MIM 06/2011

April 18, 2019 | Author: Artur Krzemiński | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 SZANOWNI PAÑSTWO! Nasz szacowny jubilat Miñsk Mazowiecki koñczy dziœ 590 lat. To naprawd&ec...

Description

SZANOWNI PAÑSTWO ! Nasz szacowny jubilat Miñsk Mazowiecki koñczy dziœ 590 lat. To naprawdê sêdziwy wiek. Choæ przyjezdni stwierdz¹, ¿e wygl¹da znacznie m³odziej. Pró¿no szukaæ bowiem w naszym mieœcie budowli z czasów Janusza z Goœciañczyc, nie mamy obronnych murów, zamków, baszt, mostów zwodzonych. Mamy za to nowoczesny basen, piêkne szko³y, a nied³ugo wzbogacimy siê o d³ugo wyczekiwan¹ obwodnicê. Tak, mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e Miñsk Mazowiecki to miasto, mimo sêdziwego wieku bardzo nowoczesne. O kszta³cie i charakterze naszego miasta decyduje kilka wa¿nych czynników: bliskoœæ stolicy, z któr¹ jesteœmy coraz lepiej skomunikowani, zlokalizowane w mieœcie jednostki wojskowe, bêd¹ce nie tylko najwiêkszym pracodawc¹ ale te¿ partnerem miasta w niemal ka¿dej dziedzinie ¿ycia lokalnego i w koñcu nasz najwiêkszy skarb - mieszkañcy Miñska Mazowieckiego. Pocz¹wszy od dzieci i m³odzie¿y, poprzez nadzwyczaj zaradnych przedsiêbiorców, dzia³aczy sportowych, spo³ecznych czy kulturalnych, przedstawicieli wszelkich grup zawodowych i spo³ecznych na œrodowiskach kombatanckich koñcz¹c. Nasza lokalna spo³ecznoœæ to czêsto œwietnie wykszta³ceni, z powodzeniem konkuruj¹cy o pracê w stolicy, przedsiêbiorczy ludzie, po¿ytkuj¹cy swój potencja³ w pracach organizacji pozarz¹dowych, grup spo³ecznych, œrodowisk zawodowych. To dziêki stawianym przez nich wymaganiom, dziêki wysokiej poprzeczce stawianej w³adzom lokalnym, nasze miasto rozkwita. Dbamy o rozwój i edukacjê naszych najm³odszych mieszkañców prowadz¹c na wysokim poziomie przedszkola publiczne oraz w du¿ym stopniu wspieraj¹c przedszkola prywatne. Miñskie szko³y mog¹ byæ stawiane za wzór, bior¹c pod uwagê zarówno ich wyposa¿enie, towarzysz¹c¹ im infrastrukturê ale przede wszystkim wyniki edukacyjne. Baza sportowa to nie tylko basen, stadion i lodowisko, ale te¿ kilka nowoczesnych boisk jak choæby dwa oddane niedawno do u¿ytku Orliki. W Miñsku funkcjonuje piêæ parafii, co œwiadczy o bogatym ¿yciu duchowym naszych mieszkañców. Bogactwo ¿ycia kulturalnego, którego jesteœmy œwiadkami w ostatnim czasie, mnogoœæ inwestycji ale te¿ œmia³e za³o¿enia jakie przed sob¹ stawiamy daj¹ nadziejê na to, ¿e dziêki realizowanym przez samorz¹d zadaniom, za 10 lat, w szeœæsetn¹ rocznicê lokacji miasta, spotkamy siê w jeszcze bardziej odmienionym, z korzyœci¹ dla nas wszystkich, Miñsku Mazowieckim. Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski Przemówienie wyg³oszone 29 czerwca 2011r. w Miejskim Domu Kultury na uroczystej Sesji Rady Miasta z okazji 590. Rocznicy Nadania Praw Miejskich Miastu Miñsk Mazowiecki.

URZ¥D MIASTA MIÑSK MAZOWIECKI ul. Konstytucji 3-go Maja 1 05-300 Miñsk Mazowiecki tel. (25) 759 53 00 - centrala, tel. (25) 759 53 11 - sekretariat, fax: (25) 758 40 25 Godziny pracy Urzêdu Miasta: - w poniedzia³ki, wtorki i czwartki w godz. od 8.00 do 16.00, - w œrodê w godz. od 8.00 do 17.00 - w pi¹tek w godz. od 8.00 do 15.00 Kasa Urzêdu Miasta czynna jest: w poniedzia³ek, wtorek i czwartek w godz. 8.00 - 15.15 w œrody w godz. 8.00 - 16.15 w pi¹tek w godz. 8.00 - 14.15

[email protected],

[email protected] www.minskmaz.bip-gov.info.pl www.minsk-maz.pl

MIM 06/2011

3

www.minsk-maz.pl

Uroczysta Sesja Rady Miasta - 29.05.2011. W dniu 29 maja w Miejskim Domu Kultury odby³a siê Uroczysta Sesja Rady Miasta w zwi¹zku z przypadaj¹cym w tym roku 590-leciem nadania praw miejskich Miñskowi Mazowieckiemu. W trakcie tego podnios³ego wydarzenia oprócz Burmistrza Miasta przemawia³ tak¿e Przewodnicz¹cy Rady Miasta Dariusz Kulma: „Victor Hugo Czym jest historia? Echem przesz³oœci odbitym przez przysz³oœæ. Odblaskiem przysz³oœci rzuconym w przesz³oœæ.

„Nasze Miasto Miñsk Mazowiecki to dobre miejsce na mapie naszej ojczyzny. Trudno wrêcz uwierzyæ, ¿e 590 lat nieprzerwanie tworzy siê historia Miñszczan. Szczególne wyró¿nione bliskoœci¹ stolicy jak i jednym z najwa¿niejszych komunikacyjnych szklaków. Rozwój jaki prze¿ywa szczególnie przez ostatnie 20 lat jest tak intensywny, ¿e trudno komukolwiek by³oby polemizowaæ. Na pewno nie wszystko jest tak jak byœmy chcieli, ale niezaprzeczalnie mo¿na powiedzieæ o naszym 590 letnim mieœcie, ¿e jest miastem sukcesu. Rozwój gospodarczy opiera siê na silnej pozycji miñskiej edukacji. Dzieje siê tak dlatego, ¿e nasza miñska m³odzie¿ jest m³odzie¿¹ z ambicjami. Z roku na rok przybywa nam znakomicie wykszta³conych ludzi i specjalistów. Mo¿emy siê pochwaliæ z znanymi ludŸmi w œwiecie kultury, filmu, sztuki czy nauki. Mo¿emy byæ dumni z coraz wiêkszej iloœci inwestycji. Procent bud¿etu zaanga¿owany w infrastrukturê jest w Miñsku Mazowieckim na bardzo wysokim poziomie. Dziêki tym zmianom w naszym mieœcie ¿yje siê z dnia na dzieñ coraz lepiej. Mo¿emy cieszyæ siê ludŸmi z pasj¹ rzesz¹ spo³eczników, dziêki którym kreuje siê now¹ rzeczywistoœæ na tak wielu obszarach. Znalaz³em w powieœci Twierdza piêkny cytat: "Odró¿niam [...] ci¹g³oœæ od rutyny. I trwa³oœæ - od zakrzepniêcia w martwocie. Ani trwa³oœæ cedru, ani trwa³oœæ cesarstwa nie opiera siê na skostnieniu. [...] nienawidzê plemion osiad³ych, a miasta ukoñczone wydaj¹ mi siê martwe."

To dobrze, ¿e miasto Miñsk nie jest skoñczone. Niech siê wiêc rozwija nieustannie, by ka¿dy móg³ o naszym mieœcie powiedzieæ. To jest miasto prawdziwego ¿ycia. Zosta³o tylko z³o¿yæ ¿yczenia naszemu miastu i czekaæ wspania³ego jubileuszu z okazji 600 lat! Czego Ci ¿yczyæ Miñsku? S³oñca, które oœwietla radosne twarze szczêœliwych ludzi, którzy znaleŸli swoje miejsce na ziemi. Czego Ci ¿yczyæ Miñsku? Dobrych ludzi dla siebie nawzajem, gdzie jeden drugiego wspiera³ bêdzie Czego Ci ¿yczyæ Miñsku? Ludzi, którzy razem ramiê w ramiê stan¹ by dzieñ za dniem zmieniaæ rzeczywistoœæ. Czego Ci ¿yczyæ Miñsku? Podtrzymania tradycji, wspó³pracy pokoleñ, ludzi ambitnych i prawych, ludzi z pasj¹ w oczach I czego jeszcze ¿yczyæ Ci Miñsku? Marzeñ, które stan¹ siê realn¹ przysz³oœci¹. Tego naszemu miastu, jej mieszkañcom i Pañstwu serdecznie ¿yczê!” Jako goœcie przemawiali Pan Mariusz Dzienio, Pose³ Teresa Wargocka, Starosta Miñski Antoni Jan Tarczyñski, zosta³ tak¿e odczytany list od Pos³a Czes³awa Mroczka. Podczas uroczystoœci wrêczono tytu³ "Honorowy Obywatel Miasta Miñsk Mazowiecki" gen. Romanowi Harmozie - dowódcy 1 Pu³ku Lotnictwa Myœliwskiego "Warszawa" od 11 sierpnia 1973 roku do 21 grudnia 1977 roku. gen. Roman Harmoza - urodzony w Budkiewiczach na Litwie. W roku 1960 ukoñczy³ Dêbliñsk¹ Szko³ê Orl¹t. W latach 1970-1978 by³ mieszkañcem miasta Miñsk Mazowiecki. W tym czasie pe³ni³ obowi¹zki pilota dowódcy eskadry, a od 1973r. dowodzi³ 1 Pu³kiem Lotnictwa Obrony Powietrznej "Warszawa" w Miñsku. Dalsza droga s³u¿by genera³a, to dowodzenie Dywizj¹ Lotnicz¹, a kolejny awans to praca na stanowisku Zastêpcy Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju. W latach 19911993 pe³ni³ obowi¹zki Attache wojskowego w Moskwie. Po powrocie do kraju od 19931995 s³u¿y³ w M.O.N., nastêpnie skierowany

na zastêpcê Szefa Misji OB WE w Gruzji, a potem w Mo³dawii. Od oœmiu lat przebywa na emeryturze. Nadal jest czynny zawodowo, pracowa³ w firmach polsko - amerykañskich modernizuj¹cych krajowe lotniska, dostosowuj¹c je do wymogów NATO. Jest cz³onkiem: Krajowej Rady Lotniczej, Stowarzyszenia Lotników Polskich, pe³ni funkcjê prezesa Klubu Genera³ów Lotnictwa oraz Prezesa Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Oddzia³u Warszawsko-Mazowieckiego. Zaanga¿owany w dzia³alnoœæ patriotyczn¹, zwi¹zan¹ z histori¹ polskiego lotnictwa, a szczególnie z 1 Pu³kiem Lotnictwa Myœliwskiego "Warszawa". Z jego inicjatywy powsta³ w Miñsku Mazowieckim pomnik poœwiêcony lotnikom 1 PLM "Warszawa". To genera³ Harmoza koordynowa³ prace przy budowie pomnika, zebra³ materia³y i œrodki finansowe, doprowadzi³ do powstania piêknego zak¹tka miasta. Jest ambasadorem ziemi miñskiej i miasta, ci¹gle czyni starania, aby stworzyæ mo¿liwoœæ u¿ytkowania lotniska przez samoloty cywilne. Tytu³y "Zas³u¿ony dla Miasta Miñsk Mazowiecki" otrzymali: Stanis³aw Ciszkowski - wieloletni radny (Wojewódzka Rada Narodowa w Siedlcach, Miejska Rada Narodowa w Miñsku Mazowieckim, Rada Miasta Miñsk Mazowiecki). Spo³ecznik silnie zaanga¿owany w dzia³alnoœæ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego i Towarzystwa Przyjació³ Miñska Mazowieckiego. Organizator licznych wystaw i wycieczek, uratowa³ od utraty liczne dokumenty dotycz¹ce historii Miñska Mazowieckiego. Do-

MIM 06/2011

4

www.minsk-maz.pl

kumentalista wielu wydarzeñ na terenie miasta. Cz³owiek, który ukocha³ na swój sposób miñskie osiedle Nowe Miasto i skutecznie dzia³a³ na rzecz jego rozwoju. Jedna z najbarwniejszych postaci w dziejach miasta. Janusz Aleksander Kuligowski - ceniony dzia³acz kulturalny i badacz historii Miñska Mazowieckiego. Autor wielu lokalnych i regionalnych publikacji naukowych oraz organizator licznych przedsiêwziêæ o charakterze popularno - naukowym. Wieloletni prezes Towarzystwa Przyjació³ Miñska Mazowieckiego.

³alnoœci popularyzuj¹cej historiê miasta. Do najwa¿niejszych wydawnictw TPMM nale¿¹ "Rocznik Miñskomazowiecki", "Miñsk Mazowiecki i okolice na dawnej fotografii" (dwa wydania), "Miñsk Mazowiecki na dawnej pocztówce".

Wrêczono tak¿e imienne dyplomy uznania siedmiu ¿o³nierzom Armii Krajowej Obwodu Mewa-Kamieñ, którzy w 1991 roku otrzymali zbiorowy tytu³ "Zas³u¿ony Obywatel Miasta Miñsk Mazowiecki". Na zakoñczenie uroczystoœci, z krótkim repertuarem wyst¹pi³ Robert Józef Sylwestrowicz - nauczyciel w kilku Kasprzycki. (red.) powiatowych szko³ach. Od 1924 roku kierownik siedmioklasowej publicznej szko³y powszechnej we wsi Mrozy. Nastêpnie pracowa³ w Szkole Podstawowej nr 1 im. Miko³aja Kopernika w Miñsku Mazowieckim. Dzia³acz spo³eczny zaanga¿owany w pracê licznych organizacji m.in. Zwi¹zku Peowiaków, Zwi¹zku Oficerów Rezerwy i Federacji Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny, Powiatowego Oddzia³u Zwi¹zku Strzeleckiego.

Albert Szczygielski - jeden z najwa¿niejszych miñskich sportowców paraj¹cy siê kulturystyk¹. Wielokrotny laureat mistrzostw Polski, kilka razy sam je organizowa³ na terenie Miñska Mazowieckiego. Wychowawca kilku utytu³owanych zawodników, dzia³acz Polskiego Zwi¹zku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Si³owego. Andrzej Tkaczyk - twórca klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zak³adach Naprawczych Taboru Kolejowego w Miñsku Mazowieckiego. Wieloletni krwiodawca uhonorowany wieloma odznaczeniami. Filatelista, czo³owa postaæ w Spó³dzielni Mieszkaniowej "Prze³om". Jednostki ¯andarmerii Wojskowych w Miñsku Mazowieckim - przede wszystkim nale¿a³ do nich Wojskowy Urz¹d Spraw Wewnêtrznych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Obecnie Oddzia³ Specjalny ¯andarmerii Wojskowej i Centrum Szkolenia ¯andarmerii Wojskowej. OS¯W i CS¯W czynnie w³¹czaj¹ siê w ¿ycie miasta uczestnicz¹c w ró¿nych przedsiêwziêciach o charakterze patriotycznym oraz u¿yczaj¹c swoje obiekty na imprezy o charakterze przede wszystkim sportowym np. Liga Pi³ka No¿nej Halowej. Towarzystwo Przyjació³ Miñska Mazowieckiego - jedno z wa¿niejszych stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie Miñska Mazowieckiego. Zosta³o ono za³o¿one w 1962 roku i koncentruje siê w swoim funkcjonowaniu na dzia-

Podczas Uroczystej Sesji przyjêto przez aklamacjê Apel do mieszkañców Miasta Miñsk Mazowiecki w 590 rocznicê nadania praw miejskich Miastu Miñsk Mazowiecki Œwiêtujemy dziœ 590 rocznicê nadania naszemu miastu praw miejskich. 29 maja 1421 roku na zamku w Czersku ksi¹¿ê mazowiecki Janusz I nada³ przywilej lokacyjny rycerzowi Janowi z Goœcieñczyc zezwalaj¹cy na za³o¿enie gminy miejskiej. Od tego czasu rozpoczyna siê historia Miñska jako miasta, gdy¿ jako œredniowieczna osada targowa Miñsk by³ znany wczeœniej, bo ju¿ w XIV wieku. Rocznica, któr¹ dziœ obchodzimy powinna napawaæ dum¹ ka¿dego miñszczanina. Od 590 lat Miñsk Mazowiecki buduje swoj¹ wyj¹tkow¹ to¿samoœæ historyczn¹, i chocia¿ wielokrotnie prze¿ywa³ chwile upadku, targany tragizmem dziejów, to zawsze patrzy³ w przysz³oœæ z optymizmem i nadziej¹. Ka¿da rocznica powinna stanowiæ impuls dla tworzenia nowych treœci i form wspó³dzia³ania naszego spo³eczeñstwa, kszta³towania siê postaw obywatelskich, kreowania nowych perspektyw i budowania jeszcze lepszej rzeczywistoœci naszej lokalnej ojczyzny - Miasta Miñsk Mazowiecki. Aktywna postawa oraz anga¿owanie siê na rzecz wspólnego dobra wi¹¿e siê równie¿ z poczuciem odpowiedzialnoœci za nasze miasto, ale i pañstwo, i jest g³êbokim przejawem patriotyzmu. Pragniemy wyraziæ g³êbok¹ wdziêcznoœæ wobec osób, instytucji i organizacji, które wspieraj¹ rozwój naszego Miasta i regionu. Jesteœmy dumni i cieszymy siê, ¿e mo¿emy œwiêtowaæ tê rocznicê wspólnie. Zakorzenieni w miñskiej historii, oparci na fundamencie doœwiadczeñ przodków, pragniemy z nadziej¹, dum¹, ale i pokor¹ budowaæ przysz³oœæ Naszego Miasta. Burmistrz Miasta /-/ Marcin Jakubowski

MIM 06/2011

Przewodnicz¹cy Rady Miasta /-/ Dariusz Kulma

5

www.minsk-maz.pl

Z PRACY RADY MIASTA W dniu 23 kwietnia 2011 roku odby³a siê Sesja Rady Miasta Miñsk Mazowiecki. Podczas niej podjêto 5 uchwa³, które dotyczy³y nastêpuj¹cych zagadnieñ: Informacja dotycz¹ca Uchwa³y VII/54/11 Rady Miasta Miñsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmian w bud¿ecie Miasta Miñsk Mazowiecki na rok 2011 r.

Informacja dotycz¹ca Uchwa³y VII/53/11 Rady Miasta Miñsk Mazowiecki z dnia 23 maja 2011 r. zmieniajaca uchwa³ê w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miñsku Mazowieckim.

