Amerika BÖMER, Ulf te 16548 GLIENICKE, (54) NOVEL COMPOUND USEFUL FOR BONDSREPUBLIEK DUITSLAND THE TREATMENT OF (DE) DEGENERATIVE AND SCOTT, William te 06437 INFLAMMATORY DISEASES GUILFORD, Verenigde Staten van (47) 19.08.2015 Amerika (US) (73) Galapagos N.V. te 2800 C07D 471/04 MECHELEN, België (BE) A61P 35/00 A61K 31/437

(11) EP2590975 (21) EP11743363.1 (22) 04.07.2011 (31) 1055477 (32) 06.07.2010 (33) Frankrijk

(72) MENET, Christel, Jeanne, Marie te B-2800 MECHELEN, België (BE) HODGES, Alastair, James te SAFFRON WALDEN ESSEX CB10 1XL, GROOT BRITTANNIË (GB) VATER, Huw, David te SAFFRON WALDEN ESSEX CB10 1XL, GROOT BRITTANNIË (GB)

(51) C07D 471/04 (54) INDOLIZINE DERIVATIVES, A61P 19/02 PROCESS FOR THE PREPARATION A61K 31/4162 THEREOF AND THERAPEUTIC USE (11) EP2702059 19.08.2015 THEREOF F.Hoffmann-La Roche AG te 4070 (21) EP12717289.8 (47) 19.08.2015 BASEL, Zwitserland (CH) (22) 26.04.2012 GREEN, Luke te CH-4057 BASEL, (73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk (31) 201161479956 P (FR) Zwitserland (CH) GUBA, Wolfgang te 79379 (32) 28.04.2011 (72) ALCOUFFE, Chantal te 75013 MUELLHEIM, BONDSREPUBLIEK PARIS, Frankrijk (FR) (33) Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) HERBERT, Corentin te 75013 (54) NOVEL COMPOUND USEFUL FOR JAESCHKE, Georg te CH-4059 PARIS, Frankrijk (FR) THE TREATMENT OF BASEL, Zwitserland (CH) LASSALLE, Gilbert te 75013 DEGENERATIVE AND JOLIDON, Synese te CH-4223 PARIS, Frankrijk (FR) INFLAMMATORY DISEASES BLAUEN, Zwitserland (CH) (51) C07D 471/04 LINDEMANN, Lothar te CH-4056 (47) 19.08.2015 A61P 1/04 BASEL, Zwitserland (CH) (73) Galapagos N.V. te 2800 A61K 31/4985 STADLER, Heinz te CH-4053 MECHELEN, België (BE) BASEL, Zwitserland (CH) (11) EP2543668 (72) MENET, Christel, Jeanne, Marie te VIEIRA, Eric te CH-4402 (21) EP11750980.2 B-2800 MECHELEN, België (BE) FRENKENDORF, Zwitserland (CH) HODGES, Alastair, James te (22) 28.02.2011 C07D 487/04 SAFFRON WALDEN ESSEX CB10 (31) 2010107989 C07D 471/04 1XL, GROOT BRITTANNIË (GB) (32) 05.03.2010 A61K 31/519 VATER, Huw, David te SAFFRON A61K 31/437 (33) Russische Federatie WALDEN ESSEX CB10 1XL, GROOT BRITTANNIË (GB) EP2593451 (54) PYRIDOPYRAZINDIONE

(33) Europees Octrooi Bureau (54) ETHYNYL DERIVATIVES (47) (73) (72)

(51)

(11)

(21) EP11730003.8 (22) 07.07.2011

DERIVATIVE AND USE THEREOF AS AN ANTIULCER AGENT

(51) C07D 495/04 C07D 487/04

Nummer 01/15 C07D 471/04 A61P 9/00 A61P 37/02 A61P 35/00 A61P 31/12 A61K 31/52 A61K 31/5025 A61K 31/4985 A61K 31/437 (11) EP2773640 (21) EP12795138.2 (22) 02.11.2012 (31) 201161555396 P (32) 03.11.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BICYCLIC PIPERAZINE COMPOUNDS (47) 19.08.2015 (73) Hoffmann-La Roche AG te 4070 BASEL, Zwitserland (CH) (72) CRAWFORD, James John te SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, Verenigde Staten van Amerika (US) ORTWINE, Daniel Fred te SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, Verenigde Staten van Amerika (US) YOUNG, Wendy B. te SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 513/14 C07D 498/14 C07D 471/14 A61P 15/08 A61K 31/4745 (11) EP2459560 (21) EP10737883.8 (22) 27.07.2010 (31) 09166740 (32) 29.07.2009 (33) Europees Octrooi Bureau (54) RING-ANNULATED DIHYDROPYRROLO[2,LA]ISOQUINOLINES (47) 19.08.2015 (73) Merck Sharp & Dohme B.V. te 2031 BN HAARLEM

97 THEIR USE AS SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATORS (47) 19.08.2015 (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (72) BOCK, Mark Gary te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) LAGU, Bharat te CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) PANDIT, Chetan te BANGALORE KARNATAKA 560 100, India (IN) SASMAL, Sanjita te HYDERABAD ANDHRA PRADESH 500049, India (IN) ULLRICH, Thomas te CH-4002 BASEL, Zwitserland (CH) (51) C07D 487/04 A61P 35/00 A61P 29/00 A61K 31/519 (11) EP2729466 (21) EP12761655.5 (22) 07.07.2012 (31) 201161505560 P (32) 08.07.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) NOVEL PYRROLO PYRIMIDINE DERIVATIVES (47) 19.08.2015 (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH)

(21) EP12758894.5 (22) 25.07.2012 (31) DE21402011 (32) 27.07.2011 (33) India (54) PYRAZOLINE DERIVATIVES AND

AN BOXMEER (72) DUBUIS, Stephane te CH-3930 VISP, Zwitserland (CH) KREBS, Oliver te CH-3930 VISP, Zwitserland (CH) (51) C07D 491/052 A61P 35/00 A61K 31/519 (11) EP2731951 (21) EP12742995.9 (22) 13.07.2012 (31) 201161507313 P (32) 13.07.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) 4-OXO-3,5,7,8-TETRAHYDRO-4HPYRANO {4,3-D} PYRMINIDINYL COMPOUNDS FOR USE AS TANKYRASE INHIBITORS (47) 19.08.2015 (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (72) CHEUNG, Atwood, Kim te CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) CHIN, Donoval, Noel te CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) FAN, Jianmei te CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) SHULTZ, Michael, David te CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) TOMLINSON, Ronald, Charles te SUDBURY, MA 01776, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) HENG, Richard te 4002 BASEL, Zwitserland (CH) HOEGENAUER, Elizabeth, Kate te (51) C07D 493/10 4002 BASEL, Zwitserland (CH) C07D 491/10 KOCH, Guido te 4002 BASEL, C07D 307/94 Zwitserland (CH) A01N 43/38 PULZ, Robert, Alexander te 4002 A01N 43/16 BASEL, Zwitserland (CH) A01N 43/12 VULPETTI, Anna te 4002 BASEL, Zwitserland (CH) (11) EP2185563 WAELCHLI, Rudolf te 4002 BASEL, (21) EP08784938.6 Zwitserland (CH) (22) 22.07.2008 (51) C07D 487/06 (31) 07113674 C07D 235/26

(11) EP2142553 (72) LOOZEN, Hubert, Jan, Jozef te NL(21) EP08735552.5 5340 BH OSS TIMMERS, Cornelis, Marius te NL- (22) 28.03.2008 5340 BH OSS (31) 920885 P STOCK, Herman, Thijs te NL-5340 909611 P BH OSS 07105551 (51) C07D 487/04 (32) 31.03.2007 A61P 5/26 02.04.2007 A61K 31/416 03.04.2007 (11) EP2736910

1 januari 2015

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Europees Octrooi Bureau

(32) 02.08.2007

(33) Europees Octrooi Bureau (54) OXASPIROCYCLISCHE-SPIROSUBSTITUIERTE TETRAM- UND TETRONSÄURE-DERIVATE (47) 19.08.2015 (73) Bayer Intellectual Property GmbH te 40789 MONHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) BRETSCHNEIDER, Thomas te 53797 LOHMAR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) PROCESSES FOR MAKING (DE) ZILPATEROL AND SALTS THEREOF FISCHER, Reiner te 40789 (47) 19.08.2015 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (73) Intervet International B.V. te 5831 LANGE, Gudrun te 65779

Nummer 01/15 KELKHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LEHR, Stefan te 65835 LIEDERBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ARNOLD, Christian te 40764 LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FEUCHT, Dieter te 65760 ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FRANKEN, Eva-Maria te 69760 LIMONEST, Frankrijk (FR) HILLS, Martin, Jeffrey te 65510 IDSTEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KEHNE, Heinz te 65719 HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MALSAM, Olga te 51503 RÖSRATH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROSINGER, Christopher, Hugh te 65719 HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DITTGEN, Jan te 60316 FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GÖRGENS, Ulrich te 40882 RATINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HÄUSER-HAHN, Isolde te 51375 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

98 (33) Europees Octrooi Bureau (54) IMIDAZOLOTHIADIAZOLES FOR USE AS PROTEIN KINASE INHIBITORS (47) 19.08.2015 (73) Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III te 28029 MADRID, Spanje (ES) (72) PEVARELLO, Paolo te I-20091 BRESSO, Italië (IT) GARCÍA COLLAZO, Ana María te E-28029 MADRID, Spanje (ES) GARCÍA GARCÍA, Ana Belén te E28029 MADRID, Spanje (ES) (51) C08K 9/06 C07F 7/18 B01J 31/02

(11) EP2646449 (21) EP11808361.7

(33) Japan

(22) 01.12.2011

(54) PROCESS FOR PRODUCTION OF SILANE COUPLING AGENTS

(31) 344972 P 201161467108 P

(47) 19.08.2015

(32) 01.12.2010 24.03.2011

(73) Bridgestone Corporation te TOKYO 104-8340, Japan (JP)

(22) 16.12.2009

(11) EP2764001

(54) POLYMORPHS OF DARUNAVIR

(21) EP12775397.8

(47) 19.08.2015

(22) 01.10.2012

(73) Hetero Research Foundation te HYDERABAD 500 018, ANDHRAPRADESH, India (IN)

(31) 201113267220 (32) 06.10.2011

(72) PARTHASARADHI REDDY, Bandi te ANDHRA PRADESH, India (IN) RATHNAKAR REDDY, Kura te ANDHRA PRADESH, India (IN) MURALIDHARA REDDY, Dasari te ANDHRA PRADESH, India (IN) RAJI REDDY, Rapolu te ANDHRA PRADESH, India (IN) SUBASH CHANDER REDDY, Kesireddy te ANDHRA PRADESH, India (IN) VAMSI KRISHAN, Bandi te ANDHRA PRADESH, India (IN)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(51) C07D 513/04 A61P 33/00 A61P 31/12 A61P 29/00 A61P 25/00 A61P 17/06 A61K 35/00 A61K 31/41

(51) C09K 15/32 C08L 21/00 C08K 5/526 C07F 9/145

(11) EP2193133

(32) 27.09.2007

(72) HILL, Jonathan te FLIXTON, MANCHESTER M41 5GR, GROOT BRITTANNIË (GB) POWER, Maurice te MANCHESTER M16 9PP, GROOT BRITTANNIË (GB) SMITH, Peter te AVON, CT 06001, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 26.08.2009

(51) C07F 9/14

(31) 07381066

(73) Addivant Switzerland GmbH te 4153 REINACH BL, Zwitserland (CH)

(31) 2009195993

(21) EP10811522.1

(21) EP09852224.6

(22) 29.09.2008

(47) 19.08.2015

(22) 26.08.2010

(11) EP2471798

(11) EP2513116

(21) EP08806437.3

(54) SOLID ALKYLARYL PHOSPHITE COMPOSITIONS AND METHODS FOR MANUFACTURING SAME

(51) C07H 23/00 C07H 21/02 C07H 19/10 C07F 9/6558 A61P 27/06 A61K 31/665

(72) FUKUSHIMA, Yasuo te KODAIRASHI TOKYO 187-8531, Japan (JP) HORIE, Satoshi te KODAIRA-SHI TOKYO 187-8531, Japan (JP)

(51) C07D 493/04

1 januari 2015

(54) CATALYTIC PROCESS FOR PHOSPHO-HALOGENATION OF FLUORINATED ALCOHOLS (47) 19.08.2015 (73) E. I. du Pont de Nemours and Company te WILMINGTON, DE 19898, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) HUNG, Ming-Hong te DELAWARE 19803, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) URIDINE DI- OR TRI-PHOSPHATE DERIVATIVES AND USES THEREOF (47) 19.08.2015 (73) Bar-Ilan University te 52900 RAMAT-GAN, Israël (IL) Universidad Complutense De Madrid te 28040 MADRID, Spanje (ES) (72) FISCHER, Bilha te 73142 SHOHAM, Israël (IL) PINTOR, Jesus Jeronimo te 28037 MADRID, Spanje (ES) ELYAHU, Shay te 52960 RAMATEFAL, Israël (IL) GINSBURG-SHMUEL, Tamar te 43601 RA'ANANA, Israël (IL) (51) C07F 19/00 C07F 15/00 C07D 311/22 C07D 307/42 C07C 29/143 C07C 253/30 C07C 209/52 B01J 31/22 B01J 31/18 (11) EP2609103 (21) EP11730771.0

(11) EP2459578

(22) 17.06.2011

(21) EP10747094.0

(31) 2010189738

(22) 28.07.2010

(32) 26.08.2010

(31) 230661 P 804772

(33) Japan

(32) 31.07.2009 28.07.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(54) RUTHENIUM-DIAMINE COMPLEXES AND METHOD FOR PRODUCING OPTICALLY ACTIVE COMPOUNDS (47) 19.08.2015

Nummer 01/15 (73) Takasago International Corporation te TOKYO-TO 1448721, Japan (JP) (72) TOUGE, Taichiro te HIRATSUKASHI KANAGAWA 254-0073, Japan (JP) NARA, Hideki te HIRATSUKA-SHI KANAGAWA 254-0073, Japan (JP) HAKAMADA, Tomohiko te HIRATSUKA-SHI KANAGAWA 2540073, Japan (JP) (51) C12P 7/42 C12N 9/88 C12N 1/20 C07H 7/027 C07H 1/00 (11) EP1636246 (21) EP04740261.5 (22) 24.06.2004 (31) 03013457 03027750 (32) 24.06.2003 02.12.2003 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau

99

1 januari 2015

DUITSLAND (DE) (51) C12N 15/09 MÖLLER, Carsten te 10115 C09K 11/06 BERLIN, BONDSREPUBLIEK C07K 19/00 DUITSLAND (DE) C07K 14/195 ROTGERI, Andrea te 13503 C07K 1/13 BERLIN, BONDSREPUBLIEK C07D 405/14 DUITSLAND (DE) C07D 405/12 BONE, Wilhelm te 13467 BERLIN, C07D 311/82 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2399925 (DE) (21) EP10750877.2 (51) C07J 13/00 (22) 10.03.2010 A61P 31/00 (31) 2009056305 A61K 31/575 (11) EP1945654

(32) 10.03.2009

(21) EP06805540.9

(33) Japan

(22) 30.10.2006

(54) METHOD FOR FLUORESCENTLY LABELING PROTEIN

(31) 731247 P (32) 31.10.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PREPARATION OF AN ANTIBIOTIC CRYSTALLINE FUSIDIC ACID (47) 19.08.2015 (73) LEO PHARMA A/S te 2750 BALLERUP, Denemarken (DK)

(47) 19.08.2015 (73) Osaka University te SUITA-SHI OSAKA 565-0871, Japan (JP) (72) KIKUCHI, Kazuya te SUITA-SHI OSAKA 565-0871, Japan (JP) HORI, Yuichirou te SUITA-SHI OSAKA 565-0871, Japan (JP) UENO, Hideki te SUITA-SHI OSAKA 565-0871, Japan (JP)

(72) JENSEN, Jan te DK-2980 (54) PRODUCTION OF 2 KOKKEDAL, Denemarken (DK) (51) C12N 9/00 -DEOXYNUCLEOSIDES AND 2 ANDERSEN, Niels, Rastrup te DKC07K 1/36 -DEOXYNUCLEOSIDE 2720 VANLØSE, Denemarken C07K 1/34 PRECURSORS FROM 2-DEHYDRO(DK) A61P 25/00 3-DEOXY-D-GLUCONATE A61K 38/47 (51) C07J 43/00 (47) 19.08.2015 A61K 38/46 C07J 41/00 (73) Scientist of Fortune S.A. te 1628 A61K 38/45 C07J 21/00 LUXEMBOURG, Luxemburg (LU) A61K 38/43 C07J 1/00 Evologic S.A. te 91000 EVRY, (11) EP2004672 (11) EP2456783 Frankrijk (FR) (21) EP07711305.8 (21) EP10732868.4 (72) MARLIERE, Philippe te 7500 (22) 04.04.2007 TOURNAI, België (BE) (22) 08.07.2010 (31) 200600488 DÖRING, Volker te F-75015 (31) 102009034526 200600922 PARIS, Frankrijk (FR) (32) 21.07.2009 THIBAUT, Denis te F-75013 (32) 04.04.2006 PARIS, Frankrijk (FR) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 05.07.2006 KREIMEYER, Annett te F-77380 (54) 17-HYDROXY-17(33) Denemarken COMBS LA VILLE, Frankrijk (FR) PENTAFLUORETHYL-ESTRADenemarken 4,9(10) -DIEN-11(51) C07J 7/00 (54) A PROCESS FOR ETHINYLPHENYL-DERIVATE, (11) EP2456782 CONCENTRATION OF A VERFAHREN ZU DEREN POLYPEPTIDE (21) EP10731477.5 HERSTELLUNG UND DEREN (47) 19.08.2015 VERWENDUNG ZUR (22) 07.07.2010 BEHANDLUNG VON KRANKHEITEN (73) Shire Pharmaceuticals Ireland (31) 102009034367 Limited te DUBLIN 24, Ierland (IE) (47) 19.08.2015 (32) 20.07.2009 (72) NILSSON, Stefan te 18170 (73) Bayer Intellectual Property GmbH (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND LIDINGÖ, Zweden (SE) te 40789 MONHEIM, (54) 17-HYDROXY-17BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) C07K 2/00 PENTAFLUORETHYL-ESTRA(DE) C07K 14/415 4,9(10)-DIEN-11-BENZYLIDEN(72) KLAR, Ulrich te 13503 BERLIN, A61P 17/02 DERIVATE, VERFAHREN ZU BONDSREPUBLIEK DUITSLAND A61L 27/22 DEREN HERSTELLUNG UND (DE) A61L 26/00 DEREN VERWENDUNG ZUR SCHWEDE, Wolfgang te 16548 A61L 15/32 BEHANDLUNG VON KRANKHEITEN GLIENICKE, BONDSREPUBLIEK A61K 38/16 (47) 19.08.2015 DUITSLAND (DE) A61K 36/47 (73) Bayer Intellectual Property GmbH MÖLLER, Carsten te 10115 A61K 36/28 te 40789 MONHEIM, BERLIN, BONDSREPUBLIEK A61K 36/24 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) A61K 36/185 (DE) ROTGERI, Andrea te 13503 (11) EP1963356 BERLIN, BONDSREPUBLIEK (72) KLAR, Ulrich te 13503 BERLIN, (21) EP06817632.0 DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 24.11.2006 BONE, Wilhelm te 13467 BERLIN, (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) PI0506041 SCHWEDE, Wolfgang te 16548 (DE) GLIENICKE, BONDSREPUBLIEK (32) 24.11.2005

Nummer 01/15 (33) Brazilië (54) ACCELERATED ANGIOGENESISINDUCING PROTEIN, COMPOSITIONS INDUCING ACCELERATED ANGIOGENESIS AND USES THEREOF (47) 19.08.2015 (73) Pele Nova Biotecnologia S.A. te 79190-000 TERENOS MS, Brazilië (BR) (72) MRUE, Fátima te 74823-460 GOIÂNIA - GO, Brazilië (BR) (51) C12N 15/00 C07K 14/00 A61K 39/00 (11) EP1218405 (21) EP00918811.1 (22) 17.03.2000 (31) 19911971 19939578 (32) 17.03.1999 20.08.1999 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) HÄMOCYANIN UND DAFÜR KODIERENDE NUKLEINSÄURESEQUENZ (47) 19.08.2015 (73) Biosyn Arzneimittel GmbH te 70734 FELLBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

100 Amerika (US) GUIDA, JR., Anthony D. te NEWARK, DELAWARE 19702, Verenigde Staten van Amerika (US) HAZEL, Christine B. te PORT DEPOSIT, MARYLAND 21904, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Bailin te HOCKESSIN, DELAWARE 19707-9220, Verenigde Staten van Amerika (US) WILLIAMS, Mark E. te NEWARK, DELAWARE 19711, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C12N 15/82 C07K 14/415 (11) EP2570426 (21) EP12195082.8 (22) 26.11.2008 (31) 07121546 07121565 07122488 07122911 07122998 13648 P 13649 P 14619 P 14757 P 27053 P 08166636 106989 P

(32) 26.11.2007 26.11.2007 MARKL, Jürgen te D-55296 GAU06.12.2007 BISCHOFSHEIM, 11.12.2007 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 12.12.2007 (DE) 14.12.2007 ALTENHEIN, Benjamin te D-65195 14.12.2007 WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK 18.12.2007 DUITSLAND (DE) 19.12.2007 LIEB, Bernhard te D-55129 08.02.2008 MAINZ, BONDSREPUBLIEK 15.10.2008 DUITSLAND (DE) 21.10.2008 STIEFEL, Thomas te D-70184 (33) Europees Octrooi Bureau STUTTGART, BONDSREPUBLIEK Europees Octrooi Bureau DUITSLAND (DE) Europees Octrooi Bureau C12N 15/82 Europees Octrooi Bureau C07K 14/415 Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika EP1991567 Verenigde Staten van Amerika EP07752767.9 Verenigde Staten van Amerika 09.03.2007 Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika 780946 P Europees Octrooi Bureau 888634 P Verenigde Staten van Amerika 09.03.2006 (54) Plants having enhanced yield07.02.2007 related traits and a method for Verenigde Staten van Amerika making the same Verenigde Staten van Amerika (47) 19.08.2015 POLYNUCLEOTIDE ENCODING A (73) BASF Plant Science GmbH te MAIZE HERBICIDE RESISTANCE 67056 LUDWIGSHAFEN, GENE AND METHODS FOR USE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 19.08.2015 (DE) E. I. du Pont de Nemours and (72) Sanz Molinero, Ana Isabel te Company te WILMINGTON, DE 9050 GENTBRUGGE, België (BE) 19898, Verenigde Staten van Frankard, Valerie te 1410 Amerika (US) WATERLOO, België (BE)

(72) DAM, Thao te BEAR, DELAWARE 19701, Verenigde Staten van

Reuzeau, Christophe te 24350 TOCAN SAINT APRE, Frankrijk

1 januari 2015 (FR) Salom, Ramon Serrano te 46023 VALENCIA, Spanje (ES) Mulet Salort, José Miguel te 46022 VALENCIA, Spanje (ES) (51) C07K 14/47 A61P 37/00 A61P 29/00 A61P 19/00 A61P 1/00 A61K 38/17 (11) EP2443144 (21) EP10790213.2 (22) 17.06.2010 (31) 268961 P (32) 17.06.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SAP VARIANTS AND THEIR USE (47) 19.08.2015 (73) Promedior, Inc. te MALVERN, PA 19355, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) WILLETT, W., Scott te DOYLESTOWN, PA 18901, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07K 14/47 (11) EP2598525 (21) EP11788225.8 (22) 27.07.2011 (31) 368576 P (32) 28.07.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) FRATAXIN MUTANTS (47) 19.08.2015 (73) Testi, Roberto te 00136 ROMA, Italië (IT) (72) Testi, Roberto te 00136 ROMA, Italië (IT) (51) C07K 14/605 (11) EP2585481 (21) EP11741513.3 (22) 23.06.2011 (31) 358623 P 201000550 (32) 25.06.2010 23.06.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Denemarken (54) GLUCAGON ANALOGUES (47) 19.08.2015 (73) Zealand Pharma A/S te 2600 GLOSTRUP, Denemarken (DK) (72) MEIER, Eddi te DK-3500 VÆRLØSE, Denemarken (DK) RIBER, Ditte te DK-2700 BRØNSHØJ, Denemarken (DK) DAUGAARD, Jens, Rosengren te DK-2830 VIRUM, Denemarken (DK) SKOVGAARD, Marie te DK-2100 COPENHAGEN Ø, Denemarken (DK)

Nummer 01/15

101

(51) C07K 14/745 A61K 38/36

(21) EP07743912.3

(11) EP2560991

(31) 2006136993

(21) EP11714990.6 (22) 19.04.2011 (31) 10382085

(22) 16.05.2007 (32) 16.05.2006 (33) Japan

1 januari 2015 (73) Shionogi & Co., Ltd. te OSAKA OSAKA 541-0045, Japan (JP) (72) KOMINAMI, Goro te KYOTO-SHI KYOTO 6068275, Japan (JP) NAKAMURA, Masahiro te SETTSUSHI OSAKA 566-0022, Japan (JP) KUME, Noriaki te KYOTO-SHI KYOTO 606-8507, Japan (JP) OHTA, Hideki te OSAKA-SHI OSAKA 553-0002, Japan (JP)

(32) 19.04.2010

(54) HIGH SECRETION PRODUCTION METHOD OF PROTEIN

(33) Europees Octrooi Bureau

(47) 19.08.2015

(54) PHOSPHOLIPID-ENRICHED VESICLES BEARING TISSUE FACTOR HAVING HAEMOSTATIC ACTIVITIES AND USES THEREOF

(73) Daiichi Sankyo Company, Limited (51) C12N 15/13 te TOYKO 103-8426, Japan (JP) C07K 16/28 (72) CHIBA, Yasunori te TSUKUBA-SHI, A61P 35/00 IBARAKI 305-8566, Japan (JP) A61K 39/395 JIGAMI, Yoshifumi te TSUKUBAA61K 31/704 SHI, IBARAKI 305-8566, Japan (JP) A61K 31/282 KURODA, Kosuke te TAKASAKI(11) EP2220121 SHI, GUNMA 370-0013, Japan (JP) KOBAYASHI, Kazuo te TAKASAKI- (21) EP08850452.7 SHI, GUNMA 370-0013, Japan (JP) (22) 12.11.2008 ICHIKAWA, Kimihisa te TOKYO (31) 07021931 140-8710, Japan (JP) (32) 12.11.2007 NONAKA, Koichi te IWAKI-SHI, FUKUSHIMA 971-8185, Japan (JP) (33) Europees Octrooi Bureau SUZUKI, Takeshi te IWAKI-SHI, (54) AXL ANTIBODIES FUKUSHIMA 971-8185, Japan (JP) (47) 19.08.2015 (51) C12N 5/18 (73) U3 Pharma GmbH te 82152 C07K 16/24 MARTINSRIED, BONDSREPUBLIEK A61P 37/00 DUITSLAND (DE) A61P 17/00 (72) HETTMANN, Thore te 80639 A61K 39/395 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (11) EP2759549 DUITSLAND (DE) (21) EP14165476.4 NIEWÖHNER, Jens te 81477 (22) 04.09.2007 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (31) 824403 P RUHE, Jens te 82152 890792 P MARTINSRIED, BONDSREPUBLIEK (32) 01.09.2006 DUITSLAND (DE) 20.02.2007 WIRTZ, Peter te 82131 GAUTING, (33) Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika (DE) SELLE, Kerstin te 82349 (54) IL-31 monoclonal antibodies and PENTENRIED, BONDSREPUBLIEK methods of use DUITSLAND (DE) (47) 19.08.2015 ZWICK-WALLASCH, Esther te (73) ZymoGenetics, Inc. te SEATTLE, 82131 GAUTING, WA 98102, Verenigde Staten van BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Amerika (US) (DE) ROTHE, Mike te 82152 (72) Siadak, Anthony W. te KENT, WA KRAILLING, BONDSREPUBLIEK 98030, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) Amerika (US) Bilsborough, Janine te SIMI (51) C07K 16/28 VALLEY, CA 93065, Verenigde A61P 37/06 Staten van Amerika (US) A61P 19/02 Rene, Shirley te SEATTLE, WA A61K 39/395 98103, Verenigde Staten van (11) EP2315780 Amerika (US) (21) EP09797499.2 (51) C12P 21/08 (22) 15.07.2009 C12N 5/10 C07K 16/28 (31) 08160671 09160326 (11) EP2048161

(47) 19.08.2015 (73) Thrombotargets Europe, S.L. te 08860 CASTELLDEFELS BARCELONA, Spanje (ES) (72) MURAT MORENO, Jesús te E 08860 CASTELLDEFELS BARCELONA, Spanje (ES) RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - ALBA, Juan Ramón te E - 08860 CASTELLDEFELS - BARCELONA, Spanje (ES) (51) C07K 16/00 C07K 1/00 A61P 35/00 A61K 38/00 (11) EP1814913 (21) EP05818169.4 (22) 04.11.2005 (31) 625398 P (32) 05.11.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ANTIBODY INDUCED CELL MEMBRANE WOUNDING (47) 19.08.2015 (73) IGM Biosciences, Inc. te PALO ALTO, CA 94301, Verenigde Staten van Amerika (US) The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University te PALO ALTO, CA 94306, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) BHAT, Neelima, M. te LOS ALTOS, CA, Verenigde Staten van Amerika (US) BIEBER, Marcia, M. te LOS ALTOS, CA 94022, Verenigde Staten van Amerika (US) TENG, Nelson, N., H. te HILLSBOROUGH, CA 94010, Verenigde Staten van Amerika (US) SANDERS, Martin, E. te HILLSBOROUGH, CA 94010, Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP07791444.8 (51) C12P 21/02 (22) 27.07.2007 C12N 5/10 (31) 2006207054 C12N 15/09 C12N 1/21 C12N 1/19 C12N 1/15 C07K 16/28 C07K 16/00 (11) EP2022855

(32) 28.07.2006 (33) Japan

(54) MONOCLONAL ANTIBODY TO SOLUBLE LOX-1 (47) 19.08.2015

(32) 17.07.2008 15.05.2009 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) COMPOSITIONS AND METHODS OF USE FOR THERAPEUTIC ANTIBODIES (47) 19.08.2015 (73) Novartis AG te 4056 BASEL,

Nummer 01/15 Zwitserland (CH) (72) HEUSSER, Christoph te 4002 BASEL, Zwitserland (CH) NEUGEBAUER, Julia te 81677 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHAADT, Eveline te 81543 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) URLINGER, Stefanie te 80689 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WOISETSCHLAEGER, Maximilian te 2380 PERCHTOLDSDORF, Oostenrijk (AT) (51) C08G 65/332 C08B 3/06 C08B 13/00 C08B 11/12 A61P 35/00 A61K 9/14 A61K 47/48 A61K 31/4745 A61K 31/337 (11) EP2670780 (21) EP12742731.8 (22) 01.02.2012 (31) 201161438842 P (32) 02.02.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) CELLULOSE-BASED NANOPARTICLES FOR DRUG DELIVERY (47) 19.08.2015

102 ENGELBURG, Zwitserland (CH) GEISSER, Peter te CH-9014 ST. GALLEN, Zwitserland (CH) (51) C08K 3/36 C08K 3/04 C08C 19/44 C08C 19/25 B60C 1/00 (11) EP2581391 (21) EP11792283.1 (22) 24.05.2011 (31) 2010130931 (32) 08.06.2010 (33) Japan

(11) EP2148890 (21) EP08759877.7 (22) 21.05.2008 (31) 07109081 (32) 29.05.2007

(47) (73)

(72)

(51) C08F C08F C08F C08F C08F

4/6592 4/649 110/14 110/06 10/00

(11) EP2452954 (21) EP10796987.5 (22) 10.06.2010

8640, Japan (JP) MATSUMOTO, Takaomi te TOKYO 105-8640, Japan (JP) HASEGAWA, Kenji te TOKYO 1058640, Japan (JP) TADAKI, Toshihiro te TOKYO 1058640, Japan (JP)

(51) C08F 2/38 C08F 10/00

(72) KANAMARU, Masami te ICHIHARA-SHI CHIBA 299-0193, Japan (JP) FUJIMURA, Takenori te ICHIHARASHI CHIBA 299-0193, Japan (JP) YABUKAMI, Minoru te ICHIHARASHI CHIBA 299-0193, Japan (JP) (51) C08F C08F C08F C08F C08F C08F

4/655 4/654 4/02 210/16 2/14 10/02

(11) EP2157104 (21) EP09013267.1 (22) 06.07.2005 (31) 585867 P (32) 07.07.2004

WEIGHT AND HYDROGEN LEVELS (33) Verenigde Staten van Amerika IN A POLYMERIZATION REACTOR (54) Ethylene polymer compositions

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) Chevron Phillips Chemical Company LP te THE WOODLANDS, TEXAS 77387, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Dow Global Technologies LLC te MIDLAND, MI 48674, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Schouterden, Patrick, J.C. te WACHTEBEKE, België (BE) (72) MURRAY, Rex E. te BARTLESVILLE, Nicasy, Ruddy, A.,J. te 2260 WASSERLÖSLICHE EISENOKLAHOMA 74006, Verenigde WESTERLO, België (BE) KOHLENHYDRATDERIVATStaten van Amerika (US) Munjal, Sarat, J.C. te LAKE KOMPLEXE, DEREN BEAULIEU, William B. te TULSA, JOHNSON, TX 77566, Verenigde HERSTELLUNG UND DIESE OKLAHOMA 74133, Verenigde Staten van Amerika (US) ENTHALTENDE ARZNEIMITTEL Staten van Amerika (US) Jorgensen, Robert J. te WEST 19.08.2015 YANG, Qing te BARTLESVILLE, VIRGINIA 25560, Verenigde VIFOR (INTERNATIONAL) AG te OKLAHOMA 74006, Verenigde Staten van Amerika (US) 9001 ST. GALLEN, Zwitserland Staten van Amerika (US) Wagner, Burkhard E. te NEW (CH) DING, Errun te BARTLESVILLE, JERSEY 08904, Verenigde Staten OKLAHOMA 74006, Verenigde van Amerika (US) REIM, Stefan te CH-9014 ST. Staten van Amerika (US) GALLEN, Zwitserland (CH) (51) C08F 4/653 GLASS, Gary L te DEWEY, PHILIPP, Erik te CH-9303 C08F 4/649 OKLAHOMA 74029, Verenigde WITTENBACH, Zwitserland (CH) C08F 4/646 Staten van Amerika (US) FUNK, Felix te CH-8404 C08F 110/06 SOLENBERGER, Alan L te WINTERTHUR, Zwitserland (CH) C08F 10/06 BARTLESVILLE, OKLAHOMA MÜLLER, Hans-Martin te CH-9032

(33) Europees Octrooi Bureau (54)

74006, Verenigde Staten van Amerika (US) SECORA, Steven J. te BARTLESVILLE, OKLAHOMA 74006, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 2009161752 (54) MODIFIED CONJUGATED DIENE (32) 08.07.2009 RUBBER, METHOD FOR PRODUCING SAME, AND RUBBER (33) Japan COMPOSITION (54) POLYMERIZATION CATALYSTS AND METHOD FOR PRESERVATION OF (47) 19.08.2015 SAME (73) JSR Corporation te MINATO-KU (47) 19.08.2015 TOKYO 105-8640, Japan (JP) (73) Idemitsu Kosan Co., Ltd. te (72) TANAKA, Ryouji te TOKYO 105CHIYODA-KU TOKYO 100-8321, 8640, Japan (JP) Japan (JP) SHIBATA, Masahiro te TOKYO 105-

(11) EP2448977 (73) Ontario Institute for Cancer Research te TORONTO, ONTARIO (21) EP10730869.4 M5G 1L7, Canada (CA) (22) 28.06.2010 (72) LI, Shyh-Dar te TORONTO, (31) 221312 P ONTARIO M4J 3T3, Canada (CA) (32) 29.06.2009 ERNSTING, Mark, John te TORONTO, ONTARIO M5B 1L4, (33) Verenigde Staten van Amerika Canada (CA) (54) THE USE OF HYDROGEN TANG, Wei-Lun te TORONTO, SCAVENGING CATALYSTS TO ONTARIO M2N 6T5, Canada (CA) CONTROL POLYMER MOLECULAR (51) C08B 31/18

1 januari 2015

Nummer 01/15 (11) EP2707399 (21) EP12756265.0 (22) 07.05.2012 (31) MM14242011 (32) 09.05.2011 (33) India (54) NITROGEN CONTAINING EXTERNAL DONOR SYSTEM FOR PROPYLENE POLYMERIZATION (47) 19.08.2015

103 (31) 201161512589 P 201213548471 (32) 28.07.2011 13.07.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) COATING FOR THE INNER SURFACE OF PLASTIC BOTTLES FOR PROTECTION AGAINST DEGRADATION FROM VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

1 januari 2015 (US) SALAYMEH, Faleh te SUNNYVALE CALIFORNIA 94103, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHANG, Hongmin te FREMONT CALIFORNIA 94536, Verenigde Staten van Amerika (US) BERGBREITER, David te COLLEGE STATION TEXAS 77845, Verenigde Staten van Amerika (US) MANSKY, Paul te SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94110, Verenigde Staten van Amerika (US) MU, YongQi te LOS ALTOS CALIFORNIA 94022, Verenigde Staten van Amerika (US) COPE, Michael James te BERKELEY CALIFORNIA 94702, Verenigde Staten van Amerika (US) GOKA, Elizabeth te SAN JOSE CALIFORNIA 95117, Verenigde Staten van Amerika (US) LEE, Angela te SAN JOSE CALIFORNIA 95124, Verenigde Staten van Amerika (US) MADSEN, Deidre te SUNNYVALE CALIFORNIA 94086, Verenigde Staten van Amerika (US) SHAO, Jun te FREMONT CALIFORNIA 94538, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 19.08.2015 (73) Reliance Industries Limited te MUMBAI 400 021 MAHARASHTRA, (73) Eastman Chemical Company te India (IN) KINGSPORT, TN 37660, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) PATIL, Harshad Ramdas te SURAT 395 009 GUJARAT, India (IN) (72) SCHICK, Martin, Frederick te VYAS, Priyanshu Bharatkumar te KINGSPORT, TN 37663, Verenigde SURAT 395 005, GUJARAT, India Staten van Amerika (US) (IN) BOLTON, Amy, Lee te CHUCKEY, GUPTA, Virendrakumar te NAVI TN 37641, Verenigde Staten van MUMBAI 400 706, Amerika (US) MAHARASHTRA, India (IN) LEITA, Jayme, R. te JOHNSON CITY, TN 37601, Verenigde Staten (51) C10L 1/22 van Amerika (US) C10L 1/14 WILLIAMS, Alisa, Annette te FALL C08F 8/30 BRANCH, TN 37656, Verenigde C08F 8/04 Staten van Amerika (US) C08F 4/06 STACK, Gary, Michael te C08F 4/00 KINGSPORT, TN 37663, Verenigde C08F 297/00 Staten van Amerika (US) C08F 2/38 GEORGE, Scott, Ellery te C08F 110/10 (51) C08F 4/6592 KINGSPORT, TN 37664, Verenigde C08F 10/14 C08F 210/12 Staten van Amerika (US) C08F 10/08 (11) EP2377894 (51) C08F 20/52 (11) EP1489109 (21) EP09837667.6 (11) EP2539380 (21) EP04253433.9 (22) 21.12.2009 (21) EP11707038.3 (22) 09.06.2004 (31) 20090000748 (22) 24.02.2011 (31) 600898 (32) 06.01.2009 (31) 307811 P (32) 19.06.2003 (33) Zuid-Korea 307814 P (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ETHYLENE-PROPYLENE-DIENE (32) 24.02.2010 (54) Living and quasiliving cationic COPOLYMER PRODUCTION 24.02.2010 telechelic polymers quenched by METHOD (33) Verenigde Staten van Amerika N-substituted pyrrole and (47) 19.08.2015 Verenigde Staten van Amerika methods for their preparation (54) CROSSLINKED POLYVINYLAMINE, (73) SK Innovation Co., Ltd. te SEOUL (47) 19.08.2015 110-110, Zuid-Korea (KR) POLYALLYLAMINE, AND (73) Chevron Oronite Company LLC te SK Global Chemical Co., Ltd. te POLYETHYLENEIMINE FOR USE AS SAN RAMON, CA 94583-2324, JONGNO-GU SEOUL 110-110, BILE ACID SEQUESTRANTS Verenigde Staten van Amerika Zuid-Korea (KR) (47) 19.08.2015 (US) (72) YIM, Byoungtak te DAEJEON 305The University of Southern (73) Relypsa, Inc. te REDWOOD CITY, 743, Zuid-Korea (KR) Mississippi te HATTIESBURG, MS CA 94063, Verenigde Staten van KIM, Youngwook te DAEJEON 30539406-5157, Verenigde Staten Amerika (US) 761, Zuid-Korea (KR) van Amerika (US) (72) KOPPING, Jordon te REDDING OK, Myungahn te DAEJEON 305(72) Stokes, Casey D. te NOVATO CALIFORNIA 96002, Verenigde 500, Zuid-Korea (KR) CALIFORNIA 94945, Verenigde Staten van Amerika (US) HAHN, Jongsok te DAEJEON 305Staten van Amerika (US) BIYANI, Kalpesh te NEWARK 761, Zuid-Korea (KR) Storey, Robson F. te CALIFORNIA 94560, Verenigde SHIN, Dongcheol te DAEJEON HATTIESBURG MISSISSIPPI 39402, Staten van Amerika (US) 305-762, Zuid-Korea (KR) Verenigde Staten van Amerika CONNOR, Eric te LOS GATOS (51) C08L 27/06 (US) CALIFORNIA 94560, Verenigde C08F 214/06 Harrison, James J. te NOVATO Staten van Amerika (US) C08F 2/18 CALIFORNIA 94947, Verenigde HECKER, Scott te DEL MAR (11) EP1934268 Staten van Amerika (US) CALIFORNIA 92014, Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP06798745.3 (51) C09D 4/00 LEES, Inez te MOUNTAIN VIEW C08F 20/10 (22) 12.09.2006 CALIFORNIA 94041, Verenigde (11) EP2736934 (31) 20050085188 Staten van Amerika (US) 20060085283 QUAKER, Grace te SAN (21) EP12744147.5 FRANCISCO CALIFORNIA 94103, (32) 13.09.2005 (22) 18.07.2012 Verenigde Staten van Amerika 05.09.2006

Nummer 01/15 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea

104 (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER WÄSSRIGEN POLYMERISATDISPERSION

(54) METHOD OF PREPARING VINYLCHLORIDE-BASED (47) 19.08.2015 COPOLYMER AND VINYLCHLORIDE (73) BASF SE te 67056 PLASTISOL COMPOSITION LUDWIGSHAFEN, INCLUDING VINYLCHLORIDEBONDSREPUBLIEK DUITSLAND BASED COPOLYMER PREPARED (DE) USING THE METHOD (72) BURK, Yeni te 67061 (47) 19.08.2015 LUDWIGSHAFEN, (73) LG Chem, Ltd. te BONDSREPUBLIEK DUITSLAND YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL 150(DE) 721, Zuid-Korea (KR) MANGEL, Timo te 76470 ÖTIGHEIM, BONDSREPUBLIEK (72) KIM, Kyung-Hyun te SEOUL 158DUITSLAND (DE) 754, Zuid-Korea (KR) LIEDY, Reiner te 67459 BÖHLKIM, YongDeuk te R&D IGGELHEIM, BONDSREPUBLIEK ORGANIZATION 104-1, MOONJIDUITSLAND (DE) DONG YUSEONG-GU, DAEJON, FEIL, Martina te 67149 305-380, Zuid-Korea (KR) MECKENHEIM, BONDSREPUBLIEK YIM, Jea-Seok te SEOUL 143-888, DUITSLAND (DE) Zuid-Korea (KR) MORARU, Bogdan te CHARLOTTE, KIM, Yu-Na te DAEJEON-CITY 302NC 28277, Verenigde Staten van 120, Zuid-Korea (KR) Amerika (US) (51) D21H 19/20 (51) C09D 175/04 C08L 33/16 C08G 18/80 C08F 220/26 C08G 18/79 C08F 220/24 C08G 18/77 B29C 33/62 C08G 18/71 A61K 8/81 C08G 18/62 (11) EP2270058 C08G 18/10 (21) EP09726483.2 (11) EP2640759 (22) 27.03.2009

(31) 2008091168 (32) 31.03.2008 (33) Japan

1 januari 2015 (54) ADDITIVES FOR IMPROVING POLYURETHANE FOAM PERFORMANCE (47) 19.08.2015 (73) Air Products and Chemicals, Inc. te ALLENTOWN, PA 18195-1501, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) BURDENIUC, Juan Jesus te COLMAR PA 18915, Verenigde Staten van Amerika (US) TOBIAS, James Douglas te CENTER VALLEY PA 18034, Verenigde Staten van Amerika (US) KELLER, Renee Jo te ORWIGSBURG PA 17961, Verenigde Staten van Amerika (US) JEON, You-Moon te BREINIGSVILLE PA 18031, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C08G 18/71 C08G 18/48 C08G 101/00 A61L 15/42 (11) EP2175896 (21) EP08773730.0 (22) 27.06.2008 (31) 07013425 (32) 10.07.2007

(21) EP11782614.9

(33) Europees Octrooi Bureau

(22) 14.11.2011

(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON POLYURETHAN-SCHÄUMEN FÜR DIE WUNDBEHANDLUNG

(31) 415357 P 10191828

(54) FLUORINE-CONTAINING (32) 19.11.2010 COPOLYMER, PAPER PROCESSING 19.11.2010 AGENT, AND COATING FILM(33) Verenigde Staten van Amerika FORMING AGENT FOR COSMETIC Europees Octrooi Bureau PREPARATION (54) BESCHICHTUNGSMITTEL MIT (47) 19.08.2015 HOHEM FESTKÖRPERGEHALT UND (73) Daikin Industries, Ltd. te OSAKA GUTEM VERLAUF SOWIE DARAUS 530-8323, Japan (JP) HERGESTELLTE MEHRSCHICHTLACKIERUNGEN (72) MATSUDA, Michio te SETTSU-SHI UND DEREN VERWENDUNG OSAKA 566-8585, Japan (JP) UEHARA, Tetsuya te SETTSU-SHI (47) 19.08.2015 OSAKA 566-8585, Japan (JP) (73) BASF Coatings GmbH te 48165 USUGAYA, Mitsuhiro te OSAKAMÜNSTER, BONDSREPUBLIEK SHI OSAKA 530-8323, Japan (JP) DUITSLAND (DE) YAMAMOTO, Ikuo te SETTSU-SHI (72) GROENEWOLT, Matthijs te 48147 OSAKA 566-8585, Japan (JP) MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK ENOMOTO, Takashi te SETTSUDUITSLAND (DE) SHI OSAKA 566-8585, Japan (JP) MÜLLER, Jörg te 59075 HAMM, KUSUMI, Kayo te SETTSU-SHI BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OSAKA 566-8585, Japan (JP) (DE) (51) C09J 143/04 (51) C08K 5/31 C09J 133/06 C08J 9/00 C09D 143/04 C08G 18/67 C09D 133/06 C08G 18/38 C08F 230/08 C08G 18/32 C08F 220/28

(47) 19.08.2015 (73) Bayer Intellectual Property GmbH te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MAGER, Michael te 51375 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LUDEWIG, Michael te 51375 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MATNER, Mathias te 41464 NEUSS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DIETZE, Melita te 40699 ERKRATH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FUGMANN, Burkhard te 40878 RATINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP12756208.0

(21) EP11738350.5

(22) 10.09.2012

(22) 08.07.2011

(51) C08J 5/18 C08J 5/02 C08G 18/74 C08G 18/72 C08G 18/66 C08G 18/48 C08G 18/44 C08G 18/40 C08G 18/12 C08G 18/00

(31) 11183143

(31) 362964 P

(11) EP2746310

(32) 28.09.2011

(32) 09.07.2010

(21) EP13793920.3

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 24.05.2013

(11) EP2760898

(33) Europees Octrooi Bureau

(11) EP2591035

Nummer 01/15

105

(31) 2012120250

C08G 61/00

(32) 25.05.2012

(11) EP2386588

(33) Japan

(21) EP10729352.4

(54) AQUEOUS POLYURETHANE DISPERSING ELEMENT, FILMMOLDED BODY OBTAINED THEREFROM, AND GLOVE

(22) 12.01.2010

(47) 19.08.2015 (73) Toyo Polymer Co., Ltd. te OSAKA 532-0003, Japan (JP) (72) GOTO Michiro te IBARAKI-SHI OSAKA 567-0085, Japan (JP) SHIMIZU Kenji te OSAKA 5670085, Japan (JP) SEKI Yoshio te OSAKA 567-0085, Japan (JP) GENMOTO Tomoya te OSAKA 567-0085, Japan (JP) IPPONSUGI Chie te OSAKA 5670085, Japan (JP) HIGUCHI Naohito te HIMEJI-SHI HYOGO 6700802, Japan (JP) (51) C09D 161/32 C09D 133/06 C08G 18/78 (11) EP1254934 (21) EP02016458.8 (22) 26.05.1997 (31) 19622878 (32) 07.06.1996 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Nicht-wässriger Lack (47) 19.08.2015

(31) 20090002316 20100002496 (32) 12.01.2009 12.01.2010 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea (54) NORBORNENE POLYMER INCLUDING PHOTOREACTIVE FUNCTIONAL GROUP THAT HAS HALOGEN SUBSTITUENT, METHOD FOR PREPARING THE SAME, AND ALIGNMENT LAYER USING THE SAME (47) 19.08.2015

(72) Röckrath, Ulrike te 48308 SENDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Baumgart, Hubert te 48162 MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP13192563.8 (22) 25.07.2008 (31) 2007195141 (32) 26.07.2007 (33) Japan (54) Resin composition (47) 19.08.2015

(72) SOMMER, Oliver te 40593 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KASPER, Dirk te 40597 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) EISFELD, Heike te 40764 LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ZISKOFEN, Peter te 42697 SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MÖLLER, Thomas te 40593 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP09725730.7

(72) PALMLÖF, Magnus te S-426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE)

(22) 27.03.2009

(51) C08J 7/00

(31) 0805701

(11) EP2773693

(32) 28.03.2008

(21) EP12783943.9

(33) GROOT BRITTANNIË

(22) 30.10.2012

(54) CARBOHYDRATE LACTONE POLYMERS

(31) 201161553276 P 11187279

(47) 19.08.2015

(32) 31.10.2011 31.10.2011

(73) Imperial Innovations Limited te LONDON SW7 2PG, GROOT BRITTANNIË (GB)

(33) Verenigde Staten van Amerika Europees Octrooi Bureau

(72) WILLIAMS, Charlotte, K. te (54) LONDON SW7 2PG, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) STEVENS, Molly, Morag te (73) LONDON SW7 2PG, GROOT BRITTANNIË (GB) TANG, Min te LONDON SW7 2PG, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) (51) C08J 5/12 C08J 5/04 C08J 3/07

(73) AJINOMOTO CO., INC. te CHUO-KU (11) TOKYO 104-8315, Japan (JP) (21) (72) Amano, Hiroshi te KANAGAWA, (22) 210-0801, Japan (JP) (31) Kawahara, Shigeru te KANAGAWA, 210-8681, Japan (JP) (32) (51) G02F 1/133 C08J 5/22 C08G 61/02

(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C08L 23/00 C08K 5/14 C08J 3/20 C08J 3/12 B29C 35/04 (72) YOO, Dong-Woo te DAEJEON, 305B29B 9/16 380, Zuid-Korea (KR) CHUN, Sung-Ho te DAEJEON (11) EP1587858 METROPOLITAN CITY 302-772, (21) EP03815619.6 Zuid-Korea (KR) (22) 30.01.2003 CHOI, Dai-Seung te DAEJEON METROPOLITAN CITY 305-759, (54) POLYETHYLENE COMPOSITION Zuid-Korea (KR) FOR THE PRODUCTION OF WON, Young-Chul te DAEJEON PEROXIDE CROSSLINKED METROPOLITAN CITY 302-734, POLYETHYLENE Zuid-Korea (KR) (47) 19.08.2015 (51) C08G 63/08 (73) Borealis Technology Oy te 06010 C07D 309/30 PORVOO, Finland (FI) (11) EP2268701

(11) EP2698393

(47) 19.08.2015

(73) LG Chem, Ltd. te YOUNGDUNGPO-GU SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)

(73) BASF Coatings GmbH te 48165 MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C08L 63/00 C08G 75/08 C08G 59/58 C08G 59/40 C07F 9/54 C07D 233/58

1 januari 2015

EP2588553 EP11729602.0 24.06.2011 102010030699 30.06.2010

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) BLOCKCOPOLYMERE IN KLEBSTOFFDISPERSIONEN

VERFAHREN ZUR BESCHICHTUNG VON KUNSTSTOFFSUBSTRATEN 19.08.2015 BASF Coatings GmbH te 48165 MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ANDERSEN, Audrée te 48159 MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RAKA, Fatmir te 48149 MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C08K 5/521 C08J 7/04 B29C 39/18 B29C 39/14 B29C 33/60 (11) EP2644646 (21) EP11853080.7

Nummer 01/15

106

1 januari 2015

(22) 28.12.2011

(32) 11.12.2003

(47) 19.08.2015

(31) 2010293187 2011170065

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) E. I. du Pont de Nemours and Company te WILMINGTON, DE 19898, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 28.12.2010 03.08.2011

(54) METHOD OF TREATING A PLASTIC ARTICLE (47) 19.08.2015

(33) Japan Japan

(73) Bayer MaterialScience LLC te PITTSBURGH, PA 15205-9741, (54) METHOD FOR PRODUCING LIGHTVerenigde Staten van Amerika TRANSMITTING FILM AND ACTIVE (US) ENERGY RAY-CURABLE (72) PYLES, Robert, A. te BETHEL COMPOSITION PARK, PA 15102-2306, Verenigde (47) 19.08.2015 (73) Mitsubishi Rayon Co., Ltd. te TOKYO 100-8253, Japan (JP) (72) OZAWA Satoru te OTAKE-SHI HIROSHIMA 739-0693, Japan (JP) KOJIMA Katsuhiro te OTAKE-SHI HIROSHIMA 739-0693, Japan (JP) NAKAI Yusuke te OTAKE-SHI HIROSHIMA 739-0693, Japan (JP) ONOMOTO Hiroshi te OTAKE-SHI HIROSHIMA 739-0693, Japan (JP)

Staten van Amerika (US) ARCHEY, Rick, L. te PLEASANT HILLS, PA 15236-4334, Verenigde Staten van Amerika (US) DERIKART, David, M. te TARENTUM, PA 15084, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C09J 5/08 C08J 9/32 B29C 70/66 B29C 44/50

(51) H04N 7/00 C09D 7/12 C08J 7/04

(11) EP2500375

(11) EP2729520

(31) 127774

(21) EP12730996.1 (22) 04.07.2012 (31) 11173314 (32) 08.07.2011 (33) Europees Octrooi Bureau (54) MATTE, FLAMMGESCHÜTZTE ARTIKEL MIT HOHER TRANSMISSION (47) 19.08.2015

(21) EP12156739.0 (22) 30.07.1999 (32) 31.07.1998 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ARTICLES THAT INCLUDE A POLYMER FOAM AND METHOD FOR PREPARING SAME (47) 19.08.2015 (73) 3M Innovative Properties Company te ST. PAUL, MN 551333427, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Bayer Intellectual Property GmbH (72) Gehlsen, Mark D., te EAGAN te 40789 MONHEIM, MINNESOTA 55132, Verenigde BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Staten van Amerika (US) (DE) Momchilovich, Bradley S. te NEW (72) HILDENBRAND, Karlheinz te RICHMOND, WI 54017, Verenigde 88696 OWINGEN, Staten van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) C08K 3/04 (DE) KRÜLLS, Helmut te 40668 (11) EP2723806 MEERBUSCH, BONDSREPUBLIEK (21) EP12750627.7 DUITSLAND (DE) (22) 18.06.2012 FRANSSEN, Hans te 47809 KREFELD, BONDSREPUBLIEK (31) 201161500852 P DUITSLAND (DE) 201161500866 P CAPELLEN, Peter te 47803 201161500877 P KREFELD, BONDSREPUBLIEK 201161500906 P DUITSLAND (DE) 201161500918 P HAHN, Rüdiger te 51399 201161500943 P BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK (32) 24.06.2011 DUITSLAND (DE) 24.06.2011 MÜLLER, Andreas te 51061 KÖLN, 24.06.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 24.06.2011 (DE) 24.06.2011 SCHWECKE, Constantin te 53347 24.06.2011 ALFTER, BONDSREPUBLIEK (33) Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika (51) C08J 7/06 Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (11) EP1697446 Verenigde Staten van Amerika (21) EP04812959.7 Verenigde Staten van Amerika (22) 06.12.2004 (54) COLORED POLYIMIDE FILMS AND (31) 733657 METHODS RELATING THERETO

(72) KANAKARAJAN, Kuppusamy te DUBLIN, OHIO 43017, Verenigde Staten van Amerika (US) BECKS, Christopher Robert te GROVE CITY, OHIO 43123, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C08L 83/04 C08K 5/00 C08G 77/16 (11) EP2222770 (21) EP08872613.8 (22) 18.12.2008 (31) 0708918 (32) 20.12.2007 (33) Frankrijk (54) COMPOSITION ORGANOPOLYSILOXANIQUE VULCANISABLE A TEMPERATURE AMBIANTE EN ELASTOMERE ET NOUVEAUX CATALYSEURS DE POLYCONDENSATION D'ORGANOPOLYSILOXANES (47) 19.08.2015 (73) Bluestar Silicones France te 69486 LYON CEDEX 03, Frankrijk (FR) (72) MALIVERNEY, Christian te F69690 SAINT JULIEN SUR BIBOST, Frankrijk (FR) BLANC, Delphine te F-69007 LYON, Frankrijk (FR) FERHAT.Rachid te F-38200 VIENNE, Frankrijk (FR) (51) C08L 67/02 C08K 5/20 C08K 5/10 C08K 5/098 C08K 5/06 (11) EP2705081 (21) EP12719165.8 (22) 19.04.2012 (31) 201113102747 (32) 06.05.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ACTIVATED OXYGEN SCAVENGING COMPOSITIONS FOR PLASTIC CONTAINERS (47) 19.08.2015 (73) Graham Packaging Company, L.P. te YORK, PA 17402, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) AKKAPEDDI, Murali, K. te YORK, PA 17408, Verenigde Staten van Amerika (US) LYNCH, Brian, A. te MERRIMACK, NH 03054, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHONG, Yang te YORK, PA 17403, Verenigde Staten van Amerika (US)

Nummer 01/15 (51) C08L 95/00 C08L 91/00 C08L 53/02 C08L 17/00 C08J 3/20 (11) EP2773703 (21) EP12775530.4 (22) 24.10.2012 (31) AN20110150 (32) 03.11.2011 (33) Italië (54) A COMPOUND FOR REALIZATION OF MODIFIED BITUMEN FOR ASPHALTS (47) 19.08.2015

107 (22) 04.04.2013 (31) 102012206968

(11) EP2630198

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP11723920.2

(47) 19.08.2015

(32) 20.10.2010

(73) Wacker Chemie AG te 81737 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) C08L 27/18 C08L 101/00

(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) SILICONZUSAMMENSETZUNG MIT (22) 30.05.2011 SCHADSTOFFSCHUTZ (31) 102010042696

(54) DIKATIONISCHE 4-AZA-1AZONIABICYCLO[2.2.2]OCTANE (72) MÜLLER, Philipp te 84489 UND MITTEL ZUM FÄRBEN VON BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK KERATINHALTIGEN FASERN DUITSLAND (DE) (47) 19.08.2015

(33) Japan

(11) EP2599831

(54) RESIN COMPOSITION AND SLIDING MEMBER USING SAME

(21) EP11812570.7

(47) 19.08.2015

(31) 2010171471 (33) (54) (47) (73)

(72)

(51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73) (72)

(51)

(11) (21)

(72) GROSS, Wibke te 41836 HÜCKELHOVEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GIESA, Helmut te 40670 MEERBUSCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KROOS, Astrid te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Kabushiki Kaisha Riken te TOKYO (51) C09B 47/08 102-8202, Japan (JP) A61K 41/00 (72) ITO, Hiroshi te KASHIWAZAKI-SHI (11) EP2402400 30.07.2010 NIIGATA 945-8555, Japan (JP) (21) EP10746239.2 Japan OOWADA, Akihiro te (22) 24.02.2010 RESIN COMPOSITION AND KASHIWAZAKI-SHI NIIGATA 945ARTICLE MOLDED THEREFROM 8555, Japan (JP) (31) 2009040073 SAITO, Mika te KASHIWAZAKI-SHI (32) 24.02.2009 19.08.2015 NIIGATA 945-8555, Japan (JP) The Nippon Synthetic Chemical (33) Japan (51) H01L 51/00 Industry Co., Ltd. te OSAKA 530(54) WATER-SOLUBLE H01G 9/20 0018, Japan (JP) PHTHALOCYANINE DYE C09B 23/10 SHIBUTANI Mitsuo te OSAKA, 530(47) 19.08.2015 C09B 23/08 0018, Japan (JP) C09B 23/06 (73) National Institute for Materials INOUE Kaoru te OSAKA 530-0018, C09B 23/04 Science te TSUKUBA-SHI, IBARAKI Japan (JP) C09B 23/01 305-0047, Japan (JP) SAKAI Norihito te OSAKA 530(11) EP2372829 0018, Japan (JP) (72) ISAGO Hiroaki te TSUKUBA-SHI IBARAKI 305-0047, Japan (JP) (21) EP09834999.6 C08L 77/06 KAGAYA Yutaka te TSUKUBA-SHI C08L 77/02 (22) 25.12.2009 IBARAKI 305-0047, Japan (JP) C08K 5/5313 (31) 2008333597 OYAMA Youichi te TSUKUBA-SHI EP2736975 IBARAKI 305-0047, Japan (JP) (32) 26.12.2008 FUJITA Harumi te TSUKUBA-SHI EP12738134.1 (33) Japan IBARAKI 305-0047, Japan (JP) 24.07.2012 (54) PIGMENT FOR USE WITH (51) C09C 1/02 11175489 PHOTOELECTRIC CONVERSION ELEMENT, AND PHOTOELECTRIC (11) EP2576703 27.07.2011 CONVERSION ELEMENT (21) EP11720797.7 Europees Octrooi Bureau (47) 19.08.2015 (22) 24.05.2011 FLAME RETARDANT POLYAMIDE (73) Adeka Corporation te TOKYO 116- (31) 396938 P COMPOSITION 8554, Japan (JP) 10164408 19.08.2015 (72) TANABE Junji te TOKYO 103-8272, (32) 04.06.2010 DSM IP Assets B.V. te 6411 TE Japan (JP) 28.05.2010 HEERLEN MONDEN Atsushi te TOKYO 103(33) Verenigde Staten van Amerika BURGT, VAN DER, Frank Peter 8272, Japan (JP) Europees Octrooi Bureau Theodorus Johannes te NL-6100 SHINKAI Masahiro te TOKYO 103AA ECHT 8272, Japan (JP) (54) PROCESS FOR THE PREPARATION YANO Toru te TOKYO 116-8554, OF SURFACE TREATED MINERAL C09D 183/04 Japan (JP) FILLER PRODUCTS AND USES OF C08L 83/04 MAE Yukiko te TOKYO 116-8554, SAME C08K 9/02 Japan (JP) (47) 19.08.2015 EP2841514 AOYAMA Yohei te TOKYO 116(73) Omya International AG te 4665 8554, Japan (JP) EP13716251.7

(22) 28.07.2011 (32)

(51) C09B 44/18 C09B 44/16

(32) 26.04.2012

(73) Tecnofilm S.p.A. te I-63019 SANT' (11) EP2698402 ELPIDIO A MARE (AP), Italië (IT) (21) EP12835218.4 (72) CARDINALI, Bruno te 63900 (22) 26.09.2012 FERMO, Italië (IT) (31) 2011213563 (51) C08L 87/00 (32) 28.09.2011 C08L 53/02 C08L 51/08 C08L 29/04

1 januari 2015

Nummer 01/15

108

OFTRINGEN, Zwitserland (CH) (51) C23C 22/02 C09J 5/02 (72) BURI, Matthias te CH-4852 C09D 4/00 ROTHRIST, Zwitserland (CH) C09D 183/08 GANE, Patrick A.C. te CH-4852 C08K 5/548 ROTHRIST, Zwitserland (CH) C08K 5/544 RENTSCH, Samuel te CH-4663 B05D 1/36 AARBURG, Zwitserland (CH) BURKHALTER, René te CH-3360 (11) EP1943314 HERZOGENBUCHSEE, Zwitserland (21) EP06803035.2 (CH) (22) 06.09.2006 (51) C09D 17/00 (31) 715474 P C09D 11/326 366235 C09C 3/10 (32) 09.09.2005 C08F 220/56 02.03.2006 C08F 20/30 (33) Verenigde Staten van Amerika (11) EP2058375 Verenigde Staten van Amerika (21) EP08019552.2 (54) METHOD OF APPLYING SILANE (22) 07.11.2008 COATING TO METAL (31) 2007291974 COMPOSITION 2008128827 (47) 19.08.2015 2008282761 (73) UNIVERSITY OF CINCINNATI te (32) 09.11.2007 CINCINNATI, OH 45221-0623, 15.05.2008 Verenigde Staten van Amerika 04.11.2008 (US) (33) Japan ECOSIL TECHNOLOGIES LLC te Japan FAIRFIELD, OH 45014, Verenigde Japan Staten van Amerika (US) (54) Pigment composition, water(72) SMITH, Charles te CONWAY, AR based pigment dispersion, 72034, Verenigde Staten van method of producing water-based Amerika (US) pigment dispersion, water-based SORENSON, Max te SALT LAKE ink for ink jet recording, and CITY, UT 84121, Verenigde Staten polymer compound van Amerika (US) VAN OOIJ, William, J. te (47) 19.08.2015 FAIRFIELD, OH 45014, Verenigde (73) FUJIFILM Corporation te MINATOStaten van Amerika (US) KU TOKYO, Japan (JP) NOOKALA, Ramakrishna te (72) Kato, Takahiro te ASHIGARAKAMIGREENVILLE, SC 29615, GUN KANAGAWA, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika Hosokawa, Takafumi te (US) ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA, WILLIAMS, Kevin te BENTON, AR Japan (JP) 72015, Verenigde Staten van Sasada, Misato te Amerika (US) ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA, (51) C09D 4/00 Japan (JP) Shibata, Naoya te (11) EP2185658 ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA, (21) EP08795586.0 Japan (JP) (22) 26.08.2008 (51) C09D 4/00 (31) 969250 P (11) EP1644450 (32) 31.08.2007 (21) EP04738024.1 (33) Verenigde Staten van Amerika (22) 23.06.2004 (54) AMINE FUNCTIONAL ADDUCTS (31) 03405455 AND CURABLE COMPOSITIONS COMPRISING SAME (32) 23.06.2003 (47) 19.08.2015 (33) Europees Octrooi Bureau (54) SUPERHYDROPHOBIC COATING (47) 19.08.2015 (73) UNIVERSITY OF ZURICH te 8006 ZÜRICH, Zwitserland (CH)

(73) The Sherwin-Williams Company te CLEVELAND, OH 44115, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) PARISH, David, M. te WEST (72) ZIMMERMANN, Jan te CH-8003 CHESTER, OH 45069, Verenigde ZÜRICH, Zwitserland (CH) Staten van Amerika (US) SEEGER, Stefan te CH-8126 (51) C09J 133/06 ZUMIKON, Zwitserland (CH) C09D 5/20 ARTUS, Georg te CH-8903 BIRMENSDORF, Zwitserland (CH) (11) EP2610317 JUNG, Stefan te CH-8057 ZÜRICH, (21) EP12198376.1 Zwitserland (CH) (22) 20.12.2012

1 januari 2015 (31) 1162448 (32) 26.12.2011 (33) Frankrijk (54) Composition de colle pelable (47) 19.08.2015 (73) BOSTIK SA te 93210 LA PLAINE SAINT DENIS, Frankrijk (FR) (72) Casimiro, Jessie te 77170 BRIE COMTE ROBERT, Frankrijk (FR) Verscheure, Eric te 77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE, Frankrijk (FR) (51) C30B 17/00 C09D 5/33 C09D 5/00 (11) EP2303974 (21) EP09799911.4 (22) 23.07.2009 (31) 82864 P 109956 P (32) 23.07.2008 31.10.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) TUNABLE PHOTONIC CRYSTAL COMPOSITION (47) 19.08.2015 (73) Opalux Incorporated te TORONTO, ONTARIO M5S 3H6, Canada (CA) (72) ARSENAULT, Andre te TORONTO ONTARIO M4B 2C4, Canada (CA) (51) C09D 5/38 C09D 183/04 C08K 5/00 B01D 46/00 B01D 39/20 (11) EP2197961 (21) EP08766851.3 (22) 27.06.2008 (31) 2000925 (32) 12.10.2007 (33) Nederland (54) USE OF A SILICONE-CONTAINING COATING WHICH IS EFFECTIVE AGAINST POLLEN (47) 19.08.2015 (73) In2Care Holding B.V. te 6709 PG WAGENINGEN (72) OSINGA, Anne Jurjen te 3235 AC ROCKANJE (51) C09D 11/322 C09D 11/30 C09D 11/00 B41J 2/21 (11) EP2419481 (21) EP09843437.6 (22) 13.04.2009 (54) INKJET INK COMPOSITION INCLUDING LATEX POLYMERS (47) 19.08.2015 (73) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. te

Nummer 01/15 HOUSTON, TX 77070, Verenigde Staten van Amerika (US)

109

(22) 07.11.2012

(51) C09K 3/30 A61Q 9/00 A61Q 5/06 A61Q 19/10 A61Q 15/00 A61Q 13/00 A61Q 11/00 A61K 8/04

(31) 201161557860 P 201213586240

(11) EP2277969 (21) EP10011630.0

(32) 09.11.2011 15.08.2012

(22) 29.04.2005

(11) EP2657306

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(32) 29.04.2004

(21) EP13161405.9

(54) STREAK-FREE TIRE DRESSING

(22) 27.03.2013

(47) 19.08.2015

(31) 2012102967

(73) Illinois Tool Works Inc. te GLENVIEW, IL 60025, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) GANAPATHIAPPAN, Sivapackia te PALO ALTO CA 94304-1100, Verenigde Staten van Amerika (US) TOM, Howard, S. te PALO ALTO CA 94304-1100, Verenigde Staten van Amerika (US) NG, Hou, T. te PALO ALTO CA 94304-1100, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C09D 11/00

(32) 27.04.2012 (33) Japan

(72) NIIMOTO, Jyunji te OHTAKE-SHI HIROSHIMA 739-0652, Japan (JP)

1 januari 2015

(51) C09D 183/08 C08L 27/12 (11) EP2776521 (21) EP12791361.4

(54) INK FOR INK JET RECORDING AND (72) HUANG, Tsao-Chin Clarence te GLENVIEW, ILLINOIS 60026, RECORDING METHOD Verenigde Staten van Amerika (47) 19.08.2015 (US) (73) Seiko Epson Corporation te (51) C09J 193/04 SHINJUKU-KU TOKYO, Japan (JP) C09J 123/08 (72) Aoyama, Tetsuya te SUWA-SHI, NAGANO 392-8502, Japan (JP) Komatsu, Hidehiko te SUWA-SHI, NAGANO 392-8502, Japan (JP) Ohta, Hitoshi te SUWA-SHI, NAGANO 392-8502, Japan (JP) Yano, Takeshi te SUWA-SHI, NAGANO 392-8502, Japan (JP)

(11) EP2694609

(51) C09D 7/12 C09D 5/16 C09D 167/00 C09D 143/04 C09D 133/04 C09D 133/02 B05D 7/00 B05D 5/00 A01P 3/00 A01P 17/00 A01N 59/20 A01N 59/16 A01N 55/08 A01N 55/02 A01N 43/80

(54) POLYOLEFIN BASED HOT MELT ADHESIVE CONTAINING A SOLID PLASTICIZER

(21) EP12715265.0 (22) 09.04.2012 (31) 201161473563 P (32) 08.04.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika

(54) ANTIFOULING COATING COMPOSITION, ANTIFOULING COATING FILM, SUBSTRATES WITH THE FILM, FOULINGRESISTANT SUBSTRATES, PROCESS FOR FORMING THE FILM ON THE SURFACES OF SUBSTRATES, AND METHOD FOR INHIBITING SUBSTRATE FROM FOULING (47) 19.08.2015 (73) CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD. te OHTAKE-SHI HIROSHIMA 7390652, Japan (JP)

(73) Honeywell International Inc. te MORRISTOWN, NJ 07962-2245, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Pham, Hang T. te MORRISTOWN, NJ 07960, Verenigde Staten van Amerika (US) Singh, Rajiv R. te MORRISTOWN, NJ 07960, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) E02B 15/10 E02B 15/08 E02B 15/06 C09K 3/32 C02F 1/68 B01J 20/28 (11) EP2791269 (21) EP12820855.0 (31) 102011056520

(51) C09J 153/02

(33) Japan

(47) 19.08.2015

(22) 15.12.2012

(22) 02.09.2008 (32) 07.09.2007

(54) Compositions containing fluorine substituted olefins

(73) Bostik, Inc. te WAUWATOSA, WISCONSIN 53226, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP08829905.2 (31) 2007232573

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.08.2015

(72) VITRANO, Michael, D. te WEST ALLIS WI 53129, Verenigde Staten van Amerika (US) STAFEIL, Kevin te DELAFIELD WI 53018, Verenigde Staten van Amerika (US) HAILEMICHAEL, Tsebaot te BROWN DEER WI 53209, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2204423

(31) 837525

(11) EP2069447 (21) EP07843114.5 (22) 25.09.2007 (31) 541598 (32) 02.10.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) HIGH STYRENE SBS HOT MELT ADHESIVE (47) 19.08.2015 (73) Bostik, Inc. te WAUWATOSA, WISCONSIN 53226-3413, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) OKAZAKI, Genta te NARA, 6360822, Japan (JP)

(32) 16.12.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ABSORPTIONSMITTEL, DAS DEN SÄTTIGUNGSGRAD ANZEIGT (47) 19.08.2015 (73) Papier in Form und Farbe GmbH te 09496 MARIENBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) NEHRKORN, Arnd te 09111 CHEMNITZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GOEDEL, Werner te 09116 CHEMNITZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRAND, Joachim te 09496 MARIENBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C25C 1/00 C09K 8/68 C09K 8/60 C08F 8/44 C03C 12/02 B01F 17/00 (11) EP2451891 (21) EP10797662.3 (22) 02.07.2010 (31) 224250 P (32) 09.07.2009

Nummer 01/15 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHODS FOR TREATING CARBONATE HYDROCARBONBEARING FORMATIONS WITH FLUORINATED AMPHOTERIC COMPOUNDS (47) 19.08.2015 (73) 3M Innovative Properties Company te SAINT PAUL, MN 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) (72)

(51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47)

110 623068

1 januari 2015 (11) EP2172440

(32) 16.01.2006 13.01.2007

(21) EP08783535.1

(33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika

(31) 200710119257

(54) PHOSPHOR CONVERTED LIGHT EMITTING DEVICE

(33) China

(47) 19.08.2015

(22) 18.07.2008 (32) 19.07.2007 (54) METHOD FOR PROCESSING OLEFINS

(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (47) 19.08.2015 EINDHOVEN (73) China Petroleum & Chemical Philips Lumileds Lighting DAMS, Rudolf, J. te B-1831 Corporation te BEIJING 100029, Company, LLC. te SAN JOSE, CA DIEGEM, België (BE) China (CN) 95131, Verenigde Staten van MARTIN, Steven, J. te SAINT PAUL, Beijing Research Institute of Amerika (US) MINNESOTA 55133-3427, Chemical Industry, China (72) MUELLER, Gerd, O. te SAN JOSÉ, Verenigde Staten van Amerika Petroleum & Chemical CALIFORNIA 95131, Verenigde (US) Corporation te CHAOYANG Staten van Amerika (US) WU, Yong, K. te SAINT PAUL, DISTRICT BEIJING 100013, China MUELLER-MACH, Regina, B. te MINNESOTA 55133-3427, (CN) SAN JOSÉ, CALIFORNIA 95131, Verenigde Staten van Amerika (72) WANG, Guoqing te BEIJING Verenigde Staten van Amerika (US) 100013, China (CN) (US) H01L 51/50 ZHANG, Zhaobin te BEIJING JUESTEL, Thomas te SAN JOSÉ, H01L 51/00 100013, China (CN) CALIFORNIA 95131, Verenigde C09K 11/06 CHEN, Shuo te BEIJING 100013, Staten van Amerika (US) C09B 69/10 China (CN) HUPPERTZ, Petra te SAN JOSÉ, C09B 57/10 ZHANG, Lijun te BEIJING 100013, CALIFORNIA 95131, Verenigde C08G 61/12 China (CN) Staten van Amerika (US) WIECHERT, Detlef, U. te SAN EP2554626 (51) C10G 47/26 JOSÉ, CALIFORNIA 95131, C10G 47/06 EP12190102.9 Verenigde Staten van Amerika C10G 47/02 17.09.2010 (US) (11) EP2272938 UHLICH, Dominik te SAN JOSÉ, 0916395 CALIFORNIA 95131, Verenigde (21) EP10174815.0 18.09.2009 Staten van Amerika (US) (22) 28.04.2005 GROOT BRITTANNIË (51) C09K 19/34 (31) 566345 P Electroluminescent materials and C09K 19/12 (32) 28.04.2004 devices C09K 19/04 (33) Verenigde Staten van Amerika 19.08.2015 C09K 19/02

(73) Thorn Lighting Ltd te SPENNYMOOR, DURHAM DL16 6HL, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Williams, Geoff te SPENNYMOOR, DURHAM DL16 6HL, GROOT BRITTANNIË (GB) Monkman, Andrew P. te DURHAM DH1 3LE, GROOT BRITTANNIË (GB) Bryce, Martin R. te RICHMOND, NORTH YORKSHIRE DL11 7NW, GROOT BRITTANNIË (GB) Lyons, Ben P. te DURHAM DH1 3LE, GROOT BRITTANNIË (GB) Vaughan, Helen L. te DURHAM DH1 3LE, GROOT BRITTANNIË (GB) Kamtekar, Kiran T. te BROMSGROWE, B61 0DW, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C09K 11/86 C09K 11/83 C09K 11/80 C09K 11/79 C09K 11/78 C09K 11/08 C04B 35/16 C04B 35/01 (11) EP1979438 (21) EP07700585.8 (22) 15.01.2007 (31) 06100385

(22) 13.07.2012

(54) Hydroprocessing method for upgrading heavy hydrocarbon feedstock using a colloidal catalyst

(31) 11006323

(47) 19.08.2015

(32) 01.08.2011

(73) Headwaters Heavy Oil, LLC te SOUTH JORDAN UT 84095, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2739705 (21) EP12735215.1

(33) Europees Octrooi Bureau (54) LIQUID CRYSTAL MEDIUM AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY (47) 19.08.2015 (73) Merck Patent GmbH te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WITTECK, Michael te 64390 ERZHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TANAKA, Norihito te 64285 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FISCHER, Mila te 64283 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BREMER, Matthias te 64295 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TAUGERBECK, Andreas te 64285 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C10G 35/09 C10G 11/18 C10G 11/05

(72) Lott, Roger K. te EDMONTON ALBERTA T6J 6P2, Canada (CA) Lee, Lap-Keung te WEST WINDSOR, NJ 08550, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C10G 65/04 (11) EP1694800 (21) EP04794766.8 (22) 12.10.2004 (31) 517471 P (32) 05.11.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) MULTISTAGE REMOVAL OF HETEROATOMS AND WAX FROM DISTILLATE FUEL (47) 19.08.2015 (73) ExxonMobil Research and Engineering Company te ANNANDALE, NJ 08801-0900, Verenigde Staten van Amerika (US)

Nummer 01/15 (72) ELLIS, Edward, S. te BASKING RIDGE, NEW JERSEY 07920, Verenigde Staten van Amerika (US) GUPTA, Ramesh te BERKELEY HEIGHTS, NJ 07922, Verenigde Staten van Amerika (US) NOVAK, William, J. te GREAT FALLS, VA 22066, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C10L 10/14 C10L 1/236 C10L 1/222 (11) EP2692836 (21) EP12764730.3 (22) 28.03.2012

111 CALIFORNIA 94564, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C10M 171/04 C10M 157/00 C08L 15/00 C08F 8/04 C08C 19/02 (11) EP2607466 (21) EP12198581.6 (22) 20.12.2012 (32) (33) (54) (47)

(32) 29.03.2011

(73)

(33) Japan (54) AGENT FOR IMPROVING FLUIDITY (72) OF FUEL OIL AND FUEL OIL COMPOSITION (73) NOF Corporation te 20-3 EBISU 4CHOME, SHIBUYA-KU TOKYO 1506019, Japan (JP)

(11) EP2553060

(21) EP07830429.2

(21) EP11766331.0

(22) 24.10.2007

(31) 798254 (32) 31.03.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) USE OF TITANIUM COMPOUNDS FOR IMPROVING COPPER CORROSION PERFORMANCE

(32) 21.11.2003 (33) Japan (54) Method for providing a refrigeration lubricant composition (47) 19.08.2015 (73) NOF CORPORATION te TOKYO 150-6019, Japan (JP)

(72) Yamada, Munehiro te NISHINOMIYA-SHI, HYOGO 6638137, Japan (JP) 21.12.2011 Shizuka, Nobuhiko te Verenigde Staten van Amerika NISHINOMIYA-SHI, HYOGO 663Viscosity index improvers for 8105, Japan (JP) lubricating oil compositions Memita, Michimasa te AMAGASAKI-SHI, HYOGO 66119.08.2015 0045, Japan (JP) Infineum International Limited te Miyashita, Hiroko te TOKYO 124ABINGDON, OXFORDSHIRE OX13 0025, Japan (JP) 6BB, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C10N 30/06 Briggs, Stuart te LINDEN, NJ NEW C10N 30/04 JERSEY 07036, Verenigde Staten C10N 20/04 van Amerika (US) C10N 10/04 Oberoi, Sonia te LINDEN, NJ NEW C10N 10/02 JERSEY 07036, Verenigde Staten C10M 159/22 van Amerika (US) C10M 159/20 Noles, Joe Jnr. te LINDEN, NJ NEW C07C 37/14 JERSEY 07036, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP2307533 Watts, Raymond te LINDEN, NJ (21) EP09803600.7 NEW JERSEY 07036, Verenigde (22) 30.07.2009 Staten van Amerika (US) (31) 221171 C10N 50/10

(72) KAWAMOTO, Hideki te AMAGASAKI-SHI HYOGO 6600095, Japan (JP) YOSHIKAWA, Fumitaka te AMAGASAKI-SHI HYOGO 6600095, Japan (JP) (51) MORITA, Akira te AMAGASAKI-SHI C10N 40/02 HYOGO 660-0095, Japan (JP) C10N 30/08 (51) C10N 60/14 C10N 30/02 C10N 60/10 C10N 30/00 C10N 40/25 C10N 20/02 C10N 30/12 C10N 20/00 C10N 20/04 C10M 169/02 C10N 10/12 C10M 115/08 C10N 10/04 C10M 105/38 C10M 141/06 (11) EP2080799

(22) 07.03.2011

(31) 2003392763

(31) 201113332750

(31) 2011072119

(47) 19.08.2015

1 januari 2015

(31) 2006290248 (32) 25.10.2006 (33) Japan (54) GREASE

(32) 31.07.2008

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) LUBRICATING OIL ADDITIVE AND LUBRICATING OIL COMPOSITION CONTAINING SAME (47) 19.08.2015 (73) Chevron Oronite Company LLC te SAN RAMON, CA 94583, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) CAMPBELL, Curtis te HERCULES, CA 94547, Verenigde Staten van Amerika (US) CISSON, Charles, Michael te WALNUT CREEK, CA 94598, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 19.08.2015

(51) G01N 21/85 G01N 21/51 G01N 13/02 (47) 19.08.2015 C11B 1/00 (73) Chevron Oronite Company LLC te (72) FUJINAMI, Yukitoshi te CHIBA 299B01F 15/06 SAN RAMON, CA 94583, 0107, Japan (JP) (11) EP2502977 Verenigde Staten van Amerika HATA, Hitoshi te CHIBA 299-0107, (21) EP11159276.2 (US) Japan (JP) (72) NELSON, Kenneth D. te NAPA, NAKATANI, Shinya te KANAGAWA (22) 22.03.2011 CALIFORNIA 94558, Verenigde 251-8501, Japan (JP) (54) Malaxierverfahren und Staten van Amerika (US) YOKOUCHI, Atsushi te KANAGAWA -vorrichtung YAMAGUCHI, Elaine S. te EL 251-8501, Japan (JP) (47) 19.08.2015 CERRITO, CALIFORNIA 94530, (51) C10M 171/00 (73) GEA Mechanical Equipment Verenigde Staten van Amerika C09K 5/04 GmbH te 59302 OELDE, (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP1533363 NG, Kam-Sik te SAN LORENZO, (DE) CALIFORNIA 94580, Verenigde (21) EP04257228.9 Staten van Amerika (US) ROGERS, Paula S. te PINOLE,

(73) Idemitsu Kosan Co., Ltd. te CHIYODA-KU TOKYO 100-8321, Japan (JP)

(22) 22.11.2004

(72) Hruschka, Steffen te 59302 OELDE, BONDSREPUBLIEK

Nummer 01/15 DUITSLAND (DE) (51) C11D C11D C11D C11D C11D C11D

3/37 3/20 3/00 1/83 1/28 1/14

(11) EP2277860 (21) EP09009490.5 (22) 22.07.2009 (54) Compositions comprising sulfonated estolides and alkyl ester sulfonates, methods of making them, and compositions and processes employing them (47) 19.08.2015 (73) STEPAN COMPANY te NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, Verenigde Staten van Amerika (US) (72)

(51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

112 (47) 19.08.2015

1 januari 2015 2010053517

(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 DÜSSELSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 19.11.2010 10.03.2010

(72) HOLDERBAUM, Thomas te 40723 HILDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WARKOTSCH, Nadine te 40593 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ZIPFEL, Johannes te 40593 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) LACTIC ACID BACTERIUMCONTAINING PREPARATION

(51) C12N 1/18 (11) EP2558588 (21) EP11718512.4 (22) 12.04.2011

(31) 2010201962 2010127403 2010091719 Bernhardt, Randal J. te ANTIOCH, IL 60002, Verenigde Staten van (32) 09.09.2010 Amerika (US) 05.07.2010 Alonso, Lourdes R. te DEERFIELD, 12.04.2010 IL 60015, Verenigde Staten van (33) Japan Amerika (US) Russische Federatie Dado, Gregory P. te CHICAGO, IL Japan 60657, Verenigde Staten van (54) A YEAST EXTRACT CONTAINING Amerika (US) gamma-Glu-X OR gamma-Glu-XFilipovic, Eddie I. te Gly AND A METHOD FOR NORTHBROOK, IL 60062, PRODUCING THE SAME Verenigde Staten van Amerika (47) 19.08.2015 (US) Gariepy, Christopher A. te (73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO NORTHBROOK, IL 60062, 104-8315, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika (72) NISHIUCHI, Hiroaki te KAWASAKI(US) SHI KANAGAWA 210-8681, Japan Masters, Ronald A. te GLENVIEW, (JP) IL 60025, Verenigde Staten van HOSHINO, Wataru te KAWASAKIAmerika (US) SHI KANAGAWA 210-8681, Japan Murphy, Dennis S. te (JP) LIBERTYVILLE, IL 60048, YAMAZAKI, Junko te KAWASAKIVerenigde Staten van Amerika SHI KANAGAWA 210-8681, Japan (US) (JP) Pytel, Jacqueline Maas te MIZUKOSHI, Toshimi te LIBERTYVILLE, IL 60048, KAWASAKI-SHI KANAGAWA 210Verenigde Staten van Amerika 8681, Japan (JP) (US) SEREBRYANYY, Vsevolod Sajic, Branko te LINCOLNWOOD, Aleksandovich te MOSCOW IL 60712, Verenigde Staten van 117208, Russische Federatie (RU) Amerika (US) SOFYANOVICH, Olga Shapiro, Irene te BUFFALO Aleksandrovna te MOSCOW GROVE, IL 60089, Verenigde 117216, Russische Federatie (RU) Staten van Amerika (US) CHESHEV, Dmitriy Weitgenant, Jeremy Aaron te Aleksandrovich te MOSCOW GRAYSLAKE, IL 60030, Verenigde 117208, Russische Federatie (RU) Staten van Amerika (US) MATROSOVA, V. Elena te C11D 3/37 MOSCOW 119034, C11D 3/20 Russische Federatie (RU) C11D 3/10 (51) C12R 1/01 C11D 17/00 C12N 1/20 EP2358855 A61P 37/08 A61P 3/06 EP09768354.4 A61K 35/74 01.12.2009 A23L 1/30 102008060469 (11) EP2546330 05.12.2008 (21) EP11753392.7 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 09.03.2011 MASCHINELLE GESCHIRRSPÜLMITTELTABLETTE (31) 2010259124

(33) Japan Japan

(47) 19.08.2015 (73) Kaneka Corporation te OSAKA, Japan (JP) (72) TATEGAKI, Airo te TAKASAGO-SHI HYOGO 676-8688, Japan (JP) WATANABE, Toyoaki te TAKASAGO-SHI HYOGO 676-8688, Japan (JP) HAMADA, Kazuya te TAKASAGOSHI HYOGO 676-8688, Japan (JP) (51) G01N 33/50 C12N 5/00 (11) EP2691511 (21) EP12715878.0 (22) 29.03.2012 (31) 201105226 (32) 29.03.2011 (33) GROOT BRITTANNIË (54) METHOD FOR OBTAINING A MULTICELLULAR SPHEROID (47) 19.08.2015 (73) Universiteit Leiden te 2311 EZ LEIDEN (72) DANEN, Erik Hendrik Julius te NL2333 CC LEIDEN DE SONNEVILLE, Jan te NL-2333 CH LEIDEN TRUONG, Hoa Hoang te NL-6525 GA NIJMEGEN (51) C12N 5/02 (11) EP2048227 (21) EP09001019.0 (22) 13.02.2006 (31) 651633 P (32) 11.02.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Methods for proliferating stem cells (47) 19.08.2015 (73) Agency For Science, Technology And Research te SINGAPORE 138632, Singapore (SG) (72) Nurcombe, Victor te SINGAPORE 138673, Singapore (SG) Cool, Simon te SINGAPORE 138673, Singapore (SG) (51) D21C 5/00 D06P 5/00 D06M 16/00 C12N 9/02 C12N 15/53 C11D 3/386 (11) EP1799816 (21) EP05789108.7 (22) 21.09.2005 (31) 611819 P 20041220

Nummer 01/15

113

(32) 21.09.2004 21.09.2004

(31) 960646

(33) Verenigde Staten van Amerika Finland

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) NOVEL LACCASE ENZYME AND USE THEREOF (47) 19.08.2015 (73) AB Enzymes Oy te 05200 RAJAMÄKI, Finland (FI) (72) PALOHEIMO, Marja te FI-01450 VANTAA, Finland (FI) VALTAKARI, Leena te FI-05200 RAJAMÄKI, Finland (FI) PURANEN, Terhi te FI-01900 NURMIJÄRVI, Finland (FI) KRUUS, Kristiina te FI-02260 ESPOO, Finland (FI) KALLIO, Jarno te FI-04400 JÄRVENPÄÄ, Finland (FI) MÄNTYLÄ, Arja te FI-00400 HELSINKI, Finland (FI) FAGERSTRÖM, Richard te FI02260 ESPOO, Finland (FI) OJAPALO, Pentti te FI-04360 TUUSULA, Finland (FI) VEHMAANPERÄ, Jari te FI-01800 KLAUKKALA, Finland (FI) (51) C12N 9/12 C07K 14/00 A61K 47/48 (11) EP2283123 (21) EP09738253.5 (22) 04.05.2009 (31) 49941 P (32) 02.05.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) INHIBITORS OF BACTERIAL TYROSINE KINASE AND USES THEREOF (47) 19.08.2015 (73) Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) te 75016 PARIS, Frankrijk (FR) (72) GRANGEASSE, Christophe, Antoine, Louis te F-69510 MESSIMY, Frankrijk (FR) NESSLER, Sylvie, Marianne te F91640 VAUGRIGNEUSE, Frankrijk (FR) MORERA, Solange, Rose, Théodora te F-91440 BURES SUR YVETTE, Frankrijk (FR) MEYER, Philippe, Roger te F75013 PARIS, Frankrijk (FR) COZZONE, Alain, Jean te F-69300 CALUIRE, Frankrijk (FR) TERREUX, Raphaël te F-69008 LYON, Frankrijk (FR) (51) C12P 7/42 C12P 7/20 C12P 7/18 C12N 9/24 C12N 9/12 C12N 15/52 C12N 1/21

