KRYTERIA MERYTORYCZNE

October 22, 2017 | Author: Marta Owczarek | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Nazwa wnioskodawcy :.. Tytuł działania aktywizującego : Ilość otrzymanych punktów :. KRYTERIA FORMALNE 1. Czy w...

Description

Nazwa wnioskodawcy : …………………………………………………………………………………………………………….. Tytuł działania aktywizującego : …………………………………………………………………………………………………………… Ilość otrzymanych punktów : ……………….

KRYTERIA FORMALNE 1. Czy wniosek został złożony we wskazanym terminie ?  TAK  NIE 2. Czy wniosek został złożony na obowiązującym wzorze formularzy ?  TAK  NIE 3. Czy Wnioskodawca spełnia warunki określone w punkcie 4 Regulaminu ?  TAK  NIE 4. Czy okres realizacji projektu nie przekracza terminów określonych w punkcie 1 b Regulaminu ?  TAK  NIE 5. Czy kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 2 000,00 zł ?  TAK  NIE

KRYTERIA MERYTORYCZNE 1. Zgodność projektu z potrzebami danej społeczności ?  TAK  NIE 2. Jasno i precyzyjnie określony cel ?  TAK  NIE 3. Dobrze zaplanowane działania i racjonalne koszty realizacji ?  TAK  NIE 4. Mierzalne rezultaty ?

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 76-034 Sarbinowo ul. Nadmorska 27 tel.: 94/342-79-71 e-mail: [email protected] www.mlgr.pl

NIP: 499-060-41-00 REGON 320735930 KRS 0000339449 konto: Bank Zachodni WBK 35 1500 1096 1210 9008 3923 0000

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 TAK  NIE 5. Wpływ na poprawę sytuacji i osiąganie zmian społecznych ?  TAK  NIE 6. Zaangażowanie mieszkańców i instytucji lokalnych ?  TAK  NIE 7. Doświadczenie (osób i organizacji) i kwalifikacje (osób) w realizacji projektów/inicjatyw oddolnych ?  TAK  NIE

KARTA OCENY WNIOSKÓW „DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE” w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka            

 

1. Wysokość wnioskowanej kwoty: Do 500,00 zł – 3 pkt Do 1 000,00 zł – 2 pkt Do 2 000,00 zł – 1 pkt 2. Wkład własny: Mniejszy od dotacji – 1 pkt Równy dotacji – 2 pkt Większy od dotacji – 3 pkt 3. Ilość uczestników zadania aktywizującego: Do 10 osób – 1 pkt Do 20 osób – 2 pkt Więcej niż 20 osób – 3 pkt 4. Rodzaje zajęć: Wydarzenie – 1 pkt Szkolenie – 2 pkt Cykl szkoleń (więcej niż 2) – 3 pkt 5. Czy wnioskodawca realizuje projekt na obszarze wiejskim lub miejscowości do 3 tys. mieszkańców ? TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 76-034 Sarbinowo ul. Nadmorska 27 tel.: 94/342-79-71 e-mail: [email protected] www.mlgr.pl

NIP: 499-060-41-00 REGON 320735930 KRS 0000339449 konto: Bank Zachodni WBK 35 1500 1096 1210 9008 3923 0000

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

     

 

 

 

6. Czy wnioskodawca zakłada pracę w formie wolontariatu lub pracy społecznej ? TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt 7. Czy wnioskodawca wykazuje współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi ? TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt 8. Czy projekt obejmuje osoby wykluczone społecznie ? TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt 9. Czy realizacja działania wpłynie na zaangażowanie mieszkańców i instytucji lokalnych w działania na rzecz społeczności lokalnych ? TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt UZASADNIENIE: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 10. Czy wszystkie wydatki w projekcie są kwalifikowalne ? TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt UZASADNIENIE: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 11. Czy projekt ma szansę przynieść trwałe rezultaty ? TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt UZASADNIENIE:

…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 12. Czy uzasadniono potrzebę realizacji projektu ?  TAK – 1 pkt  NIE – 0 pkt UZASADNIENIE:

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 76-034 Sarbinowo ul. Nadmorska 27 tel.: 94/342-79-71 e-mail: [email protected] www.mlgr.pl

NIP: 499-060-41-00 REGON 320735930 KRS 0000339449 konto: Bank Zachodni WBK 35 1500 1096 1210 9008 3923 0000

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 13. Czy zaplanowane cele i działania odpowiadają na potrzeby danej społeczności / organizacji ?  TAK – 1 pkt  NIE – 0 pkt UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 14. Czy planowane działania są zgodne z celami projektu i uzasadnieniem potrzeby jego realizacji ?  TAK – 1 pkt  NIE – 0 pkt UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 15. Czy planowane działania pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów ?  TAK – 1 pkt  NIE – 0 pkt UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 16. Czy harmonogram działań ma szansę być zrealizowany ? Czy jest realny ?  TAK – 1 pkt  NIE – 0 pkt UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………

17. Czy doświadczenie/potencjał wnioskodawcy pozwoli na zrealizowanie zaplanowanych działań ?

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 76-034 Sarbinowo ul. Nadmorska 27 tel.: 94/342-79-71 e-mail: [email protected] www.mlgr.pl

NIP: 499-060-41-00 REGON 320735930 KRS 0000339449 konto: Bank Zachodni WBK 35 1500 1096 1210 9008 3923 0000

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 TAK – 1 pkt  NIE – 0 pkt UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 18. Czy wydatki są uzasadnione i konieczne do poniesienia przy realizacji zaplanowanych w projekcie działań ?  TAK – 1 pkt  NIE – 0 pkt UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 19. Czy zaplanowane rezultaty wpłyną korzystnie na otoczenie lokalne i/lub osoby uczestniczące w projekcie ?  TAK – 1 pkt  NIE – 0 pkt UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka 76-034 Sarbinowo ul. Nadmorska 27 tel.: 94/342-79-71 e-mail: [email protected] www.mlgr.pl

NIP: 499-060-41-00 REGON 320735930 KRS 0000339449 konto: Bank Zachodni WBK 35 1500 1096 1210 9008 3923 0000

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.