W wyniku wprowadzenia zmian uleg³ Uchwa³a ta dotyczy³a zmian co do sposozwiêkszeniu plan wydatków oraz deficyt bu zatrudniania i zwalniania dyrektora bud¿etu Miasta o kwotê 400.000 z³. Miejskiej Biblioteki Publicznej i zwi¹zanych z tym procedur, a tak¿e ustalenia sieZmiany planu wydatków dotycz¹ w szcze- dziby g³ównej biblioteki oraz oddzia³ów gólnoœci zwiêkszenia limitów wydatków na i filii biblioteki. zadania maj¹tkowe: 1) o kwotê 200.000 z³ na rozbudowê i modernizacjê SP nr 1 i GM nr 1; Uchwa³a Nr VII/56/11 Rady Miasta Miñsk 2) o kwotê 50.000 z³ na dokoñczenie ro- Mazowiecki z dnia 23 maja 2011 r. w sprabót budowlanych zwi¹zanych z przebu- wie nadania tytu³u „Honorowy Obywatel dow¹ PM Nr 1 wraz z zagospodarowa- Miasta Miñsk Mazowiecki” dotyczy³a niem terenu; nadania tytu³u „Honorowy Obywatel Mia3) o kwotê 150.000 z³ na dokoñczenie bu- sta Miñsk Mazowiecki” gen. Romanowi dowy boisk sportowych przy SP nr 6; Harmozie. 4) z zaplanowanych wydatków bie¿¹cych Wrêczenie tytu³u odby³o siê na uroczystej na utrzymanie ochotniczych stra¿y po¿ar- sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2011 roku. nych zmniejszono kwotê 7.000 z³ dokonuj¹c zwiêkszenia o w/w kwotê limitu wydatków na zadanie inwestycyjne - zakup Uchwa³a Nr VII/57/11Rady Miasta Miñsk pieca do ogrzewania stra¿nicy OSP Mazowiecki z dnia 23 maja 2011 r. w spraw Kêdzieraku. wie nadania tytu³u „Zas³u¿ony dla Miasta Miñsk Mazowiecki” dotyczy³a nadania W sprawach dotycz¹cych Ponadto odst¹piono od wykonania doku- tytu³u „Zas³u¿ony dla Miasta Miñsk MaRady Miasta Miñsk Mazowiecki mentacji na przebudow¹ ul. £¹cz¹cej zowiecki” nastêpuj¹cym podmiotom: mo¿na kontaktowaæ w Biurze Rady ul. D¹browki z ul. Siennick¹. Planowane Miasta pod nr. tel.: na w/w cel œrodki zostan¹ przeznaczone 1. Stanis³awowi Ciszkowskiemu, (025) 758 33 35, 759 53 39, 759 53 57 na wykonanie dokumentacji projektowej 2. Januszowi Aleksandrowi e-mail: [email protected] ul. £¹cz¹cej ul. B³onie z ul. Siennick¹. Kuligowskiemu, Przewodnicz¹cy Rady Miasta 3. Józefowi Sylwestrowiczowi, oraz Wiceprzewodnicz¹cy 4. Albertowi Szczygielskiemu, pe³ni¹ dy¿ury w Urzêdzie Miasta, Informacja dotycz¹ca Uchwa³y Nr VII/55/ 5. Andrzejowi Tkaczykowi, w poniedzia³ki w godz. 13.00-14.00, 11 Rady Miasta Miñsk mazowiecki 6. Jednostkom ¯andarmerii Wojskowej, pok. nr 116. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 7. Towarzystwu Przyjació³ Miñska Finansowej Miasta Miñsk Mazowiecki na Mazowieckiego. Radni Miasta pe³ni¹ dy¿ury lata 2011-2016 w Urzêdzie Miasta, Wrêczenie tytu³ów odby³o siê na uroczyw œrody w godz. 15.00-17.00, Zaktualizowano poszczególne elementy stej sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2011 pok. nr 116. prognozy finansowej w celu doprowadze- roku. nia do zgodnoœci z bud¿etem miasta na rok 2011, w tym: wydatki bie¿¹ce i maj¹t- Pe³na treœæ opisanych powy¿ej uchwa³ Rady Miasta oraz za³¹czniki do uchwa³, kowe, wielkoœæ œrodków zaanga¿owanych znajduj¹ siê do wgl¹du na stronie internetowej BIP Urzêdu Miasta www.minna pokrycie deficytu bud¿etu roku bie¿¹- skmaz.bip-gov.info.pl oraz w Biurze Rady Miasta - pokój nr 116 w Urzêdzie cego, kwotê d³ugu, wynik bud¿etu. Miasta .

MIM 06/2011

6

www.minsk-maz.pl

Z ¿ycia miasta ... 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego

W dniu 26 maja 2011r. w Sali Kameralnej Miejskiego Domu Kultrury w Miñsku Mazowieckim swój Jubileusz 50lecia Po¿ycia Ma³¿eñskiego œwiêtowa³o 21 par ma³¿eñskich - mieszkañców naszego miasta. Medale "Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie" przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wrêczy³ Jubilatom Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski. W uroczystym spotkaniu brali udzia³ tak¿e Pañstwo Zofia i Bronis³aw Góras - Diamentowi Jubilaci, którzy zawarli ma³¿eñstwo 60 lat temu. Wszyscy Jubilaci otrzymali pañstwowe dyplomy, kwiaty i upominki. Piêknych rocznic pogratulowa³ wszystkim Burmistrz Miasta. Lista jubilatów odznaczonych Medalem Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie - 2011 rok 1. Zofia i Jerzy Marcinkowscy, 2. Czes³awa i Dominik Kie³czykowscy, 3.Krystyna i Czes³aw Kwiatkowscy, 4.Krystyna i Feliks Stañczyk, 5.Marta i Kazimierz K¹kol, 6.Janina i Stanis³aw Witowscy, 7.Wanda i Jan KuŸma, 8.Stefania i Franciszek Pokorzyñscy, 9.El¿bieta i Stanis³aw Koæ, 10.Janina i Jan Szczepaniak, 11.Helena i Zdzis³aw Drabarek, 12.Teresa i Stanis³aw Nalazek, 13.Henryka i Jan Dusiñscy, 14.Czes³awa i Józef Zalewscy, 15.Halina i Jan Kozakiewicz, 16.Genowefa i Eugeniusz Janiccy, 17.Janina i Teofil O³dak, 18.Irena i Zdzis³aw Go³oœ, 19.Krystyna i Ireneusz Zawiska, 20.Teresa i Zygmunt Kielak, 21.Teresa i Janusz Karwowscy, 22. Zofia i Bronis³aw Góras (60-lecie)

Spotkanie w sprawie poligonu

W dniu 31 maja na zaproszenie Pana Pos³a Czes³awa Mroczka i Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego do naszego miasta przyjecha³ z wizyt¹ Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - Pan Micha³ Œwitalski, Dyrektor Oddzia³u Regionalnego "Mazowsze" w Warszawie Pan Kazimierz Grzyb, Komendant G³ówny ¯andarmerii Wojskowej genera³ brygady Pan dr Miros³aw Rozmus. W spotkaniu udzia³ wziêli równie¿ Wicestarosta Miñski Pan Krzysztof P³ochocki, Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki Pan Antoni Janusz Piechoski, Komendant Oddzia³u Specjalnego ¯andarmerii Wojskowej Pan p³k Dariusz Bogacki oraz Komendant Centrum Szkolenia ¯andarmerii Wojskowej Pan p³k Wies³aw Chrzanowski. Na spotkaniu poruszono przede wszystkim kwestiê zagospodarowania terenu po dawnym poligonie wojskowym. Burmistrz Miasta zabiega o pozyskanie dla Miasta czêœci terenów daw-

nego poligonu wojskowego na grunty pod przysz³¹ infrastrukturê spo³eczn¹ i drogow¹ jak te¿ o grunty, które po ich sprzeda¿y przez Miasto, mog³yby sfinansowaæ budowê szko³y czy przedszkola zarówno dla nowopowstaj¹cego jak i istniej¹cego ju¿ osiedla wojskowego. Przeprowadzone rozmowy daj¹ nadziejê na bardzo owocn¹ wspó³pracê miêdzy Wojskow¹ Agencj¹ Mieszkaniow¹ a Miastem Miñsk Mazowiecki. Na spotkaniu omówiono równie¿ nak³ady inwestycyjne, jakie poniesie ¯andarmeria Wojskowa w najbli¿szym czasie na terenie obiektów wojskowych Oddzia³u Specjalnego ¯andarmerii Wojskowej i Centrum Szkolenia

MIM 06/2011

¯andarmerii Wojskowej, a bêd¹ to miêdzy innymi: budowa hali sportowej otwartej dla szkó³ i instytucji, centrum konferencyjne na bazie dawnego GKO i inne obiekty wojskowe na ³¹czn¹ kwotê 57 mln z³otych. Nak³ady te maj¹ byæ poniesione w latach 2011-2014.

7

www.minsk-maz.pl

Dzieñ Dziecka

Na terenie parku przy Miejskim Domu Kultury w Miñsku Mazowieckim dnia 1 czerwca œwiêtowano "Zaczarowany Dzieñ Dziecka". Rozpocz¹³ siê on wystêpem Kulfona i ¿aby Moniki, wœród atrakcji towarzysz¹cych zorganizowano, liczne konkursy, zawody modelarskie, malowanie buziek. Furorê zrobi³y wiatraczki osobiœcie rozdawane przez Burmistrza Marcina Jakubowskiego, licznie przyby³ym na nowo wybudowany plac zabaw dzieciom.

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Miñsku Mazowieckim jak co roku by³a organizatorem szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych prowadz¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ na terenie miasta Miñsk Mazowiecki. Szkolenie o charakterze informacyjno – edukacyjnym prowadzone przez trenera z Ma³opolskiego Centrum Profilaktyki z Karkowa odby³o siê w dniu 6 czerwca b. r. Wziê³o w nim udzia³ 79 sprzedawców. Podobnie jak w roku ubieg³ym zainteresowanie szkoleniem by³o bardzo du¿e. G³ównym celem szkolenia by³o ograniczanie dostêpnoœci alkoholu dla osób nieletnich na terenie Miñska Mazowieckiego poprzez wskazywanie sprze-

dawcom skutecznych sposobów odmawiania sprzeda¿y nieletnim. Uczestnicy szkolenia otrzymali informacje o praktycznych aspektach prawnych aktualnie obowi¹zuj¹cego prawa dotycz¹cego korzystania z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz warunków i zasad kontroli punktów sprzeda¿y ze strony Urzêdu Miasta. Dodatkowo sprzedawcy obecni na szkoleniu brali udzia³ w praktycznych æwiczeniach postaw asertywnego odmawiania sprzeda¿y napojów alkoholowych osobom niepe³noletnim. Otrzymali równie¿ materia³y edukacyjne rekomendowane przez Pañstwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Warszawie pt. „Czy sprzedawaæ alkohol nieletnim?”.

Sukces przysz³ych in¿ynierów Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 W dniu 07.06.2011r. w Auli G³ównej Politechniki Warszawskiej zosta³ rozegrany Ogólnopolski Fina³ Konkursu BEC (BEST Engineering Competition) dla studentów 6 – ciu polskich uczelni technicznych oraz równoczeœnie drugi etap konkursu BEC Junior dla uczniów szkó³ œrednich z województwa mazowieckiego zorganizowany przez Stowarzyszenie Studentów BEST przy wspó³pracy z Politechnik¹ Warszawsk¹. W zadaniu konstruktorskim Team Design wziê³a udzia³ 4 -osobowa dru¿yna reprezentuj¹ca Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 im. Powstañców Warszawy w Miñsku Mazowieckim w sk³adzie: Dorota Grabny (kapitan dru¿yny) kl 3 - Technik informatyk, Bartosz Adamczewski kl 3 - Technik informatyk, Artur Osiak kl. 3 - Technik elektronik, Kamil Rek kl 3 - Technik elektronik, pod opiek¹ Jacka Kosieradzkiego (nauczyciela

przedmiotów zawodowych). Uczniowie po trwaj¹cym 5 godzin wysi³ku intelektualnym i wykorzystaniu swoich zdolnoœci manualnych, maj¹c do dyspozycji tylko proste narzêdzia i materia³y, stworzyli konstrukcjê wyrzutni do pi³eczek. Po omówieniu i zademonstrowaniu dzia³ania urz¹dzenia Jury przyzna³o dru¿ynie „ Mechanika” zaszczytne II miejsce w Konkursie dla Juniorów.

MIM 06/2011

8

www.minsk-maz.pl

Sprawdzian w szko³ach podstawowych i egzamin gimnazjalny przeprowadzany w gimnazjach. W kwietniu 2011r. zosta³ przeprowadzony sprawdzian szóstoklasistów. Wyniki osi¹gniête przez uczniów naszych szkó³ plasuj¹ Szko³y Podstawowe Nr 1, 5, 6 w gronie 23% szkó³ w kraju o wysokim poziomie edukacji. Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 osi¹gnêli wynik, który uplasowa³ szko³ê w gronie 10%

szkó³ w kraju z bardzo wysokim poziomem nauki. Gimnazja Miejskie, w których egzamin gimnazjalny dla trzecioklasistów trwa³ przez trzy dni i sk³ada³ siê z czêœci humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i jêzykowej te¿ wypad³ bardzo dobrze. Uczniowie Gimnazjum Miejskiego Nr

1 i 3 osi¹gnêli wynik powy¿ej œredniej. Gimnazjum Miejskie Nr 2 uzyska³o wynik z obu czêœci egzaminu bardzo wysoki, co uplasowa³o szko³ê w gronie 20% takich placówek w województwie mazowieckim. Najwy¿szy œredni wynik punktowy z jêzyka angielskiego uzyska³o Gimnazjum Miejskie Nr 1.

Zaawansowanie realizacji zadañ inwestycyjnych miasta. Realizowane inwestycje Obecnie realizowane s¹ przebudowy 4 ulic w mieœcie: Œniadeckich, Ks. Brzóski, E Plater, Bratniej. Wykonywane roboty obejmuj¹: wykonanie nowej nawierzchni na wszystkich ulicach, przebudowê i budowê sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodoci¹gowej, oraz przebudowê urz¹dzeñ elektroenergetycznych na ul. Œniadeckich. Trwaj¹ prace przy rozbudowie i modernizacji Szko³y Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskim Nr 1. Obecnie wykonywane s¹ roboty zwi¹zane z ociepleniem œcian budynku, wykonywane s¹ instalacje wewnêtrzne i zewnêtrzne oraz uk³adana jest kostka betonowa na terenie szko³y. Trwaj¹ prace przygotowawcze zwi¹zane z modernizacj¹ parkingów

i chodników w obrêbie Szko³y Podstawo- - na remont budynków komunalnych: Huwej Nr 5, których wykonanie zosta³o zle- berta 7, Huberta 11, Szpitalna 37B, Widok cone Zarz¹dowi Dróg Miejskich Sp. z o.o. 7, ¯wirowa 3 i 3A. Procedury przetargowe w toku: - na przebudowê ulicy Kazimierza III Wielkiego; - na przebudowê ulicy A. Struga; - na przebudowê ulicy Zacisze; - na budowê os³on przeciwwiatrowych wraz z trybunami dla widowni na hali lodowiska na terenie Oœrodka Sportoworekreacyjnego przy ul. Wyszyñskiego 56; - przebudowê klatek schodowych oraz wykonanie termomodernizacji budynku w Przedszkolu Miejskim Nr 3; - na remont pomieszczenia przeznaczonego na salê œlubów w Miejskim Domu Kultury; - na remont budynku Urzêdu Miasta;

Zlecone opracowania W wyniku przeprowadzonych postêpowañ zlecono wykonanie dokumentacji projektowych: - na przebudowê ul. J. Grzeszaka; - na przebudowê ul. gen. Z. Berlinga; - na przebudowê ul. Jagielloñskiej; - na przebudowê ul. M. D¹browskiej; - na przebudowê ul. M. Konopnickiej; - na przebudowê ul. W. £okietka; - na budowê budynku administracyjnosocjalnego przy ul. Sportowej 1; - na termomodernizacjê w budynku komunalnym przy ul. Rodziny Nalazków 4; - na inwentaryzacjê wie¿y ciœnieñ.

XVI Mazowiecki Rajd Weteranów Szos "MAGNET '11" 27.05-29.05. 2011 - Miñsk Mazowiecki

Podstawowym celem imprezy jest promocja naszego miasta. Rajd Magnet 2011, który odby³ siê po raz XVI, to pokaz sprawnych technicznie zabytkowych motocykli i aut oraz historycznych pojazdów militarnych. G³ównym punktem programu by³ rajd na orientacjê i regularnoœæ jazdy. Or-

ganizowany jest on wg. historycznych regulaminów na trasie ok. 100 km / teren wsch. Mazowsza/. Natomiast konkurs sprawnoœci kierowców zabytkowych maszyn to tzw. Gymkhana odby³ siê na placu przed Miejskim Domem Kultury - gromadz¹c liczn¹ familijn¹ widowniê. Maciej Cichocki prezes Klubu Dawnych Motocykli w Miñsku tak okreœla sens organizowania tego typu imprez: "Historia kultury technicznej jest wa¿nym elementem dorobku cywilizacyjnego ka¿dego rozwiniêtego kraju, jednak w Polsce znalaz³a siê na mar-

MIM 06/2011

ginesie œwiadomoœci historycznej Polaków. Fakty zast¹pi³y fa³szywe stereotypy, Polska myœl in¿ynierska mia³a przecie¿ wiele sukcesów. M³ode pokolenie nie posiada ¿adnej wiedzy o œwiatowym poziomie polskich dokonañ in¿ynierskich: lotniczych, motoryzacyjnych, budowlanych, w technologiach chemicznych czy te¿

9

www.minsk-maz.pl

I Rajd Pojazdów Zabytkowych po Ziemi Miñskiej

elektrotechnicznych. Pamiêtaæ nale¿y szczególnie o tych najlepszych, które uda³o siê zrealizowaæprzed II wojn¹ œwiatow¹ i nada³y II RP oblicze nowoczesnoœci. W przypadku produkcji motocykli zanik³a, znana w Europie, marka "Sokó³", ale i P.Z.In¿. marka ca³ego koncernu, gdzie produkowane by³y znakomite pojazdy cywilne i wojskowe. Oznacza to, ¿e utracono tzw. ceny marketingowe tych firm". Organizatorzy imprezy s¹ przekonani, ¿e prezentacja zabytków polskiej kultury technicznej, obok tych zagranicznych, pomaga w promocji kraju. Przyczyni siê do popularyzacji wiedzy historycznej dot. sztuki in¿ynierskiej, tak jak to robi¹ w innych krajach. Ciekawie wypowiedzia³ siê na ten temat, dyrektor Muzeum £azienek Królewskich w Warszawie prof. Marek Kwiatkowski "... odbudowy techniczne motocykla Sokó³ , Polskiego Fiata 508 (prod. 1937,) maj¹ tak¹ sam¹ rangê jak odbudowa dworku." Warto wiedzieæ, ¿e impreza odby³a siê dziêki MDK w Miñsku Mazowieckim, a tak¿e spo³ecznej grupie miñskich entuzjastów oraz przy wspó³pracy z uczelniami, a tak¿e dziêki pomocy finansowej Rady Miasta Miñsk Mazowiecki, sponsorów i sympatyków historii techniki. Tradycja rajdów "Magnet" pokaza³a, ¿e jest to impreza ciesz¹ca siê du¿ym zainteresowaniem ze strony publicznoœci.

Maciej Cichocki, fot. z arch. KDM Magnet Fotorelacja na ok³adce gazety.