(32) 06.12.2010

(22) 10.11.2011

KUMAMOTO 869-1298, Japan (JP) (51) C12Q 1/527 C12N 9/88

(54) RECOMBINANT BACTERIA HAVING (11) EP2670846 THE ABILITY TO METABOLIZE (21) EP12742056.0 SUCROSE (22) 01.02.2012 (47) 19.08.2015 (31) 201161438948 P (73) E. I. du Pont de Nemours and (32) 02.02.2011 Company te WILMINGTON, DE (33) Verenigde Staten van Amerika 19898, Verenigde Staten van Amerika (US) (54) METHODS OF DEVELOPING TERPENE SYNTHASE VARIANTS (72) VAN DYK, Tina, K. te WILMINGTON DELAWARE 19803, Verenigde (47) 19.08.2015 Staten van Amerika (US) (73) Amyris, Inc. te EMERYVILLE, CA (51) C12N 9/16 C07K 14/00 (11) EP2699675 (21) EP12773864.9 (22) 18.04.2012 (31) 201161477637 P 11163410 (32) 21.04.2011 21.04.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika Europees Octrooi Bureau (54) SYNTHETIC PHYTASE VARIANTS (47) 19.08.2015 (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HAEFNER, Stefan te 67346 SPEYER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WELZEL, Annegret te 67067 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) THUMMER, Robert te 68161 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C12N 9/64 C12N 15/09 A61P 7/02 A61P 43/00 A61K 38/00 (11) (21) (22) (31)

(32)

(33)

(54) (47) (73)

(11) EP2649179 (21) EP11785556.9

1 januari 2015

(72)

94608, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ZHAO, Lishan te ALBANY, CA 94706-1409, Verenigde Staten van Amerika (US) XU, Lan te ORINDA, CA 94563, Verenigde Staten van Amerika (US) WESTFALL, Patrick J. te WESTFIELD, IN 46074-9358, Verenigde Staten van Amerika (US) MAIN, Andrew te ALAMEDA, CA 94501, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C12R 1/01 C12N 11/14 C12N 1/20 C05F 11/08 A01N 63/00 (11) EP2194032 (21) EP07822905.1 (22) 27.08.2007 (54) NOVEL BIOLOGICAL FERTILISER, METHOD FOR OBTAINING SAME AND USE THEREOF AS A PLANT GROWTH STIMULATOR (47) 19.08.2015 (73) Probelte, S.A. te 30100 ESPINARDO (MURCIA), Spanje (ES)

(72) VILLAVERDE FERNÁNDEZ, Mario Jorge te E-30007 MURCIA, Spanje EP2374878 (ES) FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ana EP11003287.7 Isabel te E-30007 MURCIA, 19.06.2008 Spanje (ES) 2007164531 CASANOVA ROCA, Juan Antonio te 2008020012 E-30149 SANTOMERA (MURCIA), 2008020177 Spanje (ES) MALO LÓPEZ-ROMÁN, Jorge te E22.06.2007 30003 MURCIA, Spanje (ES) 31.01.2008 NICOLÁS MARTINEZ, José Antonio 31.01.2008 te E-30100 MURCIA, Spanje (ES) Japan BLANCA PICÓ, Isidro te E-30570 Japan TORREAGÜERA (MURCIA), Spanje Japan (ES) Novel adamts-13 mutant GARCÍA GÓMEZ, Antonio te E30892 LIBRILLA (MURCIA), Spanje 19.08.2015 (ES) The Chemo-Sero-Therapeutic MARTÍNEZ ORTIZ, Pedro te EResearch Institute te 30150 LA ALBERCA (MURCIA), KUMAMOTO-SHI KUMAMOTO 860Spanje (ES) 8568, Japan (JP) (51) G06F 19/00 Soejima, Kenji te KIKUCHI-SHI C12Q 1/68

Nummer 01/15

114

C12N 15/10

PROKARYONTISCHER VON EUKARYONTISCHEN NUKLEINSÄUREN

(11) EP2253704 (21) EP10075153.6

(47) 19.08.2015

(22) 18.01.2000 (31) 116447 118813 118854 141049 408392 408393 416375 416837

(73) Greiner Bio-One GmbH te 72636 FRICKENHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

P P P P

(72) RUDORFER, Walter te 4271 ST. OSWALD/FREISTADT, Oostenrijk (AT)

(32) 19.01.1999 05.02.1999 05.02.1999 24.06.1999 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten

van van van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(51) G01N 33/50 G01N 33/15 C12Q 1/68 C12N 9/12 C12N 15/12 C07K 14/47 A61P 43/00 A61P 29/00 A61P 19/02 A61K 45/00 A61K 38/17

(51) C12N 15/10 (11) EP2556155 (21) EP11713269.6 (22) 07.04.2011 (31) 5672010 (32) 08.04.2010 (33) Oostenrijk (54) VERFAHREN UND KIT ZUR TRENNUNG VIRALER UND

(11) EP2764103 (21) EP13824232.6 (22) 12.12.2013 (31) 201261736527 201361748427 201361791409 201361835931 201361842322 201314054414

P P P P P

(32) 12.12.2012 02.01.2013 15.03.2013 17.06.2013 02.07.2013 15.10.2013 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten Staten

van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(21) EP00961195.5

(54) CRISPR-CAS SYSTEMS AND METHODS FOR ALTERING EXPRESSION OF GENE PRODUCTS

(22) 22.09.2000

(47) 19.08.2015

(31) 26957999

(73) The Broad Institute, Inc. te CAMBRIDGE, MA 02142, Verenigde Staten van Amerika (US) Massachusetts Institute of Technology te CAMBRIDGE MA 02142, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP1225223

(32) 22.09.1999

(54) Oligonucleotide mediated nucleic (33) Japan acid recombination (54) p21Cip1 REMEDIES FOR (47) 19.08.2015 RHEUMATISM (73) Codexis Mayflower Holdings, LLC (47) 19.08.2015 te REDWOOD CITY, CA 94063, (73) Miyasaka, Nobuyuki te TOKYO Verenigde Staten van Amerika 156-0042, Japan (JP) (US) Kohsaka, Hitoshi te TOKYO 168(72) Crameri, Andreas te 4153 REINACH, Zwitserland (CH) Stemmer, Willem P.C. te LOS GATOS, CA 95030, Verenigde Staten van Amerika (US) Minshull, Jeremy te LOS ALTOS, CA 94022, Verenigde Staten van Amerika (US) Bass, Steven H. te HILLSBOROUGH, CA 94010, Verenigde Staten van Amerika (US) Welch, Mark te FREMONT, CA 94536, Verenigde Staten van Amerika (US) Ness, Jon E. te SUNNYVALE, CA 94089, Verenigde Staten van Amerika (US) Gustafsson, Claes te BELMONT, CA 94002, Verenigde Staten van Amerika (US) Patten, Phillip A. te MENLO PARK, CA 94028, Verenigde Staten van Amerika (US)

1 januari 2015

0081, Japan (JP)

(72) Miyasaka, Nobuyuki te TOKYO 156-0042, Japan (JP) Kohsaka, Hitoshi te TOKYO 1680081, Japan (JP) (51) C12N 5/10 C12N 15/48 C07K 14/16 A61K 39/21 (11) EP2311958 (21) EP10183206.1 (22) 05.07.2001 (31) 610313 (32) 05.07.2000 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Polynucleotides encoding antigenic HIV type C polypeptides, polypeptides and uses thereof

(72) Zhang, Feng te CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C12N 15/81 (11) EP2250270 (21) EP09709170.6 (22) 05.02.2009 (31) 0850736 (32) 05.02.2008 (33) Frankrijk (54) PROCÉDÉ D'INTÉGRATION CIBLÉE DE MULTICOPIES D'UN GÈNE D'INTÉRÊT DANS UNE SOUCHE DE YARROWIA (47) 19.08.2015 (73) Institut National de la Recherche Agronomique te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)

(72) NICAUD, Jean-Marc te 78190 TRAPPES, Frankrijk (FR) FUDALEJ, Franck te 92500 RUEILMALMAISON, Frankrijk (FR) (47) 19.08.2015 NEUVEGLISE, Cécile te 78610 (73) Novartis Vaccines and AUFFARGIS, Frankrijk (FR) Diagnostics, Inc. te CAMBRIDGE, BECKERICH, Jean-Marie te 92340 MA 02139, Verenigde Staten van BOURG-LA-REINE, Frankrijk (FR) Amerika (US) (72) Zur Megede, Jan te EMERYVILLE, CA 94608, Verenigde Staten van Amerika (US) Barnett, Susan te EMERYVILLE, CA 94608, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C12N 15/63

(51) C12N 15/82 C07K 14/415 (11) EP1937817 (21) EP06784027.2 (22) 30.08.2006 (31) 54211005 (32) 30.08.2005

Nummer 01/15

115

(33) Nieuw-Zeeland (54) COMPOSITIONS AND METHODS FOR MODULATING PIGMENT PRODUCTION IN PLANTS

1 januari 2015

06075957 06114140 06117235 07100833

transgenic plants expressing hemagglutinin (47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) Medicago Inc. te QUÉBEC, QUÉBEC G1V 3V9, Canada (CA)

(51) C12N C12N C12N A01H

(72) D'Aoust, Marc-André te QUÉBEC, QUÉBEC G1X 4N4, Canada (CA) Couture, Manon te QUÉBEC, QUÉBEC G3A 2A5, Canada (CA) Ors, Frédéric te QUÉBEC, QUÉBEC G1Y 2J8, Canada (CA) Trépanier, Sonia te QUÉBEC, QUÉBEC G7A 2P8, Canada (CA) Lavoie, Pierre-Olivier te QUÉBEC, QUÉBEC G1N 2L7, Canada (CA) Dargis, Michéle te QUÉBEC, QUÉBEC G2C 1M4, Canada (CA) Vézina, Louis-Philippe te QUÉBEC, QUÉBEC G0A 2R0, Canada (CA) Landry, Nathalie te QUÉBEC, QUÉBEC G6W 0C1, Canada (CA)

(32) 07.04.2006 07.04.2006 (73) The New Zealand Institute for 14.04.2006 Plant and Food Research Limited 08.05.2006 te MT ALBERT, AUCKLAND, 19.05.2006 Nieuw-Zeeland (NZ) 15.02.2007 (72) ESPLEY, Richard te AUCKLAND 31.03.2006 1023, Nieuw-Zeeland (NZ) 31.03.2006 HELLENS, Roger te BRISBANE 10.04.2006 QUEENSLAND 4001, Australië 27.04.2006 (AU) 18.05.2006 ALLAN, Andrew te AUCKLAND, 14.07.2006 Nieuw-Zeeland (NZ) 19.01.2007 9/10 15/82 15/54 5/00

(11) EP2316958 (21) EP11155239.4 (22) 11.05.2007 (31) 799875 P (32) 12.05.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten Verenigde Staten Verenigde Staten Verenigde Staten Verenigde Staten Verenigde Staten Europees Octrooi Europees Octrooi Europees Octrooi Europees Octrooi Europees Octrooi Europees Octrooi Europees Octrooi

van Amerika van Amerika van Amerika van Amerika van Amerika van Amerika Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau

(54) Methods and compositions for obtaining marker-free transgenic (54) Plants having enhanced yieldplants related traits and a method for making the same (47) 19.08.2015 (73) Monsanto Technology LLC te ST. LOUIS, MO 63167, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Xe, Xudong te ST. LOUIS, MO 63167, Verenigde Staten van Amerika (US) Petersen, Michael W. te ST. LOUIS, MO 63167, Verenigde Staten van Amerika (US) Huang, Shinhshieh te ST. LOUIS, MO 63167, Verenigde Staten van Amerika (US) Chomet, Paul S. te ST. LOUIS, MO 63167, Verenigde Staten van Amerika (US) Walters, David te ST. LOUIS, MO 63167, Verenigde Staten van Amerika (US) Johnson, Susan te ST. LOUIS, MO 63167, Verenigde Staten van Amerika (US) Gilbertson, Larry te ST. LOUIS, MO 63167, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C12N 15/82 A01H 5/10 (11) EP2436771 (21) EP11194328.8 (22) 30.03.2007 (31) 79011606 79015106 79222506 79860206 80168706 88995807 06075822 06075823 06075918

P P P P P P

(47) 19.08.2015 (73) BASF Plant Science GmbH te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C12N 15/82 (11) EP2699687 (21) EP12722538.1 (22) 19.04.2012 (31) DE11432011 (32) 19.04.2011 (33) India (54) AN EXPRESSION CONSTRUCT AND PROCESS FOR ENHANCING THE CARBON, NITROGEN, BIOMASS AND YIELD OF PLANTS (47) 19.08.2015 (73) Council of Scientific & Industrial Research te NEW DELHI 110 001, India (IN)

(72) Frankard, Valerie te 1410 (72) KAACHRA, Anish te HIMACHAL WATERLOO, België (BE) PRADESH 176061, India (IN) Reuzeau, Christophe te 24350 LA VATS, Surender, Kumar te CHAPELLE GONAGUET, Frankrijk HIMACHAL PRADESH 176061, (FR) India (IN) Sanz Molinero, Ana Isabel te AHUJA, Paramvir, Singh te 9050 GENTBRUGGE, België (BE) HIMACHAL PRADESH 176061, (51) C12N 7/02 India (IN) C12N 7/01 KUMAR, Sanjay te HIMACHAL C12N 15/82 PRADESH 176061, India (IN) C12N 15/44 (51) C12N 15/86 C12N 15/29 A61P 35/00 C07K 14/11 A61K 35/76 A61P 37/04 A61P 31/16 (11) EP2657339 A61K 39/145 (21) EP11830829.5 (11) EP2610345

(22) 28.06.2011

(21) EP12183854.4

(31) 20100098498

(22) 12.01.2009

(32) 08.10.2010

(31) 22775 P 2615372 PCT/CA2008/001281

(33) Zuid-Korea

(32) 22.01.2008 21.01.2008 11.07.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika Canada World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) Recombinant influenza virus-like particles (VLPS) produced in

(54) GENE DELIVERY SYSTEM HAVING ENHANCED TUMOR-SPECIFIC EXPRESSION, AND RECOMBINANT GENE EXPRESSION REGULATING SEQUENCE (47) 19.08.2015 (73) Industry-University Cooperation Foundation Hanyang University te SEOUL 133-791, Zuid-Korea (KR) (72) YUN, Chae Ok te SEOUL 137-044,

Nummer 01/15 Zuid-Korea (KR) YOON, A-Rum te SUWON-SI GYEONGGI-DO 443-370, ZuidKorea (KR) (51) C12P 7/62 C12N 15/09 C08G 63/06

116 (22) 24.09.2002 (31) 324421 P (32) 24.09.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DIAGNOSTIC PROBE DETECTION SYSTEM

(11) EP2289967

(47) 19.08.2015

(21) EP09758185.4

(73) One Lambda, Inc. te CANOGA PARK, CA 91303, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 22.04.2009 (31) 2008148076 (32) 05.06.2008 (33) Japan (54) Preparation of polyhydroxyalkanoate copolymers comprising (R)-3hydroxy-4-methyl valeric acid (47) 19.08.2015 (73) Tokyo Institute of Technology te TOKYO 152-8550, Japan (JP) (72) TSUGE, Takeharu te YOKOHAMASHI KANAGAWA 226-8503, Japan (JP) YAMAMOTO, Tetsuya te YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 2268503, Japan (JP) KITAGAWA, Asahi te KANAGAWA 251-0047, Japan (JP)

(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) SAITO, Katsuyuki te OAK PARK, CA 91377, Verenigde Staten van Amerika (US) LEE, Jar-How te LOS ANGELES, CA 90064, Verenigde Staten van Amerika (US) BLAIR, Lindley, te LOS ANGELES, CA 90066, Verenigde Staten van Amerika (US)

1 januari 2015 Dietrich, Dimo te 10437 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kluth, Antje, Dr. te 21465 WENTDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schatz, Philipp, Dr. te 10435 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wandell, Michael, Dr. te 10437 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Tetzner, Reimo te 10439 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C12Q 1/68 C12Q 1/66 A01K 67/033 (11) EP2279264 (21) EP09769081.2 (22) 20.05.2009

(51) C12Q 1/68

(31) 08009344

(11) EP1966395

(32) 21.05.2008

(21) EP06841022.4

(33) Europees Octrooi Bureau

(22) 19.12.2006 (32) 21.12.2005

(54) VERFAHREN ZUR CHARAKTERISIERUNG DER BIOLOGISCHEN AKTIVITÄT VON TRICHURIS-EIERN

(31) 05028004 (33) Europees Octrooi Bureau

(47) 19.08.2015

(51) G01N 33/68 C12Q 1/04

(54) CONTROLS FOR NUCLEIC ACID TESTING

(11) EP2788495

(47) 19.08.2015

(73) Dr. Falk Pharma GmbH te 79108 FREIBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) TEWES, Bernhard te 79108 (73) Roche Diagnostics GmbH te FREIBURG, BONDSREPUBLIEK 68305 MANNHEIM, 06.11.2012 DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 1160176 WILHELM, Rudolf te 76476 (DE) BISCHWEIER, BONDSREPUBLIEK 08.11.2011 F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 DUITSLAND (DE) BASEL, Zwitserland (CH) Frankrijk (51) C12Q 1/68 (72) EMRICH, Thomas te 82393 PROCEDE DE DETECTION DE IFFELDORF, BONDSREPUBLIEK L'HEMOLYSINE DELTA DE (11) EP2382325 DUITSLAND (DE) STAPHYLOCOCCUS AUREUS PAR (21) EP09803912.6 HABERHAUSEN, Gerd te 82377 SPECTROMETRIE DE MASSE (22) 22.12.2009 PENZBERG, BONDSREPUBLIEK DIRECTEMENT A PARTIR D'UNE DUITSLAND (DE) POPULATION BACTERIENNE (31) 140272 P MOCZKO, Martin te 6330 CHAM, 19.08.2015 (32) 23.12.2008 Zwitserland (CH) Biomérieux te 69280 MARCY (33) Verenigde Staten van Amerika (51) C12Q 1/68 L'ÉTOILE, Frankrijk (FR) (54) METHYLATION BIOMARKERS FOR Hospices Civils De Lyon te 69229 (11) EP1842926 PREDICTING RELAPSE FREE LYON CEDEX 02, Frankrijk (FR) (21) EP07090040.2 SURVIVAL Université Claude Bernard Lyon I (22) 08.03.2007 (47) 19.08.2015 te 69622 VILLEURBANNE CEDEX, (31) 06090032 Frankrijk (FR) (73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE 06090091 EINDHOVEN VANDENESCH, François te FCOLD SPRING HARBOR (32) 10.03.2006 69140 RILLIEUX LA PAPE, LABORATORY te COLD SPRING 30.05.2006 Frankrijk (FR) HARBOR, NY 11724, Verenigde DAUWALDER, Olivier te F-69008 (33) Europees Octrooi Bureau Staten van Amerika (US) LYON, Frankrijk (FR) Europees Octrooi Bureau CHARRIER, Jean-Philippe te F(72) KAMALAKARAN, Sitharthan te NL(54) A method of identifying a 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE, 5656 AE EINDHOVEN biological sample for methylation Frankrijk (FR) VARADAN, Vinay te NL-5656 AE analysis WELKER, Martin te 10967 EINDHOVEN (47) 19.08.2015 BERLIN, BONDSREPUBLIEK HICKS, James, B. te NL-5656 AE DUITSLAND (DE) EINDHOVEN (73) Epigenomics AG te 10829 BERLIN, BONDSREPUBLIEK C12Q 1/68 (51) C12Q 1/68 DUITSLAND (DE) C07H 21/04 (11) EP2189540 C07H 21/02 (72) Berlin, Kurt, Dr. te 14532 (21) EP10000700.4 STAHNSDORF, BONDSREPUBLIEK EP1430150 (22) 20.07.2006 DUITSLAND (DE) EP02761809.9

(21) EP12794441.1 (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51)

(11) (21)

Nummer 01/15 (31) 0514935 (32) 20.07.2005 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Methods for sequencing a polynucleotide template (47) 19.08.2015 (73) Illumina Cambridge Limited te LITTLE CHESTERFORD SAFFRON WALDEN ESSEX CB10 1XL, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Swerdlow, Harold, Philip te SAFFRON WALDEN ESSEX CB10 1XL, GROOT BRITTANNIË (GB)

117 19426, Verenigde Staten van Amerika (US) STAMATO, Thomas, D. te MEDFORD, NEW JERSEY 08055, Verenigde Staten van Amerika (US) DUTTAGUPTA, Radharani te FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) JONES, Keith, W. te SUNNYVALE, CALIFORNIA 94087, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G01N 21/64 C12Q 1/68

(51) C12R 1/46 C12R 1/225 C12P 7/16 C12N 9/04

(11) EP2436777

(11) EP2337869

(21) EP10779999.1

(21) EP09793128.1

(22) 26.05.2010

(22) 29.09.2009

(31) 200910143480

(31) 100786 P

(32) 26.05.2009

(32) 29.09.2008

(33) China

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) METHOD FOR DETECTING VARIATIONS IN NUCLEIC ACID SEQUENCES

(54) ENHANCED PYRUVATE TO 2,3BUTANEDIOL CONVERSION IN LACTIC ACID BACTERIA

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) Xiamen University te XIAMEN, FUJIAN 361005, China (CN)

(73) BUTAMAX ADVANCED BIOFUELS LLC te WILMINGTON, DE 19803, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) LI, Qingge te XIAMEN, FUJIAN 361005, China (CN) HUANG, Qiuying te XIAMEN, FUJIAN 361005, China (CN) (51) C12Q 1/68 (11) EP2468885

(72) PAUL, Brian, James te WILMINGTON DELAWARE 19803, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 06291176

(51) G21F 9/04 C22B 7/00 C22B 60/02 B01D 63/16

(32) 20.07.2006

(11) EP2604713

(33) Europees Octrooi Bureau

(21) EP12196071.0

(21) EP11173357.2 (22) 20.07.2007

(54) Transcription infidelity, detection (22) 07.12.2012 and uses thereof (31) 39737911 (47) 19.08.2015 (32) 13.12.2011 (73) Transmedi SA te 54500 (33) Polen VANDOEUVRE LES NANCY, (54) Method of obtaining and Frankrijk (FR) separating valuable metallic (72) Bihain, Bernard te 54000 NANCY, Frankrijk (FR) (51) C12Q 1/68

elements, specifically from lowgrade uranium ores and radioactive liquid wastes

(11) EP2758543

(47) 19.08.2015

(21) EP12762514.3

(73) Instytut Chemii i Techniki Jadrowej te 03-195 WARSZAWA, Polen (PL)

(32) (33) (54) (47) (73)

(72)

C22B 7/00 C22B 11/02 (11) EP2700726 (21) EP13180954.3 (22) 20.08.2013 (31) 102012016420 (32) 21.08.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung und Verfahren zur thermischen Behandlung Fluorund Edelmetallhaltiger Produkte (47) 19.08.2015 (73) Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG te 63450 HANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Romero, Jose Manuel te 63457 HANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Meyer, Horst te 63674 ALTENSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Voss, Steffen te 63694 LIMESHAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C22B 34/22 C22B 23/02 C10G 49/22 C10G 49/12 C10G 47/26 (11) EP2325285 (21) EP10010256.5 (22) 23.09.2010 (31) 264075 P 691205 (32) 24.11.2009 21.01.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) HYDROCONVERSION PROCESS FOR HEAVY AND EXTRA HEAVY OILS AND RESIDUALS (47) 19.08.2015 (73) Intevep SA te CARACAS 1010 A, Venezuela (VE) (72) Zacarias, Luis te SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, Venezuela (VE) Marzin, Roger te SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, Venezuela (VE) Solari, Bruno te LOS TEQUES, Venezuela (VE)

(51) C22C C22C C22C 201161536836 P (72) Zakrzewska-Trznadel, Grazyna te C22C 20.09.2011 01-651 WARSZAWA,, Polen (PL) C22C Jaworska-Sobczak, Agnieszka te C22C Verenigde Staten van Amerika 03-426 WARSZAWA, Polen (PL) C22C miRNA BIOMARKERS FOR Miskiewicz, Agnieszka te 21-222 C22C ULCERATIVE COLITIS PODEDWÓRZE, Polen (PL) C22C 19.08.2015 Lada, Wieslawa te 00-172 C22C WARSZAWA, Polen (PL) C22C Genisphere, LLC te HATFIELD, PA Dluska, Ewa te 02-495 C22C 19440, Verenigde Staten van WARSZAWA,, Polen (PL) C22C Amerika (US) Wronski, M. Stanislaw te 04-404 C22C GETTS, Robert, C. te WARSZAWA,, Polen (PL) C22C COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA C22C (51) H01M 8/00

(22) 14.09.2012 (31)

1 januari 2015

38/58 38/52 38/44 38/42 38/40 38/30 38/18 38/12 38/10 38/08 38/06 38/04 38/02 38/00 30/02 1/02

Nummer 01/15

118

(11) EP2666879

(21) EP08721803.8

(21) EP13166927.7

(22) 11.03.2008

(22) 08.05.2013

(31) 2007061501

(31) 2012115787

(32) 12.03.2007

(32) 21.05.2012

(33)

(33) Japan

(54)

(54) Austenitic Fe-Ni-Cr alloy (47) 19.08.2015

(47) (73) NIPPON YAKIN KOGYO CO., LTD. te CHUO-KU TOKYO 104-8365, Japan (73) (JP) (72) (72) YAMAKAWA, Kazuhiro te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA 2100861, Japan (JP) HIRATA, Shigeru te KAWASAKISHI, KANAGAWA 210-0861, Japan (JP) WANG, Kun te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA 210-0861, Japan (JP)

(51) C22C 9/04 (11) EP2360285 (21) EP11151266.1

(51) C22C 19/05

(31) 099101732

(11) EP2761044

(32) 22.01.2010

(21) EP12775775.5

(33) Taiwan

(22) 27.09.2012

(54) Lead-free brass alloy

(31) 1158705

(47) 19.08.2015

(32) 28.09.2011

(73) Globe Union Industrial Corp. te TAICHUNG, Taiwan (TW)

(33) Frankrijk

(54) ALLIAGE A BASE DE NICKEL (72) Wu, Weite te TAICHUNG 402, (47) 19.08.2015 Taiwan (TW) (73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk Lo, Wenlin te TAICHUNG CITY, (FR) Taiwan (TW) (72) DESCHANDOL, Karine te F-77550 Lin, Kengli te TAICHUNG COUNTY MOISSY-CRAMAYEL CEDEX, 420, Taiwan (TW) Frankrijk (FR) Lu, Hungching te TAOYUAN FOUCARD, Nicole te F-77550 COUNTY 320, Taiwan (TW) MOISSY-CRAMAYEL CEDEX, (51) C22C 14/00 Frankrijk (FR) B22F 3/22 RAGUET, Michel te F-77550 B22F 1/02 MOISSY-CRAMAYEL CEDEX, Frankrijk (FR) (11) EP2488673 TIEVANT, François te F-77550 (21) EP10766104.3 MOISSY-CRAMAYEL CEDEX, (22) 13.10.2010 Frankrijk (FR) (31) 0917988 (51) C22F 1/043 (33) GROOT BRITTANNIË (54) METHOD (47) 19.08.2015 (73) Johnson Matthey Public Limited Company te LONDON EC4A 4AB, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) HAMILTON, Hugh, Gavin, Charles te READING BERKSHIRE RG4 7DS, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) F02C 7/00 F01D 5/28 F01D 25/00 C30B 29/52 C22F 1/10 C22F 1/00 C22C 19/05 B22D 21/00 (11) EP2128284

(Kobe Steel, Ltd.) te KOBE-SHI, HYOGO 651-8585, Japan (JP)

(72) Hori, Masayuki te INABE-SHI, MIE, 511-0200, Japan (JP) Inagaki, Yoshiya te INABE-SHI, Japan MIE, 511-0200, Japan (JP) Nakai, Manabu te MOKA-SHI, Ni-BASED SINGLE CRYSTAL TOCHIGI, 321-4367, Japan (JP) SUPERALLOY AND TURBINE VANE USING THE SAME (51) C22C 38/58 C22C 38/14 19.08.2015 C22C 38/00 IHI Corporation te TOKYO 135(11) EP2434027 8710, Japan (JP) (21) EP09844949.9 SATO, Akihiro te TOKYO 1358710, Japan (JP) (22) 29.09.2009 CHIKUGO, Kazuyoshi te TOKYO (31) 2009123936 135-8710, Japan (JP) (32) 22.05.2009 AOKI, Yasuhiro te TOKYO 1358710, Japan (JP) (33) Japan SEKINE, Nobuhito te TOKYO 135- (54) STEEL MATERIAL FOR HIGH HEAT 8710, Japan (JP) INPUT WELDING ARAI, Mikiya te TOKYO 135-8710, (47) 19.08.2015 Japan (JP) MASAKI, Shoju te TOKYO 135(73) JFE Steel Corporation te TOKYO 8710, Japan (JP) 100-0011, Japan (JP)

(22) 18.01.2011

(32) 14.10.2009

1 januari 2015

C22C C22C C22C C22C

21/08 21/06 21/04 21/02

(11) EP2799564 (21) EP14000840.0 (22) 10.03.2014 (31) 2013074378 2013255380 (32) 29.03.2013 10.12.2013 (33) Japan Japan (54) Aluminum alloy forged material for automobile and method for manufacturing the same (47) 19.08.2015 (73) Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho

(72) YOKOTA, Tomoyuki te TOKYO 1000011, Japan (JP) NISHIMURA, Kimihiro te TOKYO 100-0011, Japan (JP) SHIKANAI, Nobuo te TOKYO 1000011, Japan (JP) (51) C22C C22C C21C C21C

38/58 38/04 7/04 7/00

(11) EP2343390 (21) EP09823351.3 (22) 30.10.2009 (31) 2008281847 (32) 31.10.2008 (33) Japan (54) PEARLITE RAIL HAVING SUPERIOR ABRASION RESISTANCE AND EXCELLENT TOUGHNESS (47) 19.08.2015 (73) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation te TOKYO 100-8071, Japan (JP) (72) UEDA, Masaharu te TOKYO 1008071, Japan (JP) SEKI, Kazunori te TOKYO 1008071, Japan (JP) SATOU, Takuya te TOKYO 1008071, Japan (JP) YAMAMOTO, Takeshi te TOKYO 100-8071, Japan (JP) (51) C22C 38/38 C22C 38/32 C22C 38/28 C22C 38/26 C22C 38/22 C22C 38/14 C22C 38/12 C22C 38/06 C22C 38/04 C22C 38/02 C22C 38/00 C21D 9/46 C21D 8/02

Nummer 01/15 C21D 6/00 B62D 29/00

119 GUANGDONG 518054, China (CN)

(21) EP12724659.3

(51) H01J 37/34 H01J 37/32 C23C 14/35

(22) 20.04.2012

(11) EP2695969

(31) PCT/FR2011/000295

(21) EP13173104.4

(32) 12.05.2011

(22) 20.06.2013

(33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(31) 20120085848

(11) EP2707515

(32) 06.08.2012

(33) Zuid-Korea (54) PROCEDE DE FABRICATION (54) Thin film deposition apparatus D'ACIER MARTENSITIQUE A TRES and method of depositing thin HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE ET film using the same TOLE OU PIECE AINSI OBTENUE. (47) 19.08.2015 (47) 19.08.2015 (73) Samsung Display Co., Ltd. te (73) Arcelormittal Investigación y GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Desarrollo SL te 48910 SESTAO, (72) Lee, You Jong te SEOUL, ZuidBIZKAIA, Spanje (ES) Korea (KR) (72) ZHU, Kangying te F-57000 METZ, (51) G01N 21/88 Frankrijk (FR) C23C 16/54 BOUAZIZ, Olivier te F-57000 C23C 16/40 METZ, Frankrijk (FR) C23C 16/34 (51) C22C 38/58 C23C 16/30 C22C 38/54 C23C 14/08 C22C 38/44 C23C 14/06 C22C 38/34 B05D 7/24 C22C 38/06 (11) EP2199427 C22C 38/04 C22C 38/02 (21) EP09015487.3 C22C 38/00 (22) 15.12.2009 C21C 7/00 (31) 2008319941 (11) EP2749669 (32) 16.12.2008 (21) EP11871326.2 (33) Japan (22) 22.08.2011 (54) Method for producing laminate (54) BORON-CONTAINING STAINLESS (47) 19.08.2015 STEEL HAVING EXCELLENT HOT WORKABILITY AND EXCELLENT (73) FUJIFILM Corporation te TOKYO SURFACE PROPERTIES 106-8620, Japan (JP) (47) 19.08.2015 (72) Takahashi, Shinsuke te ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA (73) NIPPON YAKIN KOGYO CO., LTD. te 258-8577, Japan (JP) CHUO-KU TOKYO 104-8365, Japan Nishida, Hiroyuki te (JP) ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA (72) TODOROKI, Hidekazu te 258-8577, Japan (JP) KAWASAKI-SHI KANAGAWA 210Fujinami, Tatsuya te 0861, Japan (JP) ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA 258-8577, Japan (JP) (51) C23C 14/35 C23C 14/08 (51) C23C 18/20 C04B 35/453 (11) EP2823084 (11) EP2690192 (21) EP13710864.3 (21) EP11862536.7 (22) 21.03.2013 (22) 25.03.2011 (31) 12075036 (54) MULTI-ELEMENTS-DOPED ZINC (32) 29.03.2012 OXIDE FILM, MANUFACTURING METHOD AND APPLICATION THEREOF (47) 19.08.2015 (73) Ocean's King Lighting Science&Technology Co., Ltd. te GUANGDONG 518054, China (CN) (72) ZHOU, Mingjie te SHENZHEN GUANGDONG 518054, China (CN) WANG, Ping te SHENZHEN GUANGDONG 518054, China (CN) CHEN, Jixing te SHENZHEN GUANGDONG 518054, China (CN) HUANG, Hui te SHENZHEN

(33) Europees Octrooi Bureau

1 januari 2015 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GIL IBÀNEZ, Belen te 10717 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRANDT, Lutz te 10559 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HSIEH, Meng Che te LONE TREE, 80124 COLORADO, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHIMING, Liu te ENGLEWOOD, 80111 COLORADO, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01L 21/66 H01L 21/306 G01N 21/41 C23F 1/40 (11) EP2079857 (21) EP06807993.8 (22) 11.10.2006 (54) Method for measuring the active koh concentration in a koh etching process (47) 19.08.2015 (73) Janesko Oy te 01510 VANTAA, Finland (FI) (72) Voipio, Ville te 00320 HELSINKI, Finland (FI) (51) C25B 9/20 C25B 11/03 (11) EP2039806 (21) EP09150367.2 (22) 26.11.2003 (31) 2002344467 (32) 27.11.2002 (33) Japan (54) Bipolar, zero-gap type electrolytic cell (47) 19.08.2015 (73) Asahi Kasei Chemicals Corporation te TOKYO 100-8440, Japan (JP) (72) Houda, Hiroyoshi te MIYAZAKI 882-0863, Japan (JP) Noaki, Yasuhide te TOKYO 1018101, Japan (JP) (51) H01L 21/67 H01L 21/324 C30B 29/06 C30B 28/06 C30B 11/00 (11) EP2734661 (21) EP12748655.3

(22) 19.07.2012 (54) METHOD FOR PROMOTING ADHESION BETWEEN DIELECTRIC (31) 201112610 SUBSTRATES AND METAL LAYERS 201161510676 P (47) 19.08.2015 (32) 22.07.2011 22.07.2011 (73) Atotech Deutschland GmbH te 10553 BERLIN, BONDSREPUBLIEK (33) GROOT BRITTANNIË DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika (72) TEWS, Dirk te 10318 BERLIN, (54) HEATING A FURNACE FOR THE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GROWTH OF SEMICONDUCTOR (DE) MATERIAL MICHALIK, Fabian te 10317 (47) 19.08.2015

Nummer 01/15

120

(73) REC Solar Pte Ltd. te SINGAPORE (32) 20.07.2011 637312, Singapore (SG) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (72) BAKKE, Per te N-3919 (54) Garnbehandlungskammer PORSGRUNN, Noorwegen (NO) (47) 19.08.2015 VLADIMIROV, Egor te N-3950 (73) Saurer Germany GmbH & Co. KG BREVIK, Noorwegen (NO) te 42897 REMSCHEID, HOMAYONIFAR, Pouria te N-3911 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PORSGRUNN, Noorwegen (NO) (DE) TEIXEIRA, Alexandre te N-3921 PORSGRUNN, Noorwegen (NO) (72) Brenk, Siegfried te 47839 KREFELD, BONDSREPUBLIEK (51) H01L 39/24 DUITSLAND (DE) H01B 12/06 Röttgering, Jan-Markus te 41844 C30B 29/22 WEGBERG, BONDSREPUBLIEK C30B 29/16 DUITSLAND (DE) C30B 23/02 Schnitzler, Jürgen te 41751 C23C 14/08 VIERSEN, BONDSREPUBLIEK C23C 14/02 DUITSLAND (DE) (11) EP2138611 Tetzlaff, Georg te 52076 AACHEN, (21) EP08739278.3 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 28.03.2008 (31) 2007089479 2007285452

(51) D03C 9/04

(32) 29.03.2007 01.11.2007

(21) EP09837230.3

(33) Japan Japan

(11) EP2356271 (22) 13.10.2009 (31) 200800564

(54) POLYCRYSTALLINE THIN FILM AND (32) 13.10.2008 (33) België METHOD FOR PRODUCING THE SAME (54) HEDDLE (47) 19.08.2015 (47) 19.08.2015 (73) Fujikura Ltd. te TOKYO 135-8512, (73) NV Michel van de Wiele te 8510 Japan (JP) KORTRIJK/MARKE, België (BE) (72) IIJIMA, Yasuhiro te TOKYO 135(72) VANDERJEUGT, Bram te 8900 8512, Japan (JP) IEPER, België (BE) HANYU, Satoru te TOKYO 135DELEU, Frank te 8791 BEVEREN8512, Japan (JP) LEIE, België (BE) (51) D02G 3/36 (51) D03D 47/23 B29C 70/16 (11) EP2640880 (11) EP2252731 (21) EP11758197.5 (21) EP08731002.5 (22) 15.09.2011 (22) 28.02.2008 (31) 102010044127 (54) UNCURED COMPOSITE ROPE (32) 18.11.2010 INCLUDING A PLURALITY OF (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DIFFERENT FIBER MATERIALS (47) 19.08.2015

(54)

(73) Bell Helicopter Textron Inc. te FORT WORTH, TX 76101, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47)

(11) EP2549002 (21) EP12004380.7 (22) 09.06.2012 (31) 102011108112

production in circular knitting machines for knitwear or hoisery (47) 19.08.2015 (73) SANTONI S.p.A. te 25135 BRESCIA, Italië (IT) (72) Lonati, Tiberio te 25128 BRESCIA, Italië (IT) (51) D04B 21/18 (11) EP2162576 (21) EP07765047.1 (22) 04.07.2007 (54) A METHOD OF FABRICATING TEXTILES (47) 19.08.2015 (73) Penn Textile Solutions GmbH te 33102 PADERBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) REGENSTEIN, Markus te 33104 PADERBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SVIDSKAIA, Nadja te 33104 PADERBORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) D04H 3/16 D04H 1/56 D04H 1/46 D04H 1/42 D01F 2/02 (11) EP2013390 (21) EP07718408.3 (22) 26.04.2007 (31) 7282006 (32) 28.04.2006 (33) Oostenrijk (54) HYDROENTANGLED PRODUCT COMPRISING CELLULOSE FIBERS (47) 19.08.2015 (73) LENZING AKTIENGESELLSCHAFT te 4860 LENZING, Oostenrijk (AT)

(72) WHITE, Pat te SHARNFORD, LEICS LE10 3PT, GROOT BRITTANNIË (GB) GREIFERKOPF ZUM EINTRAG VON HARMS, Haio te A-4810 SCHUSSFÄDEN AN EINER GMUNDEN, Oostenrijk (AT) GREIFERWEBMASCHINE HAYHURST, Malcolm te 19.08.2015 BULKINGTON, WARWICKSHIRE CV12 9RZ, GROOT BRITTANNIË Lindauer Dornier Gesellschaft mit (GB) beschränkter Haftung te 88131 LINDAU, BONDSREPUBLIEK (51) D04H 5/00 DUITSLAND (DE) D04H 3/16 D04H 3/02 GIELEN, Markus te 88131 D04H 13/00 LINDAU, BONDSREPUBLIEK D04H 1/56 DUITSLAND (DE) D04H 1/42 D04B 15/48 (11) EP2265756 D04B 15/32

(73) (72) MEASOM, Ronald, J. te HURST, TX 76053, Verenigde Staten van Amerika (US) STAMPS, Frank, Bradley te (72) COLLEYVILLE, TX 76034, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) TISDALE, Pat te ROANOKE, TX 76262, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP2532776 (51) D06B 3/04 D06B 23/18 D02J 13/00

1 januari 2015

(21) EP09721320.1

(21) EP12169736.1

(22) 16.03.2009

(22) 29.05.2012

(31) 69939 P 402131

(31) MI20111030 (32) 08.06.2011 (33) Italië (54) A process for of adjusting the size of knitted articles under

(32) 17.03.2008 11.03.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

Nummer 01/15 (54) FIBROUS NONWOVEN STRUCTURE HAVING IMPROVED PHYSICAL CHARACTERISTICS AND METHOD OF PREPARING (47) 19.08.2015 (73) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. te NEENAH, WI 54956, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) HARVEY, James, Benjamin te SPRING CITY TENNESSEE 37381, Verenigde Staten van Amerika (US) GAMBARO, Anthony, Mark te APPLETON WISCONSIN 54913, Verenigde Staten van Amerika (US) GILES, Paul, Alan te MARIETTA GEORGIA 30066, Verenigde Staten van Amerika (US) BAER, David, Jon te OSHKOSH WISCONSIN 54901, Verenigde Staten van Amerika (US) VATER, Allen, Frederic te ALPHARETTA GEORGIA 30005, Verenigde Staten van Amerika (US)

121 Hain, Markus te 33332 GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hapke, Armin te 31275 LEHRTE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Munz, Marco te 49082 OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) de Boer, Holger te 30167 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) D06F 39/14 D06F 37/28 (11) EP2568072 (21) EP12748923.5 (22) 23.02.2012

(21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51)

D06F 37/28 (21) EP12401197.4 (22) 25.09.2012 (54) Waschmaschine mit einem Laugenbehälter und mit einer Umfluteinrichtung (47) 19.08.2015 (73) Miele & Cie. KG te 33332 GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Gebhard, Helmuth te 31275 LEHRTE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) Waschmaschine mit Umfluteinrichtung (47) 19.08.2015 (73) Miele & Cie. KG te 33332 GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Dummeier, Patrick te 31603 DIEPENAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Sieding, Dirk te 44534 LÜNEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Vonberg, Andrej te 33602 BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 23.02.2011 (33) Japan

(11) EP2785907

(54) CLOTHING-PROCESSING DEVICE

(21) EP12794322.3

(47) 19.08.2015

(22) 29.11.2012

(73) Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. te OSAKA 540-6207, Japan (JP)

(32) 02.12.2011

(72) KOBAYASHI, Shinichiro c/oPanasonic Corp.Intellectual EP2758582 Property center te OSAKA 540EP12753511.0 6207, Japan (JP) 04.09.2012 INOUE, Yutaka c/o Panasonic Corp., Intellectual Property 102011083015 Center te OSAKA 540-6207, 20.09.2011 Japan (JP) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND USHIJIMA, Hideaki c/o Panasonic WÄSCHETROMMEL MIT Corp. , Intellectual Property TROMMELPROFIL FÜR Center te OSAKA 540-6207, OPTIMIERTE Japan (JP) SCHLEUDERWIRKUNG NAKAIE, Masaki c/o Panasonic Corp., Intellectual Property 19.08.2015 Center te OSAKA 540-6207, BSH Hausgeräte GmbH te 81739 Japan (JP) MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (51) D06F 39/12 DUITSLAND (DE) D06F 39/02 EGLMEIER, Hans te 10587 (11) EP2374926 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (21) EP09826317.1 HANAU, Andreas te 12359 (22) 17.11.2009 BERLIN, BONDSREPUBLIEK (31) 20080114171 DUITSLAND (DE) 20080114177 SCHLIECKER, Gudrun te 10967 20080114178 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 17.11.2008 17.11.2008 D06F 39/14 17.11.2008 D06F 39/08

(11) EP2711452

(22) 20.01.2010

(51) D06F 39/14 D06F 37/18 D06F 37/10

(31) 2011036748

(51) D06F 37/06 (11)

1 januari 2015

(33) Zuid-Korea Zuid-Korea Zuid-Korea

(54) WASHING MACHINE (47) 19.08.2015

(31) 201131964 (33) Spanje (54) HOUSEHOLD ELECTRICAL APPLIANCE AND LOADING DOOR FOR SUCH APPLIANCE (47) 19.08.2015 (73) BSH Hausgeräte GmbH te 81739 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MARTINEZ PEREZ, Gerardo te 50015 ZARAGOZA, Spanje (ES) GRACIA BOBED, Ismael te 50194ZARAGOZA, Spanje (ES) PEREZ LUENGO, Jose Luis te 50002 ZARAGOZA, Spanje (ES) RECIO FERRER, Eduardo te 50013 ZARAGOZA, Spanje (ES) (51) D06F 58/28 (11) EP2622120 (21) EP11755081.4 (22) 14.09.2011 (31) 201010505475 (32) 28.09.2010 (33) China (54) A METHOD FOR CONTROLLING A DRYING MACHINE COMPRISING AN ORDINARY DRYING PROCEDURE AND THE DRYING MACHINE (47) 19.08.2015 (73) BSH Hausgeräte GmbH te 81739 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) LG Electronics Inc. te YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150- (72) KUANG, Hui te NANJING JIANGSU 210046, China (CN) 721, Zuid-Korea (KR) MOSCHÜTZ, Harald te 14979 (72) DOH, Young Jin te CHANGWON-SI GROSSBEEREN, KYUNGSANGNAM-DO 641-110, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Zuid-Korea (KR) (DE) SHI, Dixin te NANJING JIANGSU (51) D06F 39/08 210000, China (CN) (11) EP2348152 XU, Huan te 10713 BERLIN, (21) EP10000500.8 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

Nummer 01/15 (DE) YANG, Yue te NANJING CITY JIANGSU 210000, China (CN) (51) D06P 5/30 D06P 1/52 D06P 1/44

122 E01B 19/00 (11) EP2665864 (21) EP12703611.9 (22) 20.01.2012 (31) 2006044

(11) EP2388371

(32) 21.01.2011

(21) EP11153956.5

(33) Nederland

(22) 10.02.2011

(54) METHOD FOR MANUFACTURING AN EMBEDDED RAIL TRACK

(31) 2010082895 (32) 31.03.2010 (33) Japan

(73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51)

(73) edilon)(sedra B.V. te 2031 CN HAARLEM

(73) BOMAG GmbH te 56154 BOPPARD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HEUSINGER, Juergen te 56072 KOBLENZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) NACKE, Andreas te 56357 DESSIGHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) JÖRIG, Thorsten te 56283 MERMUTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E01C 23/088

(11) EP1936034 (72) VAN DER HOUWEN, Gerrit (21) EP07123179.9 Marinus te NL-2023 EL HAARLEM (22) 13.12.2007 LANGE, Paulus Bonifatius Maria te (31) 102006062129 NL-2224 GW KATWIJK A/D RIJN 19.08.2015 (32) 22.12.2006 (51) E01B 27/10 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha E01B 27/06 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561, (11) EP2721215 (54) Straßenbaumaschine sowie Japan (JP) Verfahren zur Messung der (21) EP12724081.0 Okada, Goro te NAGOYA-SHI Frästiefe (22) 24.05.2012 AICHI 467-8562, Japan (JP) (47) 19.08.2015 Nishikawa, Reiko te NAGOYA-SHI (31) 8962011 AICHI 467-8562, Japan (JP) (73) Wirtgen GmbH te 53578 (32) 20.06.2011 WINDHAGEN, BONDSREPUBLIEK D21H 27/40 (33) Oostenrijk DUITSLAND (DE) EP2048283 (54) MASCHINE ZUR REINIGUNG VON (72) Berning, Christian te 53909, EP08015030.3 SCHOTTER EINES GLEISES ZÜLPICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) 26.08.2008 (47) 19.08.2015 Simons, Dieter te 53567, MI20071704 (73) Plasser & Theurer Export von BUCHHOLZ, BONDSREPUBLIEK Bahnbaumaschinen Gesellschaft 30.08.2007 DUITSLAND (DE) m.b.H. te 1010 WIEN, Oostenrijk Italië (51) E01D 15/127 (AT) Apparatus for pasting two or (11) EP2665872 (72) THEURER, Josef te A-1010 WIEN, more plies for manufacturing Oostenrijk (AT) (21) EP12724543.9 tissue products WÖRGÖTTER, Herbert te A-4210 (22) 18.01.2012 19.08.2015 GALLNEUKIRCHEN, Oostenrijk (31) 102011018846 (AT) INDUSTRIE CARTARIE 102011008957 TRONCHETTI SpA te I-55023 (51) E01C 19/48 BORGO A MOZZANO (LUCCA), (32) 27.04.2011 (11) EP2687631 Italië (IT) 19.01.2011 Tronchetti, Sauro te 55100 LUCCA (21) EP13188708.5 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 22.08.2011 (LUCCA), Italië (IT) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Straßenfertiger mit (54) AXIALKOLBENMOTOR SOWIE E01B 9/30 Messvorrichtung VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES EP2318587 AXIALKOLBENMOTORS (47) 19.08.2015 EP09779888.8 (47) 19.08.2015 (73) Joseph Vögele AG te 67075 23.06.2009 LUDWIGSHAFEN, (73) GETAS GmbH Gesellschaft für 102008032353 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND thermodynamische (DE) Antriebssysteme te 52351 09.07.2008 DÜREN, BONDSREPUBLIEK (72) Eul, Achim te 68305 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND WINKELFÜHRUNGSPLATTE UND (DE) (72) ROHS, Ulrich, Dr.-Ing. te 52351 SYSTEM ZUM BEFESTIGEN EINER DÜREN, BONDSREPUBLIEK SCHIENE (51) E01C 23/06 DUITSLAND (DE) 19.08.2015 (11) EP2556194 VOIGT, Dieter, Dr.-Ing. te 52074 Vossloh-Werke GmbH te 58791 (21) EP11713688.7 AACHEN, BONDSREPUBLIEK WERDOHL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 06.04.2011 DUITSLAND (DE) (51) E01H 1/08 (31) 102010013982 BÖSTERLING, Winfried te 58809 (11) EP2690220 NEUENRADE, BONDSREPUBLIEK (32) 06.04.2010 (21) EP12177726.2 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) RADEMACHER, Lutz te 58509 (54) VORRICHTUNG ZUM ERZEUGEN (22) 24.07.2012 LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK VON SCHAUMBITUMEN UND (54) Kehrsaugmaschine mit einer DUITSLAND (DE) VERFAHREN ZU DEREN WARTUNG Absaugung für einen Seitenbesen E01B 29/00 (47) 19.08.2015 (47) 19.08.2015 E01B 21/00

(54) Method for forming image, method for producing fabric having image, and treatment agent (47)

(47) 19.08.2015

1 januari 2015

Nummer 01/15

123

(73) Hako GmbH te 23843 BAD OLDESLOE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(DE)

(72) Würmseher, Hans, Dipl.-Ing. te 94009 RUHSTORF, (72) Ulrich, Bertram te 23552 LÜBECK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (DE) (51) E05F 1/10 Schmidt, Anatoliy te 23843 BAD E05C 17/16 OLDESLOE, BONDSREPUBLIEK E02D 29/14 DUITSLAND (DE) (11) EP2408973 Protz, Carsten te 23730 ALTENKREMPE, BONDSREPUBLIEK (21) EP10715296.9 DUITSLAND (DE) (22) 05.03.2010 (51) E02B 11/00

(31) 0951728

(11) EP2534308

(32) 18.03.2009

(21) EP11742945.6

(33) Frankrijk

(22) 14.02.2011

(54) EQUIPEMENT DE VOIRIE EQUIPE D'UN DISPOSITIF DE SECURITE POUR AU MOINS UN TAMPON DE L'EQUIPEMENT

(31) 704802 (32) 12.02.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND MATERIALS FOR GOLF COURSE SAND BUNKER CONSTRUCTION

(47) (73)

(47) 19.08.2015

(72)

(73) Lemons, Jerry te OLD HICKORY, TENNESSEE 37138, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51)

(72) Lemons, Jerry te OLD HICKORY, TENNESSEE 37138, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) E02D 27/42 (11) EP2772587 (21) EP13001017.6 (22) 28.02.2013 (54) Verbindung zwischen einem Gründungspfahl eines Bauwerks, insbesondere eines Onshoreoder Offshore-Bauwerks, wie z. B. eine Onshore- oder OffshoreWindenergieanlage, mit einem insbesondere rohrförmigen Übergangsstück und Verfahren zur Herstellung derselben (47) 19.08.2015

E02D 17/20 (11) EP2759640 (21) EP14151327.5 (22) 15.01.2014 (31) 102013100755 (32) 25.01.2013 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Befestigungseinrichtung (47) 19.08.2015 (73) Meese GmbH te 51467 BERGISCH GLADBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Meese, Ludwig te 51467 BERGISCH GLADBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) E02F 9/22 E02F 9/20 19.08.2015 E02F 9/08 EJ EMEA te 60149 SAINT-CRÉPINE02F 9/00 IBOUVILLERS, Frankrijk (FR) B66F 9/075 B60W 20/00 LACROIX, Pascal te F-60600 B60K 1/04 AGNETZ, Frankrijk (FR) (11) EP2256256 E02D 29/14

(11) EP2685009 (21) EP13164388.4

(21) EP10163533.2 (22) 21.05.2010

(22) 12.06.2007

(31) 2009125359

(31) 812757 P 889553 P 921975 P

(33) Japan

(32) 12.06.2006 13.02.2007 06.04.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Manhole cover security lock with controlled pressure release (47) 19.08.2015 (73) Stadler, David M. te LATHRUP VILLAGE, MI 48076, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Schultes, Klaus te 26607 AURICH, (72) Stadler, David M. te LATHRUP BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VILLAGE, MI 48076, Verenigde (DE) Staten van Amerika (US) (72) Schultes, Klaus te 26607 AURICH, (51) E02D 29/14 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2754753 (DE) (21) EP14000148.8 (51) E03F 5/02 E02D 29/12

1 januari 2015

(22) 15.01.2014

(32) 25.05.2009 (54) Cooling of components of a hybrid working machine (47) 19.08.2015 (73) Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. te HIROSHIMA-SHI, HIROSHIMA 731-0138, Japan (JP) (72) Shimomura, Keisuke te HIROSHIMA-SHI HIROSHIMA 7310138, Japan (JP) Yonezawa, Kouji te HIROSHIMASHI HIROSHIMA 731-0138, Japan (JP) Okunishi, Takayuki te HIROSHIMASHI HIROSHIMA 731-0138, Japan (JP) (51) E03B 7/04 (11) EP2843141 (21) EP13004214.6 (22) 27.08.2013 (54) Leitungssystem mit Treibstrahldüse

(11) EP1662051

(31) 1040001

(21) EP05110882.7

(32) 15.01.2013

(22) 17.11.2005

(33) Nederland

(31) 202004018430 U

(54) A closure device for closing an (72) Bürli, Stephan te 4402 opening in a structure and use of FRENKENDORF, Zwitserland (CH) the closure device for closing an Muheim, Beat te 4421 ST. opening in a floor, in particular a PANTALEON, Zwitserland (CH) company service floor (51) E03C 1/02 (47) 19.08.2015 (11) EP2508683 (73) Stichting Kwaliteitsadvies (21) EP11161410.3 Milieubeheer te 5400 AD UDEN (22) 07.04.2011 (72) De Jong, Gerardus Majella te

(32) 28.11.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Verfahren zum Verbinden eines öffentlichen Verteilerschachtes mit einem Hausanschluss (47) 19.08.2015 (73) Würmseher, Hans, Dipl.-Ing. te 94009 RUHSTORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

5400 AD UDEN (51) E02D 31/02

(47) 19.08.2015 (73) Georg Fischer JRG AG te 4450 SISSACH, Zwitserland (CH)

(31) MI20110570 (32) 06.04.2011

Nummer 01/15 (33) Italië (54) Sectional modular system for making sanitary plumbing fixtures (47) (73) (72) (51) (11) (21) (22) (54)

124

LIMITADA te GERONE, Spanje (ES) (54) Procede de mise en place d'une isolation exterieure d'un batiment

(72) Jordan, Fernand te 11260 CAMPAGNE-SUR-AUDE, Frankrijk (FR) Virelizier, Germain te 11000 19.08.2015 CARCASSONNE, Frankrijk (FR) Archedes S.r.l. te 20123 MILANO, Nys, Christian te 11230 SAINTEItalië (IT) COLOMBE -SUR-L'HERS, Frankrijk Sargiani, Franco te 20123 (FR) MILANO, Italië (IT) Giraud, Robert te 11300 LIMOUX, Frankrijk (FR) E03D 11/08 Toupillier, Antonin te 75018 A47K 13/30 PARIS, Frankrijk (FR) EP2309065 (51) E04B 1/24 EP09405175.2 (11) EP2449182 06.10.2009 (21) EP10715558.2 Verfahren zum Spülen einer einen (22) 29.04.2010 Siphon aufweisenden Klosettschüssel und (31) 09163988 Wasserklosett (32) 29.06.2009

(47) 19.08.2015

(73) Geberit International AG te 8645 JONA, Zwitserland (CH) (72) Inglin, Urs te 8853 LACHEN, Zwitserland (CH) Oengören, Abdullah te 8370 SIRNACH, Zwitserland (CH) (51) E03F 5/22 E03F 5/04 E03C 1/122 (11) EP2776640 (21) EP13777242.2 (22) 14.10.2013 (31) 102012021162 (32) 29.10.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) BODENABFLUSSVORRICHTUNG (47) 19.08.2015 (73) Jung Pumpen GmbH te 33803 STEINHAGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MÖLLER, Andreas te 32758 DETMOLD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KROLL, Matthias te 33775 VERSMOLD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E04B 2/86 E04B 1/76 E04B 1/14 (11) EP2354346 (21) EP11305056.1 (22) 20.01.2011 (31) 1050358 1054835 (32) 20.01.2010 18.06.2010 (33) Frankrijk Frankrijk (54) Elément de construction destiné à la réalisation d'une paroi murale (47) 19.08.2015 (73) ALGAMAT COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCION SOCIEDAD

1 januari 2015

(33) Europees Octrooi Bureau (54) A BUILDING ASSEMBLY WITH A CORNER PROFILE FOR AN INSULATING BUILDING SYSTEM (47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015 (73) Norpac te 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk (FR) (72) Dubourg, Patrick te 59000 LILLE, Frankrijk (FR) Wirbel, Laure te 59780 CAMPHIN EN PEVELE, Frankrijk (FR) (51) E04B 1/76 (11) EP2785927 (21) EP12806607.3 (22) 30.11.2012 (31) 1161020 (32) 01.12.2011 (33) Frankrijk (54) DISPOSITIF D'ENTRETOISE POUR UN DISPOSITIF DE FIXATION D'UN OBJET SUR UN MUR HABILLE AVEC UNE COUCHE D'ISOLATION (47) 19.08.2015 (73) SIT-AB te 67430 DIEMERINGEN, Frankrijk (FR)

(72) BOURGARD, Alain te F-67670 (73) Rockwool International A/S te WALTENHEIM SUR ZORN, 2640 HEDEHUSENE, Denemarken Frankrijk (FR) (DK) (72) VÖLKNER, Stefan te DK-2670 GREVE, Denemarken (DK) RIIS, Preben te DK-4000 ROSKILDE, Denemarken (DK)

(51) E04B 1/76

(51) F41J 13/00 F41J 11/00 F41J 1/10 E04B 1/343

(22) 04.06.2014

(11) EP2698480 (21) EP13193215.4 (22) 30.09.2005 (31) 615433 P 692402 P 189511 (32) 01.10.2004 21.06.2005 26.07.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2821559 (21) EP14171114.3 (31) 102013106975 (32) 03.07.2013 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Abstandshalter (47) 19.08.2015 (73) Lettmann, Axel te 59368 WERNE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Lettmann, Axel te 59368 WERNE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E04B 1/80 (11) EP1891278 (21) EP06745075.9

(54) Modular shooting range

(22) 13.06.2006

(47) 19.08.2015

(31) 20050396

(73) Cubic Corporation te SAN DIEGO, (32) 13.06.2005 CA 92123, Verenigde Staten van (33) Ierland Amerika (US) (54) AN INSULATING PANEL (72) Halverson, Michael D. te LAS (47) 19.08.2015 VEGAS, NV NEVADA 39117, (73) Kingspan Research and Verenigde Staten van Amerika Developments Limited te (US) KINGSCOURT, COUNTY CAVAN, (51) E04B 1/76 Ierland (IE) E04B 1/62 (72) CAROLAN, James te (11) EP2468971 KINGSCOURT, COUNTY CAVAN, (21) EP11195257.8 Ierland (IE) FLYNN, Gregory te COLLON, (22) 22.12.2011 COUNTY LOUTH, Ierland (IE) (31) 1061192 (51) F16L 59/065 (32) 23.12.2010 E06B 3/677 (33) Frankrijk E06B 3/67

Nummer 01/15 E04B 1/80

125 (22) 29.04.2010

(11) EP2748383

(31) 102009020350

(21) EP12735580.8

(32) 07.05.2009

(22) 19.07.2012

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 11178971

(54) Dachschiebefenster

(32) 26.08.2011

(47) 19.08.2015

(33) Europees Octrooi Bureau

(73) ROTO FRANK AG te 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) ISOLIERVERGLASUNG MIT WÄRMESCHUTZISOLIERPANEEL (47) 19.08.2015 (73) Saint-Gobain Glass France te 92400 COURBEVOIE, Frankrijk (FR)

(72) Spang, Georg te 97947 GRÜNSFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ruf, Georg te 97922 LAUDAOBERBALBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) SCHREIBER, Walter te 52074 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FRANK, Katrin te 52070 AACHEN, (51) E04B 9/18 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2496777 (DE) (21) EP10781589.6 (51) G10K 11/168 E04B 1/84 E04B 1/76 D06M 11/83 B32B 7/02 B32B 5/26 B32B 5/02 A47H 23/08

(11) EP2623681 (21) EP13153395.2 (22) 31.01.2013 (31) 1250968 (32) 02.02.2012 (33) Frankrijk (54) Isolant phonique (47) 19.08.2015

(22) 24.09.2010

(31) 202009015143 U (32) 06.11.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ANORDNUNG ZUR POSITIONIERUNG VON ABGEHÄNGTEN PROFILEN IM TROCKENBAU (47) 19.08.2015

1 januari 2015 (54) Dispositif de couverture de bâtiment et tuile de dispositif de couverture (47) 19.08.2015 (73) Société d'Étude et Construction Mécanique Générale et d'Automatisme te 51800 SAINTEMENEHOULD, Frankrijk (FR) (72) Delouette, Sylvain te F-51800 SAINTE-MENEHOULD, Frankrijk (FR) (51) E06B 9/52 E04D 13/03 (11) EP2675965 (21) EP12705055.7 (22) 13.02.2012 (31) 102011011201 (32) 14.02.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) INSEKTENSCHUTZVORRICHTUNG, INSBESONDERE TÜRVORRICHTUNG, VZW, FÜR DIE TÜRÖFFNUNG EINES WOHNWAGENS UND/ODER EINES WOHNMOBILS UND/ODER FÜR EINE TÜRÖFFNUNG, EINE FENSTERÖFFNUNG ODER EINE DACHHAUBENÖFFNUNG (47) 19.08.2015

(73) Weber, Josef te 93199 ZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Hans Holzhauer Gmbh & Co.KG te 58638 ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Weber, Josef te 93199 ZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) KEUCHER, Karl-Heins te 58708 MENDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Brunswick Et Fils te 75002 PARIS, (51) E04C 3/30 E04B 1/00 Frankrijk (FR) (11) EP2220306 (72) Brunswick, Jean-Claude te 33000 BORDEAUX, Frankrijk (FR) (21) EP08857499.1

(51) E04D 13/147 E04D 13/14 B23D 15/00 B21D 28/02 B21D 22/02

(51) E04F 13/18 E04F 13/08 E04F 11/18 E04B 2/88

(22) 26.09.2008

(11) EP2366844

(31) 946936

(21) EP11001606.0

(32) 29.11.2007

(22) 28.02.2011

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 39067210

(54) CONFORMABLE WIDE WALL ANGLE

(32) 10.03.2010

(47) 19.08.2015

(54) Flashing cover with at least one internal corner and method of manufacturing thereof

(11) EP2250324 (21) EP09720339.2 (22) 12.03.2009 (31) 200800154 (32) 12.03.2008 (33) België (54) DEFORMABLE SLAT SYSTEM

(73) Knauf International GmbH te 97346 IPHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Polen

(47) 19.08.2015

(73) FAKRO PP Spolka z o.o. te 33-300 (72) LALONDE, Paul, D. te HIGHLAND NOWY SACZ, Polen (PL) PARK IL 60035, Verenigde Staten (73) BVBA Claerhout - Van Biervliet te (72) Mucha, Lukasz te 33-330 van Amerika (US) 8340 SIJSELE - DAMME, België GRYBÓW, Polen (PL) (51) E04D 12/00 (BE) Szyszka, Jósef te 33-340 STARY E04D 1/34 SACZ, Polen (PL) (72) CLAERHOUT, Xaveer te B-8340 E04D 1/12 SIJSELE-DAMME, België (BE) (51) E04F 17/06 E04D 1/02 VAN BIERVLIET, Barbara te B(11) EP2419580 (11) EP2474678 8340 SIJSELE-DAMME, België (BE) (21) EP10717533.3 (21) EP11306658.3 (51) E05F 17/00 (22) 14.04.2010 E05F 15/632 (22) 14.12.2011 E04B 7/16 (31) 598092009 (31) 1150136 (47) 19.08.2015

(11) EP2248958 (21) EP10004537.6

(32) 07.01.2011

(32) 15.04.2009

(33) Frankrijk

(33) Zwitserland

Nummer 01/15 (54) VORRICHTUNG ZUR ABDECKUNG EINER LICHTSCHACHTÖFFNUNG (47) 19.08.2015

126 26605 AURICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Heliobus Ag te 9014 ST. GALLEN, (72) BRENNER, Albrecht te 26607 AURICH, BONDSREPUBLIEK Zwitserland (CH) DUITSLAND (DE) (72) TOMPKINS, Ken te 9063 STEIN, MERTENS, Rene te 16515 Zwitserland (CH) ORANIENBURG, SIGNER, Rudolf te CH-9030 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ABTWIL, Zwitserland (CH) (DE) PAPADOPOULOS, Panos te 26603 (51) E04G 7/32 AURICH, BONDSREPUBLIEK E04G 7/30 DUITSLAND (DE) E04G 5/14 KERSTEN, Roy te 39291 E04G 1/14 HOHENWARTHE, (11) EP2390439 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (21) EP11004300.7 (DE) (22) 25.05.2011 (51) E05B 17/04 (31) 102010021623

E05B 17/00

(32) 28.05.2010

(11) EP1863986

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP06725055.5

(54) Modulgerüst mit biegsteif anliegenden Rohrriegelanschlüssen

(22) 15.03.2006

(47) 19.08.2015 (73) Weiss, Johannes te 09603 GROSSSCHIRMA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Weiss, Johannes te 09603 GROSSSCHIRMA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E04G 5/06 E04G 1/15 (11) EP2578772 (21) EP12006930.7 (22) 05.10.2012 (31) 102011115058 (32) 07.10.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Klappbare Gerüstbodenerweiterung (47) 19.08.2015

(31) 0502742 (32) 18.03.2005 (33) Frankrijk (54) VERROU DEBRAYABLE POUR UN MECANISME DE SERRURE AUTOMOBILE (47) 19.08.2015 (73) U-Shin France SAS te 94046 CRÉTEIL CEDEX, Frankrijk (FR)

(51) F03D E04H E04H E04H

11/04 12/34 12/08 12/00

(11) EP2718519 (21) EP12725852.3 (22) 07.06.2012 (31) 102011077428 (32) 10.06.2011

(73) Panasonic Manufacturing UK, Ltd. te CARDIFF CF23 7XB, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) DARNEY, Ian te CARDIFF CF23 7XB, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) E06B 3/46 E05D 7/081 E05D 7/04 E05D 5/02 A47K 3/36 (11) EP2446101 (21) EP10792405.2 (22) 22.06.2010 (31) 0900838 (32) 22.06.2009 (33) Zweden (54) IMPROVEMENTS IN AND RELATING TO A HINGE PROFILE FIXABLE IN A SUPPORTING PROFILE (47) 19.08.2015 (73) GSAB Glasmästeribranschens Service AB te 142 21 SKOGÅS, Zweden (SE) (72) FELLMAN, Bernt te S-116 63 STOCKHOLM, Zweden (SE) (51) E05F 3/20 E05F 1/12 E05F 1/10

(11) EP2564002 (72) FLANDRINCK, Christian VALEO (21) EP12700176.6 SECURITE HABITACLE te F-94042 (22) 11.01.2012 CRÉTEIL CEDEX, Frankrijk (FR) (31) MI20110067 (51) E05B 85/26 (32) 24.01.2011 E05B 77/40 (33) Italië E05B 77/38 (54) AN OPENING DEVICE FOR A (11) EP2031164 DOOR OF AN ARTICLE OF (21) EP08014673.1 FURNITURE AND AN ASSEMBLY (22) 19.08.2008 COMPRISING A HINGE AND THE OPENING DEVICE (31) 102007041477 (32) 31.08.2007

(47) 19.08.2015

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Arturo Salice S.p.A. te 22060 NOVEDRATE (COMO), Italië (IT)

(73) ASB Produktions GmbH te 09603 (54) Mehrteiliges Gesperrebauteil für ein Kraftfahrzeugschloss GROSSSCHIRMA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 19.08.2015 (DE) (73) Kiekert Aktiengesellschaft te (72) Weiss, Johannes te 09603 GROSSSCHIRMA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

1 januari 2015

42579 HEILIGENHAUS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Waldmann, Thomas te 45481 MÜLHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E05D 7/08 E05D 3/06

(72) SALICE, Luciano te I-22060 CARIMATE (COMO), Italië (IT) (51) E05F 15/649 (11) EP1888868 (21) EP06754020.3 (22) 30.05.2006 (31) VI20050164 (32) 31.05.2005 (33) Italië

(11) EP2035640

(54) SAFETY DEVICE FOR MOTORIZED ACCESS PASSAGEWAYS

(21) EP07764803.8

(47) 19.08.2015

(22) 22.06.2007

(73) Gunnebo Entrance Control S.p.A. te 38015 LAVIS (TRENTO), Italië (IT)

(31) 0612358 (32) 22.06.2006 (33) GROOT BRITTANNIË

(72) ROPELATO, Tomaso te I-38100 TRENTO, Italië (IT)

(47) 19.08.2015

(54) DOMESTIC APPLIANCE WITH CONCEALED HINGE

(51) E06B 3/263

(73) Wobben Properties GmbH te

(47) 19.08.2015

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) WINDENERGIEANLAGEN-TURM

(11) EP2487314

Nummer 01/15

127

1 januari 2015

(21) EP11190526.1

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 24.11.2011

(54) Dichtungsbefestigungsanordnung (73) BUBENDORFF te 68220 ATTENSCHWILLER, Frankrijk (FR) (47) 19.08.2015

(31) 202010008621 U (32) 24.09.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Leichtmetallprofil für Fassaden, Fenster, Türen oder dergleichen (47) 19.08.2015 (73) heroal- Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG te 33415 VERL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Batzke, Daniel te 32657 LEMGO, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Drücker, Joachim te 33334 GÜTERSLOH/SPEXARD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Heidenfelder, Michael te 33397 RIETBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E06B 3/50 (11) EP2663723 (21) EP12703606.9 (22) 11.01.2012 (31) 2005993 (32) 12.01.2011 (33) Nederland (54) DOOR SYSTEM FOR AN ESCAPE ROUTE (47) 19.08.2015 (73) Vluchtdeur B.V. te 1906 AX LIMMEN (72) Kaandorp, Eduardus Joannes te 1906 AX LIMMEN (51) E06B 3/96 E06B 3/82

(47) 19.08.2015

(73) ROTO FRANK Aktiengesellschaft te 70771 LEINFELDENECHTERDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Birker, Arnaud te F - 68440 DIETWILLER, Frankrijk (FR) Bubendorf, Robert te F - 68220 ATTENSCHWILLER, Frankrijk (FR)

(72) Moog, Christopher te 56422 WIRGES, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1775414

(51) E06B E06B E06B E06B

9/92 9/88 9/58 9/13

(51) E06B 9/17 (21) EP06020669.5 (22) 30.09.2006 (31) 102005049330 (32) 12.10.2005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2441911

(54) Geteilter Winkelendstab

(21) EP11184171.4

(47) 19.08.2015

(22) 06.10.2011

(73) ROMA KG te 89331 BURGAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) TV20100135 (32) 13.10.2010

(72) Holzbock, Michael te 89343 JETTINGEN-SCHEPPACH, (54) Device for detecting the speed of BONDSREPUBLIEK DUITSLAND the curtain of a fast roll-up door (DE) (47) 19.08.2015 (51) E06B 9/17 (33) Italië

(73) Assa Abloy Entrance Systems AB (11) EP2653645 te 261 22 LANDSKRONA, Zweden (21) EP13163487.5 (SE) (22) 12.04.2013 (72) Lloret Madrid, Juan Jorge te 35027 NOVENTA PADOVANA PD, (31) 1253624 Italië (IT) (32) 19.04.2012 Sgrafetto, Roberto te 21053 (33) Frankrijk CASTELLANZA VA, Italië (IT) Vecchi, Armando te 20052 (54) Caisson tunnel de volet roulant MONZA MB, Italië (IT) (47) 19.08.2015 (51) E06B 9/13 (11) EP2598708 (21) EP11731231.4 (22) 05.07.2011

(11) EP1664473

(31) 843538

(21) EP05755169.9

(32) 26.07.2010

(73) BUBENDORFF te 68220 ATTENSCHWILLER, Frankrijk (FR) (72) Pasquier, Patrick te F-74300 CLUSES, Frankrijk (FR) Larochette, Fabien te 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS, Frankrijk (FR)

(22) 03.06.2005

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 102004030656

(54) FLEXIBLE INSULATED DOOR PANELS WITH INTERNAL BAFFLES

(51) F24F 13/32 F24F 13/20 E06B 9/17

(47) 19.08.2015

(11) EP2743441

(73) Rite-Hite Holding Corporation te MILWAUKEE, WISCONSIN 53223, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP13197002.2

(32) 24.06.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES TÜRKASTENS EINES AUS KASTEN UND DECKEL GEBILDETEN TÜRBLATTES (47) 19.08.2015 (73) Hörmann KG Brandis te 04821 BRANDIS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) RENTSCH, Manfred te 04827 MACHERN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E06B 7/23 E05C 9/00 E05B 17/00

(22) 12.12.2013 (31) 1261984

(32) 13.12.2012 (72) UNGS, Mark te DUBUQUE IA (33) Frankrijk 52001, Verenigde Staten van Amerika (US) (54) Dispositif de finition d'un coffre MANICH, Glenn, R. te MEQUON WI (47) 19.08.2015 53092, Verenigde Staten van (73) BUBENDORFF te 68220 Amerika (US) ATTENSCHWILLER, Frankrijk (FR) (51) E06B 9/15 (72) Drouet, Sébastien te 68220 (11) EP2410118 BUSCHWILLER, Frankrijk (FR) (21) EP11305715.2 (51) E06B 9/72 (22) 09.06.2011

E06B 9/174

(11) EP2045434

(31) 1056058

(11) EP2746521

(21) EP08015993.2

(32) 23.07.2010

(21) EP13197880.1

(22) 11.09.2008

(33) Frankrijk

(22) 17.12.2013

(31) 102007047482

(54) Element de tablier de dispositif d'occultation

(31) 1262215

(32) 04.10.2007

(32) 18.12.2012

Nummer 01/15

128

(33) Frankrijk

(31) 825190 P 746989 (54) Joue support d'un tube d'enroulement d'un volet roulant (32) 11.09.2006 10.05.2007 (47) 19.08.2015 (73) BUBENDORFF te 68220 ATTENSCHWILLER, Frankrijk (FR) (72) Bubendorf, Robert te F-68220 ATTENSCHWILLER, Frankrijk (FR) (51) E06B 9/322 (11) EP2530234 (21) EP11004394.0 (22) 28.05.2011 (54) Antriebsvorrichtung zum Verstellen von Sonnenschutzanlagen (47) 19.08.2015 (73) WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau GmbH te 97828 MARKTHEIDENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Oppel, Sebastian te 97291 THÜNGERSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Müller, Joachim te 97828 MARKTHEIDENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kunkel, Christian te 97840 WINDHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) E06B 9/326 E06B 9/323 A47H 3/08

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

1 januari 2015 (33) Europees Octrooi Bureau (54) VALVE FOR A HYDROCARBON WELL, HYDROCARBON WELL PROVIDED WITH SUCH VALVE AND USE OF SUCH VALVE (47) 19.08.2015

(54) Ladder with removable step and (73) Shell Internationale Research method of storing the ladder in a Maatschappij B.V. te 2596 HR compact container THE HAGUE (47) 19.08.2015 (73) Ballymore Company, INC. te PARKESBURG, PA 19365, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) KLOMPSMA, Derk Lucas te NL9611TD SAPPEMEER LUGTMEIER, Lubbertus te NL9405 TA ASSEN

(51) E21B 34/06 (72) FRAME, William F. te HOCKESSIN, (11) EP2554785 DE 19707, Verenigde Staten van (21) EP12177190.1 Amerika (US) (22) 19.07.2012 (51) E21B 21/06 (31) 201113196565 B07B 15/00 (32) 02.08.2011 B07B 1/10 B01D 33/048 (33) Verenigde Staten van Amerika B01D 33/04 (54) Safety valve with provisions for (11) EP2027359 powering an insert safety valve (21) EP07747595.2 (47) 19.08.2015 (22) 19.04.2007 (31) 20061830 (32) 25.04.2006 (33) Noorwegen (54) A FLUID TREATMENT SYSTEM AND METHOD AND USE OF SAME (47) 19.08.2015 (73) Cubility AS te 4323 SANDNES, Noorwegen (NO)

(73) Halliburton Energy Services, Inc. te HOUSTON, TX 77072, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Scott, Bruce te CARROLLTON, TX TEXAS 75006, Verenigde Staten van Amerika (US) Goiffon, John te CARROLLTON, TX TEXAS 75006, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) VASSHUS, Jan Kristian te 4325 SANDNES, Noorwegen (NO) MELHUS, Trond te 4329 SANDNES, Noorwegen (NO)

(51) E21B 43/34 B08B 9/055 B01D 17/02 (21) EP06716740.3

(32) 03.11.2005

(51) F16L 55/164 E21B 33/138 E21B 29/10

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2419670

(11) EP1783318 (21) EP06123482.9 (22) 03.11.2006 (31) 102005052895

(54) Schnurspanner zum Spannen von (21) EP10720806.8 Schnüren an (22) 16.04.2010 Verschattungsanlagen sowie (31) 0906541 Verschattungsanlage (32) 16.04.2009 (47) 19.08.2015

(11) EP1853793 (22) 15.02.2006 (31) 20050901 (32) 18.02.2005 (33) Noorwegen (54) ARRANGEMENT RELATED TO A SEPARATOR FOR THE CLEANING OF SUCH SEPARATOR

(73) Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH te 6006 LUZERN, Zwitserland (CH)

(33) GROOT BRITTANNIË

(47) 19.08.2015

(54) DELIVERY METHOD AND COMPOSITIONS

(73) Statoil Petroleum AS te 4035 STAVANGER, Noorwegen (NO)

(72) Gramsch, Wilfried te 27616 BEVERSTEDT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Tants, Guido te 27632 MIDLUM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Wünsche, Jens te 27574 BREMERHAVEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 19.08.2015 (73) Seal-Tite, LLC te MADISONVILLE LA 70447, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) GRAMME, Per, Eivind te N-3931 PORSGRUNN, Noorwegen (NO) LIE, Gunnar, Hannibal te N-3928 PORSGRUNN, Noorwegen (NO)

(72) RYAN, Nicholas John te ABERDEENSHIRE AB52 6XD, GROOT BRITTANNIË (GB)

(51) E21B 43/36 E02D 29/09 B01D 17/02

(51) E21B 34/10 E21B 34/02 E21B 34/00

(11) EP2585188

(11) EP2744973

(31) 1054979

(51) E06C 1/397 E06C 1/393 E06C 1/387

(21) EP12780758.4

(11) EP2061946

(22) 06.11.2012

(21) EP07841963.7

(31) 11188299

(22) 06.09.2007

(32) 08.11.2011

(21) EP11727227.8 (22) 19.05.2011 (32) 23.06.2010 (33) Frankrijk (54) DISPOSITIF MODULAIRE DE SEPARATION GRAVITAIRE

Nummer 01/15 LIQUIDE/LIQUIDE (47) 19.08.2015 (73) Saipem SA te 78180 MONTIGNYLE-BRETONNEUX, Frankrijk (FR) (72) ABRAND, Stéphanie te F-78640 NEAUPHLE LE CHATEAU, Frankrijk (FR) HALLOT, Raymond te F-78960 VOISINS LE BRETONNEUX, Frankrijk (FR) BUTIN, Nicolas te F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, Frankrijk (FR) (51) E21B 47/06 (11) EP2712386 (21) EP12707133.0

(32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73) (72) (51)

F04C F04C F01C F01C F01C F01C

27/00 18/344 20/22 20/18 19/08 1/344

(11) EP2382382 (21) EP09835757.7 (22) 22.12.2009 (31) 342993 (32) 23.12.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ROTARY VANE ENGINES WITH MOVABLE ROTORS,AND ENGINE SYSTEMS COMPRISING SAME (47) 19.08.2015

1 januari 2015 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) FRÜH, Tilman te 91085 WEISENDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GRAEBER, Carsten te 91056 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROST, Mike te 91058 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F01L 3/06 F01L 3/00 (11) EP1762707 (21) EP05450152.3 (22) 13.09.2005

(54) Gasmotor (73) Darrow, David S. te PRINCETON, (47) 19.08.2015 201161450168 P NJ 08540-9537, Verenigde Staten (73) Forschungsgesellschaft für van Amerika (US) 08.03.2011 Verbrennungskraftmaschinen und (72) Darrow, David S. te PRINCETON, Verenigde Staten van Amerika Thermodynamik mbH te 8010 NJ 08540-9537, Verenigde Staten APPARATUS, SYSTEM AND GRAZ, Oostenrijk (AT) van Amerika (US) METHOD FOR DETERMINING AT (72) Beran, Robert Dr. te 8010 GRAZ, LEAST ONE DOWNHOLE (51) F02K 3/075 Oostenrijk (AT) PARAMETER OF A WELLSITE F02C 9/18 Winter, Hubert Dr. te 8042 GRAZ, F02C 7/24 19.08.2015 Oostenrijk (AT) F02C 6/08 Services Pétroliers Schlumberger (51) F01L 9/04 F01D 17/14 te 75007 PARIS, Frankrijk (FR) F01D 17/10 (11) EP2753802 Schlumberger Technology (11) EP2372107 (21) EP12759167.5 Corporation te SUGAR LAND, TX 77478, Verenigde Staten van (21) EP10194834.7 (22) 28.08.2012 Amerika (US) (22) 14.12.2010 (31) 1158052 Schlumberger Holdings Limited (31) 201000378 (32) 09.09.2011 te TORTOLA 1110, (32) 12.01.2010 Britse Maagdeneilanden (VG) (33) Frankrijk Schlumberger Technology B.V. te (33) GROOT BRITTANNIË (54) PROCEDE DE COMMANDE D'UN 2514 JG THE HAGUE ACTIONNEUR PRAD Research and Development (54) Flow discharge device ELECTROMAGNETIQUE DE (47) 19.08.2015 Limited te ROAD TOWN, SOUPAPE ET DISPOSITIF DE TORTOLA 1110, (73) Rolls-Royce plc te LONDON SW1E COMMANDE CORRESPONDANT Britse Maagdeneilanden (VG) 6AT, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 19.08.2015 NGUYEN-THUYET, Alain te F(72) Britchford, Kevin te (73) Valeo Systèmes de Contrôle 75015 PARIS, Frankrijk (FR) LOUGHBOROUGH, Moteur te 95800 CERGY SAINT PETIT, Pierre-Marie te F-77400 LEICESTERSHIRE LE11 2AH, CHRISTOPHE, Frankrijk (FR) SAINT-THIBAULT DES VIGNE, GROOT BRITTANNIË (GB) Frankrijk (FR) (72) GELEZ, Nicolas te F-78230 LE Balkota, Nicolas te DERBY PECQ, Frankrijk (FR) DERBYSHIRE DE1 1RH, GROOT F02B 75/26 ZAKRZEWSKI, Piotr te F-78260 BRITTANNIË (GB) F01B 3/00 ACHERES, Frankrijk (FR) (51) F01K 7/34 EP2558683 HOBRAICHE, Julien te F-60710 F01K 17/04 CHEVRIERES, Frankrijk (FR) EP11722705.8 F01K 17/02 08.04.2011 (51) F02D 15/04 (11) EP2454453 F02D 13/02 11272010 (21) EP10725695.0 F02B 19/02 5852010 F01L 9/04 (22) 17.06.2010 02.07.2010 F01L 3/00 (31) 09165561 12.04.2010 F01L 13/02 (32) 15.07.2009 Oostenrijk F01L 11/02 Oostenrijk F01L 1/28 (33) Europees Octrooi Bureau F01L 1/053 HUBKOLBENMOTOR MIT (54) Dampfkraftwerksanlage mit VERBESSERTEM (11) EP2569518 Dampfturbineneinheit und MASSENAUSGLEICH Prozessdampfverbraucher und (21) EP11780311.4 Verfahren zum betreiben einer 19.08.2015 (22) 15.05.2011 Dampfkraftwerksanlage mit König, Harald te 5220 FUSCHL (31) 779094 Dampfturbineneinheit und AM SEE, Oostenrijk (AT) Prozessdampfverbraucher (32) 13.05.2010 König, Harald te 5220 FUSCHL (47) 19.08.2015 (33) Verenigde Staten van Amerika AM SEE, Oostenrijk (AT) (73) Siemens Aktiengesellschaft te (54) METHOD AND SYSTEM FOR F04C 28/28 80333 MÜNCHEN, INTERNAL COMBUSTION ENGINE F04C 28/22

(22) 02.02.2012 (31)

129

Nummer 01/15 (47) 19.08.2015

130 DUITSLAND (DE)

(73) Gonigman, Itzhak te 21590 (51) F01N 13/02 MAALOT, Israël (IL) F01N 1/16 Sinai, Moshe te 46367 HERZLIYA, F01N 1/08 Israël (IL) B62K 11/04 (72) Gonigman, Itzhak te 21590 (11) EP2808507 MAALOT, Israël (IL) (21) EP13191607.4 Sinai, Moshe te 46367 HERZLIYA, (22) 05.11.2013 Israël (IL) (51) F01L 9/02 F01L 13/00

(31) 2013115422

(11) EP2803828

(33) Japan

(21) EP13168369.0

(54) Motorcycle

(22) 17.05.2013

(47) 19.08.2015

(32) 31.05.2013

(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki (54) A spark ignition internal Kaisha te IWATA-SHI, SHIZUOKA combustion engine having intake 438-8501, Japan (JP) valves with variable actuation and delayed closure (72) Uchida, Takahisa te IWATA-SHI, SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP) (47) 19.08.2015 (73) C.R.F. Società Consortile per Azioni te 10043 ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)

(51) F01N 3/28 F01N 3/021

(72) Borean, Fabio te 10043 ORBASSANO (TORINO), Italië (IT) Stroppiana, Andrea te 10043 ORBASSANO (TORINO), Italië (IT) Luisi, Sabino te 10043 ORBASSANO (TORINO), Italië (IT) Vattaneo, Francesco te 10043 ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)

(21) EP08781568.4

(51) F01M 13/04 (11) EP2594756

(11) EP2179151 (22) 09.07.2008 (31) 948883 P 950299 P (32) 10.07.2007 17.07.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(21) EP11189720.3

(54) REINFORCED MAT AND METHOD OF MAKING THE SAME

(22) 18.11.2011

(47) 19.08.2015

(73) 3M Innovative Properties Company te SAINT PAUL, MN 19.08.2015 55133-3427, Verenigde Staten Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG van Amerika (US) & Co KG te 8041 GRAZ, (72) YASUDA, Daigo te SETAGAYA-KU Oostenrijk (AT) TOKYO 158-8583, Japan (JP) Mayr, Franz te 8323 ST.MAREIN (51) F01N 3/20 BEI GRAZ, Oostenrijk (AT) F01N 3/18 Pippenbach, Harald te 8047 F01N 3/08 GRAZ, Oostenrijk (AT) F01N 11/00 F04B 39/00 B01D 53/94 F01N 1/02 B01D 53/86 EP2357330 (11) EP2426330

(54) Kondensationsvorrichtung (47) (73)

(72)

(51) (11)

(21) EP09013111.1

(21) EP10769427.5

(22) 16.10.2009

(22) 24.02.2010

(54) Kühlmittelkreislauf mit Schalldämpfer für einen rohrförmigen einen Hohlraum bildenden Körper

(31) 2009110843 (32) 30.04.2009 (33) Japan

(54) METHOD FOR DETECTING ABNORMALITY IN REDUCING (73) TI Automotive Engineering Centre AGENT (Heidelberg) GmbH te 69123 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK (47) 19.08.2015 DUITSLAND (DE) (73) Hino Motors Ltd. te TOKYO 1918660, Japan (JP) (72) Kempf, Dominik te 60318 FRANKFURT AM MAIN, (72) NARITA, Hironori te HINO-SHI BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOKYO 191-8660, Japan (JP) (DE) (51) F01N 9/00 Emmerich, Olaf te 68169 F01N 3/20 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK (47) 19.08.2015

DUITSLAND (DE) Liers, Denny te 55595 WEINSHEIM, BONDSREPUBLIEK

(11) EP2412946

(21) EP10007831.0

1 januari 2015 (22) 28.07.2010 (54) Procédé destiné à réduire la quantité de NOx dans les gaz d'échappement d'un véhicule à moteur (47) 19.08.2015 (73) Aaqius & Aaqius S.A. te 1207 GENÈVE, Zwitserland (CH) (72) Audouin, Arnaud te 75018 PARIS, Frankrijk (FR) (51) F01N 3/20 B60W 20/00 B60W 10/18 B60W 10/06 B60K 6/445 (11) EP2549071 (21) EP10847930.4 (22) 19.03.2010 (54) VEHICLE CONTROL DEVICE (47) 19.08.2015 (73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP) (72) YOSHIOKA, Mamoru te TOYOTASHI, AICHI 471-8571, Japan (JP) KUMAGAI, Noriaki te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571, Japan (JP) TAKAGI, Naoya te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571, Japan (JP) (51) F01N 3/20 F01N 11/00 B01D 53/94 (11) EP2556226 (21) EP11724739.5 (22) 05.04.2011 (31) 2010087753 (32) 06.04.2010 (33) Japan (54) EXHAUST GAS CONTROL APPARATUS AND METHOD FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE (47) 19.08.2015 (73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP) Cataler Corporation te SHIZUOKA 437-1492, Japan (JP) (72) HIROTA, Shinya te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP) YAMASHITA, Yoshinori te KAKEGAWA-SHI SHIZUOKA-KEN 437-1492, Japan (JP) (51) F01N 3/20 F01N 1/08 (11) EP2691618 (21) EP12715879.8 (22) 30.03.2012 (31) 102011015512 (32) 30.03.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) KOMPAKTE ABGASBEHANDLUNGSEINHEIT MIT MISCHBEREICH UND VERFAHREN ZUR VERMISCHUNG