Dnia 28 maja 2011r w Miñsku Mazowieckim i okolicach odby³ siê I Rajd Po Ziemi Miñskiej, który by³ jednoczeœnie II Rund¹ Mistrzostw Okrêgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych. Start oraz meta rajdu znajdowa³y siê przy pl. Kiliñskiego. Na starcie stawi³y siê 34 za³ogi w tym 30 samochodów i 4 motocykle. Klasê motocykli prezentowa³y dwie Jawy 20, Honda CX500C, oraz Yamaha XS400. Samochody by³y podzielone na dwie klasy: wyprodukowane przed 1965r i wyprodukowane przed 1985r. Wœród samochodów najliczniejsz¹ grupê stanowi³a marka Mercedes-Benz, któr¹ prezentowa³y m.in. modele W136, W111, W107. Mieszkañcy Miñska Mazowieckiego mogli równie¿ podziwiaæ takie samochody jak: Saab 96L, Ford

Capri, Ford Taunus TC I, Ford Fiesta Mk I, Opel GT, Fiat 850 Coupe, Skoda 1000MB, Skoda 105S, Chevrolet Corvette, Wartburg 353W, Mazda 626, Lada 2107, BMW 628CSi, BMW E21, oraz pojazdy naszej rodzimej produkcji takie jak Warszawa 224, Syrena 104, Fiat 125p, Fiat 126p, Polonez 1500, Zastawa 1100p. Na trasie rajdu uczestnicy mieli do pokonania dwie próby sprawnoœciowozrêcznoœciowe, jedn¹ z nich by³a tak zwana "koperta", a drug¹ by³ slalom, który trzeba by³o pokonaæ w jak najkrótszym czasie jad¹c do przodu, a nastêpnie wróciæ na wstecznym biegu. Uczestnicy mieli do przebycia trasê, która liczy³a 115 km i wiod³a z Miñska Mazowieckiego przez Ceg³ów, Jeruzal, Latowicz, Kiczki, Budy Barcz¹ce, a na zakoñczenie trasy uczestnicy zwiedzili Muzeum 7 Pu³ku U³anów Lubelskich. Po godzinie 16:00 pojazdy wype³ni³y plac Kiliñskiego, gdzie odby³ siê konkurs elegancji oraz uroczyste rozdanie nagród, które osobiœcie wrêczy³ Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki. Wojciech Urban, fot. z arch. uczestników rajdu

MIM 06/2011

10

www.minsk-maz.pl

FESTIWAL 4M - MIÑSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI W pierwszy weekend czerwca Miñsk Mazowiecki sta³ siê prawdziwym Miastem Muzyki, co mogli prze¿yæ wszyscy mieszkañcy naszego miasta, którzy przybyli na plac przed MDK w te upalne, s³oneczne i pe³ne muzyki dni. Festiwal 4M Miñsk Mazowiecki Miasto Muzyki rozpocz¹³ Przegl¹d Piosenki 4M, w którym wyst¹pi³o piêciu wykonawców - Z£OTA PI¥TKA laureatów wielu ogólnopolskich festiwali i konkursów piosenki. Wœród nich us³yszeliœmy Mateusza Rulskiego - Bo¿ka, Dominikê Barabas z zespo³em, £ukasza Jemio³ê, Krzysztofa Napiórkowskiego z zespo³em oraz Lenê Lepiarczyk. Jury w sk³adzie: Jaros³aw Wasik, Rafa³ Nosal i Przemek Mrówka, a tak¿e miñska publicznoœæ nie mieli ³atwego zadania wybieraj¹c najlepszego wykonawcê, poniewa¿ poziom by³ naprawdê wysoki. Najbardziej jednak oczarowa³ wszystkich Krzysztof Napiórkowski, który otrzyma³ statuetkê Grand Prix Festiwalu 4M oraz nagrodê pieniê¿n¹. - Idea Przegl¹du Piosenki 4M wyros³a z obserwacji polskiej sceny muzycznej, na której jest wielu œwietnych artystów, którym jest siê ciê¿ko przebiæ do mediów, a tym samym pokazaæ szerszej publicznoœci swoj¹ twórczoœæ. Mo¿e dziwnie to zabrzmi, ale tworz¹ oni po prostu muzykê zbyt ambitn¹ - mówi³ Prezes Stowarzyszenia Œcie¿ki Nieskoñczonoœci Dariusz Kulma. Mo¿emy byæ zatem dumni, ¿e w³aœnie tacy artyœci odnajduj¹ swoje miejsce na miñskiej scenie muzycznej. - Cieszê siê, ¿e Festiwal 4M jest tak ró¿norodny pod wzglêdem muzycznym. Coraz czêœciej zauwa¿am, ¿e organizuje siê tylko koncerty popowych grup, a tymczasem w Miñsku proponuje siê ró¿norodnoœæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e poszczególnego dnia ka¿dy znajdzie dla siebie coœ dobrego - mówi³ przewodnicz¹cy jury Jaros³aw Wasik.

Piosenkarka dla prawie trzy tysiêcznej publicznoœci zgromadzonej tego wieczoru przed przepiêknie oœwietlonym miñskim Pa³acem wykona³a swoje najwiêksze przeboje.

Drugi dzieñ Festiwalu 4M to rockowe uderzenie, czyli 'Rock In Miñsk Fest' - cykliczna impreza muzyczna w Miñsku Mazowieckim, której organizatorem jest Stowarzyszenie Niezale¿na Inicjatywa Kulturalna. W tym roku odby³a siê jego pi¹ta, jubileuszowa edycja. W ramach festiwalu odby³ siê otwarty konkurs dla zespo³ów z terenu ca³ego kraju, nie maj¹cych podpisanego kontraktu p³ytowego. Na przegl¹dzie wyst¹pi³o 6 zespo³ów wybranych z 254 zg³oszonych kapel na podstawie wczeœniejszych eliminacji. Tegorocznym zwyciêzc¹ okaza³ siê duñski zespó³ LSD on CIA. Zaraz po wystêpach kapel konkursowych zaprezentowa³ siê lokalny zespó³ DeLaCore. A na koniec gwiazdy wieczoru - Kim Nowak i Voo Voo. - Voo Voo to kawa³ek historii polskiego rocka. Postanowiliœmy rozszerzyæ nasz¹ publicznoœæ o troszkê starszych s³uchaczy. Chcieliœmy, aby m³odzi wielbiciele rocka przyszli na festiwal ze swoimi rodzicami. Kim Nowak to œwietny rockowy debiut braci Waglewskich, znanych wczeœniej z hip-hopowych produkcji. Oba zespo³y zagra³y œwietne koncerty i by³y strza³em w dziesi¹tkê - mówi Kamil KaŸmierczak, wiceprezes Stowarzyszenia NIK.

W niedzielê wielki fina³ œwiêtowania - koncerty z cyklu "Za horyzontem s³ów", podczas których pad³ frekwencyjny rekord. Na pocz¹tku us³yszeliœmy miñskie zespo³y muzyczne, w tym zespó³ Dyskopatia, Tamarysze, Dragonplag oraz Rozdwojenie JaŸni. Nastêpnie wyst¹pi³ Rafa³ Nosal z zespo³em, który po raz kolejny nie zawiód³ miñskiej publicznoœci i znów poszerzy³ grono swoich fanów. Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ Myslovitz, dla którego by³ to jeden z pierwszych koncertów promuj¹cych now¹ p³ytê "Niewa¿ne jak wysoko jesteœmy…", która ukaza³a siê na piêæ dni przed koncertem. Ich wystêp zgromadzi³ a¿ 5 tysiêcy osób! Festiwal 4M zakoñczy³ pokaz sztucznych ogni. Trzy dni festiwalowe sprawi³y, ¿e Miñsk Mazowiecki sta³ siê Miastem Muzyki dla ka¿dego. Wystêpy artystów jak równie¿ niepowtarzalny klimat miejsca gromadzi³y zarówno m³odszych jak i starszych s³uchaczy. Organizacja takiego wydarzenia by³a mo¿liwa tylko dziêki wspó³pracy kilku organizatorów Festiwalu 4M, którymi byli Stowarzyszenie Kulturalno - Oœwiatowe "Œcie¿ki Nieskoñczonoœci", Stowarzyszenie Niezale¿na Inicjatywa Kulturalna, Miñskie Towarzystwo Muzyczne, Miejski Dom Kultury oraz kilkuset wolontariuszy zaanga¿owanych w przygotowania przed Festiwalem, którzy wspólnie udowodnili, ¿e przez trzy dni mo¿na zmieniæ Miñsk Mazowiecki w Miasto Muzyki. Agnieszka Piekut - Stowarzyszenie Niezale¿ma Inicjatywa Kulturalna, Ma³gorzata Zakrzewska - Stowarzyszenie KulturalnoOœwiatowe "Œcie¿ki Nieskoñczonoœci" fot. z arch. Urzêdu Miasta

Gwiazd¹ wieczoru by³a Renata Przemyk, która w plebiscycie "Polityki" i "Wprost" znalaz³a siê w setce najwybitniejszych artystów minionego stulecia.

Fotorelacjê z festiwalu zamieszczamy na ok³adce gazety.

MIM 06/2011

11

www.minsk-maz.pl

Eksperci miñskich dziejów Ze znakomitym odzewem spotka³ siê projekt zorganizowania I Miejskiego Konkursu Wiedzy o Historii Miñska Mazowieckiego, którego pomys³odawc¹ by³o Towarzystwo Przyjació³ Miñska Mazowieckiego. W rywalizacji odbywaj¹cej siê w auli Gimnazjum Miejskiego nr 3 im. Janusza Kusociñskiego w Miñsku Mazowieckim uczestniczy³o a¿ szeœædziesi¹t piêæ osób ¿¹dnych przetestowania swojego stanu wiedzy o przesz³oœci miasta nad Srebrn¹ i wygrania interesuj¹cych nagród.

G³ówn¹ z nich stanowi³ telewizor LCD ufundowany przez miñsk¹ firmê K.N.K. Neptun. O otrzymanie tego trofeum powalczyli miêdzy innymi przedstawiciele m³odzie¿y szkolnej z terenu miasta, nauczyciele historii i reprezentanci kategorii vip. Do grona wa¿nych osobistoœci bior¹cych udzia³ w konkursie z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na zaliczyæ wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta Miñsk Mazowiecki Micha³a Górasa, dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Miñsku Mazowieckim Jadwigê Ostrowsk¹ - DŸwiga³ê, dyrektor Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Miñsku Mazowieckim El¿bietê Wieczorek, kierownika Wydzia³u Promocji, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta Miñsk Mazowiecki Dianê Rokick¹ i prezesa Stowarzyszenia "Radoœæ Trzeciego Wieku" Jerzego Maciejewskiego. Same zmagania polega³y tymczasem na rozwi¹zaniu pisemnego testu stworzonego na podstawie artyku³u historycznego pióra Janusza Kuligowskiego zatytu³owanego "Najkrótsza historia Miñska Mazowieckiego".

Z czterdziestoma pytaniami przygotowanymi na podstawie tego materia³u bezb³êdnie poradzi³ sobie tylko Jaros³aw Janczewski okazuj¹c siê triumfatorem czwartkowego pojedynku z histori¹. Drugie miejsce w kategorii open zaj¹³, po rozegraniu ustnej dogrywki, Piotr Bielecki, trzecie Waldemar Piekarski. Br¹zowy medalista przedsiêwziêcia zwyciê¿y³ natomiast wœród vipów, pozostawiaj¹c nastêpne lokaty dla Jadwigi Ostrowskiej - DŸwiga³y i Micha³a Górasa. Warto podkreœliæ, ¿e o ostatecznym kszta³cie klasyfikacji miñskich notabli równie¿ zadecydowa³a dogrywka stoczona przez dyrektor GiLO im. PMS i wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta Miñsk Mazowiecki. Dodatkowe pytania rozstrzygnê³y ponadto o ostatecznej kolejnoœci osób zakwalifikowanych do kategorii "nauczyciel historii". Na pierwszej pozycji zameldowa³a siê Anna Sumiñska, drug¹ wywalczy³ S³awomir Borkowski, trzeci¹ zajê³a Ewa Borkowska. W najliczniejszym gronie uczestników konkursu utworzonym przez m³odzie¿ szkoln¹ nie by³o mocnych na Michalinê £ubkowsk¹, "historyczne srebro" zdoby³a Julia Sadowska, zaœ "br¹z" Wioletta Dobosz. Dodajmy, ¿e nad prawid³owym przebiegiem konkursu czuwa³o rzetelne jury sêdziowskie utworzone przez Alicjê Gontarek, Lillê K³os, Justynê Kowalczyk, Barbarê Sosnowsk¹ - Dzienio, Leontynê Sprz¹tczak, Piotra Nowickiego i Tomasza Adamczaka. Wa¿ny element zmagañ stanowi³ równie¿ okolicznoœciowy wyk³ad wyg³oszony przez Mariusza Dzienio. Prelekcja poœwiêcona epizodom z historii miasta mia³a miejsce w przerwie koniecznej na sprawdzenie prac. Organizatorzy konkursu dziêkuj¹ dyrekcji GM 3 za udostêpnienie auli oraz fundatorom nagród, podmiotom gospodarczym KNK Neptun, Alsen Emix, Impet, Cass Film i Urzêdowi Miasta Miñsk Mazowiecki. Czwartkowe zmagania historyczne przesz³y ju¿ do dziejowych anna³ów, okazja do powalczenia o nastêpne trofea nadarzy siê ju¿ za rok. Obecnie z formularzem testu mo¿na zapoznaæ siê odwiedzaj¹c stronê internetow¹ www.tpmm.pl, znajduje siê on dziale "Do pobrania". Po jego rozwi¹zaniu mo¿na przes³aæ go na adres mailowy TPMM i oczekiwaæ na ocenê prawid³owoœci jego wype³nienia. Tomasz Adamczak

Gimnazjalni historycy na finiszu Trzyosobowa reprezentacja miñskiego Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Paw³a II okaza³a siê byæ bezkonkurencyjna w drugim i ostatnim zarazem etapie Gimnazjalnego Konkursu Historycznego zatytu³owanego "Z dziejów Miñska Mazowieckiego". Paulina Nawrot, Monika Zagórska i Mi³osz Dzienio zdecydowanie zdystansowali rywali zdobywaj¹c wiêkszoœæ punktów z puli mo¿liwych do wywalczenia. Drugie miejsce w historycznej rywalizacji zajêli przedstawiciele Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. gen. W³adys³awa Andersa (Igor Jackiewicz, Dominika Cholewiñska, Martyna Baku³a), zaœ trzecie uczennice i uczeñ Gimnazjum Miejskiego nr 3 im. Janusza Kusociñskiego (Olga Majchrzak, Katarzyna Ko³odziejczyk, Bartosz Bogusz). Opiekunami powy¿szych dru¿yn by³y Lilla K³os (GM 2), Ma³gorzata Roguska (GM 1) i Joanna Cygan (GM 3). Warto podkreœliæ, ¿e wtorkowy fina³ polega³ na rozwi¹zaniu pisemnego testu oraz ustnej sesji pytañ i odpowiedzi. Poprawnoœæ wykonywanych zadañ ocenia³o sprawiedliwe jury z³o¿one z Tomasza Adamczaka, Marioli Kruszewskiej i Piotra Wojdygi. Przeprowadzenie Gimnazjalnego Konkursu Historycznego "Z dziejów Miñska Mazowieckiego" by³o mo¿liwe dziêki dofinansowaniu go ze œrodków przyznanych przez Miasto Miñsk Mazowiecki. Organizatorzy zmagañ dziêkuj¹ tak¿e Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miñsku Mazowieckim za bezp³atne udostêpnienie sali konferencyjnej, pe³ni¹cej funkcjê areny rywalizacji, Micha³owi Culkowi za wykonanie dokumentacji fotograficznej konkursu i Markowi £odydze za przygotowanie piêknych dyplomów. Tomasz Adamczak fot z arch. TPMM i Micha³ Culek

MIM 06/2011

12

www.minsk-maz.pl

Supergimbus Ju¿ po raz pi¹ty 27 maja b.r. w murach Szkó³ Salezjañskich w Miñsku Mazowieckim goœcili najzdolniejsi gimnazjaliœci naszego powiatu. W tegorocznej, pi¹tej ju¿ edycji , do walki o tytu³ Najlepszego Gimnazjalisty Powiatu Miñskiego zg³osili siê przedstawiciele dziewiêtnastu gimnazjów (z Ceg³owa, Halinowa, Huty Miñskiej, Jakubowa, Latowicza, Mrozów, Pustelnika, Siennicy, Stanis³awowa, Starej Niedzia³ki, Stojade³, Sulejówka - nr 1 i 3, Wielgolasu, ¯akowa oraz Miñska Mazowieckiego - Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej, Gimnazjum Miejskiego nr 2 i 3 oraz Gimnazjum Salezjañskiego). Tegoroczna pula nagród obejmowa³a notebook, przenoœny dysk twardy, kamerê internetow¹ (miejsca 1, 2, 3) oraz cyfrowy aparat fotograficzny (dla najlepszego gimnazjalisty z Miñska). Fundatorami nagród byli: Starosta Miñski, Urz¹d Miasta oraz dyrektor naszej szko³y ks. Ryszard WoŸniak. Konkurs objêli patronatem honorowym Starosta Miñski, p. A. J. Tarczyñskiego i Burmistrz Miñska Mazowieckiego, p. M. Jakubowski. Patroni medialni to gazety "Nowy Dzwon" i "Lokalna", a tak¿e Mazowiecka Telewizji Internetowa. Konkurs otworzy³ wicedyrektor naszej szko³y ks. Marek Widzyk. Nastêpnie powo³ano komisjê konkursow¹ w sk³adzie: przewodnicz¹cy - p. Piotr Urbaniak przedstawiciel Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, p. Izabela Komorowska - przedstawicielka Starostwa Powiatowego oraz Piotr Zio³o - przedstawiciel gimnazjum, które zwyciê¿y³o w roku ubieg³ym. No i zaczê³o siê - szare komórki posz³y w ruch! W czêœci eliminacyjnej ka¿dy z uczestników musia³ odpowiedzieæ na osiemnaœcie pytañ z dziewiêciu przedmiotów szkolnych (po dwa z ka¿dego przedmiotu). Po 9 pytaniach prowadzi³ nasz reprezentant - Adrian Go³awski z 6-cioma punktami. Dwie kolejne osoby - Dominika Mi³kowska-Mikiel z "Macierzanki" i Micha³ Kruk z Jakubowa -

2011

zdoby³y po 5 punktów. Po kolejnych 9 pytaniach znaliœmy ju¿ dwoje finalistów - Dominika zdoby³a 13 a Adrian 12 punktów. Natomiast o trzecie miejsce w finale trzeba by³o jeszcze powalczyæ w dogrywce - a¿ szeœciu zawodników mia³o po 9 punktów. Ostatecznie do fina³u zakwalifikowa³ siê Micha³ Kruk. W finale zawodnicy kolejno odpowiadali na pytania w wybieranych przez siebie kategoriach. Po czterech seriach pytañ kolejnoœæ na podium by³a ju¿ ustalona. Tytu³ najlepszego Gimnazjalisty Powiatu Miñskiego oraz notebook powêdrowa³ w rêce Dominiki Mi³kowskiej-Mikiel z Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Miñsku Mazowieckim. II miejsce i przenoœny dysk twardy zdoby³ Adrian Go³awski z Salezjañskiego Gimnazjum im. œw. J. Bosko w Miñsku Mazowieckim, a III wraz z kamer¹ internetow¹ - Micha³ Kruk z Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Jakubowie. Dominika, jako najlepsza gimnazjalistka z gimnazjów miejskich, otrzyma³a równie¿ ufundowany przez Urz¹d Miasta aparat fotograficzny.