Nummer 01/15 EINES ABGASES (47) 19.08.2015 (73) Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH te 53797 LOHMAR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BEYER, Sebastian te 88074 MECKENBEUREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DANCKERT, Bernd te 88074 MECKENBEUREN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ENDER, Martin, Walter te I-10138 TORINO, Italië (IT) VOGEL, Samuel te 88339 BAD WALDSEE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F01N 3/20 F01N 13/08 B61C 5/04 (11) EP2746551 (21) EP13194805.1 (22) 28.11.2013 (31) 102012024800 (32) 19.12.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Abgasrohrleitungssystem für ein Schienenfahrzeug

131 (DE) (72) FISCHER, Michael te 72202 NAGOLD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MÜLLER, Michael te 72202 NAGOLD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHMIDT, Jürgen te 75417 MÜHLACKER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F02B 41/10 F02B 37/18 F02B 37/00 F01N 5/04 F01N 3/20 (11) EP2603682 (21) EP11816692.5 (22) 11.07.2011 (31) 1050854 (32) 13.08.2010 (33) Zweden

(72)

(51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(51) F04D 29/56 F04D 29/46 Bombardier Transportation GmbH F04D 15/00 te 10785 BERLIN, F01P 7/16 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND F01P 7/14 (DE) F01P 5/12 F01P 5/10 Trommeshauser, Wolfgang te 16515 ORANIENBURG, (11) EP1588035 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (21) EP03782042.0 (DE) (22) 30.12.2003 Peukert, Karsten te 16515 ORANIENBURG, (31) 330108 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (32) 30.12.2002 (DE) (33) Verenigde Staten van Amerika Jahn, Steffen te 16761 HENNIGSDORF, (54) THERMAL CONTROL OF BONDSREPUBLIEK DUITSLAND FLOWRATE IN ENGINE COOLANT (DE) SYSTEM Weise, Marco te 12683 BERLIN, (47) 19.08.2015 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Flowork Systems II LLC te (DE) FERNDALE, MI 48220, Verenigde F01N 3/28 Staten van Amerika (US) F01N 3/20 (72) REPPLE, Walter, Otto te LONDON, F01N 13/18 ONTARIO N2V 3K2, Canada (CA) EP2659101 FULTON, John, Robert, Lewis te ROYAL OAK, MI 48073-4088, EP11782044.9 Verenigde Staten van Amerika 27.10.2011 (US) 102010056314 (51) G05D 23/13 27.12.2010 G05D 23/02 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND F01P 11/02 VORRICHTUNG ZUM VERTEILEN (11) EP2270621 VON FLUIDEN IN ABGASANLAGEN (21) EP10166819.2

(47) 19.08.2015

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Längsschieber-Thermostatventil (47) 19.08.2015 (73) Behr Thermot-tronik GmbH te 70806 KORNWESTHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Auweder, Andreas te 71665 VAIHINGEN/ENZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hiller, Bert te 71384 WEINSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16L 55/02 F01P 11/04 (11) EP2453119 (21) EP09847093.3 (22) 10.07.2009 (54) VEHICLE WITH A COOLANT CIRCULATION CIRCUIT

(54) ARRANGEMENT FOR INJECTING A (47) 19.08.2015 REDUCTANT INTO AN EXHAUST (73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI LINE OF AN INTERNAL KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHICOMBUSTION ENGINE KEN, 471-8571, Japan (JP) (47) 19.08.2015 (72) IWANO, Yoshihiro te TOYOTA-SHI (73) Scania CV AB te 151 87 AICHI 471-8571, Japan (JP) SÖDERTÄLJE, Zweden (SE) MIZUGUCHI, Keita te TOYOTA-SHI (72) SARBY, Håkan te S-141 42 AICHI 471-8571, Japan (JP) HUDDINGE, Zweden (SE) (51) F16H 1/28

(47) 19.08.2015 (73)

1 januari 2015

(22) 22.06.2010

(73) Friedrich Boysen GmbH & Co. KG (31) 102009030237 te 72213 ALTENSTEIG, (32) 23.06.2009 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

F02C 7/36

(11) EP2773871 (21) EP12799623.9 (22) 02.11.2012 (31) TO20111007 (32) 03.11.2011 (33) Italië (54) EPICYCLIC GEARING (47) 19.08.2015 (73) Ge Avio S.r.l. te RIVALTA DI TORINO (TO), Italië (IT) (72) CURTI, Edoardo te I-10023 CHIERI, Italië (IT) GRAVINA, Michele te I-76013 MINERVINO MURGE, Italië (IT) ZAGATO, Giulio te I-10024 MONCALIERI, Italië (IT) RONCHIATO, Luca te I-10060 PORTE, Italië (IT) PERONA, Elio te I-10070 CAFASSE, Italië (IT) ALTAMURA, Paolo te I-70043 MONOPOLI, Italië (IT) (51) F02D 41/40 F02D 41/30 F02D 19/08 F02D 19/06 F02D 13/02 F01L 13/00 (11) EP2752571 (21) EP13150421.9 (22) 07.01.2013 (54) Method and device for controlling the operation of a dual fuel engine

Nummer 01/15

132

(47) 19.08.2015

(21) EP09719998.8

(73) Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG te 24159 KIEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 02.03.2009

(72) Sixel, Eike Joachim te 24109 KIEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Haas, Stefan te 24107 QUARNBEK / OT FLEMHUDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Banck, Andreas te 24161 ALTENHOLZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Rebelein, Werner te 24159 KIEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Ruschmeyer, Kai te 27389 FINTEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F02D 41/02 B60W 10/06 (11) EP2726722 (21) EP12726812.6 (22) 12.06.2012 (31) 201111291

(31) 2008061405 (32) 11.03.2008 (33) Japan (54) ENGINE MISFIRE DIAGNOSTIC APPARATUS AND METHOD (47) 19.08.2015

(32) 14.03.2008 (33) Japan

(33) GROOT BRITTANNIË (54) ENGINE CONTROL SYSTEM

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) Imagineering, Inc. te KOBE-SHI, HYOGO 657-0038, Japan (JP)

(73) AGCO International GmbH te 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Zwitserland (CH) (72) BRENNINGER, Martin te 87616 MARKTOBERDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01M 8/06 F02G 5/00 F02D 41/40 (11) EP2307693 (21) EP09772889.3 (22) 30.06.2009 (31) 133555 (32) 30.06.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM AND METHOD OF OPERATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES AT FUEL RICH LOW-TEMPERATURE COMBUSTION MODE AS AN ONBOARD REFORMER FOR SOLID OXIDE FUEL CELL-POWERED VEHICLES (47) 19.08.2015 (73) Eaton Corporation te CLEVELAND, OHIO 44114-2584, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) HU, Haoran te NOVI MI 48374, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F02D 45/00 (11) EP2255084

(51) F02M 37/00 F02M 25/10 F02D 41/00 F02D 19/12 (11) EP2739843 (21) EP12743424.9 (22) 24.07.2012 (31) 1157206

(32) 05.08.2011 (73) Nissan Motor Co., Ltd. te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 221- (33) Frankrijk 0023, Japan (JP) (54) DISPOSITIF DE DISTRIBUTION D'UN ADDITIF LIQUIDE DANS UN (72) ARAKAWA, Hiroshi te KANAGAWA CIRCUIT DE CIRCULATION DE 243-0123, Japan (JP) CARBURANT POUR UN MOTEUR À (51) F16J 15/08 COMBUSTION INTERNE, F16J 15/06 VÉHICULE COMPORTANT UN TEL F02M 27/04 DISPOSITIF ET PROCÉDÉ F02F 11/00 D'UTILISATION DUDIT DISPOSITIF F02B 23/08 (47) 19.08.2015 (11) EP2264304 (73) Rhodia Operations te 93306 (21) EP09719942.6 AUBERVILLIERS, Frankrijk (FR) Filtrauto SA te 78286 (22) 13.03.2009 GUYANCOURT, Frankrijk (FR) (31) 2008066885

(54) GASKET OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND INTERNAL COMBUSTION ENGINE

(32) 30.06.2011

1 januari 2015

(72) IKEDA, Yuji te KOBE-SHI HYOGO 657-0038, Japan (JP) (51) F02K 1/82 F02C 7/047 F02C 7/045 B64D 33/02 B64D 15/04 (11) EP2393711 (21) EP10707617.6 (22) 29.01.2010 (31) 0950663 0956552 (32) 03.02.2009 23.09.2009 (33) Frankrijk Frankrijk (54) PANNEAU POUR LE TRAITEMENT ACOUSTIQUE PLUS PARTICULIEREMENT ADAPTE A UNE ENTREE D'AIR D'UNE NACELLE D'AERONEF (47) 19.08.2015 (73) Airbus Opérations SAS te 31060 TOULOUSE, Frankrijk (FR) (72) CHELIN, Frédéric te F-32430 ENCAUSSE, Frankrijk (FR) SURPLY, Thierry te F-31700 CORNEBARRIEU, Frankrijk (FR) HARO, Dominique te F-31170 TOURNEFEUILLE, Frankrijk (FR) GANTIE, Fabrice te F-31000 TOULOUSE, Frankrijk (FR) LAMBERT, David te F-31270 CUGNAUX, Frankrijk (FR)

(72) HARLE, Virginie te F-60300 SENLIS, Frankrijk (FR) LALLEMAND, Michael te F-93200 SAINT DENIS, Frankrijk (FR) SEGUELONG, Thierry te 17000 LA ROCHELLE, Frankrijk (FR) MONSALLIER, Guy te F-50400 GRANVILLE, Frankrijk (FR) (51) F02M 35/10 F02M 35/024 (11) EP2213869 (21) EP10000670.9 (22) 23.01.2010 (31) 102009006900 (32) 30.01.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Luftfiltereinrichtung für eine Verbrennungskraftmaschine eines Kraftfahrzeugs und Stütze zum Abstützen eines Luftfilters (47) 19.08.2015 (73) Audi AG te 85045 INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Ziegler, Ralf te 71726 BENNINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F02M 35/16 F02M 35/06 (11) EP2733342 (21) EP13191421.0 (22) 04.11.2013 (31) 201261726809 P (32) 15.11.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Air filter arrangement for a work vehicle (47) 19.08.2015 (73) CNH Industrial Italia S.p.A. te 10135 TORINO, Italië (IT) (72) Morey, Daniel Alan te

Nummer 01/15 MUNDELEIN, IL ILLINOIS 60060, Verenigde Staten van Amerika (US) Adamson, William H. te NAPERVILLE, IL ILLINOIS 60564, Verenigde Staten van Amerika (US) Smith, Ronald D. te PARKER, CO COLORADO 80134, Verenigde Staten van Amerika (US) Prenger, Nicholas Joseph te WESTERN SPRINGS, IL 60558, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F02M 63/02 F02M 43/00 F02M 37/00 F02D 19/08 F02D 19/06 (11) EP2585705 (21) EP11798453.4 (22) 17.06.2011 (31) 1050663 (32) 22.06.2010 (33) Zweden (54) FUEL SYSTEM FOR INJECTION OF A FUEL MIXTURE IN A COMBUSTION ENGINE (47) 19.08.2015 (73) Scania CV AB te 151 87 SÖDERTÄLJE, Zweden (SE) (72) KYLSTRÖM, Kim te S-146 50 TULLINGE, Zweden (SE) (51) F02M F02M F02M F02M

63/02 55/04 55/02 55/00

(11) EP2673493 (21) EP12703326.4 (22) 24.01.2012 (31) 20115124 (32) 09.02.2011 (33) Finland (54) PIPE CONNECTOR AND FUEL INJECTION SYSTEM (47) 19.08.2015 (73) Wärtsilä Finland Oy te 65380 VAASA, Finland (FI) (72) VOUTILAINEN, Vesa te FI-65100 VAASA, Finland (FI) (51) F02N 11/08 (11) EP2610479 (21) EP12175515.1 (22) 09.07.2012 (31) 2011163869 (32) 27.07.2011 (33) Japan (54) Control system for internal combustion engine (47) 19.08.2015 (73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO 107-8556, Japan (JP) (72) Wakou, Shinichirou te SAITAMA,

133 351-0193, Japan (JP) Tsuchiya, Yoshihisa te SAITAMA, 351-0193, Japan (JP) Eguchi, Masanobu te SAITAMA, 351-0193, Japan (JP) Yasuno, Shinji te SAITAMA, 3510193, Japan (JP) Kogure, Kanao te SAITAMA, 3510193, Japan (JP) Akahoshi, Nobuyuki te SAITAMA, 351-0193, Japan (JP) (51) H05H 1/46 H01J 37/32 F02P 9/00 F02P 23/04 F02P 17/12

1 januari 2015 (31) 553666 P (32) 16.03.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) ANTIROTATIONAL STRUCTURE FOR WAVE ENERGY CONVERTERS (47) 19.08.2015 (73) Ocean Power Technologies, Inc. te PENNINGTON, NJ 08534, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP06842093.4

(72) SABOL, Thomas te LAWRENCEVILLE, NJ 08648, Verenigde Staten van Amerika (US) STEWART, David, B. te CRANBURY, NJ 08512, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 05.12.2006

(51) F03D 3/06

(31) 0512769

(11) EP2362092

(32) 15.12.2005

(21) EP11155995.1

(33) Frankrijk

(22) 25.02.2011

(11) EP1961279

(54) OPTIMISATION DE LA FREQUENCE (31) 099203506 D'EXCITATION D'UN RESONATEUR (32) 26.02.2010 (47) 19.08.2015 (33) Taiwan (73) Renault s.a.s. te 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Frankrijk (FR)

(54) Vertical axis wind turbine with a planetary position transmission mechanism for the blades

(72) AGNERAY, André te F-92100 BOULOGNE, Frankrijk (FR) NOUVEL, Clément te F-78480 VERNEUIL SUR SEINE, Frankrijk (FR) COUILLAUD, Julien te F-91200 ATHISMON, Frankrijk (FR)

(47) 19.08.2015

(51) F02P 23/04

(73) CHAMPION Engineering Technology Company, Ltd. te NEW TAIPEI CITY 220, Taiwan (TW) (72) Fan, Nai-Wen te 220, NEW TAIPEI CITY, Taiwan (TW)

(22) 06.12.2006

(51) H02J 3/01 F03D 9/00 F03D 7/04 F03D 11/00

(31) 0512770

(11) EP1959136

(32) 15.12.2005

(21) EP08001893.0

(33) Frankrijk

(22) 01.02.2008

(11) EP1961280 (21) EP06842109.8

(54) OPTIMISATION DE LA FREQUENCE (31) 102007005852 D'EXCITATION D'UN RESONATEUR (32) 01.02.2007 (47) 19.08.2015 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Renault SAS te 92100 BOULOGNE (54) Windpark umfassend BILLANCOURT, Frankrijk (FR) Windenergieanlagen mit zueinander verschobenem (72) AGNERAY, Andre te F-92100 Schwenkwinkel BOULOGNE BILLANCOURT, Frankrijk (FR) (47) 19.08.2015 COUILLAUD, Julien te F-91200 (73) Senvion SE te 22297 HAMBURG, ATHISMONS, Frankrijk (FR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND NOUVEL, Clément te F-78480 (DE) VERNEUIL SUR SEINE, Frankrijk (72) Letas, Heinz-Hermann, Dr. te (FR) GROSS MEINSDORF 23701 (51) H02P 9/00 SÜSEL, BONDSREPUBLIEK H02P 3/22 DUITSLAND (DE) H02P 25/18 Matzen, Björn te 24855 H02K 7/18 BOLLINGSTEDT, H02K 35/02 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND F03B 13/20 (DE) F03B 13/18 (51) G05B 11/01 B60L 7/00 F03D 9/00 (11) EP1738071 F03D 7/04 (21) EP05725734.7 F03D 7/02 F03D 11/00 (22) 15.03.2005

Nummer 01/15 (11) EP2582975 (21) EP11729544.4

134 (51) F04B 49/06 F04B 1/26

(22) 19.06.2011

(11) EP1978248

(31) 356857 P

(21) EP06797912.0

(32) 21.06.2010

(22) 13.09.2006

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 2006018124

(47) 19.08.2015

(54) Pump Equipment

(54) Control of wind turbines in a wind (32) 26.01.2006 park (33) Japan (73) Vestas Wind Systems A/S te 8200 (47) 19.08.2015 AARHUS N, Denemarken (DK) (73) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI (72) BOWYER, Robert te LONDON SW6 KAISHA te CHUO-KU KOBE-SHI 6LE, GROOT BRITTANNIË (GB) HYOGO 650-8670, Japan (JP) SAREEN, Ashish te SUGAR LAND, (72) SHIMAZAKI, Hirobumi te , Japan TEXAS 77479, Verenigde Staten (JP) van Amerika (US) KUSUMOTO, Ryosuke te , Japan BYREDDY, Chakradhar te SPRING, (JP) TEXAS 77379, Verenigde Staten (51) F04B 17/00 van Amerika (US) (11) EP2456971 (51) F03D 7/02 F03D 11/00 F03D 1/06

1 januari 2015 (47) 19.08.2015 (73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH te 65929 FRANKFURT AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) NAGEL, Thomas te 01737 THARANDT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RICHTER, René te 01737 THARANDT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WITT, Robert te 01159 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F04C 2/16 (11) EP2734734 (21) EP12753840.3 (22) 19.07.2012 (31) RM20110378 (32) 19.07.2011

(21) EP09847664.1

(33) Italië

(22) 27.10.2009

(54) DOUBLE-HELICAL GEAR ROTARY POSITIVE DISPLACEMENT PUMP

(11) EP2679816

(31) 227279 P

(21) EP12382253.8

(32) 21.07.2009

(22) 27.06.2012

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) A pitch system for a wind turbine (54) PLIANT MECHANISMS FOR rotor EXTRACTING POWER FROM MOVING FLUID (47) 19.08.2015 (73) ALSTOM Renewable Technologies (47) 19.08.2015 te 38100 GRENOBLE, Frankrijk (73) Pliant Energy Systems Llc te (FR) BROOKLYN, NY 11205-1072, Verenigde Staten van Amerika (72) Pasquet, Pierre te 08328 ALELLA, (US) Spanje (ES)

(47) 19.08.2015 (73) Morselli, Mario Antonio te 41121 MODENA, Italië (IT) (72) Morselli, Mario Antonio te 41121 MODENA, Italië (IT) (51) F04C F04C F04C F04C

29/04 29/02 23/00 18/02

(11) EP2113053

(22) 23.02.2011

(21) EP07793785.2 (72) FILARDO, Benjamin Pietro te NEW (22) 31.08.2007 YORK, NEW YORK 10022, Verenigde Staten van Amerika (31) 20070004553 (US) 20070004554 (51) F04B 49/12 (32) 15.01.2007 F04B 35/04 15.01.2007 F04B 17/04 (33) Zuid-Korea

(31) 201003003 201013773

(21) EP10807312.3

(51) F04B 1/053 F03D 9/00 F03D 11/02 F03D 1/00 (11) EP2529112 (21) EP11712289.5

(11) EP2513479

Zuid-Korea

(32) 23.02.2010 17.08.2010

(22) 14.12.2010

(54) COMPRESSOR AND OIL SEPARATING DEVICE THEREFOR

(31) 79009 U

(47) 19.08.2015

(33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË

(32) 14.12.2009

(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)

(33) Oostenrijk (72) HWANG, Seon-Woong te SEOUL (54) VARIABLE DISPLACEMENT RADIAL (54) KÄLTEMITTELVERDICHTER MIT 153-023, Zuid-Korea (KR) PISTON FLUID WORKING LINEARANTRIEB KIEM, Myung-Kyun te SEOUL 153MACHINE (47) 19.08.2015 023, Zuid-Korea (KR) (47) 19.08.2015 YOO, Byung-Kil te SEOUL 153(73) Secop Austria GmbH te 8280 (73) Artemis Intelligent Power Limited 023, Zuid-Korea (KR) FÜRSTENFELD, Oostenrijk (AT) te LOANHEAD EH20 9TB, GROOT KIM, Cheol-Hwan te SEOUL 153(72) SCHÖGLER, Hans Peter te A-8350 BRITTANNIË (GB) 023, Zuid-Korea (KR) FEHRING, Oostenrijk (AT) JUNG, Chul-Su te SEOUL 153-023, (72) SALTER, Stephen, Hugh te (51) F04B 43/12 Zuid-Korea (KR) EDINBURGH EH9 2DT, GROOT F04B 23/02 SHIN, Dong-Koo te SEOUL 153BRITTANNIË (GB) 023, Zuid-Korea (KR) RAMPEN, William, Hugh, Salvin te (11) EP2454483 CHOI, Se-Heon te SEOUL 153EDINBURGH EH10 5AN, GROOT (21) EP10731748.9 023, Zuid-Korea (KR) BRITTANNIË (GB) CHO, Yang-Hee te SEOUL 153STEIN, Uwe, Bernhard, Pascal te (22) 14.07.2010 023, Zuid-Korea (KR) EDINBURGH EH15 2PT, GROOT (31) 09009190 LEE, Byeong-Chul te SEOUL 153BRITTANNIË (GB) (32) 14.07.2009 023, Zuid-Korea (KR) FOX, Robert, George te PEEBLES (33) Europees Octrooi Bureau PARK, Hyo-Keun te SEOUL 153EH45 9NA, GROOT BRITTANNIË 023, Zuid-Korea (KR) (54) INJECTION ARRANGEMENT (GB)

Nummer 01/15 AHN, Sung-Yong te SEOUL 153023, Zuid-Korea (KR) JANG, Ki-Tae te SEOUL 153-023, Zuid-Korea (KR) (51) F04D 29/42 F04D 27/00 (11) EP2764253 (21) EP12775777.1 (22) 27.09.2012 (31) 1159071 (32) 07.10.2011 (33) Frankrijk (54) COMPRESSEUR CENTRIFUGE EQUIPE D'UN MARQUEUR DE MESURE D'USURE ET PROCEDE DE SUIVI D'USURE UTILISANT CE MARQUEUR (47) 19.08.2015 (73) Turbomeca te 64511 BORDES, Frankrijk (FR) (72) JACTAT, Paul-Etienne te 64000 PAU, Frankrijk (FR) LEBRUSQ, Pascal te 64320 IDRON, Frankrijk (FR) SARRAMEA, Jérôme te 64122 URRUGNE, Frankrijk (FR) SCUILLER, Lionel te 64140 BILLÈRE, Frankrijk (FR) (51) F15B 9/17 F15B 9/08 F15B 21/14 F15B 1/02 E02F 9/22 (11) EP2245316 (21) EP09713856.4 (22) 27.02.2009 (31) 39426 (32) 28.02.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

135 (11) EP2479440 (21) EP10816568.9 (22) 19.09.2010 (31) 200910183337 (32) 18.09.2009

(51) F16K 31/02 F16K 31/00 F15B 20/00 B30B 15/28

(73) Flaig, Hartmut te 78554 ALDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HOLSCHER, Winfried, K. W. te 78234 ENGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) China

(51) F16B 13/00 (54) SAFETY CONTROL DOUBLE VALVE (11) EP2685112 FOR POWER-OFF PROTECTION (21) EP13174383.3 PRESS (22) 28.06.2013 (47) 19.08.2015 (31) 201213547285 (73) Wuxi Tuofa Automatic Control (32) 12.07.2012 Equipment Co., Ltd. te WUXI, JIANGSU 214161, China (CN) (33) Verenigde Staten van Amerika (72) RONG, Fang te JIANGSU 214161, (54) A self-drilling wall anchor device China (CN) (47) 19.08.2015 ZHANG, Zhengfeng te JIANGSU (73) YL Technology Co., Ltd. te 214161, China (CN) KAOHSIUNG CITY 820, Taiwan LU, Min te JIANGSU 214161, (TW) China (CN) LI, Houlun te JIANGSU 214161, (72) Cheng, Ming-Chia te KAOHSIUNG China (CN) CITY 820, Taiwan (TW) ZHUANG, Min te JIANGSU (51) F16B 13/04 214161, China (CN) F16B 13/00 (5 F15B 21/04 E04F 13/08 1) F15B 19/00 E04B 1/76 (1 EP2622229 (11) EP2570682 1) (21) EP12405098.0 (2 1)

EP12703245.6

(2 2)

04.02.2012

(3 1)

102011012558

(3 2)

26.02.2011

(47) 19.08.2015

(3 3)

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Rogger Fasteners AG te 3257 GROSSAFFOLTERN, Zwitserland (CH)

(5 4)

DRUCKLUFT-WARTUNGSGERÄT UND (72) Rogger, Adrian te 3250 LYSS, DAMIT AUSGESTATTETE Zwitserland (CH) VERBRAUCHERSTEUERVORRICHTUNG Rogger, Marcel te 3257 GROSSAFFOLTERN, Zwitserland 19.08.2015 (CH)

(54) CONTROL SYSTEM FOR RECOVERING HYDRAULIC MOTOR (4 7) KINETIC ENERGY (7 (47) 19.08.2015 3) (73) Caterpillar, Inc. te PEORIA, IL 61629-9510, Verenigde Staten (7 van Amerika (US) 2) Caterpillar Japan Ltd. te TOKYO 158-8530, Japan (JP) (72) ZHANG, Jiao te PEORIA, IL 616299510, Verenigde Staten van Amerika (US) MA, Pengfei te PEORIA, IL 616299510, Verenigde Staten van Amerika (US) SCHWAB, Michael, R. te PEORIA, IL 61629-9510, Verenigde Staten van Amerika (US) SHANG, Tonglin te PEORIA, IL 61629-9510, Verenigde Staten van Amerika (US) PATEL, Kalpesh, N. te PEORIA, IL 61629-9510, Verenigde Staten van Amerika (US)

1 januari 2015

(22) 12.09.2012 (31) 11405326 (32) 13.09.2011 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Bauteil-Befestigungsvorrichtung

Festo AG & Co. KG te 73734 ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) F16B 19/08 (11) EP2470799

(21) MEDOW, Ralf te 73728 ESSLINGEN, (22) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STRECK, Michael te 71404 KORB, (31) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) HARTNAGEL, Rolf te 73732 (33) ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK (54) DUITSLAND (DE)

(51) F16B 5/01 (11) EP2558733

EP10744700.5 19.08.2010 102009039936 24.08.2009 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PUNCH RIVET, METHOD FOR PRODUCING A PUNCH RIVET CONNECTION, AND WORKPIECE ARRANGEMENT

(21) EP11715458.3

(47) 19.08.2015

(22) 30.03.2011

(73) Newfrey LLC te NEWARK, DELAWARE 19711, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 102010026965 102010014850 (32) 12.07.2010 13.04.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) BARTIG, Paul te 35394 GIESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16B 35/04

(54) SPREIZEINRICHTUNG, VERBINDUNG SOWIE SYSTEM

(11) EP2642139

(47) 19.08.2015

(22) 20.03.2013

(21) EP13160153.6

Nummer 01/15 (31) 202012101035 U (32) 23.03.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Montageelement (47) 19.08.2015 (73) Zumtobel Lighting GmbH te 6850 DORNBIRN, Oostenrijk (AT) (72) Feurle, Helmut te 6934 SULZBERG, Oostenrijk (AT) (51) F16C 13/00 D21F 3/10 D21F 2/00 (11) EP2581491 (21) EP12006647.7 (22) 21.09.2012 (31) 14792011 (32) 12.10.2011 (33) Oostenrijk (54) Transfersaugwalze zum Überführen einer Materialbahn (47) 19.08.2015 (73) Andritz AG te 8045 GRAZ, Oostenrijk (AT) (72) Eichler, Helmut te A-8010 GRAZ, Oostenrijk (AT) Weigant, Harald te A-8046 STATTEGG, Oostenrijk (AT) Janosch, Michael te A-8380 JENNERSDORF, Oostenrijk (AT) (51) F16D 1/076 (11) EP2795065 (21) EP12809313.5 (22) 12.12.2012

136 LE MARSH LINCOLNSHIRE PE23 5TH, GROOT BRITTANNIË (GB) GEORGE, Robert Neil te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN5 9BL, GROOT BRITTANNIË (GB) JACKLIN, Paul Leslie te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN6 7LN, GROOT BRITTANNIË (GB) NGAO, Geoff Kinpoy te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN2 4ZD, GROOT BRITTANNIË (GB) MUSSON, Kevin John te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN4 2BH, GROOT BRITTANNIË (GB) MOORE, Matthew Elijah te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN2 2XS, GROOT BRITTANNIË (GB) CLARE, Jamie te GRANTHAM LINCOLNSHIRE NG31 9QQ, GROOT BRITTANNIË (GB) MURRAY, Thomas Jarlath te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN1 3WB, GROOT BRITTANNIË (GB) POTTER, Stuart Michael te BURTON-UPON-STATHER LINCOLNSHIRE DN15 9BT, GROOT BRITTANNIË (GB) MONAGHAN, Christopher John te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN1 1LR, GROOT BRITTANNIË (GB) TAYLOR, Alan Martin te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN1 1HS, GROOT BRITTANNIË (GB) HEYES, Francis Joseph Geoffrey te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN2 1RG, GROOT BRITTANNIË (GB) KNIGHTON, Trevor te DONCASTER LINCOLNSHIRE DN10 5HY, GROOT BRITTANNIË (GB)

1 januari 2015 (47) 19.08.2015 (73) NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH te 95100 SELB, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KAMAL, Hisham te 84478 WALDKRAIBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WEIGL, Stefan te 84453 MÜHLDORF AM INN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BINDIG, Christian te 95632 WUNSIEDEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16D 13/58 F16D 13/48 (11) EP2299137 (21) EP10176348.0 (22) 13.09.2010 (31) 2009216734 (32) 18.09.2009 (33) Japan (54) Clutch apparatus (47) 19.08.2015 (73) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA te KARIYA-SHI, AICHI 448-8650, Japan (JP) (72) Hisaeda, Yusuke te KARIYA-SHI AICHI 448-8650, Japan (JP) Kida, Tokiyoshi te KARIYA-SHI AICHI 448-8650, Japan (JP) (51) F16D 23/06 F16D 23/02

(51) F16D 3/227 F16D 3/224

(11) EP2306039

(32) 23.12.2011 (33) GROOT BRITTANNIË

(11) EP1927775

(22) 04.10.2010

(54) CONNECTOR

(21) EP06810243.3

(31) 2009231127

(47) 19.08.2015

(22) 19.09.2006

(32) 05.10.2009

(73) Napier Turbochargers Limited te LINCOLN, LINCOLNSHIRE LN5 7FD, GROOT BRITTANNIË (GB)

(31) 2005276498

(33) Japan

(32) 22.09.2005

(54) Shift device adapted for transmission

(31) 201122236

(72) PINKNEY, Ian te MARKEY RASEN, LINCOLNSHIRE LN8 5LN, GROOT BRITTANNIË (GB) OKHUAHESOGIE, Osarobo Famous te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN5 7QW, GROOT BRITTANNIË (GB) ROACH, Paul Eifion te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN2 4RW, GROOT BRITTANNIË (GB) THOMAS, Neil Ryan te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN5 8AJ, GROOT BRITTANNIË (GB) BROWN, Ian Patrick Clare te NOTTINGHAM NOTTINGHAMSHIRE NG9 1BA, GROOT BRITTANNIË (GB) KAY, Peter te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN5 0TP, GROOT BRITTANNIË (GB) WILSON, Stephen te LINCOLN LINCOLNSHIRE LN6 7XA, GROOT BRITTANNIË (GB) SMITH, David Leslie te WELTON

(33) Japan (54) SLIDING-TYPE CONSTANT VELOCITY UNIVERSAL JOINT (47) 19.08.2015 (73) NTN Corporation te OSAKA-SHI, OSAKA 550-0003, Japan (JP) (72) KOBAYASHI, Masazumi te IWATASHI SHIZUOKA 438-0037, Japan (JP) YAMAZAKI, Kisao te IWATA-SHI SHIZUOKA 438-0037, Japan (JP) (51) F16D 3/84 (11) EP2686557 (21) EP12720082.2 (22) 13.03.2012 (31) 102011014284 (32) 17.03.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP10251727.3

(47) 19.08.2015 (73) Kyowa Metal Works Co., Ltd te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2360002, Japan (JP) (72) Hiraiwa, Kazuyoshi te KANAGAWA-KEN 236-0002, Japan (JP) (51) F16D 65/56 F16D 65/18 F16D 55/227 (11) EP2503175 (21) EP12160918.4 (22) 23.03.2012 (31) 102011014916 (32) 24.03.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Scheibenbremse

(54) GELENK ZUR ÜBERTRAGUNG VON (47) 19.08.2015 (73) KNORR-BREMSE Systeme für DREHMOMENTEN UND Nutzfahrzeuge GmbH te 80809 AXIALKRÄFTEN

Nummer 01/15 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

137

(72) Hidringer, Michael te 94544 HOFKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) DRIVE BELT COMPRISING DIFFERENT TYPES OF TRANSVERSE MEMBERS FOR A CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION

(51) F16D 65/00

(47) 19.08.2015

(11) EP2722550 (21) EP12007242.6 (22) 19.10.2012 (54) Verfahren und Reinigungsblech zum Reinigen einer Bremse einer Windenergieanlage (47) 19.08.2015 (73) Nordex Energy GmbH te 22419 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Ocke-Philipp Hansen te 22761 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16D 65/14 F16D 127/10 (11) EP2447563 (21) EP11186681.0 (22) 26.10.2011 (31) 102010050099 (32) 29.10.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Scheibenbremse mit einer Selbstverstärkungseinrichtung (47) 19.08.2015 (73) KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH te 80809 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Baumgartner, Johann te 85368 MOOSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Seidenschwang, Matthias te 81249 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16G 5/16 C23C 8/32 (11) EP2739877 (21) EP11730575.5 (22) 30.06.2011

(73) Robert Bosch GmbH te 70442 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) VAN DER SLUIS, Francis, Maria, Antonius te NL-5271 HP SINTMICHIELSGESTEL JONKERS, Joost, Johannes, Cornelis te NL-5126 BH GILZE DE KUYPER, Dirk, Johannes te NL5213 ST'S HERTOGENBOSCH VAN DER VELDE, Arie te NL-5014 LW TILBURG DELADI, Elena, Loredana te NL5508 MZ VELDHOVEN FARAON, Irinel, Cosmin te NL5056 JL BERKEL-ENSCHOT HUPKES, Ingmarus, Geert te NL5000 AM TILBURG (51) F16H 1/32 B60K 1/00 (11) EP2685129 (21) EP13175238.8 (22) 05.07.2013

(72) PENNINGS, Bert te NL-5052 CH GOIRLE (51) F16G 5/16 (11) EP2726755 (21) EP12735661.6 (22) 21.06.2012 (31) 1038910 (32) 30.06.2011 (33) Nederland

(32) 08.12.2010 (33) Japan (54) OUTPUT MEMBER AND MULTISHAFT DRIVE DEVICE (47) 19.08.2015 (73) NHK SPRING CO., LTD. te YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2360004, Japan (JP) (72) HIRATA, Takafumi te YOKOHAMASHI KANAGAWA 236-0004, Japan (JP) SHIGEMATSU, Ryohei te YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 2360004, Japan (JP) FUJII, Takahiro te YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 236-0004, Japan (JP) (51) F16H 9/18 F16H 55/56 (11) EP2685131 (21) EP11860322.4 (22) 08.03.2011 (54) BELT-TYPE CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (47) 19.08.2015 (73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571, Japan (JP)

(72) SAITO, Tatsuya te TOYOTA-SHI AICHI 471-8571, Japan (JP) 11.07.2012 SANO, Toshinari te TOYOTA-SHI AICHI 471-8571, Japan (JP) Japan YAMAMOTO, Masafumi te Speed reduction mechanism and TOYOTA-SHI AICHI 471-8571, motor torque transmission Japan (JP) apparatus including the same IJICHI, Akira te TOYOTA-SHI AICHI 19.08.2015 471-8571, Japan (JP) JTEKT CORPORATION te OSAKA(51) F16H 25/22 SHI OSAKA 542-8502, Japan (JP) F16H 25/20

(31) 2012155818 (32) (33) (54)

(47) (73)

(72) Nomura, Keita te OSAKA-SHI, OSAKA 542-8502, Japan (JP) Suzuki, Kunihiko te OSAKA-SHI, OSAKA 542-8502, Japan (JP) Takuno, Hiroshi te OSAKA-SHI, OSAKA 542-8502, Japan (JP) (51) F16H 61/688 F16H 61/04 F16H 3/12 (11) EP2510257

(21) EP09795912.6 (54) FLEXIBLE RING FOR A DRIVE BELT FOR A CONTINUOUSLY VARIABLE (22) 11.12.2009 (54) A MULTI-CLUTCH TRANSMISSION TRANSMISSION AND METHOD FOR A MOTOR VEHICLE FOR PRODUCING SUCH (47) 19.08.2015 (47) 19.08.2015 (73) Robert Bosch GmbH te 70442 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

1 januari 2015

(73) Volvo Lastvagnar AB te 405 08 GÖTEBORG, Zweden (SE) (72) HEDMAN, Anders te S-440 30 MARSTRAND, Zweden (SE) ZETTERGREN, Lars te S-471 60 MYGGENÄS, Zweden (SE) (51) F16H 55/20 F16H 3/30 (11) EP2650561 (21) EP11847146.5 (22) 08.12.2011 (31) 2010273840

F16H 19/02 F16D 65/18

(11) EP2253866 (21) EP09711792.3 (22) 17.02.2009 (31) 2008038910 (32) 20.02.2008 (33) Japan (54) ELECTRICALLY OPERATED LINEAR ACTUATOR AND ELECTRICALLY OPERATED BRAKING SYSTEM (47) 19.08.2015 (73) NTN Corporation te OSAKA-SHI, OSAKA 550-0003, Japan (JP) (72) YAMASAKI, Tatsuya te IWATA-SHI SHIZUOKA 438-0037, Japan (JP) EGUCHI, Masaaki te IWATA-SHI SHIZUOKA 438-0037, Japan (JP) YAMAGUCHI, Katsuhisa te IWATASHI SHIZUOKA 438-0037, Japan (JP) MAKINO, Tomoaki te IWATA-SHI SHIZUOKA 438-0037, Japan (JP) (51) F16J 15/56 F16J 15/28 F16J 15/00 (11) EP2646716

Nummer 01/15

138

(21) EP11758224.7

THE METHOD

(22) 21.09.2011

(47) 19.08.2015

(31) 102010053271

(73) Enereco S.p.A. te 61032 FANO (PU), Italië (IT)

(32) 02.12.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) DICHTUNGSANORDNUNG FÜR EINE KOLBENSTANGE (47) 19.08.2015 (73) Geist, Bertwin R. te 82547 EURASBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) FICHT, Reinhold te 85614 KIRCHSEEON, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F16K 29/00 F16K 15/06 (11) EP2469136 (21) EP10196422.9 (22) 22.12.2010

(72) SIMONCELLI, Aurelio te I-61121 PESARO (PU), Italië (IT) CIARONI, Giuliano te I-61032 FANO (PU), Italië (IT) (51) F16L F16L F16L F16L

(11) EP2791563

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47)

(51) F16L 25/03 B64D 45/02 B64D 37/32 B29C 70/88 B29C 70/22 B29C 70/20 (11) EP2724066 (21) EP12722619.9 (22) 10.05.2012 (31) 201113166199 (32) 22.06.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP12826578.2

(54) Static dissipative fluid conveying coupler

(22) 10.12.2012

(47) 19.08.2015

(31) 2007971 2008010

(73) The Boeing Company te CHICAGO, IL 60606-2016, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 14.12.2011 21.12.2011

(72) COHEN, David te SEATTLE, WASHINGTON 98112, Verenigde Staten van Amerika (US) MARINE PIPELAYING VESSEL AND BERG, Arvid J. te SEATTLE, METHOD FOR PIPELAYING WASHINGTON 98112, Verenigde Georg Fischer (47) 19.08.2015 Staten van Amerika (US) Rohrleitungssysteme AG te 8201 (73) Itrec B.V. te 3115 HH SCHIEDAM IRWIN, James P. te RENTON, SCHAFFHAUSEN, Zwitserland WASHINGTON 98059, Verenigde (72) ROODENBURG, Joop te NL-2612 (CH) Staten van Amerika (US) HA DELFT Miklo, Jürgen te 8240, VAN DER VALK, Rick te NL-3115 (51) F16L 59/14 THAYNGEN, Zwitserland (CH) HH SCHIEDAM F16L 59/065 Roost, Markus te 8197, RAFZ, VEHMEIJER, Terence, Willem, (11) EP2604904 Zwitserland (CH) August te NL-2562 MW DEN Barbone, Riccardo te 8200, (21) EP12195424.2 HAAG SCHAFFHAUSEN, Zwitserland NOUWENS, Ronny, Lambertus, (22) 04.12.2012 (CH) Waltherus te NL-3122 VN (31) 201121487 SCHIEDAM F16K 31/52 (32) 14.12.2011 EP2663797 (51) F16L 5/08 (33) GROOT BRITTANNIË F16L 5/02 EP11802518.8 (54) A vacuum insulated duct section (11) EP2703703 28.11.2011 (47) 19.08.2015 (21) EP12306054.3 1150227 (73) Spirax-Sarco Limited te (22) 04.09.2012 11.01.2011 CHELTENHAM, (54) Dispositif de passage étanche GLOUCESTERSHIRE GL53 8ER, Frankrijk d'une cloison pour tuyauterie GROOT BRITTANNIË (GB) ROBINET POUR FLUIDE SOUS (47) 19.08.2015 (72) Rosagro, Joe te CHELTENHAM, PRESSION ET RÉSERVOIR MUNI GLOUCESTERSHIRE GL51 9NQ, D'UN TEL ROBINET (73) GE Energy Products France SNC GROOT BRITTANNIË (GB) te 90000 BELFORT, Frankrijk (FR) 19.08.2015

(33) (54) Rückschlagventil mit optimiertem Schließelement (54) (47) 19.08.2015 (73)

1/23 1/225 1/19 1/18

1 januari 2015

Nederland Nederland

(73) L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)

(72) Vasinis, Christophe te 90400 DANJOUTIN, Frankrijk (FR)

(72) LIGONESCHE, Renaud te 95220 HERBLAY, Frankrijk (FR) DEBRY, Tristan te 35000 RENNES, Frankrijk (FR) DE POTTER, Romuald te 95150 TAVERNY, Frankrijk (FR)

(11) EP2256393

(21) EP12715636.2

(21) EP08873565.9

(22) 27.03.2012

(22) 11.12.2008

(31) 102011006339

(31) 2008077086

(32) 29.03.2011

(32) 25.03.2008

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) F16L 1/00

(33) Japan

(54) SPRITZGUSS-LAMPENKÖRPER MIT KERAMISCHEN KÜHLERN UND LEDS

(11) EP2478282

(51) F16L 23/16 F16J 15/14

(21) EP10771188.9

(54) FLANGE CONNECTION STRUCTURE

(22) 16.09.2010

(47) 19.08.2015

(31) BO20090593

(73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. te TOKYO 108-8215, Japan (JP)

(32) 17.09.2009

(51) F21Y 101/02 F21V 29/00 F21S 2/00 (11) EP2691688

(47) 19.08.2015 (73) CeramTec GmbH te 73207 PLOCHINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) KITAGUCHI, Yoshinori te TAKASAGO-SHI HYOGO 676-8686, (72) DOHN, Dr. Alexander te 96117 MEMMELSDORF, (54) A METHOD FOR LAYING PIPES Japan (JP) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND AND A MACHINE FOR ACTUATING (33) Italië

Nummer 01/15 (DE) LENEIS, Roland te 95615 MARKTREDWITZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) THIMM, Dr. Alfred te 95632 WUNSIEDEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STINGL, Dr. Peter te 91207 LAUF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ESCHLE, Matthias te 72827 WANNWEIL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F21Y F21Y F21Y F21S F21S

113/02 103/00 101/02 8/04 8/02

139

1 januari 2015

(22) 13.05.2013

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 9772012

(54) Leuchtenvorrichtung

(32) 06.09.2012

(47) 19.08.2015

(33) Oostenrijk

(73) Steinel GmbH te 33442 HERZEBROCK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) Laterne (47) 19.08.2015 (73) Ecoworld-LCL GmbH te 8811 SCHEIFLING, Oostenrijk (AT) (72) Bartelmuss, Klaus te 8833 TEUFENBACH, Oostenrijk (AT) (51) G02B 3/00 F21V 7/00 F21V 5/04 F21V 5/00

(72) Möller,Thomas te 32049 HERFORD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) F21Y 101/02 F21V 29/00 (11) EP2751479 (21) EP12758650.1 (22) 29.08.2012

(11) EP2726779

(31) 2007316

(21) EP12738051.7

(32) 29.08.2011

(11) EP1956289

(22) 26.06.2012

(33) Nederland

(21) EP08156549.1

(31) 102011078287

(22) 06.02.2001

(32) 29.06.2011

(54) LIGHTING DEVICE, AND LIGHTING SYSTEM

(31) 10006410

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 19.08.2015

(32) 14.02.2000 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Leuchte (47) 19.08.2015

(54) ANORDNUNG ZUR LICHTABGABE (73) Nobel Groep B.V. te 2011 TX HAARLEM MIT PUNKTFÖRMIGEN LICHTQUELLEN UND (72) PAS, Kobbe Olaf te NL-2011 TX LICHTLENKUNGSELEMENT HAARLEM

(47) 19.08.2015 (51) G21C 17/017 (73) Zumtobel Lighting GmbH te 6850 (73) Zumtobel Lighting GmbH te 6850 F28F 11/00 DORNBIRN, Oostenrijk (AT) F22B 37/00 DORNBIRN, Oostenrijk (AT) (72) Kempter, Georg te 6900 (11) EP1523395 (72) EBNER, Stephan te A-6850 BREGENZ, Oostenrijk (AT) DORNBIRN, Oostenrijk (AT) (21) EP03765633.7 Loga, Simona te 6900 BREGENZ, (51) H01R 13/58 (22) 17.07.2003 Oostenrijk (AT) F21Y 101/02 (31) 398000 P (51) F21Y 101/02 F21V 21/002 620013 F21V 29/00 F21V 15/01 (32) 22.07.2002 F21V 21/30 F21S 4/00 15.07.2003 F21V 21/116 (11) EP1908150 F21V 19/00 (33) Verenigde Staten van Amerika (21) EP06774636.2 F21S 8/08 Verenigde Staten van Amerika F21S 8/06 (22) 12.07.2006 (54) MINIATURE MANIPULATOR FOR (11) EP2538128 (31) 180993 SERVICING THE INTERIOR OF NUCLEAR STEAM GENERATOR (21) EP12172063.5 (32) 13.07.2005 TUBES (22) 14.06.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika (47) 19.08.2015 (31) 10482011 (54) LED STRING LIGHT ENGINE (73) Westinghouse Electric Company 8222012 (47) 19.08.2015 LLC te PITTSBURGH, PA 15230(32) 21.06.2011 (73) GE Lighting Solutions, LLC te 0355, Verenigde Staten van 12.06.2012 CLEVELAND, OHIO 44112, Amerika (US) (33) Zwitserland Verenigde Staten van Amerika (72) HAWKINS, Phillip, J. te IRWIN, PA Zwitserland (US) 15642, Verenigde Staten van (54) Lampengehäuse mit Adapter (72) Mrakovich, Matthew te Amerika (US) einer Strassenbeleuchtung STREETSBORO, OH 44241, PETROSKY, Lyman, J. te LATROBE, Verenigde Staten van Amerika PA 15650, Verenigde Staten van (47) 19.08.2015 (US) Amerika (US) (73) Burri public elements AG te 8152 Brengartner, Ronald, Jr. te GLATTBRUGG, Zwitserland (CH) (51) F23C 99/00 STRONGSVILLE, OH 44149, (72) Burri, Martin te 8302 KLOTEN, (11) EP2314917 Verenigde Staten van Amerika Zwitserland (CH) (US) (21) EP10157098.4 (51) F21Y 101/02 (51) F21V 23/04 (22) 19.03.2010 F21W 131/109 F21V 21/26 (31) 098135727 F21W 131/105 F21V 17/02 (32) 22.10.2009 F21W 131/103 F21S 9/03 F21V 23/06 (33) Taiwan (11) EP2639502 F21V 19/04 (54) Porous-medium burning (21) EP13150815.2 F21V 15/01 apparatus F21S 8/08 (22) 10.01.2013 (47) 19.08.2015 (11) EP2706285 (31) 202012100891 U (73) Atomic Energy Council - Institute (21) EP13450020.6 (32) 13.03.2012

Nummer 01/15 of Nuclear Energy Research te TAOYUAN COUNTY 325, Taiwan (TW) (72) Tsai, Yu-Ching te 325, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW) Yen, Tzu-Hsiang te 325, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW) Hong, Wen-Tang te 325, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW) Huang, Cheng-Nan te 325, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW) Wang, Hung-Yu te 325, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW) Huang, Wei-Ping te 325, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW) Lee, Chien-Hsiung te 325, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW) (51) F23D F23D F23D F23D F23D

3/20 3/18 3/08 3/04 3/02

140 (51) F23D 14/14 F23D 14/02 (11) EP2682676 (21) EP12751908.0 (22) 29.02.2012 (31) 2011044826 (32) 02.03.2011 (33) Japan (54) COMBUSTION PLATE (47) 19.08.2015 (73) Rinnai Corporation te AICHI 4540802, Japan (JP) (72) AKAGI, Kazuyuki te NAGOYA-SHI AICHI 454-0802, Japan (JP) TAKEUCHI, Masaru te NAGOYASHI AICHI 454-0802, Japan (JP) (51) F23D 14/14 F23D 14/08 (11) EP2246619

(11) EP2743580

(21) EP09005961.9

(21) EP13192530.7

(22) 30.04.2009

(22) 12.11.2013

(54) Vertical flame burner

(31) 101146728 102131976

(47) 19.08.2015

(32) 11.12.2012 05.09.2013

(73) Electrolux Home Products Corporation N.V. te 1130 BRUSSELS, België (BE)

(33) Taiwan Taiwan

(72) Rasi, Fabio te 47100 FORLI, Italië (IT)

(54) Safe combustion device

(51) F23R 3/28 F23D 17/00

(47) 19.08.2015 (73) Pro-Iroda Industries, Inc. te TAICHUNG CITY 40768, Taiwan (TW) (72) Chen, Wei-Long te 40866 TAICHUNG CITY, Taiwan (TW) (51) F23Q 7/06 F23Q 7/00 F23D 11/02 F01N 3/20 F01N 3/025 F01N 3/02 (11) EP2484973 (21) EP10820621.0 (22) 30.09.2010 (31) 2009226372 2010125059 (32) 30.09.2009 31.05.2010 (33) Japan Japan (54) IGNITION DEVICE (47) 19.08.2015 (73) IHI Corporation te TOKYO 1358710, Japan (JP) (72) MARUTANI Youichi te TOKYO 1358710, Japan (JP) ASHIKAGA Yasunori te TOKYO 135-8710, Japan (JP) ITOH Syouji te TOKYO 135-8710, Japan (JP) OGASAWARA Akihiko te MATSUMOTO-SHI NAGANO 3908714, Japan (JP)

1 januari 2015 GASVENTILEINHEIT (47) 19.08.2015 (73) BSH Hausgeräte GmbH te 81739 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) NAUMANN, Jörn te 77770 DURBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01F G01F G01F G01F F23N F23N F23N F23N

3/22 15/00 1/68 1/66 5/24 5/20 5/18 1/00

(11) EP2333415 (21) EP09818996.2 (22) 08.10.2009 (31) 2008261444 2009121649 (32) 08.10.2008 20.05.2009 (33) Japan Japan (54) GAS CIRCUIT BREAKER (47) 19.08.2015 (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP)

(47) 19.08.2015

(72) UEKI, Kouichi te CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP) OOTANI, Takuhisa te CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP) IWAMOTO, Ryuji te CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP) ASANO, Kazutaka te CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP)

(73) ALSTOM Technology Ltd te 5400 BADEN, Zwitserland (CH)

(51) F24D 19/10 F24D 10/00

(72) Bernero, Stefano te 5400 BADEN, Zwitserland (CH) Motz, Christian, Jörg te 5605 BADEN-DÄTTWIL, Zwitserland (CH) Paschereit, Christian, Oliver te 14109 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Zajadatz, Martin te 79790 KÜSSABERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2354677

(51) F23N 1/00 F16K 31/08 F16K 27/02 F16K 1/00

(72) Ebster, Wilfried te 82024, TAUFKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1645802 (21) EP05108942.3 (22) 28.09.2005 (31) 102004049491 (32) 11.10.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vormischbrenner

(11) EP2619504 (21) EP11757833.6 (22) 12.09.2011 (31) 10290501 (32) 20.09.2010 (33) Europees Octrooi Bureau (54) AUFBAU EINER

(21) EP10152550.9 (22) 03.02.2010 (54) Nutzung von Wärme aus den Fernwärmerücklauf (47) 19.08.2015 (73) GEWOFAG Gebäude Service GmbH te 81669 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) F24D 19/00 C02F 5/02 (11) EP2722599 (21) EP13188786.1 (22) 15.10.2013 (31) 2012228615 (32) 16.10.2012 (33) Japan

Nummer 01/15 (54) Water heater (47) 19.08.2015 (73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP)

141 (31) 201161476085 P 201213445704 (32) 15.04.2011 12.04.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(72) Yamada, Muneto te OSAKA, 5406207, Japan (JP) (54) SELF-ADJUSTING THERMOSTAT Sano, Mitsuhiro te OSAKA, 540FOR FLOOR WARMING CONTROL 6207, Japan (JP) SYSTEMS AND OTHER Ohama, Masahiro te OSAKA, 540APPLICATIONS 6207, Japan (JP) (47) 19.08.2015 Nishiyama, Yoshitsugu te OSAKA, (73) Appleton Grp LLC te ROSEMONT, 540-6207, Japan (JP) IL 60018, Verenigde Staten van Yanagisawa, Tadashi te OSAKA, Amerika (US) 540-6207, Japan (JP) (72) DONLAN, Andrew, J. te GUELPH (51) F25B 30/02 ON N1C 183, Canada (CA) F24D 3/10 (51) F24F 7/08 F24D 19/10 F24F 3/16 (11) EP2399078 F24F 13/14 (21) EP10705431.4 F24F 12/00 (22) 16.02.2010 (11) EP2407727 (31) 20095151 (32) 18.02.2009 (33) Finland (54) CONTROLLING A HEATING/COOLING SYSTEM (47) 19.08.2015 (73) Uponor Innovation AB te 73061 VIRSBO, Zweden (SE) (72) JONSSON, Ulf te S-19492 UPPLANDS VÄSBY, Zweden (SE) (51) G05D 23/19 G01K 17/08 F24F 11/00 F24D 19/10 (11) EP2553345 (21) EP11709956.4 (22) 24.03.2011 (31) 1001207 (32) 26.03.2010 (33) Frankrijk

(21) EP11171987.8 (22) 29.06.2011

1 januari 2015 (47) 19.08.2015 (73) Toshiba Carrier Corporation te TOKYO 108-8580, Japan (JP) (72) SHIRAKAWA, Nobusuke te SHIZUOKA-KEN 416-8521, Japan (JP) SEITO, Masaya te SHIZUOKA-KEN 416-8521, Japan (JP) SUDO, Akihisa te SHIZUOKA-KEN 416-8521, Japan (JP) (51) F24H F24H F24H F24H

9/14 9/06 9/02 1/43

(11) EP2438362 (21) EP09787746.8 (22) 05.06.2009 (54) GAS BOILER, IN PARTICULAR CONDENSATION GAS BOILER FOR PRODUCING HOT WATER (47) 19.08.2015 (73) ELBI International S.p.A. te 10129 TORINO, Italië (IT)

(54) Lüftungsgerät

(72) CASIRAGHI, Stefano te 23875 OSNAGO(LC), Italië (IT) CANNAS, Christian te 23826 MANDELLO DEL LARIO(LC), Italië (IT)

(47) 19.08.2015

(51) F24J 2/52

(31) 12002010 (32) 15.07.2010 (33) Oostenrijk

(11) EP2425188 (73) Troges Gesellschaft für Trocknungs- und Wärmetechnik (21) EP10743005.0 m. b. H. te 1220 WIEN, Oostenrijk (22) 30.04.2010 (AT) (31) 202009006367 U (72) Braunegg, Christof te 1190 WIEN, (32) 30.04.2009 Oostenrijk (AT) (51) F24F 13/10 F24F 12/00 (11) EP2754972 (21) EP13198161.5 (22) 18.12.2013 (31) TO20130009 (32) 09.01.2013

(54) DISPOSITIF POUR L'ANALYSE DU COMPORTEMENT THERMIQUE EN (33) Italië (54) Ventilation device for buildings REGIME TRANSITOIRE D'UN equipped with a valve for LOCAL EQUIPE D'UNE opening and closing an aperture INSTALLATION DE CHAUFFAGE OU for the passage of an airflow DE CLIMATISATION (47) 19.08.2015 (47) 19.08.2015 (73) Pouliquen, Hervé te 92140 CLAMART, Frankrijk (FR) Aschheim, Raymond te 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk (FR)

(73) Thesan S.p.A. te 10129 TORINO, Italië (IT)

(72) Pouliquen, Hervé te 92140 CLAMART, Frankrijk (FR) Aschheim, Raymond te 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk (FR)

(51) F24F 13/20 F24F 13/06 F24F 1/00

(51) H05B 1/02 G05D 23/19 F24D 19/10

(21) EP07742538.7

(11) EP2710305

(32) 28.04.2006

(21) EP12716964.7

(33) Japan

(22) 13.04.2012

(54) INDOOR UNIT FOR AIR CONDITIONER

(72) Balbo di Vinadio, Aimone te I10050 CHIUSA SAN MICHELE (TORINO), Italië (IT)

(11) EP2017543 (22) 26.04.2007 (31) 2006127072

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VORRICHTUNG ZUR BEFESTIGUNG EINER TRAGSCHIENE AN EINEM DACHHAKEN (47) 19.08.2015 (73) Schletter GmbH te 83527 KIRCHDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHLETTER, Ludwig te 83527 HAAG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) URBAN, Hans te 83527 HAAG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01M 10/6572 H01M 10/6568 H01M 10/6562 H01M 10/635 H01M 10/625 H01M 10/613 H01L 35/00 H01G 9/08 H01G 9/00 H01G 4/38 H01G 2/08 H01G 11/82 H01G 11/72 F25B 21/02 (11) EP2567424 (21) EP11717523.2 (22) 18.04.2011

Nummer 01/15 (31) 102010041277 102010028728 (32) 23.09.2010 07.05.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ELEKTRISCHER ENERGIESPEICHER MIT KÜHLVORRICHTUNG (47) 19.08.2015 (73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HUBER, Norbert te 91056 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MEINERT, Michael te 91056 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RASTOGI, Armin te 91056 ERLANGEN-HÜTTENDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

142 (33) Frankrijk

(51) F25D 21/14

(47) 19.08.2015

(11) EP2697580

(73) Valeo Systèmes Thermiques te 78321 LE MESNIL SAINT DENIS, Frankrijk (FR)

(21) EP12715644.6

(72) Benouali, Jugurtha te 92140 CLAMART, Frankrijk (FR)

(47) 19.08.2015

(21) EP11160927.7

(73) BSH Hausgeräte GmbH te 81739 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 02.04.2011 (31) TV20100056 (33) (54)

(47)

(51)

(31) 102008060699 (32) 08.12.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERDAMPFER FÜR EINEN KÄLTEKREIS

(11)

(47) 19.08.2015

(21)

(73) MAHLE Behr GmbH & Co. KG te 70469 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22)

(72) DÜRR, Gottfried te 71640 LUDWIGSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FEUERECKER, Günther te 70567 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HIRSCH, Stefan te 70180 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ISERMEYER, Tobias te 74245 LÖWENSTEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) JANZEN, Caroline te 70192 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WALTER, Christoph te 70469 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WIEBELT, Achim te 67435 NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32)

(31) 0900737 (32) 18.02.2009

(31)

(33)

(54) (47) (73)

(72)

(54) VERDUNSTUNGSVORRICHTUNG FÜR EIN KÄLTEGERÄT

(72) FOTIADIS, Panagiotis te 89537 GIENGEN, BONDSREPUBLIEK Italië DUITSLAND (DE) IHLE, Hans te 89537 GIENGEN, Station for charging/recovering a BONDSREPUBLIEK DUITSLAND refrigerant fluid into/from the (DE) vehicle air-conditioning system RAU, Sebastian te 73495 19.08.2015 STÀ¶DTLEN, BONDSREPUBLIEK Texa S.p.A. te MONASTIER DI DUITSLAND (DE) TREVISO, Italië (IT) (51) F26B 3/06 Vianello, Bruno te 31056 F26B 25/00 RONCADE, Italië (IT) F26B 21/02 F26B 17/08 F25D 23/12 C02F 11/18 F25D 23/04 C02F 11/12 F25C 5/04 F25C 5/00 (11) EP2650632 F25C 1/24 (21) EP12382143.1 F25C 1/14 (22) 13.04.2012 EP2008041 (54) Multiple product belt drier for EP07746057.4 drying pasty and/or powdery 18.04.2007 materials, particularly for drying sludges from treatment plants or 20060035107 biomass 20060035110 20060035122 (47) 19.08.2015 18.04.2006 (73) Aqualogy Development Network, 18.04.2006 S.A. te 28046 MADRID, Spanje 18.04.2006 (ES) Zuid-Korea (72) Permuy Dobarro, Juan te 12560 Zuid-Korea BENICASIM, Spanje (ES) Zuid-Korea (51) F26B 21/08 ICE-MAKING DEVICE FOR (11) EP1475593 REFRIGERATOR (21) EP04009395.7 19.08.2015 (22) 21.04.2004 LG Electronics Inc. te YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150- (31) VR20030053 721, Zuid-Korea (KR) (32) 05.05.2003 KOO, Bon-Young te CHANGWON (33) Italië CITY, GYEONGSANGNAM-DO, (54) Molecular filter dehumidification 641-777, Zuid-Korea (KR) apparatus and plant KIM, Jong-Gon te GYEONGSANGNAM-DO, 641-825 / (47) 19.08.2015 KR, Zuid-Korea (KR) (73) Moretto S.p.A. te 35010 KWON, Oh-Chul te GIMHAE CITY, MASSANZAGO PD, Italië (IT) 621-723, Zuid-Korea (KR) (72) Moretto, Renato te 35010 PARK, Yoo-Min te JINJU CITY, PADOVA, Italië (IT) GYEONGSANGNAM-DO, 660-953, (51) F27D 3/18 Zuid-Korea (KR) F27B 1/16 KIM, Myung-Soo te GIMHAE CITY, C21B 7/16 GYEONGSANGNAM-DO, 621-775, C21B 5/00 Zuid-Korea (KR) GWAK, Young-Hoon te BUSAN (11) EP2577200 CITY, 602-101, Zuid-Korea (KR)

(32) 02.04.2010

(72)

(22) 12.02.2010

(32) 14.04.2011

(11) EP2375194

(21) EP09760524.0

(21) EP10153459.2

(31) 102011007414 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2373934

(11) EP2221560

(22) 11.04.2012

(51) G01G 23/00 G01G 17/04 F25B 45/00

(73)

(51) F25B 43/00

CHO, Hyeon-Po te BUSAN CITY, 601-030, Zuid-Korea (KR)

(54) Accumulateur et circuit de climatisation associé

(51) F25B 40/00 F25B 39/02

(22) 25.11.2009

1 januari 2015

Nummer 01/15

143

(21) EP11722778.5

(33) Oostenrijk

(22) 23.05.2011

(54) VORRICHTUNG ZUM HERMETISCHEN VERSCHLIEßEN VON GROßEN ÖFFNUNGEN IN APPARATEN

(31) 91691 (32) 26.05.2010 (33) Luxemburg (54) TUYERE STOCK ARRANGEMENT OF A BLAST FURNACE (47) 19.08.2015 (73) Paul Wurth S.A. te 1122 LUXEMBOURG, Luxemburg (LU) (72) SIMOES, Jean-Paul te L-7220 WALFERDANGE, Luxemburg (LU) TOCKERT, Paul te L-6830 BERBOURG, Luxemburg (LU) HAUSEMER, Lionel te L-7303 STEINSEL, Luxemburg (LU) (51) F28F 9/00 F28D 9/00

(47) 19.08.2015 (73) Andritz Technology and Asset Management GmbH te 8045 GRAZ, Oostenrijk (AT) (72) ZIELKE, Jörg te 88263 HORGENZELL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KROEHL, Paul te 88250 WEINGARTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) STANKE, Klaus te 88250 WEINGARTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP12730956.5

(51) F28F 21/08 F28F 19/06 B23K 35/02 B23K 1/00

(22) 28.06.2012

(11) EP2504656

(31) 1102061

(21) EP10782268.6

(32) 30.06.2011

(22) 23.11.2010

(33) Frankrijk

(31) 102009055608

(54) LAME D'ECHANGEUR DE CHALEUR A ZONE DE CONTOURNEMENT

(32) 25.11.2009

(11) EP2726805

(47) 19.08.2015 (73) Valeo Systemes Thermiques te 78321 LE MESNIL-SAINT-DENIS, Frankrijk (FR) (72)

(51)

(11) (21) (22) (54)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) GELÖTETER ALUMINIUMWÄRMEÜBERTRAGER (47) 19.08.2015

(73) MAHLE Behr GmbH & Co. KG te 70469 STUTTGART, ODILLARD, Laurent te F-72390 LE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND LUART, Frankrijk (FR) (DE) GALLAND, Jean-Pierre te F-78690 (72) TRAUB, Matthias te 70825 LES ESSARTS-LE-ROI, Frankrijk KORNTAL-MÜNCHINGEN, (FR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DEVEDEUX, Sébastien te F-78000 (DE) VERSAILLES, Frankrijk (FR) GRÜNENWALD, Bernd te 72622 ONETTI, Demetrio te F-51370 NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK SAINT BRICE COURCELLES, DUITSLAND (DE) Frankrijk (FR) EILEMANN, Andreas te 71729 F28F 3/08 ERDMANNHAUSEN, F28F 3/04 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND F28D 9/00 (DE) GOERDELER, Matthias te 200127 EP2172730 SHANGHAI, China (CN) EP07791159.2 TÜRPE, Matthias te 71672 23.07.2007 MARBACH A. N., PLATE LAMINATE TYPE HEAT BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EXCHANGER (DE)

(47) 19.08.2015 (73) Tokyo Roki Co. Ltd. te TSUZUKIKU YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 224-0041, Japan (JP)

(51) F28G 1/12 F28G 1/00 F16L 55/46 B08B 9/055 B08B 9/02 B08B 3/06

(72) YAMADA, Tatsuhito te YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 224(11) EP2414765 0041, Japan (JP) (21) EP09842789.1 (51) F28F 9/013 F28F 9/00 F16J 15/06

(22) 31.03.2009

1 januari 2015 (72) SOH, Beng Kiat te SINGAPORE 420001, Singapore (SG) HO, Yuen Liung Martinn te SINGAPORE 732788, Singapore (SG) (51) F41B 7/04 F41B 11/83 (11) EP2796826 (21) EP14162886.7 (22) 31.03.2014 (31) GE20130044 (32) 24.04.2013 (33) Italië (54) Pneumatic speargun for spearfishing and method of loading and firing such speargun (47) 19.08.2015 (73) Garofalo, Giovanni te 16035 RAPALLO (GE), Italië (IT) (72) Garofalo, Giovanni te 16035 RAPALLO (GE), Italië (IT) (51) F41C 33/00 F41C 23/02 (11) EP2189748 (21) EP09177119.6 (22) 25.11.2009 (31) 0806626 (32) 25.11.2008 (33) Frankrijk (54) Bretelle de fusil (47) 19.08.2015 (73) Salvador, Jean Emile te 74400 CHAMONIX, Frankrijk (FR) (72) Salvador, Jean Emile te 74400 CHAMONIX, Frankrijk (FR) (51) F41H 3/00 F25B 21/02 B60N 2/56 A47C 7/74 (11) EP2396619 (21) EP10741486.4 (22) 11.02.2010 (31) 0950071 (32) 11.02.2009 (33) Zweden (54) DEVICE FOR THERMAL ADAPTION (47) 19.08.2015 (73) BAE Systems Hägglunds Aktiebolag te 891 82 ÖRNSKÖLDSVIK, Zweden (SE) (72) SJÖLUND, Peder te S-892 41 ÖRNSKÖLDSVIK, Zweden (SE) MYLLYLUOMA, Jussi te SE- 191 49 SOLLENTUNA, Zweden (SE) (51) F41H 7/04 F41H 5/02 F41H 5/013

(11) EP2567034

(54) CLEANING SYSTEM FOR CLEANING TUBING

(21) EP11717451.6

(47) 19.08.2015

(21) EP12762855.0

(22) 25.03.2011

(73) Hydroball Technics Holdings Pte Ltd te SINGAPORE 420001, Singapore (SG)

(22) 28.03.2012

(31) 7422010 (32) 03.05.2010

(11) EP2691730

(31) 201113065790

Nummer 01/15

144

(32) 30.03.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika

F42B 10/66 B64G 1/26

(54) LOW BREAKING STRENGTH SHIELD SYSTEM AND METHOD

(11) EP2483628

(47) 19.08.2015

(22) 15.06.2010

(21) EP10785238.6

(73) Foster-Miller, Inc. te WALTHAM, (31) 572138 MA 02451, Verenigde Staten van (32) 01.10.2009 Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika (72) FARINELLA, Michael te BELMONT MA 02478, Verenigde Staten van (54) SYSTEM AND METHOD FOR DIVERT AND ATTITUDE CONTROL Amerika (US) IN FLIGHT VEHICLES LAWSON, William te HAMILTON MA 01982, Verenigde Staten van (47) 19.08.2015 Amerika (US) (73) RAYTHEON COMPANY te EBBS, Matthew te DOVER MA WALTHAM, MA 02451-1449, 02030, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (US) (51) F41H 7/02 (72) LAM, Frank C. te TUCSON F41H 5/22 ARIZONA 85750, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP2724114

(31) 1101950

(51) F42B 12/70 F41H 11/02 B65G 59/06 B64D 1/02

(32) 22.06.2011

(11) EP2382439

(21) EP12744026.1 (22) 21.06.2012

(33) Frankrijk (54) VÉHICULE BLINDÉ COMPORTANT UNE RAMPE D'ACCÈS BASCULANTE (47) 19.08.2015 (73) NEXTER Systems te 42328 ROANNE CEDEX, Frankrijk (FR) (72) JACQUEMONT, Jacky te F-18023 BURGES CEDEX, Frankrijk (FR) SERPEAULT, Jérôme te F-18023 BOURGES CEDEX, Frankrijk (FR) (51) G01V 3/15 G01N 1/44 G01N 1/22 G01N 1/08 G01N 1/02 F41H 7/03 (11) EP2435813 (21) EP10705530.3 (22) 05.01.2010 (31) 102009015828 (32) 01.04.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SPÜRVORRICHTUNG FÜR BODENSPÜRUNGEN AUS DEM INNEREN EINES FAHRZEUGS SOWIE FAHRZEUG MIT EINER SOLCHEN SPÜRVORRICHTUNG (47) 19.08.2015

(21) EP09838486.0 (22) 16.01.2009 (54) CASSETTE ARRANGED FOR ACCOMMODATING A PAY LOAD OF PYROPHORIC MATERIAL (47) 19.08.2015 (73) Saab AB te 581 88 LINKÖPING, Zweden (SE) (72) MELIN, Robert te S-192 54 SOLLENTUNA, Zweden (SE) RINGSTEDT, Martin te S-167 71 BROMMA, Zweden (SE) BYSTRÖM, Gunnar te S-196 31 KUNGSÄNGEN, Zweden (SE) (51) G01B 5/213 G01B 5/08 G01B 3/06 (11) EP2831536 (21) EP13711652.1 (22) 20.03.2013 (31) 102012205302 (32) 30.03.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) GLIEDERMAßSTAB (47) 19.08.2015 (73) Neugärtner, Mario te 99195 ECKSTEDT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Krauss-Maffei Wegmann GmbH & (72) Co. KG te 80997 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) (72) SCHNEIDER, Lars te 34311 NAUMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (11) WAGNER, Hartmut te 37308 (21) REINHOLTERODE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) (DE) (31) (51) F42B 15/01

Neugärtner, Mario te 99195 ECKSTEDT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) G01B 5/008 G01B 21/04 G01B 11/00 EP2312264 EP10187329.7 12.10.2010 2009236126

(32) 13.10.2009

1 januari 2015 (33) Japan (54) Offset Amount Calibrating Method and Surface Texture Measuring Machine (47) 19.08.2015 (73) Mitutoyo Corporation te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA 2138533, Japan (JP) (72) Takahashi, Tomotaka te IBARAKI, 305-0854, Japan (JP) (51) G05G 9/047 G05G 7/02 G01D 5/14 G01D 5/12 G01B 7/00 C22C 5/06 (11) EP2413093 (21) EP11171167.7 (22) 23.06.2011 (31) 201012520 (32) 27.07.2010 (33) GROOT BRITTANNIË (54) A control device (47) 19.08.2015 (73) Penny & Giles Controls Limited te DORSET BH23 3TG, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Banerjee, Dev te SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE SO15 5QF, GROOT BRITTANNIË (GB) Downs, Charles te WIMBORNE, DORSET BH21 2AE, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) G01B 11/00 (11) EP2475953 (21) EP10747056.9 (22) 30.08.2010 (31) 102009040837 (32) 10.09.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VORRICHTUNGEN UND VERFAHREN ZUR POSITIONSBESTIMMUNG UND OBERFLÄCHENVERMESSUNG (47) 19.08.2015 (73) Carl Zeiss AG te 73447 OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SPRUCK, Bernd te 73563 MÖGGLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ALVAREZ DIEZ, Cristina te 73431 AALEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRATTKE, Simon te 73447 OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WITTIG, Lars-Christian te 07745 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RICHTER, Stefan te 07743 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GEISSLER, Enrico te 07749 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 01/15 KOOS, Christian te 76227 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHMIDT, Oliver te 73432 AALEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HOELLER, Frank te 73434 AALEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01B 11/25 G01B 11/24 G01B 11/06 B65C 9/40 (11) EP2616762 (21) EP11825554.6 (22) 12.09.2011 (31) 403272 P (32) 13.09.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) VISION RECOGNITION SYSTEM FOR PRODUCE LABELING (47) 19.08.2015 (73) Sinclair Systems International, LLC. te FRESNO, CA 93725, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) CRONK, Stephen te FRESNO, CA 93725, Verenigde Staten van Amerika (US) DALE, Jason te FRESNO, CA 93725, Verenigde Staten van Amerika (US) HOLLAND, Phillip te FRESNO, CA 93725, Verenigde Staten van Amerika (US) HAWKES, Richard te FRESNO, CA 93725, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01B 11/27 (11) EP1418399 (21) EP03020248.5 (22) 08.09.2003 (31) 10245436 (32) 27.09.2002 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Vorrichtung zum Vermessen von Werkzeugmaschinen (47) 19.08.2015 (73) Prüftechnik Dieter Busch AG te 85737 ISMANING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Lysen, Heinrich te 85748 GARCHING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01C 15/00 G01B 11/27 (11) EP2719998 (21) EP12460083.4 (22) 04.12.2012 (31) 40111012 (32) 09.10.2012 (33) Polen (54) Axisymmetric telescope

145

1 januari 2015

centering device

enhanced He-Ne ring laser gyroscope

(47) 19.08.2015

(73) Dolnoslaska Szkola Wyzsza te 53- (47) 19.08.2015 609 WROCLAW, Polen (PL) (73) Honeywell International Inc. te MORRISTOWN, NJ 07962-2245, (72) Wojciech, Anigacz te 45-267 Verenigde Staten van Amerika OPOLE, Polen (PL) (US) (51) G02B 6/44 (72) Salit, Kenneth te MORRISTOWN, G01F 17/00 NJ NEW JERSEY 07962-2245, G01B 13/02 Verenigde Staten van Amerika (11) EP1598637 (US) Salit, Mary te MORRISTOWN, NJ (21) EP04253025.3 NEW JERSEY 07962-2245, (22) 21.05.2004 Verenigde Staten van Amerika (54) Method and apparatus for (US) determining the length of a (51) G09B 29/10 passage along which an optical G06T 17/05 fibre is to be blown G06K 9/00 (47) 19.08.2015 G01C 21/32 (73) Prysmian Cables & Systems (11) EP2261606 Limited te EASTLEIGH (21) EP10011694.6 HAMPSHIRE SO50 6YU, GROOT BRITTANNIË (GB) (22) 07.05.2003 (72) Sutehall, Ralph te ABERTILLERY, GWENT NP3 2BA, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) G01B 5/252 G01B 21/24 (11) EP2299238 (21) EP08777715.7 (22) 30.06.2008 (54) METHOD AND SYSTEM FOR CALCULATING CORE SHIFT OF ROTATING BODY (47) 19.08.2015

(31) 142279 (32) 08.05.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Navigation map creation system (47) 19.08.2015 (73) Harman International Industries, Incorporated te NORTHRIDGE, CA 91329, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Nagel, Philipp Harald te 27220 SEEVETAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Mitsubishi Hitachi Power (51) Systems, Ltd. te YOKOHAMA 2208401, Japan (JP) (11) (72) IHARA, Keisuke te TAKASAGO-SHI (21) HYOGO 676-8686, Japan (JP) SAKAE, Toshiyuki te TAKASAGO- (22) SHI HYOGO 676-8686, Japan (JP) (31)

G10L 15/08 G01C 21/36 EP2352144 EP09828999.4 17.11.2009 2008299220

(51) G01B 5/252 G01B 21/24

(32) 25.11.2008

(11) EP2299239

(54) WEIGHT COEFFICIENT GENERATION DEVICE, VOICE RECOGNITION DEVICE, NAVIGATION DEVICE, VEHICLE, WEIGHT COEFFICIENT GENERATION METHOD, AND WEIGHT COEFFICIENT GENERATION PROGRAM

(21) EP08777716.5 (22) 30.06.2008 (54) SHAFT CURVE CALCULATION SYSTEM OF TURBINE ROTOR (47) 19.08.2015

(33) Japan

(73) Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. te YOKOHAMA 220- (47) 8401, Japan (JP) (73) (72) IHARA, Keisuke te TAKASAGO-SHI HYOGO 676-8686, Japan (JP) SAKAE, Toshiyuki te TAKASAGO- (72) SHI HYOGO 676-8686, Japan (JP) (51) G01C 19/66 (11) EP2416117 (21) EP11176010.4 (22) 29.07.2011 (31) 851856 (32) 06.08.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Neon or iodine absorption

19.08.2015 Asahi Kasei Kabushiki Kaisha te CHIYODA-KU TOKYO 101-8101, Japan (JP) MIYAZAKI Toshiyuki te TOKYO 101-8101, Japan (JP)

(51) G08G 5/00 G02B 27/01 G01S 13/92 G01C 23/00 (11) EP2630447 (21) EP11785299.6 (22) 30.09.2011 (31) 102010049175

Nummer 01/15

146

(32) 21.10.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUR DARSTELLUNG DER DRIFTWERTE EINES LUFTFAHRZEUGS

8533, Japan (JP) (72) Sasaki, Kouji te KAWASAKI KANAGAWA 213-8533, Japan (JP)

1 januari 2015 (31) 201113076667 201113076896 201113115636 (32) 31.03.2011 31.03.2011 25.05.2011

(5 1)

G01D 5/24

(1 1)

EP2732244

(2 1)

EP12733142.9

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(2 2)

09.07.2012

(54) COMBINED HYDROGEN AND PRESSURE SENSOR ASSEMBLY

(3 1)

102011079174

(51) G01D 5/14 G01B 7/14

(3 2)

14.07.2011

(11) EP2553398

(3 3)

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 19.08.2015 (73) Airbus Defence and Space GmbH te 85521 OTTOBRUNN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) MÜNSTERER, Thomas te 88069 TETTNANG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP11712746.4 (22) 28.03.2011 (31) 5042010 (32) 29.03.2010 (33) Oostenrijk (54) VORRICHTUNG ZUR ERFASSUNG DER POSITION EINER STELLEINHEIT (47) 19.08.2015 (73) AIT Austrian Institute of Technology GmbH te 1220 WIEN, Oostenrijk (AT) Seibersdorf Labor GmbH te 2444 SEIBERSDORF, Oostenrijk (AT)

(5 4) (4 7) (7 3) (7 2)

(11) HARTRAMPF, Ralf te 49419 WANGENFELD, BONDSREPUBLIEK (21) DUITSLAND (DE) (22) GIEFER, Andreas te 49448 (54) LEMFOERDE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RAKE, Ludger te 49439 STEINFELD, (47) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (73)

(51) G01D 11/24 B29C 45/16

(51) G01D 5/20

(21) EP08015352.1

(21) EP08707388.8 (22) 30.01.2008 (31) 102007011065 (32) 07.03.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2031356 (22) 29.08.2008 (31) 102007041671 (32) 01.09.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Sensor (47) 19.08.2015

(54) BEDIENVORRICHTUNG MIT EINER (73) Marquardt GmbH te 78604 GEBERANORDNUNG UND EINER RIETHEIM-WEILHEIM, EMPFANGSANORDNUNG BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 19.08.2015 (DE) (73) paragon AG te 33129 DELBRÜCK, (72) Kampf, Florian te 78532 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK (DE) DUITSLAND (DE) Lanisnik-Bensch, Franz te 78532 (72) MÖNKEMÖLLER, Ralf te 33335 TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) Lorchheim, Alexander te 72160 (51) G01D 5/20 HORB-DETTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2378252 (DE) (21) EP11162345.0 (22) 14.04.2011 (31) 2010096361 (32) 19.04.2010 (33) Japan (54) Electromagnetic encoder (47) 19.08.2015 (73) Mitutoyo Corporation te KAWASAKI-SHI, KANAGAWA 213-

(73) Qualitrol Company, Llc te FAIRPORT, NY 14450-1309, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) HERZ, Joshua J. te ROCHESTER, NEW YORK 14607, Verenigde POSITIONSERFASSUNGSVORRICHTUNG Staten van Amerika (US) BILLINGS, David te SPENCERPORT, NEW YORK 19.08.2015 14559, Verenigde Staten van Amerika (US) ZF Friedrichshafen AG te 88038 (51) FRIEDRICHSHAFEN, BONDSREPUBLIEK G01G 19/08 G01G 19/07 DUITSLAND (DE)

(72) BAMMER, Manfred te A-1220 WIEN, Oostenrijk (AT) SCHMID, Gernot te A-2833 BROMBERG, Oostenrijk (AT) (11) EP2115395

(47) 19.08.2015

(51) H01F 27/12 G01N 33/28 G01N 33/26 G01N 33/00 G01D 21/02 G01D 11/24 (11) EP2663841 (21) EP12765683.3 (22) 23.03.2012

EP2461142 EP10425366.1 01.12.2010 Aircraft takeoff weight calculating method and system 19.08.2015 AGUSTAWESTLAND S.p.A. te 00195 ROMA, Italië (IT)

(72) Mancin, Siro te 00195 ROMA, Italië (IT) Molinaro, Rosanna te 00195 ROMA, Italië (IT) (51) G01H 1/00 (11) EP2169366 (21) EP09171621.7 (22) 29.09.2009 (31) 242703 (32) 30.09.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Auto configuring machine conditioning monitoring system and method (47) 19.08.2015 (73) Rockwell Automation Technologies, Inc. te MAYFIELD HEIGHTS, OH 44124, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Lakomiak, Jason E. te CLEVELAND, OH OHIO 44105, Verenigde Staten van Amerika (US) Burrows, Michael P. te LEBANON, OH OHIO 45036, Verenigde Staten van Amerika (US) Lowe, Paul A. te DELAWARE, OH OHIO 43015, Verenigde Staten van Amerika (US) Lanthier, Gilles te BROSSARD QUÉBEC J4W IG6, Canada (CA) Barrick, Ryan C. te CAYUGA ONTARIO N0A 1E0, Canada (CA)

Nummer 01/15

(51)

(11) (21) (22)

147

Falk, Ronald W. te COLUMBUS, OH Verfahren zur Prüfung eines OHIO 43229, Verenigde Staten Aussengehäuses einer Pumpe van Amerika (US) (47) 19.08.2015 Hebebrand, Mandi L. te AVON LAKE, OH OHIO 44012, Verenigde (73) Sulzer Management AG te 8401 WINTERTHUR, Zwitserland (CH) Staten van Amerika (US) (72) Meuter, Paul te 8472 SEUZACH, G01L 5/16 Zwitserland (CH) G01L 5/00 Welschinger, Thomas te 78315 G01L 1/14 RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK EP2764341 DUITSLAND (DE) Inforsati, Marcelo te 8404 EP12759486.9 WINTERTHUR, Zwitserland (CH) 20.09.2012

(31) 11183816 (32) 04.10.2011 (33) Europees Octrooi Bureau (54) SUB-MILLINEWTON CAPACITIVE MEMS FORCE SENSOR FOR MECHANICAL TESTING ON A MICROSCOPE

(51) G01M 3/20 F04D 25/16 F04D 19/04 (11) EP2671060

(21) EP12702818.1 (22) 02.02.2012 (31) 102011010238

(47) 19.08.2015

(32) 03.02.2011

(73) Femtotools AG te 8107 BUCHS ZH, Zwitserland (CH)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) BEYELER, Felix te CH-8105 REGENSDORF, Zwitserland (CH) MUNTWYLER, Simon te CH-8006 ZURICH, Zwitserland (CH) DIETZE, Wolfgang te CH-7304 MAIENFELD, Zwitserland (CH)

(47) 19.08.2015

(51) G01L 5/10 G01L 5/00 G01L 1/22 (11) EP1742030 (21) EP06076662.3 (22) 16.09.2003 (31) 262035 (32) 30.09.2002

(54) LECKSUCHEINRICHTUNG (73) Oerlikon Leybold Vacuum GmbH te 50968 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) BEYER, Christian te 50765 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHNEIDERS, Robert te 53797 LOHMAR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WERKER, Sascha te 53881 EUSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) G01N 35/10 G01M 3/26 B01L 3/02 (54) TRANSDUCER FOR MEASURING A SHAFT DYNAMIC BEHAVIOR (11) EP2494328 (47) 19.08.2015 (21) EP10787991.8 (33) Verenigde Staten van Amerika

1 januari 2015 (31) 08042011 (32) 31.05.2011 (33) Oostenrijk (54) MACHINE-IMPLEMENTED METHOD FOR OBTAINING DATA FROM A NONLINEAR DYNAMIC REAL SYSTEM DURING A TEST RUN (47) 19.08.2015 (73) AVL List GmbH te 8020 GRAZ, Oostenrijk (AT) (72) STADLBAUER, Markus te A-1030 WIEN, Oostenrijk (AT) HAMETNER, Christoph te A-1020 WIEN, Oostenrijk (AT) JAKUBEK, Stefan te A-1230 WIEN, Oostenrijk (AT) WINSEL, Thomas te 87730 BAD GRÖNENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KEUTH, Nikolaus te A-8010 GRAZ, Oostenrijk (AT) (51) G01N 35/10 G01N 35/00 G01N 1/00 A61B 5/157 A61B 5/155 A61B 5/15 A61B 5/02 (11) EP2410313 (21) EP09841791.8 (22) 19.03.2009 (54) Liquid collecting system and a method therfor (47) 19.08.2015 (73) Shimadzu Corporation te KYOTO 604-8511, Japan (JP) National Institute of Radiological Sciences te CHIBA-SHI CHIBA 263-8555, Japan (JP) (72) HASHIZUME, Nobuya te KYOTOSHI KYOTO 604-8511, Japan (JP) KITAMURA, Keishi te KYOTO-SHI KYOTO 604-8511, Japan (JP) NISHIMOTO, Takahiro te KYOTOSHI KYOTO 604-8511, Japan (JP) KIMURA, Yuichi te CHIBA-SHI CHIBA 263-8555, Japan (JP) SEKI, Chie te CHIBA-SHI CHIBA 263-8555, Japan (JP) KANNO, Iwao te CHIBA-SHI CHIBA 263-8555, Japan (JP)

(73) Gates Corporation te DENVER, (22) 20.10.2010 CO 80202, Verenigde Staten van (31) 09013570 Amerika (US) (32) 28.10.2009 (72) Liu, Keming te STERLING HEIGHT, MI 48314, Verenigde Staten van (33) Europees Octrooi Bureau Amerika (US) (54) VERFAHREN ZUR Yuan, Jing te ROCHESTER HILLS, DICHTIGKEITSPRÜFUNG VON MI 48307, Verenigde Staten van HANDGEHALTENEN Amerika (US) KOLBENHUBPIPETTEN SOWIE Ali, Imtiaz te ROCHESTER HILLS, DICHTIGKEITS-PRÜFEINRICHTUNG (51) H01J 49/26 G01N 33/22 MI 48307-4165, Verenigde Staten DAFÜR G01N 30/12 van Amerika (US) (47) 19.08.2015 G01N 27/62 (51) G01N 3/12 (73) BRAND GMBH + CO KG te 97877 G01N 1/02 G01M 3/32 WERTHEIM, BONDSREPUBLIEK F16K 1/00 G01M 3/02 DUITSLAND (DE) (11) EP2520922 F04B 51/00 (72) FELDMANN, Rainer te 97222 (21) EP11778503.0 (11) EP2749861 RIMPAR, BONDSREPUBLIEK (22) 16.05.2011 DUITSLAND (DE) (21) EP13193406.9 ETTIG, Wolfgang te 97900 (31) 201010619932 (22) 19.11.2013 KÜLSHEIM, BONDSREPUBLIEK (32) 31.12.2010 (31) 12196160 DUITSLAND (DE) (33) China (32) 07.12.2012 (51) G01M 17/00 (54) SAMPLE INTRODUCING DEVICE (33) Europees Octrooi Bureau (11) EP2715459 OF TRACE DETECTION METER (54) Prüfvorrichtung für ein AND TRACE DETECTION METER (21) EP12725374.8 Aussengehäuse einer Pumpe und WITH SAMPLE INTRODUCING (22) 30.05.2012

Nummer 01/15 DEVICE (47) 19.08.2015 (73) Nuctech Company Limited te TONGFANG BUILDING SHUANGQINGLU HAIDIAN DISTRICT BEIJING 100084, China (CN) Tsinghua University te HAIDIAN DISTRICT BEIJING 100084, China (CN) (72) LI, Yuanjing te BEIJING 100084, China (CN) CHEN, Zhiqiang te BEIJING 100084, China (CN) ZHANG, Qingjun te BEIJING 100084, China (CN) MAO, Shaoji te BEIJING 100084, China (CN) ZHAO, Ziran te BEIJING 100084, China (CN) LIU, Yinong te BEIJING 100084, China (CN) CAO, Shiping te BEIJING 100084, China (CN) ZHENG, Yan te BEIJING 100084, China (CN) CHANG, Jianping te BEIJING 100084, China (CN) ZOU, Xiang te BEIJING 100084, China (CN)

148

1 januari 2015

CARLSBAD, CA 92008, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) (72) Baer, Thomas M. te MOUNTAIN (73) VIEW, CALIFORNIA 94040, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Head, David F. te LOS GATOS, CALIFORNIA 95032, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01N 1/38 G01N 1/31 B01L 3/00 B01F 11/00 (11) EP2431727 (21) EP10009827.6 (22) 17.09.2010 (54) Vorrichtung zum Benetzen von Objekten

Schwebeteilchen 19.08.2015 Testo AG te 79853 LENZKIRCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Burtscher, Heinz te 8964 RUDOLFSTETTEN, Zwitserland (CH) Kasper, Markus te 8967 WIDEN, Zwitserland (CH) Matter, Ulrich te 5400 BADEN, Zwitserland (CH)

(51) G01N 15/02 (11) EP2411787 (21) EP10713123.7 (22) 23.03.2010 (31) 102009014080

(47) 19.08.2015

(32) 23.03.2009

(21) EP10002587.3

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Zytomed Systems GmbH te 14163 BERLIN, BONDSREPUBLIEK (54) VORRICHTUNG ZUM BESTIMMEN VON PARTIKELNGRÖSSEN DUITSLAND (DE) (47) 19.08.2015 (72) Weyrauch, Kerstin te 14089 BERLIN, BONDSREPUBLIEK (73) Baumer Optronic GmbH te 01454 DUITSLAND (DE) RADEBERG, BONDSREPUBLIEK Debel, Karsten te 22941 DUITSLAND (DE) BARGTEHEIDE, BONDSREPUBLIEK (72) IHLEFELD, Joachim te 01067 DUITSLAND (DE) DRESDEN, BONDSREPUBLIEK Dittmer, Thomas te 14129 DUITSLAND (DE) BERLIN, BONDSREPUBLIEK TARRAF, Amer te CH-8280 DUITSLAND (DE) KREUZLINGEN, Zwitserland (CH) (51) G01N 11/04 (51) G01N 33/49 (11) EP2347241 G01N 15/04 (21) EP09752210.6 (11) EP2092293

(22) 11.03.2010

(22) 15.10.2009

(21) EP07812664.6

(31) 202009006583 U

(31) 0805718

(22) 06.07.2007

(32) 06.05.2009

(32) 15.10.2008

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Frankrijk

(54) Einweg-Knorpelschneider

(54) DISPOSITIF ET PROCEDE DE MESURE DE LA VISCOSITE D'UN FLUIDE

(31) 822672 P 911362 P 772692

(51) G01N 1/06 A61F 11/00 A61B 19/00 A61B 17/00 (11) EP2249139

(47) 19.08.2015

(73) Heinz Kurz GmbH Medizintechnik (47) 19.08.2015 te 72144 DUSSLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Centre National de la Recherche (DE) Scientifique te 75016 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Steinhardt, Uwe te 72145 HIRRLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kurz, Heinz te 72144 DUSSLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G02B 21/34 G01N 1/28 B01L 9/00 B01L 3/00 (11) EP2327975 (21) EP10184388.6 (22) 22.01.1998 (31) 797026 (32) 07.02.1997 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Carrier holder for laser capture microdissection analysis (47) 19.08.2015 (73) Life Technologies Corporation te

(72) AURADOU, Harold Roland Bernard te 91120 PALAISEAU, Frankrijk (FR) HULIN, Jean-Pierre François te F94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, Frankrijk (FR) SEMIN, Benoît Bernard Joseph te F-57320 VAUDRECHING, Frankrijk (FR) (51) G01N G01N G01N G01N G01N G01N

15/14 15/06 15/00 1/38 1/24 1/22

(11) EP1467194 (21) EP03405248.0

(32) 17.08.2006 12.04.2007 02.07.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) BLOOD PROCESSING APPARATUS WITH ROBUST OUTFLOW PROCESS CONTROL (47) 19.08.2015 (73) Terumo BCT, Inc. te LAKEWOOD, CO 80215, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) LINDNER, John R. te MORRISON, CO 80465, Verenigde Staten van Amerika (US) KOLENBRANDER, Jeremy te BRIGHTON, COLORADO 80602, Verenigde Staten van Amerika (US) SWEAT, William te LAKEWOOD, CO 80228, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 11.04.2003

(51) G01N 15/06

(54) Verfahren und Vorrichtung zur Detektion, Charakterisierung und/oder Elimination von

(21) EP13004642.8

(11) EP2743671 (22) 25.09.2013

Nummer 01/15

149

1 januari 2015

(31) 102012024258

(11) EP1879018

(32) 12.12.2012

(21) EP06117020.5

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 12.07.2006

(54) Sensor und Messanordnung zur Erfassung der Partikelkonzentration in einem Abgasstrom

(54) Analysesystem und Verfahren zur (72) Schyrr, Bastien te 1814 LA TOURAnalyse einer Probe auf einem DE-PEILZ, Zwitserland (CH) analytischen Testelement Pasche, Stéphanie te 2000 (47) 19.08.2015 NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH) Voirin, Guy te 1796 (73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 COURGEVAUX, Zwitserland (CH) BASEL, Zwitserland (CH) Roche Diagnostics GmbH te (51) H01L 29/788 68305 MANNHEIM, H01L 29/78 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND H01L 27/115 (DE) G01N 27/414 (72) Roesicke, Bernd te 68305 (11) EP2589065 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK (21) EP11804218.3 DUITSLAND (DE) (22) 30.06.2011 Kalveram, Stefan te 68519 VIERNHEIM, BONDSREPUBLIEK (31) 361403 P DUITSLAND (DE) (32) 03.07.2010 Wehowski, Frederic te 68766 HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK (33) Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (54) CHEMICALLY SENSITIVE SENSOR Götz, Michael te 64385 WITH LIGHTLY DOPED DRAINS REICHELSHEIM, (47) 19.08.2015 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Life Technologies Corporation te (DE) CARLSBAD, CA 92008, Verenigde (51) G01N 33/58 Staten van Amerika (US) G01N 21/64 (72) FIFE, Keith, Glen te PALO ALTO, (11) EP2165185 CALIFORNIA 94306, Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP08771583.5

(47) 19.08.2015 (73) MAN Truck & Bus AG te 80995 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Kalaß, Rainer te 91189 ROHR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01N 15/08 (11) EP1517130 (21) EP04104197.1 (22) 02.09.2004 (31) 10343417 (32) 19.09.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Messung der Permeabilität eines umlaufenden Bandes (47) 19.08.2015 (73) Voith Patent GmbH te 89522 HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ULFERT, Wolfgang te 88069, TETTNANG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PFIFFERLING, Ralf te 89547, GERSTETTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ISCHDONAT, Thomas te 89429, BACHHAGEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MUENCH, Rudolf te 89551, KOENIGSBRONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SOLLINGER, Michael te 70184, STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01N 15/14 (11) EP2439511 (21) EP10783244.6 (22) 17.05.2010 (31) 2009134212 (32) 03.06.2009 (33) Japan (54) FLOW TYPE PARTICLE IMAGE ANALYSIS METHOD AND DEVICE (47) 19.08.2015

(22) 20.06.2008 (31) 946281 P 990485 P (32) 26.06.2007 27.11.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(51) G01N G01N G01N G01N G01N

29/38 29/265 29/22 29/11 29/06

(11) EP1952137 (21) EP06827697.1

(54) CONTROLLED MODIFICATION OF SEMICONDUCTOR NANOCRYSTALS

(22) 10.11.2006

(47) 19.08.2015

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Massachusetts Institute of Technology te CAMBRIDGE, MA 02139-4307, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) TING, Alice te ALLSTON, MA 02134, Verenigde Staten van Amerika (US) BAWENDI, Moungi te CAMBRIDGE, MA 02138, Verenigde Staten van Amerika (US) HOWARTH, Mark te OXFORD, OX2 6BD, GROOT BRITTANNIË (GB) LIU, Wenhao te CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Hitachi High-Technologies Corporation te TOKYO 105-8717, (51) G01N 21/78 Japan (JP) G01N 21/77 A61B 5/00 (72) MANRI Chihiro te CHIYODA-KU, TOKYO 100-8220, Japan (JP) (11) EP2565630 OOWADA Norio te HITACHINAKA(21) EP11179927.6 SHI IBARAKI 312-8504, Japan (JP) MITSUYAMA Satoshi te CHIYODA- (22) 02.09.2011 KU, TOKYO 100-8220, Japan (JP) (54) Dye-doped gelatin-coated optical fibers for in situ monitoring of (51) G01N 21/84 protease activity in wounds G01N 21/47 G01N 21/01

(73) CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA te 2002 NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)

(47) 19.08.2015

(31) 271529 (32) 10.11.2005 (54) SYSTEM AND METHOD FOR ULTRASONICALLY DETECTING DISCONTINUOUS FIBERS IN COMPOSITE LAMINATES (47) 19.08.2015 (73) THE BOEING COMPANY te CHICAGO, IL 60606-2016, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) VACCARO, Christopher, M. te O'FALLON, MO 63366, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01N 33/08 (11) EP2757370 (21) EP13151701.3 (22) 17.01.2013 (54) Means and methods for classifying eggs (47) 19.08.2015 (73) Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO te 2595 DA 'SGRAVENHAGE

Nummer 01/15 (72) van Veen, Jacobus Johannes Frederik te 2628 VK DELFT Bobeldijk-Pastorova, Ivana te 2628 VK DELFT (51) G01N 33/18 G01M 15/10 (11) EP2533029 (21) EP12167611.8 (22) 11.05.2012

150 DIAMOND, Steven te SOMERVILLE, MASSACHUSETTS 02143, Verenigde Staten van Amerika (US) WILLIAMS, Richard te ANDOVER, MA 01810, Verenigde Staten van Amerika (US) IYENGAR, Sridhar te SALEM, NH 03079, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 8632011

(51) G01N 33/50

(32) 10.06.2011

(11) EP1616177

(33) Oostenrijk

(21) EP04759327.2

(54) Verfahren und Vorrichtung zur Analyse des Abgases von Brennkraftmaschinen

(22) 08.04.2004

(47) 19.08.2015

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) AVL List GmbH te 8020 GRAZ, Oostenrijk (AT) (72) Schimpl, Thomas te 8430 LEIBNITZ, Oostenrijk (AT) Unger, Manuel te 8510 STAINZ, Oostenrijk (AT) Pointner, Volker te 8010 GRAZ, Oostenrijk (AT) (11) EP2341340 (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(32) 11.04.2003 (54) NOVEL APPROACH TO MOLECULAR DIAGNOSIS OF HUMAN PAPILLOMA VIRUSRELATED DISEASES

(33) GROOT BRITTANNIË (54) DETECTION OF NICOTINE METABOLITES (47) 19.08.2015 (73) GFC Diagnostics Ltd. te UPPER HEYFORD BICESTER, OXON OXFORDSHIRE OX25 5HD, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) KNILL, Charles, John te WORCESTERSHIRE WR15 8SG, GROOT BRITTANNIË (GB) KENNEDY, John, Frederick te WORCESTERSHIRE WR15 8SG, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) G01N 33/92 G01N 33/68 G01N 33/53 C07K 14/47 (11) EP1941274 (21) EP06791942.3 (22) 08.09.2006

(47) 19.08.2015

(31) 05019668

(73) QIAGEN Gaithersburg, Inc. te GAITHERSBURG, MD 20878, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 09.09.2005 (33) Europees Octrooi Bureau

(54) METHOD FOR PREDICTING THE PROGRESSION OF CHRONIC (72) WILLIAMS, Inna, R. te ROCKVILLE, KIDNEY DISEASE BY MEASURING MD 20850, Verenigde Staten van EP10016230.4 APOLIPOPROTEIN A-IV Amerika (US) 31.12.2010 (47) 19.08.2015 LORINCZ, Attila, T. te NORTH 202009017711 U POTOMAC, MD 20878, Verenigde (73) Medizinische Universität Innsbruck te 6020 INNSBRUCK, Staten van Amerika (US) 31.12.2009 Oostenrijk (AT) O'HARA, Aisling te ENCINITAS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND CALIFORNIA 92024, Verenigde (72) KRONENBERG, Florian te A-6020 Vorrichtung zur Messung von Staten van Amerika (US) INNSBRUCK, Oostenrijk (AT) Ölzustandsänderungen (51) G01N 33/50 (51) G01N 33/70 19.08.2015 G01N 33/68 (11) EP2344880 Vogt, Joachim te 89079 ULMG01N 33/53 UNTERWEILER, BONDSREPUBLIEK (21) EP09736317.0 G01N 33/493 DUITSLAND (DE) (22) 21.09.2009 (11) EP2442106 Kalunka, Daniel te 73760 (31) 194076 P OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK (21) EP10785955.5 (32) 24.09.2008 DUITSLAND (DE) (22) 09.06.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Vogt, Joachim te 89079 ULM(31) 2009139188 UNTERWEILER, BONDSREPUBLIEK (54) METHODS FOR IDENTIFYING (32) 10.06.2009 DUITSLAND (DE) STEM CELLS BY DETECTING Kalunka, Daniel te 73760 (33) Japan FLUORESCENCE OF CELLS AND OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK SYNCYTIA (54) METHOD FOR TEST ON DIABETIC DUITSLAND (DE) NEPHROPATHY (47) 19.08.2015 G01N 33/487 (47) 19.08.2015 (73) Massachusetts Institute of G01N 27/327 Technology te CAMBRIDGE, MA (73) Hara, Masanori te NIIGATA 95002139, Verenigde Staten van EP1869453 2041, Japan (JP) Amerika (US) Niigata University te NIIGATA EP06727948.9 950-2181, Japan (JP) (72) GOSTJEVA, Elena, V. te 15.04.2006 Juntendo Educational Foundation WINCHESTER, MA 01890, 907813 te TOKYO 113-8421, Japan (JP) Verenigde Staten van Amerika DENKA SEIKEN CO., LTD. te (US) 15.04.2005 TOKYO 103-0025, Japan (JP) THILLY, William, G. te Verenigde Staten van Amerika WINCHESTER, MA 01890, (72) HARA, Masanori te NIIGATA-SHI DETERMINATION OF PARTIAL FILL Verenigde Staten van Amerika NIIGATA 950-2041, Japan (JP) IN ELECTROCHEMICAL STRIPS (US) SAITO, Akihiko te NIIGATA-SHI 19.08.2015 NIIGATA 951-8510, Japan (JP) (51) G01N 33/52 TOMINO, Yasuhiko te TOKYO 113Agamatrix, Inc. te SALEM, NH (11) EP2569629 8421, Japan (JP) 03079, Verenigde Staten van (21) EP11725947.3 ASANUMA, Katsuhiko te TOKYO Amerika (US) 113-8421, Japan (JP) (22) 13.05.2011 HARDING, Ian te WELLS KUROSAWA, Hiroyuki te GOSENSOMERSET BA5 2TP, GROOT (31) 201008039 SHI NIIGATA 959-1695, Japan (JP) BRITTANNIË (GB) (32) 13.05.2010 OGASAWARA, Shinya te GOSEN-

(51) G01N 33/28 (21)

(31) 411830

1 januari 2015

Nummer 01/15

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33)

151

SHI NIIGATA 959-1695, Japan (JP) (33) Verenigde Staten van Amerika HIRAYAMA,Yoshiaki te GOSEN-SHI Verenigde Staten van Amerika NIIGATA 959-1695, Japan (JP) (54) LATERAL FLOW AND FLOWTHROUGH BIOASSAY BASED ON G01N 33/68 PATTERNED POROUS MEDIA, G01N 33/53 METHODS OF MAKING SAME, EP2635908 AND METHODS OF USING SAME EP11838928.7 (47) 19.08.2015 05.11.2011 (73) President and Fellows of Harvard 410430 P College te CAMBRIDGE, MA 02138, Verenigde Staten van 05.11.2010 Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika

(72) WHITESIDES, George M. te NEWTON, MA 02458, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 19.08.2015 PHILLIPS, Scott T. te CAMBRIDGE, MA 02138, Verenigde Staten van (73) University of Medicine and Amerika (US) Dentistry of New Jersey te MARTINEZ, Andres W. te SOMERSET, NJ 08873, Verenigde CAMBRIDGE, MA 02138, Staten van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika (72) WEISLEDER, Noah te ELIZABETH, (US) NJ 07202, Verenigde Staten van BUTTE, Manish J. te STANFORD, Amerika (US) CALIFORNIA 94305, Verenigde MA, Jianjie te BELLE MEAD, NJ Staten van Amerika (US) 08502, Verenigde Staten van WONG, Amy te SARATOGA, CA Amerika (US) 95070, Verenigde Staten van (51) G01N 35/10 Amerika (US) G01N 33/542 THOMAS, Samuel te QUINCY, MA 02171, Verenigde Staten van (11) EP2383574 Amerika (US) (21) EP11175305.9 SINDI, Hayat te CAMBRIDGE CB3 (22) 15.11.2007 8SX, GROOT BRITTANNIË (GB) VELLA, Sarah Jane te WINDSOR, (31) 560599 ONTARIO, Canada (CA) (32) 16.11.2006 CARRILHO, Emanuel te (33) Verenigde Staten van Amerika CHESTNUT HILL, MA 02467, Verenigde Staten van Amerika (54) Sequential analysis of biological (US) samples MIRICA, Katherine A. te (47) 19.08.2015 CAMBRIDGE, MA 02138, (73) General Electric Company te Verenigde Staten van Amerika SCHENECTADY, NY 12345, (US) Verenigde Staten van Amerika LIU, Yanyan te CAMBRIDGE, MA (US) 02138, Verenigde Staten van (72) Filkins, Robert, John te Amerika (US) NISKAYUNA, NY NEW YORK (51) G01N 33/569 12309, Verenigde Staten van G01N 33/543 Amerika (US) G01N 33/531 Montalto, Michael, Christopher te (11) EP1970706 BRIELLE, NJ NEW JERSEY 08760, Verenigde Staten van Amerika (21) EP06834659.2 (US) (22) 14.12.2006 Sood, Anup te CLIFTON PARK, NY (31) 2005360984 NEW YORK 12065, Verenigde Staten van Amerika (US) (32) 14.12.2005 Gerdes, Michael, J te ALBANY, NY (33) Japan NEW YORK 12209, Verenigde (54) IMMUNOCHROMATOGRAPHY Staten van Amerika (US) DETECTION OF MULTIDRUGSeel, Maximilian, Lewis te RESISTANT STAPHYLOCOCCUS BOSTON, MA MASSACHUSETTS AND DIAGNOSTIC KIT 02163, Verenigde Staten van (54) SERUM MG53 AS A DIAGNOSTIC MARKER FOR TISSUE INJURY

Amerika (US)

(51) G01N 33/558 (11) EP2076775 (21) EP07844420.5

(47) 19.08.2015 (73) DENKA SEIKEN CO., LTD. te CHUO-KU, TOKYO 103-8338, Japan (JP)

(22) 18.10.2007

(72) ITO, Hiromi te GOSEN-SHI, NIIGATA 959-1834, Japan (JP)

(31) 852751 P 914252 P

(51) G01N 33/569

(32) 18.10.2006 26.04.2007

(21) EP12722545.6

(11) EP2705368

1 januari 2015 (22) 27.04.2012 (31) 1153741 (32) 02.05.2011 (33) Frankrijk (54) UTILISATION DE EF-1 ET DE SES HOMOLOGUES, POUR DETECTER UNE PROTEINE RETROVIRALE P24 OU UN HOMOLOGUE DE CELLE-CI (47) 19.08.2015 (73) Apex Biosolutions te 25000 BESANCON, Frankrijk (FR) L'Universite De Franche Comte te 25030 BESANCON, Frankrijk (FR) (72) HERBEIN, Georges te F-25320 MONTFERRAND LE CHATEAU, Frankrijk (FR) MOROT-BIZOT, Stéphanie te F70190 SORANS LES BREUREY, Frankrijk (FR) (51) G01N 33/574 C12Q 1/68 C12N 15/10 (11) EP2227693 (21) EP08855868.9 (22) 25.11.2008 (31) 991487 P (32) 30.11.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) TLE3 AS A MARKER FOR CHEMOTHERAPY (47) 19.08.2015 (73) Clarient Diagnostic Services, Inc. te ALISO VIEJO, CA 92656, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) RING, Brian, Z. te FOSTER CITY, CA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) ROSS, Douglas, T. te BURLINGAME, CA 94010, Verenigde Staten van Amerika (US) SEITZ, Robert, S. te HAMPTON COVE, AL 35763, Verenigde Staten van Amerika (US) BECK, Rodney, A. te HARVEST, AL 35749, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01N G01N G01N C12Q

33/58 33/573 33/542 1/48

(11) EP2598886 (21) EP11738203.6 (22) 25.07.2011 (31) 10170957 (32) 27.07.2010 (33) Europees Octrooi Bureau (54) METHOD FOR THE IDENTIFICATION OF CATECHOL OMETHYLTRANSFERASE MODULATORS (47) 19.08.2015 (73) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070 BASEL, Zwitserland (CH)

Nummer 01/15

152

(72) ENDERLE, Thilo te 79618 RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROTH, Doris te 4123 ALLSCHWIL, Zwitserland (CH) (72) (51) G01N 33/68 (11) EP1740954 (21) EP05733039.1 (22) 06.04.2005 (31) 560530 P 654020 P (32) 07.04.2004 17.02.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) MASS SPECTROMETRY OF ANTIBODY CONJUGATES (47) 19.08.2015 (73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080-4990, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KADKHODAYAN, Miryam te CARLSBAD, CA 92011, Verenigde Staten van Amerika (US) MANN, Emily te RICHLAND, MI 49083, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01N 33/68 C07K 14/705 (11) EP1853628 (21) EP06758154.6 (22) 17.02.2006 (31) 654019 P (32) 17.02.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca te 08035 BARCELONA, Spanje (ES) CURDT, Ingo te 65239 HOCHHEIM AM MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BLINCKO, Stuart te 65207 WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DHEIN, Jens te 65462 GINSHEIM GUSTAVSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DEVANARAYAN, Viswanath te SOUDERTON, PA 18964, Verenigde Staten van Amerika (US) MONTANER VILLALONGA, Joan te 08037 BARCELONA, Spanje (ES)

(72) MCCORMACK, Kenneth, John te RALEIGH, NC 27614, Verenigde Staten van Amerika (US) RAJ, Christopher, Dinesh te SAN DIEGO, CA 92122, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01N 33/68 (11) EP2598887 (21) EP11738220.0 (22) 28.07.2011 (31) 10007854 (32) 28.07.2010 (33) Europees Octrooi Bureau (54) METHOD FOR DETECTION OF ISCHEMIC STROKES (47) 19.08.2015

(31) 2009046588 (32) 27.02.2009 (33) Japan (54) REAGENT PREPARATION EQUIPMENT AND SPECIMEN PROCESSING SYSTEM (47) 19.08.2015 (73) Sysmex Corporation te KOBE-SHI, HYOGO 651-0073, Japan (JP) (72) ASAHARA, Tomoyuki te KOBE-SHI, HYOGO 651-0073, Japan (JP) OOKUBO, Kouichi te KOBE-SHI, HYOGO 651-0073, Japan (JP) NAKANISHI, Noriyuki te KOBE-SHI, HYOGO 651-0073, Japan (JP) (51) G01N 35/00 G01N 1/31 (11) EP2478378

(51) G01N 33/94

(21) EP10774118.3

(11) EP2223106

(22) 13.09.2010

(21) EP08858117.8

(31) 102009041140

(22) 05.12.2008

(32) 14.09.2009

(31) 0723951

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 07.12.2007

(54) OBJEKTTRÄGERHALTER

(33) GROOT BRITTANNIË

(47) 19.08.2015

(54) EMBRYO IMPLANTATION

(73) DCS Innovative Diagnostik Systeme Dr. Christian Sartori GmbH & Co. KG te 22397 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 19.08.2015 (73) University Of Leicester te LEICESTER LEICESTERSHIRE LE1 7RH, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) KONJE, Justin te LEICESTER, LEICESTERSHIRE LE2 7LX, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) STRATMANN, Rembert te 22399 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) G01N 35/10 G01N 35/00 G01N 1/38

(51) G01P 15/097 G01L 9/00 G01C 19/5776 G01C 19/5642 G01C 19/5635 G01C 19/5607

(54) SODIUM CHANNEL PROTEIN TYPE (11) EP1959258 IIII ALPHA-SUBUNIT SPLICE (21) EP08002858.2 VARIANT (22) 15.02.2008 (47) 19.08.2015 (73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated te BOSTON, MA 02210, Verenigde Staten van Amerika (US)

1 januari 2015

(11) EP2544011

(31) 2007037309

(21) EP12174576.4

(32) 19.02.2007

(22) 02.07.2012

(33) Japan

(31) 1102157

(32) 08.07.2011 (54) Automatic analyzer and the analyzing method using the same (33) Frankrijk (47) 19.08.2015 (54) Micro-systeme vibrant a boucle de controle automatique de gain, (73) Hitachi High-Technologies a controle integre du facteur de Corporation te TOKYO 105-8717, qualite Japan (JP) (72) Kambara, Katsuhiro te HITACHINAKA-SHI IBARAKI 3128504, Japan (JP) Watari, Shigenori te HITACHINAKA-SHI IBARAKI 3128504, Japan (JP) Sugiyama, Hidetoshi te HITACHINAKA-SHI IBARAKI 3128504, Japan (JP) (51) G01N 35/10 G01N 35/02 G01N 35/00

(73) Abbott GmbH & Co. KG te 65205 (11) EP2402763 WIESBADEN-DELKENHEIM, (21) EP10746316.8 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 26.02.2010 (DE)

(47) 19.08.2015 (73) Thales te 92400 COURBEVOIE, Frankrijk (FR) (72) Quer, Régis te 07130 SAINT PERAY, Frankrijk (FR) Simoens, Sébastien te 69008 LYON, Frankrijk (FR) Lefort, Pierre-Olivier te 26000 VALENCE, Frankrijk (FR) (51) G01R G01R G01R G01R G01R G01R

33/09 33/07 33/04 33/025 31/02 15/20

Nummer 01/15 (11) EP2682764 (21) EP13174935.0 (22) 03.07.2013 (31) 12175456 (32) 06.07.2012 (33) Europees Octrooi Bureau

153 (51) G06F 11/22 G01R 31/3177 G01R 31/28 (21) EP11824099.3 (22) 08.09.2011

(51) G01R 31/40

(31) 877846

(11) EP2157437

(11) EP2614380

(54) INTEGRATED CIRCUIT WITH PROGRAMMABLE LOGIC ANALYZER, ENHANCED ANALYZING AND DEBUGGING CAPABILITIES AND METHOD

(72) Popovic, Radivoje te 6300 ZUG, Zwitserland (CH) Dimitrijevic, Sasa te 18251 (47) 19.08.2015 MRAMOR, NIS, Servië (RS) Blagojevic, Marjan te 18000 NIS, (73) Lexmark International, Inc. te Servië (RS) LEXINGTON, KY 40550, Verenigde Walker, Ian James te WOODSIDE, Staten van Amerika (US) CA CALIFORNIA 94062, Verenigde (72) BAILEY, James, Ray te Staten van Amerika (US) GEORGETOWN, KY 40324, Law, Karron Louis te CHENEY, WA Verenigde Staten van Amerika WASHINGTON 99004, Verenigde (US) Staten van Amerika (US) CASE, Christopher, Wilson te GEORGETOWN, KY 40324, (51) G01R 33/032 Verenigde Staten van Amerika G01R 19/15 (US) G01R 19/00 SHARPE, James, Patrick te G01R 15/24 LEXINGTON, KY 40511, Verenigde (11) EP2729819 Staten van Amerika (US) (21) EP12751602.9 (51) G01R 31/319 (22) 04.07.2012 G01R 31/3183 (31) 2011149012 G01R 31/28 (32) 05.07.2011 (11) EP2404181 (33) Japan

(21) EP10762065.0

(54) CURRENT SENSOR

(22) 16.03.2010

(47) 19.08.2015

(31) 168034 P

(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP)

(32) 09.04.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika

(54) (72) SEO, Yusuke te AICHI-KEN 4718571, Japan (JP) KIKUCHI, Naoto te AICHI-KEN 4801192, Japan (JP) TAKAGI, Kenichi te AICHI-KEN (47) 480-1192, Japan (JP) (73) (51) G01R 19/25 (11) EP2359151 (21) EP09752717.0 (22) 31.10.2009 (31) 200801535 112834 P

TOKYO 105-8001, Japan (JP) (72) Morita, Tomokazu te TOKYO, 1058001, Japan (JP) Hoshino, Masayuki te TOKYO, 105-8001, Japan (JP)

(54) Current transducer for measuring (32) 08.09.2010 an electrical current (33) Verenigde Staten van Amerika (47) 19.08.2015 (73) Senis AG te 6300 ZUG, Zwitserland (CH)

1 januari 2015

(21) EP08014666.5 (22) 19.08.2008 (54) Verfahren zur Messung eines Stroms, insbesondere durch eine Erdungsvorrichtung (47) 19.08.2015 (73) SMA Solar Technology AG te 34266 NIESTETAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Müller, Burkard, Dipl.-Ing. te 34123 KASSEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01V 3/08 G01R 33/02 G01D 5/244 G01D 18/00 (11) EP1348106 (21) EP01977927.1 (22) 09.10.2001 (31) 259833 P 859093 (32) 04.01.2001 16.05.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) DETECTION OF PASSING MAGNETIC ARTICLES WHILE ADAPTING THE DETECTION THRESHOLD

AUTOMATED TEST EQUIPMENT EMPLOYING TEST SIGNAL TRANSMISSION CHANNEL WITH EMBEDDED SERIES ISOLATION RESISTORS

(47) 19.08.2015

19.08.2015

(72) FORREST, Glenn, A. te NOTTINGHAM, NH 03290, Verenigde Staten van Amerika (US) SCHELLER, P., Karl te BOW, NH 03304, Verenigde Staten van Amerika (US)

Teradyne, Inc. te NORTH READING, MA 01864, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) JOHNSON, Gerald, H. te ANDOVER, MINNESOTA 553044564, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Allegro Microsystems, LLC te WORCESTER, MA 01615-0036, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 07.11.2008 10.11.2008

(51) G01R 31/36

(33) Denemarken Verenigde Staten van Amerika

(21) EP14153425.5

(51) G01R G01R G01R G01R G01R

(54) GRID MONITORING SYSTEM AND RELATED METHOD

(22) 31.01.2014

(11) EP2682763

(31) 2013019808

(21) EP13174934.3

(32) 04.02.2013

(22) 03.07.2013

(33) Japan

(31) 12175456

(47) 19.08.2015

(11) EP2762908

(73) Vestas Wind Systems A/S te 8200 (54) Battery cell performance AARHUS N, Denemarken (DK) estimation method and battery (72) RODRIGUEZ, Pedro te ES-08222 cell performance estimation TERRASSA-BARCELONA, Spanje apparatus (ES) (47) 19.08.2015 TEODORESCU, Remus te DK-9000 AALBORG, Denemarken (DK) (73) Kabushiki Kaisha Toshiba te

33/09 33/07 33/04 31/02 15/20

(32) 06.07.2012 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Magnetic transducer and current transducer for measuring an electrical current (47) 19.08.2015

Nummer 01/15

154

1 januari 2015

(73) Senis AG te 6300 ZUG, Zwitserland (CH)

(21) EP11748365.1

(22) 27.04.2009

(72) Popovic, Radivoje te 6300 ZUG, Zwitserland (CH) Dimitrijevic, Sasa te 18251 MRAMOR, NIS, Servië (RS) Blagojevic, Marjan te 18000 NIS, Servië (RS) Law, Karron Louis te CHENEY, WA WASHINGTON 99004, Verenigde Staten van Amerika (US) Walker, Ian James te WOODSIDE, CA CALIFORNIA 94062, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 23.08.2011

(31) 102008021701

(31) 10192238 377671 P

(32) 28.04.2008

(32) 23.11.2010 27.08.2010

(54) Verfahren und Vorrichtung zur wahrscheinlichsten Distanzabschätzung zwischen Gegenständen

(51) H01L 43/06 G01R 33/07 (11) EP2741095 (21) EP14150252.6 (22) 28.03.2007 (31) 2006111100 (32) 13.04.2006 (33) Japan (54) Magnetic sensor and method for fabricating the same (47) 19.08.2015 (73) Asahi Kasei EMD Corporation te TOKYO 160-0023, Japan (JP) (72) Kataoka, Makoto te TOKYO 1018101, Japan (JP) Kakuta, Katsumi te TOKYO 1018101, Japan (JP) Yamagata, Yo te TOKYO 1018101, Japan (JP) Kanayama, Yuichi te TOKYO 1018101, Japan (JP) (51) G01R 33/62 G01R 33/60 G01R 33/56 G01R 33/485 G01R 33/48 A61K 49/20 A61B 5/055 (11) EP2494918 (21) EP10826890.5 (22) 29.10.2010 (31) 256059 P (32) 29.10.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD FOR DETECTING ENDOGENOUS BIOMOLECULES (47) 19.08.2015 (73) Kyushu University, National University Corporation te FUKUOKA-SHI, FUKUOKA 8128581, Japan (JP)

(33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika (54) APPARATUS AND METHOD FOR RESOLVING AMBIGUITY FROM A DIRECTION OF ARRIVAL ESTIMATE (47) 19.08.2015 (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KALLINGER, Markus te 91058 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DEL GALDO, Giovanni te 90562 HEROLDSBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KÜCH, Fabian te 91054 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) THIERGART, Oliver te 90762 FÜRTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MAHNE, Dirk te 90403 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KUNTZ, Achim te 91334 HEMHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHULTZ-AMLING, Richard te 90491 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01S 7/523 G01S 7/52 B06B 1/02 (11) EP2743725 (21) EP13196289.6 (22) 09.12.2013 (31) 12197214 (32) 14.12.2012 (33) Europees Octrooi Bureau

(11) EP2606371

(47) 19.08.2015 (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) RADUSCH, Ilja te 10178 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PONTOW, Jens te 10585 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G01S 15/93 G01S 15/46 (11) EP2592434 (21) EP12191379.2 (22) 06.11.2012 (31) 102011086025 (32) 09.11.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Verfahren zur Erkennung von Objekten im Umfeld eines Fahrzeugs (47) 19.08.2015 (73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Scheuerle, Thomas te 71711 MURR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H04N 5/30 G01S 17/89 (11) EP2775318 (21) EP14157705.6 (22) 04.03.2014 (31) 1351922 (32) 05.03.2013 (33) Frankrijk

(54) Ultraschallvorrichtung

(54) Procédé et système d'acquisition d'image

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) ELMOS Semiconductor AG te 44227 DORTMUND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES te 75015 PARIS, Frankrijk (FR)

(72) Friemann, Uwe te 44227 (72) UTSUMI, Hideo te FUKUOKA-SHI DORTMUND, BONDSREPUBLIEK FUKUOKA 812-8581, Japan (JP) DUITSLAND (DE) HYODO, Fuminori te FUKUOKAWang, Ling Jun te 44227 SHI FUKUOKA 812-8581, Japan DORTMUND, BONDSREPUBLIEK (JP) DUITSLAND (DE) ICHIKAWA, Kazuhiro te FUKUOKASHI FUKUOKA 812-8581, Japan (51) G01S 5/02 (JP) G01S 15/02 G01S 11/14 (51) H04R 3/00 G01S 3/802

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) Boukhayma, Assim te 38100 GRENOBLE, Frankrijk (FR) Dupret, Antoine te 91400 ORSAY, Frankrijk (FR) (51) G01V 1/24 (11) EP2291681 (21) EP09784605.9 (22) 15.06.2009

(11) EP2288932

(31) 0810977

(21) EP09738122.2

(32) 16.06.2008

Nummer 01/15

155

1 januari 2015

(33) GROOT BRITTANNIË

(33) Australië

(54) PHASE BASED SENSING

(54) MARINE SEISMIC SURVEYS

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) OptaSense Holdings Limited te HAMPSHIRE GU14 0LX, GROOT BRITTANNIË (GB)

(73) Fleming, Ronald Stephen te IVANHOE, VICTORIA 3079, Australië (AU)

(73) Sick AG te 79183 WALDKIRCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) CRICKMORE, Roger, Ian te DORCHESTER DORSET DT2 8XJ, GROOT BRITTANNIË (GB) DEFREITAS, Jolyon te DORCHESTER DORSET DT2 8XJ, GROOT BRITTANNIË (GB) NASH, Philip, John te GUILDFORD SURREY GU2 7YG, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) Fleming, Ronald Stephen te IVANHOE, VICTORIA 3079, Australië (AU)

(51) G01V 1/28 (11) EP2715405 (21) EP11744067.7 (22) 23.05.2011 (54) METHOD OF PROCESSING SEISMIC DATA BY PROVIDING SURFACE OFFSET COMMON IMAGE GATHERS (47) 19.08.2015 (73) Total SA te 92400 COURBEVOIE, Frankrijk (FR) (72) BAINA, Reda te F-64000 PAU, Frankrijk (FR) NICOLETIS, Laurence te F-64000 PAU, Frankrijk (FR) GIBOLI, Matteo te F-64000 PAU, Frankrijk (FR) (51) G01V 1/36 (11) EP2360495 (21) EP11151305.7 (22) 18.01.2011 (31) 657412 798594 (32) 20.01.2010 07.04.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) DIP-based corrections for data reconstruction in threedimensional surface-related multiple prediction (47) 19.08.2015 (73) PGS Geophysical AS te 0216 OSLO, Noorwegen (NO) (72) Aaron, Peter A. te KATY, TX 77494, Verenigde Staten van Amerika (US) van Borselen, Roald G. te 2251 RB VOORSCHOTEN Hegge, Robertus F. te 2288 AE RIJSWIJK Barnes, Simon R. te MORTIMER, BERKSHIRE RG7 3DW, GROOT BRITTANNIË (GB)

(51) G01V 1/46 (11) EP2419762 (21) EP10715066.6 (22) 16.04.2010 (31) 463802 170070 P (32) 11.05.2009 16.04.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM AND METHOD TO CREATE THREE-DIMENSIONAL IMAGES OF NON-LINEAR ACOUSTIC PROPERTIES IN A REGION REMOTE FROM A BOREHOLE (47) 19.08.2015 (73) Chevron U.S.A. Inc. te SAN RAMON, CA 94583, Verenigde Staten van Amerika (US) Los Alamos National Security LLC te LOS ALAMOS, NM 87544, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) JOHNSON, Paul, A. te SANTA FE NM 87506, Verenigde Staten van Amerika (US) VU, Cung te HOUSTON TX 77005, Verenigde Staten van Amerika (US) TEN CATE, James, A. te LOS ALAMOS, NM 87544, Verenigde Staten van Amerika (US) GUYER, Robert te SAN RAMON CALIFORNIA 94583-0806, Verenigde Staten van Amerika (US) LE BAS, Pierre-Yves te LOS ALAMOS NM 87544, Verenigde Staten van Amerika (US) NIHEI, Kurt, T. te OAKLAND CA 94618, Verenigde Staten van Amerika (US) SCHMITT, Denis, P. te SAN RAMON, CA 94583-0806, Verenigde Staten van Amerika (US) SKELT, Christopher te HOUSTON TX 77042, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G01V 8/12 (11) EP2520952

(51) G01V 1/38

(21) EP12163425.7

(11) EP1377849

(22) 05.04.2012

(21) EP02702168.2

(31) 102011050119

(22) 08.03.2002

(32) 05.05.2011

(31) PR364701

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 09.03.2001

(54) Optoelektronischer Sensor und

Verfahren zur Objektfeststellung

(72) Waslowski, Kai te 79312 EMMENDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Merettig, Gerhard te 79350 SEXAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hauske, Maximilian te 68165 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Fetzner, Angelika te 79131 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Opalko, Oliver te 76131 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G02B 6/00 F21Y 105/00 F21Y 101/02 (11) EP2711750 (21) EP13185768.2 (22) 24.09.2013 (31) 102012217293 (32) 25.09.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) LED-Leuchte mit Lichtleiterplatte (47) 19.08.2015 (73) Zumtobel Lighting GmbH te 6850 DORNBIRN, Oostenrijk (AT) (72) Spiegel, Michael te 6850 DORNBIRN, Oostenrijk (AT) Bechter, Wolfgang te 6952 HITTISAU, Oostenrijk (AT) (51) G02B 6/02 (11) EP2136227 (21) EP09162999.8 (22) 17.06.2009 (31) 73560 P 169920 (32) 18.06.2008 09.07.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) High temperature stable fiber grating sensor and method for producing same (47) 19.08.2015 (73) National Research Council of Canada te OTTAWA, ONTARIO K1A 0R6, Canada (CA) (72) Smelser, Christopher W. te OTTAWA ONTARIO K2P 0J3, Canada (CA) Mihailov, Stephen J. te KANATA ONTARIO K2T 1H3, Canada (CA) Grobnic, Dan te OTTAWA ONTARIO K2E 5S6, Canada (CA) Lu, Ping te OTTAWA ONTARIO K2W 1E4, Canada (CA) Walker, Robert B. te SPENCERVILLE ONTARIO K0E 1X0,

Nummer 01/15 Canada (CA) Cuglietta, Gino te KANATA ONTARIO K2L 4E2, Canada (CA) Ding, Huimin te NEPEAN ONTARIO K2G 6B9, Canada (CA) Dai, Xiaoli te OTTAWA ONTARIO K2V 1B1, Canada (CA) (51) H01S 3/067 G02B 6/255 G02B 6/245 G02B 6/036 (11) EP2380052 (21) EP09810741.0 (22) 18.12.2009 (31) 102008062848 (32) 23.12.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

156 (73) Abariscan GmbH te 85748 MUNICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) HASTINGS, Stephen te 81375 MUNICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G02B G02B G02B B64G

7/183 7/182 23/02 1/10

(11) EP2202553 (21) EP09178813.3 (22) 11.12.2009 (31) 0807006 (32) 12.12.2008 (33) Frankrijk

(54) Télescope spatial de haute (54) SPLEISSVERBINDUNG ZWISCHEN stabilité et à faible inertie ZWEI OPTISCHEN FASERN SOWIE (47) 19.08.2015 VERFAHREN ZUM HERSTELLEN (73) Thales te 92200 NEUILLY SUR EINER SOLCHEN SEINE, Frankrijk (FR) SPLEISSVERBINDUNG (72) Lasic, Thierry te 06210 (47) 19.08.2015 MANDELIEU, Frankrijk (FR) (73) JENOPTIK Laser GmbH te 07745 Douillet, Francis te 06550 LA JENA, BONDSREPUBLIEK ROQUETTE SUR SIAGNE, Frankrijk DUITSLAND (DE) (FR) TRUMPF Laser GmbH te 78713 Boban, David te 06550 LA SCHRAMBERG, BONDSREPUBLIEK ROQUETTE SUR SIAGNE, Frankrijk DUITSLAND (DE) (FR) (72) KUMKAR, Malte te 99425 Fer, Yann te 06210 MANDELIEU, WEIMAR, BONDSREPUBLIEK Frankrijk (FR) DUITSLAND (DE) KOZAK, Marcin, Michal te 07751 (51) G02B 26/10 G02B 17/06 ROTHENSTEIN - OT OELKNITZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (11) EP2488910 (DE) (21) EP10710288.1 GUSEMANN, Ulrich te 07745 (22) 18.03.2010 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (31) 200901996 (51) H02G 3/08 G02B 6/44

(32) 15.10.2009

(11) EP2508928 (21) EP12174903.0

(54) COMPACT MULTISPECTRAL SCANNING SYSTEM

(22) 23.09.2008

(47) 19.08.2015

(33) Spanje

1 januari 2015 AND METHOD (47) 19.08.2015 (73) Idea Machine Development Design & Production Ltd. te 76705 REHOVOT, Israël (IL) (72) TURGEMAN, Shlomo te 75806 RISHON LE-TZION, Israël (IL) ANNER, Oded te 44246 KFAR SABA, Israël (IL) SHEFER, Eitan te 52366 RAMAT GAN, Israël (IL) LEVAV, Royi te 37835 AVIEL, Israël (IL) PARAN, Yael te 76800 MOSHAV BEIT OVED, Israël (IL) BRESTEL, Mordechai te 76205 REHOVOT, Israël (IL) EFROS, Alex te RISHON LETZION, Israël (IL) LIRON, Yuvalal te 62195 TELAVIV, Israël (IL) (51) G02B 27/01 (11) EP1922579 (21) EP06779625.0 (22) 05.09.2006 (31) 0518181 05270051 (32) 07.09.2005 07.09.2005 (33) GROOT BRITTANNIË Europees Octrooi Bureau (54) A PROJECTION DISPLAY WITH TWO PLATE-LIKE, CO-PLANAR WAVEGUIDES INCLUDING GRATINGS (47) 19.08.2015 (73) BAE Systems PLC te LONDON SW1Y 5AD, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) SIMMONDS, Michael te KENT ME1 2XX, GROOT BRITTANNIË (GB) VALERA, Mohmed te KENT ME1 2XX, GROOT BRITTANNIË (GB)

(51) (73) Alfa Imaging S.A. te 28006 (54) Enclosure for MADRID, Spanje (ES) telecommunications cables, with removable organizer (72) CALLEJERO ANDRES, Carlos te E- (11) 28006 MADRID, Spanje (ES) (47) 19.08.2015 (21) (73) 3M Innovative Properties Company te SAINT PAUL, MN 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Corbille, Christophe te 44160 SAINT NICOLAS DE REDON, Frankrijk (FR) Drouard, Patrick te 44160 PONTCHATEAU, Frankrijk (FR) (51) G02B 7/182 G02B 7/00 G02B 26/08 (11) EP2721439 (21) EP11726763.3 (22) 17.06.2011

(51) G02B G02B G02B G02B G02B

7/00 21/36 21/26 21/24 21/16

(11) EP2663890 (21) EP12719478.5 (22) 12.01.2012 (31) 201161431891 P 201161501283 P 201161433341 P (32) 12.01.2011 27.06.2011 17.01.2011

(54) POSITIONING APPARATUS AND SYSTEM FOR DIRECTING A BEAM

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.08.2015

(54) COMPACT MICROSCOPY SYSTEM

H04N 7/18 G06K 7/10 G02B 27/14 EP2863253 EP13189372.9

(22) 18.10.2013 (54) Vorrichtung zum Umlenken und zur Verbreiterung des Sichtbereichs (47) 19.08.2015 (73) SICK AG te 79183 WALDKIRCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Anselment, Christoph te 79183 WALDKIRCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Weber, Helmut te 79312 EMMENDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Aschenbrenner, Johannes te 79312 EMMENDINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 01/15 Roser, Christofer te 78098 TRIBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schnurr, Norbert te 79189 BAD KROZINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Strohmeier, Dirk te 79104 FREIBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G02C G02B G02B G02B

7/02 3/14 3/12 1/06

(11) EP2366124 (21) EP09803860.7 (22) 14.12.2009 (31) 0858559 (32) 15.12.2008 (33) Frankrijk

157 (72) WEEBER, Hendrik A. te NL-9728 NL GRONINGEN PIERS, Patricia Ann te NL-9717 JA GRONINGEN BANDHAUER, Mark, H. te ORANGE CA 92869, Verenigde Staten van Amerika (US) VAN DER MOOREN, Marrie H. te NL-9723 EN ENGELBERT ZHAO, Huawei te IRVINE, CALIFORNIA 92602, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 20.11.2013

(51) H04R 5/033 H04R 1/10 G02C 11/00

(51) G02F 1/17

(11) EP1828833 (21) EP05851915.8 (22) 18.11.2005 (31) 993217 22367

(54) ELEMENT OPTIQUE TRANSPARENT (32) 19.11.2004 COMPRENANT UN ENSEMBLE DE 22.12.2004 CELLULES. (33) Verenigde Staten van Amerika (47) 19.08.2015 Verenigde Staten van Amerika (73) Essilor International (Compagnie (54) Wireless interactive headset Générale d'Optique) te 94220 CHARENTON-LE-PONT, Frankrijk (47) 19.08.2015 (FR)

(72) BERTHELOT, Laurent te F-94220 CHARENTON-LE-PONT, Frankrijk (FR) (51) G02C 7/04 (11) EP1831750 (21) EP05808212.4 (22) 21.11.2005 (31) 629904 P (32) 22.11.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) A SERIES OF ASPHERICAL CONTACT LENSES (47) 19.08.2015 (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (72) YE, Ming te TX 76132, Verenigde Staten van Amerika (US) MCKENNEY, Curtis, Dean te GA 30097, Verenigde Staten van Amerika (US) MCNALLY, John te GA 30305, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G02C 7/06 G02C 7/04 A61F 2/16 (11) EP2364457 (21) EP09740311.7 (22) 20.10.2009 (31) 254710 (32) 20.10.2008

(73) OAKLEY, INC. te FOOTHILL RANCH, CALIFORNIA 92610, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) JANNARD, James, H. te EASTSOUND, WA 98245, Verenigde Staten van Amerika (US) REYES, Carlos te RANCHO SANTA MARGARITA, CA 92688, Verenigde Staten van Amerika (US) BADEN, Colin te IRVINE, CA 92620, Verenigde Staten van Amerika (US) BRUNS, Summer, Lane te ANNAPOLIS, MD 21401, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G02F 1/1333 (11) EP2336820 (21) EP10166183.3 (22) 16.06.2010 (31) 2009254702 (32) 06.11.2009 (33) Japan

(31) 201210507099 (32) 30.11.2012 (33) China (54) Transparent display (47) 19.08.2015 (73) BOE Technology Group Co., Ltd. te BEIJING 100015, China (CN) (72) Kashima, Miki te 100176 BEIJING, China (CN) (11) EP2530518 (21) EP11737052.8 (22) 26.01.2011 (31) 2010014200 (32) 26.01.2010 (33) Japan (54) LIGHT-DIFFUSING FILM (47) 19.08.2015 (73) Hitachi Chemical Company, Ltd. te CHIYODA-KU TOKYO 100-6606, Japan (JP) (72) NOMURA, Satoyuki te TSUKUBASHI IBARAKI 300- 4247, Japan (JP) MORISHITA, Yoshii te TSUKUBASHI IBARAKI 300- 4247, Japan (JP) TANAKA, Tooru te TSUKUBA-SHI IBARAKI 300- 4247, Japan (JP) (51) G03F 7/039 G03F 7/038 G03F 7/004 (11) EP2244126 (21) EP10006242.1 (22) 05.06.2009 (31) 2008181509 (32) 11.07.2008 (33) Japan (54) Patterning process (47) 19.08.2015 (73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te TOKYO 100-0004, Japan (JP) (72) Watanabe, Satoshi te JYOETSUSHI NIIGATA-KEN, Japan (JP) Tanaka, Akinobu te JYOETSU-SHI NIIGATA-KEN, Japan (JP) Watanabe, Takeru te JYOETSU-SHI NIIGATA-KEN, Japan (JP) Kinsho, Takeshi te JYOETSU-SHI NIIGATA-KEN, Japan (JP)

(54) Electronic device and flat display (51) G03F 7/004 module (11) EP2267532 (47) 19.08.2015

(73) Sony Mobile Communications AB (21) EP10166864.8 (22) 22.06.2010 te 221 88 LUND, Zweden (SE) (72) Kido, Nobuhiko te TOKYO, Japan (31) 219355 P (JP) (32) 22.06.2009

(51) G02F 1/137 G02F 1/1335 G02F 1/13 (54) MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS F21V 8/00 (47) 19.08.2015 A47F 11/06 (73) AMO Groningen B.V. te 9728 NX (11) EP2738598 GRONINGEN (21) EP13193653.6 (33) Verenigde Staten van Amerika

1 januari 2015

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Photoacid generators and photoresists comprising same (47) 19.08.2015 (73) Rohm and Haas Electronic Materials, LLC te MARLBOROUGH,

Nummer 01/15 MASSACHUSETTS 01752, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Li, Mingqi te MARLBOROUGH, MA 01752, Verenigde Staten van Amerika (US) Xu, Cheng-Bai te SOUTHBOROUGH, MA 01772, Verenigde Staten van Amerika (US) Aqad, Emad te SHREWSBURY, MA 01545, Verenigde Staten van Amerika (US) Liu, Cong te SHREWSBURY, MA 01545, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G03F 7/32 G03F 7/20 G03F 7/039 (11) EP2363749 (21) EP11156745.9 (22) 03.03.2011 (31) 339543 P (32) 05.03.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Methods of forming photolithographic patterns (47) 19.08.2015

158 (51) G03F 7/20 (11) EP2635937 (21) EP11788392.6 (22) 03.11.2011 (31) 410521 P 102010043498 (32) 05.11.2010 05.11.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 21.12.2007 (31) 2006347560 2007103901 2007117158 2007325915 (32) 25.12.2006 11.04.2007 26.04.2007 18.12.2007

(72) Wang, Can te 100176 BEIJING, China (CN) He, Xuan te 100176 BEIJING, China (CN) (51) G03G 5/082 G03G 5/08 G03G 5/043 (11) EP2282234 (21) EP09750526.7 (22) 12.05.2009

(33) Japan Japan Japan Japan

(31) 2008133042

(54) Pattern forming method (47) 19.08.2015 (73) Fujifilm Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP) (72) Tsubaki, Hideaki te SHIZUOKA, Japan (JP) Kanna, Shinichi te SHIZUOKA, Japan (JP)

(72) OHIRA, Jun te TOKYO 146-8501, Japan (JP) AOKI, Makoto te TOKYO 1468501, Japan (JP) HOSOI, Kazuto te TOKYO 1468501, Japan (JP) (51) G03G G03G G03G G03G

15/16 15/08 15/02 15/00

(11) EP2696245

(21) EP12767902.5 (54) PROJECTION OBJECTIVE OF A MICROLITHOGRAPHIC EXPOSURE (22) 26.03.2012 APPARATUS (31) 2011082218 (47) 19.08.2015 (32) 01.04.2011 (73) Carl Zeiss SMT GmbH te 73447 (33) Japan OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK (54) CONDUCTIVE MEMBER, PROCESS DUITSLAND (DE) CARTRIDGE, AND (72) ENKISCH, Hartmut te AALEN ELECTROPHOTOGRAPHIC DEVICE 73431, BONDSREPUBLIEK (47) 19.08.2015 DUITSLAND (DE) MUELLENDER, Stephan te 73432 (73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO AALEN, BONDSREPUBLIEK 146-8501, Japan (JP) DUITSLAND (DE) (72) TSURU, Seiji te TOKYO 146-8501, MANN, Hans-Juergen te 73447 Japan (JP) OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK YAMAUCHI, Kazuhiro te TOKYO DUITSLAND (DE) 146-8501, Japan (JP) FREIMANN, Rolf te 73431 AALEN, YAMADA, Satoru te TOKYO 146BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 8501, Japan (JP) (DE) MURANAKA, Norifumi te TOKYO

(73) Rohm and Haas Electronic Materials, LLC te MARLBOROUGH, (51) G03F 9/00 MASSACHUSETTS 01752, G03F 7/20 Verenigde Staten van Amerika (11) EP2735905 (US) (21) EP13193732.8 (72) Kang, Seokho te STURBRIDGE, MA 01518, Verenigde Staten van (22) 20.11.2013 (31) 201210477747 Amerika (US) Cutler, Charlotte te WALTHAM, (32) 21.11.2012 MA 02453, Verenigde Staten van (33) China Amerika (US) (54) Double-surface manufacturing (51) G03F 7/40 method and exposure apparatus G03F 7/32 (47) 19.08.2015 G03F 7/20 G03F 7/039 (73) BOE Technology Group Co., Ltd. te BEIJING 100015, China (CN) (11) EP2637062 (21) EP13170833.1

1 januari 2015

146-8501, Japan (JP) MURANAKA, Yuka te TOKYO 1468501, Japan (JP) (51) G04B 1/14 G04B 1/12 (11) EP2466393 (21) EP11187087.9 (22) 28.10.2011 (31) 21132010 (32) 17.12.2010 (33) Zwitserland (54) Ressort de barillet contenant un tel ressort (47) 19.08.2015 (73) Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A. te 2400 LE LOCLE, Zwitserland (CH) (72) Von GuntenN, Stéphane te 2035 CORCELLES, Zwitserland (CH) Humair, Lucas te 2022 BEVAIX, Zwitserland (CH) Gygax, Pierre te 2016 CORTAILLOD, Zwitserland (CH)

(32) 21.05.2008

(51) G05D 1/08 G05B 13/04

(33) Japan

(11) EP2419795

(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR FOR NEGATIVE ELECTRIFICATION, METHOD FOR IMAGE FORMATION, AND ELECTROPHOTOGRAPHIC APPARATUS

(21) EP10710254.3

(47) 19.08.2015 (73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO 146-8501, Japan (JP)

(22) 05.03.2010 (31) 102009002392 169507 P (32) 15.04.2009 15.04.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika

Nummer 01/15 (54) VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG VON LOKALEN BESCHLEUNIGUNGEN, DYNAMISCHEN LASTVERTEILUNGEN UND AERODYNAMISCHEN DATEN BEI EINEM LUFTFAHRZEUG (47) 19.08.2015 (73) Airbus Operations GmbH te 21129 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) KORDT, Michael te 22587 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) REIJERKERK, Marianne Jacoba te 85764 OBERSCHLEISSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G05B 19/423 B25J 9/16 B25J 9/00 B25J 13/08

159 (51) G05D 1/06 (11) EP2506108 (21) EP12162904.2 (22) 02.04.2012 (31) 201113078086 (32) 01.04.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Flight trajectory compensation system for airspeed variations (47) 19.08.2015 (73) The Boeing Company te CHICAGO, IL 60606-2016, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Krogh, Steven Barry te ISSAQUAH, WA WASHINGTON 98027, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G05D 16/20 G05D 16/16 F23N 1/00

1 januari 2015 (73) BlackBerry Limited te WATERLOO, ON N2K 0A7, Canada (CA) (72) Plestid, Trevor te OTTAWA, ONTARIO K2B 5Z4, Canada (CA) Prodanos, Dimitrios te OTTAWA, ONTARIO, K2P 0T5, Canada (CA) (51) G07C 5/08 G06F 3/14 G01C 21/36 B60R 16/02 (11) EP1706815 (21) EP04803214.8 (22) 22.11.2004 (31) 0303122 PCT/SE03/00183 (32) 20.11.2003 25.11.2003 (33) Zweden World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(11) EP2258521

(11) EP2047158

(21) EP09715917.2

(21) EP06796241.5

(54) Methods for interaction between a vehicle driver and a plurality of applications

(22) 24.02.2009

(22) 28.07.2006

(47) 19.08.2015

(54) A DEVICE FOR CONTROLLING THE (73) VOLVO TECHNOLOGY CORPORATION te S-405 08 DELIVERY OF A COMBUSTIBLE GÖTEBORG, Zweden (SE) GAS TO A BURNER APPARATUS (33) Japan (72) ENGSTRÖM, Johan te 416 57 (47) 19.08.2015 (54) CONTROL APPARATUS AND GÖTEBORG, Zweden (SE) CONTROL METHOD FOR A ROBOT (73) SIT S.P.A. te 35129 PADOVA, Italië LARSSON, Petter te 442 54 (IT) ARM, ROBOT, CONTROL YTTERBY, Zweden (SE) PROGRAM FOR A ROBOT ARM, (72) PAVIN, Federico te 36040 TORRI (51) H04M 1/725 AND ELECTRONIC INTEGRATED DI QUARTESOLO VI, Italië (IT) G06F 3/14 CIRCUIT FOR CONTROLLING A BENVENUTO, Michèle te 31021 G06F 3/0483 ROBOT ARM MOGLIANO VENETO TV, Italië (IT) (11) EP2074501 (47) 19.08.2015 (51) G05G 1/08 (21) EP07841803.5 (73) Panasonic Intellectual Property (11) EP2718779 Management Co., Ltd. te OSAKA (22) 04.09.2007 (21) EP12726098.2 540-6207, Japan (JP) (31) 469969 (22) 05.06.2012 (72) TSUSAKA, Yuko te OSAKA 540(32) 05.09.2006 (31) 102011103670 6207, Japan (JP) (33) Verenigde Staten van Amerika OKAZAKI, Yasunao te OSAKA 540- (32) 08.06.2011 6207, Japan (JP) (54) USER INTERFACE FOR A (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND WIRELESS DEVICE (51) G08G 5/00 (54) DRUCK- UND (47) 19.08.2015 G05D 1/10 DREHBETÄTIGBARES G05D 1/00 (73) QUALCOMM Incorporated te SAN BEDIENELEMENT DIEGO, CA 92121-1714, (11) EP2138921 (47) 19.08.2015 Verenigde Staten van Amerika (21) EP09163159.8 (73) Leopold Kostal GmbH & Co. KG te (US) (22) 18.06.2009 58513 LÜDENSCHEID, (72) TSENG, Tina te SUNNYVALE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 145349 CALIFORNIA 95112, Verenigde (DE) Staten van Amerika (US) (32) 24.06.2008 (72) BLÖINK, Sabrina te 58515 HAITANI, Rob te MENLO PARK, (33) Verenigde Staten van Amerika LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK CALIFORNIA 94025, Verenigde (54) Virtual or remote transponder DUITSLAND (DE) Staten van Amerika (US) RENISCH, Udo te 51688 (47) 19.08.2015 MEAD, Pamela te BERKELEY, WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK CALIFORNIA 94702, Verenigde (73) Honeywell International Inc. te DUITSLAND (DE) Staten van Amerika (US) MORRISTOWN, NJ 07962, (31) 2008047375 (32) 28.02.2008

Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Collette, Daniel Ross te MORRISTOWN, NJ 07962-2245, Verenigde Staten van Amerika (US) Fulton, Vaughn te MORRISTOWN, NJ 07962-2245, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) G06F 3/023 (11) EP1775655

(51) G06F 7/00 G06F 17/30

(21) EP05256395.4

(11) EP2191362

(22) 14.10.2005

(21) EP08832512.1

(54) Automatic language selection for (22) 19.09.2008 improving text accuracy (31) 973979 P (47) 19.08.2015 (32) 20.09.2007

Nummer 01/15

160

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 08.02.2013

(54) MANAGING DATA FLOWS IN GRAPH-BASED COMPUTATIONS

(33) Frankrijk

(47) 19.08.2015 (73) Ab Initio Technology LLC te LEXINGTON, MA 02421, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) STANFILL, Craig W. te LINCOLN MASSACHUSETTS 01773, Verenigde Staten van Amerika (US) WHOLEY, III, Joseph Skeffington te BELMONT MASSACHUSETTS 02478, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G06F 7/72 (11) EP2523098 (21) EP12167461.8 (22) 10.05.2012 (31) 201113105044 (32) 11.05.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Finite field crytographic arithmetic resistant to fault attacks

(54) Dispositif de sécurisation d'une application client pour un système d'affichage de symbologie du type clientserveur (47) 19.08.2015 (73) Thales te 92200 NEUILLY SUR SEINE, Frankrijk (FR)

(11) EP1987519 (21) EP07718293.9 (22) 19.01.2007 (31) 760622 P 761888 P 771621 P

(32) 20.01.2006 25.01.2006 (73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN 08.02.2006 (72) Schaffer, Martin te 5656 AG (33) Verenigde Staten van Amerika EINDHOVEN Verenigde Staten van Amerika Murray, Bruce te 5656 AG Verenigde Staten van Amerika EINDHOVEN (54) METHOD AND SYSTEM FOR

(11) EP2811402 (21) EP14170643.2 (22) 30.05.2014 (31) 2013120250 (32) 06.06.2013 (33) Japan (54) Transaction resuming program, information processing apparatus and transaction resuming method (47) 19.08.2015 (73) FUJITSU LIMITED te KAWASAKISHI, KANAGAWA 211-8588, Japan (JP) (72) Ohtake, Tomohiro te KANAGAWA, 211-8588, Japan (JP) Kodaka, Toshihiro te KANAGAWA, 211-8588, Japan (JP) Sekiguchi, Atsuji te KANAGAWA, 211-8588, Japan (JP) Hotta, Yuuji te KANAGAWA, 2118588, Japan (JP) Shimizu, Toshihiro te KANAGAWA, 211-8588, Japan (JP) (51) G06F 11/16 G06F 11/07 (11) EP2765514 (21) EP14153590.6 (22) 03.02.2014 (31) 1300287

MOUNTAIN VIEW, CA 94041, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G06F 11/20 G06F 11/14 (11) EP1244015 (21) EP02003294.2 (22) 22.02.2002 (31) 01107004

(32) (72) Capircio, Patrice te 33187 LE (33) HAILLAN, Frankrijk (FR) Turpeau, Pierre-Jean te 33187 LE (54) HAILLAN, Frankrijk (FR) Joly, Patrick te 33187 LE HAILLAN, Frankrijk (FR) (47) (51) G11C 7/10 (73) G11C 27/00 G11C 11/56 G06F 11/10

(47) 19.08.2015

(51) H04L 12/931 G06F 9/455 G06F 11/14

1 januari 2015

ERROR CORRECTION IN FLASH MEMORY (47) 19.08.2015

21.03.2001 Europees Octrooi Bureau Parallel replication mechanism for state information produced by serialized processing 19.08.2015 SAP SE te 69190 WALLDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) International Business Machines Corporation te ARMONK, NY 10504, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Schäfer, Christian te 69181 LEIMEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schmidt, Lutz te 69226 NUSSLOCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Reichert, Wolfgang te 71088 HOLZGERLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G06T 1/60 G06F 12/06 G06F 12/02 (11) EP2453360

(21) EP11189341.8 (73) Marvell World Trade Ltd. te BRITTONS HILLS BB 14027 SAINT (22) 16.11.2011 MICHAEL, Barbados (BB) (31) 20100114020 (72) RAMAMOORTHY, Aditya te AMES, (32) 16.11.2010 IOWA 50010, Verenigde Staten (33) Zuid-Korea van Amerika (US) WU, Zining te LOS ALTOS, (54) Method and apparatus for CALIFORNIA 94024, Verenigde translating memory access Staten van Amerika (US) address SUTARDJA, Pantas te LOS GATOS, (47) 19.08.2015 CALIFORNIA 95030, Verenigde (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te Staten van Amerika (US) SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443(51) G06F 11/10 742, Zuid-Korea (KR) Industry-academia Cooperation (11) EP2793131 Group Of Sejong University te (21) EP14176942.2 SEOUL 143-747, Zuid-Korea (KR) (22) 21.09.2012 (72) Park, Gi Ho te SEOUL 133-777, (31) 201113239258 Zuid-Korea (KR) (32) 21.09.2011 Lee, Won Chang te GYEONGGI-DO 463-796, Zuid-Korea (KR) (33) Verenigde Staten van Amerika Lee, Shi Hwa te SEOUL 135-990, (54) Methods and systems for Zuid-Korea (KR) heterogeneous data volume Kim, Do Hyung te GYEONGGI-DO (47) 19.08.2015 445-810, Zuid-Korea (KR) Song, Joon Ho te GYEONGGI-DO (73) Nexenta Systems, Inc. te SANTA 445-734, Zuid-Korea (KR) CLARA, CA 95050, Verenigde Jung, Sung Wook te SEOUL 143Staten van Amerika (US) 916, Zuid-Korea (KR) (72) Aizman, Alexander te MOUNTAIN (51) G06F 12/08 VIEW, CA 94041, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP2713262 Remanan Pillai, Vineeth te (21) EP13183286.7

Nummer 01/15 (22) 06.09.2013 (31) 201213628363

161 Verenigde Staten van Amerika (US)

GESICHERTEN LAUFZEITUMGEBUNG

(32) 27.09.2012

(47) 19.08.2015

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Trustonic Limited te CAMBRIDGE CB1 2JD, GROOT BRITTANNIË (GB)

(54) (47) (73) (72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72) Doerr, Michael B. te DRIPPING SPRINGS, TX 78620, Verenigde Staten van Amerika (US) Hierarchy memory management Hallidy, William H. te AUSTIN, TX 78705, Verenigde Staten van 19.08.2015 Amerika (US) Hitachi, Ltd. te TOKYO 100-8280, Gibson, David A. te AUSTIN, TX Japan (JP) 78729, Verenigde Staten van Nakajima, Akio te SANTA CLARA, Amerika (US) CA 95051, Verenigde Staten van Chase, Craig M. te AUSTIN, TX Amerika (US) 78746, Verenigde Staten van Deguchi, Akira te CHIYODA-KU, Amerika (US) TOKYO 100-8280, Japan (JP) (51) H04Q 3/76 G06F 12/14 H04M 7/00 H04L 29/12 EP2603872 G06F 17/30 EP11726164.4 (11) EP2589209 13.06.2011 (21) EP11741268.4 201013466 (22) 04.07.2011 11.08.2010 (31) 201011229 GROOT BRITTANNIË (32) 02.07.2010 MEMORY ACCESS CONTROL (33) GROOT BRITTANNIË 19.08.2015 (54) Method and system for routing a ARM Limited te CHERRY HINTON telephone call CAMBRIDGE CB1 9NJ, GROOT (47) 19.08.2015 BRITTANNIË (GB)

1 januari 2015

(72) GRISENTHWAITE, Richard Roy te NR ROYSTON CAMBRIDGESHIRE SG8 0PT, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) G06F 13/16 (11) EP2495665 (21) EP12004147.0 (22) 10.05.2006

(IL) BERKOWITZ, Michael, Barrett te 90433 ALON SHVUT, Israël (IL)

(31) 2005174209 (32) 14.06.2005

(11) EP2109053

(33) Japan

(21) EP07832855.6

(22) 30.11.2007 (54) Command transfer controlling apparatus and command transfer (31) 2006354949 controlling method (32) 28.12.2006 (47) 19.08.2015 (33) Japan

(73) Sony Computer Entertainment (54) SIGNAL SELECTION DEVICE, Inc. te MINATO-KU, TOKYO, Japan METHOD, AND PROGRAM (JP) (47) 19.08.2015 (72) Ohtsuka, Katsushi te MINATO-KU (73) NEC Corporation te MINATO-KU TOKYO 108-0075, Japan (JP) TOKYO 108-8001, Japan (JP) (51) G06F 15/80 (72) HOSOKAWA, Kohei te TOKYO 108G06F 15/78 8001, Japan (JP) (11) EP2237164 (51) G06F 21/74 (21) EP10165363.2 G06F 21/71 (22) 25.06.2003 G06F 21/60 G06F 21/53 (31) 391734 P G06F 21/42 602292 G06F 21/36 (32) 26.06.2002 (11) EP2678796 24.06.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(21) EP12711339.7

(54) Multiprocessor with specific handling of stalling devices

(31) 102011012227

(73) Coherent Logix Incorporated te AUSTIN, TX 78701-2932,

(51) H04L 29/06 G06Q 20/38 G06F 21/62 G06F 21/60 G06F 21/45 G06F 21/34 (11) EP2735991 (21) EP13192726.1 (22) 13.11.2013 (31) 102012111383 (32) 23.11.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Computerimplementiertes Verfahren zum Ersetzen eines Datenstrings (47) 19.08.2015

(73) comForte 21 GmbH te 65189 WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK (73) XConnect Global Networks Ltd. te DUITSLAND (DE) LONDON N3 2JX, GROOT (72) Horst, Michael te 16816 BRITTANNIË (GB) WUTHENOW, BONDSREPUBLIEK (72) SCHWARTZ, David, Mark te DUITSLAND (DE) 44853 GINOT SHOMRON, Israël

(51) G06F 17/50 G01R 31/3183

(47) 19.08.2015

(72) SPITZ, Stephan te 85757 KARLSFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 22.02.2012 (32) 24.02.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN ZUM DATENAUSTAUSCH IN EINER

(51) H04L 9/32 G06F 21/62 (11) EP2776965 (21) EP12784392.8 (22) 16.10.2012 (31) 201161554393 P 201261702653 P (32) 01.11.2011 18.09.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEMS, METHODS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCTS FOR MANAGING SECURE ELEMENTS (47) 19.08.2015 (73) Google Inc. te MOUNTAIN VIEW, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) GARGIULO, Michael, J. te CORINTH, TX 76210, Verenigde Staten van Amerika (US) HAY, Florent te B-1050 IXELLES, België (BE) (51) G06K 7/10 G06K 7/00 (11) EP2519912 (21) EP10813034.5 (22) 20.12.2010 (31) MO20090317 (32) 29.12.2009 (33) Italië

Nummer 01/15 (54) PORTABLE DEVICE AND METHOD FOR READING CODED INFORMATION (47) 19.08.2015 (73) Datalogic IP TECH S.r.l. te 40012 LIPPO DI CALDERARA DI RENO (BO), Italië (IT) (72) LEONARDI, Andrea te I-40012 CALDERARA DI RENO (BO), Italië (IT) GIORDANO, Giovanni te I-40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), Italië (IT) (51) H01S 5/068 G06K 7/10 (11) EP2368212 (21) EP09801875.7 (22) 17.12.2009 (31) 337865 (32) 18.12.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

162 G01S 17/08 G01S 17/06 G01S 17/02 G01B 11/24 B64F 1/00 (11) EP2109065 (21) EP09008939.2 (22) 27.10.2000 (31) 429609 (32) 29.10.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Aircraft identification and docking guidance systems (47) 19.08.2015 (73) Safegate International AB te 21376 MALMÖ, Zweden (SE) (72) Millgard, Lars te 831 52 OSTERSUND, Zweden (SE) (51) G06K 9/74 (11) EP2372612

(21) EP11155969.6 (54) METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING AND MONITORING (22) 25.02.2011 LASER POWER IN BARCODE (31) 2010082732 READERS (32) 31.03.2010 (47) 19.08.2015 (33) Japan (73) Symbol Technologies, Inc. te (54) Image matching device and HOLTSVILLE, NY 11742-1300, image matching method Verenigde Staten van Amerika (47) 19.08.2015 (US) (72) GIEBEL, James te CENTERPORT NEW YORK 11721, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G06K 9/62 G06K 9/46 G06K 9/32 (11) EP2509028 (21) EP11160967.3 (22) 04.04.2011 (54) Method and system for optically detecting and localizing a twodimensional, 2D, marker in 2D scene data, and marker therefor (47) 19.08.2015

1 januari 2015 Frankrijk (FR) (51) G06K 19/07 A61L 2/28 A61L 2/26 (11) EP2375362 (21) EP10190720.2 (22) 10.11.2010 (31) 261539 P (32) 16.11.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) System and method to determine sterilization of a device (47) 19.08.2015 (73) EMD Millipore Corporation te BILLERICA, MA 01821, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Burke, Aaron te BILLERICA, MASSACHUSETTS 01821, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G06K 7/00 G06K 19/077 (11) EP2568418 (21) EP11306135.2 (22) 12.09.2011 (54) A microcircuit card and a tool and method for making such a card (47) 19.08.2015

(73) Oberthur Technologies te 92300 (73) FUJITSU LIMITED te KAWASAKILEVALLOIS-PERRET, Frankrijk (FR) SHI, KANAGAWA 211-8588, Japan (72) Huet, Mickael te 92000 (JP) NANTERRE, Frankrijk (FR) (72) Aoki, Takahiro te KANAGAWA 211Bosquet, Olivier te 92000 8588, Japan (JP) NANTERRE, Frankrijk (FR) (51) G08B 13/24 (51) G08B 21/00 G06K 19/067 G07C 9/00 (11) EP2534614 G07C 11/00 G06K 19/077 (21) EP11708541.5 (11) EP1016052 (22) 08.02.2011 (31) 1050971

(21) EP98946917.6

(32) 11.02.2010

(22) 09.09.1998

(33) Frankrijk

(31) 58653 P

(54) ETIQUETTE RFID PASSIVE SANS PUCE

(32) 11.09.1997

(73) Deutsche Telekom AG te 53113 BONN, BONDSREPUBLIEK (47) 19.08.2015 DUITSLAND (DE) Technische Universität Berlin te (73) Institut Polytechnique de 10623 BERLIN, BONDSREPUBLIEK Grenoble te 38000 GRENOBLE, DUITSLAND (DE) Frankrijk (FR) Université de Savoie te 73000 (72) SWAMINATHAN, Rahul te 10119 CHAMBERY, Frankrijk (FR) BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) PERRET, Etienne te F-38031 BURKARD, Simon te 10243 GRENOBLE CEDEX 1, Frankrijk BERLIN, BONDSREPUBLIEK (FR) DUITSLAND (DE) TEDJINI, Smail te F-38031 GRENOBLE CEDEX 1, Frankrijk (51) G08G 5/06 (FR) G06T 7/60 VASUDEVAN NAIR, Deepu te FG06T 7/00 38031 GRENOBLE CEDEX 1, G06K 9/62 Frankrijk (FR) G06K 9/32 GARET, Frédéric te F-73160 G01S 17/93 SAINT CASSIN, Frankrijk (FR) G01S 17/89 DUVILLARET, Lionel te F-73000 G01S 17/88 CHAMBÉRY, Frankrijk (FR) G01S 17/87 VENA, Arnaud Maurice te FG01S 17/66 07500 GUILHERAND-GRANGES, G01S 17/42

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) LAMINATED RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE (47) 19.08.2015 (73) PRECISION DYNAMICS CORPORATION te SAN FERNANDO, CA 91340-3490, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) MOSHER, Walter, W., Jr. te WEST HILLS, CA 91304, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) G06T 5/00 (11) EP2646976 (21) EP11799256.0 (22) 29.11.2011 (31) 956909 (32) 30.11.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika

Nummer 01/15 (54) METHODS FOR SCALING IMAGES TO DIFFERING EXPOSURE TIMES (47) 19.08.2015 (73) General Electric Company te SCHENECTADY, NY 12345, Verenigde Staten van Amerika (US)

163

1 januari 2015

(22) 18.12.2012

(22) 28.09.2012

(54) Method for recovering a relative depth map from a single image or a sequence of still images

(54) Visualization of three-dimensional power distribution data

(47) 19.08.2015

(73) ABB Research Ltd. te 8050 ZÜRICH, Zwitserland (CH)

(73) Universitat Pompeu Fabra te 08002 BARCELONA, Spanje (ES)

(47) 19.08.2015

(72) Naef, Martin te 5443 NIEDERROHRDORF, Zwitserland (CH) Larsson, Mats te 5405 BADENDÄTTWIL, Zwitserland (CH)

(72) FILKINS, Robert, John te NEW YORK 12309-1027, Verenigde Staten van Amerika (US) PANG, Zhengyu te NEW YORK 12309-1027, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Caselles Costa, Vicent te 08015 BARCELONA, Spanje (ES) Calderero Patino, Felipe te 08029 BARCELONA, Spanje (ES)

(51) G06T 5/40

(11) EP2779091

(51) G06T 15/04 G06T 13/20

(21) EP13305292.8

(11) EP2419883

(11) EP2227782 (21) EP08844123.3 (22) 29.10.2008 (31) 200761000735 P 200861193065 P (32) 29.10.2007 27.10.2008

(51) G06T 7/00

(22) 14.03.2013

(21) EP10718851.8

(54) Automatic stereoscopic camera calibration

(22) 26.03.2010

(47) 19.08.2015

(32) 18.04.2009

(73) ST-Ericsson SA te 1228 PLANLES-OUATES, Zwitserland (CH)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(72) Drouot, Antoine te 75017 PARIS, Frankrijk (FR)

(54) METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IMAGES

(51) G06T 7/20

(47) 19.08.2015

(22) 07.09.2006

(73) Ramot at Tel-Aviv University Ltd. te 61392 TEL AVIV, Israël (IL) (72) SPITZER, Hedva te 69718 TEL AVIV, Israël (IL) COHEN-DUWEK, Hadar te 62507 TEL-AVIV, Israël (IL) BARKAN, Yuval te 49935 KFARSIRKIN, Israël (IL) (51) G06T 7/00 G06T 15/20 (11) EP2383699 (21) EP11405250.9 (22) 29.04.2011 (31) 10405091 (32) 30.04.2010 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Method for estimating a pose of an articulated object model (47) 19.08.2015

(11) EP1926425 (21) EP06795935.3 (31) 05108409 (32) 13.09.2005 (33) Europees Octrooi Bureau (54) MULTIPLE CONTRAST AGENT INJECTION FOR IMAGING (47) 19.08.2015

(31) 102009018165

(54) Verfahren zur Darstellung eines animierten Objekts (47) 19.08.2015 (73) Schreiber&Friends te 14469 POTSDAM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHREIBER, Sven te 14469 POTSDAM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G06T 17/20 G06T 15/00 (11) EP2688045 (21) EP13188381.1

(22) (73) Philips Intellectual Property & (31) Standards GmbH te 20099 HAMBURG, BONDSREPUBLIEK (32) DUITSLAND (DE) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE EINDHOVEN (33) (72) DAHNKE, Hannes te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHAEFFTER, Tobias te 52066 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H04N 1/387 G06T 11/00

(73) LiberoVision AG te 8005 ZÜRICH, (11) Zwitserland (CH) (21) (72) Germann, Marcel te 8037 (22) ZÜRICH, Zwitserland (CH) Würmlin Stadler, Stephan te (31) 8050 ZÜRICH, Zwitserland (CH) (32) Keiser, Richard te 8055 ZÜRICH, (33) Zwitserland (CH) Ziegler, Remo te 8610 USTER, (54) Zwitserland (CH) Niederberger, Christoph te 4057 (47) BASEL, Zwitserland (CH) (73) Hornung, Alexander te 8037 ZÜRICH, Zwitserland (CH) Gross, Markus te 8610 USTER, (72) Zwitserland (CH)

EP2602762 EP12802952.7 02.04.2012 2011140289 24.06.2011 Japan Providing a mosaic image of an original image 19.08.2015

17.05.2010 0908506 201004977 18.05.2009 24.03.2010 GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË

(54) A method and apparatus for rendering a computer generated image (47) 19.08.2015 (73) Imagination Technologies Limited te KINGS LANGLEY, HERTFORDSHIRE WD4 8LX, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) Fenney, Simon te KINGS LANGLEY, HERTFORDSHIRE WD4 8LZ, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) G07C 3/08 (11) EP2625671 (21) EP11781630.6 (22) 07.10.2011 (31) 1003992

Rakuten, Inc. te TOKYO 140-0002, (32) 08.10.2010 Japan (JP) (33) Frankrijk MASUKO, Soh te TOKYO 1400002, Japan (JP)

(54) A VIBRATION DOSING SYSTEM FOR A TOOL

(51) G06T 7/00

(51) G06T 11/20

(47) 19.08.2015

(11) EP2747028

(11) EP2713341

(21) EP12382512.7

(21) EP12186565.3

(73) Société de Prospection et d'Inventions Techniques -SPIT te

Nummer 01/15

164

26500 BOURG LES VALENCE, Frankrijk (FR)

Henkel, Olaf te 79276 REUTE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Zimmermann, Ralf te 79258 HARTHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) GLEIZOLLES, Michel te F-26320 SAINT MARCEL LES VALENCE, Frankrijk (FR) (51) G07C 15/00 (21) EP11450009.3

(51) H04W 76/00 H04W 4/22 G08B 21/02

(22) 21.01.2011

(11) EP1310125

(54) Kugelziehungsautomat mit Kugelführung

(21) EP01950202.0

(47) 19.08.2015

(31) 0002743

(11) EP2479727

(73) Novomatic AG te 2352 GUMPOLDSKIRCHEN, Oostenrijk (AT)

(22) 20.07.2001 (32) 21.07.2000 (33) Zweden

1 januari 2015 Cosson, Jacques te 70806 KORNWESTHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G08G 1/0967 G08G 1/095 (11) EP2439713 (21) EP09845523.1 (22) 04.06.2009 (54) IN-VEHICLE INFORMATION PROCESSING DEVICE (47) 19.08.2015 (73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571, Japan (JP)

(72) Polleres, Wolfgang te 2352 GUMPOLDSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) ALARM ARRANGEMENT AT A MOBILE COMMUNICATION SYSTEM (47) 19.08.2015

(51) G08G 1/16 B60Q 1/52

(51) G07D 7/18 G01N 21/88 G01N 21/86 G01N 21/15

(73) Multicom Security AB te 117 43 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(11) EP2082388

(72) LÅNGSTRÖM, Mikael te S-903 52 UMEA, Zweden (SE)

(22) 10.10.2007

(11) EP2656326

(32) 21.12.2010

(51) H04W 48/20 H04W 4/22 H04W 36/30 H04W 36/18 H04L 29/14 G08B 25/10

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2620926

(54) VERSCHMUTZUNGSPRÜFUNG DES FENSTERS EINER MESSVORRICHTUNG ZUR PRÜFUNG VON BLATTGUT

(21) EP12152300.5

(21) EP11805781.9 (22) 19.12.2011 (31) 102010055428

(47) 19.08.2015 (73) Giesecke & Devrient GmbH te 81677 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) SCHMALZ, Steffen te 81375 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G08B 13/196 G06K 9/20 G01S 7/481 G01S 17/02 F16P 3/14

(22) 24.01.2012 (54) Improved handling of public warning notifications in a mobile communication system (47) 19.08.2015 (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) Rathonyi, Béla te SE-234 37 LOMMA, Zweden (SE) Arunachalam, Jagadeesh te SE21224 MALMÖ, Zweden (SE) (51) H04L 12/28 H01H 9/02 G08C 17/02

(72) YAMADA Yuki te TOYOTA-SHI AICHI 471-8571, Japan (JP)

(21) EP07821156.2 (31) 102006049101 102007048809 (32) 13.10.2006 10.10.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERKENNUNG VON VERDECKTEN OBJEKTEN IM STRASSENVERKEHR (47) 19.08.2015 (73) Continental Teves AG & Co. OHG te 60488 FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) STRAUSS, Matthias te 64319 PFUNGSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G08G 1/16 G06K 9/00 (11) EP2788968 (21) EP12798642.0 (22) 16.11.2012

(11) EP2860714

(11) EP2747048

(31) 102011087894

(21) EP13187940.5

(21) EP13197709.2

(32) 07.12.2011

(22) 09.10.2013

(22) 17.12.2013

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) Optoelektronische Vorrichtung und Verfahren zur Überwachung eines Überwachungsbereichs

(31) 1262727

(47) 19.08.2015

(54)

(73) SICK AG te 79183 WALDKIRCH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) (33)

(47)

(54) VERFAHREN UND FAHRZEUGASSISTENZSYSTEM 21.12.2012 ZUR AKTIVEN WARNUNG Frankrijk UND/ODER ZUR Procédé de commande d'un volet NAVIGATIONSHILFE ZUR et installation associée VERMEIDUNG EINER KOLLISION EINES 19.08.2015 FAHRZEUGKAROSSERIETEILS Somfy SAS te 74300 CLUSES, UND/ODER EINES Frankrijk (FR) FAHRZEUGRADES MIT EINEM Mugnier, Mickaël te FR 74130 OBJEKT BONNEVILLE, Frankrijk (FR) (47) 19.08.2015 Devis, Frédéric te 74330 EPAGNY, (73) Robert Bosch GmbH te 70442 Frankrijk (FR) STUTTGART, BONDSREPUBLIEK Valleix, David te 72793 DUITSLAND (DE) PFULLINGEN, BONDSREPUBLIEK

(73) (72) Krämer, Joachim te 79249 MERZHAUSEN, BONDSREPUBLIEK (72) DUITSLAND (DE) Hammes, Dr., Markus te 79104 FREIBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Sigmund, Jörg te 79100 FREIBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE)

(72) NIEMZ, Volker te 71277

Nummer 01/15 RUTESHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

165 (21) EP10723446.0 (22) 07.05.2010

(51) G09F 7/20 G09F 7/06 G09F 7/04 G09F 15/02 G09F 1/10 B42F 7/02 A47F 7/14

(31) 176431 P 231708 P

(11) EP2517193

(54) METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING A HAPTIC FEEDBACK SHAPE-CHANGING DISPLAY

(21) EP10812860.4 (22) 22.12.2010 (31) 202009017535 U 202010008960 U (32) 24.12.2009 04.11.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) PLAKATTASCHE UND TRÄGERVORRICHTUNG DAMIT (47) 19.08.2015 (73) Ricker, Axel te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Ricker, Axel te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) G09F 3/20 A47F 5/08 (11) EP2128843 (21) EP09382083.5 (22) 28.05.2009 (31) 200801136 U (32) 28.05.2008 (33) Spanje (54) Support element for signs and the like (47) 19.08.2015

(32) 07.05.2009 06.08.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.08.2015 (73) Immersion Corporation te SAN JOSE, CA 95134, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) GRANT, Danny, A. te LAVAL, QC H7M 2A1, Canada (CA) MODARRES, Ali te MONTREAL, QUEBEC H3P 1A5, Canada (CA) CRUZ-HERNANDEZ, Juan, Manuel te MONTREAL, QC H3Z 1T1, Canada (CA) JIANG, Li te STANFORD, CA 64305, Verenigde Staten van Amerika (US) BIRNBAUM, David, M. te OAKLAND, CA 94607, Verenigde Staten van Amerika (US) PIERON, Remy te PORTOLA VALLEY, CA 94128, Verenigde Staten van Amerika (US) ULLRICH, Christopher, J. te VENTURA, CA 93003, Verenigde Staten van Amerika (US) te , Onbekend (ZZ) (51) G10L 15/30 (11) EP2355093

(22) 14.09.2007 (31) 2006252133 (32) 19.09.2006 (33) Japan

(54) Audio signal transformer and inverse transformer, methods for audio signal analysis and synthesis (47) 19.08.2015 (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG 518129, China (CN) (72) TALEB, Anisse te 80992 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) QI, Fengyan te SHENZHEN, GUANGDONG 518129, China (CN) HU, Chen te SHENZHEN, GUANGDONG 518129, China (CN) (51) G10L 19/24 G10L 19/02 (11) EP2652735 (21) EP11811097.2 (22) 13.12.2011 (31) 1060631 (32) 16.12.2010 (33) Frankrijk (54) CODAGE PERFECTIONNE D'UN ETAGE D'AMELIORATION DANS UN CODEUR HIERARCHIQUE (47) 19.08.2015 (73) Orange te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) (72) KOVESI, Balazs te F-LANNION 22300, Frankrijk (FR) RAGOT, Stéphane te F-LANNION 22300, Frankrijk (FR) LE GUYADER, Alain te F-22300 LANNION, Frankrijk (FR)

(22) 06.09.2010

(51) G10L 19/16 G10L 19/032 G01H 7/00

(31) 692307

(11) EP2741287

(21) EP10175449.7

(73) Hijos de Francisco Camina, S.L. te (32) 22.01.2010 03291 ELCHE ALICANTE, Spanje (33) Verenigde Staten van Amerika (ES) (54) Multi-dimensional disambiguation of voice commands (72) Camina Maestro, Alberto, Enrique te 03291 ELCHE (ALICANTE), (47) 19.08.2015 Spanje (ES) (73) Google Inc. te MOUNTAIN VIEW, (51) G09G 3/32 CA 94043, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP1914710 (21) EP07018094.8

1 januari 2015

(72) Lebeau, Michael J. te PALO ALTO, CA 94301, Verenigde Staten van Amerika (US) Byrne, William J. te DAVIS, CA 95616, Verenigde Staten van Amerika (US) Jitkoff, John Nicholas te PALO ALTO, CA 94301, Verenigde Staten van Amerika (US) Gruenstein, Alexander H. te MOUNTAIN VIEW, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP13195452.1 (22) 03.12.2013 (31) 2012267142 (32) 06.12.2012 (33) Japan (54) Apparatus and method for encoding audio signal, system and method for transmitting audio signal (47) 19.08.2015 (73) FUJITSU LIMITED te KAWASAKISHI, KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)

(72) Mori, Ikuko te TOKYO, Japan (JP) Ono, Kikuo te TOKYO, Japan (JP)

(51) G10L 19/20 G10L 19/022 G10L 19/02

(72) Togawa, Taro te KANAGAWA 2118588, Japan (JP) Shioda, Chisato te KANAGAWA 211-8588, Japan (JP) Kishi, Yohei te KANAGAWA 2118588, Japan (JP) Otani, Takeshi te KANAGAWA 2118588, Japan (JP) Suzuki, Masanao te KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)

(51) G09G 5/00

(11) EP2619758

(51) G11B 20/12

(21) EP10858304.8

(11) EP1459318

(22) 15.10.2010

(21) EP02790587.6

(54) Display device (47) 19.08.2015 (73) Japan Display Inc. te TOKYO, Japan (JP) Panasonic Liquid Crystal Display Co., Ltd. te SHIKAMA-KU, HIMEJISHI HYOGO 672-8033, Japan (JP)

(11) EP2427879

Nummer 01/15 (22) 16.12.2002 (31) 01205016 (32) 20.12.2001 (33) Europees Octrooi Bureau

166 (51) G21C 9/02 G21C 7/12 G21C 17/10 G01D 5/20 (11) EP2803071

(54) ALLOCATION OF REAL TIME FILES (21) EP12783145.1 (47) 19.08.2015 (22) 12.10.2012 (73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (31) 102012000529 EINDHOVEN Sony Corporation te TOKYO 141- (32) 13.01.2012 0001, Japan (JP) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) VORRICHTUNG ZUR MESSUNG DER POSITION EINES VERSCHIEBBAREN (72) VAN GESTEL, Wilhelmus, J. te NLSTEUERSTABES IN EINEM 5656 AA EINDHOVEN KERNREAKTOR LUITJENS, Steven, B. te NL-5656 (47) 19.08.2015 AA EINDHOVEN MURASE, Kaoru te OSAKA, OSAKA (73) AREVA GmbH te 91052 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK 530-91, Japan (JP) DUITSLAND (DE) GOTOH, Yoshiho te OSAKA, (72) HAWRANECK, Matthias te 81541 OSAKA 530-91, Japan (JP) MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK SASAKI, Miyuki te OSAKA, OSAKA DUITSLAND (DE) 530-91, Japan (JP) NAKAMURA, Masanobu te (51) G21C 17/022 SHINAGAWA-KU, OSAKA 141(11) EP2104939 0001, Japan (JP) KATO, Motoki te SHINAGAWA-KU, (21) EP07872437.4 TOKYO 141-0001, Japan (JP) (22) 21.12.2007 (51) G11B 7/0037 G11B 20/18 (11) EP2088597 (21) EP07831313.7

(31) 0611383 (32) 26.12.2006 (33) Frankrijk

1 januari 2015 (11) EP1612809 (21) EP04720736.0 (22) 15.03.2004 (31) 2003129589 (32) 31.03.2003 (33) Japan (54) COMPOSITE POLYMER ELECTROLYTE COMPOSITION (47) 19.08.2015 (73) PIOTREK CO., LTD. te NAGARA 2CHOME OTSU SHIGA, Japan (JP) (72) OGATA, Naoya te 1660001, Japan (JP) KAGAWA, Hiroshi te 5690001, Japan (JP) SADA, Makiko te 5202101, Japan (JP) (51) H01B 1/12 G02F 1/29 G02F 1/1343 G02F 1/133 C08L 57/00 C08J 3/28 (11) EP2297747 (21) EP09766301.7 (22) 21.06.2009 (31) 74618 P 74621 P 74653 P 74654 P 80404 P 142186 P