Nies³abn¹ca popularnoœæ Supergimbusa (przyjechali reprezentanci niemal wszystkich gimnazjów z naszego powiatu), zaciêta rywalizacja i ¿ywio³owy doping publicznoœci œwiadcz¹ o tym, ¿e jest to dobra i ciekawa forma wykazania siê przez m³odzie¿ wiedz¹. O jak najlepsze przygotowanie tegorocznych zawodów zatroszczyli siê nauczyciele naszej szko³y: p. Robert Ga³¹zka, p. Wojciech Jackowski, p. Miros³aw Bareja, p. Jakub Maguza oraz koordynuj¹ca ca³oœæ przygotowañ p. wicedyrektor Renata Baku³a. Nie móg³by siê on oczywiœcie odbyæ bez zaanga¿owania uczniów, a w szczególnoœci klasy III gimnazjum oraz umilaj¹cych nam przerwy œpiewem i gr¹ uczennic naszego gimnazjum i gimnazjum Zespo³u Szkó³ w Siennicy, a tak¿e kabaretu "MOP " . Do zobaczenia za rok na Supergimbusie 2012! Miros³aw Bareja fot. z arch. Szkó³ Salezjañskich

MIM 06/2011

Rodzinny piknik Salezjañskiej Szko³y Podstawowej. Spotkanie odby³o siê w sobotê 7 maja w leœniczówce ko³o Ceg³owa. Do tego dnia d³ugo i z przejêciem przygotowywali siê rodzice oraz dzieci klas pierwszych i drugich. Ju¿ o godzinie 14.00 zameldowali siê - jak pluton najlepszych komandosów - doroœli, którzy byli odpowiedzialni bezpoœrednio za organizacjê ogniska i przygotowanie ca³ej wyprawy. W krótkim czasie wykonano wiele zabiegów usprawniaj¹cych zabawê pod parasolem leœnych drzew i wspania³ym zapachu otaczaj¹cej nas przyrody. Wybi³a godzina prawdy - godzina "ZERO", czyli 16.00. Na miejsce dotarli rodzice i uczniowie klas 1 i 2 oraz oczywiœcie zaproszeni goœcie (nauczyciele i ksiê¿a). Nie zabrak³o te¿ przewodnika Salezjañskiej Rodzinki - ksiêdza Dyrektora Ryszarda WoŸniaka, który promuj¹c styl ¿ycia, przyby³ na spotkanie jednoœladem zwanym potocznie rowerem. Na pocz¹tku ks. Dyrektor odmówi³ modlitwê .Od tego momentu zabawa zaczê³a siê na dobre. Najpierw rodzice zaprezentowali przedstawienie pt. "Witajcie uczniaki" w re¿yserii pani Ani N. Wystêp okaza³ siê nie tylko wspania³ym widowiskiem i zabaw¹, ale te¿ wielk¹ niespodziank¹ dla ma³ych i doros³ych widzów oraz samych aktorów-rodziców. Przedstawienie zakoñczy³y owacje, ale na "BIS" artyœci nie byli przygotowani. Dalszy ci¹g spotkania na ³onie natury przebiega³ zgodnie z harmonogramem. By³o ognisko, pieczone kie³baski , zabawy w lesie, opowiadania leœniczego i inne atrakcje Spotkanie integracyjne zakoñczy³ niespodziewanie deszcz, co umocni³o wszystkich w przekonaniu, ¿e na pewno nie jest to ostatnie integracyjne ognisko w naszej szkolnej wspólnocie. Miros³aw Michna-tata ucznia kl. II Publicznej Salezjañskiej Szko³y Podstawowej im. œw. D. Savio w Miñsku Mazowieckim fot. z arch. Szkó³ Salezjañskich

13

www.minsk-maz.pl

„Andersiacy” na Monte Cassino W tegorocznych obchodach 67. rocznicy Bitwy o Monte Cassino po³¹czonych z uroczystoœciami pogrzebowymi œ.p. Genera³owej Ireny Anders mieli zaszczyt uczestniczyæ uczniowie Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Genera³a W³adys³awa Andersa w Miñsku Mazowieckim. Zostali oni zaproszeni wraz z opiekunami do Republiki W³oskiej w dn. 19-23 maja 2011 r. przez Kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Sekretarza Rady Ochrony Pamiêci Walki i Mêczeñstwa oraz Ambasadora Nadzwyczajnego i Pe³nomocnika RP w Rzymie. Uroczystoœci otoczy³ honorowym patronatem Prezydent RP Bronis³aw Komorowski. Polskiej delegacji towarzyszy³ Poczet Sztandarowy, Kompania Reprezentacyjna i Orkiestra Wojska Polskiego.

Poczet sztandarowy szko³y reprezentowany przez Damiana Ekerta, Mateusza Nowickiego i Cezarego Rudzkiego (oraz dyrektor Iwonê Dro¿d¿ i polonistkê Hannê Wielgo³ask¹) by³ jedyn¹ m³odzie¿ow¹ delegacj¹, która wraz z kombatantami i urzêdnikami pañstwowymi wylecia³a w czwartek 19 maja z Wojskowego Portu Lotniczego Okêcie w Warszawie. To zaszczyt i niezwyk³e prze¿ycie dla m³odych miñszczan. Po trzy i pó³godzinnym locie samolot CASA C-295M wyl¹dowa³ w Rzymie. Potem uczniów czeka³a stupiêædzie-

siêciokilometrowa podró¿ autokarem do miejscowoœci Cassino i zakwaterowanie w ekskluzywnym hotelu Al Boschetto. By³ to wyjazd upamiêtniaj¹cy wa¿ne fakty z historii naszej ojczyzny, dlatego delegacja uczestniczy³a w wielu uroczystoœciach patriotycznych. W pi¹tek 20 maja z³o¿ono kwiaty przy pomniku 3 Dywizji Strzelców Karpackich (Wzgórze 593) w paœmie Monte Cassino. Nastêpnie odby³o siê spotkanie z w³adzami miasta na W³oskim Cmentarzu Wojennym Monte Lungo, a wieczorem w Piedimonte San Germano uczczono walki 6. Pu³ku Pancernego im. Dzieci Lwowskich. Najwa¿niejsza by³a sobota, 21 maja, kiedy to na Polskim Wojennym Cmentarzu Monte Cassino pochowano prochy kapitan Ireny Anders i uczczono wydarzenia II wojny œwiatowej. W uroczystej mszy uczestniczy³a Pani Prezydentowa Anna Komorowska, Anna Maria Anders - Costa, przedstawiciele polskich w³adz w kraju i za granic¹, kombatanci oraz nasza delegacja. Córka gen. W³adys³awa Andersa i Ireny Anders spotka³a siê z miñskim pocztem sztandarowym i przekaza³a do szkolnej Izby Pamiêci pami¹tkow¹ publikacjê o swojej matce wraz z autografem. Dzieñ zakoñczy³ uroczysty obiad w hotelu EDRA wydawany przez ministra Jana Stanis³awa Ciechanowskiego. W niedzielê przyszed³ czas na kolejne uroczystoœci w miejscowoœci Acquafondata i piknik na rynku wydany przez w³adze miasteczka. Ta miejscowoœæ znajdowa³a siê na linii frontu biegn¹cej od Morza Tyrreñskiego a¿ do Adriatyku, gdzie wojska alianckie star³y siê z Niemcami na prze³omie zimy i wiosny 1944 roku. By³a to s³ynna linia Gustawa przebiegaj¹ca ok. 150 km na po³udnie od Rzymu. 23 maja (poniedzia³ek) to kolejny niezwyk³y dzieñ dla naszych gimnazjalistów. Z³o¿yli oni kwiaty na grobie œ.p. b³.

Jana Paw³a II, zwiedzali Bazylikê œw. Piotra i stolicê W³och - Rzym. Po nieprzewidywalnych przygodach o 22.00 wrócili do Warszawy. Cmentarz na Monte Cassino to nekropolia polskich ¿o³nierzy poleg³ych w okresie od 11 do 19 maja 1944 r. Zbudowano go na p³askim siodle, zwanym w czasie bitwy "Dolin¹ Œmierci", pomiêdzy Monte Cassino i wzgórzem "593", a wiêc w miejscu najbardziej wymownym. To w³aœnie przez "Widmo", "G³owê Wê¿a" i "593" sz³y g³ówne natarcia polskich batalionów. Spoczywaj¹ na nim polegli ¿o³nierze RP wszystkich wyznañ: katolików, grekokatolików, prawos³awnych, protestantów, ¿ydów i mahometanów, w wiêkszoœci wyprowadzonych przez gen. Andersa z terenów by³ego ZSRR. Miñscy gimnazjaliœci mieli te¿ czas na przyjemnoœci. Wieczorne spacery po okolicy, w³oska pizza w Cassino, zwiedzanie Opactwa Cystersów w Cassamari, opalanie siê na tarasie hotelowym oraz spotkania i nowe znajomoœci z niezwyk³ymi ludŸmi. Pami¹tkowe zdjêcia z ich podró¿y znajduj¹ siê na stronie internetowej gimnazjum a krótki film "cezary a monte cassino" na youtube.com. Dyrektor GM Nr1 - Iwona Dró¿d¿ fot. z arch. GM Nr1

MIM 06/2011

14

www.minsk-maz.pl

FESTYN RODZINNY "SPOTKANIA Z JEDYNK¥"

W sobotê 28 maja 2011r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Miko³aja Kopernika w Miñsku Mazowieckim odby³ siê X Festyn Rodzinny Spotkania z Jedynk¹. Pomimo wolnego dnia i przelotnych opadów deszczu szko³ê przy ul. Kopernika odwiedzi³o wiele osób, dla których organizatorzy przewidzieli mi³e atrakcje. Program artystyczny opiera³ siê na wystêpach muzycznych, tanecznych i recytatorskich uczniów zawartych w przegl¹dzie Mam Talent. Widzowie mogli np. obejrzeæ prezentacje ró¿nych tañców kankana, hip-hop, cha-chê, mazura, menueta; by³ te¿ uk³ad taneczno - gimnastyczny w wykonaniu szkolnych cheerleaderek. Wielu uczestników prezentowa³o swój talent muzyczny œpiewaj¹c ulubion¹ piosenkê do podk³adu instrumentalnego b¹dŸ przygrywaj¹c sobie na gitarze lub keybordzie. M³odsze dzieci odwa¿nie recytowa³y ze sceny wiersze lub fragmenty prozy, a œwietlica terapeutyczna przygotowa³a inscenizacje do utworów J. Brzechwy. W kilku utworach zaprezentowa³ siê równie¿

chór szkolny przy wspó³udziale Chóru Kameralnego Miñskiego Towarzystwa Muzycznego pod dyrekcj¹ p. Tomasza Zalewskiego. Jednoczeœnie wszystkie klasy bra³y udzia³ w rywalizacji o Puchar Dyrektora Szko³y. Po podliczeniu punktów z czterech obowi¹zkowych konkurencji jak np. szukanie jednogroszówek w miskach z m¹k¹ czy jedzenie p¹czków bez u¿ycia r¹k, okaza³o siê, ¿e w kategorii klas m³odszych zwyciê¿y³a klasa IIa (wych. p. Ewa Zagórska), natomiast w kategorii klas starszych - klasa VIa (wych. p. Monika Soko³owska). Obok wystêpów scenicznych organizatorzy zapewnili goœciom równie¿ dodatkowe atrakcje w postaci np. kawiarenki, grilla, waty cukrowej, loterii fantowej, malowania paznokci, wystawy i kiermaszu prac wykonanych w³asnorêcznie przez nauczycieli i rodziców uczniów, warsztatów konstruowania bry³ przestrzennych z kolorowego papieru, warsztatów wykonywania kwiatów z bibu³y pod kierunkiem p. El¿biety Dêba³y, konkursu sprawnoœciowego - rzucania pi³eczkami w wie¿ê u³o¿on¹ z puszek. Mo¿na by³o obejrzeæ wystawy prac plastycznych uczniów "Kopernika". Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê ekspozycja zdjêæ nauczycieli i pracowników szko³y z lat ich dzieciñstwa. Jednak kulminacyjnym momentem festynu by³o wrêczenie dyrektorowi szko³y p. Tomaszowi Ciechañskiemu "Orderu Uœmiechu" przez uczniów. Uroczystoœæ rozpoczê³a zaœpiewana przez dzieci, a napisana specjalnie na tê okazjê przez p. Annê Was¹¿nik, piosenka, do której muzykê u³o¿y³ p. Tomasz Zalewski. Nastêpnie

MIM 06/2011

p. dyrektor z uœmiechem na ustach musia³ wypiæ szklankê soku z cytryny, po czym zosta³ uhonorowany medalem, szarf¹ i kwiatami. Ca³a spo³ecznoœæ szkolna odœpiewa³a nowemu "kawalerowi Orderu Uœmiechu" zas³u¿one "Sto lat", a uczennica klasy IIIc Katarzyna Czapska przeczyta³a wiersz o p. dyrektorze, który napisa³a wspólnie z mam¹. Festyn zakoñczy³ siê konkursem karaoke, w którym zgodnym chórem œpiewali uczniowie, rodzice i nauczyciele, a gospodarz festynu p. dyrektor Tomasz Ciechañski zaprosi³ wszystkich na kolejne Spotkania z Jedynk¹ ju¿ za rok. oprac. Edyta Dobrowolska Sylwia Ptaszyñska fot. Agnieszka Kaczmarczyk

15

www.minsk-maz.pl

DZIEÑ BIBLIOTEKARZA Na œwiecie ten dzieñ nazywa siê ró¿nie, w ró¿ne dni siê go obchodzi i w ró¿ny sposób. Jest wiêc Library Day, Dia Internacional de la Biblioteca czy te¿ Journée des Bibliotheques. Niezale¿nie od jêzyka i kraju jest to Dzieñ Bibliotek, ró¿nych bibliotek, uniwersyteckich, szkolnych, medycznych, departamentu, aglomeracji. Wspólna jest te¿ g³ówna idea tego œwiêtowania: podkreœlenie roli jednej z najstarszych instytucji kultury w historii i ludzi, dziêki którym od setek lat biblioteki nieprzerwanie istniej¹ i s³u¿¹ spo³eczeñstwu. St¹d organizowane powszechnie za granic¹ konferencje, wystawy, spotkania, wyk³ady, happeningi itp. W Polsce jest nieco inaczej. Dzieñ Bibliotekarza, a nie tylko bibliotek, oficjalnie obchodzi siê 8 maja, w praktyce, zale¿nie od sytuacji i mo¿liwoœci. W Miñsku Mazowieckim przypad³ na pi¹tek 20 maja i po raz pierwszy obchodzony by³ we w³asnej, nowo wybudowanej siedzibie przy ul. Pi³sudskiego 1a. Po raz pierwszy te¿ spotkanie zaczê³o siê od punktu, który zazwyczaj wieñczy bibliotekarskie œwiêtowanie - od prelekcji. A tym razem by³o wyj¹tkowo interesuj¹co. Wszyscy wiedz¹ jakie pere³ki historii Miñska, powiatu czy ludzi z nimi zwi¹zanych potrafi wydobyæ z zakamarków pamiêci i kronik kolekcjoner, pasjonat i regionalista Mariusz Dzienio. A okras¹ jego œwietnego jak zwykle wyk³adu na temat miñskich ksiêgozbiorów by³a wystawka bia³ych kruków, pochodz¹cych z jego przepastnych zbiorów. Obok znalaz³y miejsce cymelia Miejskiej Biblioteki, które wreszcie doczeka³y siê w³aœciwej oprawy i ekspozycji.

Po prelekcji przyszed³ czas na uhonorowanie bibliotekarzy z Miñska i powiatu: medal W Dowód Uznania od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzyma³y Ma³gorzata Œluzek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceg³owie i El¿bieta Gawron z Filii nr 2 MBP w Miñsku Mazowieckim . Medale wrêcza³y, co jest ju¿ zaszczytn¹ dla nas norm¹, cz³onkinie wysokiego szczebla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: pani Monika SówkaCychner, cz³onek Zarz¹du Okrêgu Mazowieckiego i przewodnicz¹ca Oddzia³u Warszawskiego SBP i pani Ma³gorzata Zonik, sekretarz Zarz¹du Okrêgu Mazowieckiego SBP. Nagrody ksi¹¿kowe za d³ugoletni¹ pracê otrzyma³y te¿ Teresa SêktasChanke, dyrektor MBP w Miñsku Maz i Anna Cudna z Dzia³u Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, tak¿e MBP w Miñsku Maz. A ca³a uroczystoœæ odbywa³a siê z udzia³em mi³ych goœci: Diany Rokickiej, kierownika Wydzia³u Promocji, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta Miñsk Mazowiecki, Doroty Ozimek, reprezentuj¹cej Starostwo Powiatowe w Miñsku Maz, lokalnej prasy i oczywiœcie wspó³pracuj¹cych z nami na co dzieñ instytucji, Hanny Markowskiej, dyrektora Miejskiego Domu Kultury i pracowników Biblioteki Pedagogicznej z kierownikiem Ann¹ Pop³awsk¹ na czele oraz bibliotekarzami powiatu miñskiego.

Ca³e to grono zakoñczy³o uroczystoœci z³o¿eniem kwiatów pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ ksiêgarniê i czytelniê Ma³aszczyckiej, Skrodzkiej i Lipskiej przy ul. Warszawskiej. Jeszcze tylko pami¹tkowe zdjêcia i … Dzieñ Bibliotekarza Anno Domini 2011 za nami. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego gdzie indziej jest to Dzieñ Bibliotek, a w Polsce Dzieñ Bibliotekarza i Bibliotek? Mo¿e dlatego, by choæ przez jeden dzieñ o tym zawodzie by³o trochê g³oœniej i trochê presti¿owo, bo w kraju nad Wis³¹ status spo³eczny bibliotekarza jest niezwykle niski. W naszym spo³eczeñstwie niezmiennie pokutuje przekonanie, ¿e praca w bibliotece- któr¹, jak siê s¹dzi, mo¿e wykonywaæ ka¿dy- polega na czytaniu, obk³adaniu i ustawianiu ksi¹¿ek na pó³kach,

a bibliotekarze to t³um zasuszonych nudziarzy w fartuchach i ochraniaczach na ³okciach. Chocia¿ nie tylko, bo w towarzyskich rozmowach pada czêsto: "Ty to masz fajn¹ pracê! Gazetki, ksi¹¿ki, spokój…" Ten utopijny obraz pracy w bibliotece burzy nieco i wywo³uje zdziwienie has³o "wykszta³cenie bibliotekarskie". Jak to? To do tego trzeba mieæ jakieœ wykszta³cenie? Ale to ju¿ osobny temat. Zostañmy przy fajnej pracy i fajnej bibliotece, bo tak¹ w³aœnie chcemy byæ w Pañstwa œwiadomoœci : nowoczesn¹, dobrze zaopatrzon¹, atrakcyjn¹, kolorow¹ dla dzieci, z kalendarzem wype³nionym dobrymi imprezami dla doros³ych. Choæ… mimo dobrych chêci marzeñ niektórych czytelników spe³niæ nie jesteœmy w stanie. N a przyk³ad tego: czytelnik do bibliotekarki "Czy jest ksi¹¿ka pt.: Polska mistrzem Euro 2012? A bibliotekarka na to : "fantastyka czwarta pó³ka od góry". Inne ¿yczenia, zw³aszcza najm³odszych postaramy siê realizowaæ, tak by tegoroczne has³o Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzê" by³o has³em nie na maj, ale na ca³y rok. El¿bieta Sieradziñska, fot. z arch. MBP

MIM 06/2011

16

www.minsk-maz.pl

FANTALUZJE W BIBLIOTECE

W dniu 15 czerwca sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej zamieni³a siê w krainê FANTALUZJI. Taki tytu³ bowiem nosi wystawa obrazów Anny Giba³y otwarta uroczyœcie w bibliotece. Anna Giba³a jest malark¹ znan¹ ju¿ miñszczanom. Jak sama mówi, maluje nieistniej¹ce, uwielbia fantazjê, fascynuje j¹ ksiê¿yc, który jest czêstym motywem jej obrazów. Podczas wieczoru, malarka opowiada³a o swoim warsztacie, o inspiracjach, o wsparciu ze strony najbli¿szych. Na goœci, którzy przybyli t³umnie czeka³a jednak jeszcze niespodzianka - poznaliœmy pierwsze poetyckie próby artystki piêknie odczytane przez El¿bietê Sieradziñsk¹. Swoje recytatorskie talenty zaprezentowa³y te¿ zaprzyjaŸnione z artystk¹ uczennice: Marysia Pi¹tkowska i Marta Ob³oza. Obrazy Anny Giba³y mo¿na ogl¹daæ w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 16 lipca w godz. 10-18 od poniedzia³ku do pi¹tku oraz 10-16 w soboty. Zapraszamy.