(33) Japan

(54) PROCEDE D'ESTIMATION DE LA CONCENTRATION EN UN ELEMENT CHIMIQUE DANS LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRIMAIRE D'UN REACTEUR NUCLEAIRE

(54) OPTICAL DISC DEVICE

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) Areva NP te 92400 COURBEVOIE, (33) Verenigde Frankrijk (FR) Verenigde (72) VERNERET, Claude te F-95800 Verenigde CERGY, Frankrijk (FR) Verenigde Verenigde (51) G21C 17/108 Verenigde G21C 17/04

(22) 06.11.2007 (31) 2006302054 (32) 07.11.2006

(73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP) (72) KAIDA, Masaru te OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP) UEDA, Hiroshi te OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP) TAKAUCHI, Kenji te OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP)

(32) 21.06.2008 21.06.2008 22.06.2008 22.06.2008 14.07.2008 31.12.2008 Staten Staten Staten Staten Staten Staten

van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(51) G11C 11/16

(31) 0801323

(54) ELECTRO-OPTICAL DEVICES USING DYNAMIC RECONFIGURATION OF EFFECTIVE ELECTRODE STRUCTURES

(11) EP2672488

(32) 04.06.2008

(47) 19.08.2015

(21) EP12290196.0

(33) Zweden

(22) 08.06.2012 (54) MRAM element having improved data retention and low writing temperature

(54) A METHOD OF AND AN APPARATUS FOR MONITORING THE OPERATION OF A NUCLEAR REACTOR

(73) Lensvector Inc. te MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(11) EP2286414 (21) EP09758618.4 (22) 28.05.2009

(72) GALSTIAN, Tigran te QUEBEC QUÉBEC G1V 2W1, Canada (CA) PRESNIAKOV, Vladimir te QUEBEC (73) Crocus Technology S.A. te 38025 (73) Westinghouse Electric Sweden AB QUÉBEC G1S 3M1, Canada (CA) te 721 63 VÄSTERÅS, Zweden GRENOBLE CEDEX, Frankrijk (FR) ASATRYAN, Karen te QUEBEC (SE) QUÉBEC G1X 5J2, Canada (CA) (72) Prejbeanu, Ioan Lucian te 38170 (72) CASAL, Juan te S-722 46 TORK, Amir te QUEBEC QUÉBEC SEYSSINET PARISET, Frankrijk VÄSTERÅS, Zweden (SE) G1V 1J4, Canada (CA) (FR) ZOHRABYAN, Armen te QUEBEC Dieny, Bernard te 38250 LANS(51) H01M 8/02 QUÉBEC G1X 2P1, Canada (CA) EN-VERCORS, Frankrijk (FR) H01M 14/00 BAGRAMYAN, Aram te QUÉBEC Ducruet, Clarisse te 38000 H01G 9/035 QUÉBEC G1V 1H9, Canada (CA) GRENOBLE, Frankrijk (FR) H01B 1/06 Lombard, Lucien te 38000 C08L 101/00 (51) H01B 3/30 GRENOBLE, Frankrijk (FR)

Nummer 01/15

167

(11) EP2733706

MICHIGAN 48640, Verenigde Staten van Amerika (US) ZARISFI, Afrooz te MIDLAND, MICHIGAN 48640, Verenigde Staten van Amerika (US) ZOU, Lu te SHANGHAI 201203, China (CN)

(21) EP13192809.5 (22) 14.11.2013 (31) 2012253569 (32) 19.11.2012 (33) Japan

(51) (54) Non-halogen multilayer insulated wire and method for producing (11) the same (21) (47) 19.08.2015 (73) HITACHI METALS, LTD. te MINATO- (22) KU, TOKYO 105-8614, Japan (JP) (31) (72) Fujimoto, Kenichiro te TOKYO (32) 105-8614, Japan (JP) (33) Hashimoto, Mitsuru te TOKYO (54) 105-8614, Japan (JP) Nakashima, Hiroshi te TOKYO 105-8614, Japan (JP) (47) (51) H01B 3/42 C08L 71/12 C08L 71/10 C08K 5/00 B29C 47/28 B29C 47/26 (11) EP2678867 (21) EP12744118.6 (22) 16.01.2012 (31) 201113034831 (32) 25.02.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD OF FORMING COATED CONDUCTOR AND COATED CONDUCTOR FORMED THEREBY

H01B 5/10 H01B 13/02

(72) GAUDIN, Gilles Louis te F-38700 LE SAPPEY, Frankrijk (FR) EP05776353.4 MIRON, Ioan Mihai te E-08301 MATARO, Spanje (ES) 18.04.2005 GAMBARDELLA, Pietro te E-08197 870262 SANT CUGAT DELVALLES, Spanje 17.06.2004 (ES) SCHUHL, Alain te F-38000 Verenigde Staten van Amerika GRENOBLE, Frankrijk (FR) CABLE AND METHOD OF MAKING THE SAME (51) H01F 41/02 H01F 27/26 19.08.2015

(11) EP2009652 (73) 3M Innovative Properties Company te ST. PAUL, MN 55133- (21) EP08011306.1 3427, Verenigde Staten van (22) 21.06.2008 Amerika (US) (31) 102007030491 (72) JOHNSON, Douglas E., te SAINT (32) 30.06.2007 PAUL, MINNESOTA 55133-3427, Verenigde Staten van Amerika (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (US) (54) Verfahren zur Herstellung von MCCULLOUGH, Colin te SAINT Transformatorkernen PAUL, MINNESOTA 55133-3427, (47) 19.08.2015 Verenigde Staten van Amerika (US) (73) Heinrich Georg GmbH DEVE, Herve E., te SAINT PAUL, Maschinenfabrik te 57223 MINNESOTA 55133-3427, KREUZTAL, BONDSREPUBLIEK Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (US) (72) Friedrich, Jost te 57271 (51) H01B 7/288 H01B 7/08

(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V. te 4612 PX BERGEN OP ZOOM

(11) EP2232505

(21) EP08720189.3 (72) NAKASHIMA, Kouichi te MOKA-SHI (22) 11.01.2008 TOCHIGI 321-4392, Japan (JP) SUGAWARA, Takamune te MOKA- (54) FLAT POWER CABLE SHI TOCHIGI 321-4392, Japan (JP) (47) 19.08.2015 (51) H01B 3/46 (73) Prysmian S.p.A. te 20126 H01B 3/42 MILANO, Italië (IT) C08L 83/04 (72) WALID, El-fityani te 20126C08K 3/36 MILANO (MI), Italië (IT) (21) EP12870655.3 (22) 05.06.2012

38041 GRENOBLE CEDEX 9, Frankrijk (FR) Institut Català De Nanotecnologia (ICN) te 08193 BELLATERRA, Spanje (ES) Fundació Institució Catalana de Recerca I Estudis Avançats (ICREA) te 08010 BARCELONA, Spanje (ES)

EP1766640

(47) 19.08.2015

(11) EP2673786

1 januari 2015

(51) H01L 43/08 H01F 10/32 G11C 11/16

HILCHENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Parnum, John David te 57482 WENDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) H01L 51/42 H01G 9/20 (11) EP2320513 (21) EP09809744.7 (22) 31.07.2009 (31) 2008220367 (32) 28.08.2008 (33) Japan (54) PHOTOELECTRIC DEVICE

(54) SOFT TACKY GEL FOR USE IN POWER CONVERTERS

(11) EP2633525

(47) 19.08.2015

(21) EP11810646.7

(47) 19.08.2015

(22) 11.10.2011

(73) Dow Corning Corporation te MIDLAND, MICHIGAN 486860994, Verenigde Staten van Amerika (US) Dow Corning (China) Holding Co. Ltd. te SHANGHAI 201203, China (CN)

(31) 1004198

(73) Panasonic Corporation te OSAKA 571-8501, Japan (JP) Waseda University te TOKYO 1698050, Japan (JP)

(72) HANSON, Kris te FREMONT, CALIFORNIA 94536-3571, Verenigde Staten van Amerika (US) KIM, Hongsub te CUPERTINO, CALIFORNIA 95014, Verenigde Staten van Amerika (US) LARSON, Kent te MIDLAND,

(73) Centre National de la Recherche Scientifique te 75016 PARIS, Frankrijk (FR) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) Université Joseph Fourier te

(32) 26.10.2010 (33) Frankrijk (54) ELEMENT MAGNETIQUE INSCRIPTIBLE. (47) 19.08.2015

(72) SEKIGUCHI, Takashi te 2-1-61 SHIROMI, CHUO-KU, OSAKA 5406207 JAPAN, Japan (JP) KAMBE, Shingo te 2-1-61 SHIROMI, CHUO-KU, OSAKA 5406207 JAPAN, Japan (JP) NISHIDE, Hiroyuki te TOKYO 1698555, Japan (JP) OYAIZU, Kenichi te TOKYO 1698555, Japan (JP) KATO, Fumiaki te TOKYO 1698555, Japan (JP) TAKAHASHI, Akira te TOKYO 1698555, Japan (JP)

Nummer 01/15 YAMAKI, Takeyuki te 2-1-61 SHIROMI, CHUO-KU, OSAKA 5406207 JAPAN, Japan (JP) YAGUCHI, Mitsuo te 2-1-61 SHIROMI, CHUO-KU, OSAKA 5406207 JAPAN, Japan (JP) SUZUKA, Michio te 2-1-61 SHIROMI, CHUO-KU, OSAKA 5406207 JAPAN, Japan (JP) (51) H01G 11/42 H01G 11/32 H01G 11/24 (11) EP2058828 (21) EP07806797.2 (22) 30.08.2007 (31) 2006237562 (32) 01.09.2006 (33) Japan (54) ELECTRIC DOUBLE LAYER CAPACITOR (47) 19.08.2015 (73) W.L. Gore & Associates, Co., Ltd. te 108-0075, TOKYO, Japan (JP) (72) NORIEDA, Hiroyuki te TOKYO 1568505, Japan (JP) KOBAYASHI, Kotaro te TOKYO 1568505, Japan (JP) (51) H01H 1/06 (11) EP1722382 (21) EP06405180.8 (22) 25.04.2006 (31) 4552006 8212005 (32) 24.03.2006 10.05.2005 (33) Zwitserland Zwitserland (54) Kontaktanordnung für ein Relais (47) 19.08.2015 (73) ELESTA relays GmbH te 7310 BAD RAGAZ, Zwitserland (CH) (72) Fausch, Werner te 9470 BUCHS, Zwitserland (CH)

168 (11) EP2311054

1 januari 2015 H01H 3/46

(21) EP09776640.6

(11) EP2319063

(22) 22.05.2009

(21) EP09772499.1

(31) 102008036006

(22) 02.07.2009

(32) 01.08.2008

(31) 08159506

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 02.07.2008

(54) HANDANTRIEB FÜR UMSTELLER (33) Europees Octrooi Bureau VON STUFENTRANSFORMATOREN (54) DISCONNECTOR FOR (47) 19.08.2015 SWITCHGEAR (73) Maschinenfabrik Reinhausen GmbH te 93059 REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 19.08.2015

(11) EP2551873

(31) 0651709

(21) EP11759076.0

(32) 12.05.2006

(22) 07.02.2011

(33) Frankrijk

(31) 2010068131

(54) Disjoncteur sectionneur d'altenateur actionne par un servo-moteur

(73) Eaton Industries (Netherlands) B.V. te 7559 SC HENGELO

(72) NITERT, Gerhardus Leonardus te (72) BURGHAUSER, Armin te 93049 NL-7468 AT ENTER REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK LAMMERS, Arend Jan Willem te DUITSLAND (DE) NL-7558 TV HENGELO WREDE, Silke te 93197 ZEITLAM, (51) H01H 33/66 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND H01H 33/36 (DE) H01H 33/12 (51) H01H 9/04 H01H 33/00 H01H 23/06 (11) EP1855300 H01H 21/24 (21) EP07107906.5 H01H 21/22 H01H 21/08 (22) 10.05.2007

(32) 24.03.2010 (33) Japan (54) SWITCH UNIT

(47) 19.08.2015

(73) ALSTOM Technology Ltd te 5400 BADEN, Zwitserland (CH) (73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATO(72) Allaire, Xavier te 69680, KU TOKYO 107-8556, Japan (JP) CHASSIEU, Frankrijk (FR) (72) FUJIMOTO Takeyoshi te WAKO-SHI Frigiere, Denis te 69150, SAITAMA 351-0193, Japan (JP) DECINES, Frankrijk (FR) MOTOHASHI Yasuo te WAKO-SHI Willieme, Jean-Marc te 69350, LA SAITAMA 351-0193, Japan (JP) MULATIERE, Frankrijk (FR) HASHIMOTO Koji te WAKO-SHI (51) H01H 47/32 SAITAMA 351-0193, Japan (JP) H01H 47/10 (51) H01H 9/18 (11) EP2518751 H01H 13/02 (21) EP10839417.2 (11) EP1700323 (47) 19.08.2015

(51) H01H 9/28 H01H 3/36

(21) EP04820853.2

(11) EP2748831

(31) 0315611

(21) EP12750377.9

(32) 31.12.2003

(22) 22.08.2012

(33) Frankrijk

(31) 11178513 (32) 23.08.2011

(54) ILLUMINATED ELECTRICAL SWITCH WITH A TACTILE EFFECT

(33) Europees Octrooi Bureau

(47) 19.08.2015

(22) 13.12.2004

(73) CoActive Technologies, LLC te (54) ABSCHLIESSBARER NEWTON, MA 04850, Verenigde SEITENHEBELANTRIEB EINES Staten van Amerika (US) ELEKTRISCHEN SCHALTERGERÄTS (72) ROCHON, Sylvain te F-39100 (47) 19.08.2015 DOLE, Frankrijk (FR) (73) Eaton Electrical IP GmbH & Co. HEBRAS, Jérémy te F-21130 KG te 12529 SCHÖNEFELD, ATHEE, Frankrijk (FR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BOUVIER, Laurent te F-39100 (DE) MONNIERES, Frankrijk (FR) (72) KUTSCHE, Wolfgang te 53919 CARVALHO, Aurélien te F-39380 WEILERSWIST, BONDSREPUBLIEK LA VIEILLE LOYE, Frankrijk (FR) DUITSLAND (DE) (51) H01H 31/28 (51) H01H 9/00 H01H 31/00

(22) 21.12.2010

(31) 2009289678 (32) 21.12.2009 (33) Japan (54) HEAT-GENERATION INHIBITING CIRCUIT FOR EXCITING COIL IN RELAY (47) 19.08.2015 (73) Yazaki Corporation te MINATO-KU TOKYO 108-8333, Japan (JP) (72) OHSHIMA Shunzou te SHIZUOKA, Japan (JP) (51) H01H 51/06 (11) EP1962318 (21) EP07021942.3 (22) 12.11.2007 (31) 07003816 (32) 23.02.2007 (33) Europees Octrooi Bureau

Nummer 01/15

169

(54) Elektromagnetisches Schaltgerät (1 1) (47) 19.08.2015

EP2474019

(73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(2 1)

EP10750065.4

(2 2)

31.08.2010

(72) Feil, Wolfgang, Dr. te 92421 SCHWANDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Krätzschmar, Andreas, Dr. te 92260 AMMERTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Maier, Reinhard, Dr. te 91074 HERZOGENAURACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Trautmann, Bernd te 91056 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(3 1)

102009039621 202009015125 U

(3 2)

01.09.2009 05.11.2009

(3 3)

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(5 4) (4 7)

1 januari 2015 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PONNIER, Andreas te 13469 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) NAUJOKS, Andreas te 16547 BIRKENWERDER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BECKER, Jürgen te 13589 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) H01L 21/027 G03F 1/72 TEILCHENSTRAHLBEARBEITUNGSVORRICHTUNG G03F 1/36 WIE EINE G03F 1/32 ELEKTRONENSTRAHLBEARBEITUNGSVORRICHTUNG G03F 1/00 19.08.2015 (11) EP2738791

(51) H02H 5/00 H02G 7/22 H02G 13/00 H01H 83/10

(21) EP14000706.3 Global Beam Technologies AG te 82216 MAISACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 04.02.2010 (31)(MERAN), 2009033216 (7 VOKURKA, Franz te 39019 DORF TIROL 2009207682 2) Italië (IT) (32) 16.02.2009 (51) H01J 37/26 09.09.2009 H01J 37/20

(11) EP2590200

(11) EP2541583

(21) EP12196849.9

(21) EP10846469.4

(22) 04.09.2009

(22) 01.12.2010

(31) 192591 P

(31) 2010038105

(32) 19.09.2008

(32) 24.02.2010

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Japan

(54) High speed current shunt

(54) ELECTRON MICROSCOPE AND SAMPLE HOLDER

(7 3)

(33) Japan Japan (54) Method for correcting a photomask (47) 19.08.2015 (73) Dai Nippon Printing Co., Ltd. te TOKYO-TO 162-8001, Japan (JP)

(72) Nagai, Takaharu te TOKYO-TO 162-8001, Japan (JP) Takamizawa, Hideyoshi te TOKYO(47) 19.08.2015 (73) Advanced Fusion Systems LLC te TO 162-8001, Japan (JP) (73) Hitachi High-Technologies NEWTOWN, CT 06470, Verenigde Mohri, Hiroshi te TOKYO-TO 162Corporation te TOKYO 105-8717, Staten van Amerika (US) 8001, Japan (JP) Japan (JP) (72) Birnbach, Curtis A. te NEW Morikawa, Yasutaka te TOKYO-TO ROCHELLE, NY 10804, Verenigde (72) YAGUCHI, Toshie te IBARAKI 312162-8001, Japan (JP) 8504, Japan (JP) Staten van Amerika (US) Hayano, Katsuya te TOKYO-TO NAGAKUBO, Yasuhira te 162-8001, Japan (JP) (51) H01H 83/20 CHIYODA-KU, TOKYO 100-8220, H01H 83/12 (51) H01L 21/20 Japan (JP) H01H 71/62 C30B 25/02 WATABE, Akira te IBARAKI 312H01H 71/02 (11) EP1702355 8504, Japan (JP) H01H 11/00 (21) EP05705292.0 (51) H01K 1/40 (11) EP2769399 H01J 9/28 (22) 06.01.2005 (21) EP12772793.1 H01J 61/36 (31) 755000 H01J 5/46 (22) 17.10.2012 (32) 09.01.2004 B24C 11/00 (31) 11185442 (33) Verenigde Staten van Amerika (11) EP2143131 (32) 17.10.2011 (54) Method for selective deposition (21) EP08736529.2 (33) Europees Octrooi Bureau of semiconductor material (22) 24.04.2008 (54) BAUAREIHE MEHRPOLIGER (47) 19.08.2015 (31) 102007020067 LEISTUNGSSCHALTER (73) Micron Technology, Inc. te BOISE, (32) 27.04.2007 (47) 19.08.2015 ID 83716, Verenigde Staten van (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Eaton Electrical IP GmbH & Co. Amerika (US) KG te 12529 SCHÖNEFELD, (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG (72) BLOMILEY, Eric, R. te BOISE, ID BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EINER MOLYBDÄNFOLIE FÜR DEN 83716, Verenigde Staten van (DE) LAMPENBAU Amerika (US) (72) FLEITMATANN, Gregor te 50169 SANDHU, Gurtej, S. te BOISE, ID (47) 19.08.2015 KERPEN, BONDSREPUBLIEK 83706, Verenigde Staten van (73) OSRAM GmbH te 80807 DUITSLAND (DE) Amerika (US) MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK BASCERI, Cem te RESTON, VA (5 H01J 37/31 DUITSLAND (DE) 20190, Verenigde Staten van 1) H01J 37/30 (72) GÜNTHER, Detlef te 10585 Amerika (US) H01J 37/16 BERLIN, BONDSREPUBLIEK RAMASWAMY, Nirmal te BOISE, ID G21K 5/10 DUITSLAND (DE) 83706, Verenigde Staten van B23K 15/06 VOLLMER, Lothar te 12359 Amerika (US) B23K 15/00 (47) 19.08.2015

Nummer 01/15 (51) H01L 21/3065 B81C 1/00 (11) EP1543541 (21) EP03776178.0 (22) 10.07.2003 (31) 398347 P 601076 (32) 24.07.2002 19.06.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

170 ZÜRICH, Zwitserland (CH) (72) Matthias, Sven te 5600 LENZBURG, Zwitserland (CH) Kopta, Arnost te 8049 ZÜRICH, Zwitserland (CH) (51) H03F H03F H01L H01L H01L

3/68 1/02 23/66 23/00 21/50

(11) EP2733742

(21) EP12192808.9 (54) NOTCH-FREE ETCHING OF HIGH (22) 15.11.2012 ASPECT SOI STRUCTURES USING (54) Amplifier circuit ALTERNATING DEPOSITION AND ETCHING BY PULSED PLASMA (47) 19.08.2015 (47) 19.08.2015 (73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN (73) Unaxis USA Inc. te ST. (72) Cuoco, Vittorio te 5656 AG PETERSBURG, FL 33718, EINDHOVEN Verenigde Staten van Amerika Van der Zanden, Jos te 5656 AG (US) EINDHOVEN Van Zuijlen, Albert te 5656 AG (72) JOHNSON, David te PALM EINDHOVEN HARBOR, FL 34683, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01L 21/67 WESTERMAN, Russell te LARGO, H01L 21/00 FL 33773, Verenigde Staten van C23C 14/02 Amerika (US) (11) EP1979930 LAI, Shouliang te TAMPA, FL (21) EP06817733.6 33626, Verenigde Staten van Amerika (US) (22) 04.12.2006 (51) H01L 23/52 (31) 70062006 H01L 21/3205 (32) 18.01.2006 H01L 21/288 (33) Zwitserland H01L 21/285 C25D 7/12 C23C 14/14 (11) EP2237312 (21) EP09721258.3 (22) 19.02.2009 (31) 2008070855 (32) 19.03.2008

(47) (73) (72)

(51)

(11) (21) (22) (54) (47) (73)

(73) IMEC te 3001 LEUVEN, België (BE) (72) Beyne, Eric te B-3001 LEUVEN, België (BE) Labie, Riet te B-3001 LEUVEN, België (BE) (51) H01L 21/8238 H01L 21/8234 (11) EP2584601 (21) EP13152000.9 (22) 25.02.2009 (31) 105368 P (32) 14.10.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Method for fabricating a dual work function semiconductor device (47) 19.08.2015 (73) IMEC te 3001 LEUVEN, België (BE) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. te HSINCHU 300-077, Taiwan (TW) Katholieke Universiteit Leuven K.U. Leuven R&D te 3000 LEUVEN, België (BE)

(72) Li, Zilan te 3001 LEUVEN, België (BE) Tseng, Joshua te 3001 LEUVEN, België (BE) Witters, Thomas te 3001 LEUVEN, België (BE) De Gendt, Stefan te 3001 (54) VORRICHTUNG ZUR ENTGASUNG LEUVEN, België (BE) EINES SCHEIBENFÖRMIGEN (51) H01L 23/28 SUBSTRATES (11) EP2483920 (47) 19.08.2015 (21) EP10819221.2 (73) Oerlikon Advanced Technologies AG te 9496 BALZERS, (22) 01.09.2010 Liechtenstein (LI) (31) 568343

(72) SCHOLTE VAN MAST, Bart te CH- (32) 9478 AZMOOS, Zwitserland (CH) (33) ELECTRONIC MEMBER WHEREIN (51) H01L 25/065 (54) BARRIER-SEED LAYER IS FORMED H01L 23/48 ON BASE H01L 23/31 H01L 23/00 19.08.2015 H01L 21/768 JX Nippon Mining & Metals (47) Corporation te TOKYO, Japan (JP) (11) EP2704187 (73) (21) EP13194159.3 SEKIGUCHI, Junnosuke te KITAIBARAKI-SHI IBARAKI 319(22) 02.04.2004 1535, Japan (JP) (31) 03447079 IMORI, Toru te KITAIBARAKI-SHI 460853 P (72) IBARAKI 319-1535, Japan (JP) 03447236 H01L 29/861 506560 P H01L 29/745 (32) 03.04.2003 H01L 29/739 03.04.2003 H01L 29/32 22.09.2003 H01L 29/06 26.09.2003 H01L 21/329 (33) Europees Octrooi Bureau EP2339613 Verenigde Staten van Amerika EP09180365.0 Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika 22.12.2009 (54) METHOD FOR PRODUCING Power semiconductor device and ELECTRICAL THROUGH HOLE method for producing same INTERCONNECTS AND 19.08.2015 corresponding DEVICE ABB Technology AG te 8050 (47) 19.08.2015

(33) Japan (54)

1 januari 2015

28.09.2009 Verenigde Staten van Amerika APPARATUS FOR USING HEAT PIPES IN CONTROLLING TEMPERATURE OF AN LED LIGHT UNIT 19.08.2015 Dialight Corporation te FARMINGDALE, NJ 07727, Verenigde Staten van Amerika (US) BURTON, Thomas, R. te GERMANTOWN, TN 38138, Verenigde Staten van Amerika (US) CURRAN, John, W. te LEBANON, NJ 08833, Verenigde Staten van Amerika (US) PECK, John, Patrick te MANASQUAN, NJ 08736, Verenigde Staten van Amerika (US) ZIMMER, Kenneth, J. te FREEHOLD, NJ 07728, Verenigde Staten van Amerika (US) BALCZAREK, Gregory, K. te TINTON FALLS, NJ 07712, Verenigde Staten van Amerika

Nummer 01/15 (US)

171

1 januari 2015

(11) EP2736079

(47) 19.08.2015

(51) H01L 23/433 B82Y 10/00

(21) EP13194322.7

(11) EP1518271

(31) 1261208

(73) Merck Patent GmbH te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP03763132.2

(32) 26.11.2012

(22) 02.07.2003

(33) Frankrijk

(31) 187513

(54) Procédé de fabrication d'un transistor à hétérojonction de type normalement bloqué

(32) 02.07.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Method and apparatus using nanotubes for cooling and grounding die (47) 19.08.2015 (73) Intel Corporation te SANTA CLARA, CA 95054, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SEARLS, Damion te HILLSBORO, OR 97124, Verenigde Staten van Amerika (US) DISHONGH, Terrance te PORTLAND, OR 97229, Verenigde Staten van Amerika (US) JACKSON, James te BEAVERTON, OR 97007, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01L 25/18 H01L 25/07 (11) EP2590212 (21) EP10854102.0 (22) 01.07.2010 (54) POWER SEMICONDUCTOR MODULE, ELECTRICITY TRANSFORMER DEVICE, AND RAILWAY CAR (47) 19.08.2015

(22) 25.11.2013

(47) 19.08.2015 (73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Charles, Matthew te 38000 GRENOBLE, Frankrijk (FR) (51) H01L 31/0224 (11) EP2704202 (21) EP13000965.7 (22) 26.02.2013 (31) 20120095146 (32) 29.08.2012 (33) Zuid-Korea (54) Solar cell (47) 19.08.2015 (73) LG Electronics, Inc. te SEOUL, 150-721, Zuid-Korea (KR) (72) Oh, Donghae te 137-724 SEOUL, Zuid-Korea (KR) Chang, Sungho te 137-724 SEOUL, Zuid-Korea (KR) (51) H01L 31/109 H01L 27/148 H01L 27/146

(73) Mitsubishi Electric Corporation te (11) TOKYO 100-8310, Japan (JP) (21) (72) TANAKA, Takeshi te TOKYO 100(22) 8310, Japan (JP) (31) (51) H01L 29/786 (32) H01L 29/775 H01L 21/335 (33) (11) EP2299493 (21) EP10176405.8

EP1979953 EP06708917.7 17.02.2006 PCT/FI2006/000009 05.01.2006 World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4)

(31) 0956427

(54) SEMICONDUCTOR RADIATION DETECTOR OPTIMIZED FOR DETECTING VISIBLE LIGHT

(32) 18.09.2009

(47) 19.08.2015

(33) Frankrijk

(73) Aurola, Artto te 02150 ESPOO, Finland (FI)

(22) 13.09.2010

(54) Fabrication de nano-fils de silicium et germanium intégrés sur un substrat (47) 19.08.2015 (73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) (72) Saracco, Emeline te 38000, GRENOBLE, Frankrijk (FR) Damlencourt, Jean-François te 38190, LAVAL, Frankrijk (FR) Heitzmann, Michel te 38920, CROLLES, Frankrijk (FR) (51) H01L 29/778 H01L 21/335

(72) Aurola, Artto te 02150 ESPOO, Finland (FI) (51) H01L 33/58 H01L 33/20

(72) OPPERMANN, Hermann te 10435 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MUSCHAWECK, Julius te 82131 GAUTING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KUNZE, Jochen te 47441 MOERS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LUCE, Thomas te 73730 ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KROCHMANN, Eike te 72654 NECKARTENZLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TEWS, Walter te 17489 GREIFSWALD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ROTH, Gundula te 17498 LEVERHAGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01L 33/32 H01L 33/06 (11) EP2009707 (21) EP08011068.7 (22) 18.06.2008 (31) 20070062196 (32) 25.06.2007 (33) Zuid-Korea (54) Light emitting diode and method for manufacturing the same (47) 19.08.2015 (73) Seoul Viosys Co., Ltd te ANSANSI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (72) Kim, Dae Won te DANWON-GU, ANSAN-SI GYEONGGI-DO 425851, Zuid-Korea (KR) Kal, Dae Sung te DANWON-GU, ANSAN-SI GYEONGGI-DO 425851, Zuid-Korea (KR) Kim, Hwa Mok te DANWON-GU, ANSAN-SI GYEONGGI-DO 425851, Zuid-Korea (KR) Oh, Duck Hwan te DANWON-GU, ANSAN-SI GYEONGGI-DO 425851, Zuid-Korea (KR) (51) H01L 33/40 H01L 33/38 H01L 33/32 (11) EP1406314 (21) EP02745995.7

(11) EP1908123

(22) 12.07.2002

(21) EP06775724.5

(31) 2001212887

(22) 20.07.2006

(32) 12.07.2001

(31) 102005034793

(33) Japan

(32) 21.07.2005

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 19.08.2015

(54) LICHTEMITTIERENDE HALBLEITERDIODE HOHER LICHTLEISTUNG

(73) Nichia Corporation te ANAN-SHI, TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) (72) YAMADA, Motokazu te ANAN-SHI,

Nummer 01/15

172

TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) (54) COST EFFICIENT ELEMENT FOR SONOBE, Shinya te ANAN-SHI, COMBINED PIEZO SENSOR AND TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) ACTUATOR IN ROBUST AND SANO, Masahiko te ANAN-SHI, SMALL TOUCH SCREEN TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) REALIZATION AND METHOD FOR OPERATION THEREOF (51) H01L 33/58 (47) 19.08.2015 H01L 33/56 H01L 33/54 (73) Nokia Technologies Oy te 02610 ESPOO, Finland (FI) (11) EP2619810

(31) 102010046122

(72) LAITINEN, Pauli te FIN-00440 HELSINKI, Finland (FI) TUOVINEN, Juhani te FIN-02340 ESPOO, Finland (FI)

(32) 21.09.2010

(51) H01L 45/00

(21) EP11745979.2 (22) 19.08.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ELEKTRONISCHES BAUELEMENT (47) 19.08.2015 (73) OSRAM Opto Semiconductors GmbH te 93055 REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2062307 (21) EP07872064.6 (22) 31.08.2007 (31) 841607 P (32) 31.08.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(72) RAMCHEN, Johann te 84032 (54) METHOD FOR CONTROLLED ALTDORF, BONDSREPUBLIEK FORMATION OF THE RESISTIVE DUITSLAND (DE) SWITCHING MATERIAL IN A KEITH, Christina te 93073 RESISTIVE SWITCHING DEVICE NEUTRAUBLING, AND DEVICES OBTAINED BONDSREPUBLIEK DUITSLAND THEREOF (DE) (47) 19.08.2015 BRAUNE, Bert te 93173 WENZENBACH, BONDSREPUBLIEK (73) IMEC te 3001 LEUVEN, België (BE) DUITSLAND (DE) (72) GOUX, Ludovic te 4280 HANNUT, (51) H01L 33/60 België (BE) H01L 33/56 WOUTERS, Dirk te 3001 LEUVEN, C08K 5/00 België (BE) C08K 3/00 (51) H01L 45/00 C08G 59/32 (11) EP2323178

(11) EP2325911

(21) EP11155918.3

(21) EP11158140.1

(22) 28.07.2006

(22) 23.03.2007

(31) 2005226083

(31) 396616

(32) 04.08.2005

(32) 04.04.2006

(33) Japan

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) Light-emitting device, method for (54) Phase change memory elements using self-aligned phase change manufacturing same, molded material layers and methods of body and sealing member making and using the same (47) 19.08.2015

1 januari 2015 BAUELEMENT MIT DOTIERTEN SCHICHTEN (47) 19.08.2015 (73) Heliatek GmbH te 01139 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) WEISS, Andre te 89081 ULM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MÄNNIG, Bert te 01127 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MATTERSTEIG, Gunter te 89075 ULM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01M 2/02 (11) EP2819205 (21) EP14160943.8 (22) 20.03.2014 (31) 20130073310 (32) 25.06.2013 (33) Zuid-Korea (54) Battery pack (47) 19.08.2015 (73) Samsung SDI Co., Ltd. te YONGINSI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (72) Cho, Man-Sik te GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Lee, So-Ra te GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (51) H01M 2/04 (11) EP2172993 (21) EP08778242.1 (22) 17.07.2008 (31) 2007191449 (32) 23.07.2007 (33) Japan (54) BATTERY CASE AND BATTERY WITH SEALING PLATE (47) 19.08.2015 (73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)

(73) Nichia Corporation te ANAN-SHI, (47) 19.08.2015 (72) SUZUKI, Satoshi te TOYOTA-SHI TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) (73) Micron Technology, Inc. te BOISE, AICHI 471-8571, Japan (JP) ID 83707-0006, Verenigde Staten (72) Kuramoto, Masafumi te ANAN-SHI (51) H05K 3/38 van Amerika (US) TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) H01M 2/30 (72) Liu, Jun te BOISE, ID 83716, Miki, Tomohide te ANAN-SHI H01M 2/26 Verenigde Staten van Amerika TOKUSHIMA 7748601, Japan (JP) H01M 2/08 (US) Tsukioka, Tomoya te ANAN-SHI H01M 2/06 TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) (51) H01L 51/54 H01M 2/02 Kishimoto, Tomohisa te ANAN-SHI H01L 51/50 H01G 9/10 TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) H01L 51/46 H01G 4/224 H01L 51/42 H01G 2/10 (51) H01L 41/08 C09B 57/10 C09J 179/02 G06F 3/041 G06F 3/01 (11) EP2659529 (11) EP2600435 (11) EP1946391

(21) EP11805513.6

(21) EP11812328.0

(21) EP06820859.4

(22) 22.12.2011

(22) 20.07.2011

(22) 07.11.2006

(31) 102010056519

(31) 2010167770

(31) 270401

(32) 27.12.2010

(32) 27.07.2010

(32) 08.11.2005

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Japan

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) OPTOELEKTRONISCHES

(54) ELECTRICAL COMPONENT,

Nummer 01/15

173

NONAQUEOUS-ELECTROLYTE (22) 03.02.2012 CELL, AND LEAD WIRE AND (31) 201161444291 P SEALABLE CONTAINER BOTH FOR 201213359869 USE THEREIN (32) 18.02.2011 (47) 19.08.2015 27.01.2012 (73) Sumitomo Electric Industries, Ltd. (33) Verenigde Staten van Amerika te CHUO-KU OSAKA-SHI OSAKA Verenigde Staten van Amerika 541-0041, Japan (JP) (54) Battery Pack (72) FUKUDA, Yutaka te OSAKA-SHI (47) 19.08.2015 OSAKA 554-0024, Japan (JP)

1 januari 2015 H01M 10/44 H01M 10/42 H01M 10/052 (11) EP2784851 (21) EP13160777.2 (22) 25.03.2013 (54) A method of charging a lithiumsulphur cell (47) 19.08.2015

(73) Samsung SDI Co., Ltd. te HAYAMI, Hiroshi te OSAKA-SHI YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, ZuidOSAKA 554-0024, Japan (JP) Korea (KR) SUGIYAMA, Hiroyasu te KANUMASHI TOCHIGI 322-8585, Japan (JP) (72) Ahn, Janggun te GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (51) H04M 1/02 H01R 13/24 (51) H01M 6/36 H01M 2/10 H01M 6/20 H01M 10/42 H01M 6/18 G06F 1/16 H01M 4/58 H01M 4/40 (11) EP1648045 H01M 4/38 (21) EP05021734.8 (11) EP2417658 (22) 05.10.2005

(73) Oxis Energy Limited te ABINGDON OXFORDSHIRE OX14 3DB, GROOT BRITTANNIË (GB)

(31) 2004079645

(11) EP2784858

(32) 06.10.2004

(21) EP10712866.2 (22) 05.04.2010

(33) Zuid-Korea

(31) 167040 P

(54) A battery contact system and wireless terminal having the same

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) (73)

(72) (51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72) (51)

(11) (21)

(32) 06.04.2009

(72) Kolosnitsyn, Vladimir te ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 3DB, GROOT BRITTANNIË (GB) Ainsworth, David te ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 3DB, GROOT BRITTANNIË (GB) Kabacik, Lukasz te ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 3DB, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) H01M 4/485 (21) EP14158947.3 (22) 11.03.2014 (31) 2013065423

(32) 27.03.2013 (54) THERMAL BATTERY ELECTROLYTE (33) Japan COMPOSITIONS, ELECTRODE19.08.2015 ELECTROLYTE COMPOSITES, AND (54) Battery active material, LG Electronics Inc. te BATTERIES INCLUDING THE SAME nonaqueous electrolyte battery, YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150and battery pack (47) 19.08.2015 721, Zuid-Korea (KR) (47) 19.08.2015 (73) Eaglepicher Technologies, LLC te Jeong, Jun-Young te ANYANG JOPLIN, MISSOURI 54801, (73) Kabushiki Kaisha Toshiba te GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Verenigde Staten van Amerika TOKYO 105-8001, Japan (JP) H01M 4/13 (US) (72) Yoshima, Kazuomi te TOKYO, 105H01M 2/34 (72) SWIFT, Geoffrey te JOPLIN 8001, Japan (JP) H01M 2/26 MISSOURI 64801, Verenigde Harada, Yasuhiro te TOKYO, 105H01M 2/18 Staten van Amerika (US) 8001, Japan (JP) H01M 2/16 LAMB, Charles te CARTHAGE Inagaki, Hiroki te TOKYO, 105H01M 2/06 MISSOURI 64836, Verenigde 8001, Japan (JP) H01M 10/04 Staten van Amerika (US) Takami, Norio te TOKYO, 105EP2437330 8001, Japan (JP) (51) H01M 4/38 EP11181930.6 H01M 4/1395 (51) H01M 4/58 20.09.2011 H01M 4/134 H01M 10/05 389123 P H01M 4/04 (11) EP2770562 201113213929 H01M 10/52 (21) EP14153508.8 01.10.2010 (11) EP2533331 (22) 31.01.2014 19.08.2011 (21) EP12182852.9 (31) 2013035779 Verenigde Staten van Amerika (22) 17.07.2008 (32) 26.02.2013 Verenigde Staten van Amerika (31) 0713898 (33) Japan Secondary battery comprising an (32) 17.07.2007 insulating member on an (54) Nonaqueous electrolytic (33) GROOT BRITTANNIË electrode tab secondary battery (54) Structured particles composed of (47) 19.08.2015 19.08.2015 silicon or a silicon-based material Samsung SDI Co., Ltd. te and method of fabricating thereof (73) Seiko Instruments Inc. te CHIBAYONGIN-SI, GYEONGGI-DO, ZuidSHI, CHIBA, Japan (JP) (47) 19.08.2015 Korea (KR) (72) Sawayama, Takumi te CHIBA-SHI, (73) Nexeon Limited te ABINGDON, Ahn, Chang-Bum te GYEONGGICHIBA, Japan (JP) OXFORDSHIRE OX14 4SB, GROOT DO, Zuid-Korea (KR) Suzuki, Tadahito te CHIBA-SHI, BRITTANNIË (GB) CHIBA, Japan (JP) H01M 2/24 (72) Liu, Feng-Ming te READING, RG6 Miura, Ken te CHIBA-SHI, CHIBA, H01M 2/20 3DX, GROOT BRITTANNIË (GB) Japan (JP) H01M 10/48 Green, Mino te LONDON, SW13 H01M 10/42 (51) H01M 4/68 9QH, GROOT BRITTANNIË (GB) EP2490281 (11) EP2724406 (51) H01M 4/38 EP12153813.6 (21) EP12731265.0

Nummer 01/15 (22) 21.06.2012 (31) 201161500561 P 201261638454 P

174

1 januari 2015

(51) H01M 8/10 H01M 8/04

(21) EP12751907.2

(11) EP2688132

(31) 2011044732

(22) 27.02.2012

(32) 23.06.2011 25.04.2012

(21) EP12758076.9

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(31) 2011055841

(54) LEAD-ACID BATTERY FORMULATIONS CONTAINING DISCRETE CARBON NANOTUBES

(32) 14.03.2011

(54) DYE-SENSITIZED SOLAR CELL FOR LOW LIGHT INTENSITIES

(33) Japan

(47) 19.08.2015

(22) 08.03.2012

(32) 02.03.2011 (33) Japan

(47) 19.08.2015

(54) FUEL CELL SYSTEM AND METHOD (73) Fujikura Ltd. te TOKYO 135-8512, FOR OPERATING SAME Japan (JP)

(73) Molecular Rebar Design, LLC te AUSTIN, TX 78736, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 19.08.2015 (73) Panasonic Corporation te OSAKA 571-8501, Japan (JP)

(72) BOSNYAK, Clive, P. te DRIPPING SPRINGS, TX 78620, Verenigde Staten van Amerika (US) SWOGGER, Kurt, W. te AUSTIN, TX 78731, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) YASUDA, Shigeki te OSAKA 5406207, Japan (JP) NAKAMURA, Akinari te OSAKA 540-6207, Japan (JP) KUSUMURA, Koichi te OSAKA 5406207, Japan (JP) URATA, Takayuki te OSAKA 5406207, Japan (JP)

(51) H01M H01M H01M H01M

8/10 4/90 4/88 4/86

(11) EP2518806 (21) EP10839224.2 (22) 13.12.2010 (31) 2009294869 (32) 25.12.2009 (33) Japan (54) INK, FUEL CELL CATALYST LAYER FORMED BY USING THE INK AND USES THEREOF (47) 19.08.2015

(51) H01M 8/10 H01M 8/06 H01M 8/04 C01B 3/38

(11) EP2406843 (21) EP09841288.5 (22) 03.11.2009 (31) 160058 P (32) 13.03.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BATTERY RECYCLING (47) 19.08.2015 (73) Stevens, Wayne C. te FENWICK, ONTARIO L0S 1C0, Canada (CA) (72) Stevens, Wayne C. te FENWICK, ONTARIO L0S 1C0, Canada (CA)

(51) H01P 5/10 (11) EP2033309 (21) EP07870685.0 (22) 15.05.2007 (31) 435360 (32) 16.05.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP12706716.3

(54) TRANSMISSION LINE BALUN FOR BROADBAND COMBINERS, SPLITTERS AND TRANSFORMERS

(22) 09.02.2012

(47) 19.08.2015

(31) 2011090341

(73) Harris Corporation te MELBOURNE FL 32919, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2697853

(32) 14.04.2011 (33) Japan (54) FUEL CELL MODULE (47) 19.08.2015

(73) Showa Denko K.K. te TOKYO 105- (73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP) 8518, Japan (JP) (72) IMAI, Takuya te CHIBA-SHI CHIBA (72) OGAWA, Tetsuya te WAKO-SHI, SAITAMA 351-0193, Japan (JP) 267-0056, Japan (JP) TSUKAMOTO, Keiji te WAKO-SHI, WAKIZAKA, Yasuaki te CHIBA-SHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP) CHIBA 267-0056, Japan (JP) MUTO, Go te WAKO-SHI, SAITAMA SHISHIKURA, Toshikazu te CHIBA351-0193, Japan (JP) SHI CHIBA 267-0056, Japan (JP) HORIKITA, Masaki te CHIBA-SHI (51) H02J 7/04 CHIBA 267-0056, Japan (JP) H02J 7/00 OTA, Kenichiro te KOGANEI-SHI H01M 10/657 TOKYO 184-0015, Japan (JP) H01M 10/0525 (51) H01M 6/52 H01M 10/54 B03B 9/06 B02C 23/14 B02C 23/08 A62D 3/30

(72) SHIMOHIRA Kouki te SAKURA-SHI CHIBA 285-8550, Japan (JP) OKADA Kenichi te SAKURA-SHI CHIBA 285-8550, Japan (JP) ENDO Katsuyoshi te SAKURA-SHI CHIBA 285-8550, Japan (JP)

(11) EP2771936 (21) EP12733419.1 (22) 29.06.2012 (31) 102011114304 (32) 23.09.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) LITHIUM-IONEN-BATTERIE (47) 19.08.2015 (73) Audi AG te 85045 INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) VERGOSSEN, David te 85049 INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01M 14/00 H01L 31/04 H01G 9/20 (11) EP2683019

(72) TALBOT, Robert D. te PITTSFORD, NY 14534, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H01Q 19/30 H01Q 1/12 H01Q 1/08 (11) EP2706610 (21) EP13382347.6 (22) 05.09.2013 (31) 201230946 U (32) 11.09.2012 (33) Spanje (54) Digital terrestrial TV reception antenna (47) 19.08.2015 (73) Fagor, S. Coop. te 20500 ARRASATE-MONDRAGON, Spanje (ES) (72) Barbero Merino, Antonio José te 20500 ARRASATE-MONDRAGON, Spanje (ES) Barrutia Inza, Iban te 20570 BERGARA, Spanje (ES) (51) H01Q H01Q H01Q H01Q H01Q H01Q H01Q H01Q H01Q

9/04 5/42 5/00 21/28 21/26 21/08 15/16 1/52 1/22

(11) EP1908147 (21) EP06758086.0

Nummer 01/15 (22) 21.07.2006 (31) 0501723 (32) 22.07.2005 (33) Zweden (54) ANTENNA ARRANGEMENT WITH INTERLEAVED ANTENNA ELEMENTS (47) 19.08.2015

175 (DE) Gassauer, Stephan te 99768 ILFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01R 12/72 (11) EP2120295 (21) EP09005274.7 (22) 11.04.2009

(73) Powerwave Technologies Sweden (31) 102008023715 AB te 187 80 TÄBY, Zweden (SE) (32) 15.05.2008 (72) LINDMARK, Björn te S-113 28 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND STOCKHOLM, Zweden (SE) (54) Anordnung mit Leiterplatte, UDDIN, Jesper te S-114 21 Steckverbinder und Ferritkern STOCKHOLM, Zweden (SE) (47) 19.08.2015 (51) H01Q 19/19 (73) SEMIKRON Elektronik GmbH & (11) EP2264832 Co. KG te 90431 NÜRNBERG, (21) EP10164928.3 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 04.06.2010 (31) 0953694 (32) 04.06.2009 (33) Frankrijk (54) Réflecteur secondaire pour une antenne à double réflecteur

1 januari 2015 (21) EP11193702.5 (22) 15.12.2011 (31) 2010281814 (32) 17.12.2010 (33) Japan (54) Water-proof connector and method of assembly of waterproof connector (47) 19.08.2015 (73) Tyco Electronics Japan G.K. te TAKATSU-KU KAWASAKI-SHI KANAGAWA 213-8535, Japan (JP) (72) Akiguchi, Tetsuro te KAWASAKI, KANAGAWA 213-8535, Japan (JP) Komiyama, Ryuichi te KAWASAKI, KANAGAWA 213-8535, Japan (JP)

(51) H01R 13/703 H01R 13/641 H01R 13/629 (72) Backhaus, Klaus te 90768 FÜRTH, H01R 13/533 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND H01R 13/52 (DE) H01R 13/506 H01R 103/00 (51) H01R 13/187 (11) EP2676334 (11) EP2389713 (21) EP09789430.7

(21) EP12703301.7

(22) 20.01.2009

(22) 07.02.2012

(54) MINIATURE RECEPTACLE TERMINALS

(31) 102011004347

(72) Le Bayon, Armel te 44570 TRIGNAC, Frankrijk (FR) Tuau, Denis te 44570 TRIGNAC, Frankrijk (FR)

(47) 19.08.2015

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(73) Molex Incorporated te LISLE, IL 60532, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) ELECTRICAL CONNECTOR AND CONNECTOR SYSTEM

(51) H02G 15/192 H02G 15/007 H01R 4/36 H01R 11/11

(72) HORI, Takayuki te YAMATO KANAGAWA 242-0001, Japan (JP)

(11) EP2065978

(11) EP2355263

(47) 19.08.2015 (73) ALCATEL LUCENT te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR)

(21) EP07380335.5 (22) 30.11.2007 (54) A mechanical connector with incorporated cable centring means (47) 19.08.2015 (73) Ridelin, S.L. te 08240 MANRESA (BARCELONA), Spanje (ES) (72) Capelles de la Fuente, Rosa te 08240 MANRESA (BARCELONA), Spanje (ES) (51) H01R 4/48

(22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(21) EP11152958.2 (22) 01.02.2011 (31) 201113014373 301364 P (32) 26.01.2011 04.02.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Water-tight electrical connector with laterally compressed O-ring (47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015 (73) Tyco Electronics AMP GmbH te 64625 BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) ECKEL, Markus te D-68642 BUERSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HOEPPNER, Ulf te 69245 BAMMENTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SAENGER, Walter te 64658 FUERTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H01R 13/58 H01R 13/56 (11) EP2495826 (21) EP12001228.1

(73) Anderson Power Products, Inc. te (22) 24.02.2012 STERLING, MA 01564, Verenigde (31) 2011048050 EP14164334.6 Staten van Amerika (US) (32) 04.03.2011 11.04.2014 (72) Svelnis, Christine M. te BOYLSTON, MA 01505, Verenigde (33) Japan 102013103658 (54) Connector Staten van Amerika (US) 11.04.2013 Baker, Craig H. te SHREWSBURY, (47) 19.08.2015 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MA 01545, Verenigde Staten van (73) Sumitomo Wiring Systems, Ltd. Amerika (US) Leiteranschlussklemme te YOKKAICHI-CITY MIE 510-8503, Burkhardt, Jeffrey S. te Japan (JP) 19.08.2015 BROOKLINE, NH 03033, (72) Noda, Masahiro te YOKKAICHIWago Verwaltungsgesellschaft Verenigde Staten van Amerika CITY, MIE, 510-8503, Japan (JP) mbH te 32423 MINDEN, (US) Tanaka, Tsutomu te YOKKAICHIBONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) H01R 43/00 CITY, MIE, 510-8503, Japan (JP) (DE) H01R 13/631 Wenig, Fabian te 06556 ARTERN, (51) H01R 24/64 H01R 13/52 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND H01R 13/639 (11) EP2466693

(11) EP2790271 (21)

(51) H01R 13/639 H01R 13/52

(32) 17.02.2011

Nummer 01/15 H01R 13/627 (11) EP2165391 (21) EP08772256.7 (22) 30.06.2008 (31) 947831 P 147599 (32) 03.07.2007 27.06.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

176 DETMOLD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) CHEN, Guohua te NANJING 210017, China (CN) SPRENGER, Dennis te 32805 HORN-BAD MEINBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) H02B 1/32

(11) EP1585997

(21) EP14155362.8

(21) EP02765891.3

(47) 19.08.2015

(31) 916454

(73) Panduit Corp. te TINLEY PARK, IL 60477, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 27.07.2001

(51) H01R H01R H01R H01R H01R

24/78 13/74 13/652 13/639 103/00

(11) EP2321879 (21) EP09787171.9 (22) 10.09.2009 (31) 0816594 (32) 11.09.2008 (33) GROOT BRITTANNIË (54) LOCKING POWER CONNECTOR APPARATUS (47) 19.08.2015 (73) Burland Technology Solutions Limited te IPSWICH IP6 0LW, GROOT BRITTANNIË (GB) Scolmore (International) Limited te TAMWORTH B79 7XB, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) Kanemaru, Tomonori te NAGOYASHI, AICHI 4678525, Japan (JP) Yoshimoto, Osamu te NAGOYASHI, AICHI 4678525, Japan (JP) Kikai, Takaaki te NAGOYA-SHI, AICHI 4678525, Japan (JP) Inoue, Masahiro te NAGOYA-SHI, AICHI 4678525, Japan (JP)

(51) H01S 3/30 H01S 3/00

(54) PLUG LOCKING ASSEMBLY AND SYSTEM

(72) OBENSHAIN, Marc, R. te CUMMING, GA 30028, Verenigde Staten van Amerika (US)

1 januari 2015

(22) 25.07.2002

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING NOISE FIGURE (47) 19.08.2015 (73) Xtera Communications, Inc. te ALLEN, TX 75013-0030, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2779334 (22) 17.02.2014 (31) 1352174 (32) 12.03.2013 (33) Frankrijk (54) Enveloppe électrique à agencement mécanique amélioré (47) 19.08.2015 (73) Schneider Electric Industries SAS te 92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrijk (FR)

(72) Laye, Jérôme te 38050 GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk (72) ISLAM, Mohammed, N. te ALLEN, (FR) TX 75013, Verenigde Staten van Agnaou, Abderrahmane te 38050 Amerika (US) GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk DEWILDE, Carl, A. te (FR) RICHARDSON, TX 75082, Wasner, Olivier te 38050 Verenigde Staten van Amerika GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk (US) (FR) FREEMAN, Michael, J. te Perrin, Alain te 38050 GRENOBLE NORTHVILLE, MI 48167, CEDEX 09, Frankrijk (FR) Verenigde Staten van Amerika Socquet, Dominique te 38050 (US) GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk (FR) (51) H01T 13/54 H01T 13/20 (51) H02G 3/06 H02G 3/04 (11) EP2139083 (21) EP08720837.7

(11) EP2816687

(22) 25.02.2008

(21) EP13193879.7

(31) 2007078870

(22) 21.11.2013

(72) VASS, Richard Anthony te BURY ST. EDMUNDS IP30 0QE, GROOT BRITTANNIË (GB)

(32) 26.03.2007

(31) 1355868

(33) Japan

(32) 20.06.2013

(54) SPARK PLUG

(33) Frankrijk

(51) H01R 4/30 H01R 13/74 H01R 11/12

(47) 19.08.2015

(54) Tronçon de chemin de câbles à encliquetage transversal, chemin de cables comprenant de tels troncons et procédé de fabrication

(11) EP2422411 (21) EP10719904.4 (22) 13.04.2010 (31) 102009017836 (32) 20.04.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) ELEKTRISCHE ANSCHLUSSKLEMME ZUM DURCHFÜHREN EINER LEITUNG DURCH EINE WANDUNG (47) 19.08.2015 (73) Phoenix Contact GmbH & Co. KG te 32825 BLOMBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) REIBKE, Heinz te 32105 BAD SALZUFLEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MERZ, Rudolf te 32756

(73) NGK SPARK PLUG CO., LTD. te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8525, Japan (JP)

(72) KAMEDA, Hiroyuki te NAGOYA-SHI (47) AICHI 467-8525, Japan (JP) (73) (51) H01T 21/02 H01T 13/39 (72) (11) EP2568548 (21) EP12183345.3 (22) 06.09.2012 (31) 2011198080 (32) 12.09.2011 (33) Japan

19.08.2015 Niedax France te 62400 BETHUNE, Frankrijk (FR) Duchene, Marc te 62400 BETHUNE, Frankrijk (FR) Penichon, Mickaël te 62400 BETHUNE, Frankrijk (FR)

(51) H02G 9/02 H02G 15/14 (11) EP2591528

(21) EP11749219.9 (54) Method of manufacturing a spark (22) 08.07.2011 plug (31) 201011593 (47) 19.08.2015 (73) NGK SPARK PLUG CO., LTD. te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8525, Japan (JP)

(32) 09.07.2010 (33) GROOT BRITTANNIË (54) CABLE CONNECTION APPARATUS

Nummer 01/15 AND METHOD OF TERMINATING OR CONNECTING A CABLE IN SAID CABLE CONNECTION APPARATUS (47) 19.08.2015 (73) J + S Limited te BARNSTAPLE EX31 1LY, GROOT BRITTANNIË (GB)

177 SCHOLZ Sebastian te 37671 HÖXTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H02H 3/33 (11) EP2208271 (21) EP08846765.9 (22) 28.10.2008

1 januari 2015 FOIANO DELLA CHIANA (PROV. OF AREZZO), Italië (IT) (51) H02M 7/487 H02J 9/06 H02J 7/34 H02J 7/00 H02J 1/10 (11) EP2587620

(72) HUDD, Christopher Stephen te BARNSTAPLE EX31 1LY, GROOT BRITTANNIË (GB) WAGSTAFFE, David John Rhys te BARNSTAPLE EX31 1LY, GROOT BRITTANNIË (GB) ABRETTI, Eric Louis te BARNSTAPLE EX31 1LY, GROOT BRITTANNIË (GB)

(31) MI20072147

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(51) H02J 7/00 H02G 11/02 B65H 75/44 B65H 75/42 B60L 11/18 B60L 11/14 B60L 11/12 B60L 11/00

(73) ABB S.p.A. te 20124 MILANO, Italië (IT)

(73) Schneider Electric IT Corporation te WEST KINGSTON, RI 02892, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2665146 (21) EP11855318.9 (22) 12.01.2011 (54) CORD HOUSING APPARATUS (47) 19.08.2015 (73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)

(32) 09.11.2007 (33) Italië

(72) CURRA', Antonio te I-20081 ABBIATEGRASSO (MI), Italië (IT) FARES, Antonio te I-20146 MILANO, Italië (IT)

(51) H02M 7/537 H02M 5/45 H02J 1/12

(11) EP2602893

(11) EP2577828

(21) EP12195064.6

(21) EP11724014.3

(22) 30.11.2012

(22) 01.06.2011

(31) 201113315555

(31) 947116 201009430

(32) 09.12.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika

(51) H02G 15/013

(73) The Boeing Company te CHICAGO, IL 60606-2016, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(47) 19.08.2015

(32) 16.11.2010 07.06.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika GROOT BRITTANNIË (54) SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS (47) 19.08.2015

(73) Enecsys Limited te CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB22 7GG, (72) Solodovnik, Eugene V te LAKE GROOT BRITTANNIË (GB) STEVENS, WA 98258, Verenigde 102011103351 Staten van Amerika (US) (72) CHISENGA, Lesley te 27.05.2011 White, Jeffrey J te SHORELINE, WA CAMBRIDGESHIRE CB22 7GG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 98133, Verenigde Staten van GROOT BRITTANNIË (GB) Amerika (US) MATTHEWS, Andrew, John te DICHTUNGSELEMENT UND PELHAM SG9 0JN, GROOT ANSCHLUSSGEHÄUSE MIT EINEM (51) H02J 9/00 BRITTANNIË (GB) DICHTUNGSELEMENT H02J 1/02 ENGLE, Paul, Randal te 19.08.2015 (11) EP2717405 CAMBRIDGESHIRE CB22 7GG, Phoenix Contact GmbH & Co. KG (21) EP13187314.3 GROOT BRITTANNIË (GB) te 32825 BLOMBERG, (22) 04.10.2013 (51) H04L 12/28 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND H02J 4/00 (DE) (31) AR20120030 (11) EP2751954 STARKE, Cord te 32825 (32) 04.10.2012 BLOMBERG, BONDSREPUBLIEK (21) EP12751520.3 (33) Italië DUITSLAND (DE) (22) 30.08.2012 (54) System for reducing harmonic SCHÄFER, Sebastian te 32825 voltage components on a battery (31) 11179835 BLOMBERG, BONDSREPUBLIEK for uninterruptible power 201161530405 P DUITSLAND (DE) supplies (ups) and derived REIMCHEN, Valeri te 32839 (32) 02.09.2011 apparatuses STEINHEIM/SANDEBECK, 02.09.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 19.08.2015 (33) Europees Octrooi Bureau (DE) (73) Borri S.p.A. te 52011 BIBBIENA Verenigde Staten van Amerika ENGEL Ansgar te 37696 (AR), Italië (IT) (54) SYSTEM AND METHOD FOR MARIENMÜNSTER, (72) Simoni, Enrico te 52014 POPPI CONTROLLING OPERATION OF BONDSREPUBLIEK DUITSLAND AR, Italië (IT) CONSUMPTION APPLIANCES (DE) Mancini, Mario te 52014 POPPI LEINECKE Gerd te 31812 BAD (47) 19.08.2015 AR, Italië (IT) PYRMONT, BONDSREPUBLIEK (73) Nagravision S.A. te 1033 Valiani, Massimo te 52045 DUITSLAND (DE) CHESEAUX-SUR-LAUSANNE,

(22) 25.05.2012 (31)

(72) Nielsen, Henning Roar te 5465 BENDERUP, Denemarken (DK)

(51) H02H 7/26 H02H 7/125 H02H 7/12

(54) Power system protection

(21) EP12731297.3

(22) 20.02.2008

(31) 677303 (54) ELECTRONIC PROTECTION (32) 21.02.2007 DEVICE AGAINST EARTH LEAKAGE (33) Verenigde Staten van Amerika CURRENTS AND RELATED DETECTION PROCEDURE (54) DC bus balancer circuit

(72) ICHIKAWA, Shinji te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP) (11) EP2715895

(21) EP13152794.7

Nummer 01/15 Zwitserland (CH) (72) BURCKARD, Antoine te F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, Frankrijk (FR) (51) H04B 5/00 H02J 7/02 H02J 7/00 (11) EP2469685

178 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H05B 41/38 H02J 9/06 (11) EP2345134 (21) EP08875720.8 (22) 17.10.2008

(31) 20100133449

(54) AN EMERGENCY POWER SUPPLY CIRCUIT FOR DIMMABLE ELECTRONIC BALLASTS AND RELATED METHOD

(32) 23.12.2010

(47) 19.08.2015

(21) EP11193274.5 (22) 13.12.2011

(33) Zuid-Korea (54) Wireless power and data transmission and reception system (47) 19.08.2015 (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR) (72) Kim, Sang Joon te 446-712 GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (51) H02J 7/02 H01F 38/14 B60L 3/00 B60L 11/18 (11) EP2695280 (21) EP12712220.8 (22) 12.03.2012 (31) 102011015980 (32) 04.04.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SYSTEM ZUR BERÜHRUNGSLOSEN ENERGIEÜBERTRAGUNG AN EIN FAHRZEUG, VERFAHREN ZUM DETEKTIEREN VON METALLSTÜCKEN BEI DEM SYSTEM, VERFAHREN ZUM POSITIONIEREN DES FAHRZEUGES UND ZUR BESTIMMUNG EINER RICHTUNG FÜR EIN FAHRZEUG ZUR ERREICHUNG EINER OPTIMALEN POSITION

1 januari 2015 (21) EP08835666.2 (22) 29.09.2008 (31) 866071 (32) 02.10.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) HIGH EFFICIENCY SALIENT POLE MACHINE AND METHOD OF FORMING THE SAME (47) 19.08.2015 (73) Emerson Electric Co., Et Al. te ST. LOUIS, MO 63136, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) OSRAM GmbH te 80807 (72) MCCABE, Joseph B. te JACKSON, MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK TENNESSEE 38305, Verenigde DUITSLAND (DE) Staten van Amerika (US) OSRAM S.P.A. - SOCIETA' RIUNITE COX, Brian N. te ST. LOUIS, OSRAM EDISON CLERICI te 20126 MISSOURI 63136, Verenigde MILANO, Italië (IT) Staten van Amerika (US) MYERS, Louis R. te MANKATO, (72) LIESS, Uwe te 31100 TREVISO, MINNESOTA 56001, Verenigde Italië (IT) Staten van Amerika (US) (51) H02J 9/06 SAINT-MICHEL, Jacques André te H02J 1/10 ST. LOUIS, MISSOURI 63136, (11) EP2180576 Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP09173683.5 FOWLER, John T. te WISCONSIN (22) 21.10.2009 DELLS, WISCONSIN 53965, (31) 2008272168 Verenigde Staten van Amerika (US) (32) 22.10.2008 LORENZ, Joshua A. te NORTH (33) Japan MANKATO, MINNESOTA 56003, (54) Power supply device and Verenigde Staten van Amerika construction machine (US) (47) 19.08.2015 (51) H02K 15/03 (73) Hitachi Construction Machinery Co., Ltd te TOKYO 112-0004, Japan (JP)

H02K 1/27 H02K 1/17

(11) EP2760112 (72) Ishida, Toshihiko te IBARAKI 300- (21) EP13000373.4 0013, Japan (JP) Kimura, Toshihiro te IBARAKI 300- (22) 25.01.2013 (54) Permanent magnet, electric 0013, Japan (JP) machine, and method for Doi, Tetsuhiro te IBARAKI 300manufacturing such a permanent 0013, Japan (JP) magnet (51) H02K 1/14 (47) 19.08.2015 (11) EP2676354 (73) Bomatec Holding AG te 8181 (21) EP12714551.4 HÖRI, Zwitserland (CH) (22) 27.01.2012 (72) Weber, Kurt te 8164 BACHS, (47) 19.08.2015 (31) 102011004149 Zwitserland (CH) (73) Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG te (32) 15.02.2011 (51) H02K 9/19 76646 BRUCHSAL, (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND H02K 3/46 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND H02K 3/24 (54) STATOR EINES (DE) KLAUENPOLMOTORS (11) EP2351190 (72) HUA, Zhidong te 76137 (47) 19.08.2015 (21) EP09774717.4 KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (73) Bühler Motor GmbH te 90459 (22) 25.11.2009 SCHÄFER, Thomas te 76689 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK (31) RN20080055 NEUTHARD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 28.11.2008 DUITSLAND (DE) (72) IHLE, Olai te 90542 ECKENTAL, SIMON, Olaf te 76646 BRUCHSAL, (33) Italië BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) STATOR SECTION FOR AN AXIAL (DE) (DE) FLUX ELECTRIC MACHINE WITH WEISKE, Klaus te 90571 MAHLEIN, Jochen te 76139 LIQUID COOLING SYSTEM SCHWAIG, BONDSREPUBLIEK KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 19.08.2015 DUITSLAND (DE) (51) H02K 9/04 (73) Lucchi, Fabio te 47921 RIMINI, EGGER, Björn te 76646 H02K 1/32 Italië (IT) BRUCHSAL, BONDSREPUBLIEK H02K 1/24 DUITSLAND (DE) (72) Lucchi, Fabio te 47921 RIMINI, SCHMIDT, Josef te 76676 (11) EP2198499 Italië (IT) GRABEN-NEUDORF,

Nummer 01/15 (51) H02K 5/08 H02K 15/16 H02K 15/03 (11) EP1793472 (21) EP07105082.7 (22) 22.10.2003 (31) 286935 (32) 31.10.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Electric motor assembly (47) 19.08.2015 (73) Black & Decker Inc. te NEWARK, DELAWARE 19711, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Williams, Robert B te BALTIMORE, MD 21236, Verenigde Staten van Amerika (US) Ortt, Earl M te BEL AIR, MD 21014, Verenigde Staten van Amerika (US) Marcinkowski, Robert J te COCKEYSVILLE, MD 21030, Verenigde Staten van Amerika (US) Mealy, Bradley Jon te ABINGDON, MD 21009, Verenigde Staten van Amerika (US)

179 (11) EP2600504

(11) EP2475092

(21) EP10855303.3

(21) EP10811570.0

(22) 28.07.2010

(22) 27.04.2010

(54) TOTALLY-ENCLOSED FAN-COOLED (31) 2009199462 MOTOR (32) 31.08.2009 (47) 19.08.2015 (33) Japan (73) Mitsubishi Electric Corporation te (54) HYBRID ELECTRIC-POWER TOKYO 100-8310, Japan (JP) SUPPLYING SYSTEM (72) HAGA, Seiji te TOKYO 100-8310, Japan (JP) MINAGAWA, Kazuto te TOKYO 100-8310, Japan (JP) MAEDA, Tadashi te TOKYO 1008310, Japan (JP) (51) H02P 21/06 H02M 7/5395 H02M 7/5387 H02M 7/00

(31) 102010029140

(31) 102011120297

(32) 19.05.2010

(32) 03.12.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) Integrierter CMOS-WeitbandTaktgeber mit differentiellem Aufbau

(73) Diehl AKO Stiftung & Co. KG te 88239 WANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 19.08.2015 (73) Pedrollo S.p.a. te 37047 SAN BONIFACIO (VERONA), Italië (IT)

(11) EP2388908 (22) 19.04.2011

(21) EP12727321.7

(54) SUBMERGED MOTOR

(51) H03B 5/12

(22) 29.11.2012

(47) 19.08.2015

(33) Italië

(72) MECHI Abdallah te KUSATSU-SHI SHIGA 525-8526, Japan (JP) MATSUNO Sumikazu te KUSATSUSHI SHIGA 525-8526, Japan (JP)

(21) EP11162921.8

(11) EP2710709

(32) 16.05.2011

(73) Daikin Industries, Ltd. te OSAKA 530-8323, Japan (JP)

(21) EP12805940.9

(51) H02K 5/12

(31) BO20110275

(47) 19.08.2015

(11) EP2786462

(54) VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINES MEHRPHASIGEN UMRICHTERS

(22) 15.05.2012

1 januari 2015

(72) OLARESCU, Nicola-Valeriu te 88239 WANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H02M 7/48 H02M 5/293 (11) EP1320920

(72) PEDROLLO, Silvano te 37047 SAN (21) EP01969864.6 BONIFACIO (VR), Italië (IT) (22) 10.09.2001 (51) H02K 5/24

(47) 19.08.2015 (73) Maxim Integrated GmbH te 8403 LEBRING, Oostenrijk (AT) (72) Akbari-Dilmaghani, Rahim Dr. te 8010 GRAZ, Oostenrijk (AT) (51) H03F H03F H03F H03F H03F H03F

3/195 3/185 1/56 1/34 1/30 1/26

(11) EP2624448 (21) EP12153472.1 (22) 01.02.2012 (54) Low-noise amplifier

F04D 29/66 F04D 25/12

(31) 0011611

(47) 19.08.2015

(32) 12.09.2000

(11) EP2012412

(33) Frankrijk

(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(21) EP07730470.7 (31) 200600989

(54) DISPOSITIF DE CONVERSION D'ENERGIE ELECTRIQUE A DECOUPAGE

(32) 19.04.2006

(47) 19.08.2015

(22) 18.04.2007

(33) Spanje (54) DAMPING CASING FOR THE MOTOR OF A LAVATORY AND BATH EXTRACTOR (47) 19.08.2015 (73) Soler & Palau Ventilation Group, S.L. te 08034 BARCELONA, Spanje (ES) (72) PALAU MALLOL, Josep te 17500 RIPOLL GERONA, Spanje (ES) (51) H02K H02K H02K H02K H02K H02K

9/22 9/18 9/14 9/08 5/20 1/20

(72) Mattisson, Sven te 237 36 BJÄRRED, Zweden (SE) Andersson, Stefan te 224 79 LUND, Zweden (SE)

(73) CENTRE NATIONAL DE LA (51) H03K 5/01 RECHERCHE SCIENTIFIQUE H03F 3/45 -CNRS- te 75016 PARIS, Frankrijk H03F 3/217 (FR) H03F 1/02 C.I.R.T.E.M. te 31319 LABEGE A61B 18/12 CEDEX, Frankrijk (FR) A61B 18/00 INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE (11) EP2322108 (I.N.P.T.) te 31029 TOULOUSE (21) EP10191319.2 CÉDEX 4, Frankrijk (FR) (22) 16.11.2010 (72) MEYNARD, Thierry te 31240 (31) 619234 L'UNION, Frankrijk (FR) LEFEUVRE, Elie te 12100 MILLAU, (32) 16.11.2009 Frankrijk (FR) (33) Verenigde Staten van Amerika (51) H02P 9/04 (54) Class resonant-H electrosurgical H02P 9/00 generators B60L 11/18

Nummer 01/15

180

(47) 19.08.2015

G04C G04C G04B G04B G04B

(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA 02048, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Gilbert, James A. te BOULDER, COLORADO 80305, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11)

(51) H03G 3/30

(22)

(11) EP2297850

(54)

(21) EP08750308.2 (22) 15.05.2008 (54) WCDMA AGC RECEIVER SNR ADJUSTMENT AND SIGNALLING (47) 19.08.2015

(21)

(47) (73)

3/12 3/00 17/22 17/06 17/04

(11) EP2664062 (21) EP11855669.5 (22) 14.01.2011 (54) A METHOD AND AN APPARATUS FOR VOICE QUALITY ENHANCEMENT (47) 19.08.2015

(73) QUALCOMM Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) HAMDAN, Fadi Adel te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, EP2765705 Verenigde Staten van Amerika (US) EP13154432.2 KLEIN, Anthony D. te SAN DIEGO, 07.02.2013 CALIFORNIA 92121, Verenigde Résonateur thermocompensé par Staten van Amerika (US) un métal à mémoire de forme (51) H03L 7/14 19.08.2015 (11) EP2782254 The Swatch Group Research and (21) EP14160829.9 Development Ltd. te 2074 (22) 20.03.2014 MARIN, Zwitserland (CH)

(72) Hessler, Thierry te 2024 ST(73) Optis Cellular Technology, LLC te AUBIN, Zwitserland (CH) PLANO, TX 75025, Verenigde (51) H03K 17/687 Staten van Amerika (US) H03K 17/567 (72) BJÖRK, Vimar te S-416 56 H03K 17/10 GÖTEBORG, Zweden (SE) (11) EP2556590 (51) H03G 3/30 (21) EP11713974.1 (11) EP2297849 (22) 06.04.2011 (21) EP09763682.3 (31) 500102010 (22) 12.06.2009 (32) 07.04.2010 (31) 137546 (33) Zwitserland (32) 12.06.2008 (54) SCHALTEINRICHTUNG MIT JFET(33) Verenigde Staten van Amerika SERIESCHALTUNG (54) METHODS AND SYSTEMS OF AGC (47) 19.08.2015 AND DC CALIBRATION FOR (73) ETH Zurich te 8092 ZÜRICH ETHOFDM/OFDMA SYSTEMS ZENTRUM, Zwitserland (CH) (47) 19.08.2015 (72) AGGELER, Daniel te CH-8044 (73) QUALCOMM Incorporated te SAN ZÜRICH, Zwitserland (CH) DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, BIELA, Jürgen te CH-8004 Verenigde Staten van Amerika ZÜRICH, Zwitserland (CH) (US) KOLAR, Johann, Walter te CH8044 ZÜRICH, Zwitserland (CH) (72) LEE, Chaekwan te SAN DIEGO CA 92121-1714, Verenigde Staten (51) H03K 19/003 van Amerika (US) H03K 17/605 (51) H03G 9/02 G10L 25/69 G10L 21/02

1 januari 2015

G05B 19/05

(11) EP2770637 (21) EP13156405.6 (22) 22.02.2013 (54) Optokoppleranordnung und Einund/oder Ausgabebaugruppe (47) 19.08.2015 (73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, (72) Holtz, Stefan te 09112 GUANGDONG 518129, China (CN) CHEMNITZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) TALEB, Anisse te 80992 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (51) H03K 19/00 DUITSLAND (DE) G01R 31/3185 VIRETTE, David te 80992 (11) EP2171848 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (21) EP08781646.8 XU, Jianfeng te 80992 MÜNCHEN, (22) 10.07.2008 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 775376 (DE) (32) 10.07.2007 (51) H03H 9/21 (33) Verenigde Staten van Amerika H03H 9/17 H03H 9/02 (54) CIRCUIT HAVING A LOCAL POWER H01L 41/04 BLOCK FOR LEAKAGE REDUCTION G04F 5/06 (47) 19.08.2015

(31) 2013061190 (32) 23.03.2013 (33) Japan (54) Pll circuit (47) 19.08.2015 (73) YAMAHA CORPORATION te HAMAMATSU-SHI SHIZUOKA 4308650, Japan (JP) (72) Sahara, Takuya te HAMAMATSUSHI, SHIZUOKA 430-8650, Japan (JP) (51) H04N 19/93 H04N 19/61 H04N 19/60 H04N 19/18 H04N 19/14 H04N 19/134 H04N 19/13 H03M 7/40 (11) EP2765707 (21) EP14162991.5 (22) 16.04.2003 (31) 2002118483 2002126029 2002363106 (32) 19.04.2002 26.04.2002 13.12.2002 (33) Japan Japan Japan (54) Variable length coding and decoding system and method (47) 19.08.2015 (73) Godo Kaisha IP Bridge 1 te TOKYO 101-0051, Japan (JP) (72) Kondo, Satoshi te OSAKA, 5406207, Japan (JP) Kadono, Shinya te OSAKA, 5406207, Japan (JP) Hagai, Makoto te OSAKA, 5406207, Japan (JP) Abe, Kiyofumi te OSAKA, 5406207, Japan (JP) (51) H04B 1/00 (11) EP2294701 (21) EP09774645.7 (22) 11.11.2009 (31) 102008061474 (32) 10.12.2008

Nummer 01/15 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) FRONTENDMODUL UND VERFAHREN ZUM TESTEN EINES FRONTENDMODULS

181 BEACH, CA CALIFORNIA 90277, Verenigde Staten van Amerika (US)

1 januari 2015 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR)

(73) Epcos AG te 81669 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2639963

(72) TIKKA, Pasi te 81549 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PRZADKA, Andreas te 81825 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHULER, Jörg te 438794 SINGAPORE, Singapore (SG)

(22) 14.07.2011

(72) Gohn, Muriel te 1915 FREDERIKSBERG C, Denemarken (DK) Olesen, Dennis te 4070 KIRKE HYLINGE, Denemarken (DK) Norgaard, Thomas te 2960 RUNGSTED, Denemarken (DK)

(31) 2010251820

(51) H04B 1/38

(32) 10.11.2010

(11) EP2156568

(33) Japan

(21) EP08768294.4

(54) TRANSMISSION DEVICE

(22) 10.06.2008

(47) 19.08.2015

(51) H04B 1/03 (11) EP2627011 (21) EP11830420.3 (22) 14.07.2011 (31) 2010226415 (32) 06.10.2010 (33) Japan (54) TRANSMISSION DEVICE (47) 19.08.2015

(51) H04B 1/04 G01L 11/00 (21) EP11839779.3

(47) 19.08.2015

(31) (73) The Yokohama Rubber Co., Ltd. te (32) MINATO-KU TOKYO 105-8685, (33) Japan (JP) (54) (72) NAKATANI, Koji te HIRATSUKA-SHI KANAGAWA 254-8601, Japan (JP) YAMADA, Shu te HIRATSUKA-SHI KANAGAWA 254-8601, Japan (JP) (47) SAKAKIBARA, Sigeki te (73) HIRATSUKA-SHI KANAGAWA 2548601, Japan (JP) KANEKO, Michito te HIRATSUKA- (72) SHI KANAGAWA 254-8601, Japan (JP)

(73) The Yokohama Rubber Co., Ltd. te (51) H04B 1/40 MINATO-KU TOKYO 105-8685, H04B 1/16 Japan (JP) (11) EP2145394 (72) NAKATANI, Koji te HIRATSUKA-SHI KANAGAWA 254-8601, Japan (JP) (21) EP08713005.0 YAMADA, Shu te HIRATSUKA-SHI (22) 04.01.2008 KANAGAWA 254-8601, Japan (JP) (31) 748785 SAKAKIBARA, Sigeki te HIRATSUKA-SHI KANAGAWA 254- (32) 15.05.2007 8601, Japan (JP) (33) Verenigde Staten van Amerika KANEKO, Michito te HIRATSUKA- (54) METHODS OF OPERATING A SHI KANAGAWA 254-8601, Japan MOBILE TERMINAL SUCH THAT A (JP) COMMUNICATION OPERATION (51) H04B 1/525 H04B 1/52 H04B 1/04 H03F 1/32 (11) EP2410656 (21) EP11174034.6 (22) 14.07.2011 (31) 841383 (32) 22.07.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika (54)

(47) (73)

(72)

811765 12.06.2007 Verenigde Staten van Amerika LINK COUPLED ANTENNA SYSTEM ON A FIELD DEVICE HAVING A GROUNDED HOUSING 19.08.2015 Rosemount, Inc. te CHANHASSEN, MN 55317, Verenigde Staten van Amerika (US) GANSEN, Carl, R. te BELLE PLAINE, MN 56011, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) H04W 88/06 H04B 1/38 (11) EP2633628 (21) EP10773619.1 (22) 27.10.2010 (54) MOBILE TERMINAL WITH MUTLIPLE SIM CARDS (47) 19.08.2015 (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

MODE IS CHANGED BASED ON A (72) NEUMANN, Markus te 90455 CURRENT VOLTAGE OF A NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK BATTERY THAT POWERS THE DUITSLAND (DE) MOBILE TERMINAL AND RELATED BRAND, Roland te 91052 MOBILE TERMINALS AND ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK COMPUTER PROGRAM PRODUCTS DUITSLAND (DE) (47) 19.08.2015 (51) H04B 1/66 (73) Sony Ericsson Mobile Communications AB te 221 88 LUND, Zweden (SE)

(72) CAMP, JR., William O. te CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA 27514, Method and system for signal Verenigde Staten van Amerika distortion characterization and (US) predistortion compensation using KALOGEROPOULOS, Sarandis te mutual coupling in a radio S-216 21 MALMÖ, Zweden (SE) frequency transmit/receive WOLF, Mats te S-247 35 SÖDRA system SANDBY, Zweden (SE) 19.08.2015 (51) H04B 1/40 Raytheon Company te WALTHAM, H04B 1/28 MA 02451-1449, Verenigde (11) EP1965504 Staten van Amerika (US) (21) EP07290252.1 Boe, Eric N. te LONG BEACH, CA CALIFORNIA 90803, Verenigde (22) 27.02.2007 Staten van Amerika (US) (54) Integrated circuit and method for Fraschilla, John te MARINA DEL reception of radio frequency REY, CA CALIFORNIA 90292, signals Verenigde Staten van Amerika (47) 19.08.2015 (US) Lewis, William L. te REDONDO (73) ALCATEL LUCENT te 92100

G11B 20/00

(11) EP2391030 (21) EP10179484.0 (22) 09.03.1994 (31) 4794393 (32) 09.03.1993 (33) Japan (54) Methods and apparatus for recording reproducing, transmitting and/or receiving compressed data and recording medium therefor (47) 19.08.2015 (73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP) (72) Shimoyoshi, Osamu te MINATOKU TOKYO 108-0075, Japan (JP) Akagiri, Kenzo te MINATO-KU TOKYO 108-0075, Japan (JP) Suzuki, Hiroshi te MINATO-KU

Nummer 01/15 TOKYO 108-0075, Japan (JP) Mitsuno, Makoto te MINATO-KU TOKYO 108-0075, Japan (JP)

182 (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(21) EP08800862.8

(72) KAZMI, Muhammad te S-167 39 BROMMA, Zweden (SE) SESIA, Stefania te F-06330 ROQUEFORT LES PINS, Frankrijk (FR)

(22) 12.09.2008

(51) H04B 7/185

(51) H04W 72/12 H04B 7/02 (11) EP2187670

(31) 200710077250 (32) 21.09.2007 (33) China (54) METHOD FOR IMPLEMENTING MACRO DIVERSITY COMBINING AND SYSTEM AND APPARATUS (47) 19.08.2015

(11) EP2737642 (21) EP12745954.3 P P P P

(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (32) 29.07.2011 LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, 08.12.2011 GUANGDONG 518129, China (CN) 08.12.2011 27.01.2012 (72) LI, Rongqiang te SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, (33) Verenigde Staten van Amerika China (CN) Verenigde Staten van Amerika SUN, Yafei te SHENZHEN, Verenigde Staten van Amerika GUANGDONG PROVINCE 518129, Verenigde Staten van Amerika China (CN) (54) INCREMENTAL GATEWAY (51) H04B 7/06 H04B 7/04 (11) EP2062378 (21) EP07801106.1 (22) 14.09.2007 (31) 532488 (32) 15.09.2006

DEPLOYMENT IN A HUB-SPOKE SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM USING STATIC SPOT BEAMS (47) 19.08.2015 (73) ViaSat, Inc. te CARLSBAD, CA 92009, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) MILLER, Mark J. te CARLSBAD, CALIFORNIA 92009, Verenigde Staten van Amerika (US) PATEROS, Charles N. te (47) 19.08.2015 CARLSBAD, CALIFORNIA 92009, (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te Verenigde Staten van Amerika LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, (US) GUANGDONG 518129, China (CN) (51) H04L 25/02 (33) Verenigde Staten van Amerika

(54) BEAMFORMING WITH IMPERFECT CHANNEL STATE INFORMATION

(72) LI, Ye te MARIETTA, GEORGIA 30062, Verenigde Staten van Amerika (US) SOONG, Anthony C.K. te PLANO, TEXAS 75025, Verenigde Staten van Amerika (US) DU, Yinggang te SHENZHEN GUANGDONG 518129, China (CN) LU, Jianmin te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92126, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04W 52/42 H04W 52/36 H04W 52/02 H04B 7/06 H04B 7/04 (11) EP2724480 (21) EP12735967.7 (22) 21.06.2012 (31) 201161499463 P (32) 21.06.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SELECTING UPLINK MULTIANTENNA TRANSMISSION TO ENHANCE COVERAGE (47) 19.08.2015

H04B 10/00 H04B 1/62 (11) EP2645599 (21) EP12305365.4 (22) 29.03.2012 (54) Flexible Optimization of the Signal-to-Noise Ratio for Ultra Dense Coherent WDM Systems (47) 19.08.2015 (73) ALCATEL LUCENT te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR) (72) Renaudier, Jeremie te 91620 NOZAY, Frankrijk (FR) Bertran-Pardo, Oriol te 91620 NOZAY, Frankrijk (FR) (51) H04Q 11/00 H04L 7/04 H04L 1/00 H04J 3/06 H04J 3/00 H04B 10/27

(31) 287024 P 884566 (32) 16.12.2009 17.09.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) DOWNSTREAM FRAME SYNCHRONIZATION PATTERN PROTECTED BY HEADER ERROR CONTROL IN TEN GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK (47) 19.08.2015

(22) 27.07.2012 (31) 201161513317 201161568569 201161568578 201261591810

1 januari 2015

(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG 518129, China (CN) (72) LUO, Yuanqiu te CRANBURY, NEW JERSEY 08520, Verenigde Staten van Amerika (US) EFFENBERGER, J.Frank te FREEHOLD, NEW JERSEY 07728, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04B 10/67 H04B 10/556 H04B 10/50 (11) EP2154796 (21) EP08863384.7 (22) 26.11.2008 (31) 200710179571 (32) 14.12.2007 (33) China (54) DEVICE AND METHOD FOR RECEIVING A DOPSK SIGNAL AND METHOD FOR OBTAINING A DOPSK SIGNAL (47) 19.08.2015 (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG 518129, China (CN) Huazhong University of Science and Technology te WUHAN CITY HUBEI 430074, China (CN) (72) ZHANG, Xinliang te WUHAN HUBEI 430074, China (CN) WEI, Lun te SHENZHEN GUANGDONG 518129, China (CN) FU, Wei te SHENZHEN GUANGDONG 518129, China (CN) (51) H04W 72/08 H04W 72/04 H04W 24/00 H04L 5/00 H04L 1/02 H04L 1/00 H04J 11/00 H04B 17/00 (11) EP2351275 (21) EP09740827.2 (22) 22.10.2009 (31) 108278 P 162613 P 580139

(21) EP10837015.6

(32) 24.10.2008 23.03.2009 15.10.2009

(22) 06.12.2010

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2499770

Nummer 01/15 Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Method and apparatus for interference reporting in a NMIMO communication system

183 (47) 19.08.2015 (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

1 januari 2015 (73) Panasonic Intellectual Property Corporation of America te TORRANCE, CA 90503, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) ENGLUND, Eva te S-589 37 LINKÖPING, Zweden (SE) BARK, Gunnar te S-586 65 (73) QUALCOMM Incorporated te SAN LINKÖPING, Zweden (SE) DIEGO, CA 92121, Verenigde GUNNARSSON, Fredrik te S-587 Staten van Amerika (US) 50 LINKÖPING, Zweden (SE) (72) PALANKI, Ravi te SAN DIEGO KARLSSON, Patrik te S-138 34 CALIFORNIA 92121, Verenigde ÄLTA, Zweden (SE) Staten van Amerika (US) (51) H04L 5/00 GOROKHOV, Alexei Y. te SAN H04L 1/00 DIEGO CALIFORNIA 92121, H04J 3/00 Verenigde Staten van Amerika H04J 11/00 (US) H04J 1/00 BHUSHAN, Naga te SAN DIEGO H04B 7/12 CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP2698936

(72) Nishio, Akihiko te CHUO-KU, OSAKA 540-6207, Japan (JP) Wengerter, Christian te 63225 LANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Suzuki, Hidetoshi te CHUO-KU, OSAKA 540-6207, Japan (JP) Fukuoka, Masaru te CHUO-KU, OSAKA 540-6207, Japan (JP)

(51) H04W 88/08 H04W 88/02 H04W 72/08 H04W 72/04 H04L 5/00 H04L 25/02 H04B 7/06 H04B 7/04 H04B 17/21 H04B 17/12 H04B 17/00

(31) 219294 P 816929

(47) 19.08.2015

(11) EP2566283 (21) EP11771570.6 (22) 19.04.2011 (31) 201010153539 (32) 19.04.2010 (33) China

(21) EP13192440.9 (22) 18.06.2008 (31) 2007161958 2007211545 2008056561 (32) 19.06.2007 14.08.2007 06.03.2008 (33) Japan Japan Japan (54) Channel arrangement circuit for radio communication (47) 19.08.2015 (73) Panasonic Intellectual Property Corporation of America te TORRANCE, CA 90503, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) METHOD AND DEVICE FOR REPORTING ANTENNA (72) Nishio, Akihiko te CHUO-KU, CALIBRATION INFORMATION AND OSAKA 540-6207, Japan (JP) DETERMINING ANTENNA Wengerter, Christian te 63225 CALIBRATION FACTOR LANGEN, BONDSREPUBLIEK (47) 19.08.2015 DUITSLAND (DE) Suzuki, Hidetoshi te CHUO-KU, (73) China Academy of OSAKA 540-6207, Japan (JP) Telecommunications Technology Fukuoka, Masaru te CHUO-KU, te HAIDIAN DISTRICT BEIJING OSAKA 540-6207, Japan (JP) 100191, China (CN) (72) GAO, Qiubin te BEIJING 100191, (51) H04L 5/00 H04L 1/00 China (CN) H04J 3/00 SUN, Shaohui te BEIJING 100191, H04J 11/00 China (CN) H04J 1/00 MIAO, Deshan te BEIJING 100191, H04B 7/12 China (CN) QIN, Fei te BEIJING 100191, China (11) EP2698937 (CN) (21) EP13192441.7 (51) H04W 72/04 (22) 18.06.2008 H04B 17/30 (31) 2007161958 (11) EP2147506 2007211545 (21) EP08724327.5 2008056561 (22) 02.04.2008 (31) 798331 (32) 11.05.2007

(32) 19.06.2007 14.08.2007 06.03.2008

(33) Japan Japan (54) SIGNAL TO INTERFERENCE RATIO Japan ERROR AS A LOAD INSTABILITY (54) Channel arrangement reception INDICATOR FOR LOAD CONTROL circuit for radio communication IN CELLULAR SYSTEMS (47) 19.08.2015 (33) Verenigde Staten van Amerika

(51) H04L 5/00 H04L 27/26 H04J 13/00 (11) EP2446566 (21) EP10740445.1 (22) 22.06.2010

(32) 22.06.2009 16.06.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Transmission of reference signal on non-contiguous clusters of resources (47) 19.08.2015 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) ZHANG, Xiaoxia te SAN DIEGO CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) CHEN, Wanshi te SAN DIEGO CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) LUO, Xiliang te SAN DIEGO CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) MONTOJO, Juan te SAN DIEGO CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) GAAL, Peter te SAN DIEGO CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04Q 11/00 H04J 14/02 H04B 10/272 H04B 10/071 (11) EP2602946 (21) EP12742264.0 (22) 07.03.2012 (54) SINGLE-FIBER BI-DIRECTIONAL OPTICAL MODULE AND PASSIVE OPTICAL NETWORK SYSTEM (47) 19.08.2015 (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG 518129, China (CN) (72) YANG, Sulin te SHENZHEN GUANGDONG 518129, China (CN) YIN, Jinrong te SHENZHEN GUANGDONG 518129, China (CN) (51) H04L 1/00 (11) EP2191601

Nummer 01/15 (21) EP07854448.3 (22) 26.10.2007

184 H04L 27/26 H04H 20/33

(54) EXTRACTION OF VALUES FROM PARTIALLY-CORRUPTED DATA PACKETS

(11) EP2533453

(47) 19.08.2015

(31) 11169476

(73) Agere Systems Inc. te ALLENTOWN, PA 18109-9138, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP12169090.3 (22) 23.05.2012 (32) 10.06.2011

(31) 593036 (32) 06.11.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Web site authentication (47) 19.08.2015 (73) Symantec International te DUBLIN, 4, Ierland (IE)

(11) EP2547025

(72) Stadelmeier, Lothar te 70569 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Michael, Lachlan te SAITAMA, 333-0857, Japan (JP)

(21) EP12182931.1

(51) H04L 5/00

(22) 17.03.2010

(11) EP2740234

(72) Bajaj, Siddharth te SAN FRANCISCO, CA CALIFORNIA 94114, Verenigde Staten van Amerika (US) Bradescu, Roxana te SAN MATEO, CA CALIFORNIA 94402, Verenigde Staten van Amerika (US) Burstein, Jeffrey te SAN JOSE, CA CALIFORNIA 95118, Verenigde Staten van Amerika (US) David, M'Raihi te SAN CARLOS, CA CALIFORNIA 94070, Verenigde Staten van Amerika (US) Popp, Nicholas te LOS ALTOS, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 2009901196

(21) EP12707431.8

(51) H04L 9/08

(32) 19.03.2009

(22) 16.02.2012

(11) EP1972090

(33) Australië

(31) 201113196056

(21) EP06832209.8

(54) Improved channel quality indicator method

(32) 02.08.2011

(22) 12.12.2006

(72) LANDSCHAFT, Assaf te MUENCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SHEVACH, Ronen te NATANYA, Israël (IL) (51) H04W 24/10 H04W 16/14 H04L 5/00 H04L 1/00

(47) 19.08.2015 (73) NEC Corporation te MINATO-KU, TOKYO 108-8001, Japan (JP) (72) NG Boon Loong te MULGRAVE, VICTORIA 3170, Australië (AU) (51) H04W 16/12 H04W 16/02 H04L 5/00 H04L 27/26 H04L 1/20 H04L 1/18 H04L 1/00 H04B 1/713

(33) Europees Octrooi Bureau

1 januari 2015

(54) Apparatus and method for transmitting and receiving in a multi carrier transmission system (47) 19.08.2015 (73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 05112117 (54) MOBILE COMMUNICATION USING (32) 14.12.2005 MIMO-OFDM AND SC-FDMA (33) Europees Octrooi Bureau (47) 19.08.2015 (54) ON-CHIP ESTIMATION OF KEY(73) Xilinx, Inc. te SAN JOSE, CALIFORNIA 95124, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) DICK, Christopher, H. te SAN JOSE, CA 95124, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2070246

(51) H04L 9/32

(21) EP10174614.7

(22) 04.10.2007

(22) 14.07.2005

(31) 828085 P 867343

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Channel Quality Indicator in Fractional Reuse Systems (47) 19.08.2015 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 04.10.2006 04.10.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD FOR MULTIPLEXING CONTROL AND DATA CHANNEL (47) 19.08.2015 (73) Microsoft Technology Licensing, LLC te REDMOND, WA 98052, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Khandekar, Aamod te SAN DIEGO, CA, 92121-1714, (72) PAJUKOSKI, Kari te FIN-90240 Verenigde Staten van Amerika OULU, Finland (FI) (US) TIIROLA, Esa te FIN-90450 Agrawal, Avneesh te SAN DIEGO, KEMPELE, Finland (FI) 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L 9/32 H04L 9/00 (51) H04N 21/61 H04L 29/06 H04N 21/438 H04N 21/2383 H04N 21/236 H04L 5/00

(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN

(51) H04L 5/06 H04J 13/00 (21) EP07825274.9

(32) 16.07.2004

(47) 19.08.2015 (72) SCHRIJEN, Geert te A-1101 VIENNA, Oostenrijk (AT) SKORIC, Boris te A-1101 VIENNA, Oostenrijk (AT)

(11) EP2256975

(31) 588629 P

EXTRACTION PARAMETERS FOR PHYSICAL TOKENS

(11) EP2736218

(21) EP14155415.4 (22) 05.11.2007

(11) EP2247024 (21) EP09159170.1 (22) 30.04.2009 (54) Determining the validity of a connection between a reader and a transponder (47) 19.08.2015 (73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN (72) Kim, Chong Hee te 5656, AE EINDHOVEN (51) H04M 15/00 H04L 29/06 H04L 12/14 (11) EP2415204 (21) EP09779251.9 (22) 02.04.2009 (54) CONTROL OF A COMMUNICATION SESSION (47) 19.08.2015 (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) MARIBLANCA NIEVES, David te E-

Nummer 01/15 28045 MADRID, Spanje (ES) (51) H04L 12/24 H04L 12/14 (11) EP2559194 (21) EP10716798.3 (22) 14.04.2010 (54) HANDLING OF POLICY AND CHARGING INFORMATION AND USER PROFILES IN A MULTISITE COMMUNICATIONS NETWORK (47) 19.08.2015

185 (51) H04L 12/703 H04L 12/26 H04L 12/24 (11) EP2698947 (21) EP13184353.4 (22) 02.03.2010 (31) 200910008095 (32) 02.03.2009 (33) China (54) Method and device for processing fault

(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(47) 19.08.2015

(22) 22.06.2012

(11) EP1661328

(31) 201161499987 P

(21) EP04779951.5

(32) 22.06.2011

(22) 29.07.2004

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 629518

(54) PROTOCOL INDEPENDENT MULTICAST LAST HOP ROUTER DISCOVERY

(32) 29.07.2003

1 januari 2015 Amerika (US) PAN, Kwang-Shan te ACTON, MA 01720, Verenigde Staten van Amerika (US) FLYNN, James te STOUGHTON, MA 02072, Verenigde Staten van Amerika (US) MUSSMAN, Harry, E. te BEDFORD, MA 01730, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L 29/14 H04L 12/26 (11) EP1592173

(21) EP05300333.1 (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (22) 28.04.2005 LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, (72) CASTRO CASTRO, Fabian te EGUANGDONG 518129, China (CN) (31) 834785 28039 MADRID, Spanje (ES) (32) 29.04.2004 (72) Guo, Xinchun te 518129 GARCIA CERVIGÓN, Juan Pedro te SHENZHEN, China (CN) (33) Verenigde Staten van Amerika E-28035 MADRID, Spanje (ES) Cao, Wei te 518129 SHENZHEN, LOPEZ NIETO, Ana Maria te E(54) Protection switching methods and China (CN) 28035 MADRID, Spanje (ES) systems for electronic devices Chen, Guoyi te 518129 (47) 19.08.2015 (51) H04L 12/18 SHENZHEN, China (CN) (73) ALCATEL LUCENT te 92100 (11) EP2695327 (51) H04L 12/24 BOULOGNE-BILLANCOURT, (21) EP12715525.7 (11) EP0973296 Frankrijk (FR) (22) 08.04.2012 (21) EP99305462.6 (72) CAMERON, Herb te AMPRIOR, (31) 201161473597 P (22) 09.07.1999 ONTARIO K7S 3G9, Canada (CA) 201213441771 DIPPEL, Peter Cameron te (31) 118361 STITTSVILLE, ONTARIO K2S 1V3, (32) 08.04.2011 (32) 17.07.1998 Canada (CA) 06.04.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika (33) Verenigde Staten van Amerika (51) H04L 12/26 (54) Controlling devices on a network Verenigde Staten van Amerika (11) EP2741449 through policies (54) SYSTEMS AND METHODS FOR (21) EP13193003.4 (47) 19.08.2015 IMPLEMENTING MULTICASTING (22) 15.11.2013 USING PERSONAL AREA (73) Oracle America, Inc. te NETWORK (PAN) WIRELESS (31) 20126286 REDWOOD CITY, CA 94065, TECHNOLOGY Verenigde Staten van Amerika (32) 10.12.2012 (US) (47) 19.08.2015 (33) Finland (73) Qualcomm Incorporated te SAN (72) Mandal, Kallol te FREMONT, (54) Processing of call data records CALIFORNIA 94555, Verenigde DIEGO, CA 92121-1714, (47) 19.08.2015 Staten van Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika Poggio, Andrew A. te PALO ALTO, (73) EXFO Oy te 90590 OULU, Finland (US) CALIFORNIA 94306, Verenigde (FI) (72) REDDING, Brian A. te SAN DIEGO Staten van Amerika (US) (72) Ikäheimo, Jorma te 90590 OULU, CALIFORNIA 92121-1714, Bressler, Robert D. te LOS ALTOS Finland (FI) Verenigde Staten van Amerika HILLS, CALIFORNIA 94022, (US) (51) H04L 12/28 Verenigde Staten van Amerika (51) H04L 12/18 (US) (11) EP2216942 (11) EP2719120 (51) H04L 29/06 (21) EP09741674.7 H04L 12/26 (21) EP12741409.2 (22) 08.04.2009

(47) 19.08.2015

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING REPORTS IN A NETWORK

(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, (47) GUANGDONG 518129, China (CN) (73) (72) HAN, Lin te SAN JOSE, CALIFORNIA 95129, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Renwei te FREEMONT, (72) CALIFORNIA 94539, Verenigde Staten van Amerika (US)

19.08.2015 Level 3 Communications, LLC te BROOMFIELD, CO 80021, Verenigde Staten van Amerika (US) MITSUMORI, Derek te LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02420, Verenigde Staten van

(31) 200810097023 (32) 08.05.2008 (33) China (54) METHOD FOR ESTABLISHING TUNNEL AND SYSTEM FOR REALIZING TUNNEL ESTABLISHMENT (47) 19.08.2015 (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG 518129, China (CN) (72) LI, Zhenbin te LONGGANG DISTRICT 518129, SHENZHEN, China (CN) HUANG, Tieying te LONGGANG DISTRICT 518129 SHENZHEN, China (CN)

Nummer 01/15 MENG, Nan te LONGGANG DISTRICT 518129 SHENZHEN, China (CN) KE, Feng te LONGGANG DISTRICT 518129, SHENZHEN, China (CN) LIU, Chun te LONGGANG DISTRICT 518129, SHENZHEN, China (CN)

186

1 januari 2015

(51) H04L 12/28

DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHLIWA, Karin te 50677 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LEGIONNET-KLEES, Gisele te 40479 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11)

H04L 12/58

(21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47)

(11) EP2782294 (21) EP14151260.8 (22) 15.01.2014 (31) 2013054641 (32) 18.03.2013 (33) Japan

(54) Information processing apparatus and method for generating (51) EP2351297 coupling information (11) EP09759768.6 (47) 19.08.2015 (21) 13.10.2009 (73) FUJITSU LIMITED te KAWASAKISHI, KANAGAWA 211-8588, Japan (22) 08305679 (JP) (31) 14.10.2008 (72) Nagase, Atsushi te KANAGAWA, (32) Europees Octrooi Bureau 211-8588, Japan (JP) (33) A METHOD TO IMPROVE CHANNEL UTILIZATION IN A TIME (51) H04L 12/939 (54) H04L 12/707 DIVISION MULTIPLE ACCESS H04L 12/46 BASED PROTOCOL H04L 12/26 19.08.2015 (47) H04L 12/24

(73) Thomson Licensing te 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk (FR)

(72) ZHANG, Zhi Gang te HAI DIAN DISTRICT BEIJING 100085, China (CN) MA, Xiao Jun te HAI DIAN DISTRICT BEIJING 100085, China (CN) CHENG, Lin Xiang te HAI DIAN DISTRICT BEIJING 100085, China (CN) WANG, Xian Lei te HAI DIAN DISTRICT BEIJING 100085, China (CN) ZHANG, Yan Feng te HAI DIAN DISTRICT BEIJING 100085, China (CN) (51) H04L 29/08 H04L 12/28 (11) EP2507936 (21) EP10833501.9 (22) 09.11.2010 (31) 627910 (32) 30.11.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND APPARATUS FOR ACQUIRING RUI-BASED SPECIALIZED CONTROL USER INTERFACE

(11) EP2367320 (21) EP10174840.8 (22) 01.09.2010 (31) 312105 P 772771 (32) 09.03.2010 03.05.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Communicating Network Path and Status Information in MultiHomed Networks (47) 19.08.2015 (73) Juniper Networks, Inc. te SUNNYVALE, CA 94089-1206, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Shukla, Pankaj te SAN JOSE, CA 95136, Verenigde Staten van Amerika (US) Gupta, Manish te SAN JOSE, CA 95136, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L 12/58 G06Q 10/10 (11) EP2122948 (21) EP07856616.3 (22) 12.12.2007

(47) 19.08.2015

(31) 102006059279

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) PARK, Ho Yeon te SEOUL 137131, Zuid-Korea (KR) KIM, Jun Hyung te SUWON-SI GYEONGGI-DO 443-470, ZuidKorea (KR) KEUM, Ji Eun te SUWON-SI GYEONGGI-DO 443-373, ZuidKorea (KR) JUNG, Bo Sun te SEONGNAM-SI GYEONGGI-DO 463-500, ZuidKorea (KR) (51) H04L 12/40

(32) 13.12.2006 (54) VERWALTUNG VON EINLADUNGEN MIT IN TELEKOMMUNIKATIONSNETZEN BETREIBBAREN ENDGERÄTEN (47) 19.08.2015 (73) Vodafone Holding GmbH te 40213 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) DEGEN, Helmut te PRINCETON JUNCTION, NJ 08550, Verenigde Staten van Amerika (US) CLAVIN, Neil te 40211

EP2422497 EP10716216.6 23.04.2010 429088 23.04.2009 Verenigde Staten van Amerika CONTEXT-BASED MESSAGING IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 19.08.2015

(73) QUALCOMM Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) FORUTANPOUR, Babak te SAN DIEGO CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) SHAHRI, Homayoun te SAN DIEGO CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L H04L H04L H04L H04L

12/931 12/851 12/775 12/773 12/701

(11) EP2255500 (21) EP09714363.0 (22) 25.02.2009 (31) 37525 (32) 26.02.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BLADE SWITCH (47) 19.08.2015 (73) Cisco Technology, Inc. te SAN JOSE, CA 95134, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) RAJENDRAN, Saravanakumar te SAN JOSE CALIFORNIA 95135, Verenigde Staten van Amerika (US) SMITH, Michael te SAN JOSE CALIFORNIA 95134, Verenigde Staten van Amerika (US) DEVIREDDY, Dileep, Kumar te SAN JOSE CALIFORNIA 95135, Verenigde Staten van Amerika (US) KATHAIL, Pradeep K. te LOS ALTOS CALIFORNIA 94024, Verenigde Staten van Amerika (US) APPANNA, Chandrashekhar te CUPERTINO CALIFORNIA 95014, Verenigde Staten van Amerika (US) WANG, Jeffrey, Ym te SARATOGA

Nummer 01/15

187

CALIFORNIA 95070, Verenigde (72) ENYEDI, Gabor, Sandor te 5600 Staten van Amerika (US) BEKESCSABA, Hongarije (HU) GANDHI, Prashant, P. te SAN JOSE CSÁSZÁR, András te 1125 CALIFORNIA 95148, Verenigde BUDAPEST, Hongarije (HU) Staten van Amerika (US) (51) H04L 12/773 (51) H04L 12/725 H04L 12/751 H04L 12/701 H04L 12/741

1 januari 2015 H04L 12/703 (11) EP2692097 (21) EP12704698.5 (22) 15.02.2012 (31) 201161469935 P (32) 31.03.2011

(11) EP2460322

(11) EP2137844

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP10737044.7

(21) EP08732414.1

(22) 26.07.2010

(22) 18.03.2008

(54) TECHNIQUE FOR OPERATING A NETWORK NODE

(31) 0903791

(31) 786820

(47) 19.08.2015

(32) 31.07.2009

(32) 13.04.2007

(33) Frankrijk

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) PROCEDE ET SYSTEME POUR LA SELECTION AUTOMATIQUE DE MEDIA DE TRANSMISSION

(54) DISTRIBUTED ROUTING TABLE ARCHITECTURE AND DESIGN

(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(47) 19.08.2015

(73) Microsoft Technology Licensing, LLC te REDMOND, WA 98052, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) THALES te 92200 NEUILLY-SURSEINE, Frankrijk (FR) (72) CRAMBERT, Philippe te F-92700 COLOMBES, Frankrijk (FR) MALICE, Alain te F-92700 COLOMBES, Frankrijk (FR) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(47) 19.08.2015

(72) MANION, Todd R. te REDMOND, WA 98052-6399, Verenigde Staten van Amerika (US) RANSOM, Kevin Charles te H04L 12/735 REDMOND, WA 98052-6399, EP2761832 Verenigde Staten van Amerika (US) EP12768720.0 DEWEY, Jeremy L. te REDMOND, 26.09.2012 WA 98052-6399, Verenigde 201161539677 P Staten van Amerika (US) 201213453875 SENKERESTY, Scott A. te REDMOND, WA 98052-6399, 27.09.2011 Verenigde Staten van Amerika 23.04.2012 (US) Verenigde Staten van Amerika LIEUALLEN, Brian R. te Verenigde Staten van Amerika REDMOND, WA 98052-6399, OPTIMIZING ENDPOINT Verenigde Staten van Amerika SELECTION OF MRT-FRR DETOUR (US) PATHS DE, Pritam te REDMOND, WA 19.08.2015 98052-6399, Verenigde Staten van Amerika (US) Telefonaktiebolaget LM Ericsson SINGHAL, Sandeep Kishan te (PUBL) te 164 83 STOCKHOLM, REDMOND, WA 98052-6399, Zweden (SE) Verenigde Staten van Amerika ENYEDI, Gabor Sandor te 5600 (US) BEKESCSABA, Hongarije (HU) (51) H04L 12/757 CSÁSZÁR, András te 1125 H04L 12/707 BUDAPEST, Hongarije (HU) GERÖ, Balázs Peter te 1095 (11) EP2645646 BUDAPEST, Hongarije (HU) (21) EP12198860.4

(51) H04L 12/753 H04L 12/735 (11) EP2761827

(21) EP12769930.4 (22) 26.09.2012 (31) 201161539598 P 201213453876 (32) 27.09.2011 23.04.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) INCREMENTAL DEPLOYMENT OF MRT BASED IPFRR (47) 19.08.2015 (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(22) 21.12.2012 (31) 201213436896 (32) 31.03.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Reduced traffic loss for border gateway protocol sessions in multi-homed network connections (47) 19.08.2015 (73) Juniper Networks, Inc. te SUNNYVALE, CA 94089-1206, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Vairavakkalai, Kaliraj te SUNNYVALE, CA CALIFORNIA 94085, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L 12/761

(72) ENYEDI, Gábor, Sándor te H-1201 BUDAPEST, Hongarije (HU) CSÁSZÁR, András te H-2089 TELKI, Hongarije (HU) (51) H04L 12/801 (11) EP2033380 (21) EP07766101.5 (22) 25.05.2007 (31) 0652616 (32) 23.06.2006 (33) Frankrijk (54) PROCEDE DE ROUTAGE DE LIENS VIRTUELS DANS UN RESEAU A COMMUTATION DE TRAMES A DETERMINISME GARANTI (47) 19.08.2015 (73) AIRBUS OPERATIONS te 31060 TOULOUSE, Frankrijk (FR) (72) ANDREOLETTI, Rémi te F-50460 URVILLE-NACQUEVILLE, Frankrijk (FR) MINOT, Frédéric te F-31810 VENERQUE, Frankrijk (FR) (51) H04L 25/02 (11) EP2410705 (21) EP10170166.2 (22) 20.07.2010 (54) Apparatus and method for calculating receive parameters for an MIMO system (47) 19.08.2015 (73) NTT DoCoMo, Inc. te CHIYODA-KU TOKYO 100-6150, Japan (JP) (72) Dotzler, Andreas te 80637, MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Guthy, Christian te 80803, MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Utschick, Wolfgang te 85051, INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Dietl, Guido te 80805, MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H04L 27/26 (11) EP2577927 (21) EP11727580.0 (22) 02.06.2011 (31) 201113149411

Nummer 01/15 350817 P

188 H04L 29/06

1 januari 2015 Joseph te NL-5052 BM GOIRLE

(32) 31.05.2011 02.06.2010

(11) EP2209285 (21) EP10000179.1

(51) H04L 29/06 G06F 21/10

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(22) 11.01.2010

(11) EP2728825

(54) Format of VHT-SIG-B and service fields in IEEE 802.11AC

(31) 355413

(21) EP12190871.9

(32) 16.01.2009

(22) 31.10.2012

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) Terminal apparatus with DRM decoding function and DRM decoding method in terminal apparatus

(47) 19.08.2015

(54) Method and system for processing and delivery of multimedia content by an integrated femtocell and set-top- (47) 19.08.2015 box device (73) Inka Entworks, Inc. te SEOUL 140VAN NEE, Didier Johannes Richard 872, Zuid-Korea (KR) (47) 19.08.2015 te SAN DIEGO, CALIFORNIA (73) Broadcom Corporation te IRVINE, (72) Ahn, Sung Min te 135-240 SEOUL, 92121-1714, Verenigde Staten Zuid-Korea (KR) CA 92617, Verenigde Staten van van Amerika (US) Park, Jung Geun te 135-080 Amerika (US) VAN ZELST, Albert te SAN DIEGO, SEOUL, Zuid-Korea (KR) CALIFORNIA 92121-1714, (72) Abraham, Charles te LOS GATOS, Hong, Jin Seon te 151-844 Verenigde Staten van Amerika GA 95033, Verenigde Staten van SEOUL, Zuid-Korea (KR) (US) Amerika (US) Lee, Sung Woo te 136-777 MERLIN, Simone te SAN DIEGO, Chen, Sherman (Xuemin) te SAN SEOUL, Zuid-Korea (KR) CALIFORNIA 92121-1714, DIEGO, CA 92129, Verenigde An, Woon Sang te 447-715 Verenigde Staten van Amerika Staten van Amerika (US) GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (US) Diab, Wael William te SAN SAMPATH, Hemanth te SAN (51) H04L 29/06 FRANCISCO, CA 94109, DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (11) EP2673942 Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP12705735.4 (US) Erceg, Vinko te CARDIFF, CA (22) 08.02.2012 92007, Verenigde Staten van H04L 27/36 Amerika (US) G01S 7/38 (31) 201161441098 P Hou, Victor T. te LA JOLLA, CA EP2385674 (32) 09.02.2011 92037, Verenigde Staten van EP10193613.6 (33) Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) Karaoguz, Jeyhan te IRVINE, CA 03.12.2010 (54) Systems and methods for n-tier 90602, Verenigde Staten van cache redirection 20100043071 Amerika (US) (47) 19.08.2015 07.05.2010 Kent, Mark te VISTA, CA 92081, (73) Citrix Systems Inc. te FORT Verenigde Staten van Amerika Zuid-Korea LAUDERDALE, FL 33309, (US) Signal processing apparatus and Verenigde Staten van Amerika method thereof (51) H04L 29/08 (US) H04L 29/06 19.08.2015 (72) CHOUDHARY, Akshat te FORT LIG Nex1 CO, Ltd. te GANGNAM- (11) EP2749000 LAUDERDALE, FL 33309, GU, SEOUL 135-080, Zuid-Korea (21) EP11767407.7 Verenigde Staten van Amerika (KR) (US) (22) 28.09.2011 GAVINI, Anil, Kumar te FORT Shin, Kyu Shik te GYEONGGI-DO (54) EXTENDING SIP P-SERVED USER LAUDERDALE, FL 33309, 446-716, Zuid-Korea (KR) HEADER OVER IMS INTERFACES Verenigde Staten van Amerika Lee, Wang Yong te GYEONGGI-DO (47) 19.08.2015 (US) 446-716, Zuid-Korea (KR) SHETTY, Anil te FORT (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson H04L 29/06 LAUDERDALE, FL 33309, (publ) te 164 83 STOCKHOLM, EP1677483 Verenigde Staten van Amerika Zweden (SE) (US) EP05090361.6 (72) VASS, Nándor te H-2053 (51) H04L 29/12 HERCEGHALOM, Hongarije (HU) 28.12.2005 H04L 29/08 DAHL, Jan te S-125 56 ÄLVSJÖ, 102004063812 H04L 29/06 Zweden (SE) 30.12.2004 H04L 12/18 (51) H04L 29/08 G06F 12/14 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND H04L 29/06 (11) EP1277327 Verfahren zum Aufbereiten von (11) EP2789143 Daten für das Laden in eine (21) EP01928942.0 (21) EP11793801.9 Datenverarbeitungseinrichtung (22) 27.04.2001 (22) 09.12.2011 19.08.2015 (31) 200404 P (54) METHOD, SERVER AND USER Francotyp-Postalia GmbH te 200401 P EQUIPMENT FOR ACCESSING AN 13089 BERLIN, BONDSREPUBLIEK 200511 P HTTP SERVER DUITSLAND (DE) 200402 P 200403 P Rosenau, Dirk te 13469 BERLIN, (47) 19.08.2015 810148 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson 844856 (DE) (PUBL) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE) (32) 28.04.2000 H04W 88/18 28.04.2000 (72) NOLDUS, Rogier August Caspar H04W 84/04

(73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) (72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) (73)

(72)

(51)

Nummer 01/15

189

28.04.2000 28.04.2000 28.04.2000 15.03.2001 26.04.2001 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten Staten Staten

1 januari 2015

(47) 19.08.2015

van van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

GUANGDONG 518129, China (CN) (47) 19.08.2015 PENG, Jun te SHENZHEN (73) Alcatel Lucent, S.A. te 75007 GUANGDONG 518129, China (CN) PARIS, Frankrijk (FR) ZOU, Ting te SHENZHEN (72) Delegue, Gérard te 91620 GUANGDONG 518129, China (CN) NOZAY, Frankrijk (FR) H04W 84/08 Bouche, Nicolas te 91620 NOZAY, H04W 48/02 Frankrijk (FR) H04M 1/725 (51) H04N 7/14 EP2521400 H04M 7/00 H04L 29/08 EP10851640.2 H04L 29/06 20.09.2010

(54) SYSTEM AND METHOD FOR USING NETWORK LAYER UNIFORM RESOURCE LOCATOR ROUTING TO LOCATE THE CLOSEST SERVER CARRYING SPECIFIC CONTENT

(51)

(47) 19.08.2015

(22)

(73) Adara Networks, Inc. te SAN JOSE, CA 95131, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 201010175511

(72) GARCIA-LUNA-ACEVES, J., J. te SAN MATEO, CA 94402, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04L 29/08 (11) EP2400718 (21) EP10167178.2 (22) 24.06.2010 (54) Managing presence history in communications system (47) 19.08.2015 (73) TeliaSonera AB te 10663 STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) Järvenpää, Marko te 05460, HYVINKÄÄ, Finland (FI) Tuomela, Frans te 00640, HELSINKI, Finland (FI) (51) H04L 29/12 (11) EP2532147 (21) EP11702044.6 (22) 02.02.2011 (31) 10305113 (32) 04.02.2010 (33) Europees Octrooi Bureau

(11) (21)

(32) 17.05.2010 (33) China (54) METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING MOBILE STATION SERVICE (47) 19.08.2015

(11) EP1792483

(21) EP04764798.7 (22) 03.09.2004 (54) METHOD AND SYSTEM FOR VIDEO TELEPHONE COMMUNICATIONS SET UP, RELATED EQUIPMENT AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT

(73) ZTE Corporation te SHENZHEN, (47) GUANGDONG 518057, China (CN) (73) (72) WANG, Shaoxing te SHENZHEN GUANGDONG 518057, China (CN) (72) LI, Chenxi te SHENZHEN GUANGDONG 518057, China (CN) ZENG, Zhenzhuo te SHENZHEN (51) GUANGDONG 518057, China (CN)

19.08.2015 Telecom Italia S.p.A. te 20123 MILANO, Italië (IT) MIALI, Margherita, Telecom Italia S.p.A. te I-00166 ROMA, Italië (IT) H04N 1/32 H04N 1/00

(51) H04M 3/00

(11) EP2514190

(11) EP2283639

(21) EP10778624.6

(21) EP10735482.1

(22) 09.11.2010

(22) 01.02.2010

(31) 641717

(31) 148855 P 689875

(32) 18.12.2009

(32) 30.01.2009 19.01.2010

(54) APPARATUS FOR IMAGE CROPPING

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.08.2015

(54) DYNAMIC TRANSMITTER NOISE LEVEL ADJUSTMENT FOR DIGITAL SUBSCRIBER LINE SYSTEMS

(54) Procédé de génération d'une (47) 19.08.2015 adresse SIP publique permanente associée à une identité privée sur (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, un réseau IMS GUANGDONG 518129, China (CN) (47) 19.08.2015 (72) SANJAY, Gupta te PLEASANTON (73) Gemalto SA te 92190 MEUDON, CALIFORNIA 94566, Verenigde Frankrijk (FR) Staten van Amerika (US) (72) FINE, Jean-Yves te F-13010 AMIR, H. Fazlollahi te SANTA MARSEILLE, Frankrijk (FR) CLARA, CALIFORNIA 95054, Verenigde Staten van Amerika (51) H04L 29/12 (US) (11) EP2645679 LONG, Guozhu te FREMONT CALIFORNIA 94539, Verenigde (21) EP11786125.2 Staten van Amerika (US) (22) 03.06.2011 LI, Ying te GUANGDONG 518129, (31) 201010591093 China (CN) CENDRILLON, Raphael Jean te (32) 25.11.2010 HONG KONG, China (CN) (33) China (54) Method and apparatus for message transmission

H04M 3/56

(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (11) EP2713593 LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, (21) EP12186744.4 GUANGDONG 518129, China (CN) (22) 28.09.2012 (72) LU, Xushan te SHENZHEN GUANGDONG 518129, China (CN) (54) Immersive videoconference method and system ZHOU, Qian te SHENZHEN

(51) H04N 7/14 H04N 13/00

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Sony Ericsson Mobile Communications AB te 221 88 LUND, Zweden (SE) (72) JOHANSSON, Håkan te 224 74 LUND, Zweden (SE) (51) H04N 1/387 G06F 3/12 (11) EP2645693 (21) EP13161188.1 (22) 26.03.2013 (31) 2012082107 (32) 30.03.2012 (33) Japan (54) Image editing apparatus, image editing method, and program (47) 19.08.2015 (73) Fujifilm Corporation te MINATOKU TOKYO 106-8620, Japan (JP) (72) Seto, Satoshi te TOKYO, 1070052, Japan (JP) Ide, Kakuya te TOKYO, 106-0031,

Nummer 01/15 Japan (JP)

190

(22) 21.05.2004

(72) Hoda, Saori te OHTA-KU, TOKYO, Japan (JP) Rengakuji, Hideyuki te OHTA-KU, TOKYO, Japan (JP) Homma, Yoshihiro te OHTA-KU, TOKYO, Japan (JP)

(31) 2003141749

(51) H04N 5/355

(32) 20.05.2003

(11) EP2140676

(33) Japan

(21) EP08743163.1

(51) H04N 1/40 (11) EP1480444 (21) EP04012095.8

(54) Apparatus and method for image (22) 22.04.2008 forming capable of processing an (31) 742883 image at suitable clock speeds (32) 01.05.2007 (47) 19.08.2015 (33) Verenigde Staten van Amerika (73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO (54) IMAGE SENSOR PIXEL WITH GAIN 143-8555, Japan (JP) CONTROL (72) Ikeda, Yoshito te OHTA-KU TOKYO (47) 143-8555, Japan (JP) (73) (51) H04N 5/232 H04N 5/225 G03B 7/00 G03B 3/10 (72) G03B 17/20 G03B 17/14 G02B 7/10 G02B 7/04 (11) EP2367350 (21) EP10188788.3 (22) 26.10.2010 (31) 20100022958 (32) 15.03.2010 (33) Zuid-Korea (54) Apparatus for processing image (47) 19.08.2015 (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR) (72) Cho, Woo-jong te SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Kim, Young-bae te YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Park, Se-hyun te SEOUL, ZuidKorea (KR) Koo, Ja-yong te SEOUL, ZuidKorea (KR) Choi, Mun-cheol te HWASEONGSI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Lee, Yun-ho te SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (51) H04N H04N H04N H04N G03B

5/378 5/369 5/367 5/232 13/36

(11) EP2420887 (21) EP11187399.8 (22) 08.12.2008 (31) 2007318997 (32) 10.12.2007 (33) Japan (54) Image capturing apparatus and control method therefor (47) 19.08.2015 (73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO, 1468501, Japan (JP)

1 januari 2015 (54) Ecran video à ouverture laterale et connexions intérieures (47) 19.08.2015 (73) Transvideo te 27135 VERNEUIL SUR AVRE, Frankrijk (FR) (72) Delacoux, Jacques te 28270 RUEIL LA GADELIERE, Frankrijk (FR) (51) H04N 21/647 H04N 17/00 H04L 29/06 (11) EP2761879 (21) EP11796641.6 (22) 24.11.2011 (31) 201161540281 P

19.08.2015

(32) 28.09.2011

OmniVision Technologies, Inc. te SANTA CLARA, CA 95054, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika

PARKS, Christopher te ROCHESTER, NEW YORK 14612, Verenigde Staten van Amerika (US) COMPTON, John Thomas te LEROY, NEW YORK 14482, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 19.08.2015

(51) H04N 5/3745 H04N 5/374 H04N 5/367 (11) EP2671378 (21) EP12708778.1 (22) 31.01.2012 (31) 1150737 (32) 31.01.2011 (33) Frankrijk

(54) A METHOD TO MEASURE QUALITY OF EXPERIENCE OF A VIDEO SERVICE (73) Telefonica S.A. te 28013 MADRID, Spanje (ES) (72) GARCIA DE BLAS, Gerardo; te E28035 MADRID, Spanje (ES) MAESO MARTIN-CARNERERO, Adrian te E-28010 MADRID, Spanje (ES) MONTES MORENO, Pablo te E28043 MADRID, Spanje (ES) RAMON SALGUERO, Francisco Javier te E-28028 MADRID, Spanje (ES) (51) H04N H04N H04N H04N H04N

19/61 19/57 19/176 19/162 19/105

(54) MATRICE D'IMAGERIE ÉLECTRONIQUE FIABILISÉE ET PROCÉDÉ DE LOCALISATION DE DÉFAUT DANS LA MATRICE

(11) EP1621022

(47) 19.08.2015

(31) 2003022784

(21) EP04726676.2 (22) 08.04.2004

(73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) Trixell te 38430 MOIRANS, Frankrijk (FR)

(32) 10.04.2003

(72) ARQUES, Marc te 38100 GRENOBLE, Frankrijk (FR)

(47) 19.08.2015

(51) H04N 5/64 H04N 5/247 H04N 5/225 G12B 9/02 G06F 1/16 (11) EP2317762 (21) EP10187124.2 (22) 11.10.2010 (31) 0957114 353628 P (32) 12.10.2009 10.06.2010 (33) Frankrijk Verenigde Staten van Amerika

(33) Zuid-Korea (54) METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING SEARCH RANGE FOR ADAPTIVE MOTION VECTOR FOR USE IN VIDEO ENCODER (73) SK Planet Co., Ltd. te SEOUL 100999, Zuid-Korea (KR) (72) HWANG, Inseong te SEOCHO-GU, SEOUL 137-070, Zuid-Korea (KR) KIM, Chulwoo te KANGNAM-KU SEOUL 135-090, Zuid-Korea (KR) HONG, Mincheol te SEOUL 121773, Zuid-Korea (KR) IN, Kyoungseok te GYEONGGI-DO 463-010, Zuid-Korea (KR) (51) H04N H04N H04N H04N H04N H04N

19/91 19/50 19/176 19/174 19/13 19/103

Nummer 01/15

191

(11) EP2777162

Staten van Amerika (US)

(21) EP12791589.0 (22) 05.10.2012 (31) 201161557325 P 201161561911 P 201213645296 (32) 08.11.2011 20.11.2011 04.10.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) CONTEXT REDUCTION FOR CONTEXT ADAPTIVE BINARY ARITHMETIC CODING (47) 19.08.2015 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) CHIEN, Wei-Jung te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) SOLE ROJALS, Joel te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) KARCZEWICZ, Marta te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04N H04N H04N H04N H04N H04N H04N

19/70 19/61 19/597 19/46 19/44 19/174 19/172

(21) EP12738703.3 (22) 20.07.2012 P P P P

Staten Staten Staten Staten Staten

(21) EP12179714.6

(47) 19.08.2015 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) CHEN, Ying te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) KARCZEWICZ, Marta te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde

(54) Receiving apparatus and receiving method (47) 19.08.2015 (73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP) (72) Furuya, Takahiro te TOKYO, TOKYO 108-0075, Japan (JP) Takiguchi, Yasunari te TOKYO, TOKYO 108-0075, Japan (JP)

(11) EP2466911 (21) EP11191244.0

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(22) 30.11.2011

(54) DYNAMIC REPLACEMENT OF CINEMATIC STAGE PROPS IN PROGRAM CONTENT

(32) 20.12.2010

(47) 19.08.2015 (73) Sony Computer Entertainment America LLC te SAN MATEO, CA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Zalewski, Gary te SAN MATEO, CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) Russell, Riley te SAN MATEO, CALIFORNIA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US) 21/658 21/6543 21/488 21/475 21/442 21/438 21/4363 21/433 21/2383

(31) 187282 P 20090088698

(54) SLICE HEADER PREDICTION FOR DEPTH MAPS IN THREEDIMENSIONAL VIDEO CODECS

(33) Japan

(32) 07.03.2006 07.03.2006

(22) 23.12.2009

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(32) 30.06.2008

(51) H04N 21/6405 H04N 21/438 H04L 29/06

(21) EP09180579.6

van van van van van

(31) 2008171592

(31) 371215 371367

(22) 05.03.2007

(11) EP2273791

(32) 22.07.2011 11.08.2011 26.11.2011 13.04.2012 19.07.2012 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

(11) EP2523192

(51) H04N H04N H04N H04N H04N H04N H04N H04N H04N

(11) EP2735150

(31) 201161510738 201161522584 201161563772 201261624031 201213553617

(51) H04N 7/10 H04N 7/025 H04N 5/445 H04N 21/81 H04N 21/435 H04N 21/2389 H04N 21/235 G11B 27/036 G06F 3/00 G06F 13/00

1 januari 2015

(31) 201010602783 (33) China (54) Method and device for fast pushing unicast stream in fast channel change (47) 19.08.2015 (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG 518129, China (CN) (72) Wu, Xingfen te 518129 SHENZHEN, China (CN) Yu, Tianchang te 518129 SHENZHEN, China (CN) Huang, Zhiping te 518129 SHENZHEN, China (CN) Zheng, Hewen te 518129 SHENZHEN, China (CN) (51) H04N 21/4623 H04N 21/442 H04N 21/4405 H04N 21/418 H04L 29/06 G06F 21/36 G06F 21/34 (11) EP2633677 (21) EP11776147.8 (22) 25.10.2011

(32) 16.06.2009 18.09.2009

(31) 1058845

(33) Verenigde Staten van Amerika Zuid-Korea

(33) Frankrijk

(54) Method of controlling devices and tuner device (47) 19.08.2015

(32) 27.10.2010 (54) PROCEDE DE RECEPTION D'UN CONTENU MULTIMEDIA EMBROUILLE A L'AIDE DE MOTS DE CONTROLE ET CAPTCHA

(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150- (47) 19.08.2015 (73) Viaccess te 92057 PARIS LA 721, Zuid-Korea (KR) DÉFENSE, Frankrijk (FR) (72) Kim, Taek Soo te 451-731, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) Shin, Chi Ho te 451-731, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)

(72) GADACHA, Haythem te F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk (FR)

(51) H04N 5/44 H04N 21/438

(51) H04Q 9/00

(11) EP2141917

(21) EP13172941.0

(21) EP09163559.9

(22) 20.06.2013

(22) 24.06.2009

(11) EP2816813

Nummer 01/15 (54) Improved measuring in a mobile communications terminal

192 CORRESPONDING ASSEMBLY PROCESS

1 januari 2015 (47) 19.08.2015 (73) Nokia Technologies Oy te 02610 ESPOO, Finland (FI)

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(73) STMicroelectronics S.r.l. te 20864 (72) XIAOBEN, He te FIN-00940 AGRATE BRIANZA (MI), Italië (IT) HELSINKI, Finland (FI) Stmicroelectronics (Malta) Ltd te SORRI, Antii te FIN-00720 KIRKOP ZRQ 10, Malta (MT) HELSINKI, Finland (FI) SALOKANNEL, Juha te FIN-33710 (72) FORMOSA, Kevin te ZABBAR, TAMPERE, Finland (FI) Malta (MT) WIJTING, Carl, Simon te FINAZZOPARDI, Mark Anthony te 00270 HELSINKI, Finland (FI) CIUOJA, Malta (MT) DOPPLER, Klaus te FIN-02110 CORTESE, Mario Francesco te IESPOO, Finland (FI) 20159 MILANO, Italië (IT) KAAJA, Harald te FIN-02150 (51) H04R 3/00 ESPOO, Finland (FI) H04R 25/00 (51) H04W 8/24 (11) EP2338285 H04W 68/00 (21) EP08802846.9 H04W 4/02 (22) 09.10.2008 (11) EP2563048

(72) Gustafsson, Harald te 223 63 LUND, Zweden (SE) Lindoff, Bengt te 237 35 BJÄRRED, Zweden (SE) (51) H04R 29/00 H04R 1/10 H04M 1/60 H04M 1/05 (11) EP2443839 (21) EP10789054.3 (22) 24.02.2010 (31) 456566 (32) 17.06.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) AN APPARATUS, METHOD AND COMPUTER PROGRAM FOR PROVIDING AN ACOUSTIC OUTPUT SIGNAL (47) 19.08.2015 (73) Nokia Technologies OY te 02610 ESPOO, Finland (FI) (72) KELLONIEMI, Antti te 00250 HELSINKI, Finland (FI) RAUSSI, Tommi te 24800 HALIKKO, Finland (FI) TOROPAINEN, Jari te 02360 ESPOO, Finland (FI) (51) H04R 5/033 H04R 1/10 (11) EP2689590 (21) EP11862650.6 (22) 18.07.2011 (31) 201161467917 P 201113178322 (32) 25.03.2011 07.07.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) EARMUFF ENCLOSURE (47) 19.08.2015 (73) Honeywell Safety Products USA, Inc. te SMITHFIELD, RI 02917, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) JENKINS, John te SAN DIEGO CALIFORNIA 92101, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) SYSTEM FOR PICKING-UP A USER'S VOICE

(21) EP12181213.5

(47) 19.08.2015

(31) 201113199336

(73) Phonak AG te 8712 STÄFA, Zwitserland (CH) (72) PLATZ, Rainer te CH-2013 COLOMBIER, Zwitserland (CH) HUEP, Wolfgang te 30419 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H04R 25/00 (11) EP2495997 (21) EP12001393.3 (22) 01.03.2012 (31) 2011046120 (32) 03.03.2011 (33) Japan (54) Sound volume control device, sound volume control method, and sound volume control program (47) 19.08.2015 (73) JVC KENWOOD Corporation te KANAGAWA 221-0022, Japan (JP)

(33) Italië (54) MICROELECTROMECHANICAL TRANSDUCER AND

(47) 19.08.2015 (73) Mitel Networks Corporation te OTTAWA, ON K2K 2W7, Canada (CA) (72) Spencer, Curtis Clyde te KANATA, ONTARIO K2M 2W6, Canada (CA) Barcotti, Glauco te KANATA, ONTARIO K2M 2M9, Canada (CA) (51) H04W 76/00 H04W 72/00 H04W 12/04 H04L 29/06 H04L 12/18 (11) EP2873265 (21) EP13740070.1 (22) 27.06.2013

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2064909

(31) 826082 P 855657

(32) 23.12.2009

(54) Adjusting an audio notification mode of a mobile computing device

(51) H04W 92/20 H04W 84/12 H04W 72/06 H04W 72/04 H04W 4/00 H04W 16/06 H04W 16/04 H04L 12/70

(11) EP2517480

(31) TO20091036

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 201261670755 P

(21) EP07825122.0

(22) 22.12.2010

(32) 25.08.2011

(72) Naito, Joji te YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 221-0022, Japan (JP)

(51) H04R 19/00 B81B 7/00 (21) EP10795018.0

(22) 21.08.2012

(22) 17.09.2007

(32) 18.09.2006 14.09.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) RESOURCE MANAGEMENT TECHNIQUES FOR WIRELESS NETWORKS

(32) 12.07.2012 (54) METHODS PROVIDING MBMS SERVICE AND TRAFFIC KEY COORDINATION IN A MULTI BMSC DEPLOYMENT AND RELATED BROADCAST PROVISIONING SYSTEMS AND SERVICE CENTERS (47) 19.08.2015 (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) SLSSINGAR, Michael John te S127 46 SKÄRHOLMEN, Zweden (SE) TURCOTTE, Joseph Eric te MONTREAL, QUÉBEC H4P1N6, Canada (CA) LEHTOVIRTA, Vesa te FI-02620 ESPOO, Finland (FI) (51) H04W 64/00 H04W 16/14

Nummer 01/15

193

(11) EP2533559

(11) EP2177063

(21) EP12171239.2

(21) EP08759266.3

(22) 08.06.2012

(22) 17.06.2008

(31) 201161494689 P 201113235220 201113275006 201213489078

(31) 102007038337 (32) 14.08.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 08.06.2011 16.09.2011 17.10.2011 05.06.2012 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten

van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) System and method of implementing a cognitive radio device using spectrum sensing and location information (47) 19.08.2015 (73) Aurora Wireless Inc. te OTTAWA, ONTARIO K1Y 4N7, Canada (CA) (72) Li, Lingjie te OTTAWA, ONTARIO K1Y 4S1, Canada (CA) Yee, Jung te OTTAWA, ONTARIO K1Y 4S1, Canada (CA) (51) H04W 16/14 (11) EP2761913 (21) EP12767081.8 (22) 28.09.2012 (31) 11250829 (32) 30.09.2011 (33) Europees Octrooi Bureau (54) WHITESPACE CHANNEL ALLOCATION (47) 19.08.2015 (73) British Telecommunications PLC te LONDON EC1A 7AJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) NEKOVEE, Maziar te LONDON EC1A 7AJ, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) H04W 24/02 H04W 16/18 (11) EP2266337 (21) EP09727530.9 (22) 30.03.2009 (31) 0805768 (32) 31.03.2008 (33) GROOT BRITTANNIË (54) CONFIGURATION OF ACCESS POINTS IN A TELECOMMUNICATIONS NETWORK

(54) VERFAHREN ZUM TESTEN VON GERÄTEN FÜR EIN MOBILFUNKSYSTEM, SIGNALGENERATOR, GERÄT FÜR EIN MOBILFUNKSYSTEM UND MESSSYSTEM (47) 19.08.2015

TOKYO 108-8001, Japan (JP) (72) ROSIK, Christophe te TOKYO 1088001, Japan (JP) LAMPURE, Marianne te TOKYO 108-8001, Japan (JP) (51) H04W H04W H04W H04W

92/20 72/08 72/04 24/10

(11) EP2640139 (21) EP11839982.3 (22) 11.11.2011 (31) 2010253712

(73) Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG (32) 12.11.2010 te 81671 MÜNCHEN, (33) Japan BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) MOBILE COMMUNICATION (DE) METHOD AND WIRELESS BASE (72) PAULY, Andreas te 81673 STATION MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (47) 19.08.2015 DUITSLAND (DE) (73) NTT DOCOMO, INC. te CHIYODA(51) H04W 88/08 KU TOKYO 100-6150, Japan (JP) H04W 24/06 (72) TAKAHASHI, Hideaki te TOKYO (11) EP2781113 100-6150, Japan (JP) (21) EP11797054.1 ABE, Tetsushi te TOKYO 1006150, Japan (JP) (22) 14.11.2011 IWAMURA, Mikio te TOKYO 100(54) METHODS AND ARRANGEMENTS 6150, Japan (JP) FOR DETERMINING AN INTEGRITY (51) H04W 28/22 OF AN AIR INTERFACE H04W 28/12 (47) 19.08.2015 H04L 12/825 (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson H04L 12/815 (Publ) te 164 83 STOCKHOLM, H04L 12/801 Zweden (SE) (11) EP2640122 (72) SJÖLINDER, Sven te S-114 39 (21) EP13020034.8 STOCKHOLM, Zweden (SE) (22) 19.12.2008 OLSSON, Andreas te S-112 16 STOCKHOLM, Zweden (SE) (31) 15987 36407 (51) H04W 24/08 338969 (11) EP2819453 (32) 21.12.2007 (21) EP13003304.6 13.03.2008 (22) 28.06.2013 18.12.2008 (54) Method and apparatus for (33) Verenigde Staten van Amerika evaluating events in a Verenigde Staten van Amerika telecommunication network Verenigde Staten van Amerika (47) 19.08.2015 (54) Downlink flow control (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE) (72) Vaderna, Peter te 1174 BUDAPEST, Hongarije (HU) Toka, László te 1088 BUDAPEST, Hongarije (HU) (51) H04W 24/10 (11) EP2123083 (21) EP08710957.5

(47) 19.08.2015

(22) 01.02.2008 (73) Vodafone Group PLC te NEWBURY (31) 0702251 BERKSHIRE RG14 2FN, GROOT (32) 06.02.2007 BRITTANNIË (GB) (33) GROOT BRITTANNIË (72) BECK, Roger te BERKSHIRE RG14 (54) MOBILE RADIO 2FN, GROOT BRITTANNIË (GB) COMMUNICATIONS DEVICE PROCTOR, Toby te BERKSHIRE MEASUREMENT RG14 2FN, GROOT BRITTANNIË (GB) (47) 19.08.2015 (51) H04W 24/06

1 januari 2015

(73) NEC Corporation te MINATO-KU

(47) 19.08.2015 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Ho, Sai Yiu Duncan te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) Meylan, Arnaud te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) Chaponniere, Etienne F. te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) Grilli, Francesco te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) Maheshwari, Shailesh te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika

Nummer 01/15 (US) Klingenbrunn, Thomas te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US)

194

1 januari 2015

(11) EP2648450

terminal beacon signals

(21) EP12305398.5

(47) 19.08.2015

(22) 03.04.2012

(73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2272213

(54) Handover enhancement for user equipment application layer traffic carried over a mobile network

(21) EP09720035.6

(47)

(22) 12.03.2009

(73)

(51) H04W 36/00

(31) 36051 P 258581 (32) 12.03.2008 27.10.2008

(72)

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD AND FUNCTION FOR MAINTAINING MAPPING BETWEEN MEDIA-INDEPENDENT HANDOVER (51) FUNCTIONS AND TRANSPORT ADDRESSES (11) (47) 19.08.2015

(21)

(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te MINATO-KU TOKYO 105-8001, Japan (JP) Telcordia Technologies, Inc. te PISCATAWAY, NJ 08854-4157, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22)

(72) CHENG, Yuu-Heng, Alice te , Verenigde Staten van Amerika (US) OHBA, Yoshihiro te ENGLEWOOD CLIFFS NJ 07632, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04W 76/06 H04W 36/00 (11) EP2652990 (21) EP11808432.6 (22) 13.12.2011 (31) 201061424544 P 201113323508 (32) 17.12.2010 12.12.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) DETECTING LOSS OF IP CONTINUITY WHEN TRANSITIONING BETWEEN DIFFERENT NETWORKS (47) 19.08.2015 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO CA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) PAYYAPPILLY, Ajith Tom te SAN DIEGO CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) KHATRI, Shrawan K. te SAN DIEGO CALIFORNIA92121, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHAO, Suli te SAN DIEGO CALIFORNIA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04W 40/36 H04W 36/00

(31)

(72) Laroia, Rajiv te SAN DIEGO, CA 92121-1714, Verenigde Staten 19.08.2015 van Amerika (US) ALCATEL LUCENT te 92100 Lane, Frank A. te SAN DIEGO, CA BOULOGNE-BILLANCOURT, 92121-1714, Verenigde Staten Frankrijk (FR) van Amerika (US) Randriamasy, Sabine te 91620 Rangan, Sundeep te SAN DIEGO, NOZAY, Frankrijk (FR) CA 92121-1714, Verenigde Melia, Telemaco te 91620 NOZAY, Staten van Amerika (US) Frankrijk (FR) Das, Arnab te SAN DIEGO, CA Sayadi, Bessem te 91620 NOZAY, 92121-1714, Verenigde Staten Frankrijk (FR) van Amerika (US) Li, Junyi te SAN DIEGO, CA H04W 36/22 92121-1714, Verenigde Staten H04W 28/08 van Amerika (US) EP2521414 (51) H04W 64/00 EP10840423.7 H04W 48/16 29.09.2010 H04J 11/00 200910266521 (11) EP2345288

(32) 31.12.2009

(21) EP09791083.0

(33) China

(22) 31.07.2009

(54) TRAFFIC OFFLOAD METHOD, TRAFFIC OFFLOAD FUNCTION ENTITY AND TRAFFIC OFFLOAD SYSTEM

(31) 85757 P 487580

(47) 19.08.2015

(32) 01.08.2008 18.06.2009

(33) Verenigde Staten van Amerika (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te Verenigde Staten van Amerika LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, (54) CELL DETECTION WITH GUANGDONG 518129, China (CN) INTERFERENCE CANCELLATION (72) JIN, Weisheng te SHENZHEN (47) 19.08.2015 GUANGDONG 518129, China (CN) (73) QUALCOMM Incorporated te SAN XU, Xiaoying te SHENZHEN DIEGO, CA 92121, Verenigde GUANGDONG 518129, China (CN) Staten van Amerika (US) XU, Min te SHENZHEN GUANGDONG 518129, China (CN) (72) WANG, Michael, M. te SAN DIEGO WANG, Haining te SHENZHEN CA 92121, Verenigde Staten van GUANGDONG 518129, China (CN) Amerika (US) PALANKI, Ravi te SAN DIEGO CA (51) H04W 48/10 92121, Verenigde Staten van (11) EP2276292 Amerika (US) BHUSHAN, Naga te SAN DIEGO (21) EP10187769.4 CA 92121, Verenigde Staten van (22) 10.01.2007 Amerika (US) (31) 758010 P (51) H04W 88/06 758011 P H04W 72/08 758012 P H04W 48/18 845051 P 845052 P (11) EP2773152 863304 P (21) EP13157035.0 (32) 11.01.2006 11.01.2006 11.01.2006 15.09.2006 15.09.2006 27.10.2006 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten Staten

(22) 27.02.2013 (54) Access point and channel selection in a wireless network for reduced RF interference (47) 19.08.2015 van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) Methods and apparatus relating to timing and/or synchronization including the use of wireless

(73) BlackBerry Limited te WATERLOO, ON N2K 0A7, Canada (CA) (72) Smadi, Mohammed Nawaf te WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA) (51) H04W 52/24 H04W 52/04 (11) EP2736290

Nummer 01/15

195

(21) EP12360079.3 (22) 21.11.2012 (54) Power control (47) 19.08.2015 (73) ALCATEL LUCENT te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR)

WU, Xinzhou (c/o Qualcomm Incorporated) te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, Verenigde Staten van Amerika (US) DAS, Arnab te JERSEY CITY, NEW JERSEY 07302, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) Hou, Jindong te SWINDON, WILTSHIRE, SN5 7DJ, GROOT BRITTANNIË (GB) Pham, Thang te MONTREAL, QC H3A 3J2, Canada (CA) Mondet, Mickael te 22300 LANNION, Frankrijk (FR)

(51) H04W H04W H04W H04W H04W H04W

88/02 60/04 48/20 48/18 48/16 4/02

(51) H04W 52/40 H04W 52/14

(21) EP07795322.2

(11) EP2400801

(31) 814966 P 506398

(11) EP2036365 (22) 24.05.2007

(21) EP09841683.7 (22) 16.03.2009 (54) METHOD, EQUIPMENT AND NETWORK DEVICE FOR CONTROLLING POWER

(32) 20.06.2006 17.08.2006 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.08.2015

(54) LISTEN MODE FOR WIRELESS DEVICES (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te LONGGANG DISTRICT SHENZHEN, (47) 19.08.2015 GUANGDONG 518129, China (CN) (73) Jasper Technologies, Inc. te (72) ZHOU, Mingyu te GUANGDONG MOUNTAIN VIEW, CA 94043, 518129, China (CN) Verenigde Staten van Amerika WAN, Lei te GUANGDONG (US) 518129, China (CN) (72) MOHAMMED, Jahangir te ZHAO, Yajun te GUANGDONG SUNNYVALE, CA 94085, 518129, China (CN) Verenigde Staten van Amerika REN, Xiaotao te GUANGDONG (US) 518129, China (CN) COLLINS, Daniel, G. te SUNNYVALE, CA 94085, Verenigde Staten van Amerika (US) GUPTA, Amit te SUNNYVALE, CA 94085, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) H04W 52/40 H04W 52/34 H04W 52/14 H04W 16/08 H04W 16/06 H04B 17/382 H04B 17/24

(51) H04W H04W H04W H04W

(11) EP1943747 (21) EP06817054.7 (22) 16.10.2006 (31) 251069 302729 486714 487017 (32) 14.10.2005 14.12.2005 14.07.2006 14.07.2006 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten

8/18 68/02 68/00 12/06

Amerika Amerika Amerika Amerika

(11) EP1992112 (21) EP07701228.4 (22) 11.01.2007 (31) 758010 758011 758012 845051 845052 863304

P P P P P P

(32) 11.01.2006 11.01.2006 11.01.2006 15.09.2006 15.09.2006 27.10.2006 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten Staten Staten

van van van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) WIRELESS COMMUNICATION METHODS AND APPARATUS SUPPORTING PEER TO PEER COMMUNICATIONS (47) 19.08.2015 (73) Qualcomm Incorporated te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) LAROIA, Rajiv te BASKING RIDGE, NEW JERSEY 07931, Verenigde Staten van Amerika (US) LANE, Frank A. te ASBURY, NEW JERSEY 08802, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Junyi te BEDMINSTER, NEW JERSEY 07921, Verenigde Staten van Amerika (US) RICHARDSON, Thomas te SOUTH ORANGE, NEW JERSEY 07079, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04W 72/04 (11) EP2205033 (21) EP09180663.8

(11) EP2178317

(22) 23.12.2009

(21) EP08757761.5

(31) 346431

(22) 19.06.2008

(32) 30.12.2008

(31) 200710130557

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 16.07.2007

(54) Central controller and method for interference mitigation in TDMA networks using randomly allocated service periods

(33) China van van van van

1 januari 2015

(54) METHOD FOR ADMISSION CONTROL OF MULTIPLE SERVICE FLOWS PAGING IN MOBILE PACKET DOMAIN (47) 19.08.2015

(54) METHODS AND APPARATUS FOR (73) ZTE Corporation te SHENZHEN, CONTROLLING A BASE STATION'S GUANGDONG 518057, China (CN) TRANSMISSION POWER (72) JI, Chong te GUANGDONG (47) 19.08.2015 PROVINCE 518057, China (CN) LIU, Junyi te GUANGDONG (73) QUALCOMM Incorporated te SAN PROVINCE 518057, China (CN) DIEGO, CA 92121, Verenigde CHEN, Donghua te GUANGDONG Staten van Amerika (US) PROVINCE 518057, China (CN) (72) LI, Junyi te BEDMINSTER, NEW SUN, Hongyue te GUANGDONG JERSEY 07921, Verenigde Staten PROVINCE 518057, China (CN) van Amerika (US) (51) H04W 72/02

(47) 19.08.2015 (73) Intel Corporation te SANTA CLARA, CA 95054, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) Park, Minyoung te PORTLAND, OREGON 97229, Verenigde Staten van Amerika (US) Gong, Xiaohong te SUNNYVALE, CALIFORNIA, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H04W 72/04 (11) EP2571321 (21) EP10851312.8

Nummer 01/15 (22) 20.12.2010 (31) 201010178358 (32) 12.05.2010 (33) China (54) METHOD AND DEVICE FOR CONTROLLING CHANNEL TRANSMISSION (47) 19.08.2015 (73) ZTE Corporation te SHENZHEN, GUANGDONG 518057, China (CN) (72) SUN, Changjiang te GUANGDONG 518057, China (CN) (51) H04W 72/04 (11) EP2706804 (21) EP13020088.4 (22) 06.09.2013 (31) 201261697318 P (32) 06.09.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Method of handling enhanced physical downlink control channel and related communication device

196 REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van Amerika (US) ABHISHEK, Abhishek te REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van Amerika (US) HASSAN, Amer A. te REDMOND, WASHINGTON 98052-6399, Verenigde Staten van Amerika (US) HUITEMA, Christian te REDMOND, WASHINGTON 98052-6399, Verenigde Staten van Amerika (US) ANDERSON, Noel W. te REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van Amerika (US) RUAN, Jiandong te REDMOND, WASHINGTON 98052-6399, Verenigde Staten van Amerika (US) DUONG, Francis c/o Microsoft Coporation te REDMOND, WASHINGTON 98052-6399, Verenigde Staten van Amerika (US)

1 januari 2015 (11) EP2741565 (21) EP13020133.8 (22) 05.12.2013 (31) 201261733426 P 201361842976 P (32) 05.12.2012 04.07.2013 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Methods of handling connection failures in device-to-device communication (47) 19.08.2015 (73) HTC Corporation te TAOYUAN CITY 330, Taiwan (TW) (72) Wu, Chih-Hsiang te 330 TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW) (51) H04W 88/08 (11) EP2753142 (21) EP13187410.9 (22) 08.01.2013

(11) EP2337419

(54) Apparatus, method and computer program for splitting baseband data processing between a plurality of baseband processing units

(72) Wu, Chih-Yao te 330 TAOYUAN CITY, Taiwan (TW)

(21) EP10194331.4

(47) 19.08.2015

(51) H04W 72/08

(22) 09.12.2010 (31) 102009058193

(73) ALCATEL LUCENT te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR)

(47) 19.08.2015 (73) HTC Corporation te TAOYUAN CITY 330, Taiwan (TW)

(11) EP2351447 (21) EP08813567.8 (22) 24.09.2008

(51) H04W 76/02 H04M 15/00

(32) 15.12.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(54) COORDINATED MULTIPOINT TRANSMISSION/RECEPTION USER GROUPING

(54) Verfahren und Netzeinrichtung zum Freischalten einer Datenverbindung über ein Mobilfunknetz in ein Datennetz

(47) 19.08.2015

(47) 19.08.2015

(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(73) Vodafone Holding GmbH te 40213 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) LARSSON, Peter te S-169 71 SOLNA, Zweden (SE) (72) Grosche, Uwe te 41462 NEUSS, MIAO, Qingyu te BEIJING 100012, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND China (CN) (DE) GAN, Jiansong te BEIJING 100085, Monse-Feldhoff, Michael te 44369 China (CN) DORTMUND, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H04W 88/04 H04W 76/02 H04W 48/20

(11) EP1902590 (21) EP06786843.0 (22) 10.07.2006

(22) 27.06.2011 (31) 826014 (32) 29.06.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.08.2015

(21) EP12187831.8

(73) ALCATEL LUCENT te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrijk (FR)

(22) 09.10.2012

(47) 19.08.2015

(54) DIRECT WIRELESS CLIENT-TOCLIENT COMMUNICATION

(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) te 164 83 STOCKHOLM, Zweden (SE)

(72) KUEHNEL, Thomas W. te

(21) EP11768083.5

(11) EP2720507

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Microsoft Technology Licensing, LLC te REDMOND, WA 98052, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2589259

(51) H04W 76/02

(32) 08.07.2005

(47) 19.08.2015

(51) H04W 88/16 H04W 76/02 H04W 4/24

(54) MANAGEMENT OF SERVING GATEWAYS FOR ENHANCED PERFORMANCE

(54) Improved Establishment of an RRC Connection in a Mobile Communications Terminal

(31) 177515

(72) Boccardi, Federico te 2059 VIMERCATE, MI, Italië (IT) Doetsch, Uwe te 70435 STUTTGART, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Ramkull, Joachim te 224 60 LUND, Zweden (SE) (51) H04W H04W H04W H04W

76/06 76/04 76/02 24/04

(72) CUERVO, Fernando te OTTAWA ONTARIO K0A 1T0, Canada (CA) ROBINSON, Allen te OTTAWA ONTARIO K1J 8V6, Canada (CA) CUTLER, Kevin Scott te CARP ONTARIO K0A 1L0, Canada (CA) (51) H05B 3/68 (11) EP2237640 (21) EP10007583.7 (22) 17.06.2004 (31) 20313616 U 20316141 U

Nummer 01/15 (32) 02.09.2003 21.10.2003 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Wärmelade (47) 19.08.2015 (73) Wilhelm Gronbach GmbH & Co. KG te 6342 NIEDERNDORF, Oostenrijk (AT) (72) Gronbach, Wilfried te 83549 EISELFING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) H05B 6/06 (11) EP2731402 (21) EP12191955.9 (22) 09.11.2012

197 Japan (JP) (72) Suenaga, Haruo te OSAKA, 5406207, Japan (JP) Moriya, Hideaki te OSAKA, 5406207, Japan (JP) Shirokawa, Nobuo te OSAKA, 540-6207, Japan (JP) Kinoshita, Manabu te OSAKA, 540-6207, Japan (JP) Morikawa, Hisashi te OSAKA, 540-6207, Japan (JP) (51) H05B 6/70 (11) EP2589262 (21) EP11767467.1 (22) 30.06.2011 (31) 360532 P

(32) 01.07.2010 (54) A method for controlling an (33) Verenigde Staten van Amerika induction cooking hob with a plurality of induction coils and an (54) PROCESSING OBJECTS BY RADIO FREQUENCY (RF) ENERGY induction cooking hob (47) 19.08.2015 (47) 19.08.2015 (73) Electrolux Home Products Corporation N.V. te 1130 BRUSSELS, België (BE)

(31) (32) (33) (54)

Italië (IT) (47) 19.08.2015 Christiansen, Svend Erik te (73) GrafTech International Holdings 47122 FORLI, Italië (IT) Inc. te INDEPENDENCE, OHIO Jeanneteau, Laurent te 47122 44131, Verenigde Staten van FORLI, Italië (IT) Amerika (US) Viroli, Alex te 47122 FORLI, Italië (72) GERHAN, Ronald E. te AVON (IT) LAKE, OHIO 44012, Verenigde H05B 6/68 Staten van Amerika (US) LUGO, Nicolas te CLARKSVILLE, EP2717652 TENNESSEE 37043, Verenigde EP13187058.6 Staten van Amerika (US) 02.10.2013 LEHR, Dave A. te FRANKLIN, TENNESSEE 37064, Verenigde 2012222818 Staten van Amerika (US) 05.10.2012 GARCIA, Fernando Martinez te Japan GARZA GARCIA, N.L., 66250, Mexico (MX) Power control apparatus for highfrequency dielectric heating (51) H05B 33/08

(47) 19.08.2015

(73) Panasonic Corporation te KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,

(33) Italië (54) Device for controlling power supplied towards light sources and related method (47) 19.08.2015 (73) OSRAM GmbH te 80807 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) OSRAM S.P.A. - SOCIETA' RIUNITE OSRAM EDISON CLERICI te 20126 MILANO, Italië (IT) (72) Carraro, Federico te 31041 CORNUDA (TREVISO), Italië (IT) De Anna, Paolo te 31039 VALLÀ DI RIESE PIO X (TREVISO), Italië (IT) Fighera, Diego te 31044 MONTEBELLUNA (TREVISO), Italië (IT)

(21) EP12195113.1

(73) Electrolux Appliances Aktiebolag (33) Verenigde Staten van Amerika te 105 45 STOCKHOLM, Zweden (54) ELECTRIC ARC FURNACE (SE) MONITORING SYSTEM AND METHOD (72) Fattorini, Andrea te 47122 FORLI,

(22)

(32) 21.04.2010

(72) TORRES, Eyal te 56510 SAVYON, Israël (IL) SELINGER, Daniel te 68087 TELAVIV, Israël (IL)

(21) EP05851413.4 (54) A method for assigning induction (22) 08.11.2005 coils of an induction cooking hob (31) 999374 and an induction cooking hob (32) 30.11.2004 (47) 19.08.2015

(21)

(31) TO20100334

(51) H05B 33/08

(22) 11.03.2013

(11)

(22) 16.03.2011

(73) Goji Limited te HAMILTON HM08, Bermuda (BM)

(72) Christiansen, Svend Erik te 47122 FORLI, Italië (IT) Rigolle, Thibaut te 47122 FORLI, Italië (IT) (51) H05B 7/18 Fattorini, Andrea te 47122 FORLI, H05B 7/156 Italië (IT) H05B 7/144 Jeanneteau, Laurent te 47122 H05B 7/10 FORLI, Italië (IT) H05B 3/60 G01R 29/22 (51) H05B 6/06 G01R 19/04 H04L 29/12 G01R 19/02 (11) EP2779788 G01R 15/18 (21) EP13158556.4 (11) EP1817943

(51)

1 januari 2015

(11) EP2384089 (21) EP11158504.8

(11) EP2739119 (22) 30.11.2012 (54) Short circuit detection for lighting circuits (47) 19.08.2015 (73) Dialog Semiconductor GmbH te 73230 KIRCHHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Wolf, Christian te 82110 GERMERING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Acquas, Andrea te 82110 GERMERING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Jacob, Stanly te 82110 GERMERING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) De Paula Campos, Marcelo te CEP: 51030-000 RECIFE, Brazilië (BR) (51) H05B 37/02 (11) EP2380404 (21) EP09802093.6 (22) 22.12.2009 (31) 74408 U 3909 U (32) 22.12.2008 22.01.2009 (33) Oostenrijk Oostenrijk (54) VERFAHREN ZUR ANSTEUERUNG VON BETRIEBSGERÄTEN (47) 19.08.2015 (73) Tridonic GmbH & Co KG te 6851 DORNBIRN, Oostenrijk (AT) (72) JUEN, Reinhold te A-6850 DORNBIRN, Oostenrijk (AT) MAIER, Joachim te A-6840 GÖTZIS, Oostenrijk (AT) SANDHOLZER, Markus te A-6844 ALTACH, Oostenrijk (AT)

Nummer 01/15

198

(51) H05B 37/02 H03K 5/153 G04F 10/04 G04C 23/00 G04C 11/04

(11) EP2248399

(11) EP2621248

(32) 05.02.2008

(21) EP13152476.1

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 24.01.2013

(54) PRINTED ELECTRONICS

(31) MC20120006

(47) 19.08.2015

(54) (47) (73)

(72)

(51) (11) (21) (22)

(47) 19.08.2015

(22) 09.01.2009

(73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR)

(31) 26273 P

(73) Crain, John M. te WASHINGTON, DC 20003, Verenigde Staten van Italië Amerika (US) A light system with synchronized Lettow, John S. te WASHINGTON, effects. DC 20003, Verenigde Staten van 19.08.2015 Amerika (US) Aksay's, Iihan A. te PRINCETON, Si.Gi. Impianti Elettrici di Silenzi NJ 08544, Verenigde Staten van Gianluca e Simone S.N.C. te Amerika (US) 63831 RAPAGNANO (FM), Italië Korkut, Sibel te PRINCETON, NJ (IT) 08544, Verenigde Staten van Silenzi, Gianluca te 63831 Amerika (US) RAPAGNANO (FM), Italië (IT) Chiang, Katherine S. te Silenzi, Simone te 63831 PRINCETON, NJ 08544, Verenigde RAPAGNANO (FM), Italië (IT) Staten van Amerika (US) Chen, Chuan-Hua te PRINCETON, H05B 37/03 NJ 08544, Verenigde Staten van H05B 33/08 Amerika (US) EP2477463 Prud'homme, Robert K. te EP12151393.1 PRINCETON, NJ 08544, Verenigde Staten van Amerika (US) 17.01.2012

(31) 20110004406 (32) 17.01.2011 (33) Zuid-Korea (54) Apparatus and method for sensing failure (47) 19.08.2015 (73) Samsung Electronics Co., Ltd. te SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR) (72) Nam, Kyung Pil te 443-726 GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR) (51) H05B 41/38 H05B 41/288 (11) EP2131631 (21) EP08721999.4 (22) 13.03.2008 (31) 2007083013 (32) 27.03.2007 (33) Japan (54) ELECTRIC DISCHARGE LAMP OPERATING DEVICE, LIGHTING EQUIPMENT AND LIGHTING SYSTEM (47) 19.08.2015 (73) Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. te OSAKA 540-6207, Japan (JP)

CAPTEUR

(21) EP09709241.5

(32) 26.01.2012 (33)

1 januari 2015

(72) LETTOW, John, S. te WASHINGTON, DC 20003, Verenigde Staten van Amerika (US) AKSAY, Iihan, A. te PRINCETON, NJ 08544, Verenigde Staten van Amerika (US) KORKUT, Sibel te PRINCETON, NJ 08544, Verenigde Staten van Amerika (US) CHIANG, Katherine, S. te PRINCETON, NJ 08544, Verenigde Staten van Amerika (US) CHEN, Chuan-hua te PRINCETON, NJ 08544, Verenigde Staten van Amerika (US) PRUD'HOMME, Robert, K. te PRINCETON, NJ 08544, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) H05K 3/46 H05K 1/16 H05K 1/02 H02K 3/28 H02K 3/26 H01F 38/30 H01F 27/28 H01F 17/00 G01R 33/05 G01R 33/04 G01R 33/00 G01R 19/00 G01R 15/18

(72) NAGATA, Satoru te OSAKA-SHI OSAKA 540-6207, Japan (JP) KUMAGAI, Jun te OSAKA-SHI OSAKA 540-6207, Japan (JP) KOMATSU, Naoki te OSAKA-SHI OSAKA 540-6207, Japan (JP)

(11) EP2754338

(51) H05K 1/11 H01L 21/302 C09C 1/46

(33) Frankrijk

(21) EP12756190.0 (22) 06.09.2012 (31) 1157938 (32) 07.09.2011 (54) CAPTEUR DE COURANT ET CIRCUIT IMPRIMÉ POUR CE

(72) KLEIN, Philippe te F-38830 SAINT PIERRE D'ALLEVARD, Frankrijk (FR) (51) H05K 3/32 H05K 3/22 H05K 3/12 H05K 3/00 H05K 1/18 H01L 23/00 (11) EP2220918 (21) EP08862108.1 (22) 13.11.2008 (31) 958280 (32) 17.12.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) IMPROVEMENTS IN OR RELATING TO CIRCUIT ARRANGEMENTS AND ASSOCIATED APPARATUS AND METHODS (47) 19.08.2015 (73) Nokia Technologies OY te 02610 ESPOO, Finland (FI) (72) RÖNKKÄ, Risto te FI-33530 TAMPERE, Finland (FI) MANNINEN, Tapio te FI-33710 TAMPERE, Finland (FI) RUTANEN, Kalle te FI-33720 TAMPERE, Finland (FI) RUUSUVUORI, Pekka te FI-29600 NOORMARKKU, Finland (FI) HUTTUNEN, Heikki te FI-33200 TAMPERE, Finland (FI) (51) H05K 3/40 H05K 3/20 H05K 1/11 H05B 41/02 H05B 41/00 (11) EP2227071 (21) EP10155107.5 (22) 02.03.2010 (31) 102009012088 (32) 06.03.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Zündgerät für eine Hochdruckgasentladungslampe (47) 19.08.2015 (73) Hella KGaA Hueck & Co. te 59552 LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72) Bewermeyer, Frank te 33161 HÖVELHOF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Daub, Wolfgang te 59609 ANRÖCHTE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Eusterbrock, Michael te 33397 RIETBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Puke, Volker te 48324 SENDENHORST,

Nummer 01/15

199

(51) (11) (21) (22) (31)

1 januari 2015

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (54) GEHÄUSEELEMENT FÜR EIN Kanne, Gideon te 59590 GESEKE, STEUERGERÄTEGEHÄUSE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 19.08.2015 (DE) (73) ZF Friedrichshafen AG te 88038 H05K 5/06 FRIEDRICHSHAFEN, H05K 5/00 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EP2745660 (DE) EP12743120.3 (72) BECK, Werner te 92224 AMBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 24.07.2012 (DE) 102011080988

(32) 16.08.2011

Nummer 01/15

200

1 januari 2015

EP3: Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995. PLANTS. A61P 35/00 A61K 31/506 (73) Mendel Biotechnology, Inc. te (51) B61D 39/00 A61K 31/4188 HAYWARD, CA 94545-3720, A01C 15/00 A61K 31/337 Verenigde Staten van Amerika (11) EP2688388 A01K 67/00 (US) (21) EP12705058.1 Monsanto Company te ST. LOUIS, (11) EP2464218 MISSOURI 63167, Verenigde (22) 14.02.2012 (21) EP10742690.0 Staten van Amerika (US) (31) 102011001519 (22) 09.08.2010 (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (32) 24.03.2011 (31) 232687 P (72) CREELMAN, Robert te CASTRO (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (32) 10.08.2009 VALLEY, CALIFORNIA 94546, (54) CONVAS DEVICE FOR (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika CONTAINER. (US) (54) TREATMENT OF BRAIN GUTTERSON, Neal I. te OAKLAND, (73) Amazonen-Werke H. Dreyer METASTASES WITH INHIBITORS CALIFORNIA 94618, Verenigde GmbH & Co. KG te 49205 OF ENDOTHELIN RECEPTORS IN Staten van Amerika (US) HASBERGEN, BONDSREPUBLIEK COMBINATION WITH A RATCLIFFE, Oliver J. te OAKLAND, DUITSLAND (DE) CYTOTOXIC CHEMOTHERAPY CALIFORNIA 94606, Verenigde AGENT. (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag Staten van Amerika (US) (73) Board of Regents, The University (72) JOHANNABER, Stefan, Jan te REUBER, T. Lynne te SAN MATEO, of Texas System te AUSTIN, TX 49536 LIENEN, BONDSREPUBLIEK CALIFORNIA 94402, Verenigde 78701, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) Staten van Amerika (US) Amerika (US) SCHIEMENZ, Friedhelm te 49205 CERNY, R. Eric te CHESTERFIELD, HASBERGEN, BONDSREPUBLIEK (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam MISSOURI 63107, Verenigde DUITSLAND (DE) Staten van Amerika (US) (72) FIDLER, Isaiah, J. te HOUSTON TX WALTER, Achim te 49078 DUFF, Kimberly Faye Zobrist te 77030, Verenigde Staten van OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK ST. LOUIS, MISSOURI 63139, Amerika (US) DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika KIM, Sun-jin te HOUSTON TX (US) (47) 17.06.2015 77030, Verenigde Staten van KJEMTRUP-LOVELACE, Susanne te Amerika (US) (51) A01G 9/10 CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA (47) 27.05.2015 (11) EP1912491 27514, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) A01N 59/02 (21) EP06757846.8 A01N 43/653 MEISTER, Robert te ST. PETERS, (22) 20.07.2006 MISSOURI 63376, Verenigde A01N 43/16 (31) 1029571 A01N 25/30 Staten van Amerika (US) PETRACEK, Marie te GLENDALE, (32) 20.07.2005 (11) EP2482647 MISSOURI 63122, Verenigde (33) Nederland (21) EP10749837.0 Staten van Amerika (US) (54) METHOD FOR CULTIVATING (22) 30.08.2010 RUFF, Thomas te WILDWOOD, PLANTS AS WELL AS A CULTURE MISSOURI 63038, Verenigde (31) 102009045077 MEDIUM. Staten van Amerika (US) (32) 29.09.2009 XU, Qingzhang te O'FALLON, (73) Lucas Everhardus Maria (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MISSOURI 63368, Verenigde Langezaal te 04760 BERJA Staten van Amerika (US) ALMERIA, Spanje (ES) (54) USE OF SOPHOROLIPIDS IN COMBINATION WITH PESTICIDES (47) 20.05.2015 (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag AS ADJUVANTS FOR CROP (72) LANGEZAAL, Lucas, Everhardus, (51) A01K 1/00 PROTECTION AND INDUSTRIAL Maria te E-04760 BERJA (11) EP2723165 NON-CROP APPLICATIONS. (ALMERIA), Spanje (ES) (21) EP12730799.9 (73) Evonik Degussa GmbH te 45128 JONKER, Johannes, Cornelis te NLESSEN, BONDSREPUBLIEK (22) 18.06.2012 2907 BE CAPELLE AAN DEN DUITSLAND (DE) IJSSEL (31) 201110424 (74) ir. Kempes te Hilversum (47) 03.06.2015 (32) 21.06.2011 (72) GIESSLER-BLANK, Sabine te (51) C12N 5/04 (33) GROOT BRITTANNIË 44227 DORTMUND, C12N 15/82 (54) A PARTITION FOR AN ANIMAL BONDSREPUBLIEK DUITSLAND A01H 5/00 STALL. (DE) A01H 1/00 SCHILLING, Martin te 53115 (73) J Wilson Agricultural Ltd te (11) EP2040533 BONN, BONDSREPUBLIEK COLERAINE, LONDONDERRY BT51 DUITSLAND (DE) (21) EP07796391.6 4ED, GROOT BRITTANNIË (GB) THUM, Oliver te 40880 (22) 22.06.2007 (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag RATINGEN, BONDSREPUBLIEK (31) 817886 P (72) WILSON, Andrew te COLERAINE DUITSLAND (DE) CO. LONDONDERRY BT51 4ED, (32) 29.06.2006 SIEVERDING, Ewald te 55578 ST. GROOT BRITTANNIË (GB) JOHANN, BONDSREPUBLIEK (33) Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) (47) 22.07.2015 (54) IMPROVED YIELD AND STRESS (47) 27.05.2015 (51) C12N 5/00 TOLERANCE IN TRANSGENIC

Nummer 01/15 (51) A01P 17/00 A01N 63/02 A01N 31/06

201 IBARAKI 314-0255, Japan (JP) (47) 13.05.2015

(21) EP11192400.7

(51) A61P 39/00 A61K 31/10 A01N 41/10

(22) 07.12.2011

(11) EP2552199

(31) 11190815

(21) EP11760239.1

(32) 25.11.2011

(22) 24.03.2011

(33) Europees Octrooi Bureau

(31) 318100 P

(54) Control of oviposition from insects.

(32) 26.03.2010

(73) Bioskiva AS te 7140 OPPHAUG, Noorwegen (NO)

(54) IMPROVED STABLE AQUEOUS FORMULATION OF (E)-4CARBOXYSTYRYL-4CHLOROBENZYL SULFONE.

(11) EP2596701

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Lilleengen, Svein te 7140 OPPHAUG, Noorwegen (NO) (47) 20.05.2015 (51) D21H 21/36 C09C 1/02 A01P 1/00 A01N 43/80 A01N 35/02 A01N 33/04 A01N 31/08 (11) EP2596702 (21) EP11190704.4 (22) 25.11.2011 (54) Process for stabilizing bacterial content of aqueous ground natural calcium carbonate and/or precipitated calcium carbonate and/or dolomite and/or surfacereacted calcium carbonatecomprising mineral preparations. (73) Omya International AG te 4665 OFTRINGEN, Zwitserland (CH) (74) Duyver lic. te Diegem

(33) Verenigde Staten van Amerika

1 januari 2015 (73) Novozymes BioAg, Inc. te BROOKFIELD, WI 53005, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) SMITH, R., Stewart te PEWAUKEE, WI 53072, Verenigde Staten van Amerika (US) OSBURN, Robert, M. te MEQUON, WI 53092, Verenigde Staten van Amerika (US) KOSANKE, John, W. te WAUKESHA, WI 53186, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 03.06.2015 (51) A01P 3/00 A01N 63/04

(73) Onconova Therapeutics, Inc. te (11) EP1942741 NEWTOWN, PA 18940, Verenigde (21) EP06818504.0 Staten van Amerika (US) (22) 01.11.2006 (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) MANIAR, Manoj te FREEMONT CA (31) 102005053458 94539, Verenigde Staten van (32) 04.11.2005 Amerika (US) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) 03.06.2015 (54) COMPOSITION AND METHOD FOR (51) C02F 5/14 A01N 57/34 (11) EP1744630 (21) EP05702113.1 (22) 03.02.2005 (31) 0402395 (32) 03.02.2004 (33) GROOT BRITTANNIË (54) SYNERGISTIC BIOCIDAL COMPOSITIONS COMPRISING A THP SALT. (73) Rhodia UK Limited te WATFORD, HERTFORDSHIRE WD24 4QP, GROOT BRITTANNIË (GB)

(72) Di Maiuta, Nicola te 4528 ZUCHWIL, Zwitserland (CH) (74) ir. Kempes te Hilversum Schwarzentruber, Patrick te 5245 (72) TALBOT, Robert, Eric te HABSBURG, Zwitserland (CH) STAFFORDSHIRE WS11 1QB, (47) 27.05.2015 GROOT BRITTANNIË (GB) JONES, Christopher, Raymond te (51) A01P 7/04 STAFFORDSHIRE WS6 7BS, A01P 7/02 GROOT BRITTANNIË (GB) A01N 37/36 A01N 37/06 (47) 20.05.2015 A01N 25/30 (51) A01N 63/02 A01N 25/04 A01N 61/00 (11) EP2543251 A01N 47/04 (21) EP11750334.2 A01N 43/54 A01N 43/16 (22) 22.02.2011 A01N 37/36 (31) 2010044151 (11) EP1696725 (32) 01.03.2010 (21) EP04815263.1 (33) Japan (22) 23.12.2004 (54) PEST CONTROLLING (31) 532258 P COMPOSITION. 585609 P (73) Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha (32) 23.12.2003 te TOKYO 102-8172, Japan (JP) 06.07.2004 (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (33) Verenigde Staten van Amerika (72) SUZUKI, Takeshi te KAMISU-SHI Verenigde Staten van Amerika IBARAKI 314-0255, Japan (JP) (54) METHODS AND COMPOSITIONS MIYAKE, Takaaki te KAMISU-SHI PROVIDING AGRONOMICALLY IBARAKI 314-0255, Japan (JP) BENEFICAL EFFECTS IN LEGUMES OGAWA, Kazuteru te KAMISU-SHI AND NON-LEGUMES.

THE PREVENTION OF PLANT DAMAGE CAUSED BY VERTICILLIUM.

(73) Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. te 15374 MÜNCHEBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) LENTZSCH, Peter te 15370 PETERSHAGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GOLLDACK, Judith te 15370 PETERSHAGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHWAERZEL, Hilmar te 15374 MÜNCHEBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHUBERT, Peter te 15345 EGGERSDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 03.06.2015 (51) A21D A21D A21D A21D A21D A21D A21D

8/04 2/26 2/18 2/16 2/14 13/00 10/02

(11) EP2096928 (21) EP07825581.7 (22) 15.08.2007 (31) 0616661 0701769 887854 P 0713298 948550 P 200705714 (32) 22.08.2006 30.01.2007 02.02.2007

Nummer 01/15 09.07.2007 09.07.2007 11.07.2007 (33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË Verenigde Staten van Amerika GROOT BRITTANNIË Verenigde Staten van Amerika Zuid-Afrika (54) DOUGH COMPOSITION COMPRISING RYE FLOUR, GLUTEN AND OPTIONALLY A GLUTEN STRENGTHENER, AND BAKED PRODUCTS PREPARED FROM SAID DOUGH COMPOSITION.

202 KOLBERMOOR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bucky, Anthony Russell te 85579 NEUBIBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 20.05.2015 (51) A23G 9/28 (11) EP2685839 (21) EP12708355.8

(47) 24.06.2015

(31) 11158477

(51) C02F 1/48 A23L 3/32 A23L 3/005 A23L 2/48 A23L 1/025 A23B 5/01

(32) 16.03.2011 (33) Europees Octrooi Bureau

(47) 24.11.2010

(32) 13.04.2000

(51) B01F 3/08 A23L 1/24 A23L 1/035 A23D 7/04 A23D 7/015 A23D 7/01 A23D 7/005

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) (22) (31) (32) (33) (54)

(73)

(72)

Amerika (US) JANOWSKY, Jeri te PORTLAND, OR 97219, Verenigde Staten van Amerika (US) NEURINGER, Martha te PORTLAND, OR 97202, Verenigde Staten van Amerika (US) SINGER, Lynn T. te CLEVELAND HEIGHTS, OH 44118, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 14.03.2012

(73) DuPont Nutrition Biosciences ApS (54) APPARATUS AND METHOD FOR te 1001 COPENHAGEN K., DISPENSING FROZEN Denemarken (DK) CONFECTIONS. (74) ir. Kempes te Hilversum (73) Unilever PLC te LONDON, GREATER LONDON EC4Y 0DY, (72) JOHANSEN, Lisbeth Hog te 8700 GROOT BRITTANNIË (GB) HORSENS, Denemarken (DK) Unilever N.V. te 3013 AL (47) 20.05.2015 ROTTERDAM (51) A22C 17/00 (74) dr. Mulder c.s. te Vlaardingen A22B 5/20 (72) BROADBENT, Nicholas, Martin te (11) EP2117324 CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB1 3LS, GROOT BRITTANNIË (21) EP07743234.2 (GB) (22) 02.05.2007 FOSTER, David, John te ELY, (31) 2007026319 CAMBRIDGESHIRE CB7 4BA, (32) 06.02.2007 GROOT BRITTANNIË (GB) LEWIS, Paul, Edwin te (33) Japan HUNTINGDON, CAMBRIDGESHIRE (54) CUTTER MECHANISM AND MEAT PE28 3LX, GROOT BRITTANNIË CUTTING APPARATUS. (GB) (73) Mayekawa Mfg. Co., Ltd. te (47) 29.07.2015 KOTO-KU TOKYO 135-8482, Japan (51) A23L 1/30 (JP) A23L 1/29 (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (11) EP1272058 (72) UMINO, Tatsuya te TOKYO 135(21) EP01928487.6 8482, Japan (JP) KOZU, Shozo te TOKYO 135-8482, (22) 12.04.2001 Japan (JP) (31) 196970 P

(11)

1 januari 2015

(11) EP2683258 (21) EP12709556.0 (22) 08.03.2012 (31) 1152010 (32) 11.03.2011 (33) Frankrijk (54) DEVICE FOR TREATING A PRODUCT BY MEANS OF A PULSED ELECTRIC FIELD. (73) Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives te 75015 PARIS, Frankrijk (FR) (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) SCHRIVE, Luc te F-30130 PONT SAINT ESPRIT, Frankrijk (FR) GANDI, Florent te F-30330 SAINT ANDRE D'OLERARGUES, Frankrijk (FR) (47) 10.06.2015 (51) A24C 5/28 (11) EP2263483 (21) EP10075227.8 (22) 29.05.2010 (31) 102009024933

(32) 06.06.2009 (54) INFANT FORMULAS CONTAINING LONG-CHAIN POLYUNSATURATED (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND FATTY ACIDS AND USES THEREOF. (54) Snij-inrichting van de tabak verwerkende industrie voor het (73) ABBOTT LABORATORIES te snijden van tenminste een ABBOTT PARK, IL 60064-3500, getransporteerde streng in een Verenigde Staten van Amerika EP2417858 veelvoud van staafvormige (US) EP11177007.9 voorwerpen en werkwijze voor (74) ir. Lips c.s. te Den Haag het uit bedrijf nemen van de snij09.08.2011 (72) O'CONNER, Deborah L. te NORTH inrichting. 371973 P YORK, ONTARIO M2N 2P8, (73) Hauni Maschinenbau AG te 853944 Canada (CA) 21033 HAMBURG, 09.08.2010 AUESTAD, Nancy te COLUMBUS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 10.08.2010 OH 43235, Verenigde Staten van (DE) Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag MERRITT, Russell J. te Verenigde Staten van Amerika COLUMBUS, OH 43209, (72) Grothaus, Frank te 26871 High pressure homogenization in Verenigde Staten van Amerika PAPENBURG, BONDSREPUBLIEK combination with functionalized (US) DUITSLAND (DE) egg for production of emulsionFITZGERALD-GUSTAFSON, Brinkmann, Bernhard te 21039 based food products. Kathleen te KANSAS CITY, MO BÖRNSEN, BONDSREPUBLIEK Kraft Foods R & D, Inc. te 64146, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) DEERFIELD, IL 60015, Verenigde Amerika (US) Lachmann, Christian te 20535 Staten van Amerika (US) HALTER, Robin te SAN DIEGO, CA HAMBURG, BONDSREPUBLIEK 92129, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) Eggeling, Joerg te 83059

Nummer 01/15

203

(47) 15.04.2015

(21) EP10848394.2

(51) A24D 3/02 A24C 5/32

(22) 25.03.2010

(11) EP2145551 (21) EP09165848.4

(73)

(31) BO20080454 (32) 18.07.2008

(74) (72)

(33) Italië (54) Manufacturing machine for producing tobacco industry articles. (73) G.D Societa' per Azioni te 40133 BOLOGNA, Italië (IT) (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

(47)

(72) Balletti, Leonardo te 40068, SAN (51) A41D 19/00 LAZZARO DI SAVENA, Italië (IT) (11) EP2556109 Esposti, Marco te 40033, (21) EP11714021.0 CASALECCHIO DI RENO, Italië (IT) (22) 07.04.2011 (47) 20.05.2015 (31) 10159248 (51) A24D 3/00 (32) 07.04.2010 A24D 1/02 (33) Europees Octrooi Bureau (11) EP1377184 (21) EP02713643.1 (22) 22.02.2002 (31) 270698 P 292426 P (32) 22.02.2001 21.05.2001 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) CIGARETTE AND FILTER WITH DOWNSTREAM FLAVOR ADDITION.