Konkurs na MURAL inspirowany ¿yciem i twórczoœci¹ E.M. Andriollego

W dniu 7.06. 2011r. jury w sk³adzie: 1. Leszek Celej - Muzeum Ziemi Miñskiej, 2. Joanna Janicka - PTTK O/ Miñsk Maz., 3. Robert Lewandowski - Fundacja Andriollego z Józefowa k. Otwocka, 4. Iwona Pleskot - historyk sztuki, kierownik galerii historii sztuki w Warszawie Sopockiego Domu Aukcyjnego, 5. Piotr Przyczka - architekt, grafik , specjalista grafiki wielkoformatowej, 6. Krzysztof Rusiecki - artysta - plastyk z Miñska Mazowieckiego, ocenia³o prace, które wp³ynê³y na konkurs og³oszony w zwi¹zku z Rokiem Andriollego na Mazowszu .

zowieckim w przejœciu PKP. Prace rusz¹ w czerwcu 2011 r. Kolejne murale bêd¹ wykonywane w miarê pozyskiwania odpowiednich miejsc oraz zgody w³aœcicieli œcian. Prace, które wp³ynê³y na Konkurs, zostan¹ wdane w specjalnym folderze. Inne kolejne prace zostan¹ wykonane w Józefowie oraz w Warszawie. Murale wykona Piotr Przyczka - architekt, specjalista grafiki wielkoformatowej . opracowanie : Joanna Janicka

Na konkurs wp³ynê³o 19 prac. Wszystkie prace by³y zgodne z tematyk¹ konkursu. Przyznano nagrody regulaminowe: I miejsce : Malwina Zió³kowska z Miñska Mazowieckiego - architekt II Weronika Ch³opik z Miñska Mazowieckiego - plastyk - pedagog III Kamila Komorowska z Miñska Mazowieckiego - studentka filologii s³owiañskiej Wyró¿nienia: 1. Marek Powiecka - architekt z Knurowa, 2. Piotr Mastalerz - uczeñ Liceum Plastycznego w Miñsku Mazowieckim, 3. Lidia Nowak - Chomicz - artysta -plastyk z Miñska Mazowieckiego, 4. Jaros³aw £okietek - grafik z Miñsk Maz. Pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody uczestnikom Konkursu zostan¹ wrêczone podczas otwarcia pierwszego muralu w przejœciu PKP w Miñsku Mazowieckim. Impreza w formie happeningu jest planowana pod koniec czerwca . Pierwszy mural autorstwa Weroniki Ch³opik zostanie wykonany w Miñsku Ma-

MIM 06/2011

17

www.minsk-maz.pl

Kto mleko pije…

25 maja 2011r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Miñsku Mazowieckim odby³ siê VI Miêdzyszkolny Konkurs "Zdrowo i bezpiecznie", który przebiega³ pod has³em "Pij mleko, bêdziesz zdrowy". Konkurs przeznaczony dla uczniów kl. I-III mia³ na celu kszta³towanie potrzeby codziennej troski o zdrowie poprzez prawid³owe zachowania prozdrowotne, podniesienie œwiadomoœci na temat zdrowego od¿ywiania, a w szczególnoœci uœwiadomienie dzieciom wartoœci od¿ywczych mleka i jego przetworów, jak równie¿ zachêcanie ich do systematycznej aktywnoœci fizycznej. W zmaganiach o pierwsze miejsce udzia³ wziêli uczniowie szkó³ miñskich Jedynka i Szóstka oraz uczniowie podstawówek z Marianki i £adzynia. W pierwszej czêœci konkursu dru¿yny mia³y do wykonania po piêæ zadañ dotycz¹cych zdrowego stylu ¿ycia, natomiast w drugiej - próbowali swych si³

w konkurencjach sprawnoœciowych. Za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ i dobrze wykonane zadanie dzieci otrzymywa³y s³odkie punkty (cukierki), które przyznawa³a komisja w sk³adzie: pielêgniarka szkolna - Bo¿ena Nastaga, pracownik Pañstwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miñsku Mazowieckim - Lidia Padzik oraz dyrektor Sp 6 - Anna Zalewska. Najwiêcej punktów i pierwsze miejsce zdoby³a dru¿yna z Szóstki w sk³adzie: Damian Frelak, Michalina Zawadzka, Szymon Mika. Ogromn¹ frajdê przynios³y dzieciom liczne nagrody sponsorowane przez miñski sanepid, Dyrekcjê i Radê Rodziców ze Szko³y Podstawowej nr 6 i Placówkê Handlow¹ "IMPET - Komputery z impetem" przy ulicy Cichej 12 w Miñsku Mazowieckim. Nad przebiegiem uroczystoœci czuwa³y organizatorki konkursu: Gra¿yna Suchodolska i Janina Piekut. Potyczki sportowe przygotowa³y i przeprowadzi³y Agnieszka Ksi¹¿ek, Renata Krasnodêbska i Miros³awa Mariañczyk.

S³oneczny festyn w "Szóstce"

4 czerwca w Szkole Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w Miñsku Mazowieckim odby³ siê po raz kolejny festyn rodzinny, przebiegaj¹cy pod has³em "Myœlê, rosnê, dbam" wpisuj¹cy siê w ogólnopolsk¹ kampaniê "Zachowaj trzeŸwy umys³".

Jest to akcja podejmuj¹ca problem profilaktyki uzale¿nieñ. Promuje zdrowy styl Gra¿yna Suchodolska, Agnieszka Ksi¹¿ek ¿ycia oraz atrakcyjne dla dzieci i m³odzie¿y fot. z arch. SP Nr6 zachowania prospo³eczne jako alternatywê wobec u¿ywek oraz stosowania przemocy. W tym roku organizatorzy chc¹ zwróciæ uwagê dzieci i m³odzie¿y na zasady dobrego wspó³istnienia z innymi ludŸmi: "dobro wraca do cz³owieka jak bumerang. Dobro, które dasz innym wróci do Ciebie i da Ci radoœæ. Jeœli chcesz, by inni byli dobrzy dla Ciebie i o Ciebie dbali, to najpierw Ty zacznij byæ dobry i dbaj o innych. Nie daj siê namówiæ na coœ, co zagra¿a Twojemu zdrowiu (np. na palenie albo picie) i nie namawiaj do tego innych". Upalna, czerwcowa pogoda zachêci³a wielu rodziców, uczniów, przyjació³ szko³y i mieszkañców miasta do wziêcia udzia³u we wspólnej zabawie. Tego dnia odwiedzili szko³ê równie¿ miñscy radni: pani Wanda Rombel, pan Robert Ga³¹zka i pan Waldemar Mirecki. Wszystkich przyby³ych serdecznie powita³a dyrektor szko³y pani Anna Zalewska. Przedstawi³a ideê i program spotkania, a tak¿e ¿yczy³a wspania³ej zabawy. Rozpoczê³o siê ono od czêœci artystycznej. Widzowie podziwiali wystêpy wokalne i taneczne najbardziej uzdolnionych dzieci klas m³odszych i starszych. Bardzo podoba³y siê wystêpy solowe wokalistów,

MIM 06/2011

18

www.minsk-maz.pl

VII WYSTAWA PSÓW I INNYCH ZWIERZ¥T DOMOWYCH

taniec uczennic klas pierwszych, przedstawienia teatralne: "Myszy w bibliotece" klasy III b i " Nie ma tego z³ego" - ko³a recytatorskiego z klas IIc i IIIa. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê rozgrywki sportowe odbywaj¹ce siê na nowym boisku "Orlik 2012". Rywalizowali ze sob¹ rodzice i dzieci w ró¿norodnych konkurencjach sportowych: rodzinnym torze przeszkód, rzucie pi³k¹ lekarsk¹ na odleg³oœæ. Rozegrano równie¿ mecz pi³ki no¿nej miêdzy ojcami a synami, zakoñczony remisem. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i drobne upominki. Swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³y tak¿e chearliderki i gimnastyczki. Widzowie mogli podziwiaæ te¿ pokazy mistrzów sztuk walki z klubu sportowego Taekwondo. Po emocjach sportowych i artystycznych mo¿na by³o posiliæ siê pyszn¹ grochówk¹, swojskim chlebem ze smalcem i daniami z grilla. Na smakoszy czeka³a pyszna kawa i ciasto domowe w przytulnej kawiarence. Wszyscy dbaj¹cy o zdrowie mogli skorzystaæ z bezp³atnych porad medycznych, m. in. zbadaæ poziom cukru i ciœnienia. Imprezie towarzyszy³a loteria fantowa i wystawa prac plastycznych uczniów. Du¿ym zainteresowaniem wœród najm³odszych cieszy³o siê malowanie twarzy, jazda kucykiem, i wata cukrowa. Mo¿na by³o zakupiæ ksi¹¿ki o Miñsku Mazowieckim wydane przez Towarzystwo Przyjació³ Miñska oraz okolicznoœciowe monety - dukaty wybite z okazji 590 rocznicy powstania naszego miasta. Dyrekcja szko³y sk³ada serdeczne podziêkowania rodzicom, pracownikom szko³y, uczniom i sponsorom za trud i zaanga¿owanie w organizacjê i przebieg festynu.

W niedzielne przedpo³udnie, 5 czerwca, w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Paw³a II spotkali siê mi³oœnicy psów i innych zwierz¹t domowych. Do udzia³u w wystawie zosta³o zarejestrowanych ponad 90 zwierzaków, w tym: psy rasowe, psy nierasowe, koty, króliki, œwinki morskie, chomiki, szynszyle i ¿ó³wie. Ju¿ po raz kolejny oceny dokonywali sêdziowie kynologiczni: pani Izabela Trojanowska i pan Waldemar Federak oraz dr nauk weterynaryjnych Ewa Miernik-Degórska. Decyzje nie by³y ³atwe, poniewa¿ wszystkie zwierzêta, zw³aszcza dla w³aœcicieli, s¹ wyj¹tkowe. Organizatorzy zadbali o to, by ka¿dy znalaz³ konkurencjê dla swojego ulubieñca i zaproponowali prezentacje zwierz¹t w ró¿nych kategoriach, m. in.: najpiêkniejszy pies rasowy, najpiêkniejszy pies nierasowy, najpiêkniejszy kot, najbardziej kolorowe zwierzê, najsympatyczniejszy szczeniak, najsympatyczniejszy senior wystawy, twardziel wystawy (¿ó³w!), ulubieniec publicznoœci, czy zwierzê najbardziej podobne do w³aœciciela. Podczas wystawy opiekunowie zwierz¹t mogli skorzystaæ z bezp³atnych porad lekarza weterynarii, zebraæ wskazówki dotycz¹ce pielêgnacji zwierz¹t oraz dobraæ odpowiedni¹ fryzurê dla psów i kotów (Salon "Pudelek"). Z myœl¹ o najm³odszych przygotowany zosta³ konkurs plastyczny pod has³em "Nasze zwierzêta", a zainteresowani twórczoœci¹ literack¹ próbowali swoich si³, opisuj¹c ulubieñca, relacjonuj¹c przygodê z udzia³em zwierzêcia lub

pisz¹c wierszyk. Wszyscy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni dziêki hojnoœci sponsorów, którymi w tym roku byli: Restauracja Pa³acowa, Pizzeria Avanti, Przychodnia Ma³ych Zwierz¹t dr nauk wet. Ewy Miernik-Degórskiej oraz Artex - Produkcja karmy i przysmaków dla zwierz¹t. VII Wystawa Psów i Innych Zwierz¹t Domowych spotka³a siê równie¿ z du¿ym zainteresowaniem ze strony w³adz miasta. Odwiedzili nas, m. in. wicestarosta Krzysztof P³ochocki, wiceburmistrz Krzysztof Michalik, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta - Micha³ Góras oraz radni: Wanda Izabela Rombel, Jerzy Gryz, Waldemar Mirecki, Zygmunt Tkaczyk oraz Kazimierz Markowski. Tak wielu znakomitych goœci to niew¹tpliwie dobry znak dla mieszkañców miasta, ¿e równie¿ nasze zwierzaki mog¹ liczyæ na ich ¿yczliwoœæ i pomoc. Warto podkreœliæ, ¿e dziêki sprzedawanym podczas imprezy cegie³kom, oprócz rozrywki i atmosfery pikniku rodzinnego, organizatorom uda³o siê zachêciæ goœci do wsparcia finansowego przeznaczonego na leczenie porzuconego owczarka niemieckiego oraz chorego kota "Cosinusa". Dziêkujemy za okazane serce! Podopieczni dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego bardzo licznie w³¹czyli siê w organizacjê i sprawny przebieg imprezy. Starali siê zapewniæ dobr¹ zabawê i umiliæ czas wystêpami muzycznymi (uczniowski zespó³ "Giêtki Dragon"). Pokazali równie¿ swoje prace plastyczne oraz zdjêcia miasta wykonane w ramach projektów edukacyjnych. Wystawy Psów i Innych Zwierz¹t Domowych s¹ cykliczn¹ imprez¹ organizowan¹ przez Gimnazjum Miejskie nr 2, wiêc pan dyrektor Wyszogrodzki, koñcz¹c VII wystawê, ju¿ zaprosi³ wszystkich na kolejne spotkanie, które odbêdzie siê za dwa lata. Agnieszka Ko¿uchowska fot z arch. GM NR2

Lucyna Blacharska, Renata Engelbrecht, Agnieszka £odyga, Beata Sa³ajczyk fot. Olga Lipiñska

MIM 06/2011

19

www.minsk-maz.pl

IMPREZY Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji

MAZOWIECKA PIÊTNASTKA

Jak co roku w ostatni¹ niedzielê maja w Miñsku Mazowieckim odby³ siê Ogólnopolski Bieg Uliczny "XVI Mazowiecka Piêtnastka". Zawodnicy z ca³ej Polski i Europy biegli z nami ulicami Miñska Mazowieckiego ju¿ po raz XVI. 271 zawodniczek i zawodników mia³o do pokonania ulicami miasta trzy pêtle po piêæ kilometrów ka¿da. Bieg zosta³ podzielony na 18 kategorii wiekowych w tym dwie miñskie kobiet i mê¿czyzn.

Najszybszym zawodnikiem zosta³ Tetrukov Igor z czasem 46.30, Drugi na metê dobieg³ Mashei Pawel, trzecie miejsce wywalczy³ Fiskowicz Siergiej. Wœród

kobiet triumfowa³a Bia³orusinka Starovoitova Anastasiya przed Fiskowicz Lili¹, a trzecia by³a Œwiercz Iwona z Warszawy. Warto podkreœliæ, ¿e na wysokich lokatach w klasyfikacji generalnej uplasowali siê miñszczanie. W gronie 58 zawodniczek i zawodników, którzy ukoñczyli bieg, Maciej Badurek by³ pi¹ty uzyskuj¹c najlepszy czas 50:25 wœród miñszczan we wszystkich edycjach "Mazowieckiej Piêtnastki", zaœ w kategorii generalnej kobiet Olêdzka Emilia uzyska³a czas 1.09.34. W poszczególnych kategoriach wiekowych wœród kobiet na pierwszych miejscach znalaz³y siê: Starovoitova Anastasiya ( 16 - 29 lat), Olêdzka Emilia (30 -39 lat), Œwiercz Iwona(40-49 lat) oraz Terese Bulkeviciute (50 lat i powy¿ej) a w kategorii mêskiej: Parafinowicz Piotr ( 16 19 lat), Markowski Micha³ (20 29 lat), Tetrukov Igor (30 - 39 lat), Pranckunas Petras (40 49 lat), Wiêckowski Wojciech (50 - 59 lat), Korzonkowski Zbigniew (60 - 69 lat) i Prokopowicz Edmund (powy¿ej 70 roku ¿ycia) Najszybszym przedstawicielem s³u¿b mundurowych tak jak w zesz³ym roku okaza³ siê byæ Andrzej Mo¿d¿onek z Oddzia³u Specjalnego ¯andarmerii Wojskowej w Miñsku Mazowiecki. Dodajmy, ¿e pierwsze trzy miejsca w kategorii

MIM 06/2011

20

www.minsk-maz.pl

IMPREZY Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji generalnej wœród miñszczan zajêli: Maciej Badurek, Mo¿d¿onek Andrzej i Reczek Sebastian, a wœród miñszczanek: Olêdzka Emilia, Zwierz Marta i Uzarska Magdalena. Jak co roku bieg g³ówny poprzedza³y masowe biegi dzieci i m³odzie¿y szkolnej, w których wziê³o udzia³ 161 zawodników i zawodniczek na czterech dystansach- 500, 800, 1500 i 3200 metrów. Na dystansie 500m klas IV i m³odszych udzia³ wziê³o 68 zawodników ze Szkó³ Podstawowych poœród których zwyciêstwo odnieœli Karolina Kielczyk i Prometeusz Polkowski. Dystans 800m spoœród 47 zawodników klas V i VI ze Szkó³ Podstawowych wygrali Julia Pietrzkiewicz oraz Grzegorz Felczyk. 38 zawodniczek i zawodników ze Szkó³ Gimnazjalnych mia³o do pokonania dystans 1500 m. Na metê pierwsi dobiegli Paulina Paw³owska oraz Wojciech Klimek. Kategoriê szkó³ ponadgimnazlanych reprezentowa³o 8 zawodników, wœród których pierwsze miejsca zajêli Sylwia Lipiñska oraz Rafa³ Brzoza. Podczas trwania imprezy oprawê muzyczn¹ zapewni³ zespó³ "Kwiaty". G³ównym wydarzeniem by³ wystêp Rudiego Shubertha i Wa³ów Jagielloñskich, który t³umnie zgromadzon¹ publicznoœæ udanie zachêca³ do wspólnego

œpiewania. Z goœci ze œwiata sportu swoj¹ obecnoœci¹ imprezê uœwietnili Pan Zenon Licznerski, wiecemistrz olimpijski Moskwy'80 i Pan Pawe³ Januszewski, mistrz Europy w biegu przez p³otki 1998. Goœcinnie na scenie wyst¹pi³ miñski BIG BAND umilaj¹c czas kibicom i zawodnikom swoim ciekawym i barwnym repertuarem. Na najm³odszych czeka³y bezp³atne atrakcje ufundowane przez MOSiR: œcianka wspinaczkowa, strzelnica, euro bungee oraz przeja¿d¿ki kucykiem. Doroœli mogli siê zapoznaæ z bogat¹ ofert¹ handlow¹ firm reklamuj¹cych siê podczas trwania imprezy. G³ównym punktem imprezy by³a ceremonia dekoracji zwyciêzców, wrêczanie nagród ufundowanych przez sponsorów, medali i dyplomów oraz losowanie nagród wœród publicznoœci i zawodników. W sumie nagrodzono 74 zawodników startuj¹cych oraz wylosowano kilkadziesi¹t nagród rzeczowych. Mazowiecka Piêtnastka nie odby³aby siê, bez miejscowych sponsorów, którzy wspieraj¹ tê imprezê od samego pocz¹tku i dziêki którym kolejne "Piêtnastki" przyci¹gaj¹ t³umy kibiców i zawodników tym samym rozs³awiaj¹c i promuj¹c nasz powiat, miasto oraz lokaln¹ spo³ecznoœæ poza jego granicami. Mazowiecka Piêtnastka zjedna³a sobie sympatyków zarówno wœród osób, które tego dnia przysz³y popatrzeæ na tê najwiêksz¹ w mieœcie i powiecie imprezê biegow¹, jak i samych uczestników sportowych zmagañ, którzy zapewniaj¹, ¿e za rok do nas ponownie przyjad¹. Eliza G¹gol, fot. z arch. MOSiR