(54) CUT RESISTANT ARTICLE. (73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE HEERLEN

(54) Accessory-holding harness for a stage performer. (73) Bal du Moulin Rouge te 75018 PARIS, Frankrijk (FR) (74) Duyver lic. te Diegem (72) Bonnet, Guy te 31700, CORNEBARRIEU, Frankrijk (FR) Clerico, Jean-Jacques te 92200, NEUILLY SUR SEINE, Frankrijk (FR) (47) 20.05.2015

(51) A47B 88/10 A47B 88/04 (72) HENSSEN, Giovanni Joseph Ida te (11) EP2777432 NL-6121 NT BORN VERDAASDONK, Peto te NL-6132 (21) EP14000485.4 SV SITTARD (22) 11.02.2014 (47) 20.05.2015 (31) 1892013 (51) A41D 5/00 A41D 27/00 (11) EP2595499

(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

(31) 102010032121

(21) EP10794856.4 (22) 08.10.2010

(32) 12.03.2013 (33) Oostenrijk (54) Uittrekgeleiding voor een uit een meubelromp uittrekbaar meubeldeel.

(32) 24.07.2010

(73) FULTERER Gesellschaft mbH te 6890 LUSTENAU, Oostenrijk (AT)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(72) Müller, Wolfgang te 6890 LUSTENAU, Oostenrijk (AT) Becker-Weber, Christine te 63846 Grübel, Edwin te 9443 WIDNAU, LAUFACH, BONDSREPUBLIEK Zwitserland (CH) DUITSLAND (DE) (47) 15.07.2015 Becker-Weber, Christine te 63846 (51) H02G 3/08 LAUFACH, BONDSREPUBLIEK A47G 9/10 DUITSLAND (DE) A47C 7/02 01.07.2015 (11) EP2695544 F41C 33/04 (21) EP13179416.6 A45F 5/02 A45F 3/14 (22) 06.08.2013 A45C 11/38 (31) 102012213964

(54) ELASTIC LEATHER CLOTHING. (73)

(72)

(47) (51)

(11) EP1800085

(32) 07.08.2012

(21) EP05800955.6

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(22) 19.09.2005 (31) 611655 P (32) 20.09.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 19.05.2010

(54) CARRIER SYSTEM.

(51) A24D 3/10 A24D 3/02

(73) Think Tank Photo, Inc. te SANTA ROSA, CA 95493, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2556760

(33) Frankrijk

(74) ir. Kempes te Hilversum

(73) Philip Morris Products S.A. te 2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH) (72) JUPE, Richard te RICHMOND, VA 23233, Verenigde Staten van Amerika (US) DWYER, Rowland, William te GLEN ALLEN, VA 23060, Verenigde Staten van Amerika (US) LASLIE, Don, Earl te MIDLOTHIAN, VA 23113, Verenigde Staten van Amerika (US) FINLEY, Arlington, L. te MIDLOTHIAN, VA 23112, Verenigde Staten van Amerika (US) TAYLOR, Barbara, G. te MIDLOTHIAN, VA 23112, Verenigde Staten van Amerika (US) SMITH, Cecil, M. te DISPUTANTA, VA 23842, Verenigde Staten van Amerika (US) WILLIS, Vivian, E. te MAIDENS, VA 23102, Verenigde Staten van Amerika (US)

(74) Duyver lic. te Diegem

(72) MURDOCH, Douglas Harland te SANTA ROSA, CA 95404, Verenigde Staten van Amerika (US) Japan Tobacco Inc. te TOKYO 105STURM, Michael te REDDING, CA 8422, Japan (JP) 96003, Verenigde Staten van ir. Geurts c.s. te Den Haag Amerika (US) YOKOGAWA, Susumu te TOKYO (47) 22.07.2015 130-8603, Japan (JP) (51) A45F 3/10 KATO, Katsuo te TOKYO 130(11) EP2286689 8603, Japan (JP) MOTODAMARI, Tetsuya te TOKYO (21) EP10173336.8 130-8603, Japan (JP) (22) 18.08.2010 MASAI, Hirokazu te TOKYO 130(31) 0955748 8603, Japan (JP) (32) 21.08.2009 27.05.2015

(54) CIGARETTE FILTER AND CAPSULE FILTER CIGARETTE USING SAME.

(22) 18.07.2009

1 januari 2015

(54) Cushion with socket outlet unit. (73) A. & H. Meyer GmbH Leuchten und Büroelektrik te 32694 DÖRENTRUP, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Duyver lic. te Diegem (72) Meyer, Horst te 32694 DÖRENTRUP, BONDSREPUBLIEK

Nummer 01/15 DUITSLAND (DE) (47) 13.05.2015 (51) A47C 27/06 (11) (21) (22) (54)

204 (73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH)

(54) PAN-TYPE APPARATUS TO FRY OR BOIL FOOD PRODUCTS.

(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag

(73) Elframo S.p.A. te 24127 BERGAMO, Italië (IT)

(72) HUILLET, Frédérique te CH-1071 EP2789267 CHEXBRES, Zwitserland (CH) EP13162725.9 AGON, Fabien, Ludovic te CH1897 LE BOUVERET, Zwitserland 08.04.2013 (CH) Individually pocketed coil springs with cushoning pads, and pocket (47) 27.05.2015 spring mattresses with such (51) A47J 31/44 pocketed coil springs. A47J 31/36

(73) Stjernfjädrar AB te 524 21 HERRLJUNGA, Zweden (SE) Carpe Diem Beds of Sweden AB te 453 22 LYSEKIL, Zweden (SE)

(11) EP2309900

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(31) PCT/EP2008/060463 08167421

(72) Häger, Bengt te 531 91 VINNINGA, Zweden (SE) Ahlqvist, Robert te 447 32 VÅRGÅRDA, Zweden (SE) Edling, Kenneth te 524 31 HERRLJUNGA, Zweden (SE) Thuresson, Jörgen te 453 31 LYSEKIL, Zweden (SE) (47) 20.05.2015 (51) A47C 27/08 (11) EP2674075 (21) EP13167364.2 (22) 12.06.2012 (31) 201210053183 201210053146 201220075738 U 201220075742 U

1 januari 2015

(21) EP09779164.4 (22) 17.03.2009

(32) 08.08.2008 23.10.2008

(74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) MORA, Maria, Grazia te I-24127 BERGAMO, Italië (IT) MORA, Maurizio te I-24040 LALLIO, Italië (IT) (47) 13.05.2015 (51) G02C 13/00 A61B 5/11 A61B 5/00 A61B 3/113 A61B 3/032 (11) EP2582283 (21) EP11728807.6 (22) 21.06.2011

(33) World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) Europees Octrooi Bureau

(31) 1056873 1002603

(54) BEVERAGE MACHINE WITH CARRYING HANDLE AND CONFIGURABLE APPEARANCE&SIDE FUNCTIONS.

(33) Frankrijk Frankrijk

(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH)

(73) INTERACTIF VISUEL SYSTEME (I V S) te 92110 CLICHY, Frankrijk (FR)

(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag

(72) GAVILLET, Gilles te CH-1670 URSY, Zwitserland (CH) KOLLEP, Alexandre te CH-1095 LUTRY, Zwitserland (CH) (32) 02.03.2012 MÖRI, Peter te CH-3272 02.03.2012 WALPERSWIL, Zwitserland (CH) 02.03.2012 MOSER, Renzo te CH-3205 02.03.2012 GÜMMENEN, Zwitserland (CH) SCHNYDER, Frank te CH-1801 LE (33) China MONT-PÈLERIN, Zwitserland (CH) China YOAKIM, Alfred te CH-1806 STChina LEGIER-LA CHIESAZ, Zwitserland China (CH) (54) Method for producing an internal tensioning structure usable with (47) 27.05.2015 inflatable devices. (51) A47J 31/40

(32) 30.08.2010 21.06.2010

(54) METHOD FOR ESTIMATING A REFERENCE POSTURE.

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) ENCAOUA, David te F-78420 CARRIERES SUR SEINE, Frankrijk (FR) THOMET, Pascal te F-75006 PARIS, Frankrijk (FR) (47) 20.05.2015 (51) A61B 5/00 (11) EP2263525 (21) EP10182404.3 (22) 30.07.1999 (31) 94895 P (32) 31.07.1998

(73) Intex Recreation Corporation te LONG BEACH, CA 90810, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP1859714

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP06114447.3

(74) drs. Jilderda te Utrecht

(54) Brewing device and brewing capsule system with a capsule holder for facilitating insertion and removal of capsules.

(54) Analyte test instrument system including data management system.

(72) Lin, Hua Hsiang te XINYANG INDUSTRIAL ZONE HAICANG, XIAMEN, FUJIAN, China (CN) Hsu, Yaw Yuan te XINYANG INDUSTRIAL ZONE HAICANG, XIAMEN, FUJIAN, China (CN) (47) 20.05.2015 (51) A47J 31/36 (11) EP2632310 (21) EP11779123.6 (22) 20.10.2011 (31) 10189061 (32) 27.10.2010 (33) Europees Octrooi Bureau (54) BEVERAGE MACHINE WITH A HANDY OUTLET.

(22) 24.05.2006

(73) ABBOTT LABORATORIES te ABBOTT PARK, IL 60064-3500, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Nestec S.A. te Vevey, Zwitserland (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (CH) (72) Krishnaswamy, Sarath te (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag CHELMSFORD, MA MA 01824, (72) Jarisch, Christian te 1094 Verenigde Staten van Amerika PAUDEX, Zwitserland (CH) (US) Guiney, Patrick te CONCORD, MA (47) 25.02.2009 MA 01742, Verenigde Staten van (51) A47J 37/12 Amerika (US) (11) EP2683281 (47) 20.05.2015 (21) EP12715139.7 (51) A61N 1/365 (22) 08.03.2012 A61B 5/113 (31) UD20110034 A61B 5/11 A61B 5/08 (32) 09.03.2011 A61B 5/053 (33) Italië A61B 5/02

Nummer 01/15 A61B 5/00

205

1 januari 2015

(22) 06.10.2008

(31) 102005044009

(54) A DEVICE FOR SURGICAL OPERATIONS ON A PROLAPSE.

(32) 14.09.2005

(73) CARDIAC PACEMAKERS, INC. te ST. PAUL, MINNESOTA 551125798, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 01.07.2015

(73) Vueklar Cardiovascular Ltd. te GLENTIRRANMUIR KIPPEN STIRLING FK8 3HU, GROOT BRITTANNIË (GB)

(74) ir. Lips c.s. te Den Haag

(11) EP2260800

(11) EP1680020 (21) EP03786528.4 (22) 14.10.2003 (54) DETECTION OF CONGESTION FROM MONITORING PATIENT RESPONSE TO A RECUMBENT POSITION.

(72) HATLESTAD, John te MAPLEWOOD, MN 55117, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHU, Qingsheng te LITTLE CANADA, MN 55117, Verenigde Staten van Amerika (US) STAHMANN, Jeffrey, E. te RAMSEY, MN 55303, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 17.06.2015 (51) A61B 5/093 A61B 5/091 (11) EP2579776 (21) EP11800025.6 (22) 29.06.2011

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (73) THD S.p.A. te 42015 CORREGGIO, (54) MRT-COMPATIBLE VALVE REGGIO EMILIA, Italië (IT) PROSTHESIS FOR USE IN THE (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag HUMAN OR ANIMAL BODY FOR REPLACEMENT OF AN ORGAN (72) BASTIA, Filippo te I-41012 CARPI VALVE OR A VESSEL VALVE. (MODENA), Italië (IT) (51) A61F 6/22 A61F 6/18 A61B 17/12 (21) EP10182107.2 (22) 23.09.1998 (31) 59861 P 93835 (32) 24.09.1997 08.06.1998

(33) (54) (73)

(74) (72)

(72) MELZER, Andreas te 45481 MÜLHEIM/RUHR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) IMMEL, Erwin te 45897 GELSENKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(47) 13.05.2015

(54) Contraceptive transcervical fallopian tube occlusion devices.

(11) EP2301480

(51) A61F 2/40

(73) Bayer Essure Inc. te MILPITAS, CA (21) EP10178881.8 95035, Verenigde Staten van (22) 22.12.2005 Amerika (US) (31) 25185 (74) ir. Lips c.s. te Den Haag (32) 29.12.2004

(72) Nikolchev, Julian te PORTOLA VALLEY, CA 94028, Verenigde Staten van Amerika (US) 29.06.2010 Ton, Dai te SAN JOSE, CA 95131, Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika SPIROMETER BREATHING TUBE (US) WITH COMPOUND MEMBRANE. Khera, Ashish te SAN FRANCISCO, CA 94131, Verenigde Staten van Rostrum Medical Innovations Inc. Amerika (US) te VANCOUVER, BRITISH Gurskis, Donnell te PLEASANTON, COLUMBIA V5M 1C2, Canada (CA) CA 94588, Verenigde Staten van ir. Jansen c.s. te Den Haag Amerika (US) HALWANI, Fouad te KIRKLAND, Bacich, Steven te HALF MOON QUEBEC H9J 2J9, Canada (CA) BAY, CA 94019, Verenigde Staten AYOUBI, Nathan te VANCOUVER, van Amerika (US) BRITISH COLUMBIA V6J 5E7, (47) 22.07.2015 Canada (CA) (51) A61B 17/322 GANSEMAN, Jose te 9470 DENDERLEEUW, België (BE) (11) EP2719345 FINDLAY, Judy te RICHMOND, (21) EP13188191.4 BRITISH COLUMBIA V7E 3H1, (22) 10.10.2013 Canada (CA) BELLAIRE, Thomas te BURNABY, (31) 201213650271 BRITISH COLUMBIA V5B 2N5, (32) 12.10.2012 Canada (CA) (33) Verenigde Staten van Amerika BRODKIN, Ian te VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 2Y4, (54) Skin graft preparation device. Canada (CA) (73) Zimmer Surgical, Inc. te DOVER, WILLMS, Arthur te SURREY, OH 44622, Verenigde Staten van BRITISH COLUMBIA V3S 3V8, Amerika (US) Canada (CA) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag DOSIL, Victor te DELTA, BRITISH COLUMBIA V4E 3A7, Canada (CA) (72) Zolotov, Aleksandr te DOVER, OH 4622, Verenigde Staten van AYOUBI, Awni te SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 0L5, Canada (CA) Amerika (US)

(31) 359771 P (32)

(74) drs. ir. Smit te Frankfurt am Main

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) Joint prosthesis with infinitely positionable head. (73) DePuy Products, Inc. te WARSAW, IN 46581, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Klotz, Conrad te NAPPANEE, IN 46550, Verenigde Staten van Amerika (US) Long, Jack F te WARSAW, IN 46582, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.05.2015 (51) A61F 5/44 (11) EP2575703 (21) EP11777798.7 (22) 13.04.2011 (31) 356072 P 330506 P (32) 18.06.2010 03.05.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) DRAINAGE APPLIANCE FOR BODY WASTE. (73) ConvaTec Technologies Inc. te LAS VEGAS, NV 89169-6754, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 13.05.2015

(47) 03.06.2015

(74) ir. Klavers te Almere

(51) A61B 17/02 A61B 1/31

(51) A61F 2/24

(11) EP2358258

(21) EP06805720.7

(21) EP08876064.0

(72) GREGORY, Christopher te SKILLMAN,NEW JERSEY 08558, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 14.09.2006

(47) 29.07.2015

(11) EP1924224

Nummer 01/15

206

(51) A61F 5/48

(31) 496220

(11) EP2696818

(32) 01.07.2009

(21) EP12714180.2

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 03.04.2012

(54) PHACOEMULSIFICATION HOOK TIP.

(31) 201113084185 (32) 11.04.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) SINGLE USE PESSARY DEVICES. (73) The Procter & Gamble Company te CINCINNATI, OH 45202, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) KARAPASHA, Nancy te CLEVES, OHIO 45002, Verenigde Staten van Amerika (US) OSBORN, Thomas, Ward, III te CINCINNATI, OHIO 45220, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 20.05.2015 (51) A61K 9/00 A61F 6/18 A61F 6/14 (11) EP2211794 (21) EP08848433.2 (22) 07.11.2008 (31) 07120191 (32) 07.11.2007 (33) Europees Octrooi Bureau (54) INTRAUTERINE DEPOSIT. (73) Merck Sharp & Dohme B.V. te 2031 BN HAARLEM

(73) Alcon Research, Ltd. te FORT WORTH TX 76134, Verenigde Staten van Amerika (US)

1 januari 2015 OTSUBO, Toshifumi te KANONJISHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP) HASHIMOTO, Tatsuya te KANONJISHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP) (47) 17.06.2015 (51) A61F 13/512 A61F 13/15 (11) EP1868551

(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

(21) EP06716952.4

(72) ARTSYUKHOVICH, Alexander te IRVINE CALIFORNIA 92619, Verenigde Staten van Amerika (US) DIMALANTA, Ramon, Jr. te TRABUCO CALIFORNIA 92679, Verenigde Staten van Amerika (US) BOUKHNY, Mikhail te LAGUNA NIGUEL CALIFORNIA 92677, Verenigde Staten van Amerika (US) CHON, James, Y. te IRVINE CALIFORNIA 92604, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 01.03.2006

(47) 22.07.2015 (51) A61F A61F A61F A61F A61F

5/44 13/513 13/511 13/49 13/15

(31) 658206 P (32) 04.03.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) AN ABSORBENT ARTICLE COMPRISING A LIQUID TRANSFER LAYER. (73) SCA Hygiene Products AB te 405 03 GÖTEBORG, Zweden (SE) (74) Duyver lic. te Diegem (72) WAHLSTRÖM, Johan te 560 27 TENHULT, Zweden (SE) HELMFRIDSSON, Bror-Inge te S433 50 PARTILLE, Zweden (SE) OLSSON, Ken te 421 33 VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE) ANDERSSON, Patrik te S-427 42 BILLDAL, Zweden (SE) FARBROT, Anne te S-436 39 ASKIM, Zweden (SE)

(11) EP2080497

(47) 03.06.2015

(21) EP07831304.6 (22) 06.11.2007

(51) A63B 23/04 A61H 1/02

(31) 2006300261

(11) EP2056776

(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

(32) 06.11.2006

(21) EP07808775.6

(72) DE GRAAFF, Wouter te NL-5340 BH OSS VEENSTRA, Harm te NL-5340 BH OSS MULDERS, Titia te NL-5349 AB OSS

(33) Japan

(22) 29.08.2007

(54) ABSORPTIVE ARTICLE.

(31) 0601768

(73) Unicharm Corporation te EHIME 799-0111, Japan (JP)

(32) 29.08.2006

(47) 20.05.2015 (51) A61F 9/007 A61B 17/3205 A61B 17/32 (11) EP2552330 (21) EP11761822.3 (22) 28.03.2011 (31) 2010901302 (32) 29.03.2010 (33) Australië (54) IMPROVED NEEDLE TIP FOR SURGICAL INSTRUMENT. (73) Morlet, Nigel te MOSMAN PARK, W.A. 6012, Australië (AU) (74) ir. Klavers te Almere (72) Morlet, Nigel te MOSMAN PARK, W.A. 6012, Australië (AU) (47) 27.05.2015 (51) A61F 9/007 A61B 17/32 (11) EP2448535 (21) EP10727254.4 (22) 07.06.2010

(74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(33) Zweden

(54) Exercising apparatus for calf (72) SUGITO, Tomoko te KAGAWA 769muscle stretching. 1602, Japan (JP) (73) Koskela, Vesa te Stockholm, KIKUCHI, Kyo te KAGAWA 769Zweden (SE) 1602, Japan (JP) (72) Koskela, Vesa te 11422 SHIMIZU, Jyoji te KAGAWA 769STOCKHOLM, Zweden (SE) 1602, Japan (JP) NAKAJIMA, Osamu te KAGAWA (47) 13.05.2015 769-1602, Japan (JP) (51) A61K 6/00 (47) 08.07.2015 (11) EP1855639 (51) A61F 13/496 (21) EP06734835.9 A61F 13/49 (22) 10.02.2006 A61F 13/15 (31) 652020 P (11) EP2519209 (21) EP10840778.4 (22) 27.12.2010 (31) 2009298963 (32) 28.12.2009

(32) 12.02.2005

(33) Verenigde Staten van Amerika (54) TRANSPARENT GONIOCHROMATIC MULTILAYER EFFECT PIGMENT.

(73) BASF Corporation te FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, (54) PANT-TYPE DISPOSABLE WEARING Verenigde Staten van Amerika ARTICLE. (US) (73) Unicharm Corporation te EHIME (74) ir. Kempes te Hilversum 799-0111, Japan (JP) (72) FULLER, Daniel, J. te BEACON, (33) Japan

(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

(72) TAKEUCHI, Mariko te KANONJI-SHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP)

NEW YORK 12508, Verenigde Staten van Amerika (US) ZIMMERMANN, Curtis, J. te COLD

Nummer 01/15 SPRING, NY 10516, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 20.05.2015 (51) A61K A61K A61K A61K

9/70 9/20 9/00 31/137

(11) EP2465492 (21) EP12155251.7 (22) 09.10.2008 (31) 979482 P (32) 12.10.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Compositions comprising sphingosine I phosphate (sip) receptor modulators. (73) Novartis AG te 4056 BASEL, Zwitserland (CH) (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) Ruegger, Colleen te MORRIS PLAINS, NJ 07950, Verenigde Staten van Amerika (US) Ambühl, Michael te 4310 RHEINFELDEN, Zwitserland (CH) (47) 01.07.2015 (51) A61K A61K A61K A61K A61K A61K

9/08 47/48 47/40 47/20 47/18 31/167

(11) EP2277546 (21) EP09009569.6 (22) 23.07.2009 (54) Stable ready to use injectable paracetamol formulation.

207 COMPRISING AN HMG-CoA REDUCTASE INHIBITOR AND A FARNESYL-PYROPHOSPHATE SYNTHASE INHIBITOR. (73) Université d'Aix-Marseille te 13284 MARSEILLE CEDEX 07, Frankrijk (FR) (72) CAU, Pierre te F-13540 PUYRICARD, Frankrijk (FR) BOURGEOIS, Patrice te F-13127 VITROLLES, Frankrijk (FR) BONNIOL, Vincent te F-13001 MARSEILLE, Frankrijk (FR) LEVY, Nicolas te F-13008 MARSEILLE, Frankrijk (FR) (47) 15.07.2015 (51) A61P 35/00 A61K 45/06 A61K 31/436 A61K 31/407 A61K 31/404 A61K 31/343 A61K 31/09

(47) 15.07.2015 (51) A61Q 19/08 A61Q 19/00 A61P 43/00 A61P 17/00 A61K 8/55 A61K 8/49 A61K 31/663 A61K 31/66 A61K 31/33 A61K 31/22

(21) EP12188625.3 (22) 23.06.2006 (31) 693542 P (32) 23.06.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Compositions and methods for modulation of SMN2 splicing.

(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag

(72) Baker, Brenda F. te CARLSBAD, CA 92009, Verenigde Staten van Amerika (US) (33) Australië Krainer, Adrian R. te (54) COMBINATION THERAPY FOR HUNTINGTON STATION, NY TREATING PROLIFERATIVE 11746, Verenigde Staten van DISEASES. Amerika (US) (73) Bionomics Limited te Hua, Yimin te JERICHO, NY 11753, THEBARTON, S.A. 5031, Australië Verenigde Staten van Amerika (AU) (US) (32) 27.08.2009

(74) ir. Kempes te Hilversum

(47) 03.06.2015 (51) A61P 31/00 A61P 11/12 A61K 36/85 A61K 36/70 A61K 36/515 A61K 36/185 (11) EP2744504 (21) EP12762228.0

(47) 15.07.2015

(22) 20.08.2012

(51) C07D 239/04 A61P 9/12 A61K 31/53 A61K 31/519 A61K 31/505 A61K 31/4985

(31) 11178206 11193734 12170125

(11) EP2101777

(33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau

(21) EP07855065.4 (22) 11.12.2007 (31) 869667 P (32) 12.12.2006 (54) COMPOSITION FOR TREATING A PULMONARY HYPERTENSION.

(33) Frankrijk

(11) EP2548560

(31) 2009904098

(21) EP08873234.2

(32) 03.01.2008

(51) C12N 15/113 C12N 15/11 A61K 31/70

(22) 25.08.2010

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 0850019

(47) 20.05.2015

(21) EP10811021.4

(11) EP2470177

(11) EP2252282 (22) 31.12.2008

Amerika (US) DUFTON, Christopher te NEDERLAND, CO 80466, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Isis Pharmaceuticals, Inc. te CARLSBAD, CA 92010, Verenigde Staten van Amerika (US) COLD SPRING HARBOR LABORATORY te COLD SPRING HARBOR, NY 11724, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) KREMMIDIOTIS, Gabriel te FLAGSTAFF HILL SOUTH (73) Uni-Pharma Kleon Tsetis AUSTRALIA 5159, Australië (AU) Pharmaceutical Laboratories S.A. BIBBY, David te HENLEY BEACH te 145 64 KIFISSIA, Griekenland SOUTH AUSTRALIA 5022, (GR) Australië (AU) Tseti, Ioulia te 145 61 KIFISSIA, LESKE, Annabell te ALLENBY Griekenland (GR) GARDENS SOUTH AUSTRALIA 5009, Australië (AU) (74) Duyver lic. te Diegem (72) Tseti, Ioulia te 145 61 KIFISSIA, Griekenland (GR)

1 januari 2015

(73) Gilead Sciences, Inc. te FOSTER CITY, CA 94404, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 19.08.2011 15.12.2011 30.05.2012

(54) METHOD FOR PRODUCING DRY EXTRACTS. (73) Bionorica SE te 92318 NEUMARKT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) POPP, Michael te 91207 LAUFHEUCHLING, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (47) 10.06.2015 (54) COSMETIC AND/OR (72) GERBER, Michael J. te DENVER, (51) C07K 14/48 DERMATOLOGICAL COMPOSITION CO 80202, Verenigde Staten van A61K 38/18

Nummer 01/15 (11) EP2672984 (21) EP12805695.9 (22) 19.12.2012 (31) 11194208

208 GATOS CA 95033, Verenigde Staten van Amerika (US) WHITEHOUSE, Martha, Jo te SAN MATEO CA 94402, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 19.12.2011

(47) 24.06.2015

(33) Europees Octrooi Bureau

(51) A61K 39/38 A61K 39/00

(54) NOVEL PRONGF MUTANTS AND USES THEREOF IN THE PRODUCTION OF BETA-NGF.

1 januari 2015 (32) 04.01.2007 (33) GROOT BRITTANNIË (54) PROCESS FOR MANUFACTURING VACCINES. (73) GlaxoSmithKline Biologicals SA te 1330 RIXENSART, België (BE) (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag

(22) 17.12.2004

(72) BIEMANS, Ralph, Leon te B-1330 RIXENSART, België (BE) DUVIVIER, Pierre te B-1330 RIXENSART, België (BE)

(31) 530480 P

(47) 24.06.2015

(74) ir. Kempes te Hilversum

(32) 17.12.2003

(51) A61K 39/395

(72) LOREY, Susan te 06120 HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) JANOWSKI, Bernhard te 06120 HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PULTKE,Heiko te 06120 HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KATHMANN, Daniela te 06120 HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PARTHIER, Antje te 06120 HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ANTON, Andreas te 06120 HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP2453921

(73) Wacker Chemie AG te 81737 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) (51)

(11) (21) (22) (31)

(32)

(33)

(54)

(73)

(74) (72)

(11) EP1701968 (21) EP04814839.9

(54) IMMUNOGENIC PEPTIDE CARRIER (21) EP10800425.0 CONJUGATES AND METHODS OF (22) 13.07.2010 PRODUCING SAME. (31) 225293 P (73) Wyeth LLC te NEW YORK, NY (32) 14.07.2009 10017, Verenigde Staten van (33) Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag

(54) MESENCHYMAL STEM CELL DIFFERENTIATION.

(72) ARUMUGHAM, Rasappa G. te (73) The Scripps Research Institute te CHAPEL HILL, NC 27516, LA JOLLA, CA 92037, Verenigde Verenigde Staten van Amerika Staten van Amerika (US) (US) Novartis AG te 4056 BASEL, PRASAD, A. Krishna te CHAPEL Zwitserland (CH) HILL, NC 27516, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (47) 03.06.2015 (72) JOHNSON, Kristen te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van (51) C12N 15/86 27.05.2015 Amerika (US) A61K 39/21 JENNINGS, Lori te SAN DIEGO, CA C07K 14/64 (11) EP2398496 92121, Verenigde Staten van A61P 9/04 (21) EP10706839.7 Amerika (US) A61K 38/22 SCHULTZ, Peter te LA JOLLA, CA (22) 19.02.2010 EP2288373 92037, Verenigde Staten van (31) 154190 P EP09747740.0 Amerika (US) (32) 20.02.2009 15.05.2009 (47) 27.05.2015 (33) Verenigde Staten van Amerika 201240 P (51) C07K 7/64 190545 P (54) VESICULAR STOMATITIS VIRUS C07K 14/435 127889 P VECTORS ENCODING HIV ENV A61K 45/06 164333 P EPITOPES. A61K 39/395 08.12.2008 (73) International AIDS Vaccine A61K 38/17 28.08.2008 Initiative te NEW YORK, NY A61K 38/12 16.05.2008 10038-3901, Verenigde Staten (11) EP2148691 27.03.2009 van Amerika (US) (21) EP08725157.5 Verenigde Staten van Amerika (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (22) 05.02.2008 Verenigde Staten van Amerika (72) PARKS, Christopher, L. te Verenigde Staten van Amerika BOONTON, NJ 07005, Verenigde (31) 899474 P Verenigde Staten van Amerika Staten van Amerika (US) (32) 05.02.2007 Relaxin for use in treating of LORENZ, Ivo te BROOKLYN, NY (33) Verenigde Staten van Amerika dyspnea associated with acute 11201, Verenigde Staten van (54) COMPSTATIN ANALOGUES FOR heart failure. Amerika (US) USE IN THE TREATMENT OF PHOGAT, Sanjay, K. te EDISON, NJ Corthera, Inc. te SAN CARLOS, CA INFLAMMATORY CONDITIONS OF 08820, Verenigde Staten van 94070, Verenigde Staten van THE RESPIRATORY SYSTEM. Amerika (US) Amerika (US) (73) Apellis Pharmaceuticals, Inc. te ZAMB, Timothy, J. te NYACK, NY ir. Geurts c.s. te Den Haag CRESTWOOD, KY 40014, 10960, Verenigde Staten van UNEMORI, Elaine te OAKLAND CA Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) 94610, Verenigde Staten van (US) (47) 05.08.2015 Amerika (US) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag TEICHMAN, Sam, L. te ALAMO CA (51) A61K 47/48 (72) FRANCOIS, Cedric te LOUISVILLE, A61K 39/385 94507, Verenigde Staten van KY 40204, Verenigde Staten van Amerika (US) (11) EP2099487 Amerika (US) COTTER, Gad te CHAPEL HILL NC (21) EP08707820.0 DESCHATELETS, Pascal te 27514, Verenigde Staten van LOUISVILLE, KY 40241, Verenigde (22) 02.01.2008 Amerika (US) Staten van Amerika (US) STEWART, Dennis, R. te LOS (31) 0700136 OLSON, Paul te LOUISVILLE, KY

Nummer 01/15 40204, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 20.05.2015 (51) C07K 16/30 A61K 39/395 (11) EP2279749 (21) EP10177609.4 (22) 11.10.2005

209 Russische Federatie (RU) DOROZHKO, Oleg Valentinovich te MOSCOW 115446, Russische Federatie (RU) (47) 13.05.2015 (51) H05H 1/24 B01D 53/32 A61L 9/22 A61L 2/14

(31) 618332 P 04104999

(11) EP2411058

(32) 12.10.2004 12.10.2004

(22) 26.02.2010

(33) Verenigde Staten van Amerika Europees Octrooi Bureau

(21) EP10709250.4 (31) 0904978 (32) 24.03.2009

(54) BINDING MOLECULES FOR DETECTION OF AML.

(33) GROOT BRITTANNIË

(73) Crucell Holland B.V. te 2333 CN LEIDEN

(73) Tri-Air Developments Limited te LONDON EC4 3TW, GROOT BRITTANNIË (GB)

(74) ir. Kempes te Hilversum (72) Geuijen, Cecilia A.W. te 2333 CN LEIDEN De Kruif, Cornelis Adriaan te 2333 CN LEIDEN (47) 10.06.2015 (51) A61K 9/50 A61K 45/06 A61K 33/06 (11) EP2077107 (21) EP09157338.6 (22) 07.07.2000 (31) 143333 P (32) 08.07.1999 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Calcium-containing structures and methods of making and using the same. (73) CAP Biotechnology, Inc. te GOLDEN, CO 80403, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Starling, L., Brian te GOLDEN, CO 80401, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 03.06.2015 (51) A61P 1/16 A61K 45/06 A61K 36/28 A61K 31/685 A61K 31/66 A23L 1/308 A23L 1/30 (11) EP2266619 (21) EP08873197.1 (22) 04.03.2008

(54) AIR DECONTAMINATION DEVICE.

(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

1 januari 2015 ANTONIO, TX 78265-9508, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Duyver lic. te Diegem (72) RANDOLPH, Larry, Tab te SAN ANTONIO, TX 78260, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 17.06.2015 (51) A61M 1/02 (11) EP2501419 (21) EP10781993.0 (22) 17.11.2010 (31) 0920072 0920070 0920069 (32) 17.11.2009 17.11.2009 17.11.2009 (33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË

(72) MOLE, Alan te WORCS WR103BB, (54) DEVICE FOR PROCESSING FLUID. GROOT BRITTANNIË (GB) (73) Brightwake Limited te (47) 20.05.2015 NOTTINGHAM, (51) A61L 31/16 NOTTINGHAMSHIRE NG17 7JZ, A61L 31/10 GROOT BRITTANNIË (GB) A61L 31/04 (74) ir. Klavers te Almere A61L 29/16 (72) COTTON, Stephen te A61L 29/08 NOTTINGHAM A61L 29/04 NOTTINGHAMSHIRE NG15 8EQ, A61L 27/54 GROOT BRITTANNIË (GB) A61L 27/34 GOURLAY, Terence te ERSKINE A61L 27/16 GLASGOW PA8 6HE, GROOT (11) EP2067493 BRITTANNIË (GB) (21) EP08169016.6 (47) 03.06.2015 (22) 13.11.2008 (51) A61M 1/34 (31) 939805 (11) EP2227268 (32) 14.11.2007 (21) EP08841705.0 (33) Verenigde Staten van Amerika (22) 15.10.2008 (54) Polymeric materials for medical (31) 982396 P devices. (32) 24.10.2007 (73) Cordis Corporation te MIAMI LAKES, FL 33014, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) OPTIMIZING CLEARANCE FOR PROTEIN BOUND MOLECULES USING CASCADE FILTRATION (72) Zhao, Jonathon Z te BELLE MEAD, THERAPY. NJ 08502, Verenigde Staten van Amerika (US) (73) Nikkiso Co., Ltd. te TOKYO 1506022, Japan (JP) (47) 17.06.2015 (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (51) A61M 1/00 (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag

A61F 13/02 (11) EP2419156 (21) EP10715041.9 (22) 13.04.2010

(31) 169104 P (54) PHARMACEUTICAL COMPOSITION 758607 BASED ON HEPATOPROTECTOR (32) 14.04.2009 AND PREBIOTIC, THE 12.04.2010 PRODUCTION AND USE THEREOF. (33) Verenigde Staten van Amerika (73) Dikovskiy, Aleksander Verenigde Staten van Amerika Vladimirovich te MOSCOW 123182, Russische Federatie (RU) (54) Reduced-pressure treatment system employing a variable (74) ir. Kempes te Hilversum cover. (72) RUDOY, Boris Anatolievich te (73) KCI Licensing, Inc. te SAN MOSCOW 109518,

(72) LANNOY, Jean-Michel te F-59 152 ANSTAING, Frankrijk (FR) (47) 27.05.2015 (51) B05C 17/01 A61M 5/315 A61M 5/31 A61M 5/00 (11) EP2560713 (21) EP11772327.0 (22) 19.04.2011 (31) 325974 P 1050389 (32) 20.04.2010 20.04.2010

Nummer 01/15 (33) Verenigde Staten van Amerika Zweden

210

1 januari 2015

(31) 200700301 903835 P

(54) SYRINGE DISPENSER, STAND AND (32) 28.02.2007 APPLICATION PLATE FOR SAID 28.02.2007 SYRINGE DISPENSER AND (33) Denemarken METHOD FOR ITS USE. Verenigde Staten van Amerika (73) Noviscens AB te 235 39 (54) Catheter with openings in a VELLINGE, Zweden (SE) tubular body having rounded

Gefest" te ST.PETERSBURG 197342, Russische Federatie (RU) (74) drs. ir. Smit te Frankfurt am Main

(72) NIKLASSON, Bo te S-216 20 MALMÖ, Zweden (SE)

(73) Coloplast A/S te 3050 HUMLEBÆK, Denemarken (DK)

(47) 13.05.2015

(74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(51) A61M 15/00

(72) TRIEL, Egon te DK-3250 GILLELEJE, Denemarken (DK)

(72) BELOYSOV, Leonid Igorevich te ST.PETERSBURG 197342, Russische Federatie (RU) VASILIEV, Mihail Aleksandrovich te ST.PETERSBURG 191119, Russische Federatie (RU) TANKLEVSKI, Leonid Timofeevich te ST.PETERSBURG 194017, Russische Federatie (RU) SCHITIKOV, Sergei Sergeevich te ST.PETERSBURG 197342, Russische Federatie (RU)

(21) EP06820487.4

(47) 27.05.2015

(47) 13.05.2015

(22) 08.12.2006

(51) F16K 31/08 A61M 27/00

(51) A63D 5/08

(11) EP2667923

(21) EP11779879.3

(21) EP12701420.7

(22) 28.10.2011

(22) 17.01.2012

(31) 2005930

(31) 201113015174

(32) 28.12.2010

(32) 27.01.2011

(33) Nederland

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) PIN-SETTING APPARATUS FOR BOWLING OR SKITTLE LANES.

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(11) EP1962933

(31) 299307 (32) 09.12.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) INHALER WITH BREATH ACTUATED DOSE COUNTER. (73) Cipla Europe NV te 2600 ANTWERPEN (BERCHEM), België (BE) (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) I-CHE LEE, James te SACRAMENTO, CA 95831, Verenigde Staten van Amerika (US) SAIED, Reza te CARMICHAEL, CA 95608, Verenigde Staten van Amerika (US) THOMSON, Glen, M. te CITRUS HEIGHTS, CA 95610, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (73)

(74)

edges.

(54) ADJUSTMENT FOR HYDROCEPHALUS SHUNT VALVE. (73) Medtronic Xomed, Inc. te JACKSONVILLE, FL 32216, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag

(72) BERTRAND, William Jeffrey te VENTURA CALIFORNIA 93004, Verenigde Staten van Amerika (US) VACCARO, Robert K. te PONTE 27.05.2015 VEDRA BEACH FLORIDA 32082, Verenigde Staten van Amerika A61M 16/04 (US) EP2355883 LEUNG, Chun Man Alan te EP09756353.0 JACKSONVILLE FLORIDA 32207, Verenigde Staten van Amerika 19.11.2009 (US) 0821291 AYOUB, Michael te CH-1700 0916706 FRIBOURG, Zwitserland (CH) 21.11.2008 JAQUIER, Pierre te CH-1580 23.09.2009 AVENCHES, Zwitserland (CH) MAYOR, Laetitia te CH-1315 LA GROOT BRITTANNIË SARRAZ, Zwitserland (CH) GROOT BRITTANNIË JUNKER, Thomas te CH-4500 IMPROVED AIRWAY DEVICE. SOLOTHURN, Zwitserland (CH) Nasir, Muhammed Aslam te SCHMIT, Guillaume te CH-3098 BEDFORDSHIRE LU1 4AX, GROOT SCHLIERN BEI KONIZ, Zwitserland BRITTANNIË (GB) (CH) ir. Klavers te Almere (47) 27.05.2015

(72) Nasir, Muhammed Aslam te (51) A62C 37/14 BEDFORDSHIRE LU1 4AX, GROOT (11) EP2286879 BRITTANNIË (GB) (21) EP09755110.5 (47) 22.07.2015 (51) B29L 31/00 B29K 105/00 B29C 67/00 B29C 43/36 B26F 1/00 A61M 25/00 (11) EP2129424 (21) EP08717241.7 (22) 28.02.2008

(11) EP2658623

(73) Bowling Nederland B.V. te 2651 AV BERKEL EN RODENRIJS (74) ir. Riem te Eindhoven (72) DE LANGE, Cornelius te 2651 TM BERKEL EN RODENRIJS (47) 13.05.2015 (51) A63F A63F A63F A63F

13/79 13/46 13/352 13/335

(11) EP2262574 (21) EP09716980.9 (22) 03.03.2009 (31) 33383 P (32) 03.03.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) VERIFICATION SYSTEM FOR ONLINE GAMERS PERFORMING AUTOMATIC VERIFICATION OF GAME RESULTS. (73) WG Limited te Toronto, Ontario M5H 1W7, Canada (CA) (74) Duyver lic. te Diegem (72) Levy, William te BOYNTON, FL 33437, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 13.05.2015 (51) C01B 3/02 B01D 53/047 B01D 53/04

(22) 06.03.2009

(11) EP2739373

(31) 2008121937

(21) EP12750863.8

(32) 27.05.2008

(22) 03.08.2012

(33) Russische Federatie

(31) 2007218

(54) CONTROL ACTUATED SPRINKLER (32) NOZZLE. (33) (73) Obschestvo S Ogranichennoi (54) Otvetstvennostju "Holding -

03.08.2011 Nederland REGENERATION OF GAS ADSORBENTS.

Nummer 01/15 (73) Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland te 1755 LE PETTEN (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) COBDEN, Paul, Dean te NL-1755 LE PETTEN VAN DIJK, Hendricus, Adrianus, Johannes te NL-1755 LE PETTEN WALSPURGER, Stéphane te NL1755 LE PETTEN (47) 03.06.2015 (51) B01D 53/047 (11) EP1931448 (21) EP06806813.9 (22) 26.09.2006 (31) 720891 P (32) 27.09.2005 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) A METHOD OF REMOVING NITROUS OXIDE. (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

211 TREATING SLURRIES. (73) J.F. Knauer Industrie-Elektronik Gmbh te 60437 FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) drs. Renkema te Geleen (72) KNAUER, Jochen, Friedrich te 61348 BAD HOMBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 16.06.2005 (31) 102004029141 (32) 17.06.2004 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) MEMBRANE MODULE FOR IMMERSED OPERATION. (73) Koch Membrane Systems GmbH te 52072 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2482973 (21) EP10821164.0 (22) 29.09.2010 (31) 572777

(22) 09.06.2011 (31) 102010023793 (32) 15.06.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) APPARATUS AND METHOD FOR

(54) MOBILE DEVICE FOR THE ISOLATION OF NUCLEIC ACID. (73) Aj Innuscreen Gmbh te 13125 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (72) HILLEBRAND, Timo te 15366 HOPPEGARTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KNIPPSCHILD, Claus te 07745 JENA, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) JASCHINSKY, Benjamin te 06114 HALLE/SAALE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 27.05.2015

(73) NETZSCH Trockenmahltechnik GmbH te 95100 SELB, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Nied, Roland te 86486 BONSTETTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) C07F 11/00 B01J 31/00 (11) EP2680967 (22) 23.02.2012

(21) EP11727417.5

(31) 102008009920

(31) 102011014643

(21) EP12721722.2

(11) EP2582452

(22) 16.02.2009

(72) WILLIS, Mitchell, James te BAINBRIDGE, GA 39819, Verenigde Staten van Amerika (US) FOLMAR, Kenneth, Warren te MACON, GA 31210, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) SCHÄFER, Stefan te 52074 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) VOSSENKAUL, Klaus te 52074 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KULLMANN, Christoph te 52249 ESCHWEILER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) C02F 11/14 B01F 7/00

(21) EP09709694.5

(54) IMPROVED HEAVY METALS (47) 13.05.2015 TRAPPING CO-CATALYST FOR FCC (51) B02C 23/08 PROCESSES. B02C 19/06 (73) BASF Corporation te FLORHAM (11) EP2696981 PARK, NJ 07932, Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP12716203.0 (74) ir. Kempes te Hilversum (22) 25.02.2012

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(47) 20.05.2015

(11) EP2254698

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(33) Verenigde Staten van Amerika

(21) EP05762743.2

(51) B01L 7/00 B01L 3/00

(32) 15.02.2008

(32) 02.10.2009

(11) EP1761327

(47) 13.05.2015

(51) C10G 11/18 B01J 37/08 B01J 37/04 B01J 37/00 B01J 35/00 B01J 33/00 B01J 23/02 B01J 23/00 B01J 21/16 B01J 19/00

(72) VIRANI, Naheed, N. te LAKE JACKSON, TX 77566, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) B01D 65/08 B01D 63/02

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 13.05.2015

(74) ir. Kempes te Hilversum

(47) 20.05.2015

1 januari 2015

(31) 102011012629 (32) 28.02.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 21.03.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Bedrijfswerkwijze voor een straalmoleninstallatie en straalmoleninstallatie.

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) NIED, Roland te 86486 BONSTETTEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) MOLYBDENUM AND TUNGSTEN (47) 13.05.2015 METAL COMPLEXES AND USE THEREOF AS PRECATALYSTS FOR (51) B23D 59/00 B03B 9/00 OLEFIN METATHESIS. (11) EP2760587 (73) Studiengesellschaft Kohle MbH te 45470 MÜLHEIM AN DER RUHR, (21) EP12756787.3 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 23.08.2012 (DE) (31) 1158778 (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (32) 30.09.2011 (72) FÜRSTNER, Alois te 45478 (33) Frankrijk MÜLHEIM AN DER RUHR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEPPEKAUSEN, Johannes te 45470 MÜLHEIM AN DER RUHR,

(54) METHOD FOR ESTABLISHING A STRATEGY FOR CUTTING OUT A FLAT SCREEN. (73) Veolia Propreté te 92000

Nummer 01/15 NANTERRE, Frankrijk (FR)

212

1 januari 2015

DUITSLAND (DE)

LINNENBRINK, Stefanie te 52372 KREUZAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MELZER-JOKISCH, Torsten te 15366 NEUENHAGEN BEI BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) OTT, Michael te 45470 MÜLHEIM AN DER RUHR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PIRCH, Norbert te 52074 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WILKENHÖNER, Rolf te 14532 KLEINMACHNOW, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) SANGLIER, Christophe te F-95100 (47) 20.05.2015 ARGENTEUIL, Frankrijk (FR) (51) B21D 51/44 LABONNE, Ella te F-78100 SAINT B21D 43/12 GERMAIN EN LAYE, Frankrijk (FR) B21D 43/02 MAITROT, Aude te F-75020 (11) EP2558231 PARIS, Frankrijk (FR) (21) EP11715154.8 (47) 15.07.2015 (51) B03C 3/41 B03C 3/12

(22) 04.04.2011

(11) EP2331262

(32) 13.04.2010

(21) EP09816518.6

(33) Zwitserland

(22) 24.09.2009

(54) ARRANGEMENT FOR FORMING A BAND LOOP AND PROCESS AND APPARATUS FOR PRODUCING TEAR-OPEN LIDS.

(31) 0802026 (32) 24.09.2008 (33) Zweden (54) AIR CLEANING APPARATUS. (73) Cair AB te 184 70 ÅKERSBERGA, Zweden (SE) (74) ir. Kempes te Hilversum (72) LORETH, Andrzej te S-184 70 ÅKERSBERGA, Zweden (SE) (47) 27.05.2015 (51) B05B 7/16 B05B 7/08 B05B 1/26 B01J 2/04 (11) EP2219789 (21) EP08863549.5 (22) 19.12.2008 (31) 20071001 (32) 20.12.2007 (33) Finland (54) DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING AEROSOL. (73) BENEQ OY te 01510 VANTAA, Finland (FI) (74) Duyver lic. te Diegem (72) ASIKKALA, Kai te FI-00500 HELSINKI, Finland (FI) (47) 15.07.2015 (51) B65G 47/84 B21K 27/00 B21D 43/14 B21D 43/02 (11) EP2203267 (21) EP08801203.4 (22) 20.08.2008 (31) 102007045354

(31) 5312010

(47) (73) Soudronic AG te 8962 (51) BERGDIETIKON, Zwitserland (CH) (11) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (21) (72) KOETELES, Nandor te CH-5620 BREMGARTEN, Zwitserland (CH) (22) (31) (47) 03.06.2015 (51) F01D 5/00 C21D 9/50 B23P 6/00 B23K 9/04 B23K 26/34 B23K 15/00 B23K 10/02 (11) EP2414127 (21) EP10718504.3 (22) 31.03.2010 (31) 102009016260 (32) 03.04.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) METHOD FOR WELDING A RECESS IN A COMPONENT BY MEANS OF SHEETING FOR FUSION WELDING APPLIED OUTSIDE OR AROUND THE CONTOUR, AND CORRESPONDING COMPONENT. (73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(72) ARJAKINE, Nikolai te 10555 BERLIN, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DUITSLAND (DE) BOSTANJOGLO, Georg te 12161 DEVICE FOR THE EXTRUSION OF BERLIN, BONDSREPUBLIEK ROUND BLANKS , COMPRISING A DUITSLAND (DE) FEEDING DEVICE. BURBAUM, Bernd te 14612 Mall + Herlan GMBH te 76327 FALKENSEE, BONDSREPUBLIEK PFINZTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) GASSER, Andres te 52066 ir. Kempes te Hilversum AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GOEB, Claude te F-67540 JAMBOR, Torsten te 50937 KÖLN, OSTWALD, Frankrijk (FR) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GAEHR, Dieter te 76297 (DE) STUTENSEE, BONDSREPUBLIEK

20.05.2015 B25H 3/02 EP2412495 EP11173530.4 12.07.2011 102010032922

(32) 30.07.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Dual component tool box. (73) Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG te 42857 REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Duyver lic. te Diegem (72) Timm, Felix te 89160 DORNSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Unseld, Reinhold te 89176 ASSELFINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 01.07.2015 (51) B26B 5/00 (11) EP2203281 (21) EP09705539.6 (22) 31.01.2009 (31) 102008007090 102008019441 (32) 31.01.2008 17.04.2008 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Mes. (73) MARTOR KG te 42653 SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 22.09.2007

(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag

(33)

(72) ROHRBACH, Martin te 73575 HORN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DÖREN, Wolfgang te 42653 SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54)

(73)

(74) (72)

(47) 09.05.2012 (51) B26B 15/00 A01G 3/037 (11) EP2213426 (21) EP10000821.8 (22) 27.01.2010

Nummer 01/15

213

1 januari 2015

(31) 2009020890

(47) 05.08.2015

(74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(32) 30.01.2009

(51) B29B 9/06 B26D 1/29 B01J 2/20

(72) Hegler, Ralph Peter te 97688 BAD KISSINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) Japan (54) Electric Scissors.

(11) EP1582327 (73) Max Co., Ltd. te CHUO-KU TOKYO (21) EP05006925.1 103-8502, Japan (JP) (22) 30.03.2005 (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) Ishiguro, Hiroki te TOKYO 1038502, Japan (JP)

(31) 558134 P

(47) 27.05.2015

(33) Verenigde Staten van Amerika

(51) B26D 5/00 B26D 1/143

(54) Cutter hub and blade assembly for underwater pelletizer.

(11) EP2603360

(73) Gala Industries, Inc. te VIRGINIA 24085, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP11746469.3 (22) 04.08.2011 (31) 102010034299 (32) 13.08.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SLICER.

(32) 01.04.2004

(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Fridley, Michael A. te EAGLE ROCK, VIRGINIA 24085, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Bizerba GmbH & Co. KG te 72336 (47) 13.05.2015 BALINGEN, BONDSREPUBLIEK (51) B29C 45/17 DUITSLAND (DE) (11) EP2720847 (74) ir. Kempes te Hilversum (21) EP12723854.1 (72) KLINGLER, Holger te 72401 (22) 21.05.2012 HAIGERLOCH, BONDSREPUBLIEK (31) 102011104535 DUITSLAND (DE) (47) 08.07.2015

(32)

(51) B26D 7/22

(33)

(11) EP2723541

(54)

(21) EP12731341.9 (22) 14.06.2012 (31) MI20111120

(73)

(32) 21.06.2011 (33) Italië (54) TOOL FOR SAFELY DISASSEMBLING AND REASSEMBLING BLADES FOR SLICING MACHINES.

(74) (72)

(73) Slayer Blades S.r.l. te 21040 OGGIONA S. STEFANO, Italië (IT) (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) SCATTOLIN, Gaetano te I-21040 OGGIONA CON SANTO STEFANO, Italië (IT) (47) 05.08.2015 (51) B26D 7/26 (11) EP2723542 (21) EP12731340.1 (22) 14.06.2012 (31) MI20111118 (32) 21.06.2011 (33) Italië

(47) (51)

(47) 22.07.2015 (51) E05D B60R B60R B29C

1/02 13/02 13/01 70/52

(11) EP1829669 (21) EP07003525.8 (22) 21.02.2007 (31) 102006009344 (32) 01.03.2006 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Werkwijze voor de vervaardiging van een samenstel uit door middel van een filmscharnier met elkaar verbonden profielvormdelen en door de werkwijze vervaardigd samenstel. (73) MAN Truck & Bus AG te 80995 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(72) Schönherr, Stefan te 38102 BRAUNSCHWEIG, 18.06.2011 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Stamm, Christian te 29221 GUIDE SHOE FOR A GUIDING CELLE, BONDSREPUBLIEK DEVICE OF A PLASTIC DUITSLAND (DE) PROCESSING MACHINE Lesnik, Jacek te 38228 CLAMPING UNIT. SALZGITTER, BONDSREPUBLIEK KraussMaffei Technologies GmbH DUITSLAND (DE) te 80997 MÜNCHEN, (47) 15.07.2015 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51) B29D 11/00 B22F 9/12 ir. Geurts c.s. te Den Haag B22F 9/04 AMMER, Daniel te 81735 (11) EP2626195 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (21) EP13000635.6 PIHAN, Volker te 82327 TUTZING, (22) 07.02.2013 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) MI20120171 (DE) KRABICHLER, Georg te 85276 (32) 08.02.2012 PFAFFENHOFEN, (33) Italië BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Plants for fluids comprising (DE) nanomaterials. 20.05.2015 (73) Maugeri, Alessio Gerardo te B29C 49/00 95128 CATANIA (CT), Italië (IT) B29C 47/92 (74) ir. Klavers te Almere B29C 47/12 (72) Maugeri, Alessio Gerardo te B29C 47/08 95128 CATANIA (CT), Italië (IT) B29C 47/06

(11) EP2452803

(47) 03.06.2015

(21) EP11184779.4

(51) B31D 5/00

(22) 12.10.2011 (54) CUTTING ASSEMBLY WITH REMOVABLE BLADE FOR SLICING (31) 102010043786 MACHINES OR THE LIKE. (32) 11.11.2010 (73) Slayer Blades S.r.l. te 21040 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OGGIONA S. STEFANO, Italië (IT) (54) Device for producing corrugated (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk thermoplastic tubes. (72) SCATTOLIN, Gaetano te I-21040 (73) Hegler, Ralph Peter te 97688 BAD OGGIONA CON SANTO STEFANO, KISSINGEN, BONDSREPUBLIEK Italië (IT) DUITSLAND (DE)

(11) EP2380730 (21) EP11003986.4 (22) 26.04.2007 (31) 745640 P 739959 (32) 26.04.2006 25.04.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

Nummer 01/15 (54) Method and apparatus for inflating and sealing packing cushions employing film recognition controller. (73) Free-Flow Packaging International, Inc. te REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063-3120, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Daigle, Charles te 95126 SAN JOSE, Verenigde Staten van Amerika (US) Kaminski, Michael G. te 95129 SAN JOSE, Verenigde Staten van Amerika (US) Van Uijen, Rob te 6191 WB BEEK (LB) Yampolski, Vladimir te 94002 BELMONT, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 03.06.2015

214 (72) RIEPERTINGER, Manfred te 83093 BAD ENDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHELLER, Michael te 59929 BRILON, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) B41N 1/08 B22D 25/06

(47) 20.05.2015

(54) Aluminium band for lithographic printing plate carriers with waterbased coatings.

(51) B41C 1/05 (11) EP2139681 (21) EP08742739.9 (22) 10.04.2008 (31) 738536 782687 (32) 23.04.2007 25.07.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) ABLATABLE ELEMENTS FOR MAKING FLEXOGRAPHIC PRINTING PLATES.

(11) EP2704901

(73) Eastman Kodak Company te ROCHESTER, NY 14650-2201, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP12718203.8

(74) ir. Braber te Paris Cedex 15

(51) B64C 1/18 B32B 3/28

(22) 02.05.2012

(72) REGAN, Michael, Thomas te FAIRPORT, NEW YORK 14450, Verenigde Staten van Amerika 02.05.2011 (US) Frankrijk BAILEY, David, Benedict te SELF-STIFFENED COMPOSITE WEBSTER, NEW YORK 14580, PANEL, PARTICULARLY FOR AN Verenigde Staten van Amerika AIRCRAFT FLOOR, AND METHOD (US) FOR MANUFACTURING SUCH A LANDRY-COLTRAIN, Christine, PANEL. Joanne te FAIRPORT, NEW YORK 14450, Verenigde Staten van Daher Aerospace te 41400 SAINT Amerika (US) JULIEN DE CHEDON, Frankrijk (FR) (47) 20.05.2015 Duyver lic. te Diegem

(31) 1101351 (32) (33) (54)

(73) (74)

(72) KURTZ, Didier te F-44210 PORNIC, Frankrijk (FR) BESNARD, Marion te F-41400 SAINT JULIEN DE CHÉDÉON, Frankrijk (FR) MARTERERE, Jacques te F-92380 GARCHES, Frankrijk (FR) (47) 15.07.2015 (51) B32B 21/02 B32B 13/10 B27N 3/14 B27N 3/06 B27N 3/04 B27N 3/02 (11) EP2726281 (21) EP12723491.2 (22) 24.05.2012 (31) 102011107830 (32) 01.07.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SANDWICH PANEL, IN PARTICULAR FOR A PIECE OF FURNITURE, AND PRODUCTION METHOD. (73) Fritz Egger GmbH & Co. OG te 3105 UNTERRADLBERG, Oostenrijk (AT) (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

1 januari 2015

(51) G03G 15/08 G03G 15/00 B41J 29/38 B41J 2/175 (11) EP2331335 (21) EP09811835.9

(11) EP2495106 (21) EP11156689.9 (22) 02.03.2011

(73) Hydro Aluminium Rolled Products GmbH te 41515 GREVENBROICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Kernig, Bernhard te 50969 KÖLN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hasenclever, Jochen te 53117 BONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Steinhoff, Gerd te 53125 BONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Knabben, Stefan te 50181 BEDBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Droste, Werner te 53113 BONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kuhnke, Katrin te 42719 SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 13.05.2015 (51) B42D 15/02 (11) EP2248674 (21) EP10162118.3 (22) 06.05.2010 (31) 436719 (32) 06.05.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Electrically powered dynamic gift artifact. (73) Triggered Emotions Patents B.V. te 1211 JD HILVERSUM

(22) 03.09.2009

(72) Driessen, Franciscus August Aaron te 1072 MN AMSTERDAM

(31) 552672 94222 P

(47) 01.07.2015

(32) 02.09.2009 04.09.2008

(11) EP2665607

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(51) B42D 25/00 (21) EP12700772.2 (22) 13.01.2012

(54) PRINTER CARTRIDGE MICROCHIP. (31) 86112011 (32) 18.01.2011 (73) FB Sistemas S.A. te BUENOS AIRES, C1092, Argentinië (AR) (33) Zwitserland (74) ir. Klavers te Almere (54) METHOD FOR PRODUCING A MULTILAYER DATA CARRIER AND (72) VINOCUR, Sebastian te CITY DATA CARRIER PRODUCED BY BELL-BUENOS AIRES B1896LNA, SAID METHOD. Argentinië (AR) TAGLIAFERRI, Adrian te LA PLATA- (73) Trüb AG te 5001 AARAU, BUENOS AIRES B1900BJW, Zwitserland (CH) Argentinië (AR) (74) ir. Lips c.s. te Den Haag BONARRIGO, Santiago te (72) EGLI, Stefan te CH-4053 BASEL, CENTENNIAL CO 80112, Zwitserland (CH) Verenigde Staten van Amerika WIDMER GOMRES, Heidi te CH(US) 3046 WAHLENDORF, Zwitserland (47) 27.05.2015 (CH)

Nummer 01/15 (47) 15.04.2015 (51) B42D 25/391 B42D 25/364 B42D 25/328 (11) EP1833034

215

1 januari 2015

(73) Continental Reifen Deutschland GmbH te 30165 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) LHOSPITALIER, Sylvie te F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, Frankrijk (FR)

(74) ir. Kempes te Hilversum

(51) B60D 1/54

(72) BECKER, Theresia te 40625 DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK 21.12.2005 DUITSLAND (DE) JEROMIN, Dieter te 30419 2004374459 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK 24.12.2004 DUITSLAND (DE) Japan KRAUS, Martin, Josef te 30167 HANNOVER, BONDSREPUBLIEK IDENTIFICATION MEDIUM, DUITSLAND (DE) ARTICLE EQUIPPED WITH MAZUR, Heinz te 30900 IDENTIFICATION MEDIUM. WEDEMARK, BONDSREPUBLIEK NHK Spring Co., Ltd. te DUITSLAND (DE) YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 236(47) 20.05.2015 0004, Japan (JP)

(47) 13.05.2015

(21) EP05819863.1

(11) EP1836063

(22)

(21) EP05825947.4

(31) (32) (33) (54)

(73)

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(51) B60C 11/04

(72) HOSHINO, Hidekazu te KANAGAWA 236-0004, Japan (JP) TAKEUCHI, Itsuo te KANAGAWA 236-0004, Japan (JP) SAKAUCHI, Tokio te KANAGAWA 236-0004, Japan (JP)

(11) EP2675633

(47) 03.06.2015

(33) Frankrijk

(51) B60G 9/00 B60G 5/03 B60G 11/113 B60B 35/00 B23P 11/00 (11) EP2621737 (21) EP11829893.4 (22) 29.09.2011 (31) 388276 P

(21) EP12703830.5 (22) 15.02.2012 (31) 1151312 (32) 17.02.2011

S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, Zwitserland (CH) (74) ir. Kempes te Hilversum

(33) Verenigde Staten van Amerika

(72) FOUCHER, Benoit te F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, Frankrijk (FR) BECHON, Hervé te F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, Frankrijk (FR) MANSUY, Philippe te F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, Frankrijk (FR)

(73) Hendrickson USA, L.L.C. te ITASCA, IL 60143, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) WESTNEDGE, Andrew te BOLINGBROOK ILLINOIS 60490, Verenigde Staten van Amerika (US) RUBALSKIY, Dmitriy te GLENVIEW ILLINOIS 60062, Verenigde Staten van Amerika (US) KEELER, Michael te NAPERVILLE ILLINOIS 60564, Verenigde Staten van Amerika (US) PIERCE, Phillippi te CANTON OHIO 44718, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.05.2015 (51) B60C 9/22 B60C 9/20 (11) EP2560829 (21) EP11709107.4 (22) 15.03.2011 (31) 102010016550 (32) 21.04.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) PNEUMATIC VEHICLE TYRE.

(31) 1027877 (32) 24.12.2004 (33) Nederland (54) Retractable tow hitch. (73) Brink Towing Systems B.V. te Staphorst (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) HARTMAN, Henk p/a Brink International B.V. te NL-7951 CX STAPHORST VELDMAN, Lefert p/a Brink International te NL-7951 CX STAPHORST MARGADANT, Arnoud p/a Brink International B.V. te NL-7951 CX STAPHORST

(54) TREAD FOR HEAVY DUTY TRAILER (47) 27.05.2009 LIKE VEHICLE AND MOULDING (51) E06B 9/24 ELEMENT. E04H 15/00 B60J 1/20 (73) Compagnie Générale des Etablissements Michelin te 63000 (11) EP2189314 CLERMONT-FERRAND, Frankrijk (21) EP09004436.3 (FR) Michelin Recherche et Technique (22) 27.03.2009

(32) 30.09.2010 (54) HEAVY-DUTY VEHICLE AXLE-TOBEAM CONNECTION.

(22) 23.12.2005

(47) 20.05.2015 (51) B60C 11/12 B60C 11/04

(31) 202008015584 U 202009000845 U (32) 24.11.2008 22.01.2009 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Device with at least one tensionable area element. (73) Kaltenbach, Günter te 78269 VOLKERTSHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(21) EP12709334.2

(72) Kaltenbach, Günter te 78269 VOLKERTSHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 21.03.2012

(47) 13.05.2015

(31) 1152509

(51) H04L 9/32 H04L 29/06 G07F 15/00 G06Q 20/38 G06Q 20/32 B60L 11/18

(11) EP2688754

(32) 25.03.2011 (33) Frankrijk (54) WEAR-OPTIMIZED TREAD FOR A HEAVY-VEHICLE TIRE, AND OPTIMIZATION METHOD. (73) Compagnie Générale des Etablissements Michelin te 63000 CLERMONT-FERRAND, Frankrijk (FR) MICHELIN Recherche et Technique S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, Zwitserland (CH) (74) ir. Kempes te Hilversum

(11) EP2755846 (21) EP12731320.3 (22) 01.06.2012 (31) 102011113354 (32) 15.09.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) METHOD AND DEVICE FOR ALLOCATING A PARAMETER VALUE DETECTED BY A

Nummer 01/15 CHARGING STATION TO A TRANSACTION. (73) RWE AG te 45128 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

216 bedrijfsvoertuig.

(51) B60S 1/52 B60S 1/38 (11) EP2588353 (21) EP11729963.6 (22) 28.06.2011 (31) 102010025687

VEHICLE.

(73) MAN Truck & Bus AG te 80995 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Iveco S.p.A. te 10156 TORINO, Italië (IT)

(74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(72) ZOGNO, Stefano te I-10015 IVREA, Italië (IT)

(74) drs. ir. Smit te Frankfurt am Main (72) (72) GAUL, Armin te 59379 SELM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 22.04.2015

1 januari 2015

Michel, Britta te 81675 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schieder, Harald te 93133 BURGLENGENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Zimmermann, Andreas te 80995 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Dörner, Karlheinz te 85757 KARLSFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(47) 10.06.2015 (51) B62M 6/45 (11) EP2703276 (21) EP13178687.3 (22) 31.07.2013 (31) 102012107963 (32) 29.08.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Auxiliary drive device, vehicle with an auxiliary drive device and method for operating a vehicle.

(32) 30.06.2010

(47) 08.07.2015

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) B62D 13/00

(54) WIPER BLADE FOR CLEANING VEHICLE WINDSCREENS.

(11) EP2679470

(73) Valeo Wischersysteme GmbH te 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(21) EP13002897.0

(73) Alber GmbH te 72461 ALBSTADTTAILFINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(22) 05.06.2013

(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

(31) 102012012572

(72) Engels, Bernd te 72760 REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Giocondi, Attilio te 72336 BALINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 25.06.2012

(74) Duyver lic. te Diegem

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(72) SCHÄUBLE, Michael te 71665 VAIHINGEN/ENZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) EGNER-WALTER, Bruno te 74076 HEILBRONN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(54) Device for steering an agricultural device.

(47) 17.06.2015 (51) B61B 1/02 (11) EP2708432 (21) EP12186909.3 (22) 01.10.2012 (31) 12184901 (32) 18.09.2012 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Assembly and method for controlling railway platform doors. (73) Pintsch Bamag Antriebs- und Verkehrstechnik GmbH te 46537 DINSLAKEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. te 4710 GRIESKIRCHEN, Oostenrijk (AT) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Reininger, Markus te 4753 TAISKIRCHEN, Oostenrijk (AT) (47) 27.05.2015 (51) B62D 21/15 (11) EP2593349 (21) EP11743566.9 (22) 14.07.2011 (31) 201011817 (32) 14.07.2010 (33) GROOT BRITTANNIË (54) IMPROVEMENTS IN VEHICLE CRASHWORTHINESS.

(47) 20.05.2015 (51) B63B 21/24 (11) EP2593354 (21) EP11729181.5 (22) 22.06.2011 (31) 364151 P 2005078 (32) 14.07.2010 14.07.2010 (33) Verenigde Staten van Amerika Nederland (54) ANCHOR WITH MEASUREMENT COUPLING. (73) STEVLOS B.V. te 2901 LB CAPELLE AAN DEN IJSSEL (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag

(73) Gordon Murray Design Limited te (72) VAN DEN ENDE, David Peter te NL-3284 LN ZUID-BEIJERLAND SURREY GU4 8EP, GROOT RUINEN, Roderick Michael te NLBRITTANNIË (GB) 2926 RC KRIMPEN AAN DEN (74) Duyver lic. te Diegem (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag IJSSEL (72) Radczimanowski, Günter te (72) MURRAY, Ian, Gordon te (47) 12.08.2015 45569 HÜNXE, BONDSREPUBLIEK PUTTENHAM GU3 1BG, GROOT (51) B64C 25/40 DUITSLAND (DE) BRITTANNIË (GB) (11) EP2720942 (47) 15.07.2015 (47) 01.07.2015 (21) EP11726417.6 (51) B62D 1/10 (51) B62D 33/06 B62D 1/04 B60N 3/00 (11) EP2746134 (21) EP13004244.3 (22) 28.08.2013 (31) 102012024793 (32) 19.12.2012 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Stuurwiel voor een voertuig, in het bijzonder een

(11) EP2619071 (21) EP11797342.0 (22) 20.09.2011 (31) 10425309 (32) 21.09.2010 (33) Europees Octrooi Bureau

(22) 17.06.2011

(54) Drive unit for aircraft landing gear wheels. (73) L-3 Communications MagnetMotor GmbH te 82319 STARNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (54) IMPROVEMENTS TO THE REAR SUSPENSION UNIT OF A VEHICLE (72) OSWALD, Johann te 82438 CABIN, ESPECIALLY OF AN ESCHENLOHE, BONDSREPUBLIEK INDUSTRIAL OR COMMERCIAL DUITSLAND (DE)

Nummer 01/15 HEEG, Manfred te 82319 STARNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

217 B65B 39/00 B65B 3/32 (11) EP2718191

1 januari 2015 (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam (72) LIEN, Khoa, T. te MILTON, GEORGIA 30004, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 20.05.2015

(21) EP13737559.8

(51) B65B 5/06 B65B 35/44 B65B 25/14

(22) 25.06.2013

(47) 27.05.2015

(31) 102012105712

(51) B65D 33/25

(32) 28.06.2012

(11) EP2729379

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(21) EP12733592.5

(11) EP2616340 (21) EP10760955.4 (22) (54)

(73) (74) (72)

(47) (51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (73) (74) (72)

(54) FOOD DISPENSER, AND METHOD (22) 20.06.2012 15.09.2010 FOR PORTIONING AND (31) 202011102943 U A DEVICE AND A METHOD FOR DISPENSING FREE-FLOWING (32) 05.07.2011 PACKAGING SUBSTANTIALLY FLAT FOODS. (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND PRODUCTS IN A BOX. (73) Unifiller Systems UK Ltd. te GUK-Sigma B.V. te Den ILP NORTHAMPTON NN3 6HZ, GROOT (54) PACKAGING CONTAINER. BRITTANNIË (GB) (73) Bischof+Klein GmbH & Co. KG te ir. Hylarides c.s. te Den Haag 49525 LENGERICH, (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag SMITS, Antonius Adrianus BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Arnoldus te NL-1121 VH (72) BUCHER, Benno te DELTA, BC V4L (DE) LANDSMEER 1E8, Canada (CA) (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk KURSCHNER, Kuno te DELTA, BC 06.05.2015 V4L 1K5, Canada (CA) (72) STRÜBBE, Peter te 49525 B65B 63/02 LENGERICH, BONDSREPUBLIEK (47) 03.06.2015 B65B 19/24 DUITSLAND (DE) B65B 19/10 (51) C03B 9/34 HAIMERL, Rudolf te 94357 C03B 9/325 EP2500284 KONZELL, BONDSREPUBLIEK B65D 1/02 DUITSLAND (DE) EP12159330.5 B29C 49/04 WEDI, Johannes te 48282 13.03.2012 (11) EP2421761 EMSDETTEN, BONDSREPUBLIEK BO20110127 DUITSLAND (DE) (21) EP09736328.7 16.03.2011 (47) 08.07.2015 (22) 17.09.2009 Italië (51) B65D 71/40 (31) 427169 Machine for forming and boxing B65D 71/32 (32) 21.04.2009 groups of cigarettes. B65D 71/12 (33) Verenigde Staten van Amerika B65D 5/50 G.D S.p.A. te 40133 BOLOGNA, (54) BOTTLE NECK WITH INTERNAL Italië (IT) (11) EP2512951 EMBOSSMENTS, METHOD OF ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (21) EP10838283.9 MANUFACTURE AND USE. Bertuzzi, Ivanoe te 40033 (22) 17.12.2010 (73) Owens-Brockway Glass Container CASALECCHIO DI RENO (31) 400581 P INC. te PERRYSBURG, OH 43551, (BOLOGNA), Italië (IT) 284539 P Verenigde Staten van Amerika Tacchi, Alver te 40133 BOLOGNA, (US) (32) 30.07.2010 Italië (IT) 18.12.2009 (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag Biondi, Andrea te 40133 BOLOGNA, Italië (IT)

(31) 102013206138

(72) LONSWAY, Michael, J. te TOLEDO, OH 43617, Verenigde Staten van Amerika (US) BECKER, Bruce, A. te PERRYSBURG, OH 43551, Verenigde Staten van Amerika (US) BAILEY, Vincent, J. te PERRYSBURG, OH 43551, Verenigde Staten van Amerika (US)

(32) 08.04.2013

(47) 20.05.2015

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(51) B65D 73/00 B65D 33/14

(47) 03.06.2015 (51) B65G 47/08 B65B 25/06 B26D 7/32 (11) EP2789538 (21) EP14155793.4 (22) 19.02.2014

(54) Device for completing a format set of products.

(11) EP2670680 (73) Weber Maschinenbau GmbH (21) EP12701550.1 Breidenbach te 35236 BREIDENBACH, BONDSREPUBLIEK (22) 06.01.2012 (31) 201113017398 DUITSLAND (DE) (32) 31.01.2011 (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Bauer, Sigfrid te 17091 GROSS TEETZLEBEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 27.05.2015 (51) G01F 11/02 B67C 3/20

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) PACKAGE FOR CONTAINERS. (73) Graphic Packaging International, Inc. te MARIETTA, GA 30067, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) DEPAULA, Andrea, Coltri te MARIETTA GA 30067, Verenigde Staten van Amerika (US) SUTHERLAND, Robert, L. te KENNESAW GA 30152, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 20.05.2015 (51) B65D 81/32 B65D 77/04 (11) EP2321197 (21) EP09791470.9

(22) (54) HANGING MERCHANDISE DISPLAY (31) SYSTEM. (32) (73) Avent, Inc. te ALPHARETTA, GA (33) 30004, Verenigde Staten van (54) Amerika (US)

13.08.2009 208069 10.09.2008 Verenigde Staten van Amerika PACKAGE ASSEMBLY FOR ON-

Nummer 01/15

218

DEMAND MARINATION AND METHOD FOR PROVIDING THE SAME.

(DE) OLBORT, Josef, Herbert te 97350 MAINBERNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

1 januari 2015 A61K 47/04 A61K 47/02 A23L 1/03 A23L 1/00

(73) Cryovac, Inc. te DUNCAN, SOUTH CAROLINA 29334, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 29.07.2015

(11) EP2208705

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(22) 18.09.2008

(72) FINLEY, David, M. te SIMPSONVILLE, SC 29681, Verenigde Staten van Amerika (US) CONNER, Howard, Dean te MAULDIN, SC 29662, Verenigde Staten van Amerika (US) CARROUTH, Andrew, Boyd, Jr. te WOODRUFF, SC 29388, Verenigde Staten van Amerika (US) MILLWOOD, Terry te SPARTANBURG, SC 29302, Verenigde Staten van Amerika (US)

(51) B66C 7/10 A61G 7/10 (11) EP2711325 (21) EP13185873.0 (22) 25.09.2013 (31) 201217035 (32) 25.09.2012 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Telescopic gantry.

(21) EP08832423.1 (31) 2007243488 (32) 20.09.2007 (33) Japan (54) CALCIUM SECONDARY PHOSPHATE ANHYDRIDE PARTICLE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME. (73) KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. te TAKAMATSU-SHI, KAGAWA 761-0113, Japan (JP)

(11) EP2694404

(73) Southern Care Systems Limited te RINGWOOD HAMPSHIRE BH24 (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag 1ND, GROOT BRITTANNIË (GB) (72) KITAKADO, Kazuo te SAKAIDE-SHI (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag KAGAWA 762-0012, Japan (JP) (72) Cheal, Peter te RINGWOOD, (47) 17.06.2015 HAMPSHIRE BH24 1ND, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C08K 3/26 C01F 11/18 (47) 13.05.2015

(21) EP12762417.9

(51) B66C 23/80

(47) 13.05.2015 (51) B65D 85/812

(22) 28.03.2012 (31) 201100121 (32) 01.04.2011 (33) Slovenië (54) COMBINATION OF FASTENING ELEMENT FOR HANDLING AN INGREDIENT CONTAINER AND A LID.

(11) EP2635518 (21) EP11799822.9 (22) 02.11.2011 (31) 1059053 (32) 03.11.2010

(11) EP2134652 (21) EP08734734.0 (22) 22.03.2008 (31) 102007016580 102007018975 (32) 07.04.2007 21.04.2007

(33) Frankrijk

(11) EP2526039

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) SYSTEM FOR CONTROLLING A STABILISING LEG, STABILISATION (54) SPHERICAL CALCIUM CARBONATE DEVICE, AND VEHICLE INCLUDING PARTICLES. A STABILISATION DEVICE. (73) Schaefer Kalk GmbH & Co. KG te (73) EGI te 08000 CHARLEVILLE65582 DIEZ, BONDSREPUBLIEK MÉZIÈRES, Frankrijk (FR) DUITSLAND (DE) (72) Camus, Didier te F-08000 (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, (72) VUCAK, Marijan te 65624 Frankrijk (FR) ALTENDIEZ, BONDSREPUBLIEK (47) 06.05.2015 DUITSLAND (DE) GORNA, Katarzyna te PL-95-200 (51) B81C 1/00 PABIANICE, Polen (PL) (11) EP2207749 WEGNER, Gerhard te 55127 (21) EP08838017.5 MAINZ, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (22) 03.10.2008

(21) EP10762650.9

(31) 1034489

(22) 01.10.2010

(32) 09.10.2007

(31) 102010001014

(33) Nederland

(32) 19.01.2010

(54)

(73) Hrvatin, Ales te 6274 SMARJE, Slovenië (SI) Nadizar, Branko te 6320 PORTOROZ, Slovenië (SI) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Hrvatin, Ales te 6274 SMARJE, Slovenië (SI) Nadizar, Branko te 6320 PORTOROZ, Slovenië (SI) (47) 13.05.2015 (51) B65H 26/00 B65H 19/12

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) REEL CHANGER HAVING A (73) SECURING MEANS FOR A SAFETY AREA. (74) (73) Koenig & Bauer AG te 97080 (72) WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) Duyver lic. te Diegem (72) LEHRIEDER, Erwin, Paul, Josef te 97253 GAUKÖNIGSHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MÜLLER, Klaus, Karl te 97855 TRIEFENSTEIN-OT TRENNFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) (51)

(47) 27.05.2015

(51) C02F 103/00 C02F 101/12 C02F 1/78 METHODS FOR MANUFACTURING C02F 1/32 A MICROSTRUCTURE. B01F 5/06 Micronit Microfluidics B.V. te 7521 (11) EP2609041 PV ENSCHEDE (21) EP11764673.7 ir. Hylarides c.s. te Den Haag (22) 22.08.2011 VAN'T OEVER, Ronny te NL-7415 (31) 102010035519 CR DEVENTER (32) 25.08.2010 BLOM, Marko, Theodoor te NL7534 NK ENSCHEDE (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OONK, Johannes te NL-7545 KG (54) DEVICE AND METHOD FOR ENSCHEDE TREATING LIQUIDS USING 20.05.2015 OZONE. C01B 25/32 (73) Xylem IP Holdings LLC te WHITE A61K 9/48 PLAINS, NY 10604, Verenigde A61K 9/20 Staten van Amerika (US)

Nummer 01/15 (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) WIELAND, Arne te 32427 MINDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KAMPMANN, Martin te 60322 FRANKFURT/MAIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHEIDELER, Jens te 33758 SCHLOSS-HOLTE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RIED, Achim te 32549 BAD OEYNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 27.05.2015 (51) C07D 493/04 C07D 307/48 C07D 213/48 C07C 49/433 C07C 49/403 C07C 47/02 C07C 45/39 C07C 45/38 (11) EP2393768 (21) EP10701238.7 (22) 25.01.2010 (31) 102009000662 (32) 06.02.2009

219 DUITSLAND (DE) (47) 13.05.2015 (51) C07C 55/14 C07C 51/43

(72) DINGERDISSEN, Uwe te 64342 SEEHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PFEFFER, Jan te 45355 ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) TACKE, Thomas te 63755 ALZENAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HAAS, Thomas te 48161 MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHMIDT, Harald te 45481 MÜLHEIM AN DER RUHR, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KLASOVSKY, Florian te 45721 HALTERN AM SEE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SHELDON, Roger te NL-6997 HOOG-KAPPEL JANSSEN, Michiel te NL-2497 DR DEN HAAG VOLLAND, Michael te 48249 DÜLMEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RIMBACH, Michael te 44649 HERNE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) RINKER, Stefanie te 46569 HÜNXE, BONDSREPUBLIEK

(51) C07C 237/46 C07C 231/10 (11) EP2580187 (21) EP11725069.6

(21) EP10724795.9

(22) 09.06.2011

(22) 07.06.2010

(31) 10165485

(31) 0954014

(32) 10.06.2010

(32) 16.06.2009

(33) Europees Octrooi Bureau

(33) Frankrijk

(54) Process for the iodination of phenolic derivatives.

(54) METHOD FOR PRODUCING CRYSTALS OF ADIPIC ACID. (73) Rhodia Opérations te 93306 AUBERVILLIERS, Frankrijk (FR) (74) ir. Kempes te Hilversum (72) CARVIN, Philippe te F-69005 LYON, Frankrijk (FR) FOUCHER, Stéphanie te F-69330 MEYZIEU, Frankrijk (FR) (47) 27.05.2015 (51) C07D 307/52 C07D 265/30 C07D 207/20 C07D 207/06 C07C 215/08 C07C 213/02 C07C 209/16

(11) EP2683686 (54) METHOD FOR PRODUCING (21) EP12707089.4 ALDEHYDES AND KETONES FROM (22) 01.03.2012 PRIMARY AND SECONDARY (31) 11157288 ALCOHOLS. (73) Evonik Degussa GmbH te 45128 (32) 08.03.2011

(74) ir. Kempes te Hilversum

(47) 13.05.2015

(11) EP2443082

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

ESSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

1 januari 2015

(33) Europees Octrooi Bureau (54) METHOD FOR THE PREPARATION OF PRIMARY AMINES BY HOMOGENEOUS CATALYSED AMINATION OF ALCOHOLS. (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Kempes te Hilversum (72) SCHAUB, Thomas te 67433 NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BUSCHHAUS, Boris te 68161 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRINKS, Marion, Kristina te 68165 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHELWIES, Mathias te 69115 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PACIELLO, Rocco te 67098 BAD DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MELDER, Johann-Peter te 67459 BÖHL-IGGELHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MERGER, Martin te 67227 FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Bracco Imaging S.p.A te 20134 MILANO, Italië (IT) (74) ir. Kempes te Hilversum (72) CITTERIO, Attilio te I-20131 MILANO, Italië (IT) BATTISTINI, Elisa te I-1-10010 IVREA, Italië (IT) BELNOME, Davide te I-16010 GENOVA, Italië (IT) BUONSANTI, Federica te I-110010 IVREA, Italië (IT) LATTUADA, Luciano te I-1-10010 IVREA, Italië (IT) LEONARDI, Gabriella te I-20123 MILANO, Italië (IT) UGGERI, Fulvio te I-1-10010 IVREA, Italië (IT) VIGNALE, Evelin te I-1-10010 IVREA, Italië (IT) VISIGALLI, Massimo te I-1-10010 IVREA, Italië (IT) (47) 27.05.2015 (51) C07D 265/30 C07D 211/08 C07C 255/43 A61P 25/28 A61K 31/5377 A61K 31/277 (11) EP2509940 (21) EP10836776.4 (22) 10.12.2010 (31) 285470 P (32) 10.12.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) AMYLOID BINDING AGENTS. (73) The Regents of the University of California te OAKLAND, CA 94607, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) YANG, Jerry te LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, Verenigde Staten van Amerika (US) THEODORAKIS, Emmanuel A. te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92122, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 10.06.2015 (51) C07C 265/14 C07C 263/20 (11) EP2398767 (21) EP09788166.8 (22) 23.02.2009 (54) PROCESS FOR CRYSTALLIZING

Nummer 01/15 AND SEPARATING DIFFERENT DIISOCYANATE ISOMERS. (73) GEA Niro PT B.V. te 5221 EE'SHERTOGENBOSCH (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

220 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) PROCESS FOR PREPARING A BIPHENYL-2-YLCARBAMIC ACID. (73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC te SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) RUEMEKORF, Ray Sircy te NL5241 JZ ROSMALEN SCHOLZ, Reinhard Uwe te 47647 (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag KERKEN, BONDSREPUBLIEK (72) COLSON, Pierre-Jean te SAN DUITSLAND (DE) FRANCISCO CALIFORNIA 94107, (47) 13.05.2015 Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C07D 295/135 C07D 239/30 C07D 239/26 C07D 213/61 C07D 213/52 C07C 311/28 C07C 311/20 A61P 29/00 A61K 31/18

(11) EP2344449 (21) EP09785121.6 (22) 18.09.2009 (31) 98271 P 0817207 (32) 19.09.2008 19.09.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika GROOT BRITTANNIË (54) ARYL-PHENYL-SULFONAMIDOCYCLOALKYL COMPOUNDS AND THEIR USE. (73) Pimco 2664 Limited te LONDON EC3V 3ND, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) GREIG, Iain Robert te ABERDEEN AB25 2ZD, GROOT BRITTANNIË (GB) SHERIDAN, Rose Mary te NORTHCHURCH HP4 3SJ, GROOT BRITTANNIË (GB) FISHER, Raymond te HIGH PEAK SK23 OPG, GROOT BRITTANNIË (GB) TOZER, Matthew, John te HIGH PEAK SK23 OPG, GROOT BRITTANNIË (GB) CLASE, Juha, Andrew te HIGH PEAK SK23 OPG, GROOT BRITTANNIË (GB) SMITH, Andrew te HIGH PEAK SK23 OPG, GROOT BRITTANNIË (GB) TUFFNELL, Andrew, Robert te HIGH PEAK SK23 OPG, GROOT BRITTANNIË (GB) VAN 'T HOF, Robert, Jurgen te LOTHIAN EH4 2XU, GROOT BRITTANNIË (GB)

(47) 03.06.2015

(51) C07D 211/90 (11) EP1858851 (21) EP05817765.0 (22) 26.10.2005 (31) 20040086179 20050031041 (32) 27.10.2004 14.04.2005 (33) Zuid-Korea Zuid-Korea (54) PREPARING METHOD FOR AMORPHOUS LERCANIDIPINE. (73) Recordati Ireland Limited te RINGASKIDDY COUNTY CORK, Ierland (IE) (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) CHOO, So Mi te GYEONGGI-DO 449-933, Zuid-Korea (KR) HA, Hong Joo te GYEONGGI-DO 449-933, Zuid-Korea (KR) AN, Jung Gi te GYEONGGI-DO 449-933, Zuid-Korea (KR) LEE, Won Jung te GYEONGGI-DO 449-933, Zuid-Korea (KR) LEE, S. G., te GUGALI GIHEUNGEUP YONGIN-SI,GYEONGGI-DO 449-722, Zuid-Korea (KR) BYUN, Young-Seok te KYUNGGIDO, 449-931, ZuidKorea (KR) MOON, Young Il, te DONGAN-KU ANYANG-SI,GYEONGGI-DO 431070, Zuid-Korea (KR) (47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(47) 13.05.2015 (51) C07D 211/46 (11) EP2593429 (21) EP11734208.9 (22) 30.06.2011

(73)

(31) 363725 P (32) 13.07.2010

(74)

1 januari 2015 (72) STIEHL, Juergen te 45549 SPROCKHÖVEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEILMANN, Werner te 42327 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LÖGERS, Michael te 42327 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) REHSE, Joachim te 42799 LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GOTTFRIED, Michael te 42103 WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WICHMANN, Saskia te 10709 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 20.05.2015 (51) C07D 231/12 A61P 7/00 A61K 31/415 (11) EP2018372 (21) EP07794969.1 (22) 17.05.2007 (31) 801789 P 921318 P (32) 18.05.2006 02.04.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) CRYSTALLINE FORMS AND PROCESSES FOR THE PREPARATION OF PHENYLPYRAZOLES USEFUL AS MODULATORS OF THE 5-HT2A SEROTONIN RECEPTOR. (73) Arena Pharmaceuticals, Inc. te SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(72) GHARBAOUI, Tawfik te ESCONDIDO, CALIFORNIA 92029, Verenigde Staten van Amerika (US) SENGUPTA, Dipanjan te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92129, 24.06.2015 Verenigde Staten van Amerika (US) C07D 213/81 KRISHNAN, Ashwin M. te SAN EP2558448 DIEGO, CALIFORNIA 92121, EP11712881.9 Verenigde Staten van Amerika 08.04.2011 (US) SHAH, Nainesh te RENSSELAER, 10004022 NY 12144, Verenigde Staten van 15.04.2010 Amerika (US) Europees Octrooi Bureau MACIAS, Mark te SAN DIEGO, CALIFORNIA 92126, Verenigde PROCESS FOR THE PREPARATION Staten van Amerika (US) OF 4-{4-[({[4-CHLORO-3HART, Ryan M. te SAN DIEGO, (TRIFLUOROMETHYL)CALIFORNIA 92115, Verenigde PHENYL]AMINO}CARBONYL)AMIN Staten van Amerika (US) O]-3-FLUOROPHENOXY}-NLALLY, Edward A. te LA JOLLA, METHYLPYRIDINE-2CALIFORNIA 92037, Verenigde CARBOXAMIDE, ITS SALTS AND Staten van Amerika (US) MONOHYDRATE. DUFFIELD, Jonathan J te SAN Bayer HealthCare LLC te DIEGO, CALIFORNIA 92103, WHIPPANY, NJ 07981, Verenigde Verenigde Staten van Amerika Staten van Amerika (US) (US) ir. Kempes te Hilversum

Nummer 01/15 (47) 13.05.2015 (51) C07D 513/04 C07D 498/04 C07D 487/04 C07D 471/04 C07D 417/06 C07D 401/06 C07D 239/54 A01N 43/78 A01N 43/647 A01N 43/56 A01N 43/54 (11) EP2679583 (21) EP13184419.3 (22) 03.08.2010 (31) 231464 P (32) 05.08.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Mesoionic pesticides. (73) E. I. du Pont de Nemours and Company te WILMINGTON, DE 19898, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Holyoke, Jr., Caleb William te NEWARK, DE DELAWARE 19711, Verenigde Staten van Amerika (US) Zhang, Wenming te NEWARK, DE DELAWARE 19702, Verenigde Staten van Amerika (US) Tong, My-Hanh Thi te BEAR, DE DELAWARE 19701, Verenigde Staten van Amerika (US) Pahutski, Jr., Thomas Francis te ELKTON, MD MARYLAND 21921, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 17.06.2015 (51) G01N 33/53 C07D 333/20 C07D 317/58 C07D 307/14 C07C 311/00 A61K 31/34 (11) EP2487169 (21) EP12162534.7 (22) 19.08.2008 (31) 47187 P 957129 P (32) 23.04.2008 21.08.2007

221 Amerika (US) ARELLANO, Melissa te SOLANA BEACH, 92075, Verenigde Staten van Amerika (US) SELCHAU, Victor te SAN DIEGO, CA CALIFORNIA 92129, Verenigde Staten van Amerika (US) CHING, Brett Weylan te SAN DIEGO, CA CALIFORNIA 92129, Verenigde Staten van Amerika (US) KARANEWSKY, Donald S. te ESCONDIDO, CA CALIFORNIA 92029, Verenigde Staten van Amerika (US) BRUST, Paul te SAN DIEGO, CA CALIFORNIA 92123, Verenigde Staten van Amerika (US) LING, Jing te CARLSBAD, CA CALIFORNIA 92011, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHAO, Wen te SAN DIEGO, CA CALIFORNIA 92126, Verenigde Staten van Amerika (US) Priest, Chad te ENCINITAS, CA CALIFORNIA 92024, Verenigde Staten van Amerika (US) PATRON, Andrew te SAN MARCOS, CA CALIFORNIA 92078, Verenigde Staten van Amerika (US) TACHDJIAN, Catherine te SAN DIEGO, CA CALIFORNIA 92122, Verenigde Staten van Amerika (US) XU, Hong te SAN DIEGP, CA CALIFORNIA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) LI, Qing te DRAPER, UT UTAH 84020, Verenigde Staten van Amerika (US) PRONIN, Alexey te SAN DIEGO, CA CALIFORNIA 92126, Verenigde Staten van Amerika (US) SERVANT, Guy te SAN DIEGO, CA 92127, Verenigde Staten van Amerika (US) ZHANG,, Lan te SAN DIEGO, CA CALIFORNIA 92130, Verenigde Staten van Amerika (US) BRADY, Thomas te SAN DIEGO, CA CALIFORNIA 92126, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 20.05.2015 (51) C07D 307/52 C07C 213/02 (11) EP2683707

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(21) EP12707090.2

(54) Compounds that inhibit (block) bitter taste in compositions and use thereof.