MIM 06/2011

21

www.minsk-maz.pl

IMPREZY Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji SIATKÓWKA NA PLA¯Y Piêkne majowe s³oñce towarzyszy³o rozgrywkom 18 dwuosobowych za³óg zdecydowanych tego dnia walczyæ o tytu³ najlepszej dru¿yny siatkówki pla¿owej. Zawody w kategorii kobiet, mê¿czyzn i gimnazjów ch³opców rozegrano na boiskach przy ul. Sportowej 1. Siatkarze walczyli ze sob¹ od 10.00 do 18.30. Pomimo upa³u mecze by³y niezwykle zaciête i wiele z nich koñczy³o siê nie po 2 ale po 3 setach. Na zawodach zagoœcili zawodnicy z Miñska Mazowieckiego, Mrozów, Stojade³, £ochowa, Pruszkowa, Dobrego oraz dru¿yna w której sk³ad wchodzi³ zawodnik z E³ku i Wilna. I to w³aœnie ta dru¿yna zdoby³a 1 miejsce w kategorii mêskiej (Jaros³aw Bogdanowic, Marcin Tyszkowski), pokonuj¹c £ukasza Grobelnego i Micha³a ¯ochowskiego ("Mixt") z Pruszkowa. Na trzecim miejscu uplasowali siê stali bywalcy miñskich turniejów - reprezentanci Mrozów, czyli Marcin KuŸniarski i Daniel Kacprowicz. Panowie zgarnêli cenne nagrody rzeczowe, medale i dyplomy. Rywalizacja kobiet zakoñczy³a siê zwyciêstwem za³ogi MKS Olimp w sk³adzie Martyna Jastrzêbska i Magdalena Kalbara. Drugie miejsce zajê³a "Inna", czyli Martyna Ludyna (Kielce) i Anna Makowska (Stojad³a), a trzecie miejsce nale¿a³o tego dnia do Olimpu 2, czyli Joanny W¹sak i Adrianny Pacewicz. W kategorii gimnazjum ch³opcy pewne zwyciêstwo zapewnili sobie Rafa³ G¹sior i Maciej Pukianiec ("Betony"), 2 miejsce reprezentanci Mrozów Sebastian Stal i Kamil Wójcicki ("Mrozy Team"), a trzecie "Pimpki", czyli Florian Pyszel i Kacper Wocial z Miñska Mazowieckiego. Gimnazjaliœci i kobiety tak¿e obdarowani zostali nagrodami i medalami. Wszystkim zawodnikom czas mile up³yn¹³ przy majowym grillu przygotowanym przez organizatorów, gdzie mo¿na by³o posiliæ siê po wyczerpuj¹cych meczach. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych na wakacyjne turnieje siatkówki pla¿owej w sierpniu 2011. Szczegó³y pod koniec czerwca na stronie www.mosir.org.pl.

MISTRZOSTWA W TENISIE STO£OWYM 12 czerwca 2011 w Szkole Podstawowej nr 5 odby³y siê V Mistrzostwa Miñska Mazowieckiego Amatorów w Tenisie Sto³owym, które by³y zakoñczeniem Otwartego GRAND PRIX Amatorów Miñska Mazowieckiego w tenisie sto³owym w sezonie 2010-2011.

W 9 ods³onach Grand Prix udzia³ wziê³o 30 zawodników, spoœród których najlepszym zosta³ Prokurat Zbigniew z Siedlec tu¿ przed Okurowskim Tomaszem i Krusiewiczem Miros³awem. Kolejne miejsca zajêli: Krusiewicz Katarzyna, Janisiewicz Aneta, Okurowski Jakub, Przybysz Grzegorz oraz Krusiewicz Krzysztof. Zawodnicy za swoje osi¹gniêcia zostali nagrodzeni pucharami, medalami, dyplomami oraz cennymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Miñsku Mazowieckim. Uroczystoœæ dekoracji swoj¹ osoba uœwietni³ Pose³ na Sejm RP Czes³aw Mroczek - prywatnie sympatyk tenisa sto³owego. W V Mistrzostwach Miñska Mazowieckiego Amatorów w Tenisie Sto³owym zawodnicy

walczyli w dwóch kategoriach wiekowych: Amatorzy do 45 lat, z których najlepsi to: Œwierczek Damian z Warszawy, Prokurat Zbigniew oraz Krusiewicz Krzystof. Amatorzy powy¿ej 45 lat, spoœród których najlepsi to: Krusiewicz Miros³aw, Zalewski Krzysztof z Nasielska oraz Bia³kowski Ryszard. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni pami¹tkowymi medalami natomiast najlepsi otrzymali puchary, dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe, które wrêcza³ Pose³ na Sejm Pan Czes³aw Mroczek oraz Zastêpca Dyrektora MOSiR Pan Henryk Kulhawik. Statuetkê dla najlepszej kobiety wywalczy³a Aneta Janisiewicz. Turnieje ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem - oprócz miñszczan na rozgrywki przyje¿d¿aj¹ zawodnicy z Nasielska, Radomia, Siedlec oraz Warszawy. MOSiR bêd¹c organizatorem Mistrzostw Miñska Mazowieckiego oraz GP w tenisie sto³owym chcia³by podziêkowaæ Pani Ewie Szczerbie Dyrektor SP nr 5 za pomoc w organizacji oraz zawodnikom za sportow¹ rywalizacjê w mi³ej atmosferze.

MIM 06/2011

22

www.minsk-maz.pl

IMPREZY Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji

OLIMPIADA PRZEDSZKOLI bieg w workach, rzucanie do celu czy rzuty pi³k¹ lekarsk¹, natomiast opiekunki zmaga³y siê z ³owieniem kolorowych rybek na czas. W ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce zajê³o Przedszkole nr 2, którego reprezentanci zdobyli najwiêksz¹ liczbê punktów. Drugie miejsce wywalczy³o Przedszko-

17 czerwca 2011 Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz TKKF "Albatros" zorganizowa³ "Olimpiadê Przedszkoli", w której wziê³o udzia³ 140 zawodników z 7 przedszkoli z terenu Miñska Mazowieckiego. Dwudziestoosobowe reprezentacje wystawili: Przedszkole Publiczne nr 1, 2, 3, 4, 5, i 6 oraz Przedszkole Niepubliczne "Klub Malucha". Dzieci, gor¹co dopingowane przez swoich rówieœników rywalizowa³y ze sob¹ w nastêpuj¹cych konkurencjach: tor przeszkód,

ŒWIÊTOJAÑSKI TENIS W miniony weekend ka¿dy sympatyk tenisa ziemnego móg³ znaleŸæ coœ dla siebie w Miñsku Mazowieckim. W sobotê od rana na kortach MOSIR trwa³ drugi turniej GRAND PRIX kobiet organizowany przez MIÑSKOMAZOWIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE W niedzielnym finale tych zawodów podobnie jak w pierwszym turnieju - spotka³y siê Anna P³aza i Magda Ptak. Tym razem wygra³a Magda po zaciêtym boju - 6-3, 2-6, 12-10 bior¹c udany rewan¿ za poprzedni pojedynek. Szczególnym wydarzeniem sporto-

le nr 4 tu¿ przed Przedszkolem nr 6. Tradycyjnie olimpiada uœwietnia czerwcowe œwiêto dzieci, wiêc wszystkie dzieci opuszcza³y stadion przy ul. Sportowej 1 z paczkami pe³nymi s³odyczy. Zwyciêskie przedszkola zosta³y nagrodzone pami¹tkowymi pucharami i dyplomami. Organizatorzy zdecydowali, ¿e olimpiada przedszkoli na pewno pojawi siê w przysz³orocznej ofercie Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji.

wym by³ na pewno tradycyjny deblowy turniej œwiêtojañski zorganizowany przez MIEJSKI OŒRODEK SPORTU I REKREACJI na kortach obok basenu. W stawce 21 par najlepsi okazali siê faworyci - m³odzi jeszcze zawodnicy ale ze sporym ju¿ doœwiadczeniem turniejowym - Marcin Siperek i Rafa³ S³odownik pokonuj¹c w finale Rafa³a Borowskiego i Karola Zawadkê 9-7. Spora grupka publicznoœci pozwoli³a stworzyæ wspania³¹ atmosferê towarzysz¹c¹ tenisistom jeszcze d³ugo po pó³nocy. Wspominaj¹c mistrzostwa Miñska Mazowieckiego o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA nale¿y zauwa¿yæ, ¿e tylko w pierwszej po³owie czerwca w turniejach tenisowych w Miñsku udzia³ wziê³o prawie stu zawodników w tym oko³o dwadzieœcia pañ g³ównie nastolatek. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e na nasze zawody chêtnie przyje¿d¿aj¹ tenisiœci z innych miast, oraz to ¿e nasza oferta tworzona wspólnie przez MOSIR i MMTT skierowana jest do wszystkich amatorów - tak¿e dzieci, m³odzie¿y i kobiet .

Sadowski Maciej / Szuba Marek 6-4 Borowski Rafa³ / Zawadka Karol - P³aza Anna / Ptak Magda 6-3 Pó³fina³y: Siperek / S³odownik - Jarzêbski / Kalinowski 6-4 Borowski / Zawadka - Gutkowski / Pop³awski 6-2 FINA£: Siperek / S³odownik - Borowski / Zawadka 9-7. Najm³odszym uczestnikiem zawodów by³ 11 letni Piotrek Sadowski.

Wyniki turnieju kobiet od æwieræfina³ów: P³aza Anna - Karwowska Ewa 9-3 Koperska Emilia - Habrych Anna 9-5 Wyniki turnieju deblowego od æwieræ- Rembiszewska Dorota - Kowalczyk Beata 9-2 Ptak Magda - K¹kolewska Anna 9-1 fina³ów: S³odownik Rafa³ / Siperek Marcin - Przybysz Pó³fina³y; P³aza - Koperska 9-0 Ptak - Rembiszewska 9-2 Grzegorz / Przybysz Micha³ 6-2 Jarzêbski Jacek / Kalinowski Darek - Komo- FINA£: Ptak - P³aza 6-3, 2-6, 12-10. Startowa³o 17 zawodniczek. rowski Adam / Wojdak Dariusz 6-4 Gutkowski Przemek / Pop³awski Mariusz Dyrektor MOSiR Robert Smuga fot z arch. MOSiR

MIM 06/2011

23

www.minsk-maz.pl

IMPREZY Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji ZAWODY P£YWACKIE O PUCHAR DYREKTORA MOSiR W dniach 17 i 20 czerwca br. na basenie Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Miñsku Mazowieckim, odby³y siê pierwsze zawody p³ywackie dla uczniów klas IV szkó³ podstawowych i uczniów klas I gimnazjów z terenu Miasta Miñsk Mazowiecki o Puchar Przechodni Dyrektora Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Miñsku Mazowieckim. Zawody by³y podsumowaniem rocznej pracy z uczniami, którzy pod okiem instruktorów - nauczycieli uczyli siê i doskonalili p³ywanie stylem dowolnym, grzbietowym i klasycznym.

Dnia 17.06 w godzinach 10.00 - 14.00 rywalizowa³y klasy I z gimnazjum miejskiego nr 1 i 2. Jedno gimnazjum nie zg³osi³o siê do zawodów. £¹cznie rywalizowa³o 29 zawodników w konkurencjach indywidualnych 50 m stylem dowolnym i sztafecie. W kategorii dziewcz¹t zwyciê¿y³a Alicja Msio³ek przed Agnieszk¹ Abramowska i Olg¹ Abramowsk¹, w kategorii ch³opców III miejsce zaj¹³ Sylwester Nowak, II Maciej Wereda, a zwyciê¿y³ Marcin Rombel. Puchar dyrektora i nagrody indywidualne wywalczyli zawodnicy Gimnazjum Miejskiego nr 2 im Jana Paw³a II w Miñsku Mazowieckim. Bieg sztafetowy równie¿ zdominowa³a popularna "dwójka". Nagrody wrêcza³ dyrektor MOSiR pan Robert Smuga. 20.06 rywalizowa³y szko³y podstawowe na poziomie klas IV, w klasyfikacji indywidualnej najlepsi okazali siê: wœród dziewcz¹t Natalia Kuæ SP 6, II miejsce Sylwia Stupnicka SP 6 i na trzecim miejscu uplasowa³a siê Izabela Wilk z "D¹brówki". Podium u ch³opców zdominowali zawodnicy SP 2 którzy zajêli: I miejsce Dominik DŸwiga³a i III miejsce Maciej Skrajny. Na miejscu drugim uplasowa³ siê Pawe³ Krupiñski z SP 6. Puchar przechodni wyp³ywa³a "D¹brówka". Nagrody wrêczali dyrektorzy szkó³ SP 2 pan S³awomir Domañski i SP 1 pan Tomasz Ciechañski oraz organizator zawodów i fundator nagród dyrektor MOSiR pan Robert Smuga.

Program realizowano w zwi¹zku z wprowadzon¹ przez Miasto Miñsk Mazowiecki, od roku szkolnego 2010/2011 bezp³atn¹ nauk¹ p³ywania dla uczniów klas IV szkó³ podstawowych i uczniów kl. I gimnazjów miejskich. W ramach przyjêtego systemu nauki p³ywania zosta³ zorganizowany kurs na instruktora nauki p³ywania dla nauczycieli wychowania fizycznego z miñskich szkó³, zosta³ bezp³atnie udostêpniony obiekt basenu, uczniowie mieli zapewniony dowóz na zajêcia basenowe. £¹cznie w mijaj¹cym roku szkolnym dziêki przyjêtemu przez Miasto Miñsk Mazowiecki programowi z bezp³atnej nauki p³ywania skorzysta³o oko³o 800 uczniów miñskich szkó³.

MIM 06/2011

24

www.minsk-maz.pl

IMPREZY Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji Grand Prix Miñska Mazowieckiego w P³ywaniu

HARMONOGRAM AKCJI "WAKACJE Z MOSIR" - LIPIEC/SIERPIEÑ 2011

18 czerwca 2011 w Miejskim Aquaparku odby³o siê fina³owe Grand Prix Miñska Mazowieckiego w P³ywaniu. W sumie w 10 ods³onach GP od wrzeœnia do czerwca wystartowa³o ok. 120 zawodniczek i zawodników. 1 miejsca w swoich kategoriach wiekowych zajêli: 1. Kat. Szko³y Podstawowe klasy I-III - Katarzyna Walczyñska, Bartek Iwaszko 2. Kat. Szko³y Podstawowe klasy IV-VI Patrycja Michalska, Robert Kieniewicz 3. Kat. Gimnazjum - Marta Althamer, Cezary Rudzki 4. Kat. wiekowe a) 17-25- Urszula Karkowska, Bartosz Bilinski b) 26-40 - Ewa Mikucewicz, £ukasz Wiliñski c) 41-55- Urszula Rudzka, Robert Kurek d) 56-70- Marek Suwa³a Statuetkê najm³odszej zawodniczki zdoby³a: Marta Zawadka, najm³odszego zawodnika zdoby³: Mateusz Kamiñski, najstarszej zawodniczki zdoby³a: Ma³gorzata Pyszel, najstarszego zawodnika zdoby³: Marek Suwa³a, zawodnika z najwiêksz¹ liczb¹ punktów uzyskanych w GP wywalczy³: Cezary Rudzki. Zawodnicy byli dopingowani przez liczn¹ grupê kibiców. Zwyciêzcy ca³ego cyklu GP otrzymali medale, dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez MOSiR. Dziêkujemy za wspóln¹ zabawê i zapraszamy na II GP ju¿ we wrzeœniu!

PONIEDZIA£EK: 25. 07, 1.08, 8.08, 22.08 - Wakacyjne Grand Prix w Tenisie Sto³owym do lat 18, godz. 10:00, sala przy ul. Sportowej 1 , 15.08 - Kolarskie Kryterium Uliczne im. Feliksa Rawskiego; WTOREK: 5.07, 19.07 - Wakacyjne p³ywanie w godz. 10:00 - 12:00, Aquapark Miejski ul. Wyszyñskiego 56, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08, 23.08 - Wakacyjne Grand Prix w Koszykówce Ulicznej kat. gimnazja i open, godz. 16:00 - ZSZ im. Powstañców Warszawy - ul. Sosnkowskiego 43, 26.07, 2.08, 9.08, 16.08, 23.08 - Wakacyjna Szkó³ka Nordic Walking (mo¿liwoœæ zmiany terminu na spotkaniu organizacyjnym w dniu 1.08.2011), 16.08 - Wakacyjne Grand Prix w Tenisie Sto³owym do lat 18, godz. 10:00, sala przy ul. Sportowej 1; ŒRODA: TEMATYCZNE ŒRODY SPORTOWE 27.07 - Dzieñ Malucha - konkurencje dla najm³odszych, godz. 10:00, boiska wielofunkcyjne przy ul. Wyszyñskiego 56, 3.08 - Œwiêto pi³ki, godz.10:00 boiska wielofunkcyjne przy Wyszyñskiego 56, 10.08 - Sport na kó³kach, godz.10:00 boiska wielofunkcyjne przy ul. Wyszyñskiego 56, 17.08 - Dzieñ celnoœci, godz.10:00 boiska wielofunkcyjne przy ul. Wyszyñskiego 56, 24.08 - Dzieñ sportów walki, godz.10:00 boiska wielofunkcyjne przy ul. Wyszyñskiego 56; CZWARTEK: 28.07, 4.08, 11.08, 18.08, 25.08 - Wakacyjne Grand Prix w Siatkówce Pla¿owej dla gimnazjalistów, godz. 10:00, stadion przy ul. Sportowej 1, 28.07, 4.08, 11.08, 18.08, 25.08 - Wakacyjne Grand Prix w Pi³ce No¿nej od 9:00 Stadion przy ul. Sportowej 1, 28.07, 4.08, 11.08, 18.08, 25.08 - Wakacyjna Szkó³ka Nordic Walking (mo¿liwoœæ zmiany terminu na spotkaniu organizacyjnym w dniu 1.08.2011); PI¥TEK: 1.07, 15.07 - Wakacyjne p³ywanie w godz. 17:00-19:00, Aquapark Miejski, ul. Wyszyñskiego 56, 29.07, 5.08, 12.08, 19.08, 26.08 - Wakacyjna Szkó³ka Tenisa Ziemnego, godz. 15:00, boiska wielofunkcyjne przy ul. Wyszyñskiego 56, 29.07, 5.08, 12.08, 19.08, 26.08 - Zajêcia œwietlicowe, godz. 10:00, sala przy ul. Sportowej; SOBOTA: 30.07, 6.08, 13.08, 20.08, 27.08 - Wakacyjne Grand Prix w Siatkówce Pla¿owej kat. OPEN, godz. 9:00, stadion przy ul. Sportowej 1, 28.08 - Piknik Sportowo - Rekreacyjny.

w w w. m o s i r. o r g . p l

Dyrektor MOSiR Robert Smuga fot z arch. MOSiR

MIM 06/2011

25

www.minsk-maz.pl

Zaczarowany Dzieñ Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka Miejski Dom Kultury przygotowa³ specjaln¹ imprezê dla najm³odszych widzów. Na placu zabaw w parku wyst¹pili bohaterowie pamiêtnego programu telewizyjnego ,,Ciuchcia'' - Kulfon i ¿aba Monika. Artyœci zabawiali widowniê oraz œpiewali swoje najwiêksze przeboje. Nie lada atrakcj¹ dla przyby³ych by³ pokaz mydlanych baniek w wykonaniu grupy z Teatru na Walizkach. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê punkt malowania buziek, gdzie uczennice Liceum Plastycznego w Miñsku Mazowieckim spe³nia³y ¿yczenia przedszkolaków. Przez ca³e popo³udnie dzieci bawi³y siê na dmuchanych zabawkach oraz poznawa³y tajniki pracy garncarza. Dodatkowo du¿e maskotki rozdawa³y wszystkim s³odycze.

Pa³acowa Samochwa³a

Miejski Dom Kultury zakoñczy³ dzia³alnoœæ sekcji hobbystycznych i grup artystycznych dzia³aj¹cych w roku szkolnym 2010/2011 prezentacj¹ ich dokonañ pod nazw¹ "Pa³acowa Samochwa³a". Podczas wystêpów zgromadzona publicznoœæ gromkimi brawami nagradza³a sekcjê baletow¹, która wyst¹pi³a w czterech grupach o ró¿nym poziomie zaawansowania. Oklaskiwano rzêsiœcie wystêpy solistów grupy wokalnej, hiphopowców oraz sekcjê radoœci z dŸwiêku i tañca. Grupê teatraln¹ reprezentowa³a Marysia Pi¹tkowska oraz prowadz¹ce konferansjerkê Edyta Zieliñska i Dominika Stosio. W holu pa³acowym mo¿na by³o obejrzeæ wystawê prac cz³onków sekcji plastycznych, ceramiki i decoupage'u. Na stawie p³ywa³y ³odzie wykonane przez cz³onków sekcji modelarskiej, a na dziedziñcu przy scenie amfiteatru cz³onkowie szkó³ki szachowej rozegrali turniej b³yskawiczny, wci¹gaj¹c do rozgrywek równie¿ osoby, które przysz³y "tylko popatrzeæ". Wydaje siê, ¿e impreza dostarczy³a wiele radoœci zarówno uczestnikom, jak i obserwatorom, co dokumentuje za³¹czona fotorelacja.

Wystawa "Miñszczaniana - pami¹tki z Miñska Mazowieckiego"

Katarzyna Lewczyñska. Fot. z arch. MDK

MIM 06/2011

26

www.minsk-maz.pl

SZACHOWE TURNIEJE Miejski Dom Kultury w Miñsku Mazowieckim serdecznie zaprasza… Do 30 czerwca w galerii MDK mo¿na ogl¹daæ wystawê "Miñszczaniana pami¹tki z Miñska Mazowieckiego". Wstêp bezp³atny. 27 czerwca - 8 lipca 2011

Letnie pojedynki z nud¹ - zajêcia rekreacyjnoartystyczne dla dzieci.

2 lipca 2011, godz. 20.30

Operetka w plenerze "Weso³a wdówka '' W sobotê, 2 lipca 2011 r. w amfiteatrze Miejskiego Domu Kultury, odbêdzie siê wielkie widowisko - operetka w plenerze. W tym roku na mieszkañców Miñska Mazowieckiego i okolic czeka prawdziwa uczta dla ucha i oka - "Weso³a wdówka'' autorstwa Franza Lehára Wyst¹pi¹ soliœci Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie. Wstêp bezp³atny.

15 lipca 2011, godz. 22.00 (plac przed MDK)

Widowisko plenerowe wg. dramatu Antoniego Czechowa pt. ,,Wiœniowy sad'' w re¿yserii Jaros³awa Fedorszyna. Wystêpuj¹: Alla Fedoryszyn, Natalia Marczak, Tatiana Tkaczenko, Petro Mykytiuk, Wo³odymir Gubanow, Wo³odymir Geljas, Wolodymir Czuczonkin, Andrij Dusznyj / Andrij Kozak, Taras Juryczko, Jewgienij Pietrow, Wo³odymir Kolczynskij. "Wiœniowy sad" to jeden ze sztandarowych utworów Antoniego Czechowa. Warto zapoznaæ siê z klasyczn¹ wersj¹ dramatu, by pe³niej odebraæ jego treœci ogl¹daj¹c widowisko uliczne. Sztuka Teatru Woskresinnia to wielka metafora raju utraconego i odwiecznej pogoni za ci¹gle uciekaj¹cym szczêœciem, pokazana w sposób przekonuj¹cy i barwny za pomoc¹ wyrazistych rekwizytów, piêknych obrazów malowanych œwiat³em i ¿ywym ogniem, ¿ywio³owo przekazana przez doskona³ych aktorów.

W ramach uroczystych obchodów 590 rocznicy nadania praw miejskich grodowi nad Srebrn¹ zosta³y rozegrane dwa turnieje szachowe. Honorowy Patronat nad zawodami obj¹³ Burmistrz Miñska Mazowieckiego Marcin Jakubowski. W sobotê rozegrany zosta³ IV Szachowy Turniej Rodziny o Puchar Dyrektora Szko³y Podstawowej nr 5 w Miñsku Mazowieckim. Turniej otworzy³a Ewa Szczerba Dyrektor Szko³y. W turnieju rozgrywanym na dystansie 7 rund z tempem 20' + 2" na ruch wystartowa³o 22 zawodników z Miñska, Dobrego i Grzebowilka. W turnieju zwyciê¿y³ Artur Suliborski przed Marcinem Bartnickim i Jakubem Suliborskim. W klasyfikacji rodzin dwuosobowych zwyciê¿y³a (po raz czwarty!) rodzina Suliborskich (Artur i Jakub) przed rodzin¹ Bartnickich (Marcin i Katarzyna) i rodzin¹ Paroli (Pawe³ i Pola). W klasyfikacji dru¿yn trzyosobowych zwyciê¿y³a równie¿ rodzina Suliborskich (Artur, Jakub i Roland) przed rodzin¹ Paroli (Pawe³, Pola i Krzysztof) i Bartnickich (Marcin, Katarzyna i Natalia). Najliczniejsz¹ dru¿yn¹ turnieju by³a rodzina Sobiepanków z Dobrego, która zwyciê¿y³a w klasyfikacji rodzin czteroosobowych. Zwyciêskie rodziny zosta³y uhonorowane pucharami oraz nagrodami rzeczowymi, a wszyscy uczestnicy turnieju drobnymi upominkami ufundowanymi przez Urz¹d Miasta i Starostwo Powiatowe. V Turniej Rodzinny zosta³ wspó³finansowany ze œrodków bud¿etu Powiatu Miñskiego. W niedzielê zaœ rozegrane zosta³y Otwarte Mistrzostwa Miñskiego Towarzystwa Szachowego - IV Memoria³ Krzysztofa Kopczyñskiego. W silnie obsadzonym turnieju wziê³o udzia³ 36 zawodników z terenu Mazowsza. Pierwsze miejsce w turnieju wywalczy³ arcymistrz Micha³ Olszewski reprezen-

tuj¹cy KSz Poloniê Warszawa, drugie - Micha³ Kopczyñski (MTSz Miñsk Mazowiecki), a trzecie Adam Deszczyñski (GKSz POLFA Grodzisk Mazowiecki). W turnieju prowadzone by³y dodatkowe klasyfikacje: kobiet, juniorów oraz juniorów m³odszych. Najwiêkszym kunsztem szachowym - wygrywaj¹c we wszystkich wy¿ej wymienionych kategoriach - wykaza³a siê reprezentantka klubu MKS Polonia Warszawa Ewa Haraziñska. Pozosta³e miejsca na podium zajêli: w kategorii kobiet - Pola Parol (MTSz Miñsk Mazowiecki) i Alicja WoŸnica (MKS Polonia Warszawa), w kategorii juniorów - Jakub i Artur Suliborscy (obaj MTSz Miñsk Mazowiecki), a w kategorii juniorów m³odszych - Damian Koseski (MTSz Miñsk Mazowiecki) i Kacper Piasecki (KS Weso³a Warszawa). Najlepsi zawodnicy turnieju oraz poszczególnych kategorii otrzymali puchary, nagrody pieniê¿ne oraz rzeczowe, a wszyscy drobne upominki. Sponsorami turnieju byli: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, Urz¹d Miasta Miñsk Mazowiecki, Miejski Dom Kultury w Miñsku Mazowieckim oraz Studium Jêzyków Obcych. W ceremonii otwarcia i zakoñczenia turnieju wziê³a udzia³ Diana Rokicka - Kierownik Wydzia³u Promocji, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta Miñsk Mazowiecki. Uczestnicy chwalili bardzo dobr¹ organizacjê zawodów i dobre warunki gry w murach goœcinnej Szko³y Podstawowej nr 5 w Miñsku Mazowieckim. Sêdziowie natomiast podkreœlili sportowe zachowanie zawodników. W ka¿dej rundzie walka trwa³a do samego koñca. Turnieje by³y okazj¹ do wspólnego, rodzinnego spêdzenia wolnego czasu. Szczegó³owe wyniki zawodów znajduj¹ siê na stronie Miñskiego Towarzystwa Szachowego

www.mtsz.org.pl

7 sierpnia 2011, pocz¹tek o godz. 15.00

Zapraszamy na piknik profilaktyczny "MlekoWitaj". W programie imprezy znajdzie siê blok mlecznych konkursów, interaktywny program dla dzieci, koncerty, ca³odniowy festyn pe³en atrakcji dla ka¿dego. Gwiazd¹ tegorocznej imprezy bêdzie zespó³ "Manchester".

www.mdkmm.pl Krzysztof Parol, fot. z arch. MTS

MIM 06/2011

27

www.minsk-maz.pl

RZ¥DOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2011 r. "WYPRAWKA SZKOLNA" 1. Dofinansowanie do zakupu podrêczników otrzymaj¹ uczniowie rozpoczynaj¹cy w roku szkolnym 2011/2012 naukê: - w klasach I-III szko³y podstawowej, - w klasie III gimnazjum, - oraz uczniowie niepe³nosprawni (uczniowie s³abo widz¹cy, nies³ysz¹cy, z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy¿ej, posiadaj¹cy orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, realizuj¹cy w roku szkolnym 2011/2012 obowi¹zek szkolny), którzy otrzymaj¹ dofinansowanie do zakupu podrêczników bez wzglêdu na kryterium dochodowe (szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne). 2. Dofinansowanie mog¹ uzyskaæ uczniowie, którzy spe³niaj¹ jedno z trzech wymienionych kryteriów: - kryterium dochodowe, uczeñ pochodz¹cy z rodziny, w której kwota na jedn¹ osobê nie przekracza 351 z³ netto miesiêcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej), - kryterium dochodowe przekracza w/w kwotê, a w rodzinie wystêpuje szczególna sytuacja ¿yciowa, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomnoœæ, bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba, przemoc, bezradnoœæ w sprawach opiekuñczych, potrzeba ochrony macierzyñstwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej). - uczeñ posiada orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, dla uczniów s³abo widz¹cych, nies³ysz¹cych, z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy¿ej, realizuj¹cych w roku szkolnym 2010/2011 obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki w szko³ach dla dzieci i m³odzie¿y. 3. Wysokoœæ dofinansowania wynosi: do 180 z³ - dla uczniów klas I-III szkó³ podstawowych, dla uczniów s³abo widz¹cych, nies³ysz¹cych, z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy¿ej, posiadaj¹cym orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego,

do 325 z³ - dla uczniów klas III gimnazjów, dla uczniów klas I-III gimnazjum s³abo widz¹cych, nies³ysz¹cych, z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy¿ej, posiadaj¹cym orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, do 210 z³ - dla uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych s³abo widz¹cych, nies³ysz¹cych, z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy¿ej, posiadaj¹cym orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, do 315 z³ - dla uczniów klas zasadniczej szko³y zawodowej s³abo widz¹cych, nies³ysz¹cych, z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy¿ej, posiadaj¹cym orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego, do 390 z³ - dla uczniów klas szkó³ ponadgimnazjalnych z wy³¹czeniem zasadniczych szkó³ zawodowych i szkó³ policealnych s³abo widz¹cych, nies³ysz¹cych, z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy¿ej, posiadaj¹cym orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego.

dochodów mo¿na do³¹czyæ oœwiadczenie o wysokoœci dochodów. 6. W przypadku ubiegania siê o pomoc dla uczniów s³abo widz¹cych, nies³ysz¹cych, z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy¿ej, do wniosku zamiast zaœwiadczenia o wysokoœci dochodów nale¿y do³¹czyæ kopiê orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego. 7. Wniosek nale¿y z³o¿yæ w szkole, do której uczeñ bêdzie uczêszcza³ w roku szkolnym 2011/2012. W przypadku uczniów pochodz¹cych z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 z³ netto do wniosku nale¿y do³¹czyæ uzasadnienie. 8. Dyrektor szko³y po otrzymaniu œrodków zwraca rodzicom koszty zakupu podrêczników do wysokoœci wartoœci pomocy po przed³o¿eniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oœwiadczenie o zakupie podrêczników z zawart¹ informacj¹, i¿ opisane wydatki rozliczone zosta³y tylko w ramach Rz¹dowego programu pomocy uczniom w 2011 r. -"Wyprawka szkolna" lub nie zosta³y rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom, np. w ramach wydatku ze stypendium szkolnego. W przypadku zakupu podrêczników dla grupy uczniów koszty zakupu podrêczników zwracane s¹ rodzicom uczniów do wysokoœci wartoœci pomocy po przed³o¿eniu potwierdzenia zakupu podrêczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawieraæ imiê i nazwisko ucznia, klasê, do której uczeñ bêdzie uczêszcza³, adres szko³y, wykaz zakupionych podrêczników, kwotê i datê zakupu oraz czytelny podpis podmiotu, który dokona³ zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonuj¹cy zakupu, na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podrêczniki.

4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastêpczych), a tak¿e nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgod¹ przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastêpczych. W przypadku uczniów s³abo widz¹cych, nies³ysz¹cych, z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi w przypadku, gdy jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest niepe³nosprawnoœæ wymieniona wy¿ej. Dokumentem, na podstawie którego przyznaje siê dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego wydane przez publiczn¹ poradniê psychologiczno-pedago- Wnioski do szkó³ nale¿y sk³adaæ do 5 wrzegiczn¹. œnia 2011 r. 5. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien do³¹czyæ zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów lub zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê¿nych w formie zasi³ku sta³ego lub okresowego (za miesi¹c poprzedzaj¹cy miesi¹c z³o¿enia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaœwiadczenia o wysokoœci

Wnioski rodziców ucznia o dofinansowanie - do pobrania w formacie rtf na stronie internetowej Miasta Miñsk Mazowiecki www.minsk-maz.pl w zak³adce oœwiata lub w sekretariatach szkó³. Rodzice proszeni s¹ o kierowanie wszelkich pytañ i w¹tpliwoœci do szko³y, do której bêdzie uczêszczaæ uczeñ od 1 wrzeœnia 2011 r. Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki /-/ Marcin Jakubowski

MIM 06/2011

28

www.minsk-maz.pl

INFORMACJE DOTYCZ¥CE WAKACJI 2011r. w szko³ach podstawowych i gimnazjach

Informacja o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y z terenu miasta Miñsk Mazowiecki dofinansowanego ze œrodków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2011 rok

SP Nr 2 - przez ca³y okres tj. lipiec, sierpieñ bêd¹ udostêpnione obiekty sportowe w godzinach 8.00-21.00 w ci¹gu ca³ego tygodnia. SP Nr 5 - w okresie od 4 lipca 2011 r. do 15 lipca 2011 r. w ramach podejmowania inicjatyw na rzecz œrodowiska lokalnego udostêpnione bêd¹ pomieszczenia szkolne organizacji pozarz¹dowej ProjectsAreUs - Poland. Stowarzyszenie wzorem poprzednich lat przy wspó³udziale Szko³y Podstawowej nr 5 bêdzie prowadzi³o akcjê "Lato po angielsku". - nauczyciele SP Nr 5 wspó³organizuj¹ wyjazdy na kolonie i obozy sportowe, m.in. dla dzieci i m³odzie¿y z SP nr 5 (np. obóz sportowy windsurfingowy w D¹bkach) -Przez ca³e wakacje bêdzie funkcjonowa³o przy Szkole Podstawowej Nr 5 boisko "ORLIK 2012", na którym bêd¹ prowadzone zajêcia sportowe przez Animatora. Harmonogram pracy animatora boiska w okresie wakacyjnym zostanie podany na stronie internetowej szko³y i miasta.

ORLIK PRZY SP Nr 6

W czerwcu korzystanie z boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul.Sosnkowskiego 1 odbywa siê wg nastêpuj¹cego harmonogramu godzinnego: Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 16.00-21.00. Zajêcia treningowe dzieci z rocznika 2003 oraz 2004 ze Szko³y Podstawowej Nr 6 prowadzone s¹ przez trenerów II klasy pi³ki no¿nej: p.Tomasza Rokitê oraz p.Roberta Gójskiego. Ponadto z boiska korzystaj¹ inne grupy treningowe tzn: PUKS Mewa rocznik 1999, PUKS Mewa r.2000, PUKS Mewa r. SP Nr 6 - przez ca³e wakacje bêdzie funkcjo- 1997, dru¿yna MOSiR r.1996. W soboty i niedziele grupy nieformalnowa³o przy Szkole Podstawowej Nr 6 boisko "ORLIK 2012", na którym bêd¹ prowadzone ne oraz zorganizowane korzystaj¹ z boiska : sobota 10.00 - 16.00, niedziela 15.00-21.00. zajêcia sportowe przez Animatora. Harmonogram pracy animatora boiska w okreW miesi¹cach wakacyjnych, w lipsie wakacyjnym zamieszczamy obok oraz na cu i sierpniu obowi¹zywaæ bêdzie odrêbny stronie internetowej szko³y i miasta. harmonogram. Dla osób chêtnych boisko bêdzie udoGM Nr 3 - zajêcia wakacyjne dla uczniów o stêpnione w godz. 15.00-20.00. ze wzglêdu na charakterze sportowym w drugiej po³owie sierpnia na hali sportowej w godz. 10.00 - regularne treningi prosimy grupy zorganizo13.00. Wczeœniej planowane s¹ bie¿¹ce remon- wane o wczeœniejsz¹ rezerwacjê boiska! W ty m.in. wysokoœciowe na hali sportowej. Bo- soboty i niedziele oraz od 1 do 21 sierpnia pod iska dla mieszkañców miasta s¹ dostêpne przez numer tel. 501-090-684 do opiekuna boiska ca³e wakacje w godz. 8.00-21.00 w ci¹gu ca³ego p.Ryszarda Szczêsnego. W terminie od 27 czerwca do 1 lipca, 18 lipca - 22 lipca, 25 lipca tygodnia. - 29 lipca oraz 22 sierpnia-31 sierpnia do trenera p.Roberta Gójskiego pod numer 515-282084. W dniach od 4 lipca-8 lipca, 11-15 lipca oraz 22-31 sierpnia do trenera p.Tomasza Rokity pod numer tel.694-120-897. Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie od wrzeœnia obowi¹zywaæ bêdzie oddzielny harmonogram korzystania z Orlika. W sprawie rezerwacji boiska po okresie wakacyjnym dla grup zorganizowanych prosimy o tel. pod numer 694-120-897. Pod ten sam numer mo¿na dzwoniæ w sprawie zapisu ch³opca z rocznika 2003 i 2004 na treningi, które odbywaj¹ siê 5 razy w tygodniu od poniedzia³ku do pi¹tku. Zapraszamy !!! Opracowa³a: Bo¿ena Macheta