(31) 11157348

(22) 01.03.2012 (32) 08.03.2011

(73) Senomyx, Inc. te SAN DIEGO, CA (33) Europees Octrooi Bureau 92121, Verenigde Staten van (54) METHOD FOR PRODUCING Amerika (US) ALKANOL AMINES OBTAINED BY HOMOGENEOUSLY CATALYZED (74) ir. Kempes te Hilversum ALCOHOL AMINATION. (72) LI, Xiaodong te SAN DIEGO, CA (73) BASF SE te 67056 CALIFORNIA 92130, Verenigde LUDWIGSHAFEN, Staten van Amerika (US) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DARMOHUSODO, Vincent te (DE) ENCINITAS, CA CALIFORNIA 92024, Verenigde Staten van (74) ir. Kempes te Hilversum

1 januari 2015 (72) SCHAUB, Thomas te 67433 NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BUSCHHAUS, Boris te 68161 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRINKS, Marion Kristina te 68165 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHELWIES, Mathias te 69115 HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) PACIELLO, Rocco te 67098 BAD DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MELDER, Johann-Peter te 67459 BÖHL-IGGELHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) MERGER, Martin te 67227 FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 13.05.2015 (51) C07D 413/12 C07D 407/12 C07D 405/12 C07D 307/80 A61P 3/10 A61K 31/343 (11) EP2646425 (21) EP11788845.3 (22) 30.11.2011 (31) 10193382 11154999 11175646 (32) 01.12.2010 18.02.2011 27.07.2011 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) Indanyloxydihydrobenzofuranylac etic acids useful for the treatment of metabolic syndrome. (73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH te 55216 INGELHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) HIMMELSBACH, Frank te 55216 INGELHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BAKKER, Remko te 55216 INGELHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ECKHARDT, Matthias te 55216 INGELHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HAMPRECHT, Dieter te 55216 INGELHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) LANGKOPF, Elke te 55216 INGELHEIM AM RHEIN,

Nummer 01/15 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WAGNER, Holger te 55216 INGELHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 10.06.2015

222 (54) Tetrazol-substituted anthranilic acid amides as pesticides. (73) Bayer Intellectual Property GmbH te 40789 MONHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Kempes te Hilversum

(51) C07D 309/10

(72) FISCHER, Rüdiger te 50259 PULHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (21) EP10762899.2 FUNKE, Christian te 42799 (22) 24.09.2010 LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (31) 247144 P GESING, Ernst, Rudolf te 40699 (32) 30.09.2009 ERKRATH, BONDSREPUBLIEK (33) Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) GRONDAL, Christoph te 50937 (54) PROCESSES FOR PREPARING OF KÖLN, BONDSREPUBLIEK GLUCOPYRANOSYL-SUBSTITUTED DUITSLAND (DE) BENZYL-BENZENE DERIVATIVES. HENSE, Achim te 51379 (73) Boehringer Ingelheim LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK International GmbH te 55216 DUITSLAND (DE) INGELHEIM AM RHEIN, BECKER, Angela te 40235 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (DE) DUITSLAND (DE) (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag FRANKEN, Eva-Maria te 51381 (72) WEBER, Dirk te 55216 INGELHEIM LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) MALSAM, Olga te RÖSRATH FIEDLER, Tobias te 55216 51503, BONDSREPUBLIEK INGELHEIM AM RHEIN, DUITSLAND (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VOERSTE, Arnd te 50674 KÖLN, (DE) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND FILSER, Christian te 55216 (DE) INGELHEIM AM RHEIN, GÖRGENS, Ulrich te 40882 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND RATINGEN, BONDSREPUBLIEK (DE) DUITSLAND (DE) HAMM, Rainer te 55216 WROBLOWSKY, Heinz-Juergen te INGELHEIM AM RHEIN, 40764 LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (DE) ORLICH, Simone te 55216 (47) 27.05.2015 INGELHEIM AM RHEIN, (51) C10N 40/25 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C10M 133/54 (DE) C10M 125/00 POST, Matthias te 55216 C07D 403/12 INGELHEIM AM RHEIN, C07D 403/08 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C07D 207/40 (DE) RENNER, Svenja te 55216 (11) EP2665718 INGELHEIM AM RHEIN, (21) EP12736253.1 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 09.01.2012 (DE) WANG, Xiao-Jun te RIDGEFIELD, (31) 201113011520 CONNECTICUT 06877, Verenigde (32) 21.01.2011 Staten van Amerika (US) (33) Verenigde Staten van Amerika WIRTH, Thomas te 55216 (11) EP2486029

INGELHEIM AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 10.06.2015 (51) C07D 405/14 C07D 401/14 A01N 43/713 (11) EP2379526 (21) EP09764749.9 (22) 09.12.2009 (31) 08172205 (32) 18.12.2008 (33) Europees Octrooi Bureau

(54) IMPROVED PROCESS FOR PREPARATION OF HIGH MOLECULAR WEIGHT MOLYBDENUM SUCCINIMIDE COMPLEXES.

1 januari 2015 RAMON CALIFORNIA 94583, Verenigde Staten van Amerika (US) ROGERS, Paula te SAN RAMON CALIFORNIA 94583, Verenigde Staten van Amerika (US) HOSSEINI, Mitra te SAN RAMON CALIFORNIA 94583, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 03.06.2015 (51) C07D 405/04 C07D 319/08 C07D 317/72 C07D 235/08 A61P 37/02 A61P 35/00 A61K 31/495 A61K 31/357 (11) EP2389375 (21) EP10733747.9 (22) 07.01.2010 (31) 156496 252156 147002 252652

P P P P

(32) 28.02.2009 15.10.2009 23.01.2009 17.10.2009 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten

van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) HYDROXAMIC ACID DERIVATIVES. (73) Euro-Celtique S.A. te 1653 LUXEMBOURG, Luxemburg (LU) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) CHEN, Yu te SAN JOSE CA 95130, Verenigde Staten van Amerika (US) CHEN, Yi te SAN JOSE CA 95130, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 20.05.2015 (51) C07D 417/14 C07D 409/14 A61P 9/00 A61P 37/00 A61P 29/00 A61K 31/4427 A61K 31/427 A61K 31/4196 (11) EP2588475 (21) EP11734220.4 (22) 30.06.2011 (31) 361080 P

(32) 02.07.2010 (73) Chevron Oronite Company LLC te (33) Verenigde Staten van Amerika SAN RAMON, CA 94583, (54) APOPTOSIS SIGNAL-REGULATING Verenigde Staten van Amerika KINASE INHIBITORS. (US) (73) Gilead Sciences, Inc. te FOSTER (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag CITY, CA 94404, Verenigde Staten (72) NELSON, Kenneth D. te SAN van Amerika (US) RAMON CALIFORNIA 94583, (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag Verenigde Staten van Amerika (72) CORKEY, Britton te REDWOOD (US) HARRISON, James J. te SAN CITY, CA 94062, Verenigde Staten

Nummer 01/15 van Amerika (US) NOTTE, Gregory te SAN MATEO, CA 94403, Verenigde Staten van Amerika (US) ZABLOCKI, Jeff te LOS ALTOS, CA 94022, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 20.05.2015

223

1 januari 2015

(54) SPIRO-OXINDOLE COMPOUNDS (31) 201110119350 AND THEIR USE AS THERAPEUTIC 201010511959 AGENTS. (32) 10.05.2011 (73) Xenon Pharmaceuticals Inc. te 13.10.2010 BURNABY, BC V5G 4W8, Canada (33) China (CA) China (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(72) CHAFEEV, Mikhail te BURNABY (51) C07D 413/14 BRITISH COLUMBIA V5H 4V9, C07D 401/12 Canada (CA) C07D 271/07 CHOWDHURY, Sultan te SURREY A61P 7/02 BRITISH COLUMBIA V3S 7S3, A61K 31/4184 Canada (CA) FRASER, Lauren te SURREY (11) EP1761510 BRITISH COLUMBIA V4N 0Z2, (21) EP05769631.2 Canada (CA) (22) 18.06.2005 FU, Jianmin te COQUITLAM BRITISH COLUMBIA V3E 3B6, (31) 04014917 Canada (CA) (32) 25.06.2004 LANGILLE, Jonathan te QUAKER (33) Europees Octrooi Bureau HILL CONNECTICUT 06375-1205, Verenigde Staten van Amerika (54) METHOD FOR PRODUCING 4(US) (BENZIMIDAZOLYLMETHYLAMINO) LIU, Shifeng te COQUITLAM -BENZAMIDINES. BRITISH COLUMBIA V3E 3E1, (73) Boehringer Ingelheim Canada (CA) International GmbH te 55216 SUN, Jianyu te CALIFORNIA INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK 94403, Verenigde Staten van DUITSLAND (DE) Amerika (US) Boehringer Ingelheim Pharma SUN, Shaoyi te COQUITLAM GmbH & Co. KG te 55216 BRITISH COLUMBIA V3K 1G3, INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK Canada (CA) DUITSLAND (DE) SVIRIDOV, Serguei te BURNABY (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag BRITISH COLUMBIA V5H 4N8, (72) ZERBAN, Georg te 55218 Canada (CA) INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK WOOD, Mark te PORT MOODY DUITSLAND (DE) BRITISH COLUMBIA V3H 5K4, HAUSHERR, Arndt te 55122 Canada (CA) MAINZ, BONDSREPUBLIEK ZENOVA, Alla te VANCOUVER DUITSLAND (DE) BRITISH COLUMBIA V6J 2B1, SCHLARB, Kerstin te 55606 Canada (CA) BAERWEILER, BONDSREPUBLIEK JIA, Qi te BURNABY BRITISH DUITSLAND (DE) COLUMBIA V5J 5M6, Canada (CA) SCHMITT, Heinz-Peter te 55218 CADIEUX, Jean-Jacques te INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK BURNABY BRITISH COLUMBIA V5B DUITSLAND (DE) 1P6, Canada (CA) WEYELL, Björn te 55459 GAUTHIER, Simon, J. te ASPISHEIM, BONDSREPUBLIEK VANCOUVER BRITISH COLUMBIA DUITSLAND (DE) V6K 1E9, Canada (CA) KOCH, Gunter te 5270 DOUGLAS, Amy Frances te SCHWABENHEIM, SASKATOON, SK CA, S7K 2N5, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Canada (CA) (DE) HSIEH, Tom te TORONTO HAMM, Rainer te 55218 ONTARIO CA, M4N 1S3, Canada INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK (CA) DUITSLAND (DE) CHAKKA, Nagasree te WALTHAM MASSACHUSETTS 02452, (47) 13.05.2015 Verenigde Staten van Amerika (51) C07D 513/20 (US) C07D 498/20 CIKOJEVIC, Zoran te PORT C07D 495/20 COQUITLAM BRITISH COLUMBIA C07D 491/20 V3B 7J8, Canada (CA) C07D 491/10 (47) 03.06.2015 A61P 25/00 A61K 31/407 (51) C12P 19/60 C07H 17/07 (11) EP2350090 A61P 9/00 (21) EP09740589.8 A61P 35/00 (22) 13.10.2009 A61K 31/7048 (31) 106464 P (11) EP2615100

(54) FRUCTOSYLATED PUERARIN, AND PREPARATION METHOD THEREFOR AND USE THEREOF. (73) Nanjing University of Technology te JIANGSU 210009, China (CN) (72) HE, Bingfang te NANJING JIANGSU 210009, China (CN) WU, Xueming te NANJING JIANGSU 210009, China (CN) CHU, Jianlin te NANJING JIANGSU 210009, China (CN) WU, Bin te NANJING JIANGSU 210009, China (CN) ZHANG, Sen te NANJING JIANGSU 210009, China (CN) OUYANG, Pingkai te NANJING JIANGSU 210009, China (CN) (47) 15.07.2015 (51) C12Q 1/68 C07H 21/00 (11) EP1829886 (21) EP07012188.4 (22) 27.08.2003 (31) 02019097 02028114 (32) 29.08.2002 18.12.2002 (33) Europees Octrooi Bureau Europees Octrooi Bureau (54) Improved method for bisulfite treatment. (73) Epigenomics AG te 10829 BERLIN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Klavers te Almere (72) Markert-Hahn, Christine, Dr. te 82377 PENZBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Block, Dirk, Dr. te 83673 BICHL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 29.07.2015 (51) C07K 14/00 C07H 21/04 (11) EP2594576 (21) EP12197840.7 (22) 30.07.2007 (31) 833856 P 833861 P 890352 P (32) 28.07.2006 28.07.2006 16.02.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

(32) 17.10.2008

(21) EP11831919.3

(54) Improved HIV vaccines.

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 23.09.2011

(73) The Trustees of The University of Pennsylvania te PHILADELPHIA,

Nummer 01/15

224

PENNSYLVANIA 19104-6283, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 12.08.2015

(51) C07J 7/00 C07J 41/00 (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag C07J 1/00 A61P 25/28 (72) Weiner, David. B te MERION A61P 25/10 PENNSYLVANIA 19066, Verenigde A61P 25/00 Staten van Amerika (US) A61K 31/57 Yan, Jian te HAVERTOWN, A61K 31/5685 PENNSYLVANIA 19083, Verenigde A61K 31/568 Staten van Amerika (US) Laddy, Dominick,J. te (11) EP2097437 GERMANTOWN, MARYLAND (21) EP07835459.4 20874, Verenigde Staten van (22) 20.11.2007 Amerika (US) (31) 860658 P (47) 01.07.2015 (32) 21.11.2006 (51) C07J 9/00 C07J 13/00 C07J 1/00 A61Q 19/06 A61P 3/04 A61K 8/63 A61K 31/575

(11) EP2407475

(72) BÄCKSTRÖM, Torbjörn te 907 38 UMEÅ, Zweden (SE) RAGAGNIN, Gianna te 903 25 UMEÅ, Zweden (SE)

(32) 19.06.2007 20.08.2007 21.02.2008 25.04.2008 16.05.2008

(47) 27.05.2015

Amerika

7/08 7/06 14/715 47/48

(11) EP2443137 (22) 15.06.2010

(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

(54) synthetic bile acid preparation.

(51) C07K C07K C07K A61K

(21) EP10735337.7

(31) 945035 P 956875 P 35339 0807615 153446

Amerika Amerika Amerika

(47) 13.05.2015

(54) THE USE OF PREGNANE AND ANDROSTANE STEROIDS FOR THE MANUFACTURE OF A PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR THE TREATMENT OF CNS DISORDERS.

(22) 18.06.2008

(33) Verenigde Staten van Verenigde Staten van Verenigde Staten van GROOT BRITTANNIË Verenigde Staten van

(GB) BEEVERS, Rebekah, Elisabeth te CAMBRIDGE CB4 0GH, GROOT BRITTANNIË (GB) MAYOR, Meriel, Ruth te CAMBRIDGE CB4 0GH, GROOT BRITTANNIË (GB) STEWART, Mark, Richard te CAMBRIDGE CB4 0GH, GROOT BRITTANNIË (GB)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(73) Umecrine Cognition AB te 17165, SOLNA, Zweden (SE)

(21) EP11181831.6

1 januari 2015

(51) C07K 5/08 C07K 5/06 A61P 37/08 A61K 38/06 A01N 43/00 (11) EP2526116 (21) EP11701854.9 (22) 21.01.2011 (31) 201001070

(73) Kythera Biopharmaceuticals, Inc. (32) 22.01.2010 te WESTLAKE VILLAGE, CA (33) GROOT BRITTANNIË 91362, Verenigde Staten van (54) PYRUVAMIDE COMPOUNDS AS Amerika (US) INHIBITORS OF DUST MITE (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag GROUP 1 PEPTIDASE ALLERGEN. (72) Moriarty, Robert M. te MICHIANA (73) St. George's Hospital Medical SHORES, IN INDIANA 46360School te LONDON SW17 0RE, 1126, Verenigde Staten van GROOT BRITTANNIË (GB) Amerika (US) The University Of Manchester te David, Nathaniel E. te LOS MANCHESTER M13 9PL, GROOT ANGELES, CA CALIFORNIA 90046, BRITTANNIË (GB) Verenigde Staten van Amerika (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (US) Mahmood, Nadir Ahmeduddin te (72) ROBINSON, Clive te LONDON SW17 0RE, GROOT BRITTANNIË CALABASAS, CA CALIFORNIA 91302, Verenigde Staten van (GB) ZHANG, Jihui te LONDON SW17 Amerika (US) Prasad, Achampeta Rathan te 0RE, GROOT BRITTANNIË (GB) GARROD, David, Ronald te 500 007 HYDERABAD, India (IN) Swaringen, Roy A., Jr. te MANCHESTER M13 9PT, GROOT BRITTANNIË (GB) DURHAM, NC NORTH CAROLINA 27712, Verenigde Staten van PERRIOR, Trevor, Robert te CAMBRIDGE CB4 0GH, GROOT Amerika (US) Reid, John Gregory te GROTON, BRITTANNIË (GB) NEWTON, Gary, Karl te MA 01450, Verenigde Staten van Amerika (US) CAMBRIDGE CB4 0GH, GROOT BRITTANNIË (GB) Sahoo, Akhila Kumar te 751006 ORISSA, India (IN) JENKINS, Kerry te CAMBRIDGE CB4 0GH, GROOT BRITTANNIË

(31) 213493 P (32) 15.06.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) NOVEL CHEMOKINE BINDING POLYPEPTIDES CAPABLE OF INHIBITING THE COURSE OF AUTOIMMUNITY, INFLAMMATION AND CANCER. (73) Biokine Therapeutics Ltd. te 70400 NES ZIONA, Israël (IL) (74) drs. ir. Smit te Frankfurt am Main (72) ABRAHAM, Michal te 90805 MEVASSERET ZION, Israël (IL) EIZENBERG, Orly te 76308 RECHOVOT, Israël (IL) PELED, Amnon te 67776 TELAVIV, Israël (IL) (47) 20.05.2015 (51) C07K 16/12 C07K 14/29 (11) EP2245049 (21) EP09710040.8 (22) 09.01.2009 (31) 20379 P (32) 10.01.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) VACCINES AND DIAGNOSTICS FOR THE EHRLICHIOSES. (73) Research Development Foundation te CARSON CITY, NV 89703, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) MCBRIDE, Jere, W. te LEAGUE CITY, TX 77573, Verenigde Staten van Amerika (US) LUO, Tian te GALVESTON, TX 77555-0609, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 20.05.2015 (51) C12N 9/64 C12N 15/62 C07K 14/575 C07K 14/33 A61K 47/48 A61K 38/48 A61K 31/711

Nummer 01/15

225

(11) EP2292249

C07K 17/00 C07K 16/32 A61K 39/395

(21) EP10184114.6 (22) 01.12.2005 (31) 0426394 0504966 0504964 (32) 01.12.2004 10.03.2005 10.03.2005 (33) GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË GROOT BRITTANNIË (54) (73)

(74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22) (31)

(32)

(33)

(74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(21) EP97908923.2

(33) Verenigde Staten van Amerika

(72) NAKAJIMA, Toru te KANAGAWA 2280816, Japan (JP) NAKAUMA, Makoto te TOYONAKASHI OSAKA 561-8588, Japan (JP) FUNAMI, Takahiro te TOYONAKASHI OSAKA 561-8588, Japan (JP)

(54) Erb3-antilichamen.

(47) 05.08.2015

(22) 07.03.1997 (31) 624036 (32) 27.03.1996

(47) 13.05.2015

(54) NOVEL ANTIBODIES INHIBITING (51) C08L 5/14 C-MET DIMERIZATION, AND USES C08L 3/02 THEREOF. C08B 30/12 A23L 1/0522 (73) Pierre Fabre Médicament te 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, (11) EP2251358 Frankrijk (FR) (21) EP09717427.0 (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(73) San-Ei Gen F.F.I., INC. te TOYONAKA-SHI, OSAKA 5618588, Japan (JP)

(11) EP0896586

(73) Genentech, Inc. te South San Francisco, California, ,Verenigde Non-cytotoxic protein conjugates. Staten van Amerika (US) The Secretary of State for Health (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag te LONDON SW1A 2NS, GROOT (72) AKITA, Robert te HAYWARD, CA BRITTANNIË (GB) 94541, Verenigde Staten van ALLERGAN, INC. te IRVINE, CA Amerika (US) 92612, Verenigde Staten van SLIWKOWSKI, Mark te SAN Amerika (US) CARLOS, CA 94070, Verenigde ir. Geurts c.s. te Den Haag Staten van Amerika (US) Foster, Keith te ABINGDON, (47) 11.10.2006 OXFORDSHIRE OX14 3YS, GROOT BRITTANNIË (GB) (51) C08L 3/02 Chaddock, John te ABBINGDON, C08B 30/12 OXFORDSHIRE OX14 3YS, GROOT (11) EP2380915 BRITTANNIË (GB) (21) EP10185242.4 Penn, Charles te 1211 GENEVA 27, Zwitserland (CH) (22) 11.12.2001 Aoki, Roger, K. te IRVINE, CA (31) 10062848 92612, Verenigde Staten van (32) 11.12.2000 Amerika (US) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Francis, Joseph te IRVINE, CA 92612, Verenigde Staten van (54) Tegen vervorming door water Amerika (US) bestendig, thermoplastisch Steward, Lance te IRVINE, CA zetmeelmateriaal en werkwijze 92612, Verenigde Staten van voor de bereiding ervan. Amerika (US) (73) United Industrial e Empresarial 03.06.2015 da Figueira da Foz te Figueira da Foz, Portugal (PT) C07K 16/28 A61P 35/00 (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag EP2188312 (72) Berger, Werner te 01217, DRESDEN, BONDSREPUBLIEK EP08786050.8 DUITSLAND (DE) 10.07.2008 Jeromin, Lutz te 40723, HILDEN, 07301231 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 929789 P (DE) 20639 P Mondschein, Anke te 01445, RADEBEUL, BONDSREPUBLIEK 12.07.2007 DUITSLAND (DE) 12.07.2007 Opitz, Guntram te 01309 11.01.2008 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK Europees Octrooi Bureau DUITSLAND (DE) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika

1 januari 2015

(22) (72) GOETSCH, Liliane te 74130 AYZE, (31) Frankrijk (FR) (32) (47) 27.05.2015 (33) (51) G01N 33/577 (54) C12N 5/20 C12N 5/10 C12N 15/64 C12N 15/13

06.03.2009

(51) C08F 2/38 C08F 2/20 (11) EP2736929 (21) EP12737837.0 (22) 24.07.2012 (31) 11382254 201161521507 P (32) 25.07.2011 09.08.2011 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika (54) PROCESS FOR THE PREPARATION OF RANDOM COPOLYMERS OF VINYL HALIDE AND ACRYLATE MONOMERS. (73) Ercros, S.A. te 08014 BARCELONA, Spanje (ES) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) OBESO CÁCERES, Rafael te E22400 MONZÓN, Spanje (ES) PASCUAL FERNÁNDEZ, Belén te E-22400 MONZÓN, Spanje (ES) ASUA GONZÁLEZ, José María te E20018 SAN SEBASTIÁN, Spanje (ES) (47) 20.05.2015 (51) C08F C08F C08F C08F C08F

8/00 4/60 297/06 210/16 10/00

(11) EP2267042 (21) EP10177044.4 (22) 26.01.2001 (31) 2000021813 2000305915 2000376032 (32) 26.01.2000 05.10.2000 11.12.2000 (33) Japan Japan Japan (54) Olefin diblock copolymer of very low polydispersity and process for preparing the same.

2008058688

(73) Mitsui Chemicals, Inc. te TOKYO 105-7117, Japan (JP)

07.03.2008

(74) ir. Geurts c.s. te Den Haag

Japan

(72) Mitani, Makoto te CHIBA 2990265, Japan (JP) Yoshida, Yasunori te CHIBA 2990265, Japan (JP) Mohri, Junichi te CHIBA 299-0265, Japan (JP)

METHOD FOR MODIFYING STARCH AND METHOD FOR PRODUCING STARCH BLENDED PREPARATION.

Nummer 01/15

226

Tsuru, Kazutaka te CHIBA 299728, Zuid-Korea (KR) 0265, Japan (JP) OK, Myung Ahn te YUSUNG-GU, Ishii, Seiichi te CHIBA 299-0265, DAEJEON, 305-500, Zuid-Korea Japan (JP) (KR) Kojoh, Shinichi te CHIBA 299HAHN, Jong Sok te DAEJEON, 3050265, Japan (JP) 761, Zuid-Korea (KR) Matsugi, Tomoaki te CHIBA 299LEE, Mal Ou te DAEJEON, 3050265, Japan (JP) 712, Zuid-Korea (KR) Saito, Junji te CHIBA 299-0265, KANG, Sang Ook te SUJI-GU, Japan (JP) YONGIN-SI, GYEONGGI-DO 448Matsukawa, Naoto te CHIBA 299130, Zuid-Korea (KR) 0265, Japan (JP) KO, Sung Bo te DAEJEON, 305Matsui, Shigekazu te CHIBA 299762, Zuid-Korea (KR) 0265, Japan (JP) KIM, Tae Jin te SEOUL, 150-044, Nakano, Takashi te CHIBA 299Zuid-Korea (KR) 0265, Japan (JP) KIM, Sung Kwan te Tanaka, Hidetsugu te CHIBA 299GYEONGSANGNAM-DO, 666-805, 0265, Japan (JP) Zuid-Korea (KR) Kashiwa, Norio te CHIBA 299(47) 13.05.2015 0265, Japan (JP) (51) C08L 9/06 Fujita, Terunori te CHIBA 299C08L 25/10 0265, Japan (JP) C08F 236/10 (47) 10.06.2015 C08F 212/08 (51) C08F 292/00 (11) EP2537872 C08F 285/00 (21) EP11170968.9 C08F 14/06 (11) EP2473537 (21) EP09756069.2

(22) (54)

(22) 16.09.2009 (31) 38896009 (32) 03.09.2009 (33) Polen (54) METHOD FOR THE SUSPENSION POLYMERIZATION OF VINYL CHLORIDE IN THE PRESENCE OF A NANOFILLER.

(73) (74) (72)

(73) Instytut Chemii Przemyslowej im. Prof. Ignacego Moscickiego te 01793 WARSZAWA, Polen (PL) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) OBLOJ-MUZAJ, Maria te PL-02-777 WARSZAWA, Polen (PL) (47) ABRAMOWICZ, Agnieszka te PL(51) 03-291 WARSZAWA, Polen (PL) RUCINSKI, Jakub te PL-03-352 WARSZAWA, Polen (PL) (47) 27.05.2015 (51) C08F 4/6592 C08F 210/02 C07F 17/00

(11)

1 januari 2015 SAINT-MAURICE, Frankrijk (FR) (47) 10.06.2015 (51) D21H 21/10 D21H 19/62 D21H 19/60 C09D 17/00 C08L 71/02 C08L 63/00 C08G 59/24 C08G 59/18 C08G 59/06 (11) EP2616497 (21) EP11760423.1 (22) 30.08.2011 (31) VA20100066 (32) 15.09.2010 (33) Italië (54) PAPER COATING COMPOSITIONS. (73) Lamberti SpA te 21041 ALBIZZATE, Italië (IT) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

(72) FEDERICI, Franco te 21052 BUSTO ARSIZIO (VA), Italië (IT) 22.06.2011 BOSSI, Thierry te I-21030 AZZIO (VA), Italië (IT) High styrene high vinyl styreneFUMAGALLI, Stefano te I-21040 butadiene rubber with narrow CARNAGO (VA), Italië (IT) molecular weight distribution and VAGO, Riccardo te I-21051 methods for preparation thereof. ARCISATE (VA), Italië (IT) Trinseo Europe GmbH te 8810 FLORIDI, Giovanni te I-28100 HORGEN, Zwitserland (CH) NOVARA, Italië (IT) ir. Geurts c.s. te Den Haag LI BASSI, Giuseppe te I-21026 GAVIRATE (VA), Italië (IT) Hamann, Evemarie te 06128 HALLE, BONDSREPUBLIEK (47) 13.05.2015 DUITSLAND (DE) (51) C08G 63/66 Valenti, Silvia te 06122 HALLE, C08G 63/183 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND C08G 18/42 (DE) Holtz, Gabriele te 06184 (11) EP2417181 KABELSKETAL, OT DIESKAU, (21) EP10711844.0 Zwitserland (CH) (22) 27.03.2010 12.08.2015 (31) 09005229 C08F 283/06 (32) 09.04.2009 A61L 27/52 (33) Europees Octrooi Bureau A61L 26/00 A61L 24/00 (54) Polyester polyols from A61L 15/32 terephthalic acid and oligoalkylenoxides. EP2358774

(11) EP1910427

(22) 19.11.2009

(21) EP05856549.0

(31) 0806514

(73) Bayer Intellectual Property GmbH te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 20.11.2008

(74) ir. Kempes te Hilversum

(22) 14.10.2005

(21) EP09795470.5

(33) Frankrijk

(72) NEFZGER, Hartmut te 50259 PULHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BAUER, Erika te 41363 JÜCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KÜNZEL, Uwe te 51377 LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHLOSSMACHER, Jürgen te (73) SK Innovation Co., Ltd. te (72) LARRETA-GARDE, Véronique te F50126 BERGHEIM, JONGRO-GU SEOUL 110-110, 95290 L'ISLE-ADAM, Frankrijk BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Zuid-Korea (KR) (FR) (DE) (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven FICHET, Odile te F-78300 POISSY, BRASSAT, Lutz te 51375 Frankrijk (FR) (72) WOO, Tae Woo te DAEJEON, 305LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK AKPALO, Amivi, Edéfia te F-94410 (31) 20050059354

(54) MATERIALS IN THE FORM OF INTERPENETRATING POLYMER (33) Zuid-Korea NETWORKS COMBINING A FIBRIN (54) ARYLPHENOXY CATALYST SYSTEM GEL AND A GLYCOL FOR PRODUCING ETHYLENE POLYETHYLENE NETWORK. HOMOPOLYMER OR COPOLYMERS (73) Université de Cergy-Pontoise te OF ETHYLENE AND ALPHA95011 CERGY-PONTOISE CEDEX, OLEFINS. Frankrijk (FR) (32) 01.07.2005

Nummer 01/15 DUITSLAND (DE) (47) 20.05.2015 (51) C08L 69/00 C08G 64/24 (11) EP2558515 (21) EP11715190.2 (22) 08.04.2011 (31) 102010014726 (32) 13.04.2010 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) POLYCARBONATE COMPOSITION HAVING IMPROVED OPTICAL AND THERMAL PROPERTIES. (73) Bayer Intellectual Property GmbH te 40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Kempes te Hilversum

227 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) YANG, Xin te 64625 BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KUJAT, Christof te 67434 NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) WEBER, Martin te 67487 MAIKAMMER, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SZARVAS, Laszlo te 67071 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KLEIN, Daniel te 68163 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) POETSCHKE, Petra te 01309 DRESDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KRAUSE, Beate te 01662 MEISSEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) KÖHLER, Karl-Heinz te 52078 AACHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) BRUYNSEELS, Franky te B-9170 ST. GILLIS-WAAS, België (BE)

(47) 20.05.2015

(47) 27.05.2015

(11) EP2627700

(51) C08J 3/12 C08G 63/183 B29B 9/16 B29B 9/10 B01J 3/00

(21) EP11770088.0

(11) EP2712881 (21) EP12186020.9 (22) 26.09.2012 (54) Werkwijze en inrichting voor directe kristallisatie van polymeren onder inert gas. (73) Bühler Thermal Processes AG te 9245 OBERBÜREN, Zwitserland (CH) (74) (72)

(47) (51)

(51) C08K 3/04

1 januari 2015 (74) ir. Kempes te Hilversum (72) HILF, Stefan te 63517 RODENBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KLEIN, Alexander te 55435 GAUALGESHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) HEEB, Heike te 63526 ERLENSEE, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) KIZEWSKI, Ingrid te 63457 HANAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) GRIMM, Sebastian te 63829 KROMBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) FLITTNER, Michael te 63776 MÖMBRIS, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 27.05.2015 (51) C08K 5/16 C08K 5/14 C08K 5/05 C08K 5/00 C08K 3/00 C08G 63/91 C08G 63/698 C08F 299/04

(22) 10.10.2011

(11) EP2688947

(31) 392281 P

(21) EP12709332.6

(32) 12.10.2010

(22) 21.03.2012

(33) Verenigde Staten van Amerika

(31) 11159558 201161467510 P

(54) POLYMER COMPOSITIONS COMPRISING POLY(ARYLETHER KETONE)S AND GRAPHENE MATERIALS. (73) SOLVAY SA te 1120 BRUXELLES, België (BE) (74) ir. Kempes te Hilversum

(32) 24.03.2011 25.03.2011 (33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika (54) ACCELERATOR FOR CURING RESINS.

(72) KWAN, Kermit, S. te CUMMING, GEORGIA 30041, Verenigde ir. Ketelaars c.s. te Den Haag Staten van Amerika (US) Christel, Andreas te 9524 EL-HIBRI, Mohammad, Jamal te ZUZWIL, Zwitserland (CH) ATLANTA GEORGIA 30328, Culbert, Brent Allan te 9500 WIL, Verenigde Staten van Amerika Zwitserland (CH) (US) Eusebio, Fernando te 8592 MILTNER, Hans, Edouard te BUTTWIL, Zwitserland (CH) 1640 RHODE-ST-GENÈSE, België (BE) 20.05.2015 (47) 13.05.2015 C08K 7/24

(73) Akzo Nobel Chemicals International B.V. te 3811 MH AMERSFOORT

C08K 5/00 C08K 3/04

(51) C08L 67/08 C08L 67/06 C08K 5/49 C08K 5/16 C08K 5/14 C08K 5/05 C08K 5/00 C08K 3/00 C08K 13/02 C08G 63/91 C08G 63/698 C08F 299/04

(22) 19.12.2011

(51) E01F 9/04 C09D 4/06 C08L 33/08 C08K 7/20 C08K 5/00 C08K 3/18

(31) 10196319

(11) EP2739677

(32) 21.12.2010

(21) EP12734867.0

(33) Europees Octrooi Bureau

(22) 02.07.2012

(54) THERMOPLASTIC MOLDING COMPOSITION.

(31) 102011109139

(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(11) EP2655496 (21) EP11802067.6

(74) ir. Kempes te Hilversum (72) GIBON, Cécile te 68159

(32) 02.08.2011 (54) LOW ODOR (METH)ACRYLATE REACTIVE RESIN. (73) Evonik Röhm GmbH te 64293 DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) REIJNDERS, Johannes, Martinus, Gerardus, Maria te NL-8162 ED EPE KOERS, Frederik, Willem, Karel te NL-7214 BZ EPSE TALMA, Auke, Gerardus te NL7437 PM BATHMEN (47) 06.05.2015

(11) EP2688949 (21) EP12709333.4 (22) 21.03.2012 (31) 11159562 201161467516 P (32) 24.03.2011

Nummer 01/15 25.03.2011

228 (31) 102011014048

1 januari 2015 Verenigde Staten van Amerika (US)

(33) Europees Octrooi Bureau Verenigde Staten van Amerika

(32) 16.03.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(54) ACCELERATOR FOR CURING RESINS.

(54) BRANCHED POLYALKYLENE GLYCOL ETHERS AS DE-AIRING WETTING AND DISPERSING AGENTS FOR AQUEOUS DISPERSION COLORS.

(72) CAMPBELL, Curtis, Bay te HERCULES CALIFORNIA 94547, Verenigde Staten van Amerika (US) SUEN, Yat, Fan te CALIFORNIA 94583-0806, Verenigde Staten van Amerika (US)

(73) Akzo Nobel Chemicals International B.V. te 3811 MH AMERSFOORT (72) KOERS, Frederik Willem Karel te NL-7214 BZ EPSE (47) 06.05.2015 (51) C08L 53/02 C08L 23/00 A61L 29/00 (11) EP2186859 (21) EP08829895.5 (22) 04.09.2008 (31) 2007232687 2008189274 (32) 07.09.2007 23.07.2008 (33) Japan Japan

(73) Clariant Finance (BVI) Limited te ROAD TOWN, TORTOLA, Britse Maagdeneilanden (VG) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) AHRENS, Hendrik te 65830 KRIFTEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) SCHAEFER,Carsten te 84453 MÜHLDORF, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 13.05.2015 (51) C09D 11/40 C09D 11/322 C09D 11/101 C08F 2/50 (11) EP1911814

(54) TUBE AND MEDICAL DEVICE COMPRISING THE SAME.

(21) EP06122098.4

(73) Kuraray Co., Ltd. te OKAYAMA 710-8622, Japan (JP)

(54) Methods for preparing curable pigment inkjet ink sets.

(47) (51) (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54)

(73)

(74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22)

(51) C09K 21/12 C08K 5/53 C08J 9/00 (11) EP2513251 (21) EP10790979.8 (22) 15.12.2010 (31) 09179445 (32) 16.12.2009 (33) Europees Octrooi Bureau (54) FLAME RETARDANT. (73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Kempes te Hilversum

(72) FLECKENSTEIN, Christoph te 63579 FREIGERICHT, (73) Agfa Graphics N.V. te 2640 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND KUWAHARA, Shigenao te KAMISUMORTSEL, België (BE) (DE) SHI IBARAKI 314-0197, Japan (JP) (72) Claes, Roland te 2640, MORTSEL, DENECKE, Hartmut te 67071 OONUMA, Hidetaka te KAMISUBelgië (BE) LUDWIGSHAFEN, SHI IBARAKI 314-0197, Japan (JP) Deroover, Geert te 2640, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 01.07.2015 MORTSEL, België (BE) (DE) BELLIN, Ingo te 68159 (47) 29.07.2015 C09D 5/00 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK EP2718378 (51) C09J 189/00 DUITSLAND (DE) KRIHA, Olaf te 67433 NEUSTADT, EP12728141.8 (11) EP2738232 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 29.05.2012 (21) EP12008026.2 (DE) 201113153861 (22) 29.11.2012 SPIES, Patrick te 67059 06.06.2011 LUDWIGSHAFEN, (54) Adhesive Composition. BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Verenigde Staten van Amerika (73) Omura Consulting GmbH te 8049 (DE) ZÜRICH, Zwitserland (CH) COATING COMPOSITIONS THAT FUCHS, Sabine te 68167 TRANSMIT INFRARED RADIATION (74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK AND EXHIBIT COLOR STABILITY (72) Omura, Sachikazu te CH-8049 DUITSLAND (DE) AND RELATED COATING ZÜRICH, Zwitserland (CH) MASSONNE, Klemens te 67098 SYSTEMS. BAD DÜRKHEIM, (47) 27.05.2015 PPG Industries Ohio, Inc. te BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) C09K 8/588 CLEVELAND, OH 44111, (DE) C09K 8/584 Verenigde Staten van Amerika HAHN, Klaus te 67281 (US) KIRCHHEIM, BONDSREPUBLIEK (11) EP2467443 DUITSLAND (DE) ir. Geurts c.s. te Den Haag (21) EP10810647.7 DEGLMANN, Peter te 68163 HELLRING, Stuart D. te (22) 20.08.2010 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK PITTSBURGH, PENNSYLVANIA DUITSLAND (DE) (31) 274104 P 15243, Verenigde Staten van HOFMANN, Maximilian te 68167 859367 Amerika (US) MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK (32) 20.08.2009 McQUOWN, Stephen G. te DUITSLAND (DE) 19.08.2010 CHESWICK, PENNSYLVANIA KINDLER, Alois te 67269 15024, Verenigde Staten van (33) Verenigde Staten van Amerika GRÜNSTADT, BONDSREPUBLIEK Amerika (US) Verenigde Staten van Amerika DUITSLAND (DE) 08.07.2015 (54) IMPROVED ENHANCED OIL (47) 13.05.2015 RECOVERY SURFACTANT C09D 5/02 COMPOSITION AND METHOD OF (51) C10L 5/44 C08L 71/02 C10L 3/08 MAKING THE SAME. EP2686390 C10J 3/78 (73) Chevron Oronite Company LLC te C10J 3/00 EP12708247.7 SAN RAMON, CA 94583, C05G 1/00 08.03.2012

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72)

(22) 11.10.2006

(47) 27.05.2015

Nummer 01/15

229

C05F 3/00 C02F 11/08 C02F 11/04 B09B 3/00

(73) Plasticell Limited te STEVENAGE SG1 2FX, GROOT BRITTANNIË (GB)

(11) EP1931753 (21) EP06754429.6

(72) Choo, Yen te LONDON SW6 3PP, GROOT BRITTANNIË (GB)

(22) 19.06.2006

(47) 20.05.2015

(31) 05021601

(51) C12N 5/0775 A61K 48/00 A61K 35/12

(32) 04.10.2005 (33) Europees Octrooi Bureau (54) PROCESS FOR GENERATING METHANE AND/OR METHANE HYDRATE FROM BIOMASS. (73) Paul Scherrer Institut te 5232 VILLIGEN PSI, Zwitserland (CH) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(74) ir. Kempes te Hilversum

(11) EP1776126 (21) EP04777546.5 (22) 01.07.2004 (54) METHODS OF USING REGENERATIVE CELLS IN THE TREATMENT OF STROKE AND RELATED DISEASES AND DISORDERS.

(72) VOGEL, Frédéric te CH-5018 ERLINSBACH, Zwitserland (CH) (73) Cytori Therapeutics, Inc. te SAN WALDNER, Maurice te CH-5400 DIEGO, CA 92101, Verenigde BADEN, Zwitserland (CH) Staten van Amerika (US) TRUONG, Thanh-Binh te CH-5033 BUCHS, Zwitserland (CH) (74) ir. Kempes te Hilversum DE BONI, Erich te CH-5400 (72) HEDRICK, Marc H. te ENCINITAS, BADEN, Zwitserland (CH) CA 92024, Verenigde Staten van STUCKI, Samuel te CH-5415 Amerika (US) NUSSBAUMEN, Zwitserland (CH) FRASER, John K. te SAN DIEGO, (47) 20.05.2015 CA 92131, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) C10N 40/25 STREM, Brian te ENCINITAS, CA C10N 30/04 92024, Verenigde Staten van C10M 169/04 Amerika (US) C10M 163/00 (11) EP2424965

(47) 13.05.2015

(21) EP10715729.9

(51) C12N 9/10 C12N 15/54 C07K 16/00

(22) 26.04.2010 (31) 09159278 (32) 01.05.2009 (33) Europees Octrooi Bureau (54) MARINE ENGINE LUBRICATION. (73) Infineum International Limited te OXFORD OX13 6BB, GROOT BRITTANNIË (GB) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) BERTRAM, Richard te OXFORD OX13 6BB, GROOT BRITTANNIË (GB) DOWDING, Peter te OXFORD OX13 6BB, GROOT BRITTANNIË (GB) HARTLEY, Joseph te OXFORD OX13 6BB, GROOT BRITTANNIË (GB) WATTS, Peter te OXFORD OX13 6BB, GROOT BRITTANNIË (GB)

(11) EP2264152 (21) EP10075272.4 (22) 22.01.2004 (31) 441307 P 491254 P 495142 P (32) 22.01.2003 31.07.2003 15.08.2003 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Fusion constructs and use of same to produce antibodies with increased FC receptor binding affinity and effector function. (73) Roche Glycart AG te 8952 SCHLIEREN, Zwitserland (CH)

(47) 20.05.2015

(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

(51) C12N 5/0735 C12N 5/02 C12N 5/00

(72) Umana, Pablo te 8832 WOLLERAU, Zwitserland (CH) Bruenker, Peter te 8335 HITTNAU, Zwitserland (CH) Ferrara Koller, Claudia te 6300 ZUG, Zwitserland (CH) Suter, Tobias te 8057 ZUERICH, Zwitserland (CH)

(11) EP1985696 (21) EP08007504.7 (22) 03.10.2003 (31) 0222846 (32) 03.10.2002 (33) GROOT BRITTANNIË (54) Cell culture.

(47) 20.05.2015 (51) C12P 7/62 C12N 9/20 C12N 9/16

1 januari 2015 (11) EP2141229 (21) EP08721864.0 (22) 12.03.2008 (31) 2007069189 (32) 16.03.2007 (33) Japan (54) POWDERY LIPASE PREPARATION, METHOD FOR PRODUCTION THEREOF, AND USE THEREOF. (73) The Nisshin OilliO Group, Ltd. te TOKYO 104-8285, Japan (JP) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) SUZUKI, Junko te YOKOSUKA-SHI KANAGAWA 239-0832, Japan (JP) YAMAUCHI, Yoshie te YOKOSUKASHI KANAGAWA 239-0832, Japan (JP) MANABE, Tamami te YOKOSUKASHI KANAGAWA 239-0832, Japan (JP) NEGISHI, Satoshi te YOKOSUKASHI KANAGAWA 239-0832, Japan (JP) (47) 13.05.2015 (51) C12N 9/42 (11) EP2305800 (21) EP10183494.3 (22) 15.08.2003 (31) 404063 456368 458853 458696

P P P P

(32) 16.08.2002 21.03.2003 27.03.2003 27.03.2003 (33) Verenigde Verenigde Verenigde Verenigde

Staten Staten Staten Staten

van van van van

Amerika Amerika Amerika Amerika

(54) Novel variant hyprocrea jecorina CBH1 cellulases. (73) Danisco US Inc. te PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) Day, Anthony te SAN FRANCISCO, CA 94127, Verenigde Staten van Amerika (US) Goedegebuur, Frits te 3135 XV VLAARDINGEN Gualfetti, Peter te SAN FRANCISCO, CA 94107, Verenigde Staten van Amerika (US) Mitchinson, Colin te HALF MOON BAY, CA 94019, Verenigde Staten van Amerika (US) Neefe, Paulien te 2719 TN ZOETERMEER Sandgren, Mats te 756 55 UPPSALA, Zweden (SE) Shaw, Andrew te PALO ALTO, CA 94304, Verenigde Staten van Amerika (US) Stahlberg, Jerry te 756 45 UPPSALA, Zweden (SE)

Nummer 01/15 (47) 27.05.2015 (51) C12N 15/10 (11) EP2432878 (21) EP10731846.1

230 A61K 48/00 A61K 39/12 (11) EP2310510 (21) EP09798313.4

1 januari 2015 11225, Verenigde Staten van Amerika (US) Lorenz, Ivo C. te BROOKLYN, NY 11201, Verenigde Staten van Amerika (US)

(22) 20.05.2010

(22) 17.07.2009

(31) 287336 P 179850 P 314794 P

(31) 81482 P (32) 17.07.2008

(51) C12P 19/00 C12N 15/70

(33) Verenigde Staten van Amerika

(32) 17.12.2009 20.05.2009 17.03.2010

(11) EP1733038

(54) IDNA VACCINES AND METHODS FOR USING THE SAME.

(21) EP05728770.8

(73) Medigen, Inc. te FREDERICK MD 21701, Verenigde Staten van Amerika (US)

(31) 2004109599 2005104627

(33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) SYNTHETIC POLYPEPTIDE LIBRARIES AND METHODS FOR GENERATING NATURALLY DIVERSIFIED POLYPEPTIDE VARIANTS.

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(72) PUSHKO, Peter te FREDERICK MARYLAND 21701, Verenigde Staten van Amerika (US) LUKASHEVICH, Igor te COCKEYSVILLE MARYLAND (73) NovImmune SA te 1228 GENEVA, 21030, Verenigde Staten van Zwitserland (CH) Amerika (US) (74) ir. Hylarides c.s. te Den Haag (47) 06.05.2015 (72) FISCHER, Nicolas te CH-1203 GENEVA, Zwitserland (CH) KOSCO-VILBOIS, Marie te F-74270 MINZIER, Frankrijk (FR) RAVN, Ulla te CH-1203 GENEVA, Zwitserland (CH) GUENEAU, Franck te F-74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, Frankrijk (FR) VENET-BONNOT, Sophie te F74160 SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS, Frankrijk (FR)

(51) C12N 15/68 C12N 15/67 C07K 14/005 (11) EP2644701 (21) EP13001576.1 (22) 27.03.2013 (31) 201261617368 P (32) 29.03.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 20.05.2015

(54) Methods to improve vector expression and genetic stability.

(51) C12N 15/11 A61P 31/14 A61K 31/711 A61K 31/7105

(73) International AIDS Vaccine Initiative te NEW YORK, NY 10004, Verenigde Staten van Amerika (US)

(11) EP2280070

(74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(21) EP10178509.5

(72) Parks, Christopher L. te BOONTON, NJ 07005, Verenigde Staten van Amerika (US) Wright, Kevin J. te BROOKLYN, NY 11209, Verenigde Staten van Amerika (US) Yuan, Maoli te BROOKLYN, NY 11228, Verenigde Staten van Amerika (US) Jurgens, Christy K. te OMAHA, NEBRASKA 68164, Verenigde Staten van Amerika (US) Zhang, Xinsheng te MERRICK, NY 11566, Verenigde Staten van Amerika (US) Domi, Arban te PARSIPPANY, NJ 07054, Verenigde Staten van Amerika (US) Hoffenberg, Simon te HARTSDALE, NY 10530, Verenigde Staten van Amerika (US) Chiuchiolo, Maria J. te NEW YORK, NY 10065, Verenigde Staten van Amerika (US) Rabinovich, Svetlana te STATEN ISLAND, NY 10306, Verenigde Staten van Amerika (US) Wilson, Aaron J. te BROOKLYN, NY

(22) 19.07.2002 (31) 307411 P 360664 P (32) 23.07.2001 27.02.2002 (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (54) Methods and compositions for RNAi mediated inhibition of gene expression in mammals. (73) The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University te Stanford CA, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Kay, Mark te LOS ALTOS, CA 94022, Verenigde Staten van Amerika (US) McCaffrey, Anton te PACIFICA, CA 94044, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 20.05.2015 (51) C12N 5/00 C12N 15/85 C12N 15/65

(47) 29.07.2015

(22) 31.03.2005

(32) 31.03.2004 22.02.2005 (33) Russische Federatie Russische Federatie (54) METHOD FOR PRODUCING PURINE NUCLEOSIDES AND NUCLEOTIDES BY FERMENTATION USING BACTERIUM BELONGING TO THE GENUS BACILLUS OR ESCHERICHIA. (73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO 104-8315, Japan (JP) (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) ZAKATAEVA, Natalia, Pavlovna te MOSCOW 117421, Russische Federatie (RU) LIVSHITS, Vitaly, Arkadievich te MOSCOW 117208, Russische Federatie (RU) GRONSKY, Sergey, Viktorovich te MOSCOW 117405, Russische Federatie (RU) KUTUKOVA, Ekaterina, Aleksandrovna te MOSCOW 129041, Russische Federatie (RU) NOVIKOVA, Anna, Evgenievna te MOSCOW 109382, Russische Federatie (RU) KOZLOV, Yury Ivanovich te MOSCOW 117574, Russische Federatie (RU) (47) 03.06.2015 (51) C12N 15/82 C07K 14/415 (11) EP1789562 (21) EP05784681.8 (22) 31.08.2005 (31) 606789 P (32) 02.09.2004 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) DISARMED AGROBACTERIUM STRAINS, RI-PLASMIDS, AND METHODS OF TRANSFORMATION BASED THEREON. (73) BASF Plant Science GmbH te 67056 LUDWIGSHAFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Kempes te Hilversum (72) MANKIN, Luke te RALEIGH, NC 27612, Verenigde Staten van Amerika (US) HILL, Dwight-Steven te CARY, NC

Nummer 01/15 27511, Verenigde Staten van Amerika (US) OLHOFT, Paula te MORRISVILLE, NC 27560, Verenigde Staten van Amerika (US) TOREN, Effie te APEX, NC 27539, Verenigde Staten van Amerika (US) BROWN, Jeffrey, a. te APEX, NC 27502, Verenigde Staten van Amerika (US) XING, Liqun te CHAPEL HILL, NC 27516, Verenigde Staten van Amerika (US) FU, Huihua te DURHAM, NC 27713, Verenigde Staten van Amerika (US) IRELAND, Lesley te MORRISVILLE, NC 27560, Verenigde Staten van Amerika (US) JIA, Hongmei te APEX, NC 27523, Verenigde Staten van Amerika (US) SONG, Hee-Sook te RALEIGH, NC 27606, Verenigde Staten van Amerika (US) WENCK, Allan, Richard te DURHAM, NC 27705, Verenigde Staten van Amerika (US) NEA, Larry te RALEIGH, NC 27613, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) (51)

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (73) (74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22) (31)

231 (32) 24.03.2009 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) BIOMARKERS FOR ASSESSING PERIPHERAL NEUROPATHY RESPONSE TO TREATMENT WITH A PROTEASOME INHIBITOR. (73) Janssen Pharmaceutica, N.V. te 2340 BEERSE, België (BE)

1 januari 2015 19898, Verenigde Staten van Amerika (US) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. te JOHNSTON, IA 50131-1014, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(72) BARBOUR, Eric te PLYMOUTH, MINNESOTA 55446, Verenigde (72) COHEN, Nadine te WARREN, NJ Staten van Amerika (US) 07059, Verenigde Staten van BING, James W. te ANKENY, IA Amerika (US) 50021, Verenigde Staten van FAVIS, Reyna te PHILLIPSBURG, NJ Amerika (US) 08865, Verenigde Staten van CARDINEAU, Guy A. te TEMPE, AZ Amerika (US) 85282, Verenigde Staten van LI, Qingqin te FLEMINGTON, NJ Amerika (US) 08822, Verenigde Staten van CRESSMAN, Robert F., Jr. te Amerika (US) WILMINGTON, DE 19805, RICCI, Deborah te RINGOES, NJ Verenigde Staten van Amerika 08551, Verenigde Staten van (US) Amerika (US) GUPTA, Manju te CARMEL, IN SUN, Yu te BELLE MEAD, NJ 46032, Verenigde Staten van 08502, Verenigde Staten van Amerika (US) Amerika (US) HARTNETT LOCKE, Mary E. te VAN DE VELDE, Helgi te 2470 MICKLETON, NJ 08056, Verenigde RETIE, België (BE) Staten van Amerika (US) HONDRED, David te ANKENY, IA (47) 17.06.2015 50021, Verenigde Staten van (51) C12Q 1/70 Amerika (US) C12Q 1/68 KEASCHALL, Joseph W. te CLIVE, IA 50325, Verenigde Staten van (11) EP2257640 13.05.2015 Amerika (US) (21) EP09728943.3 KOZIEL, Michael G. te RALEIGH, C12P 21/02 (22) 10.03.2009 NC 27613, Verenigde Staten van C12N 15/82 (31) 0851619 Amerika (US) C12N 15/80 MEYER, Terry E. te URBANDALE, C07K 14/78 (32) 12.03.2008 IA 50322, Verenigde Staten van C07K 14/435 (33) Frankrijk Amerika (US) A61L 27/24 (54) METHOD FOR IN VITRO MOELLENBECK, Daniel te EP2220246 DIAGNOSIS OR PROGNOSIS OF GRANGER, IA 50109, Verenigde EP08841256.4 TESTICULAR CANCER. Staten van Amerika (US) NARVA, Kenneth E. te CARLSBAD, 26.10.2008 (73) Biomérieux te 69280 MARCY CA 92009, Verenigde Staten van L'ETOILE, Frankrijk (FR) 996084 P Amerika (US) (72) ARSAC, Maud te F-42400 SAINT26.10.2007 NIRUNSUKSIRI, Wilas te AUBURN, CHAMOND, Frankrijk (FR) WA 98001, Verenigde Staten van Verenigde Staten van Amerika BONNAUD, Bertrand te F-42410 Amerika (US) METHODS OF PROCESSING VERIN, Frankrijk (FR) RITCHIE, Steven W. te OMAHA, NE RECOMBINANT PROCOLLAGEN. MALLET, François te F-69100 68130, Verenigde Staten van VILLEURBANNE, Frankrijk (FR) CollPlant Ltd. te 74140 NES Amerika (US) PICHON, Jean-Philippe te F-69300 ZIONA, Israël (IL) RUDERT, Marjorie L. te BOONE, IA CLERMONT-FERRAND, Frankrijk drs. ir. Smit te Frankfurt am Main 50036, Verenigde Staten van (FR) Amerika (US) SHOSEYOV, Oded te 99797 (47) 20.05.2015 SANDERS, Craig D. te BEAR, DE KARMEI YOSEF, Israël (IL) 19701, Verenigde Staten van STEIN, Hanan te 74019 NES(51) C12Q 1/68 Amerika (US) ZIONA, Israël (IL) (11) EP1620571 SHAO, Aihua te ST. CHARLES, ROSENTHAL, Michal te 58802 (21) EP04751097.9 MISSOURI 63304, Verenigde HOLON, Israël (IL) Staten van Amerika (US) DGANY, Or te 60970 ASHDOD, (22) 29.04.2004 STELMAN, Steven J. te SANTEE, Israël (IL) (31) 467772 P CA 92071, Verenigde Staten van TAL, Tamar, Haya te 70800 GAN(32) 02.05.2003 Amerika (US) YAVNE, Israël (IL) STUCKER, David S. te JOHNSTON, (33) Verenigde Staten van Amerika YAARI, Amit te 19335 DOAR-NA IA 50131, Verenigde Staten van YIZRAEL, Israël (IL) (54) CORN EVENT TC1507 AND Amerika (US) METHODS FOR DETECTION 20.05.2015 TAGLIANI, Laura A. te THEREOF. ZIONSVILLE, IN 46077, Verenigde C12Q 1/68 (73) Dow AgroSciences, LLC te Staten van Amerika (US) EP2411535 INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, VAN ZANTE, William M. te EP10712629.4 Verenigde Staten van Amerika URBANDALE, IA 50322, Verenigde (US) Staten van Amerika (US) 24.03.2010 E. I. du Pont de Nemours and (47) 01.07.2015 162848 P Company te WILMINGTON, DE (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag

Nummer 01/15 (51) G01N 27/414 C12Q 1/68

232 C12P 19/34 C07H 21/04

(11) EP2545188

(11) EP2398921

(21) EP11709798.0

(21) EP10744408.5

(22) 14.03.2011

(22) 19.02.2010

(31) 201004147

(31) 153954 P

(32) 12.03.2010

(32) 19.02.2009

(33) GROOT BRITTANNIË

(33) Verenigde Staten van Amerika

(54) DETECTION OF METHYLATED DNA.

(54) METHODS FOR THE DETECTION AND IDENTIFICATION OF EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASES.

(73) OncU Ltd te ROAD TOWN, TORTOLA, Britse Maagdeneilanden (VG) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) TOUMAZOU, Christofer te LONDON W12 9TF, GROOT BRITTANNIË (GB) KALOFONOU, Melpomeni te LONDON SW7 2AZ, GROOT BRITTANNIË (GB)

(73) Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. te FRANKLIN LAKES, NJ 07417-1880, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Klavers te Almere

1 januari 2015 EINDHOVEN Tap, Roland, Dr. te 90419 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Haag, Bertram te 91486 UHLFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Musayev, Yashar, Dr. te 90419 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kursawe, Serge, Dr. te 91080 UTTENREUTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Hosenfeldt, Tim Matthias, Dr. te 90480 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Gierl, Jürgen, Dr. te 91052 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kostamo, Juhana te 02150 ESPOO, Finland (FI)

(72) LIPPE, Catherine te QUEBEC CITY, QC GIS 3V5, Canada (CA) (47) 20.05.2015 DUTEAUD, Isabelle te QUEBEC (47) 03.06.2015 (51) C23G 1/12 CITY, QC G2L 2L1, Canada (CA) C23G 1/10 (51) C12Q 1/68 ROGER-DALBERT, Celine te C23F 3/06 C12N 15/11 QUEBEC CITY, QC G1X 4T8, C23F 1/26 C12N 15/10 Canada (CA) C23F 1/16 (11) EP2539472 (47) 05.08.2015 C23F 1/04 (21) EP11748195.2 (51) C12Q 1/70 (11) EP2662475 (22) 25.02.2011 C12Q 1/22 (21) EP13159390.7 C12Q 1/10 (31) 308862 P (22) 15.03.2013 (11) EP2367960 (32) 26.02.2010 (31) 2012107713 (21) EP09830815.8 (33) Verenigde Staten van Amerika (32) 09.05.2012 (54) FAST PCR FOR STR GENOTYPING. (22) 10.11.2009 (33) Japan (73) Life Technologies Corporation te (31) 120212 P (54) Method of removing workMINNEAPOLIS, MINNESOTA (32) 05.12.2008 affected layer formed on the 55402, Verenigde Staten van (33) Verenigde Staten van Amerika surface of a TiAl -based alloy by Amerika (US) machining work. (54) METHOD FOR DETECTING Hennessy, Lori te SAN MATEO, BACTERIOPHAGES. (73) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, CALIFORNIA 94403, Verenigde LTD. te TOKYO 108-8215, Japan Staten van Amerika (US) (73) Charm Sciences Inc. te (JP) LAWRENCE, MA 01843-1032, (74) drs. Altenburg te Culemborg Verenigde Staten van Amerika (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) WANG, Dennis te DUBLIN, (US) (72) Kamioka, Taisuke te TOKYO, 108CALIFORNIA 94568, Verenigde (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag 8215, Japan (JP) Staten van Amerika (US) (72) SALTER, Robert, S. te READING, (47) 20.05.2015 (47) 20.05.2015 MA 01867, Verenigde Staten van (51) E01C 13/08 (51) C12Q 1/68 Amerika (US) D03D 27/10 DURBIN, Gregory, W. te (11) EP2730660 (11) EP2698460 NORTHBORO, MA 01532, (21) EP12192087.0 Verenigde Staten van Amerika (21) EP13177571.0 (22) 09.11.2012 (US) (22) 23.07.2013 (54) Tools and method for the (47) 06.05.2015 (31) 40039912 detection and quantification of genetically diverse HIV-1, SIVcpz (51) C23C 16/455 (32) 14.08.2012 and SIVgor viruses. (11) EP2628822 (33) Polen (73) Institut de Recherche pour le (21) EP12000975.8 (54) Mat for a hybrid turf. Développement ( IRD) te 13572 (22) 15.02.2012 (73) Dywilan S.A. te 90-212 LODZ, MARSEILLE CÉDEX 02, Frankrijk (54) Current insulated bearing Polen (PL) (FR) components and bearings. (74) ir. Heuvel c.s. te 's(74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (73) IHI Hauzer Techno Coating B.V. te Hertogenbosch (72) Peeters, Martine te 34980 5928 LL VENLO (72) Ejtaszewski, Jacek te 90-701 MONTFERRIER SUR LEZ, Frankrijk Picosun Oy te 02150 ESPOO, LODZ, Polen (PL) (FR) Finland (FI) Dabioch, Marek te 95-030 Etienne, Lucie te 31450 (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag RZGOW, Polen (PL) POMPERTUZAT, Frankrijk (FR) Jakubiak, Piotr te 91-473 LODZ, (72) Kolev, Ivan, Dr. te 6223 EC (47) 20.05.2015 Polen (PL) MAASTRICHT (51) C12Q 1/68 Peeters, Paul, Dr. te 5615 NC (47) 20.05.2015

Nummer 01/15

233

(51) D04B 1/18 D04B 1/04

(32) 14.12.2005

(11) EP2775018

(54) PAPERMAKING PROCESS.

(21) EP13157580.5 (22) 04.03.2013 (54) Fabric pressure switch. (73) King's Metal Fiber Technologies Co., Ltd. te TAICHUNG CITY, Taiwan (TW) (74) dr. Visser-Luirink te Amsterdam (72) Huang, Hong-Hsu te TAIPEI CITY, Taiwan (TW) Su, I-Chen te TAIPEI CITY, Taiwan (TW) Hsiao, King-Mu te TAIPEI CITY, Taiwan (TW) Yang, Shun-Tung te TAIPEI CITY, Taiwan (TW) (47) 03.06.2015 (51) D04H 1/645 D04H 1/593 D04H 1/587 D04H 1/54 D04H 1/4218 D04H 1/4209 C08L 95/00 C08L 3/00 C08K 5/00 B32B 5/00 B32B 17/04 B32B 11/02 (11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (73)

(74) (72)

(47) (51) (11) (21) (22) (31)

(33) Europees Octrooi Bureau (73) Akzo Nobel N.V. te 6800 SB ARNHEM EKA Chemicals AB te 445 80 BOHUS, Zweden (SE) (74) ir. Kempes te Hilversum (72) BARLA, Pavol te S-412 73 GÖTEBORG, Zweden (SE) (47) 21.03.2012 (51) E01B 3/46

1 januari 2015 (54) MULTI CHAMBER GAS FILLED CONSTRUCTION PANEL. (73) CBS Institut Celovite Gradbene Resitve, d.o.o. te 8210 TREBNJE, Slovenië (SI) Reflex, Gornja, Radgona, d.o.o. te 9250 GORNNJA RADGONA, Slovenië (SI) (74) ir. Klavers te Almere (72) KRALJ, Ales te 1000 LJUBLJANA, Slovenië (SI) HAJDINJAK, Rudy te 9250 GORNJA RADGONA, Slovenië (SI)

(11) EP2697430

(47) 05.08.2015

(21) EP12714922.7

(51) E04C 2/04 B28B 23/00

(22) 13.03.2012 (31) 5342011 (32) 15.04.2011 (33) Oostenrijk (54) RAILROAD TIE. (73) Getzner Werkstoffe Holding GmbH te 6706 BÜRS/BLUDENZ, Oostenrijk (AT) (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(11) EP2179106 (21) EP08786515.0 (22) 28.07.2008 (31) 102007035878 (32) 31.07.2007 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) COMPONENT WITH INTERNAL CONDUCTOR ARRANGEMENT AND METHOD FOR PRODUCING SAID COMPONENT.

(72) AUGUSTIN, Andreas te A-6714 NÜZIDERS, Oostenrijk (AT) (73) RWTH Aachen te 52062 AACHEN, HÖFLE, Roger te A-6800 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND FELDKIRCH, Oostenrijk (AT) (DE) LOY, Harald te A-6780 SCHRUNS, Vogel, Thilo te 52064 AACHEN, Oostenrijk (AT) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EP2360304 FLATZ, Arnold te A-6771 ST. (DE) ANTON IM MONTAFON, Oostenrijk EP11000760.6 (AT) (74) ir. Kempes te Hilversum 01.02.2011 (47) 03.06.2015 (72) VOGEL, Thilo te 52064 AACHEN, 102010007939 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (51) E21B 7/02 12.02.2010 (DE) E21B 15/00 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BARLE, Marijan te 67105 E02D 7/16 SCHIFFERSTADT, Geprefabriceerde wapening en (11) EP2345764 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND beklede dakbanen. (DE) (21) EP10000289.8 Johns Manville Europe GmbH te ROYE, Andreas te 52146 (22) 14.01.2010 86399 BOBINGEN, WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (54) Telescopic leader mast. DUITSLAND (DE) (DE) (73) ABI AnlagentechnikGRIES, Thomas te 52072 ir. Geurts c.s. te Den Haag Baumaschinen-Industriebedarf AACHEN, BONDSREPUBLIEK Maschinenfabrik und DUITSLAND (DE) Weiter, Bertrand Claude te 80689 Vertriebsgesellschaft mbH te MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK (47) 13.05.2015 63843 NIEDERNBERG, DUITSLAND (DE) (51) F03G 7/08 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Frick, Agnes te 89312 E04F 15/02 (DE) GÜNZBURG, BONDSREPUBLIEK (11) EP2425068 DUITSLAND (DE) (72) Heichel, Christian te 63843 Miowsky, Thomas te 14165 NIEDERNBERG, (21) EP10723849.5 BERLIN, BONDSREPUBLIEK BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) 27.04.2010 DUITSLAND (DE) (DE) Kohler, Markus te 86156 Kleibl, Albrecht, Dr.-Ing. te 64850 (31) 173163 P AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK SCHAAFSHEIM, BONDSREPUBLIEK (32) 27.04.2009 DUITSLAND (DE) DUITSLAND (DE) (33) Verenigde Staten van Amerika Groh, Werner te 86830 (47) 05.08.2015 (54) FLOORING SYSTEMS AND SCHWABMÜNCHEN, METHODS OF USING SAME. (51) E06B 7/02 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND E06B 3/663 (DE) (73) Mohawk Carpet Corporation te E04B 1/80 CALHOUN, GEORGIA 30701, 27.05.2015 Verenigde Staten van Amerika (11) EP2729635 D21H 21/22 (US) (21) EP12714093.7 EP1960601 (74) ir. Kempes te Hilversum (22) 03.02.2012 EP06813086.3 (72) KING, Wesley, A. te ROCKWALL (31) 201100244 P TX 75087, Verenigde Staten van 10.11.2006 (32) 04.07.2011 Amerika (US) 05112137 (33) Slovenië

Nummer 01/15 EARL, David, A. te FLOWER MOUND TX 75022, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 03.06.2015 (51) E05F 3/22 E05F 3/10 E05F 1/08 (11) EP2597242 (21) EP11382357.9 (22) 22.11.2011 (54) Self-closing device for a sliding door. (73) ALTE TECHNOLOGIES S.L.U. te 08185 LLIÇÀ DE VALL (BARCELONA), Spanje (ES) (74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk (72) Tuset Mestre, Miquel te 08185 LLIÇA DE VALL, Spanje (ES) Pich Martínez, David te 08185 LLIÇA DE VALL, Spanje (ES) Marín Garcia, Francesc te 08185 LLIÇA DE VALL, Spanje (ES) Escura Sabaté, Jordi te 08185 LLIÇA DE VALL, Spanje (ES) Sarsanedas Millet, Pau te 08185 LLIÇA DE VALL, Spanje (ES) Puebla Ribas, Dídac te 08185 LLIÇA DE VALL, Spanje (ES)

234 (FR) (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (72) CABRERA NUNEZ, Justo te F92330 SCEAUX, Frankrijk (FR) (47) 20.05.2015 (51) F25B 27/02 F25B 15/02 F25B 15/00 F02C 7/143 F02C 3/28 F01K 23/06 C10J 3/46 C10J 3/00 (11) EP2508721 (21) EP12160288.2 (22) 20.03.2012 (31) 201113069456 (32) 23.03.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika

1 januari 2015 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kraft, Florian te 90459 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Leitel, Thomas te 90453 NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Dilly, Hans Werner te 90599 DIETENHOFEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (47) 08.07.2015 (51) F02F 3/22 F01P 3/06 (11) EP2653688 (21) EP12164392.8 (22) 17.04.2012 (54) Method for controlling a piston cooling circuit of an internal combustion engine of an industrial vehicle.

(54) Integrated gasification combined (73) FPT Industrial S.p.A. te 10156 cycle system with vapor TORINO, Italië (IT) absorption chilling. (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (73) General Electric Company te SCHENECTADY, NY 12345, (72) D'EPIRO, Clino te 10091 Verenigde Staten van Amerika ALPIGNANO, Italië (IT) (US) (47) 03.06.2015 (74) Duyver lic. te Diegem

(47) 27.05.2015

(51) F03D 5/04 F03D 11/04

(51)

(11) EP2682599

(11) (21) (22) (31) (32) (33) (54) (73)

(74) (72)

(72) Pemmi, Bkaskar te 560066 BANGALORE, India (IN) E06B 9/323 Sharma, Anil Kumar te 560066 EP2115237 BANGALORE, India (IN) EP08731512.3 Saha, Rajarshi te 560066 BANGALORE, India (IN) 06.03.2008 Mazumder, Indrajit te 560066 683625 BANGALORE, India (IN) 08.03.2007 Zhou, Qiong te HOUSTON, TX TEXAS 77027, Verenigde Staten Verenigde Staten van Amerika van Amerika (US) Fixation for a headrail of a Robbins, Christopher Michael te shading device. HOUSTON, TX TEXAS 77027, Hunter Douglas Inc. te PEARL Verenigde Staten van Amerika RIVER, NEW YORK 10965, (US) Verenigde Staten van Amerika Scarboro, Paul Roberts te (US) HOUSTON, 77027, Verenigde Staten van Amerika (US) ir. Geurts c.s. te Den Haag Driscoll, Ann Verwilst te DREW, Terrence M. te SUPERIOR, GREENVILLE, SC SOUTH COLORADO 80027, Verenigde CAROLINA 29615, Verenigde Staten van Amerika (US) Staten van Amerika (US) MILLER, James L. te HENDERSON, (47) 27.05.2015 COLORADO 80640, Verenigde Staten van Amerika (US) (51) F01L 13/06

(47) 27.05.2015

F01L 1/26 F01L 1/24

(21) EP13002475.5 (22) 13.02.2008 (31) TO20070233 (32) 30.03.2007 (33) Italië (54) Wind energy converter using kites. (73) Kite Gen Research S.R.L. te 10023 CHIERI (TO), Italië (IT) (74) ir. Klavers te Almere (72) Ippolito, Massimo te I-14020 BERZANO DI SAN PIETRO (AT), Italië (IT) Taddei, Franco te I-23896 SIRTORI (LC), Italië (IT) (47) 05.08.2015 (51) F03D 11/00 (11) EP2635807 (21) EP11776207.0 (22) 31.10.2011

(51) E21D 9/10 E21B 7/28 E21B 25/00

(11) EP2305967

(31) 102010043434

(21) EP10007258.6

(11) EP2697470

(32) 04.11.2010

(22) 14.07.2010

(21) EP12715378.1

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(31) 102009048143

(22) 13.04.2012

(32) 02.10.2009

(54) ROTORBLADE WITH HEATING SYSTEM FOR A WIND TURBINE.

(31) 1153275

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 14.04.2011

(54) Verbrandingsmotor met een motorreminrichting.

(33) Frankrijk (54) METHOD AND DEVICE FOR NONDESTRUCTIVE DRILLING.

(73) MAN Truck & Bus AG te 80995 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(73) Institut de Radioprotection et de (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven Sûreté Nucléaire te 92260 FONTENAY AUX ROSES, Frankrijk (72) Schatz, Norbert te 90408

(73) Wobben Properties GmbH te 26605 AURICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag (72) LENSCHOW, Gerhard te 26603 AURICH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

Nummer 01/15 (47) 13.05.2015 (51) F16N 31/00 F03D 11/00 (11) EP2742237 (21) EP12766867.1 (22) 09.08.2012 (31) 102011052506 (32) 09.08.2011

235 Ziel, Sönke te 24568 KALTENKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Büchner, Richard te 23611 BAD SCHWARTAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Bless, Henry te 26723 EMDEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

1 januari 2015 WELL AS CABINET HAVING PANELS JOINED BY SUCH A FIXING ELEMENT. (73) VZ Industries B.V. te 2143 CB BOESINGHELIEDE (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) KAUFMAN, Cornelis, Pieter te NL1433 NM KUDELSTAART (47) 01.07.2015

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 03.06.2015

(54) COLLECTING APPARATUS AND METHOD USING THE SAME.

(51) F16B 23/00

(51) F04D 29/26

(11) EP1709336

(73) Schröder, Christian te 21698 HARSEFELD, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP1815146

(21) EP04798393.7

(21) EP05821100.4

(22) 04.11.2004

(22) 14.11.2005

(31) 703115

(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

(31) 626912 P

(32) 06.11.2003

(72) Schröder, Christian te 21635 JORK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 12.11.2004

(33) Verenigde Staten van Amerika

(33) Verenigde Staten van Amerika

(22) 30.11.2010

(54) MULTI-TIERED-RECESS SCREWS. (54) OFFSHORE STRUCTURE SUPPORT (73) Uni-Screw Worldwide, Inc. te AND FOUNDATION FOR USE WITH KNOXVILLE, TN 37902, Verenigde A WIND TURBINE AND AN Staten van Amerika (US) ASSOCIATED METHOD OF (74) ir. Klavers te Almere ASSEMBLY. (72) BROOKS, Laurence Antony te (73) Keystone Engineering, Inc. te SHEFFIELD S10 4ER, GROOT METAIRIE, LA 70001, Verenigde BRITTANNIË (GB) Staten van Amerika (US)

(31) 102009056245

(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam

(47) 13.05.2015

(72) HALL, Rudolph, A. te MADISONVILLE, LOUISIANA (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 70447-9799, Verenigde Staten (54) WIND TURBINE HAVING A LIFTING van Amerika (US) DEVICE. SHAW, Ralph, L. te NEW (73) Aerodyn Engineering GmbH te ORLEANS, LOUISIANA 70130, 24768 RENDSBURG, Verenigde Staten van Amerika BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (US) (DE) (47) 29.07.2015

(51) F16G 15/06

(47) 13.05.2015 (51) F03D 11/04 F03D 1/00 (11) EP2507514 (21) EP10803346.5

(32) 01.12.2009

(74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(51) F15B 19/00

(11) EP2508775 (21) EP12162157.7 (22) 29.03.2012 (31) 201113081977 (32) 07.04.2011 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Grommet shackle.

(21) EP13150332.8

(73) The Crosby Group LLC te TULSA, OK 74110, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 08.07.2015

(22) 04.01.2013

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(51) F04B 41/06 F04B 39/06 F04B 37/20 F04B 35/04 B63G 8/36 A62B 11/00

(54) Control unit for a valve actuator.

(72) Ohman, Jr., Roger Arthur te PARRISH, FL FLORIDA 34219, Verenigde Staten van Amerika (US)

(72) SIEGFRIEDSEN, Sönke te 24768 RENDSBURG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(11) EP2752585

(73) Alfa Laval Corporate AB te 221 00 LUND, Zweden (SE) (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag

(47) 27.05.2015

(32) 16.11.2011

(72) Andersen, Jens Folkmar te 7000 FREDERICIA, Denemarken (DK) Madsen, Karsten Schack te 5000 OODENSE C, Denemarken (DK) Rehhoff, Kenneth te 5000 ODENSE C, Denemarken (DK) Henriksen, Axel te 5000 ODENSE C, Denemarken (DK)

(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(47) 27.05.2015

(32) 13.02.2009

(54) Device for compressing a gas or a fluid comprising gaseous and liquid components, and a submarine boat containing such a device.

(51) F16B 5/06 F16B 21/08 F16B 12/38

(33) Verenigde Staten van Amerika

(11) EP1828625 (21) EP05816352.8

(73) Fast & Fluid Management B.V. te Sassenheim

(22) 13.12.2005

(74) ir. Aalbers te Amsterdam

(31) 1027731

(72) Engels, Marcel Hendrikus Petrus te 2215 AX, VOORHOUT Voskuil, Marcus Johannes te 2343 GT, OEGSTGEEST Aleksijovski, Goran te 2202 HX, NOORDWIJK

(11) EP2594795 (21) EP12190384.3 (22) 29.10.2012 (31) 102011086441

(73) ThyssenKrupp Marine Systems GmbH te 24143 KIEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) Duysen, Maike te 24103 KIEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(32) 13.12.2004 (33) Nederland (54) FIXING ELEMENT FOR FIXING PANELS TO ONE ANOTHER AS

(51) F16K 47/04 F16K 11/065 (11) EP2218948 (21) EP10153295.0 (22) 11.02.2010 (31) 371107

(54) Valve assembly and apparatus for dispensing flowable materials.

Nummer 01/15 Van Leeuwen, Robbert Christian te 2172 AG, SASSENHEIM (47) 08.04.2015 (51) F16L F16L F16L F16L

55/128 1/235 1/20 1/16

(11) EP2694855 (21) EP12722524.1 (22) 06.04.2012 (31) MI20110565 (32) 06.04.2011 (33) Italië (54) METHOD AND SYSTEM FOR LAYING A PIPELINE ON THE BED OF A BODY OF WATER. (73) Saipem S.p.A. te 20097 SAN DONATO MILANESE (MILANO), Italië (IT) (74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven (72) BIANCHI, Stefano te I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Italië (IT) BELLIN, Massimo te I-30173 MESTRE, Italië (IT)

236 WILSON, Buddy, A. te SAPULPA, OK 74066, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 27.05.2015 (51) F16L 55/10 F16L 41/04 (11) EP2286136 (21) EP09763255.8

(74) ir. Dohmen c.s. te Eindhoven

(22) 28.05.2009

(72) Döring, Andreas te 82008 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(31) 135831 (32) 09.06.2008 (33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 08.07.2015

(54) VERIFIABLE CLOSING AND LOCKING SYSTEM OF A CYLINDRICAL PASSAGEWAY.

(51) F23L 7/00 F23L 15/02 C03B 5/237 C03B 5/235

(73) TDW DELAWARE, INC. te WILMINGTON, DELAWARE 19801, (11) EP2391587 Verenigde Staten van Amerika (21) EP09740328.1 (US) (22) 23.10.2009 (74) ir. Lips c.s. te Den Haag (31) 09151288

(22) 03.03.2008 (31) 783608

(47) 22.07.2015

(32) 10.04.2007 (33) Verenigde Staten van Amerika

(51) F21W 101/10 F21S 8/10

(54) Irrigation pipe.

(11) EP1881263

(73) Netafim Ltd. te 67892 TEL AVIV, Israël (IL)

(21) EP07112665.0

(74) ir. Mertens c.s. te Rijswijk

(31) 0606718

(51) F16L F16L F16L F16L

9/16 11/12 11/04 11/02

(11) EP2650578 (21) EP13159220.6

(72) Masarwa, Abed te 40400 TAIBE, Israël (IL) (47) 05.08.2015 (51) F16L 41/04 (11) EP2593705

(22) 18.07.2007 (32) 21.07.2006 (33) Frankrijk (54) Lighting or signalling device comprising a curved light guide.

(21) EP12718493.5

(73) VALEO VISION te 93012 BOBIGNY, Frankrijk (FR)

(22) 11.04.2012

(74) ir. Kempes te Hilversum

(31) 201261589723 P

(72) Dubosc, Christophe te 93250, VILLEMOMBLE, Frankrijk (FR) De Lamberterie, Antoine te 75019, PARIS, Frankrijk (FR)

(32) 23.01.2012 (33) Verenigde Staten van Amerika (54) MACHINE-ACTUATED AND REMOVABLE SAFETY CLOSURE WITH ANTI-ROTATION AND MACHINE-RELEASED HOLDER.

(47) 13.05.2015 (51) F23J 15/08 F23C 99/00 F23C 13/00 F01N 3/20

(73) TDW Delaware, Inc. te WILMINGTON, DELAWARE 19801, (11) EP2597280 Verenigde Staten van Amerika (US) (21) EP12007816.7 (74) drs. ir. Smit te Frankfurt am Main (22) 20.11.2012 (72) GRESH, Brian, M. te TULSA, OK 74131, Verenigde Staten van Amerika (US)

(54) Warmtewisselaar alsook opstelling van een warmtewisselaar in een uitlaatgaskanaal van een verbrandingsmotor. (73) MAN Truck & Bus AG te 80995 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) WILSON, Buddy, A. te SAPULPA OK 74066, Verenigde Staten van Amerika (US) BILLINGTON, Randy, B. te SAPULPA OK 74066, Verenigde Staten van Amerika (US) BINGHAM, Bruce, W. te COWETA OK 74429, Verenigde Staten van Amerika (US) GARRISON, Tony, R. te BIXBY OK 74008, Verenigde Staten van Amerika (US) MORGAN, Mark, A. te TULSA OK 74135, Verenigde Staten van Amerika (US)

(47) 10.06.2015

1 januari 2015

(31) 102011119162 (32) 23.11.2011 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 23.01.2009 (33) Europees Octrooi Bureau (54) PROCESS OF OPERATING AN ALTERNATING REGENERATIVE FURNACE. (73) Air Liquide Italia Service te 20148 MILAN, Italië (IT) L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude te 75007 PARIS, Frankrijk (FR) (74) Duyver lic. te Diegem (72) ZUCCHELLI, Pietro te I-20122 MILAN, Italië (IT) (47) 13.05.2015 (51) F24D 17/02 F24D 17/00 F24D 11/02 (11) EP2488794 (21) EP10782392.4 (22) 14.10.2010 (31) 200900637 (32) 16.10.2009 (33) België (54) Werkwijze om warmte van een afvalstroom toe te voegen aan een vloeistofstroom en installatie daarvoor. (73) Chanse te 2820 BONHEIDEN, België (BE) (74) Duyver lic. te Diegem (72) FEYTEN, Marc Marie Paul Christian te B-2820 BONHEIDEN, België (BE) (47) 01.07.2015 (51) F24F 13/068 F24F 13/06 F24F 13/02 (11) EP2224183 (21) EP10154832.9 (22) 26.02.2010 (31) MI20090275

Nummer 01/15

237

(32) 26.02.2009

(47) 27.05.2015

(33) Italië

(51) F41H 5/02

(54) AIR DISTRIBUTION PLANT AND DIFFUSER CONDUIT THEREFOR.

(11) EP2463614

(73) Zambolin, Marco te 28010 VERUNO (NO), Italië (IT)

(22) 05.12.2011

(74) Duyver lic. te Diegem (72) Zambolin, Marco te 28010 VERUNO (NO), Italië (IT)

(21) EP11290557.5 (31) 1004827 (32) 10.12.2010

1 januari 2015 TORINO, Italië (IT) GRECO, Cosimo te I-10135 TORINO, Italië (IT) MALAN, Stefano te I-10138 TORINO, Italië (IT) MASOERO, Marco te I-10123 TORINO, Italië (IT) VANDONI, Giorgio te I-10096 COLLEGNO (TORINO), Italië (IT)

(33) Frankrijk

(47) 13.05.2015

(47) 06.05.2015

(54) Slat armour.

(51) F24F 13/26 F23L 17/16

(73) NEXTER Systems te 42328 ROANNE CEDEX, Frankrijk (FR)

(51) G01N 33/86 G01N 11/16

(11) EP2401558

(21) EP04716470.2 (72) Gonard, Ulric te 18023 BOURGES, (22) 02.03.2004 Frankrijk (FR) (31) 384345 Querry, François-Xavier te 18023 (32) 07.03.2003 BOURGES, Frankrijk (FR) (33) Verenigde Staten van Amerika (47) 27.05.2015

(21) EP10706585.6 (22) 19.02.2010 (31) 09002576 (32) 24.02.2009 (33) Europees Octrooi Bureau (54) Device for venting an explosive gas. (73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) AREVA GmbH te 91052 ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(51) G01N 23/20 G01K 7/04 G01K 1/14 G01K 1/04 (11) EP2734820 (21) EP12735159.1 (22) 17.07.2012 (31) 1156612 (32) 21.07.2011

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(33) Frankrijk (72) DIESSELHORST, Tilman te 80798 (54) SAMPLE HOLDER WITH MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK INTEGRATED THERMOCOUPLE. DUITSLAND (DE) (73) Commissariat à l'Énergie KNIEF, Dirk te 45476 MÜLHEIM Atomique et aux Énergies AN DER RUHR, BONDSREPUBLIEK Alternatives te 75015 PARIS, DUITSLAND (DE) Frankrijk (FR) HARTMANN, Miks te 91058 Centre National de la Recherche ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK Scientifique te 75016 PARIS, DUITSLAND (DE) Frankrijk (FR) (47) 20.05.2015 (74) ir. Geurts c.s. te Den Haag (51) F41H 5/04 F41H 5/02

(11) EP1601976

(74) ir. Verhees te Nuenen

(54) PROTOCOL FOR MONITORING PLATELET INHIBITION. (73) Cora Healthcare, Inc. te NILES, IL 60714, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag (72) COHEN, Eli te SKOKIE, IL 60076, Verenigde Staten van Amerika (US) NAVICKAS, Irene, A. te NORTHBROOK, IL 60062, Verenigde Staten van Amerika (US) (47) 06.05.2015 (51) G01N 25/48 (11) EP2759831 (21) EP14000236.1 (22) 23.01.2014 (31) 102013100686 (32) 24.01.2013 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(32) 30.11.2006

(72) PODOR, Renaud te F-30210 CABRIERES, Frankrijk (FR) PAILHON, Damien te F-30330 TRESQUES, Frankrijk (FR) BRAU, Henri-Pierre te F-84100 ORANGE, Frankrijk (FR) RAVAUX, Johann te F-84000 AVIGNON, Frankrijk (FR)

(33) Verenigde Staten van Amerika

(47) 27.05.2015

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(54) Spaced lightweight composite armor.

(51) G01K 17/10

(73) Honeywell International Inc. te MORRISTOWN NJ 07962, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21)

(74) ir. Kempes te Hilversum

(32)

(72) Bhatnagar, Ashok te RICHMOND, VIRGINIA 23235, Verenigde Staten van Amerika (US) Hurst, David A. te MORRISTOWN, NJ07962-2245, Verenigde Staten van Amerika (US) Arvidson, Brian D. te CHESTER, VIRGINIA 23831, Verenigde Staten van Amerika (US) Wagner, Lori L. te RICHMOND, VIRGINIA 23231, Verenigde Staten van Amerika (US)

(33)

(11) EP2505954 (21) EP12174037.7 (22) 28.11.2007 (31) 606522

(11) (22) (31)

(54) (73) (74) (72)

(54) Methode voor het verrichten van een differentiële thermische analyse. (73) Netzsch Gerätebau GmbH te 95100 SELB, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(72) Denner, Thomas te 95100 SELB, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EP2376884 (DE) Blumm, Jürgen te 95100 SELB, EP09805946.2 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 22.12.2009 (DE) TO20080961 Schaefer, Otto Max te 95100 SELB, BONDSREPUBLIEK 22.12.2008 DUITSLAND (DE) Italië Hollering, Markus te 95632 HEAT METERING FOR CENTRAL WUNSIEDEL, BONDSREPUBLIEK THERMAL ENERGY INSTALLATION. DUITSLAND (DE) Ingenia S.r.l. te 10139 TORINO Hilpert, Thilo te 95100 SELB, (TO), Italië (IT) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) ir. Kempes te Hilversum Frenzl, Alexander te 95173 ARESTA, Alessio te I-72023 SCHÖNWALD, BONDSREPUBLIEK MESAGNE (BRINDISI), Italië (IT) DUITSLAND (DE) BARI, Federico te I-10121 Lauterbach, Stefan te 95100 TORINO, Italië (IT) SELB, BONDSREPUBLIEK FRONTERRE', Michele te I-10141

Nummer 01/15 DUITSLAND (DE) Strobel, Andreas te 08209 AUERBACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Preuss, Rolf te 37574 EINBECK, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Gebhardt, Michael te 95100 SELB, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Moukhina, Elena te 95100 SELB, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Schindler, Alexander te 95191 LEUPOLDSGRÜN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Knappe, Stephan te 95182 DÖHLAU, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Kaiser, Gabriele te 95100 SELB, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Meyer, Markus te 86678 EHINGEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Herr, Gunther te 96253 HAARTH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) Gradl, Matthias te 96145 SESSLACH, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

238 binden van een substraat aan sorbentia via ten minste bivalente binding. (73) InstrAction GmbH te 68199 MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)

(47) 13.05.2015 (11) EP2724167

(73) Texas Instruments Incorporated te DALLAS, TEXAS 75265, Verenigde Staten van Amerika (US)

(21) EP12735165.8

(74) ir. Ketelaars c.s. te Den Haag

(22) 27.06.2012

(72) RAHMAN, Mohammad, Atiqur te ALLEN, TX 75002, Verenigde Staten van Amerika (US) GILKER, Alan, Martin te PLA