Dyrekcja SP Nr6

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2011 rok zostan¹ sfinansowane ni¿ej wymienione formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y: a/ pó³kolonie: - w terminie od 4 do 15 lipca 2011 r. oraz od 18 do 29 lipca 2011 r. - dla 60 dzieci wytypowanych przez pedagogów ze szkó³ podstawowych z terenu miasta Miñsk Mazowiecki. Organizatorem pó³kolonii jest Spó³dzielnia Mieszkaniowa "PRZE£OM" w Miñsku Mazowieckim. Miejsce pó³kolonii - obiekt Klubu Osiedlowego przy ul. Kopernika 5 w Miñsku Mazowieckim. b/ zajêcia rekreacyjno-sportowe promuj¹ce aktywne i zdrowe spêdzanie wolnego czasu: - w terminie od 14 kwietnia do 15 paŸdziernika 2011 r. zajêcia organizowane na boisku Targówka dla ok. 1000 dzieci i m³odzie¿y. Forma otwarta dla chêtnych i zainteresowanych m³odych osób z terenu miasta Miñska Mazowieckiego. c/ obozy wyjazdowe: - obóz w Górach Œwiêtokrzyskich organizowany przez Parafiê Rzymsko - Katolick¹ œw. Antoniego z Padwy w Miñsku Mazowieckim, w terminie od 24 czerwca do 2 lipca 2011 r. dla 8 dzieci ze szko³y podstawowej z terenu miasta Miñsk Mazowiecki, - obóz w Muszynie organizowany przez CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej z siedzib¹ w Warszawie w terminie od 10 do 23 lipca 2011 r. - dla 2 dzieci ze szko³y podstawowej i uczennicy szko³y gimnazjalnej z terenu miasta Miñsk Mazowiecki, - obóz we W³adys³awowie organizowany przez Zgromadzenie Sióstr Loretanek z siedzib¹ w Miñsku Mazowieckim w terminie od 25 czerwca do 9 lipca 2011 r. - dla 7 dzieci ze szko³y podstawowej z terenu miasta Miñsk Mazowiecki, - obóz w Ostródzie organizowany przez Miêdzyszkolny Klub Sportowy "OLIMP" w Miñsku Mazowieckim w terminie od 1 do 12 sierpnia 2011 r. - dla uczennicy szko³y ponadgimnazjalnej z terenu miasta Miñsk Mazowiecki. Opracowa³a: Karolina £ysiak

MIM 06/2011

29

www.minsk-maz.pl

INFORMACJE I OG£OSZENIA

SPRAWD TERMIN WA¯NOŒCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO Dowody osobiste wydane w 2001 roku trac¹ wa¿noœæ w tym roku. Podobnie trac¹ wa¿noœæ dowody osobiste wydane osobom niepe³noletnim w 2006 roku. Dowody osobiste s¹ wydawane osobom pe³noletnim na okres 10 lat. Natomiast dowody osobiste dla osób, które nie ukoñczy³y 18 roku ¿ycia wa¿ne s¹ 5 lat od daty wydania. Termin wa¿noœci dowodu osobistego mo¿na sprawdziæ samemu. Data, do kiedy dokument pozostaje wa¿ny jest okreœlona w prawym dolnym rogu dowodu osobistego, pod informacj¹ o serii i numerze. Wniosek o wymianê dowodu osobistego trzeba z³o¿yæ w swoim urzêdzie 30 dni przed up³ywem terminu jego wa¿noœci. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty: - odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawiera³y ma³¿eñstwa;

- odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa; - dwie wyraŸne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlaj¹ce aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiaj¹ce tê osobê bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji lewego pó³profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oœwietlenia twarzy. Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie za³¹cza siê odpisu aktu stanu cywilnego, je¿eli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uleg³y zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajduj¹ siê te odpisy lub dokumenty te zosta³y sporz¹dzone w urzêdzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega siê o wydanie dowodu osobistego. Obecnie dowody osobiste wydawane s¹ nieodp³atnie. Niewa¿ny dowód osobisty nie spe³nia swoich funkcji, czyli nie potwierdza naszej to¿samoœci i obywatelstwa. Nie za³atwimy ¿adnych spraw w urzêdzie czy na

poczcie, mo¿emy mieæ problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu ratalnego. Niewa¿ny dowód osobisty nie uprawnia równie¿ do przekraczania granic pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Jednoczeœnie informujê, ¿e dowód osobisty wydany osobie, która w dniu sk³adania wniosku ukoñczy³a 65 rok ¿ycia, jest wa¿ny na czas nieoznaczony. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz.U.z 2006r., Nr 139, poz. 993 ze zm.). Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postêpowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich uniewa¿niania, wymiany, zwrotu lub utraty(Dz.U. z 2009r.,Nr 47, poz. 384). Kierownik Wydzia³u Spraw Obywatelskich mgr in¿. Magdalena Zagórska

INFORMACJA Dbaj¹c o ekologiê zapewniaj¹c w³aœciwy stan œrodowiska w 2011 roku przewidujemy zdjêcie, zabranie i unieszkodliwienie 2 177 m2 wyrobów zawieraj¹cych azbest, którymi pokryte s¹ dachy budynków na nieruchomoœciach po³o¿onych w Miñsku Mazowieckim stanowi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej. Zgodnie z wymogami umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podajê informacjê: "Dofinansowanie zadania polegaj¹cego na unieszkodliwieniu azbestu, wyrobów zawieraj¹cych azbest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 16 458,12 z³". Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki /-/ Marcin Jakubowski

INFORMACJA Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z póŸn.zm.) - niniejszym informujê, ¿e w dniu 17 czerwca 2011 r. ustali³em, a w dniu 20 czerwca 2011 r. poda³em do publicznej wiadomoœci wykaz obejmuj¹cy stanowiska gara¿owe Nr Nr 18, 19 i 27 na dzia³ce gruntu Nr 2520 po³o¿onej w Miñsku Mazowieckim przy ul. D¹brówki , stanowi¹cej zgodnie z ksiêg¹ wieczyst¹ Nr SI1M/00000652/0 w³asnoœæ Miasta Miñsk Mazowiecki, przeznaczone do oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat. Powy¿szy wykaz wywieszono na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Miñsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1 na okres od dnia 20 czerwca 2011 roku do 11 lipca 2011 roku. Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki /-/ Marcin Jakubowski

MIM 06/2011

30

www.minsk-maz.pl

INFORMACJE I OG£OSZENIA ZASADY UNIEWA¯NIANIA DOWODÓW OSOBISTYCH (obowi¹zuj¹ce od 1 stycznia 2009 roku)

OFERTA MIÑSKIEGO PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO NA 2011 ROK MIEJSKA KOMISJA ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 05-300 MIÑSK MAZOWIECKI TEL. 025 759-53-33 Wszystkie osoby zainteresowane œwiadczeniami Miñskiego Punktu Informacyjno Konsultacyjnego z siedzib¹ przy ul. Wyszyñskiego 30A w Miñsku Mazowieckim zapraszamy na dy¿ury specjalistów, którzy udzielaj¹ bezp³atnych porad codziennie w godzinach 16.00-19.00: PONIEDZIA£EK - pedagog WTOREK - psycholog ŒRODA - specjalista ds. narkomanii CZWARTEK - porady z zakresu pomocy prawno - spo³ecznej PI¥TEK - prawnik Ponadto w Miñskim Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym kontynuowane bêd¹ w 2011 roku zajêcia w nastêpuj¹cych grupach terapeutycznych: SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00 •Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz • Grupa dla cz³onków rodzin z problemem alkoholowym Terminy spotkañ: 02-03.VII, 06-07.VIII, 03-04.IX, 01-02.X, 05-06.XI, 03-04.XII SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00 • Grupa pog³êbionej psychoterapii "Mój problem" - dla osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych • Cykl warsztatów uzupe³niaj¹cych program zapobiegania nawrotom Terminy spotkañ: 16-17.VII, 20-21.VIII,17-18.IX, 15-16.X, 19-20.XI, 17-18.XII SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00 • Grupa dla m³odzie¿y eksperymentuj¹cej ze œrodkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki) Terminy spotkañ: 24-25.IX, 29-30.X Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzale¿nieñ i instruktor terapii uzale¿nieñ z Ca³odobowego Oddzia³u Terapii Uzale¿nieñ od Alkoholu w £ukowie.

INFORMACJA

DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRZYZNANIEM PRAWA POMOCY PRZEZ S¥DY ADMINISTRACYJNE Uprzejmie informuje siê, ¿e formularze wniosków (dla osoby fizycznej i osoby prawnej) o przyznanie prawa pomocy w postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi dostêpne s¹ w Biurze Obs³ugi Interesanta Urzêdu Miasta Miñsk Mazowiecki - pok. nr 5. Ponadto informuje siê, ¿e zgodnie z pouczeniem dotycz¹cym wype³niania wniosku, zawartym w koñcowej czêœci ka¿dego z nich, formularze dostêpne s¹ tak¿e w: - Naczelnym S¹dzie Administracyjnym w Warszawie, - wojewódzkich s¹dach administracyjnych, - w Internecie pod adresem http://www.nsa.gov.pl/ .

MIM 06/2011

Uniewa¿nienie dowodu osobistego nastêpuje w formie czynnoœci materialno-technicznej przez wystawcê dowodu osobistego. Dowód osobisty podlega uniewa¿nieniu : 1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobê trzeci¹ znalezionego dowodu osobistego, 2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza, 3) z dniem zgonu jego posiadacza, 4) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, 5) po up³ywie 3 miesiêcy od zmiany danych, które zamieszcza siê w dowodzie osobistym, w przypadku niez³o¿enia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianê, 6) z dniem up³ywu wa¿noœci dowodu osobistego. Posiadacz dowodu osobistego ma obowi¹zek wymieniæ ten dokument w razie zmiany danych, które zamieszcza siê w dowodzie osobistym. Przez zmianê danych nale¿y rozumieæ: - zmianê nazwiska i imienia (imion), - zmianê imion rodziców, - zmianê daty urodzenia, - zmianê numeru PESEL, - zmianê adresu miejsca zameldowania na pobyt sta³y, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwaj¹cy ponad 3 miesi¹ce.

O wymianê dowodu osobistego nale¿y wyst¹piæ w terminie 14 dni od dnia dorêczenia dokumentu stwierdzaj¹cego zmianê, tj. ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia s¹du stwierdzaj¹cego zmianê danych albo od dnia sporz¹dzenia aktu ma³¿eñstwa stwierdzaj¹cego zmianê nazwiska, a w przypadku ma³¿eñstwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia dorêczenia odpisu aktu ma³¿eñstwa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 ze zm.)

Kierownik Wydzia³u Spraw Obywatelskich mgr in¿. Magdalena Zagórska

31

www.minsk-maz.pl

INFORMACJE I OG£OSZENIA Informacja Kolei Mazowieckich o zmianie w organizacji ruchu poci¹gów w dniach 1 czerwca - 24 lipca Szanowni Podró¿ni ! W zwi¹zku z zamkniêciem podmiejskiej czêœci linii œrednicowej w dniach 1 czerwca - 24 lipca 2011 r. wyst¹pi¹ nastêpuj¹ce zmiany w organizacji ruchu poci¹gów Kolei Mazowieckich: 1) wiêkszoœæ poci¹gów z kierunku zachodniego (Skierniewice, ¯yrardów, Grodzisk Maz., Warka, Góra Kalwaria, Sochaczew, £owicz) skoñczy bieg na dworcu Warszawa Zachodnia, a z kierunku wschodniego (Dêblin, Pilawa, Otwock, Miñsk Maz., Mrozy) na dworcu Warszawa Wschodnia; 2) na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Œródmieœcie zostanie uruchomione po³¹czenie wahad³owe z czêstotliwoœci¹ co 15 minut; 3) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Œródmieœcie uruchomiona przez ZTM zostanie zastêpcza komunikacja autobusowa; 4) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Centralna - Warszawa Zachodnia bilety bêd¹ honorowane u innych przewoŸników; 5) wiêkszoœæ poci¹gów z kierunku T³uszcza i Wo³omina przestanie kursowaæ do stacji Warszawa Wschodnia/Zachodnia. W zamian poci¹gi do stacji Warszawa Wileñska kursowaæ bêd¹ w zwiêkszonym zestawieniu. Szczegó³owe informacje na stronie www.mazowieckie.com.pl pod numerami telefonów: 22 47 37 900 - ca³odobowo, 22 47 37 616 - w godzinach 7.00-19.00 oraz w kasach biletowych Kolei Mazowieckich.

Szanowni Pañstwo !!! Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Œrodowiska, osoby fizyczne niebêd¹ce przedsiêbiorcami zobowi¹zane s¹ z³o¿yæ w Urzêdzie Miasta informacje o wyrobach zawieraj¹cych azbest wystêpuj¹cych na terenie Miasta Miñsk Mazowiecki. Proszê, wiêc o pilne ich z³o¿enie wed³ug wzoru, który mo¿na pobraæ ze strony internetowej miasta www.minsk-maz.pl w zak³adce OCHRONA ŒRODOWISKA lub w pok. nr 217. Pañstwa informacje s¹ niezbêdne dla rozeznania problemu wystêpowania bardzo szkodliwej substancji jak¹ jest azbest, a co za tym idzie sukcesywnej eliminacji jej ze œrodowiska. Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki

WYDZIA£ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA INFORMUJE Urz¹d Miasta Miñsk Mazowiecki Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego Miasta informuje, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej ka¿dy przedsiêbiorca rozpoczynaj¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ od dnia 1 lipca 2011 r. bêdzie ewidencjonowany w systemie CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej. Organem ewidencyjnym dla takiego przedsiêbiorcy bêdzie Minister Gospodarki. Dzia³alnoœæ bêdzie mo¿na zarejestrowaæ w dowolnym urzêdzie gminy (przynosz¹c wype³niony, podpisany wniosek lub przesy³aj¹c wniosek listem poleconym - w takim przypadku w³asnorêcznoœæ podpisu musi zostaæ potwierdzona przez notariusza) oraz przez Internet za poœrednictwem formularza elektronicznego dostêpnego na stronie internetowej CEIDG. Od dnia 1 lipca 2011 r. obowi¹zywaæ bêdzie tak¿e nowy wzór wniosku s³u¿¹cego rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej. Do czasu przeniesienia wpisów wszystkich przedsiêbiorców do CEIDG (tj. do grudnia 2011 r.) Urz¹d Miasta Miñsk Mazowiecki bêdzie przyjmowa³ zg³oszenia zmian dotycz¹ce przedsiêbiorców zarejestrowanych w jego ewidencji. Organem ewidencyjnym dla tych przedsiêbiorców nadal bêdzie Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki. Z chwil¹ przeniesienia wpisów rolê organu ewidencyjnego przejmie Minister Gospodarki, a zmian we wpisach bêdzie mo¿na dokonywaæ w CEIDG. Urz¹d Miasta Miñsk Mazowiecki Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego Miasta informuje, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców, od dnia 1 lipca 2011 r. zosta³ zniesiony wymóg okazywania hurtowniom zaopatruj¹cym przedsiêbiorców, zaœwiadczeñ o dokonaniu op³aty za korzystanie z zezwoleñ na detaliczn¹ sprzeda¿ napojów alkoholowych. Od 1 lipca 2011 r. dokumentem potwierdzaj¹cym dokonanie stosownej op³aty bêdzie pokwitowanie wniesienia op³aty w kasie urzêdu lub potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek bankowy urzêdu. GAZETA SAMORZ¥DOWA MIM; Wydawca: Samorz¹d Miasta Miñsk Mazowiecki. Fot. na ok³adce: z archiwum Urzêdu Miasta, Andrzej Ryszawa, z archiwum KDM „MAGNET” i MZM. ADRES GAZETY: 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 1, pok. 103, tel. (025) 759 53 31, fax (025) 758 40 25, e-mail: [email protected] SK£AD: Piotr Wojciechowski. DRUK: Zak³ady Graficzne „TAURUS” Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów, tel. (22) 760 41 64-66.

Gazeta Samorz¹dowa MIM dostêpna jest tak¿e w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

MIM 06/2011

32

www.minsk-maz.pl

INFORMACJE I OG£OSZENIA Szanowni Rodzice !

Informujemy, i¿ place zabaw znajduj¹ce siê przy przedszkolach miejskich na terenie miasta s¹ ogólnodostêpne dla Waszych Pociech w ci¹gu roku szkolnego od poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 18.00, w soboty i niedziele od godz. 10.00. Aby sprawiæ radoœæ i uprzyjemniæ pobyt dzieci w mieœcie w czasie wakacji, równie¿ bêdzie nam mi³o goœciæ Wasze dzieciaczki na placach zabaw od godz. 10.00. Plac zabaw przedszkola pe³ni¹cego dy¿ur wakacyjny bêdzie dostêpny od godz. 18.00. Najwa¿niejsze jest dobro i bezpieczeñstwo dzieci, dlatego przypominamy Rodzicom o przestrzeganiu "Zasad korzystania z terenu zabaw" zamieszczonych w dostêpnym miejscu na terenie placówek przedszkolnych. Wychodz¹c naprzeciw potrzebom naszych milusiñskich w bud¿ecie miasta przeznaczona zosta³a kwota 90.000 z³ na zakup nowych urz¹dzeñ rekreacyjnych w celu atrakcyjnego zagospodarowania placów zabaw. Zapraszamy!

Informacja!

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3 Burmistrz Miasta przypomina, i¿ osoby chc¹ce w przysz³oœci ubiegaæ siê o zatrudnienie w charakterze dziennego opiekuna, s¹ zobowi¹zane odbyæ szkolenie w zakresie wynikaj¹cym z rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleñ dla opiekuna w ¿³obku lub klubie dzieciêcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69 poz. 368) Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki /-/ Marcin Jakubowski

Informacja o dy¿urach Przedszkoli Miejskich w okresie wakacji 2011 1-15 lipca 2011r.

- Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2 - Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Warszawska 250/81 Do PM Nr 4 w pierwszej kolejnoœci przyjmowane bêd¹ dzieci uczêszczaj¹ce do PM Nr: 1, 3, 4, 5, a do PM Nr 6 - uczêszczaj¹ce do PM Nr 2 i 6.

18-29 lipca 2011r. - Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Koœciuszki 22 1-12 sierpnia 2011r. - Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Rodziny Nalazków 3

- Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 3 Maja 11 Do PM Nr 2 w pierwszej kolejnoœci przyjmowane bêd¹ dzieci uczêszczaj¹ce do PM Nr 2 i 6, a do PM Nr 5 - uczêszczaj¹ce do PM Nr: 1, 3, 4, 5.

Zainteresowani rodzice dzieci uczêszczaj¹cych w roku szkolnym 2010/2011 do Przedszkoli Miejskich wszelkie formalnoœci dotycz¹ce zapisu dziecka za³atwiaj¹ bezpoœrednio w dy¿uruj¹cej placówce. Zapraszam do skorzystania z oferowanych przez przedszkola us³ug opiekuñczo - wychowawczych w okresie wakacyjnym. Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki /-/ Marcin Jakubowski

MIM 06/2011

Dyrektor Muzeum Ziemi Miñskiej zaprasza mieszkañców miasta do wypoczynkowego spêdzania czasu w ogrodzie Muzeum 7 Pu³ku U³anów Lubelskich oddz. Muzeum Ziemi Miñskiej przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 4. W sezonie letnim ogród otwarty jest w dniach: pn. - pt. 9.00 - 20.00 sob. 14.00 - 19.00 ndz. 12.00 - 18.00 Muzeum 7PUL oddz. MZM czynne jest w dniach: wt. - pt. 9.30 - 17.00 ndz. 12.00 - 18.00

33

www.minsk-maz.pl

MIM 06/2011

34

www.minsk-maz.pl

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO