INFORMATOR kultura, sport, rekreacja, turystyka

November 28, 2016 | Author: Edyta Jasińska | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 INFORMATOR kultura, sport, rekreacja, turystyka KALISZ 2009 Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka2 Wydawca Mie...

Description

INFORMATOR kultura, sport, rekreacja, turystyka

KALISZ 2009

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka

Wydawca Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Informator opracowano na podstawie nadesłanych materiałów oraz zbiorów Działu Informacyjno-Bibliograficznego MBP w Kaliszu, ul. Legionów 66 Projekt okładki: STUDIO KLUZA 062 753 31 51, 062 753 27 50 Skad i łamanie: Wizard DTP Studio Michał Szpera 062 592 34 21 Fotografie: Studio Fotografii i Reklamy DAGOR, Bogdan Olejnik tel. 0 601 561 390

Copyright by MBP Kalisz 2009 ISBN 978-83-928014-0-5 www.kalisz.pl www.info.kalisz.pl www.stary.kalisz.pl http://kalisz.naszemiasto.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu na zlecenie Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu przygotowała kolejne wydanie Informatora: kultura, sport, rekreacja, turystyka. Kalisz 2009. Podobnie jak w poprzedniej edycji Informator składa się z czterech części poprzedzonych krótkim wstępem o historii Kalisza. Pierwsza część zamieszcza ważne, najbardziej interesujące przedsięwzięcia artystyczne, kulturalne, a także sportowe i rekreacyjne proponowane w roku 2009 przez instytucje kultury oraz organizacje i stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. Część druga Informatora zawiera święta o charakterze międzynarodowym i krajowym, rocznice i wydarzenia ogólne i regionalne. W trzeciej części znajdują się uaktualnione adresy administracji rządowej i samorządowej, instytucji i placówek upowszechniania kultury, szkół artystycznych, jak również stowarzyszeń i organizacji kulturalnych, sportowych i turystycznych. Ostatnia część informuje o lokalnych mediach. Oddając wszystkim zainteresowanym Informator: kultura, sport, rekreacja, turystyka. Kalisz 2009 wyrażamy nadzieję, że zawarta w nim oferta zainteresuje odbiorców i zachęci do wzięcia udziału w imprezach, na które organizatorzy serdecznie zapraszają. Ewentualne uwagi i sugestie dotyczące wydawnictwa prosimy kierować na adresy internetowe podane w stopce redakcyjnej.

Kalisz, grudzień 2008 r.

WSTĘP Teraz i wówczas Tu, w Kaliszu i na Ziemi Kaliskiej, wiele się działo. Dowodzą tego relikty kultury materialnej, świadczą zachowane zapisy. Zapoczątkowane u schyłku XIX wieku prace archeologiczne ukazują ślady osadnictwa sięgające 10 tysięcy lat wstecz. Wydobyte z ziemi przedmioty potwierdzają istnienie wczesnych kontaktów tutejszej ludności z mieszkańcami regionu Morza Śródziemnego. Tędy wiódł kupiecki szlak bursztynowy łączący wybrzeża Adriatyku z Morzem Bałtyckim. Znaczną część znalezisk oglądać można w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Za pisaną metrykę Kalisza wielu uważa dokument sporządzony przez Klaudiusza Ptolemeusza w Aleksandrii w II wieku naszej ery. Zaznaczył w nim Kalisię. Nawiązując do tego, w 1960 roku miasto uroczyście i szumnie obchodziło swoje 1800 lecie. Sposobiąc się do jubileuszu, miejscowa Stacja Archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, nasiliła badania wczesnośredniowiecznego grodziska na Zawodziu, odsłaniając pokaźne fragmenty wczesnopiastowskiego grodu książęcego, wśród nich kamienne fundamenty okazałej romańskiej bazyliki z miejscami pochówków piastowskich możnowładców. Prace archeologiczne i naukowe są kontynuowane, w oparciu o nie część badaczy formułuje tezę o wiodącej roli ośrodka kaliskiego w budowaniu państwa wczesnopiastowskiego. Stąd miałaby wychodzić ekspansja na okoliczne grody docierając do Ostrowa Lednickiego i Gniezna, które później przejęły rolę wiodącą. W 1106 roku toczyły się o Kalisz zacięte walki między synami Władysława Hermana, Zbigniewem i Bolesławem Krzywoustym. Odnotował je w swej kronice Gall Anonim. Na przełomie XII i XIII wieku gród kaliski był siedzibą księcia Mieszka III Starego. W 1233 roku gród najechał i zniszczył książę śląski Henryk Brodaty. W tym miejscu znajduje się obecnie Rezerwat Archeologiczny „Kaliski gród Piastów”. Henrykowi Brodatemu przypisuje się przeniesienie miasta na wyspę, między ramiona Prosny. Dziś są tu ratusz i przylegające ulice. Miasto na prawie średzkim lokował w 1257 roku książę kaliski Bolesław Pobożny. On też, razem z małżonką błogosławioną Jolantą, ufundował pierwsze gotyckie świątynie: kościół św. Mikołaja, będący obecnie diecezjalną katedrą i, pierwszy w Wielkopolsce, klasztor i kościół franciszkański. Książę wydał w Kaliszu „Statut Kaliski”, zbiór praw i obowiązków dla zamieszkującej na podległym mu terenie społeczności żydowskiej. W procesach jednoczenia Państwa Piastów Kalisz poparł Władysława Łokietka i za jego czasów, w 1314 roku, stał się siedzibą województwa. Obejmowało ono wschodnią część Wielkopolski z Koninem, Gnieznem, Kcynią, aż po leżące nad Notecią Nakło. Województwo, kilkakrotnie korygując swoje granice, dotrwało do czasów zaborów. Szczególnym sentymentem darzył Kalisz król Kazimierz Wielki. Matka króla, Jadwiga, była kaliszanką, córką Bolesława Pobożnego. Władca wzniósł w Kaliszu murowany zamek, otoczył miasto solidnymi murami i fosą. Nie zdołały ich pokonać oblegające wojska krzyżackie. Kazimierz Wielki dziesięciokrotnie przebywał na kaliskim zamku, paktując tu i spotykając się z innymi monarchami. Zdecydowanie przebił go Władysław Jagiełło, który aż 25 razy rezydował z dworem w Kaliszu, spędzając w nim wielokrotnie Święta Wielkiej Nocy.

Dzięki położeniu, nadaniom i przywilejom w mieście rozwijały się rzemiosło i handel. Mieszczanie wyłaniali radę miejską, rzemieślnicy skupiali się w cechach. Na rynku, obok ratusza stanęły sukiennice i kramy, powstał szpital zakonu św. Ducha. Oś głównej ulicy pokrywała się z przebiegiem traktu handlowego wiodącego z Wrocławia przez Toruń na Pomorze. W mieście biegła od Bramy Wrocławskiej ku Bramie Toruńskiej. Przez miasto przechodził też szlak prowadzący z Wielkopolski do Krakowa. Trakt warszawski zaistniał dopiero w XVIII wieku, a obecna droga prowadząca do Poznania, na początku wieku XX. Królewskie miasto Kalisz gościło Kazimierza Jagiellończyka, Henryka Walezego, Zygmunta III Wazę, Jana Kazimierza, Augusta II. Nie tylko monarchowie ingerowali w różnorodne sfery życia miasta, czynili to dostojnicy kościelni, osadzając zakony i patronując ich rozwojowi. Nie były to patronaty honorowe. Prymas Stanisław Karnkowski osadził w Kaliszu jezuitów, którzy przez prawie dwieście lat prowadzili w nim kolegium jezuickie z drukarnią, teatrem, obserwatorium astronomicznym, bogatą biblioteką. W gronie licznych zasłużonych dla kraju wychowanków szkoły był o. Augustyn Kordecki, przeor Jasnej Góry w czasach szwedzkiego potopu. W II połowie XVIII wieku było w Kaliszu 11 kościołów oraz 9 klasztorów. Równolegle rozrastała się społeczność żydowska usadawiając się w zachodniej części miasta. Stosunki między ludnością polską a żydowską układały się znośnie, spory rozstrzygał sąd królewski. Główne antagonizmy powstawały na tle konkurencji gospodarczej. W drugiej połowie XVII i w XVIII wieku dały się Kaliszowi we znaki wojny i skutki przemarszów wojsk. W 1706 roku na przedpolach miasta zwarło się w trakcie największej bitwy wojny północnej 50 tysięcy żołnierzy polskich, szwedzkich, rosyjskich, saskich i wielu innych nacji. Skutecznie wyniszczyli siebie i miasto. Nie oszczędzały Kalisza rozległe pożary, powodzie i epidemie. W 1793 roku rządy w Kaliszu objęli Prusacy. Utrzymali się w nim do czasu insurekcji kaliskiej, samodzielnego zrywu mieszkańców w 1806 roku. W utworzonym przez Napoleona Księstwie Warszawskim Kalisz został stolicą departamentu. Miasto liczyło wówczas 7 tysięcy mieszkańców, nie licząc stacjonujących w nim wojsk. Nowa granica państwowa zachodnią część Ziemi Kaliskiej przyporządkowała Prusom. Ślady tego rozdarcia nie zostały zatarte do dziś. W okresie Królestwa Polskiego Kalisz utrzymał swój stołeczny, wojewódzki charakter wzbogacając się w liczne imponujące obiekty użyteczności publicznej wznoszone w stylu zwanym klasycyzmem kaliskim. Do naszych czasów dotrwały: gmach Trybunału, siedziba władz wojewódzkich (obecnie starostwa), budynek Szkoły Wojewódzkiej (dziś liceum im. A. Asnyka), pałac Puchalskich, Rogatka Wrocławska, most Kamienny. W Kaliszu mieściły się wojewódzkie władze administracyjne, sądowe oraz stacjonowały znaczące siły wojskowe. Miasto rozwijało się będąc trzecim pod względem ludności w Królestwie Polskim. Przynosiła efekty zapoczątkowana przez władze Księstwa Warszawskiego, konsekwentnie i skutecznie realizowana w czasie Królestwa Polskiego, polityka rozwoju gospodarczego. Sprzyjającymi warunkami były położenie miasta, przepływająca rzeka i okoliczne lasy będące źródłem energii dla rodzącego się przemysłu, bliskość granicy, tradycje rzemieślnicze i kupieckie, łatwość pozyskania robotników spośród miejscowej biedoty. Do uruchamiania manufaktur zachęcały korzystna polityka kredytowa i celna. Już w latach dwudziestych XIX wieku funkcjonowały duże manufaktury produkujące sukno. Zaopatrywały w nie rynek krajowy, eksportowały w głąb Rosji, a nawet do Chin. Rozwijał się przemysł garbarski, hafciarski, dziewiarski, spożywczy, produkcja pianin

i fortepianów. Rosło zapotrzebowanie na gastronomię i hotelarstwo. Równocześnie powiększała się rzesza niskopłatnych robotników, często kobiet i dzieci, pracujących w fatalnych warunkach. Nasilenie strajków i manifestacji protestacyjnych proletariatu przyniosły lata 1905 i 1906. Wobec braku kolei, której budowie ze względów strategicznych do końca XIX wieku sprzeciwiały się władze carskie, wyroby przemysłu wywożono drogowym Traktem Warszawskim, który poczęto zwać Traktem Fabrycznym. Kolej żelazna WarszawskoKaliska ruszyła w 1902 roku od razu dynamizując rozwój miasta. W przededniu I wojny światowej Kalisz liczył 70 tysięcy mieszkańców, był miastem wielonarodowym i wielowyznaniowym, około 30% ludności stanowili Żydzi. W tym czasie gubernia kaliska miała blisko 1,5 miliona mieszkańców i obejmowała ówczesne powiaty słupecki, koniński, kolski, łęczycki, turecki, sieradzki, wieluński i kaliski. W powiecie kaliskim prawa miejskie do 1869 roku posiadały Błaszki, Chocz, Iwanowice, Koźminek, Opatówek, Staw i Stawiszyn. Stronice XIX i XX wiecznych czasopism „Kaliszanina” i „Gazety Kaliskiej”, a także dawne kalendarze, obok anonsów odzwierciedlających puls życia gospodarczego, zawierają szpalty i informacje mówiące o intelektualnych, kulturalnych, dobroczynnych, sportowych i wielu innych sferach witalności światlejszych i zamożniejszych mieszkańców. Wielokrotnie wymienia się aktywność członków Towarzystwa Muzycznego, Resursy Kaliskiej, Towarzystwa Rolniczego, Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Dobroczynności, Koła Postępowej Inteligencji, uczestniczek „Piątków Literackich”, Towarzystwa Wioślarskiego, Towarzystwa Cyklistów, Towarzystwa Krajoznawczego, Towarzystwa Kredytowego, Straży Ogniowej i innych. Początki większości z tych organizacji głęboko sięgają w XIX wiek, część kontynuuje działalność. W Kaliszu urodził się i kształcił Adam Asnyk, przez wiele lat mieszkała i tu wyszła za mąż Maria Konopnicka, w pobliskim Russowie przyszła na świat, a w Kaliszu pobierała nauki, Maria Dąbrowska. Związanych z miastem postaci o znanych nazwiskach, nie tylko z dziedziny literatury, jest znacznie więcej. Osobną kartą jest duszpasterska, organizatorska, wychowawcza, charytatywna i patriotyczna działalność miejscowego duchowieństwa. Od XVII wieku rozwija się w Kaliszu kult św. Józefa. Bazylika z cudownym obrazem św. Rodziny jest nawiedzana przez coraz liczniejsze grupy pielgrzymów. W czerwcu 1997 roku był w niej Ojciec Święty Jan Paweł II, który pięć lat wcześniej ustanowił Kalisz stolicą diecezji. Nie można nie wspomnieć o kaliskim teatrze. Pierwszy budynek teatralny wystawił swoim sumptem Wojciech Bogusławski i ze swoim zespołem rozpoczął tu przedstawienia w 1800 roku. Sztuka teatralna ma w mieście długie i dobre tradycje, kontynuowane współcześnie m.in. przez coroczne majowe Kaliskie Spotkania Teatralne – najstarszy krajowy festiwal teatrów. Obecny, pochodzący z okresu międzywojennego, budynek teatralny ulokowany nad Prosną w otoczeniu parkowej zieleni, uważany jest za najpiękniej położony przybytek Melpomeny w kraju. Kaliski park miejski, założony w 1798 roku, należy do najstarszych w Polsce. Od początku jest letnim salonem mieszkańców, tłumnie odwiedzany szczególnie w pogodne niedziele. Od pokoleń atrakcją dla wchodzących doń są oferowane przez sprzedawców andruty. Miejscowym nie trzeba przypominać wybornego smaku tych kruchych pszennych specjałów. Znali go również Barbara i Bogumił z dziećmi, literaccy bohaterowie Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej, korzystający z uroków parku do czasu pruskiej napaści na miasto. W sierpniu 1914 roku wojsko pruskie wkroczyło do opuszczonego wcześniej przez moskali miasta. Ludność polska witała je bez entuzjazmu, ale nie wrogo,

zadowolona, iż z miasta wynieśli się Rosjanie. Prusacy, z im tylko wiadomych powodów, zaczęli rozstrzeliwać mieszkańców, bombardować i podpalać budynki. W ciągu kilkunastu dni Kalisz przestał istnieć. Większość ludności uciekła, pozostało około 5 tysięcy mieszkańców. Ogrom zniszczeń powalił jedno ze znaczniejszych miast na ziemiach polskich, żadne z miast nie ucierpiało tak dotkliwie. Usuwanie skutków zniszczeń i odbudowa miasta rozpoczęły się jeszcze w trakcie trwania wojny. W odrodzonym państwie polskim sporządzono plany odbudowy i rozbudowy z poszanowaniem historycznego układu urbanistycznego. Szybko i skutecznie przystąpiono do ich realizacji. Dźwignęły się przemysł i rzemiosło, rozbudowano infrastrukturę komunalną, postawiono ratusz, kolejny gmach teatru, wybudowano okazały szpital. Wzniesiono nowe szkoły powszechne, zawodowe i średnie podnosząc istotnie poziom wykształcenia młodego pokolenia. Nie dla wszystkich jednak starczało miejsc pracy, znaczny był obszar biedy, większość zamieszkiwała w złych warunkach. W owym czasie w Kaliszu stacjonowały dwa pułki Wojska Polskiego, dziś o wojsku przypomina kościół Garnizonowy. W międzywojniu miasto nie doczekało się rangi wojewódzkiej, pozostając siedzibą powiatu, do 1938 roku na obrzeżach województwa łódzkiego, później poznańskiego. W 1939 roku liczba ludności Kalisza przekroczyła 81 tysięcy mieszkańców. II wojna światowa nie spowodowała w mieście istotniejszych strat w zabudowie. Tragicznie natomiast, o blisko połowę spadła liczba ludności. Zginęli, bądź opuścili na zawsze miasto, prawie wszyscy Żydzi. Powojenna, nowa władza rozpoczęła wprowadzanie nowych porządków. Znacjonalizowano prawie wszystko. Kaliski przemysł - dominował włókienniczy i spożywczy, później dołączył maszynowy – pracował pod szyldem państwowym. Były to zakłady Runotex, Wistil, Haft, Polo, Kalpo, Winiary, Zakłady Mięsne, Chłodnia Składowa, Zakłady Zbożowo-Młynarskie, Kaliszanka, WSK, Kalimet, ZMER, Orkan. Powstały liczne spółdzielnie wytwórcze, usługowe, handlowe. Wiele z tych podmiotów rozwinęło się i osiągnęło znaczące pozycje na rynku krajowym i w eksporcie. Nie istniało jawne bezrobocie. Z mozołem, w niewystarczającym tempie, budowano kolejne osiedla mieszkaniowe przy ul. Bankowej, Kaliniec, XXV-lecia PRL-u, Widok, Asnyka, Dobrzec. Powstały nowe obiekty sportowe i dydaktyczne: stadion i hala sportowa przy ul. Łódzkiej, basen odkryty, kolejne szkoły. Jednocześnie kaliszanie, tak jak wszyscy inni, objęci byli „opieką” władzy. Tylko nielicznym wydawano paszporty, wszystkim ograniczano dopływ informacji z zagranicy, stosowano cenzurę. Powiększał się dystans między potrzebami konsumpcyjnymi społeczeństwa a dostawami dla handlu, między popytem a podażą. Półki sklepowe zaczęły świecić pustkami. Trudno było kupić nawet podstawowe artykuły spożywcze. Wprowadzono system kartkowy. Zaczął narastać społeczny protest. Także załogi kaliskich zakładów pracy przystąpiły do strajków i manifestowania oporu wobec władzy, lokalnie władzy wojewódzkiej, gdyż w 1975 roku Kaliszowi (do 1998 roku) przywrócono ten status. Stan wojenny przesunął w czasie upadek powojennego modelu sterowania gospodarką i dominacji ustroju politycznego przyniesionego ze wschodu. Od 1989 roku rozpoczęto formalnie nowe porządki. Nastąpiła komercjalizacja i prywatyzacja przemysłu, bankowości, handlu. Poprawiła się sytuacja zaopatrzeniowa na rynku, początkowo w drodze indywidualnego drobnego, ale masowego importu, później w wyniku powstawania nowych prywatnych zakładów wytwórczych oraz wprowadzania na krajowy rynek zagranicznych, wielkopowierzchniowych sieci handlowych. Obecnie w Kaliszu funkcjonuje kilka hipermarketów otoczonych wianuszkiem mniejszych sklepów. Działa kilkanaście banków i wiele instytucji parabankowych. Tradycyjne przemysły włókienniczy i spożywczy utraciły znaczną część wcześniejszych

rynków zbytu. Zmiana formy własności nie uchroniła wielu zakładów przed ograniczeniem produkcji, a nawet upadłością. Pojawiły się nowe małe i średnie podmioty gospodarcze, część z nich finansuje kapitał zagraniczny. Z powodzeniem funkcjonuje giełda warzywno – owocowa, rynek zbytu rozwiniętej lokalnej produkcji rolnej i ogrodniczej. Raz w tygodniu ustępuje miejsca giełdzie miłośników motoryzacji. Rozwija się i krzepnie kaliski ośrodek akademicki. Samodzielnie funkcjonują Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Jest Wyższe Seminarium Duchowne. Od lat kształcą placówki zamiejscowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej i poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Są ośrodki uczelni łódzkich. Ponad stutysięczne miasto stara się sprostać potrzebom mieszkańców rozwijając infrastrukturę drogową i komunalną, modernizując szkoły, oddając do użytku wielką halę widowiskowo–sportową. W zamierzeniach są kolejne inwestycje. Organizatorzy kaliskich wydarzeń kulturalnych i sportowych zdają się potwierdzać zasadę, że miasta głównie ludźmi stoją, nie murami. Obszerny wykaz imprez przewidzianych na 2009 rok zawarty jest na dalszych stronach Informatora. Tu, w Kaliszu i na Ziemi Kaliskiej, wiele się dzieje i wiele dziać będzie. Zapraszamy do lektury i uczestnictwa.

SPIS TREŚCI I. IMPREZY

II. WYDARZENIA I ROCZNICE

III. INFORMATOR ADRESOWY

ADRESY

IV. PRASA, RADIO, TELEWIZJA ........................................................... 190

WYDARZENIA I ROCZNICE

17. Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej .................. 184 18. Uczniowskie kluby sportowe ...................................................... 184 19. Turystyka .................................................................................... 188 20. Baza noclegowa ......................................................................... 189

TURYSTYKA

1. Administracja rządowa i samorządowa ...................................... 138 2. Instytucje kościelne .................................................................... 143 3. Instytucje artystyczne ................................................................. 145 4. Instytucje upowszechniania kultury ............................................ 145 - Biblioteki................................................................................... 145 - Muzea i galerie......................................................................... 150 - Ośrodki kultury ......................................................................... 153 - Kina .......................................................................................... 154 - Kluby ........................................................................................ 154 5. Instytucje naukowo-badawcze i stowarzyszenia ........................ 157 6. Stowarzyszenia i związki kombatanckie .................................... 164 7. Fundacje .................................................................................... 165 8. Szkolnictwo artystyczne ............................................................. 167 9. Agencje artystyczne ................................................................... 168 10. Chóry kaliskie ............................................................................. 168 11. Wybrane zespoły artystyczne ..................................................... 170 12. Szkoły wyższe ............................................................................ 173 13. Ośrodki sportu ............................................................................ 176 14. Obiekty sportowo-rekreacyjne.................................................... 176 15. Związki i stowarzyszenia sportowe ............................................ 177 16. Kluby sportowe........................................................................... 180

SPORT I REKREACJA

1. Stałe święta i obchody międzynarodowe ..................................... 50 2. Kalendarz rocznic i wydarzeń ...................................................... 60 3. Kalendarz lokalny i regionalny ................................................... 104 4. Święta i rocznice Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ........................................ 135

KULTURA I SZTUKA

1. Kultura i sztuka............................................................................. 13 - Święto Miasta Kalisza - program ......................................... 22 2. Sport i rekreacja .......................................................................... 35 3. Turystyka ..................................................................................... 47

IMPREZY Informacje posiadają następujący układ : nazwa imprezy, data, miejsce, organizator, współorganizatorzy. Dane teleadresowe znajdują się w części „Informator adresowy”

STYCZEŃ

KULTURA I SZTUKA

KULTURA I SZTUKA

„Joanna Papuzińska i jej książki” - wystawa z okazji 70. rocznicy urodzin pisarki 10 stycznia, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy Konkurs Recytatorski o Laur Najlepszego Recytatora Roku - II etap 10 stycznia, Młodzieżowy Dom Kultury Warsztaty Breakdance dla dzieci i młodzieży 10 - 11 stycznia, Centrum Kultury i Sztuki XII Dzień Judaizmu - koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Ra’ anany pod dyr. Davida Sebby 11 stycznia godz. 19.00, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera, Filharmonia Kaliska, Miasto Kalisz Patronat Honorowy : Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak, Prezydent Miasta Kalisza - Janusz Pęcherz „Dotyk przeszłości” - V Piknik Zabytków Kalisza - rozpoczęcie konkursu 12 stycznia, Miasto Kalisz, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 1, Komisja Opieki nad Zabytkami przy PTTK w Kaliszu, Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej”, Liceum Plastyczne w Kaliszu „Kaliskie wspomnienia o rodzinie Wiłkomirskich” - wystawa publikacji z okazji Jubileuszu 80. rocznicy urodzin Honorowego Obywatela Miasta Kalisza – Wandy Wiłkomirskiej 12 stycznia, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 7 „Niemen - rzeka wspomnień” - koncert z okazji 5. rocznicy śmierci Czesława Niemena 17 stycznia, Centrum Kultury i Sztuki Pałacowy Koncert Noworoczny - Gala trzech polskich tenorów: Dariusz Stachura, Adam Zdunikowski, Paweł Skałuba 18 stycznia godz. 17.00, Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu „Mariusz Hertmann - fotografia” - wystawa 22 stycznia - 7 lutego, Biuro Wystaw Artystycznych

2009 INFORMATOR

13

KULTURA I SZTUKA

IMPREZY Z cyklu „Spotkania z COOLturą” - „Sarmatyzm wczoraj i dziś” spotkanie z prof. dr. hab. Józefem Tomaszem Pokrzywniakiem 23 stycznia godz. 17.30, Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka, Wydział PedagogicznoArtystyczny UAM w Kaliszu Koncert Bluesowy „Osły” 29 stycznia, Centrum Kultury i Sztuki Seminarium dla głównych księgowych instytucji kultury województwa wielkopolskiego 29 - 30 stycznia, Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu „Cztery pory roku - Zima” - konkurs plastyczny dla przedszkolaków 31 stycznia, Młodzieżowy Dom Kultury „Pan Cogito w Kaliszu” - prace plastyczne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - wystawa pokonkursowa Styczeń, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 „Przyjaciele Koziołka Matołka” - wystawa prac plastycznych z okazji 125. rocznicy urodzin Kornela Makuszyńskiego Styczeń, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 1, Oddział Dziecięcy „Cała Polska czyta dzieciom” - spotkania Co kwartał, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 7 „Piękna nasza Polska cała” – konkurs Cały rok, Komisja Turystyki Młodzieżowej PTTK Wystawki okolicznościowe nawiązujące tematycznie do rocznic literackich i historycznych Cały rok, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 7 Kaliska Kronika Filmowa „Trębacz Kaliski” - projekcje filmów z okazji 101 lat kina w Polsce i w Kaliszu Na życzenie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Stałe miejsce projekcji „Atelier na strychu”, Agencja Reporterska J.W. Krenz

LUTY Koncert „Piwnica pod Baranami” 6 lutego, Centrum Kultury i Sztuki „W 100. rocznicę urodzin Anny Świrszczyńskiej” - wystawa 7 lutego, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy „Zabawa z poezją” - II etap konkursu recytatorskiego dla dzieci 7 lutego, Młodzieżowy Dom Kultury

14

INFORMATOR 2009

IMPREZY Nieobozowa Akcja Zimowa – 2009 9 lutego, Komenda Hufca ZHP

„Ewa Kuraj - malarstwo” - wystawa 12 lutego - 7 marca, Biuro Wystaw Artystycznych

KULTURA I SZTUKA

„Popatrz na świat oczami wyobraźni” - I edycja - konkurs plastyczny 9 lutego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Liceum Plastyczne w Kaliszu

Krzysztof Martyna „Aforystyka - Mądrość w Bikini” - pokaz multimedialny 13 lutego godz. 17.13, Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka Koncert nie tylko dla zakochanych ANITA LIPNICKA i JOHN PORTER 14 lutego, Centrum Kultury i Sztuki Koncert CZESŁAW ŚPIEWA 20 lutego, Centrum Kultury i Sztuki Bal Zucha 21 lutego, Zespół Szkół nr 10, Komenda Hufca ZHP, Namiestnictwo Zuchowe Koncert rocznicowy z okazji 199. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina - Recital fortepianowy Janiny Neniskyte Lykens (Litwa) 22 lutego godz. 17.00, Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Dzień Myśli Braterskiej - śpiewanki harcerskie 23 lutego, Zespół Szkół nr 2, Komenda Hufca ZHP, Namiestnictwa XXXI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” - Kalisz 2009 23 - 28 lutego, Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”, Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Kultury i Sztuki „Ars Universitatis” - wystawa pokonkursowa prac studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu - IX edycja Luty, Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”, Wydział PedagogicznoArtystyczny UAM w Kaliszu „2009 - Międzynarodowy Rok Astronomii” - wystawa Luty, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 „Walentynki 2009” - wystawa Luty, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 Z cyklu „Spotkania z COOLturą” - „Być arystokratą, dar losu czy klątwa” - spotkanie z dr. Wojciechem Wielopolskim Luty, Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu

2009 INFORMATOR

15

IMPREZY

KULTURA I SZTUKA

„Zimowy Pasztet z Duszami” - VI Konkurs Recytatorski Luty, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej „Curioza w Archiwach Państwowych” - wystawa Luty - marzec, Archiwum Państwowe w Kaliszu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie „Może z czasem zobaczymy rzeczy, których jak dotąd, nie możemy sobie wyobrazić” - Międzynarodowy Rok Astronomii - wystawa Luty - marzec, Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna „Rosja i Polska w XX wieku. Trudne sąsiedztwo” - wystawa fotograficzna Luty - marzec, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

MARZEC Projekt okładki książki, którą chętnie czytam lub, którą kiedyś napiszę - ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów z okazji Światowego Dnia Książki - 23 kwietnia 5 marca, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 Koncert z cyklu „Pofolkujmy sobie ...” - Chango Spasiuk (Argentyna) 6 marca, Centrum Kultury i Sztuki Konkurs Recytatorski o Laur Najlepszego Recytatora Roku - III etap 7 marca, Młodzieżowy Dom Kultury Koncert Kasi Nosowskiej 8 marca, Centrum Kultury i Sztuki „Kształtowanie przestrzeni Polski. Metropolie, aglomeracje, peryferie” - konferencja naukowa 12 - 13 marca, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu Obchody Dni św. Patryka 12 - 17 marca, Pub „BeKa”, Towarzystwo Polsko-Irlandzkie Oddział w Kaliszu „Andrzej Biernacki - malarstwo” - wystawa 12 marca - 4 kwietnia, Biuro Wystaw Artystycznych VIII Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych 13 marca, Młodzieżowy Dom Kultury XXVIII Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” 13 marca, Zespół Szkół nr 4, Komenda Hufca ZHP Prezentacje świetlic socjoterapeutycznych 27 marca, Młodzieżowy Dom Kultury

16

INFORMATOR 2009

IMPREZY „Cztery pory roku - Wiosna” - konkurs plastyczny dla przedszkolaków 31 marca, Młodzieżowy Dom Kultury

XIV edycja konkursu „W obiektywie ‘08” Marzec, Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”

KULTURA I SZTUKA

V OFF Konfrontacje Sceny Jednego Aktora Marzec, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej

„160. rocznica śmierci Juliusza Słowackiego” - wystawa Marzec, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 „Aforyzm - wielka pojemność małej formy. W 100. rocznicę urodzin Stanisława Jerzego Leca” - wystawa Marzec, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 „Kulisiewicz i jego stypendyści” - wystawa Marzec, Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza - Oddział MOZK „Tunezja - przyszłość i teraźniejszość” - wystawa Marzec, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Muzeum Etnograficzne w Warszawie Z cyklu „Spotkania z COOLturą” - „Czytelnik jako kobieta” - spotkanie z prof. dr. hab. Ewą Kraskowską Marzec, Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu „Muzealne Spotkania z Fotografią” - konkurs fotograficzny Marzec - maj, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Muzeum Okręgowe w Koszalinie Konkurs Wiedzy o Kaliszu i Regionie Kaliskim oraz wystawa - 26. edycja Marzec - czerwiec, Archiwum Państwowe w Kaliszu

KWIECIEŃ „Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci” - wystawa 2 kwietnia, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy „Powiew wiosny” - wystawa plastyczna 2 kwietnia, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaliszu Spotkanie z przedszkolakami z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci 2 kwietnia, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy „Tradycje wielkanocne” - spotkanie 2 kwietnia, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 1, Oddział Dziecięcy

2009 INFORMATOR

17

IMPREZY

KULTURA I SZTUKA

IX Konkurs Piosenki Przedszkolnej 3 kwietnia, Młodzieżowy Dom Kultury Koncert „Elektrownia Dźwięku” 4 kwietnia, Centrum Kultury i Sztuki Koncert okolicznościowy „Jan Paweł II in Memoriam” 5 kwietnia godz. 17.00, Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Z cyklu „Kalendarium Polskie” - „Misterium Pasyjne” 8 kwietnia, Nowe Skalmierzyce, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu „Zabawa z poezją” - finał konkursu recytatorskiego dla dzieci 8 kwietnia, Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu „Prof. Jacek Sienicki - prace na papierze” - wystawa 9 kwietnia - 2 maja, Biuro Wystaw Artystycznych „Czytamy książki Macieja Kuczyńskiego” - wystawa z okazji 80. rocznicy urodzin pisarza 15 kwietnia, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy „W świecie baśni Andersena” – konkurs plastyczny 15 kwietnia, Młodzieżowy Dom Kultury „Dotyk przeszłości” - V Piknik Zabytków Kalisza - rozstrzygnięcie konkursu 17 kwietnia, Główny Rynek, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 1, Komisja Opieki nad Zabytkami przy PTTK w Kaliszu, Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej”, Liceum Plastyczne w Kaliszu Spektakl „Oskar i pani Róża” Teatru Śląskiego 17 kwietnia, Centrum Kultury i Sztuki Regionalne Warsztaty Folklorystyczne 17 - 19 kwietnia, Centrum Kultury i Sztuki „Dotyk przeszłości” - V Piknik Zabytków Kalisza - wystawa prac nagrodzonych w konkursie 20 kwietnia do końca maja 2008, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 1 Spotkanie z Joanną Dudek poświęcone plastycznej formie książki połączone z zakończeniem konkursu na projekt okładki 23 kwietnia, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 39. Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego 24 - 26 kwietnia, Centrum Kultury i Sztuki

18

INFORMATOR 2009

IMPREZY XVII Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych - Kalisz ‘2009 24 - 26 kwietnia, Centrum Kultury i Sztuki

KULTURA I SZTUKA

XXII Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o Nagrodę Księcia A. Radziwiłła 25 - 26 kwietnia, Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin „3 Maja - 218 lat” - wystawa 28 kwietnia - 15 maja, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 4 „218 rocznica Konstytucji 3 Maja” - lekcja historyczna 30 kwietnia godz. 11.00, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 4 III Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych „Ci…sza” Kwiecień, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Lewkowskie impresje festiwalowe” - wystawa Kwiecień, Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie Oddział MOZK „Nie narkomanii” II edycja - konkurs plastyczny Kwiecień, Fundacja „Bread of Life” Oddział w Kaliszu, Stowarzyszenie „Arka” w Kaliszu, Policealna Szkoła „Profesja” „W atmosferze Świąt Wielkanocnych” - wystawa kart i ozdób świątecznych wykonanych przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” w Swobodzie gmina Lisków Kwiecień, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 „Wielkanocne pisanki” - konkurs plastyczny Kwiecień, Miejski Ośrodek Kultury „5. ROK Członkostwa Polski w Unii Europejskiej” - wystawa Kwiecień - maj, Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna

MAJ Udział w obchodach Narodowego Święta 3 Maja 3 maja, Komenda Hufca ZHP „Beata Sobczyk - rzeźba” - wystawa 7 - 23 maja, Biuro Wystaw Artystycznych Konkurs Recytatorski o Laur Najlepszego Recytatora Roku - finał 9 maja, Młodzieżowy Dom Kultury 49. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej 9 - 16 maja, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego

2009 INFORMATOR

19

IMPREZY

KULTURA I SZTUKA

„Cztery pory roku - Finał” - konkurs plastyczny dla przedszkolaków 15 maja, Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu Dni Kultury Latynoskiej 16 - 17 maja, Centrum Kultury i Sztuki „Tadeusz Kubiak - Dzieciom” - wystawa z okazji 85. rocznicy urodzin 20 maja, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy Koncert z cyklu „Pofolkujmy sobie ...” - Sainkho Namtchylak 23 maja, Centrum Kultury i Sztuki IX Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków - Finał 28 maja, Centrum Kultury i Sztuki, Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek” VI Ogólnopolski Konkurs Znajomości Języka Angielskiego dla Niesłyszących 29 - 31 maja, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Kaliszu 20. lecie Klubu Tańca Towarzyskiego „Flick” - Sekcja Artystyczna 30 maja, Centrum Kultury i Sztuki „Cała Polska Czyta Dzieciom” - spotkanie z Adelą Przybył Przewodniczącą Rady Miejskiej Kalisza Maj, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek Maj, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Kaliszu „Dzień Matki i Ojca” - wystawa Maj, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 5, Oddział Dziecięcy Festiwal Piosenki Dziecięcej Maj, Centrum Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Kultury „Grafika Współczesna” - wystawa Maj, Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza - Oddział MOZK Jubileusz dziesięciolecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Maj, Aula Collegium Novum, Kampus Studencki – Centrum DydaktycznoSportowe PWSZ, Główny Rynek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu „Konkatedra Ostrowska” - wystawa Maj, Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie Oddział MOZK „Malarstwo i srebra kaliskie” - wystawa Maj, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

20

INFORMATOR 2009

IMPREZY

„Różne oblicza ceramiki” - warsztaty Maj, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Związek Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby, Związek Ceramików Polskich, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu

KULTURA I SZTUKA

Pasowanie na czytelnika biblioteki miejskiej dzieci uczestniczących w roku szkolnym 2008/2009 w zajęciach z przysposobienia czytelniczego - 7. edycja Maj, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 7, Rada Osiedla „Majków”, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Kaliszu

Wystawa prac nagrodzonych w konkursie na projekt okładki książki ogłoszony z okazji Światowego Dnia Książki - 23 kwietnia Maj, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 „95. lat Kaliskiej Kolei Wąskotorowej” - wystawa Maj - czerwiec, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych w Kaliszu Dni Patrona Maj - czerwiec, Plac Jana Pawła II, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera, Filharmonia Kaliska Konkurs Genealogiczny oraz wystawa Maj - listopad, Archiwum Państwowe w Kaliszu

CZERWIEC XIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2009” 1 czerwca, Miejski Ośrodek Kultury „Dzieci Dzieciom” - koncert 1 czerwca, Plac przed „Basztą Dorotką”, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera „Świat dziecka i kwiaty” - wystawa pokonkursowa 1 - 3 czerwca, Biuro Wystaw Artystycznych „Moje ulubione zwierzęta” - 16. edycja konkursu dla osób niepełnosprawnych 5 czerwca, Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 3 „Niedziela u Niechciców” - festyn 7 czerwca, Park przy Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej - Oddział Literacki w Russowie, Lokalna Organizacja Turystyczna w Kaliszu „Prof. Jan Tarasin - malarstwo” - wystawa 8 czerwca - 11 lipca, Biuro Wystaw Artystycznych

2009 INFORMATOR

21

KULTURA I SZTUKA

ŚWIĘTO MIASTA

11 czerwca 2009 roku Święto Miasta Kalisza 727. rocznica odnowienia i uroczystego potwierdzenia nadania Kaliszowi prawa miejskiego

Program „Dni Kalisza” 29 maja - 14 czerwca 29 - 31 maja (piątek - niedziela) 

„Festiwal Sztuki Ludowej i Rzemiosła Średniowiecznego” (wg odrębnego programu) Kaliski Gród Piastów na Zawodziu, pl. św. Stanisława org. Miasto Kalisz, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kaliszu, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 30 maja (sobota)XV Bieg o Puchar Komendanta Hufca ZHP Ulice Kalisza org. Komenda Hufca ZHP 31 maja (niedziela)22

Festyn Rodzinny „Pokażmy Dzieciom Świat” godz. 16.00 - 21.00 Korty Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6 org. Centrum Kultury i Sztuki

INFORMATOR 2009

ŚWIĘTO MIASTA 5 czerwca (piątek) 

6 czerwca (sobota) 

Msza Święta w intencji Miasta Kalisza i Jego Mieszkańców celebrowana przez JE Biskupa Kaliskiego ks. Stanisława Napierałę z udziałem bractw kurkowych, uczestników XVII Europejskiego Strzelania o Srebrną Lilię św. Józefa godz. 10.00 Sanktuarium Św. Józefa, pl. św. Józefa 7 w KaliszuXX Kiermasz Książki Kaliskiej godz. 10.00 - 14.00 Główny Rynek org. Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół NaukUroczysta Sesja Rady Miejskiej Kalisza godz. 11.00 Sala Recepcyjna kaliskiego RatuszaXVII Europejskie Strzelanie o Srebrną Lilię św. Józefa godziny dopołudniowe Strzelnica Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, ul. Wał Jagielloński 9 w Kaliszu, oraz Przemarsz Paradny Bractw Kurkowych ulicami Miasta i Intronizacja Kaliskiego Króla Kurkowego na Głównym Rynku godziny wieczorne org. Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych

KULTURA I SZTUKA

Z cyklu „Pod Niebem Kalisza” – KONCERT GWIAZDY godz. wieczorne Plac Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu org. Miejski Ośrodek Kultury w Kaliszu

6 - 7 czerwca (sobota - niedziela) 

XII Ogólnopolski Szachowy Turniej Dziecięcy „Calisia 2009” Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej ul. M. Konopnickiej 2-4 org. Kaliskie Towarzystwo Szachowo-WarcaboweXIV Jarmark Archeologiczny (wg odrębnego programu) Kaliski Gród Piastów na Zawodziu org. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej

2009 INFORMATOR

23

ŚWIĘTO MIASTA 7 czerwca (niedziela)

KULTURA I SZTUKAZawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza Zalew Pokrzywnicki - Trojanów k. Kalisza org. Polski Związek Wędkarski - Koło Kalisz Miasto 10 czerwca (środa)Podsumowanie 26. edycji „Konkursu Wiedzy o Kaliszu i Regionie Kaliskim” godz. 12.00 Sala Recepcyjna kaliskiego Ratusza org. Archiwum Państwowe w KaliszuWyścig Torowy z okazji Dni Miasta Kalisza (III edycja) godz. 12.00 Tor kolarski - Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2 org. Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, Miasto Kalisz, Wielkopolski Związek Kolarski 12 - 14 czerwca (piątek - niedziela)XVI Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA 2009” (wg odrębnego programu) Korty Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6 org. Centrum Kultury i Sztuki 12 czerwca (piątek)Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Święta Miasta Kalisza Park Przyjaźni, ul. Skalmierzycka org. Rada Osiedla „Czaszki”, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS” 13 - 14 czerwca (sobota - niedziela)IV Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Piłce Nożnej Dziewcząt Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2 org. Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji 14 czerwca (niedziela)24

Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Kaliszu godz. 10.00 Stadion OSRiR, ul. Łódzka 19 org. Polski Związek Kynologiczny Oddział w Kaliszu

INFORMATOR 2009

ŚWIĘTO MIASTA 

*** VI Turniej Golfowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza czerwiec, Strzelnica Golfowa Driving Range - Golf Park Jantar w Kaliszu ul. Wiankowa (przy trasie rowerowej nad rzeką Prosną w kierunku mostu kolejowego) org. Pierwszy Kaliski Klub GolfowyXV Konkurs Recytatorski „Strofy znad Prosny” czerwiec, Klub Osiedlowy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Serbinowska 25 org. Klub Osiedlowy KSM, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu - Filia nr 2„Superpamięć ‘09” - IX Mistrzostwa Kalisza w Zapamiętywaniu czerwiec, Klub Osiedlowy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Serbinowska 25 org. Klub Osiedlowy KSM, PAM - Piotr Molenda Treningi Pamięci, Szybkiego Czytania i Technik Uczenia

KULTURA I SZTUKAZawody Wędkarskie o Spinningowy Puchar Prosny Rzeka Prosna org. Polski Związek Wędkarski - Koło Kalisz Miasto

„Kalisz - Moje Inspiracje” - konkurs plastyczno - fotograficzno - literacki 11 czerwca, Młodzieżowy Dom Kultury Pasowanie na czytelnika - podsumowanie całorocznych spotkań z przedszkolakami - impreza literacko-muzyczna 12 czerwca, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 1, Oddział Dziecięcy, Publiczne Przedszkole nr 30, Publiczne Przedszkole nr 28 XVI Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival” 27 - 28 czerwca, Bazylika św. Józefa, Towarzystwo Śpiewacze „Echo”, Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa IV Otwarte Mistrzostwa Kalisza w Karaoke Czerwiec, Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny OSRiR w Szałem k. Kalisza, Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji IX Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków – gala festiwalowa Czerwiec, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”

2009 INFORMATOR

25

IMPREZY

KULTURA I SZTUKA

„Decentryzm – ukryty wymiar” - wystawa, konferencja Czerwiec, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Urząd Miejski w Kaliszu, Grupa Artystyczna „Decentryści - Polska”, Grupa Artystyczna „Decentryści - Francja” „Kalisz - Kalińcem zwany, a w nim nasze najpiękniejsze Noce i Dnie” - konkurs plastyczny Czerwiec, Świetlica „Kaliniec” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, Rada Osiedla „Kaliniec” „Kalisz nieznany” - wystawa Czerwiec, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 „Kolorowa imprezka” - festyn z okazji Dnia Dziecka Czerwiec, Świetlica „Kaliniec” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, Rada Osiedla „Kaliniec” „Mecenat wydawniczy Miasta Kalisza w latach 2000 - 2008” - wystawa Czerwiec, Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna „Świętojańska Noc Kupały” - festyn - II edycja Czerwiec, Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu - Oddział MOZK, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej”, Stowarzyszenie „Kaliscy Wojowie Grodu Zawodzie” „Zawodzie - przeszłość i teraźniejszość” - spotkanie z Leszkiem Ziąbką, archeologiem, opiekunem Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu, z udziałem młodzieży szkolnej Czerwiec, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 „Obrazki Kalisza” - ogólnomiejski konkurs plastyczny Czerwiec II dekada, Miejski Ośrodek Kultury „Piórem o mieście” - konkurs literacki Czerwiec II dekada, Miejski Ośrodek Kultury „Kalisz - portret miasta. Słowo i obraz” - wystawa Czerwiec - lipiec, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 Letnie Estrady Folkloru Czerwiec - wrzesień, Miasta i gminy regionu kaliskiego, Centrum Kultury i Sztuki, ośrodki kultury Forum Organowe - koncert Czerwiec - październik, Kościół Garnizonowy i Kościół Katedralny, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera

LIPIEC „W 105. rocznicę urodzin Hanny Ożogowskiej” - wystawa 1 lipca, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy

26

INFORMATOR 2009

IMPREZY Międzynarodowa Estrada Folklorystyczna „Goście Jadą ...” - koncert 4 lipca, Żegocin, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Ośrodek Kultury w Żegocinie

„Niedziela u Niechciców” - festyn 5 lipca, Park przy Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej - Oddział Literacki w Russowie, Lokalna Organizacja Turystyczna w Kaliszu

KULTURA I SZTUKA

XXVI Konfrontacje Chopinowskie - cykl koncertów 5 lipca, Antonin, Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie -Antonin

XXVI Konfrontacje Chopinowskie - cykl koncertów 12 lipca, Antonin, Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie -Antonin V Międzynarodowe Biennale Miniatury (Częstochowa) 15 lipca - 1sierpnia, Biuro Wystaw Artystycznych, Ośrodek Promocji Kultury - Częstochowa XXVI Konfrontacje Chopinowskie - cykl koncertów 19 lipca, Antonin, Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie -Antonin XXVI Konfrontacje Chopinowskie - cykl koncertów 26 lipca, Antonin, Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie -Antonin „Exlibris Sienkiewiczowski ze zbiorów Muzeum w Woli Okrzejskiej w 105. rocznicę wizyty pisarza w Kaliszu” - wystawa Lipiec, Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna Półkolonie letnie Lipiec, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej Akcja „Lato - 2009” Lipiec - sierpień, Komenda Hufca ZHP „Różne oblicza ceramiki” - wystawa Lipiec - sierpień, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Związek Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby, Związek Ceramików Polskich, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu Wakacyjne spotkania z bajką - głośne czytanie bajek oraz ich ilustrowanie Lipiec - sierpień, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy

2009 INFORMATOR

27

IMPREZY

KULTURA I SZTUKA

SIERPIEŃ „65. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego” - wystawa 1 sierpnia, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy IV Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski 2 sierpnia, Baszta „Dorotka”, Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim „Niedziela u Niechciców” - festyn 2 sierpnia, Park przy Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej - Oddział Literacki w Russowie, Lokalna Organizacja Turystyczna w Kaliszu „Akt2” - Wacław Wantuch fotografia - wystawa 6 sierpnia - 5 września, Biuro Wystaw Artystycznych IV Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski 9 sierpnia, Baszta „Dorotka”, Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim VII Letni Festiwal Muzyczny 9 sierpnia godz. 19.00, Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu IV Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski 15 sierpnia, Baszta „Dorotka”, Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim VII Letni Festiwal Muzyczny 16 sierpnia godz. 19.00, Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu VII Letni Festiwal Muzyczny 23 sierpnia godz. 19.00, Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 23 sierpnia, Hala widowiskowo-sportowa „Winiary - Arena” OSRiR, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji X Biesiada Piastowska - festyn Sierpień, Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu - Oddział MOZK, Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej”, Stowarzyszenie „Kaliscy Wojowie Grodu Zawodzie”, Stowarzyszenie „Kalisz XXI” „65. rocznica wybuchu powstania warszawskiego” - wystawa Sierpień, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 5

28

INFORMATOR 2009

IMPREZY „ … należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów”. W 65. rocznicę wybuchu pamiętamy o Powstaniu Warszawskim i tych, którzy zginęli” - wystawa Sierpień, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9

KULTURA I SZTUKA

„Weekend Celtycko-Irlandzki” – festyn Sierpień, Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu - Oddział MOZK, Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej”, Stowarzyszenie „Kaliscy Wojowie Grodu Zawodzie” „Losy ludności Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku” - wystawa Sierpień - wrzesień, Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna

WRZESIEŃ Koncert z cyklu „Pofolkujmy sobie ...” - Orkiestry św. Mikołaja 5 września, Centrum Kultury i Sztuki „Poznajemy książki Jamesa Fenimore Coopera” - wystawa w 220. rocznicę urodzin 15 września, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy XXVIII Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni” 17 - 20 września, Kalisz, Ostrów, Antonin, Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin „Reinhard Skoracki - rzeźba (Calgary - Kanada)” - wystawa 17 września - 10 października, Biuro Wystaw Artystycznych, Triangle Gallery Mistrzostwa Świata w Hip-Hop, Electric Boogie i Break Dance 23 - 27 września, Hala widowiskowo-sportowa „Winiary - Arena” OSRIR, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji, Miasto Kalisz, International Dance Organization (IDO) Warsztaty Tańca Hip-Hop i Break Dance 24 - 26 września, Hale sportowe OSRiR ul. Łódzka 19-29, Miasto Kalisz, International Dance Organization (IDO) X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny „Święty Józef - Patron na nasze czasy” 27 września - 4 października, Bazylika Kaliska, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej (wg odrębnego programu) Wystawa Filatelistyczna o Tematyce Religijnej „Kalisz 2009” 29 września - 11 października, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu w Kaliszu, Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, Poczta Polska Centrum Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy w Kaliszu, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

2009 INFORMATOR

29

IMPREZY

KULTURA I SZTUKA

„II Wojna Światowa w medalierstwie” - wystawa Wrzesień, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej III Festiwal Muzyczny im. Pawła Bergera „Gramy nad Prosną” Wrzesień, Centrum Kultury i Sztuki - korty, Miejski Ośrodek Kultury, Pub „BeKa” 60 lat Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu Wrzesień, Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk „70. rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę” - wystawa Wrzesień, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 „Cztery pory roku - Lato” - konkurs plastyczny dla przedszkolaków Wrzesień, Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu Festyn Etnograficzny „Książęce Miodobranie” Wrzesień, Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu - Oddział MOZK, Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej”, Stowarzyszenie „Kaliscy Wojowie Grodu Zawodzie” „Ja się zdolnością natchnień bardzo szczycę I tu pokażę, że nie jest zmyśloną, Lecz z rymów moich czyni błyskawice” 200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego” - wystawa Wrzesień, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 „Nianhuan – chińskie grafiki nowoczesne” - wystawa Wrzesień, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Ambasada CHRL w Warszawie Przegląd twórczości plastycznej dzieci i młodzieży Wrzesień, Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” „70. rocznica wybuchu II wojny światowej” - wystawa Wrzesień - październik, Archiwum Państwowe w Kaliszu

PAŹDZIERNIK „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ” - ogłoszenie konkursu plastycznego 1 października, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy Multi Art Festival – Festiwal Sztuki Młodych Kalisz 2009 1 - 4 października, Placówki kulturalne w Kaliszu, Stowarzyszenie Multi.Art „120. rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej” - wystawa, konferencja 5 - 6 października, Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej - Oddział Literacki

30

INFORMATOR 2009

IMPREZY XX Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej „SACROSONG 2009” 9 - 10 października, Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, Centrum Kultury i Sztuki, Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

KULTURA I SZTUKA

XII Ogólnopolski Zjazd Klubu Zbieraczy Znaczków Pocztowych o Tematyce Religijnej „Św. Gabriel” 10 października, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu w Kaliszu, Grupa Kaliska Klubu „Św. Gabriel”, Klub „Św. Gabriel” w Poznaniu (wg odrębnego programu) „Bartosz Łukaszonek - malarstwo” - wystawa 15 października - 7 listopada, Biuro Wystaw Artystycznych Koncert rocznicowy z okazji 160. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina - Recital fortepianowy Jana Krzysztofa Broji 18 października godz. 17.00, Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu „Fryderyk Chopin - w 160. rocznicę śmierci” - wystawa 20 października, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy 40. Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego 23 - 25 października, Centrum Kultury i Sztuki Akcja Charytatywna „Mały Kaliszanin - Pomóż Dziecku” Październik, Ulice Kalisza, Komenda Hufca ZHP „Człowiek jest tajemnicą - z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi”. 120. rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej” - wystawa Październik, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 „Halina Maria Sutarzewicz – pedagog, regionalistka i działaczka społeczna - w 100. rocznicę urodzin” - wystawa Październik, Miejska Biblioteka Publiczna – Biblioteka Główna, Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM - Filologia Polska w Kaliszu „Spacer po zabytkowych cmentarzach Kalisza” - spotkanie ze Stanisławem Małyszko, autorem ksiązki „Zabytkowe cmentarze przy rogatce w Kaliszu”, z udziałem młodzieży szkolnej Październik, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 „Współczesne oblicze idei vanitas” - wystawa Październik, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej „Ubiór i grafika - Monika Izabela Kostrzewa” - wystawa Październik - listopad, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

2009 INFORMATOR

31

IMPREZY

KULTURA I SZTUKA

LISTOPAD IX Społeczna kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków kaliskich cmentarzy 1 listopada, Kalisz, Oddziałowa Komisja Opieki nad Zabytkami - PTTK „Rok 1918 - Niepodległość” - wystawa okolicznościowa 9 - 30 listopada, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 4 „11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości” - lekcja historyczna 10 listopada godz. 11.00, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 4 Udział w obchodach 91. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada, Komenda Hufca ZHP „Janusz Fogler – fotografia” - wystawa 12 - 28 listopada, Biuro Wystaw Artystycznych „Poznajemy świat z Arkadym Fiedlerem” - wystawa z okazji 115. rocznicy urodzin 20 listopada, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy Turniej Samarytański 21 listopada, Zespół Szkół nr 4, Komenda Hufca ZHP, Namiestnictwo Harcerskie „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ” - podsumowanie konkursu plastycznego 25 listopada, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy XXXVI Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych - Kalisz ‘2009 27 - 29 listopada, Centrum Kultury i Sztuki VII Przegląd Teatrzyków Zuchowych 28 listopada, Szkoła Podstawowa nr 7, Komenda Hufca ZHP, Namiestnictwo Zuchowe „91. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” - wystawa Listopad, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 „Archeologia i numizmatyka” – spotkanie z Adamem Kędzierskim, archeologiem, badaczem starych monet z udziałem młodzieży szkolnej Listopad, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 „Arena Dance Festiwal - Kalisz 2009” - festiwal tańca (3. edycja) Listopad, Hala widowiskowo-sportowa „Winiary – Arena” OSRiR, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji „Cztery pory roku - Jesień” - konkurs plastyczny dla przedszkolaków Listopad, Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu

32

INFORMATOR 2009

IMPREZY „Dawne widoki Kalisza” - wystawa Listopad, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

„Jurij Sulimow - akwarele” - wystawa Listopad, Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza - Oddział MOZK

KULTURA I SZTUKA

„Jesienne zamyślanie” - spotkanie literackie Listopad, Klub Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 2, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Kaliszu

„Literatura nagrodzona. Literacka Nagroda Nobla i Nagroda NIKE” wystawa Listopad, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 „Salonowe lampy naftowe” - wystawa Listopad, Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie Oddział MOZK, Muzeum Okręgowe Ziemi kaliskiej, Muzeum Okręgowe w Koninie „Ze Świata Celtów” – wystawa Listopad, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii w Warszawie, Fundacja Kultury Irlandzkiej w Poznaniu, Towarzystwo Polsko-Irlandzkie w Kaliszu

GRUDZIEŃ Impreza „Harcerze - Dzieciom” 4 grudnia, Zespół Szkół nr 2, Komenda Hufca ZHP Koncert z cyklu „Pofolkujmy sobie …” - grupa OSJAN 5 grudnia, Centrum Kultury i Sztuki „Deski obrazy słowa” - wystawa ikon z XVIII, XIX i pocz. XX w. wraz z obrazami na desce współczesnych malarzy polskich 10 grudnia 2009 - 24 stycznia 2010, Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach „Ewa Nowacka - w 75. rocznicę urodzin pisarki” - wystawa 15 grudnia, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9, Oddział Dziecięcy „Świąteczne niespodzianki” - wystawa 15 grudnia, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Betlejemskie Światło Pokoju” od 17 grudnia, Komenda Hufca ZHP „Boże Narodzenie w tradycji i poezji” - spotkanie 18 grudnia, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 1, Oddział Dziecięcy

2009 INFORMATOR

33

IMPREZY

KULTURA I SZTUKA

Powitanie Nowego Roku - koncert plenerowy 31 grudnia 2009 - 1stycznia 2010, Główny Rynek, Miejski Ośrodek Kultury XXII Wieczór z młodzieżową piosenką turystyczną Grudzień, Klub Osiedlowy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Aby było nam milej” - Konkurs plastyczny Grudzień, Młodzieżowy Dom Kultury „Choinka” - wystawa Grudzień, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 5, Oddział Dziecięcy „Choinka poetycka” - spotkanie literacko-muzyczne (7. edycja) Grudzień, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 7, Rada Osiedla „Majków”, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Kaliszu „Historia szkolnictwa wyższego w Kaliszu” - wystawa Grudzień, Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna „Literackie obrazki świąteczne” – spotkanie z młodzieżą licealną poświęcone tradycji obrazu Świąt Bożego Narodzenia w literaturze Grudzień, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 Promocja XXXV tomu „Rocznika Kaliskiego” Grudzień, Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Kaliszu „Świat świątecznych ozdób i kartek Bożonarodzeniowych wykonanych przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” w Swobodzie gmina Lisków” – wystawa Grudzień, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 „Choinkowe Koszałki - Opałki” - konkurs plastyczny Grudzień I dekada, Miejski Ośrodek Kultury

34

INFORMATOR 2009

SPORT I REKREACJA

IMPREZY

STYCZEŃ Noworoczny Mecz Piłkarski 1 stycznia godz. 12.00, Stadion OSRiR ul. Łódzka 19-29, Klub Piłkarski „Calisia” Kalisz XVI Noworoczny Bieg Rodzinny 1 stycznia godz. 12.00, Plac przed Centrum Kultury i Sztuki ul. Łazienna 6 - Park Miejski, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS”, CKiS

VI Zawody w ramach XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11 stycznia godz. 9.00, Strzelnica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Rzemieślnicza 6, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”

SPORT I REKREACJA

Otwarte Halowe Mistrzostwa Kalisza w Lekkiej Atletyce 10 stycznia godz. 9.00, Hala OSRiR ul. Łódzka 19, Miejski Klub Sportowy „CALISIA”, OSRiR, KSZS

Mecz Piłkarski Na Rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11 stycznia, Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Klub Piłkarski „Calisia” Kalisz, Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz XVI Międzyszkolna Liga Strzelecka (I runda) 12 stycznia godz. 9.00, Strzelnica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Rzemieślnicza 6, Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Kaliszu, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”, Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu Halowe Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce 17 stycznia, Hala OSRiR ul. Łódzka 19, Miejski Klub Sportowy „CALISIA”, OSRiR, KSZS Młodzieżowy Turniej Piłki Halowej 25 stycznia godz. 10.00 - 16.00, Szkoła Podstawowa nr 17 ul. H. Sawickiej 3 b, Klub Piłkarski „Calisia” Kalisz, KUKS „KALISZANIN” Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów - VII Memoriał im. gen. Edwarda Pastuszka 25 stycznia godz. 11.00 - 16.00, Hala sportowo-widowiskowa w Gołuchowie ul. Czartoryskich 53, Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, LKS Gołuchów, Urząd Gminy w Gołuchowie III Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt 31 stycznia godz. 10.00 - 15.00, Hala sportowo-widowiskowa w Gołuchowie ul. Czartoryskich 53, Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz

2009 INFORMATOR

35

IMPREZY III Otwarty Turniej Warcabowy „Grand Prix” o Puchar Ziemi Kaliskiej Styczeń, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej ul. M. Konopnickiej 2-4 Akcja ZIMA 2009 - imprezy (kulig, festyn) Styczeń - luty, Park Miejski, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS”

SPORT I REKREACJA

LUTY „Akcja Zima 2009” 16 lutego - 1 marca, Obiekty sportowe OSRiR, klubów sportowych, kaliskich szkół, Park Miejski (wg odrębnego programu) XVIII Drużynowe Zawody Strzeleckie 21 lutego godz. 9.00, Strzelnica Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Wodna 11-13, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” Mecz Sparingowy : KP „Calisia” Kalisz - WKS Wieluń 22 lutego godz. 11.00, Stadion OSRiR ul. Łódzka 19-29, Klub Piłkarski „Calisia” Kalisz 5. Cross Maraton Koleżeński im. Adama Mariana Walczaka 28 lutego, Kalisz - Kościelna Wieś, Kaliskie Towarzystwo Sportowe „Supermaraton” Kalisz, Ochotnicza Straż Pożarna Kościelna Wieś XIII Amatorskie Mistrzostwa Kalisza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 28 lutego godz. 10.00, Szklarska Poręba - Jakuszyce, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu III Otwarte Halowe Mistrzostwa Kalisza Juniorów w Piłce Nożnej 28 lutego, Hala międzyszkolna ul. Długosza, Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz XVII Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży do lat 18 o Puchary Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Kalisza 28 lutego - 1 marca, Zespół Szkół nr 8 ul. Fabryczna 13-15, Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe, Zespół Szkół nr 8 V Strzeleckie Mistrzostwa Rad Osiedlowych o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza Luty, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej ul. M. Konopnickiej 2-4, Rada Osiedla im. A. Asnyka, Stowarzyszenie Strzeleckie „Bellona”, Klub „Blaszak” Mecz Sparingowy : KP „Calisia” Kalisz - „Ostrovia” Ostrów Wielkopolski Luty, Stadion OSRiR ul. Łódzka 19-29, Klub Piłkarski „Calisia” Kalisz

36

INFORMATOR 2009

IMPREZY Turniej Warcabowy Luty, Młodzieżowy Dom Kultury XXVI Halowy Turniej Piłki Nożnej TKKF Luty, Hala widowiskowo-sportowa „Winiary - Arena” OSRiR ul. H. Sawickiej 22-24, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS”

MARZEC

IV Zawody Strzeleckie Kobiet 7 marca godz. 9.00, Strzelnica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Rzemieślnicza 6, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”

SPORT I REKREACJA

XVI Międzyszkolna Liga Strzelecka (III runda) 4 marca godz. 9.00, Strzelnica Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Wodna 11-13, Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Kaliszu, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”, Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu

Otwarte Mistrzostwa Kalisza w Kolarstwie Przełajowym 7 marca, Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu II Mityng Pływacki „Szukamy Następcy Artura Wojdata” 14 marca godz. 9.00 - 18.00, Kryta pływalnia OSRiR ul. Łódzka 29, Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” OSRiR Kalisz, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji Otwarte Mistrzostwa Kalisza w Kolarstwie MTB 14 marca, Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu VI Puchar Wiosny 21 marca godz. 9.00, Strzelnica Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych ul. Wał Jagielloński 9, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”, Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych Mistrzostwa KSS LOK „BURSZTYN” w Kaliszu 24 - 26 marca godz. 16.30, Strzelnica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Rzemieślnicza 6, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Ziemnym o Puchar Dyrektora OSRiR Marzec, Hala Sportowa OSRiR ul. Łódzka 19, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TENIS MAX” VI Przegląd Szkolnych Zespołów Cheerleaders Miasta Kalisza Marzec - kwiecień, Sala Zespołu Szkół nr 7 ul. Karpacka 3, Zespół Szkół nr 7

2009 INFORMATOR

37

IMPREZY

KWIECIEŃ VIII Turniej Wielkanocny 4 kwietnia godz. 11.00, Strzelnica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Rzemieślnicza 6, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”

SPORT I REKREACJA

Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Prezesa UKS „NIKE” 11 kwietnia godz. 10.00, Zespół Szkół nr 7 ul. Karpacka 3, Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” XXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym 16 - 18 kwietnia godz. 9.30, Kalisz – trasy powiatu kaliskiego, Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, Miasto Kalisz, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego III Wyścig Kolarski dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar P.H.U. GUMI-SERWIS 24 kwietnia godz. 10.00 - 13.00, Tereny Rekreacyjne - Osiedle Majków, Uczniowski Klub Sportowy MAJKOWSKA DWÓJKA, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Wojewódzki Związek Kolarski, Szkoła Podstawowa nr 2 V Kaliski Rajd Samochodów Terenowych „Szlakiem Bursztynowym” Kwiecień, Okolice Kalisza, Tor 4 x 4 (była kopalnia gliny) ul. Braci Niemojowskich, Jeep Klub 4 x 4 Kalisz

MAJ Majowy Festyn Sportowo - Rekreacyjny 1 - 3 maja, Boisko sportowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Kościuszki 10, Ognisko TKKF „OGRODY” VI Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji 3-go Maja 3 maja, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej ul. M. Konopnickiej 2-4, Kaliskie Towarzystwo SzachowoWarcabowe Festyn rekreacyjno-sportowy 3 maja, Park Miejski, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS” Mistrzostwa KSS LOK „BURSZTYN” w Kaliszu 5 maja godz. 9.00, Strzelnica Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych ul. Wał Jagielloński 9, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” II Mistrzostwa Kalisza Amatorów w Koszykówce 9 - 10 maja, Hala widowiskowo-sportowa „Winiary - Arena” OSRiR ul. H. Sawickiej 22-24, AZS OSRiR Kalisz

38

INFORMATOR 2009

IMPREZY XVII Memoriał im. Tadeusza Pasika - regaty kajakowe 10 maja godz. 11.00, Rzeka Prosna – przystań letnia ul. Wał Piastowski 1, Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, Miasto Kalisz, Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu Majkowski Rajd Rowerowy (I edycja) 16 maja, Trasa okrężna – Osiedle „Majków”, Szkoła Podstawowa nr 2, TKKF MAJKÓW Puchar Polski Juniorów w Kolarstwie Torowym 23 - 24 maja, Tor kolarski - Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu

SPORT I REKREACJA

Puchar Prezesa Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju KOMUNALNI w Kaliszu - zawody strzeleckie 30 maja godz. 9.00, Strzelnica Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej ul. Wrocławska 193-195, Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju KOMUNALNI w Kaliszu, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” XV Bieg o Puchar Komendanta Hufca ZHP 30 maja, Ulice Kalisza, Komenda Hufca ZHP Zawody Wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 31 maja, Zalew Pokrzywnicki - Trojanów k. Kalisza, Polski Związek Wędkarski - Koło Kalisz Miasto I Okręgowe Zawody w Air Soft Gun Maj, Stowarzyszenie Strzeleckie „Bellona”, Klub Spadochronowy i Sportów Ekstremalnych przy PWSZ w Kaliszu VIII Bieg po Zdrowie Maj, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej ul. M. Konopnickiej 2-4, Klub „Blaszak”, Rada Osiedla im. A. Asnyka, Komisariat Policji w Kaliszu, Straż Miejska, Stowarzyszenie Strzeleckie „Bellona” Eliminacje do Mistrzostw Wielkopolski w Szachach Maj, Klub Osiedlowy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Serbinowska 25, Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe, Klub Osiedlowy Strzelanie z broni pneumatycznej dla weteranów wojskowych i ich rodzin Maj - czerwiec, Strzelnica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Rzemieślnicza 6, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Kaliszu

CZERWIEC Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 1 czerwca, Boisko sportowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Kościuszki 10, Ognisko TKKF „OGRODY”

2009 INFORMATOR

39

IMPREZY Mistrzostwa KSS LOK „BURSZTYN” w Kaliszu 6 czerwca godz. 15.00, Strzelnica Myśliwska Polskiego Związku Łowieckiego Wolica k. Kalisza, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” XII Ogólnopolski Szachowy Turniej Dziecięcy „Calisia 2009” 6 - 7 czerwca, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ul. M. Konopnickiej 2-4, Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe

SPORT I REKREACJA

Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza 7 czerwca, Zalew Pokrzywnicki - Trojanów k. Kalisza, Polski Związek Wędkarski - Koło Kalisz Miasto Wyścig Torowy z okazji Dni Miasta Kalisza (III edycja) 11 czerwca godz. 12.00, Tor kolarski - Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, Miasto Kalisz, Wielkopolski Związek Kolarski Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Święta Miasta Kalisza 12 czerwca, Park Przyjaźni, Rada Osiedla „Czaszki”, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS” Finał Okręgowy Trampkarza Starszego (1994) 13 czerwca godz. 11.00, Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Kaliski Klub Sportowy „WŁÓKNIARZ” Międzynarodowe Warsztaty Wioślarskie – Regaty Wioślarskie: Otwarte Mistrzostwa Kalisza, Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego 13 czerwca godz. 11.00, Przystań Sportowa KTW Zalew Szałe, Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, Miasto Kalisz, Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu, Urząd Gminy w Opatówku Majkowski Rajd Rowerowy (II edycja) 13 czerwca, Trasa okrężna - Osiedle „Majków”, Szkoła Podstawowa nr 2, TKKF MAJKÓW IV Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Piłce Nożnej Dziewcząt 13 - 14 czerwca, Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji Zawody Wędkarskie o Spinningowy Puchar Prosny 14 czerwca, Rzeka Prosna, Polski Związek Wędkarski - Koło Kalisz Miasto V Bieg Świętojański „Od zmierzchu do świtu” 19 - 20 czerwca, Kalisz ul. Promienna 1, Kaliskie Towarzystwo Sportowe „Supermaraton” Kalisz, Rada Osiedla Szczypiorno XV Turniej Strzelecki o Puchar ROLMEX 20 czerwca godz. 10.00, Strzelnica Myśliwska Polskiego Związku Łowieckiego w Wolicy k. Kalisza, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”, ROLMEX s.j. w Kaliszu

40

INFORMATOR 2009

IMPREZY IV Rodzinny Rajd Rowerowy 20 czerwca, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS” III Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym Czerwiec, Hala widowiskowo-sportowa OSRiR ul. Łódzka 29, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji VI Turniej Golfowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza Czerwiec, Strzelnica Golfowa Driving Range - Golf Park Jantar w Kaliszu ul. Wiankowa (przy trasie rowerowej nad rzeką Prosną w kierunku mostu kolejowego), Pierwszy Kaliski Klub Golfowy

Turniej Warcabowy Czerwiec, Młodzieżowy Dom Kultury

SPORT I REKREACJA

Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach Czerwiec, Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe

LIPIEC Puchar Nadziei Olimpijskich Młodzików i Młodziczek w Kolarstwie Torowym 4 - 5 lipca, Tor kolarski - Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu VIII Mistrzostwa Kalisza w Plażowej Piłce Nożnej 11 lipca, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS” Otwarte Mistrzostwa Kalisza w Kolarstwie Szosowym 12 lipca, Droszew, Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Mężczyzn 18 lipca, Boisko do plażowej piłki siatkowej na Osiedlu Widok ul. Widok 99, Rada Osiedla WIDOK Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miasto Kalisz Puchar Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w Kolarstwie Torowym 24 - 26 lipca, Tor kolarski - Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu XVIII Turniej Piłkarski Seniorów im. Józefa Goli 26 lipca godz. 13.30 - 18.30, Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej IV „Kaliska Blaszanka” – przegląd pojazdów zabytkowych, militarnych i terenowych Lipiec, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej ul. M. Konopnickiej 2-4, Rada Osiedla im. A. Asnyka, Stowarzyszenie Strzeleckie „Bellona”, Straż Miejska, Klub Osiedlowy „Blaszak”

2009 INFORMATOR

41

IMPREZY Wakacyjny Turniej w Plażowej Piłce Siatkowej Lipiec - sierpień, Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny OSRiR w Szałem k. Kalisza, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji

SIERPIEŃ

SPORT I REKREACJA

Ogólnopolskie Zgrupowanie w Kolarstwie Torowym 4 - 14 sierpnia, Tor kolarski - Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu „Wakacje blisko domu” - mecze, festyny rekreacyjno-sportowe, gry, zabawy, konkursy, biegi 5 - 30 sierpnia (w każdą niedzielę), Obiekty sportowe Szkoły Podstawowej nr 12 ul. Długosza 14, Ognisko TKKF „OGRODY” IV Bieg Piastowski 8 sierpnia, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS” Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Kobiet 8 sierpnia, Boisko do plażowej piłki siatkowej na Osiedlu Widok ul. Widok 99, Rada Osiedla WIDOK Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miasto Kalisz IX Zawody Strzeleckie Rezerwistów Wojska Polskiego 15 sierpnia godz. 10.00, Strzelnica Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych ul. Wał Jagielloński 9, Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”, Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych Puchar Nadziei Olimpijskich Młodzików i Młodziczek w Kolarstwie Torowym 15 - 16 sierpnia, Tor kolarski - Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu Wielka Nagroda Kalisza 23 sierpnia, Tor kolarski - Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu II Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej - Kaliski Streetball 2009 22 - 23 sierpnia, Tereny przyległe do Hali widowiskowo-sportowej „Winiary - Arena” OSRiR ul. H. Sawickiej 22-24, AZS OSRiR Kalisz IV Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych „KAKAESIAK’ 2009” 28 sierpnia, Boisko sportowe przy IV Liceum Ogólnokształcącym ul. Widok, Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz, Straż Miejska Kalisza IV Otwarte Mistrzostwa Kalisza w Strzelaniu Kulowym i Śrutowym 29 sierpnia godz. 9.00, Strzelnica Myśliwska Polskiego Związku Łowieckiego w Wolicy k. Kalisza, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”

42

INFORMATOR 2009

IMPREZY

WRZESIEŃ Zawody Strzeleckie „Złota Jesień” o Puchar TOMPOL 5 września godz. 9.00, Strzelnica Myśliwska Polskiego Związku Łowieckiego w Wolicy k. Kalisza, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”, TOMPOL s.j. Dębe Kolonia Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Torowym 6 września, Tor kolarski - Stadion Miejski ul. Wał Matejki 2, Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu

Majkowski Rajd Rowerowy (III edycja) 12 września, Trasa okrężna – Osiedle „Majków”, Szkoła Podstawowa nr 2, TKKF MAJKÓW

SPORT I REKREACJA

Kolarski Wyścig Młodości - Puchar Polski na szosie (IV edycja) 11 - 12 września godz. 13.00, Tereny gmin: Opatówek, Żelazków, Godziesze Wielkie, Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, Miasto Kalisz, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Gmina Opatówek, Gmina Żelazków, Gmina Godziesze Wielkie

VII Rajd Kaliską Linią Maginota 19 września, Kościelna Wieś – Dobrzec – Sulisławice – Szczypiorno, Stowarzyszenie Strzeleckie „Bellona”, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna Kalisz Sulisławice Zawody Strzeleckie Szkół Gimnazjalnych powiatu kaliskiego 25 września godz. 9.00, Strzelnica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Rzemieślnicza 6, Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”, Starostwo Powiatowe - Biuro Oświaty i Kultury Fizycznej, Urząd Miejski – Wydział Edukacji II Wyścig Kolarski dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Prezesa UKS MAJKOWSKA DWÓJKA 25 września godz. 10.00 - 13.00, Tereny Rekreacyjne - Osiedle Majków, Uczniowski Klub Sportowy MAJKOWSKA DWÓJKA, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Wojewódzki Związek Kolarski, Szkoła Podstawowa nr 2 II Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Adama Mariana Walczaka 26 września godz. 10.00 - 14.00, Hala OSRiR ul. Łódzka 19-29, Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji VII Mundurowe Zawody Strzeleckie o puchar Prezesa Stowarzyszenia Strzeleckiego „Bellona” i Właściciela Gospodarstwa Agroturystycznego „Jóźwiak” 26 września, Strzelnica sportowa w Nowolipsku k. Chocza, Stowarzyszenie Strzeleckie „Bellona”, Gospodarstwo Agroturystyczne „Jóźwiak”, Departament Wychowania i Promocji Obronności MON

2009 INFORMATOR

43

IMPREZY Turniej Piłki Siatkowej Niesłyszących Mężczyzn Wrzesień - październik, Hala widowiskowo-sportowa OSRiR ul. Łódzka 29, Kaliski Klub Niesłyszących „JANTAR”, Polski Związek Głuchych - Koło Terenowe, Urząd Miejski - WSSM, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji

PAŹDZIERNIK

SPORT I REKREACJA

XLIX Jesienne Zawody Strzeleckie Ziemi Kaliskiej 3 - 4 października godz. 8.00, Strzelnica Myśliwska Polskiego Związku Łowieckiego w Wolicy k. Kalisza, Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”, Miasto Kalisz XXIX Międzynarodowy Bieg Uliczny PTOLEMEUSZA 4 października, Start - Główny Rynek, Ognisko TKKF „RELAKS”, Miasto Kalisz, TKKF w Poznaniu i Warszawie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji IV Mityng Pływacki o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza 10 października godz. 8.00 - 20.00, Kryta pływalnia OSRiR ul. Łódzka 29, Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” OSRiR Kalisz, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji Majkowski Rajd Rowerowy (IV edycja) 10 października, Trasa okrężna – Osiedle „Majków”, Szkoła Podstawowa nr 2, TKKF MAJKÓW XVI Mistrzostwa Kalisza w Kolarstwie Górskim 18 października, Las Winiarski k. Kalisza, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS” VI Kaliski Rajd Samochodów Terenowych „Szlakiem Bursztynowym” Październik - listopad, Okolice Kalisza, Tor 4 x 4 (była kopalnia gliny) ul. Braci Niemojowskich, Jeep Klub 4 x 4 Kalisz

LISTOPAD XIX Zawody Strzeleckie o Puchar Niepodległości 7 listopada godz. 9.00, Strzelnica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Rzemieślnicza 6, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” XII Zawody Strzeleckie o Puchar Niepodległości 11 listopada godz. 10.00, Strzelnica Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych ul. Wał Jagielloński 9, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”, Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych VII Turniej Warcabowy z okazji Święta Niepodległości 11 listopada, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ul. M. Konopnickiej 2-4

44

INFORMATOR 2009

IMPREZY XI Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym 11 listopada, Hala OSRiR ul. Łódzka 29, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS” Eliminacje Pucharu Polski na ergometrze wioślarskim, Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego, Sztafety UKS oraz Mistrzostwa Miasta Kalisza w Kategorii Młodzika 21 listopada, Hala widowiskowo-sportowa OSRiR ul. Łódzka 29, Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, Miasto Kalisz, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich w Warszawie, Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu

Mistrzostwa Szachowe Kalisza Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Liceów Listopad, Zespół Szkół nr 17 ul. H. Sawickiej 3 b, Kaliski Szkolny Związek Sportowy, Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe

SPORT I REKREACJA

Halowy 6-Mecz Miast w Lekkiej Atletyce w Kategorii Młodzika Listopad, Hala OSRiR ul. Łódzka 19, Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2, Miasto Kalisz, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji

XVIII Turniej Szachowy o Puchar Rady Osiedla im. A. Asnyka Listopad, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej ul. M. Konopnickiej 2-4

GRUDZIEŃ XII Strzeleckie Zawody Mikołajkowe 5 grudnia godz. 10.00, Strzelnica Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych ul. Wał Jagielloński 9, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”, Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych XIII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka 5 grudnia godz. 11.00, Mecz Kalisz – Erfurt, Hala OSRiR ul. Łódzka 29, Miasto Kalisz, Klub Sportowy „PROSNA” przy WSK PZL KALISZ S.A. Mikołajkowe Zawody Pływackie - Mikołajki 2009 5 grudnia godz. 12.00 - 20.00, Kryta pływalnia OSRiR ul. Łódzka 29, Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” OSRiR Kalisz VII Dziecięcy Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w Szachach 6 grudnia, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ul. M. Konopnickiej 2-4, Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe, Klub „Blaszak” VI Świąteczne Zawody Strzeleckie Szkół Ponadgimnazjalnych 17 grudnia godz. 9.00, Strzelnica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Rzemieślnicza 6, Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN”

2009 INFORMATOR

45

IMPREZY V Bieg Wigilijny „Od zmierzchu do świtu” 18 - 19 grudnia, Park Miejski, Kaliskie Towarzystwo Sportowe „Supermaraton”, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji V Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza 20 grudnia godz. 10.00 - 18.00, Hala widowiskowo-sportowa „Winiary - Arena” OSRiR ul. H. Sawickiej 22-24, Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz, Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji

SPORT I REKREACJA

Turniej Noworoczny 30 grudnia godz. 10.00, Strzelnica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Rzemieślnicza 6, Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” XXIV Indywidualne Szachowe Mistrzostwa Kalisza Juniorów Grudzień, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ul. M. Konopnickiej 2-4, Klub Osiedlowy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Klub „Blaszak”, Kaliskie Towarzystwo SzachowoWarcabowe XLIII Indywidualne Szachowe Mistrzostwa Kalisza Seniorów Grudzień, Klub „Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ul. M. Konopnickiej 2-4, Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe, Klub „Blaszak”

46

INFORMATOR 2009

IMPREZY

TURYSTYKA

Wędrówki po szlakach pieszych W ciągu roku, Okolice Kalisza, Komisja Turystyki Pieszej - PTTK, Sekcja TP „Siódemka” Rajd „Pogoń Ulicami Kalisza” 10 stycznia, Ulice Kalisza, Komenda Hufca ZHP, Namiestnictwo Harcerskie IV Rajd Szlakiem Powstańców Wielkopolskich 24 stycznia, Okolice Kalisza, Komenda Hufca ZHP, SH Nowe Skalmierzyce XXX Rajd „Uroki zimy” Luty, Kalisz, Koło PTTK nr 83 przy Policji Kurs Zastępowych Luty - czerwiec, Komenda Hufca ZHP, Namiestnictwo Harcerskie

XXXI Rajd Topienia Marzanny 21 marca, Kalisz, SKKT PTTK w Szkole Podstawowej nr 1 Rajd Szlakami Zabytków Ziemi Kaliskiej im. „WINI” 26 marca, gmina Żelazków, Komisja Turystyki Młodzieżowej PTTK

TURYSTYKA

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników na Jasną Górę 6 - 8 marca, Częstochowa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kaliszu Koło Przewodników Miejskich i Terenowych

Kolarski Rajd Nocny 27 marca, Kalisz, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Cyklista” XI Rajd Ufologiczny 4 kwietnia, Okolice Kalisza, Komenda Hufca ZHP, 62 KDHS „Brzoza” „Sobotnie wędrówki rowerowe” (1) 4 kwietnia, Lewków, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Cyklista” Zuchowa Akademia Przygody 25 kwietnia, Szałe - stanica, Komenda Hufca ZHP, 36 KDH XII Rajd Ogrodników 29 kwietnia, Opatówek, SKKT PTTK w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku IV Rajd Turystyczny Znakowanymi Szlakami Pieszymi Regionu Kaliskiego Kwiecień, Okolice Kalisza, Klub „Szwendaki” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Komisja Krajoznawcza PTTK

2009 INFORMATOR

47

IMPREZY V „Piknik Zabytków” z okazji Międzynarodowego Dnia Zabytków Kwiecień, Kalisz, Oddziałowa Komisja Opieki nad Zabytkami, Koło Przewodników PTTK im. A. Chodyńskiego „Sobotnie wędrówki rowerowe” (2) 9 maja, Kluczbork, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Cyklista” IV Rajd Baden - Powellowski 16 maja, Las Winiary, Komenda Hufca ZHP, 24 KDH Zlot Hufca - zakończenie Kampanii „Bohater” 29 - 31 maja, Szałe - stanica, Komenda Hufca ZHP „Sobotnie wędrówki rowerowe” (3) 30 maja, Zduńska Wola, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Cyklista”

TURYSTYKA

II Rajd „Kaliskim śladem Marii Konopnickiej” Maj, Komisja Turystyki Młodzieżowej PTTK, Szkoła Podstawowa nr 10 V Rajd Klubowy CYKLISTY 11 - 14 czerwca, Kuraszków, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Cyklista” II Rajd Świętojański 23 czerwca, Park Kaliski, Komisja Turystyki Kolarskiej, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Cyklista” XLIII Rajd im. M. Dąbrowskiej Czerwiec, Russów, SKKT-PTTK w Gimnazjum w Russowie, Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej Spływ kajakowy rzeką Prosną Czerwiec, Rzeka Prosna, SKKT PTTK w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku Kaliska Setka 25 lipca, Okolice Kalisza, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Cyklista” IV Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę Lipiec, Częstochowa, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Cyklista” „Sobotnie wędrówki rowerowe” (4) 1 sierpnia, Kobyla Góra, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Cyklista” „Sobotnie wędrówki rowerowe” (5) - podsumowanie 29 sierpnia, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Cyklista” Śladami Przodków – rajd towarzyszący XVII Europejskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego 11 września, Kalisz, Zarząd Oddziału PTTK

48

INFORMATOR 2009

IMPREZY XIII Rajd Siedmiomilowe Buty 18 września, Kalisz, SKKT - PTTK w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaliszu Harcerski Start 19 września, Komenda Hufca ZHP XX Rajd „Turysta Ziemi Kaliskiej” 26 września, Niedźwiady, Komisja Turystyki Kolarskiej, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Cyklista” XVII Spotkania Turystyczne Policji Wrzesień, Koło PTTK nr 83 przy Policji, Rada ds. Turystyki MSWiA Sprzątanie Świata Wrzesień, Kalisz, Komisja Turystyki Młodzieżowej, Koła, Kluby PTTK X Rajd „Barwy Jesieni” 2 października, Opatówek, SKKT PTTK w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

XI Rajd Gromad Zuchowych „Barwy Jesieni” 10 października, Park Miejski, Komenda Hufca ZHP

TURYSTYKA

„Bieg Urwisa” - rajd dla uczniów Szkół Podstawowych sprawiających problemy wychowawcze 7 października, Park Miejski, Komenda Hufca ZHP, 62 KDHS, Komenda Miejska Policji

Rajd Turystyczny - Poznań 2009 Październik, Poznań, Komisja Turystyki Młodzieżowej PTTK XVIII Rajd Niepodległościowy Hufca ZHP w Kaliszu 7 listopada, Ulice Kalisza, Komenda Hufca ZHP, 62 KDHS VIII Marsz Wolności 11 listopada, Kalisz, SKKT PTTK w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku IV Rajd „Od Sasa do Lasa” Listopad, Kościelna Wieś, Komisja Turystyki Młodzieżowej PTTK, Gimnazjum w Kościelnej Wsi XX Rajd „Szlakami Powstania Wielkopolskiego” 5 grudnia, Kalisz - Szczypiorno, Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział w Kaliszu Koło Przewodników Miejskich i Terenowych, Koło Przewodników PTTK Komisja Młodzieżowa, Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu Złaz Drużyn Hufca - Święto Bohatera Hufca 7 grudnia, Ulice Kalisza, Komenda Hufca ZHP

2009 INFORMATOR

49

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

STAŁE ŚWIĘTA I OBCHODY MIĘDZYNARODOWE

50

1 stycznia

Światowy Dzień Pokoju Ustanowiony przez papieża Pawła VI, obchodzony przez Kościół katolicki od 1968

3 stycznia

Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego Proklamowany przez prezydenta Niemiec Romana Herzoga 3 stycznia 1996

17 stycznia

Dzień Dialogu z Judaizmem Obchodzony przez Kościół katolicki

21 stycznia

Dzień Babci

22 stycznia

Dzień Dziadka

27 stycznia

Dzień Dialogu z Islamem Ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski (Polska)

28 stycznia

Międzynarodowy Dzień Mobilizacji Przeciwko Wojnie Nuklearnej Obchodzony od 1968

2 lutego

Dzień Polonii Uchwalony przez Sejm RP w dniu 15.03.2002

3 lutego

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Ustanowiony przez Konferencję Onkologiczną w Paryżu w 2000 roku, obchodzony od 2001

11 lutego

Światowy Dzień Chorego Obchodzony w dniu Matki Boskiej z Lourdes, ustanowiony w 1992 roku przez papieża Jana Pawła II

15 lutego

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej Obchodzony w 40. dniu po prawosławnym Bożym Narodzeniu

21 lutego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego Ustanowiony przez UNESCO w 1999

22 lutego

Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

1 marca

Międzynarodowy Dzień Walki Przeciwko Zbrojeniom Atomowym Obchodzony w rocznicę wybuchu amerykańskiej bomby wodorowej na atolu Bikini w 1954

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE Międzynarodowy Dzień Pisarzy Ogłoszony przez Międzynarodowy PEN - Club w 1984

8 marca

Międzynarodowy Dzień Kobiet Ustanowiony w czasie II Międzynarodowego Zjazdu Kobiet Socjalistek w Kopenhadze w 1910

16 marca

Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych Obchodzony w trzecią niedzielę marca

17 marca

Światowy Dzień Morza Ogłoszony w 1978 przez Międzyrządową Morską Organizację Konsultatywną (agenda ONZ)

21 marca

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową Obchodzony z inicjatywy ONZ od 1967

21 marca

Święto Dzieci Ulicy Ustanowione w 1998 roku przez Międzynarodowe Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

21 marca

Światowy Dzień Poezji Ogłoszony przez UNESCO

22 marca

Dzień Ochrony Bałtyku Ustanowiony przez Komisję Helsińską w 1997

22 marca

Międzynarodowy Dzień Wody Ustanowiony podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992, obchodzony od 1993

23 marca

Światowy Dzień Meteorologii Obchodzony od 1967 w rocznicę utworzenia Światowej Organizacji Meteorologicznej

24 marca

Światowy Dzień Zapobiegania Gruźlicy Obchodzony z inicjatywy ONZ

27 marca

Międzynarodowy Dzień Teatru Obchodzony w rocznicę otwarcia w Paryżu Teatru Narodów w 1957

1 kwietnia

Tydzień Czystości Wód Obchodzony w Polsce w pierwszym tygodniu kwietnia

1 kwietnia

Światowy Dzień Ptaków Obchodzony od 1906 na mocy konwencji o ochronie ptactwa użytecznego

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

3 marca

51

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

52

2 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Obchodzony od 1967 w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena

7 kwietnia

Światowy Dzień Zdrowia Obchodzony od 1950 w rocznicę wejścia w życie międzynarodowej konwencji zawierającej statut Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

7 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 1 listopada 2005 roku. Obchodzony w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

8 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Romów Obchodzony od 1971 z inicjatywy Światowej Rady Romów

10 kwietnia

Dzień Służby Zdrowia (Polska)

11 kwietnia

Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona Proklamowany 10.04.1997 przez królową Wielkiej Brytanii Elżbietę II

11 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Solidarności Wyzwolonych Więźniów Politycznych Obchodzony w rocznicę wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie w 1945

12 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki Obchodzony od 1969 w rocznicę lotu Jurija Gagarina w kosmos w 1961

13 kwietnia

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia Obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 informacji o odkryciu w Katyniu i Smoleńsku masowych grobów oficerów Wojska Polskiego

14 kwietnia

Dzień Ludzi Bezdomnych Ogłoszony w 1997 przez Ruch Wychodzenia z Bezdomności - „Markot” (Polska)

15 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Kombatanta Obchodzony w miesiącu pamięci narodowej

18 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków Obchodzony z inicjatywy UNESCO od 1984

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE Dzień Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości Ustanowiony z inicjatywy Rady Europy; w Polsce obchodzony dla upamiętnienia daty wybuchu powstania w Getcie Warszawskim

21 kwietnia

Dzień Warszawy Obchodzony w rocznicę wpisania do warszawskich ksiąg grodzkich „Prawa o miastach”, uchwalonego przez Sejm Czteroletni w 1791

22 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ziemi Obchodzony po raz pierwszy w USA w 1970 z inicjatywy działaczy ekologicznych

23 kwietnia

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Ustanowiony przez UNESCO w 1996 na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców

24 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży Ogłoszony w 1956

27 kwietnia

Światowy Dzień Miast Bliźniaczych Obchodzony w ostatnią niedzielę kwietnia, w rocznicę założenia Światowej Federacji Miast Bliźniaczych w 1957

29 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Tańca Obchodzony od 1982 w rocznicę urodzin Jeana George’a Noverre’a (1727), francuskiego tancerza i choreografa

1 maja

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy Uchwalony na kongresie założycielskim II Międzynarodówki w Paryżu w 1889

1 maja

Dzień Świętego Józefa Ustanowiony przez papieża Piusa XII w 1955

2 maja

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Obchodzony w Polsce od 2004

3 maja

Święto Narodowe Upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni w 1791 (Polska)

3 maja

Międzynarodowy Dzień Wolności Prasy Ogłoszony w 1991 przez UNESCO i Światową Federację PEN – Clubu

4 maja

Dzień Strażaka Obchodzony w Polsce w dzień św. Floriana

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

19 kwietnia

53

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

54

5 maja

Europejski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

8 maja

Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa Obchodzony w rocznicę podpisania w Berlinie (1945) bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy

8 maja

Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża Obchodzony w rocznicę urodzin H. Dunanta (1828), współtwórcy organizacji Czerwonego Krzyża

8 maja

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (Polska) Obchodzony od 1994, inaugurujący Tydzień Bibliotek w dniach 8 – 15 maja

9 maja

Dzień Europy Ustanowiony w 1985 przez Radę Europy dla upamiętnienia ogłoszenia przez Roberta Szumana, ministra spraw zagranicznych Francji, „Deklaracji 9 Maja” (1950), zwanej „Planem Szumana”, która dała początek Wspólnocie Europejskiej

12 maja

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

12 maja

Dzień Środków Społecznego Przekazu Obchodzony przez Kościół katolicki (w Polsce obchodzony w trzecią niedzielę września)

15 maja

Międzynarodowy Dzień Rodziny Proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

17 maja

Światowy Dzień Telekomunikacji Obchodzony w rocznicę powołania Unii Telegraficznej (1865)

18 maja

Międzynarodowy Dzień Muzeów Obchodzony od 1978 na wniosek Międzynarodowej Rady Muzeów

21 maja

Światowy Dzień Kosmosu Obchodzony od 1998 z inicjatywy NASA

24 maja

Europejski Dzień Parków Narodowych

25 maja

Dzień Działacza Kultury i Drukarza

26 maja

Dzień Matki

27 maja

Dzień Samorządu Terytorialnego Uchwalony przez Sejm RP 29.06.2000

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE Światowy Dzień Rozwoju Kultury Obchodzony z inicjatywy UNESCO

1 czerwca

Międzynarodowy Dzień Dziecka

5 czerwca

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego Obchodzony od 1973 na wniosek ONZ

16 czerwca

Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim Obchodzony od 1991 z inicjatywy Organizacji Jedności Afrykańskiej i UNICEF

20 czerwca

Światowy Dzień Uchodźcy Obchodzony w tym dniu z inicjatywy ONZ od 2001

23 czerwca

Dzień Ojca (Polska)

26 czerwca

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

26 czerwca

Międzynarodowy Dzień Współpracy na Rzecz Pokoju i Demokracji Ustanowiony dla upamiętnienia 50. rocznicy utworzenia ONZ

1 lipca

Światowy Dzień Architektury Ustanowiony z inicjatywy International Union of Architects (UIA)

5 lipca

Dzień Słowiańskich Apostołów Cyryla i Metodego

24 lipca

Święto Policji Państwowej Obchodzone w rocznicę jej powołania - 24.07.1919

12 sierpnia

Międzynarodowy Dzień Młodzieży Ustanowiony w 1999 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży

15 sierpnia

Dzień Wojska Polskiego Ustanowiony dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy o Warszawę z bolszewikami w 1920

28 sierpnia

Święto Polskiego Lotnictwa Obchodzone w rocznicę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932

31 sierpnia

Dzień Solidarności i Wolności Ustanowiony w 2005 w celu upamiętnienia 25. rocznicy historycznego zrywu Polaków do wolności

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

31 maja

55

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

56

1 września

Światowy Dzień Pokoju Obchodzony w rocznicę wybuchu II wojny światowej w 1939

8 września

Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem Ustanowiony przez UNESCO w 1965, obchodzony od 1966

13 września

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy Ustanowiony przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, obchodzony w drugą sobotę września

16 września

Międzynarodowy Dzień Działań na Rzecz Ochrony Warstwy Ozonowej Proklamowany przez ONZ

17 września

Dzień Sybiraka Obchodzony dla uczczenia pamięci Polaków z Kresów Wschodnich II RP deportowanych do więzień i łagrów ZSRR w latach 1940-1956, ustanowiony na dzień rocznicy napaści ZSRR na Polskę

21 września

Światowy Dzień Chorych na Chorobę Alzheimera

22 września

Europejski Dzień Bez Samochodu Obchodzony w Polsce od 2002, pod patronatem Ministerstwa Środowiska

27 września

Międzynarodowy Dzień Turystyki Obchodzony na wniosek Światowej Organizacji Turystyki od 1980

27 września

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego Obchodzony w rocznicę utworzenia - 26/27.09.1939 sił zbrojnych w kraju (Polska)

28 września

Międzynarodowy Dzień Ludzi Niesłyszących Obchodzony w ostatnią niedzielę września od 1958 z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Niesłyszących

1 października

Międzynarodowy Dzień Muzyki Ustanowiony na wniosek Międzynarodowej Rady Muzyki w 1975

1 października

Międzynarodowy Dzień Lekarza Obchodzony od 1984

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE Międzynarodowy Dzień Osób Starszych Ustanowiony przez ONZ w 1991, obchodzony w rocznicę pierwszego posiedzenia Światowej Organizacji ds. Ludzi Starszych

4 października

Światowy Dzień Ochrony Zwierząt Obchodzony w dniu św. Franciszka z Asyżu

9 października

Światowy Dzień Unii Pocztowej Obchodzony w rocznicę założenia Światowej Unii Pocztowej

9 października

Dzień Filatelisty Obchodzony w Polsce w myśl Statutu Polskiego Związku Filatelistów od 2004

14 października

Dzień Edukacji Narodowej Ustanowiony dla uczczenia powołania Komisji Edukacji Narodowej (14.10.1777), pierwszego ministerstwa oświaty (Polska)

15 października

Międzynarodowy Dzień Niewidomych - „Dzień Białej Laski” Uchwalony przez Europejską Unię Niewidomych w Warszawie w 1993

16 października

Dzień Papieża Jana Pawła II Ustanowiony w 2005 dla oddania hołdu największemu autorytetowi XX w., przypadający w rocznicę dnia wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża

16 października

Światowy Dzień Wyżywienia Obchodzony od 1981 z inicjatywy FAO – organizacji ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa

17 października

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem Obchodzony od 1987 z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat; od 1993 uznany przez ONZ

17 października

Dzień Walki z Rakiem Ogłoszony przez prezydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego w 1997

18 października

Dzień Łączności, Dzień Poczty Polskiej

23 października

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych Zainicjowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

1 października

57

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

58

24 października

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych Obchodzony w rocznicę wejścia w życie Karty ONZ w 1945

24 października

Światowy Dzień Informacji Obchodzony z inicjatywy ONZ od 1972

27 października

Światowy Dzień Modlitw o Pokój

3 listopada

Dzień św. Huberta, Święto Myśliwych

10 listopada

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości Obchodzone po raz pierwszy w 1927 (Polska)

14 listopada

Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy

15 listopada

Międzynarodowy Dzień Pisarzy Uwięzionych Obchodzony z inicjatywy Światowej Federacji PEN - Clubu

16 listopada

Światowy Dzień Tolerancji Proklamowany przez UNESCO, obchodzony od 1996

17 listopada

Międzynarodowy Dzień Studentów Obchodzony od 1941 w rocznicę prześladowań studentów czeskich przez hitlerowców w 1939

20 listopada

Dzień Walki z Paleniem Tytoniu Obchodzony w trzeci czwartek listopada

21 listopada

Światowy Dzień Życzliwości Obchodzony od 1973

25 listopada

Dzień Kolejarza

1 grudnia

Światowy Dzień Zapobiegania AIDS Ogłoszony przez WHO z inicjatywy Międzynarodowej Konferencji AIDS w Londynie w 1988

1 grudnia

Początek Europejskiego Tygodnia Pomocy Dzieciom i Osobom Autystycznym Obchodzony od 1996, od pierwszego poniedziałku grudnia

2 grudnia

Światowy Dzień Walki z Uciskiem Obchodzony z inicjatywy ONZ od 1984

3 grudnia

Dzień Osób Niepełnosprawnych Ogłoszony przez ONZ w 1992

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE 4 grudnia

Barbórka - Dzień Górnika i Naftowca

5 grudnia

Dzień Wolontariusza Ogłoszony w 1985 z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ, obchodzony od 1986

7 grudnia

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego Proklamowany w 1996 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

10 grudnia

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka Obchodzony w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948)

10 grudnia

Dzień Ochrony Praw Dziecka Obchodzony w myśl Konwencji Praw Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989

WYDARZENIA I ROCZNICE

2009 INFORMATOR

59

WYDARZENIA I ROCZNICE

KALENDARZ ROCZNIC I WYDARZEŃ

WYDARZENIA I ROCZNICE

Kalendarz posiada układ miesięczny. Liczba umieszczona w nawiasie oznacza rocznicę odnoszącą się do daty wydarzenia.

60

2009

Międzynarodowy Rok Astronomii Ogłoszony przez ONZ wyznacza czterechsetną rocznicę wynalezienia przez Galileusza teleskopu oraz czterdziestą rocznicę pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. Koordynatorami obchodów na świecie są UNESCO (z ramienia ONZ) oraz Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Głównym celem proklamowania Międzynarodowego Roku Astronomii jest zwiększenie zainteresowania tą nauką, szczególnie wśród ludzi młodych oraz rozbudzenie w nich pasji badawczej i ciekawości wszechświata.

2009

Rok Jerzego Grotowskiego Ogłoszony w związku z 10. rocznicą śmierci artysty (zm. 14 stycznia 1999 r.), 50. rocznicą utworzenia Teatru Laboratorium oraz 25. rocznicą samorozwiązania Teatru Laboratorium. Pomysłodawcą i głównym organizatorem obchodów Roku Grotowskiego pod auspicjami UNESCO jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

2009

Rok Rodzinnej Opieki Zastępczej Ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na potrzebę poprawy sytuacji dzieci odrzuconych i osieroconych oraz pełniejszego wdrożenia zmian legislacyjnych zmierzających do usprawnienia działania rodzinnej opieki zastępczej.

2009

Rok Polskiej Demokracji Ogłoszony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej, według senatorów, powinien być to czas umacniania naszych demokratycznych tradycji oraz wartości.

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE

STYCZEŃ (130) Urodziła się Mieczysława Ćwiklińska, aktorka i śpiewaczka, nestorka sceny polskiej, (zm.1972).

01.01.1929

(80) Urodził się Zbigniew Nienacki, pisarz, autor m.in. cyklu powieści dla młodzieży o panu Samochodziku, (zm.1994).

01.01.1944

(65) Urodził się Zdzisław Ambroziak, dziennikarz sportowy i siatkarz, (zm.2004).

01.01.1994

(15) Wszedł w życie traktat zawarty pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem o Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu – NAFTA.

01.01.1999

(10) Weszła w życie unia walutowa, na mocy której 11 państw Unii Europejskiej zastąpiło swoje narodowe waluty nową wspólną – euro; była to największa w dziejach Europy operacja ekonomiczna.

01.01.1999

(10) W Polsce wprowadzono nowy podział administracyjny państwa, m.in. tworząc 16 województw, zamiast dotychczasowych 49.

02.01.1839

(170) Francuski pionier fotografii, Louis Daguerre, wykonał w Paryżu pierwsze zdjęcie Księżyca.

03.01.1819

(190) Urodził się Jerzy Aleksandrowicz, botanik i ogrodnik; założyciel pierwszej w Polsce Szkoły Ogrodniczej, jeden z pionierów jedwabnictwa, (zm.1894).

04.01.1729

(280) Urodził się Joachim Chreptowicz, działacz oświatowy, współtwórca Komisji Edukacji Narodowej, (zm.1812).

04.01.1809

(200) Urodził się Louis Braille, francuski nauczyciel ociemniały od trzeciego roku życia, twórca alfabetu dla niewidomych, (zm.1852).

04.01.1939

(70) Zmarł Julian Eberhardt, inżynier komunikacji, organizator kolejnictwa w niepodległej Polsce, (ur.1866).

04.01.1969

(40) Weszła w życie międzynarodowa konwencja o likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

04.01.1989

(20) Zmarł Kazimierz Brusikiewicz, aktor, odtwórca roli Malinowskiego w radiowym „Podwieczorku przy mikrofonie”, (ur.1926).

04.01.2004

(5) Zmarła Dorota Terakowska, pisarka i dziennikarka, autorka powieści Ono i Poczwarka, (ur. 1938).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

01.01.1879

61

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

62

05.01.1949

(60) Została powołana Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), organizacja współpracy gospodarczej państw podporządkowanych politycznie i ekonomicznie ZSRR; przestała istnieć z chwilą ostatecznego rozpadu tzw. bloku wschodniego, oficjalnie została rozwiązana 28.VI.1991 r.

05.01.2008

(1) Zmarł Edward Kłosiński, operator filmowy, autor zdjęć do wielu filmów fabularnych, m.in. filmów Andrzeja Wajdy „Człowiek z marmuru”, „Panny z Wilka”, „Człowiek z żelaza”, Krzysztofa Zanussiego „Iluminacja”, „Barwy ochronne” oraz zdjęć do seriali telewizyjnych m.in. „Ziemia obiecana”, „Polskie drogi”, (ur.1943).

06.01.1919

(90) Zmarł Theodore Roosevelt, amerykański polityk, 26. prezydent Stanów Zjednoczonych, uznawany za jednego z najbardziej wpływowych i zasłużonych polityków, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1906, (ur.1858).

06.01.1924

(85) W Warszawie rozpoczęto wydawanie tygodnika kulturalno-literackiego „Wiadomości Literackie”, ukazującego się do wybuchu II wojny światowej. Czołowymi publicystami czasopisma byli poeci SKAMANDRA.

06.01.1929

(80) Urodził się Lucjan Kydryński, publicysta muzyczny, konferansjer i prezenter znany głównie z programu telewizyjnego „Muzyka lekka, łatwa i przyjemna”, autor książek o tematyce muzycznej, (zm.2006).

06.01.2008

(1) Zmarła Danuta Mancewicz, aktorka teatralna i korepetytor dykcji, najbardziej znana jako aktorka głosowa, m.in. użyczyła głosu Lolkowi w filmach z serii „Bolek i Lolek”, Gąsce Balbince i Agatce z bajki „Jacek i Agatka”, (ur.1922).

07.01.1844

(165) Urodziła się Bernadeta Sobirous uczestniczka objawień w Lourdes w 1858 r., kanonizowana w 1933 roku, (zm.1878).

07.01.1909

(100) Urodziła się Helena Słomczyńska, znakomity lekarz pediatra, podporucznik AK, w powstaniu warszawskim lekarz batalionu „Chrobry I”, (zm.1971).

07.01.1929

(80) Urodził się Janusz Stanisław Pasierb, polski ksiądz, poeta, historyk sztuki, eseista, (zm.1993).

07.01.1979

(30) Zmarł Zbigniew Turski, kompozytor; jedyny Polak, który zdobył złoty medal w dziedzinie sztuki na olimpiadzie w Londynie w 1948 roku, (ur.1908).

08.01.1884

(125) Urodził się Kornel Makuszyński, prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta, członek Polskiej Akademii Literatury, autor książek dla dzieci i młodzieży: Awantura o Basię, Panna z mokrą głową, Szatan z siódmej klasy, (zm.1953).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (115) Urodził się Rajmund Maria Kolbe, znany jako ojciec Maksymilian, kapłan i męczennik, który 14.08.1941 oddał życie za współwięźnia, kanonizowany 10.10.1982 przez Jana Pawła II.

09.01.1869

(140) Urodził się Władysław Heinrich, filozof i psycholog, pionier psychologii eksperymentalnej w Polsce, (zm.1957).

09.01.1894

(115) Urodził się Henryk Stażewski, malarz i grafik, członek awangardowych grup artystycznych „Blok”, „Praesens”, „a.r.”, jeden z pionierów abstrakcji geometrycznej w Polsce, (zm.1988).

11.01.1859

(150) Urodził się George Curzon, angielski polityk; w 1920 r. zaproponował projekt linii demarkacyjnej między Polską a ZSRR; po II wojnie światowej tzw. linia Curzona, z niewielkimi zmianami, uznana została za wschodnią granicę Polski, (zm.1925).

11.01.1929

(80) Urodziła się Wanda Wiłkomirska, wybitna skrzypaczka i pedagog, znakomita interpretatorka polskiej muzyki współczesnej.

12.01.1919

(90) Urodził się Jan Józef Szczepański, pisarz, reporter, eseista, scenarzysta i tłumacz, powstaniec warszawski, żołnierz batalionu „Parasol” AK (pseud. Ziutek), (zm.2003).

12.01.1949

(60) Urodził się Andrzej Zaucha, piosenkarz, wokalista jazzowy, saksofonista i perkusista; muzyczny samouk, (zm.1991).

12.01.1999

(10) Zmarł Kazimierz Grześkowiak, jedna z indywidualności polskiej estrady przełomu lat 60. i 70.; autor m.in. piosenki „Chłop żywemu nie przepuści”, (ur.1941).

12.01.2008

(1) Zmarł Stanisław Wycech, polski żołnierz, do 2008 najstarszy żyjący weteran I wojny światowej i Bitwy warszawskiej, (ur.1902).

13.01.1919

(90) Urodził się Józef Szczublewski, historyk teatru, wieloletni (1961-1981) dyrektor Muzeum Teatralnego w Warszawie; autor cennych prac z historii teatru polskiego.

14.01.1739

(270) Urodził się Feliks Oraczewski, działacz polityczny i oświatowy, komediopisarz; współzałożyciel i zasłużony działacz Komisji Edukacji Narodowej, (zm.1799).

14.01.1934

(75) Urodził się Marek Hłasko, pisarz, autor m.in. głośnych opowiadań : Ósmy dzień tygodnia, Baza ludzi umarłych i wspomnień Piękni dwudziestoletni, (zm.1969).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

08.01.1894

63

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

64

14.01.1999

(10) Zmarł Jerzy Grotowski, reżyser, teoretyk teatru, pedagog, jeden z reformatorów teatru XX wieku, założyciel i dyrektor Teatru Laboratorium we Wrocławiu oraz twórca jego przedstawień, m.in. Apocalypsis cum figuris; w kraju i za granicą prowadził tzw. parateatralne staże warsztatowe, (ur.1933).

15.01.1759

(250) British Museum zostało otwarte dla publiczności londyńskiej.

15.01.1869

(140) Urodził się Stanisław Wyspiański, dramatopisarz, poeta i malarz okresu Młodej Polski, autor m.in. Wesela i Wyzwolenia, (zm.1907).

15.01.1919

(90) Zmarł Andrzej Juliusz Małkowski, jeden z twórców polskiego skautingu, wybitny instruktor, teoretyk harcerstwa, działacz polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych, (ur.1888).

15.01.1929

(80) Urodził się Martin Luther King, amerykański duchowny protestancki, przywódca Murzynów w walce o równouprawnienie, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1964, zamordowany w 1968.

15.01.1979

(30) Zmarła Olga Drahonowska-Małkowska, pedagog, harcmistrzyni, współtwórczyni polskiego skautingu, (ur.1888).

17.01.1909

(100) Urodził się Tadeusz Mikulski, historyk literatury polskiej; redaktor „Pamiętnika Literackiego”; wybitny znawca polskiego oświecenia, (zm.1958).

17.01.1924

(85) Zmarł Wincenty Rapacki, aktor, reżyser, autor powieści, dramatu (Wit Stwosz) oraz prac z historii teatru, (ur.1840).

17.01.2008

(1) Zmarł Andrzej Fedorowicz, plastyk, działacz opozycji antykomunistycznej, organizator akcji ulicznych, twórca II Programu Radia „Solidarność” oraz współtwórca niezależnych mediów w Polsce, (ur.1955).

18.01.1689

(320) Urodził się Charles Louis Montesquieu (Monteskiusz), francuski filozof, pisarz polityczny, sformułował zasadę podziału władzy w ustroju parlamentarnym; autor rozpraw O duchu praw, Listy perskie, (zm.1755).

18.01.1849

(160) Urodził się Aleksander Świętochowski, publicysta, pisarz, filozof, jeden z najwybitniejszych twórców polskiego pozytywizmu; zainicjował walkę pozytywistów z romantykami, drukując głośny manifest „My i Wy”, (zm.1938).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (5) Zmarła Irena Sławińska, historyk i teoretyk literatury, teatrolog, związana z KUL, gdzie kierowała Katedrą Teorii Literatury oraz Katedrą Dramatu i Teatru, autorka szeregu książek, m.in. poświęconych Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, (ur.1913).

19.01.1809

(200) Urodził się Edgar Allan Poe, amerykański poeta, nowelista, krytyk literacki; prekursor symbolizmu, (zm.1849).

19.01.1839

(170) Urodził się Paul Cézanne, francuski malarz, jeden z najwybitniejszych artystów przełomu XIX i XX w., (zm.1906).

19.01.1979

(30) Zmarł Włodzimierz Puchalski, reżyser, fotografik i podróżnik; pionier polskich filmów przyrodniczych, (ur. 1908).

20.01.1924

(85) Urodził się Zdzisław Sierpiński, dziennikarz i krytyk muzyczny, żołnierz AK; człowiek który rozpoczął powstanie warszawskie, (zm.2004).

21.01.1874

(135) Urodził się Wincenty Witos, polityk, jeden z twórców ruchu ludowego, najwybitniejszy polski przywódca chłopski I połowy XX wieku, (zm.1945).

21.01.1919

(90) Urodziła się Stanisława Fleszarowa-Muskat, pisarka, autorka powieści o tematyce wojennej (m.in. Pozwólcie nam krzyczeć!) i z życia mieszkańców Wybrzeża, a także radiowego cyklu powieściowego Kochankowie róży wiatrów, (zm.1989).

21.01.1924

(85) Zmarł Włodzimierz Lenin, właśc. Władimir Iljicz Uljanow, rosyjski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej; współzałożyciel partii bolszewickiej, teoretyk i ideolog komunizmu, (ur.1870).

21.01.1959

(50) Zmarł Stanisław Młodożeniec, poeta, współtwórca polskiego futuryzmu; autor m.in. zbioru wierszy Kreski i futureski oraz opowiadań W dolinie małej wody, (ur.1895).

22.01.1849

(160) Urodził się August Strindberg, szwedzki pisarz, twórca dramatów, powieści, esejów i utworów poetyckich, przedstawiciel naturalizmu i prekursor ekspresjonizmu, (zm.1912).

22.01.1909

(100) Urodził się Adolf Rudnicki, pisarz i eseista; autor m.in. zbiorów opowiadań ukazujących obraz zagłady Żydów polskich podczas II wojny światowej, (zm.1990).

23.01.1889

(120) Zmarł Ignacy Domeyko, geolog, mineralog i inżynier górnictwa, filomata, w młodości przyjaciel A. Mickiewicza, który przedstawił go jako Żegotę w II części Dziadów; badacz Chile, wniósł ogromny wkład w rozwój tego kraju, (ur.1802).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

18.01.2004

65

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

66

23.01.1899

(110) Urodził się Humphrey Bogart, amerykański aktor filmowy; znany m.in. z filmów: „Sokół maltański”, „Casablanca”, „Afrykańska królowa”, (zm.1957).

23.01.1944

(65) Zmarł Edward Munch, norweski malarz i grafik, prekursor ekspresjonizmu, tworzył symboliczne kompozycje figuralne, był nowatorem w dziedzinie grafiki, której technikę znacznie rozwinął - zastosował na szeroką skalę grafikę barwną, najbardziej znany jako twórca obrazu „Krzyk”, (ur.1863).

23.01.2008

(1) W Mirosławcu katastrofa lotnicza samolotu transportowego CASA C-295, na pokładzie którego znajdowali się wojskowi wracający z konferencji „Bezpieczeństwa Lotów”, zginęło 20 osób, w tym generał brygady Andrzej Piotr Andrzejewski i pułkownik Jerzy Piłat.

24.01.1899

(110) Urodził się Feliks Rybicki, kompozytor, dyrygent i pedagog; twórca m.in. utworów orkiestrowych i fortepianowych głównie dla dzieci, (zm.1978).

24.01.1934

(75) Urodził się Stanisław Grochowiak, poeta, przedstawiciel Pokolenia 56, autor m.in. zbiorów poezji Manuet z pogrzebaczem, Rozbieranie do snu oraz Agresty; zapoczątkował w poezji polskiej nurt zwany turpizmem, (zm.1976).

24.01.2008

(1) Zmarł Antoni Piędel, żołnierz, weteran wojny polskobolszewickiej 1920, więzień syberyjskich łagrów, w momencie śmierci był prawdopodobnie ostatnim żyjącym żołnierzem armii gen. Józefa Hallera oraz najstarszym Wielkopolaninem, (ur.1902).

25.01.1924

(85) W Chamonix, we Francji, rozpoczęły się pierwsze Zimowe Igrzyska Olimpijskie, trwały do 5.II.1924.

26.01.1809

(200) Urodził się Sabała, właśc. Jan Krzeptowski, góral, myśliwy i przewodnik tatrzański, znakomity gawędziarz i pieśniarz ludowy; bohater licznych utworów literackich i muzycznych, (zm.1894).

26.01.1999

(10) Stolica Apostolska ogłosiła dekret o nowym rytuale egzorcyzmów, który pozostawał w zasadzie niezmieniony od 1614 r.

26.01.1964

(45) Zmarł Xawery Dunikowski, jeden z najwybitniejszych twórców rzeźby polskiej, autor m.in. cyklu Głowy wawelskie, (ur.1875).

27.01.1899

(110) Urodziła się Maria Gorczyńska, aktorka dramatyczna; żołnierz AK (łączniczka), uczestniczka powstania warszawskiego, (zm.1959).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE 27.01.1919

(90) Naczelnik państwa Józef Piłsudski powołał Urząd Pośrednictwa Pracy.

27.01.1999

(10) Zmarł Jerzy Turowicz, dziennikarz, publicysta, współzałożyciel i wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”; orędownik działań na rzecz polepszania stosunków polsko-żydowskich, (ur.1912).

28.01.1954

(55) Zmarł Eugeniusz Romer, geograf i kartograf, twórca nowoczesnej kartografii polskiej, (ur.1871).

29.01.1889

(120) Urodził się Jan Piwowarczyk, dziennikarz, działacz społeczny, ksiądz; współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, (zm.1959).

29.01.1909

(100) Urodziła się Hanna Zdzitowiecka, polska autorka książek dla dzieci, wydała m.in. Pantofelek pięknej Rodopis, (zm.1973).

30.01.1849

(160) Urodził się Piotr Wawrzyniak, działacz społeczny i gospodarczy, ksiądz; jeden z najwybitniejszych przedstawicieli pracy organicznej w Wielkopolsce, (zm.1910).

30.01.1969

(40) The Beatles zagrali swój ostatni koncert w pełnym składzie; grali za darmo na dachu budynku swojej firmy płytowej „Apple” przy Saville Row w Londynie.

LUTY (550) Urodził się Konrad Celtes, niemiecki humanista i poeta, współzałożyciel „Sodalitas Litteraria Vistulana” w Krakowie – pierwszego w Europie Środkowej towarzystwa literackiego, (zm.1508).

01.02.1874

(135) Urodził się Kazimierz Nitsch, językoznawca, twórca dialektologii polskiej, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, (zm.1958).

01.02.1994

(15) Weszła w życie umowa o stowarzyszeniu Polski z Unią Europejską.

02.02.1919

(90) Urodził się Zbigniew Lengren, grafik i satyryk; od 1944 r. współpracownik wielu pism, m.in. „Szpilek” i „Przekroju”; stworzył postać profesora Filutka, którego przygody rysował od 1948 przez ponad 50 lat; zajmował się też grafiką książkową, pisał utwory satyryczne oraz wiersze dla dzieci, (zm.2003).

03.02.1809

(200) Urodził się Felix Mendelssohn-Bartholdy, niemiecki kompozytor, autor m.in. uwertury do Snu nocy letniej Szekspira, z popularnym „Marszem weselnym”, (zm.1847).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

01.02.1459

67

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

68

03.02.1924

(85) Urodził się Andrzej Szczypiorski, prozaik i publicysta, autor powieści Początek, Msza za miasto Arras, dziennika Z notatnika stanu wojennego, szkiców i reportaży, (zm.2000).

04.02.2008

(1) Zmarł Stefan Meller, dyplomata, historyk, publicysta, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005-2006 minister spraw zagranicznych, (ur.1942).

05.02.1984

(25) Zmarł Zbigniew Jasiński, pseud. Rudy, poeta, żołnierz AK, (ur.1908).

06.02.1989

(20) W Magdalence pod Warszawą rozpoczęły się obrady „okrągłego stołu”; zapoczątkowały one pokojowe przejmowanie władzy przez środowiska antykomunistyczne w Polsce i w całej Europie Wschodniej; zakończyły się 5.IV.1989 r.

07.02.1909

(100) Urodziła się Anna Świrszczyńska, poetka, autorka m.in. utworów dla dzieci i młodzieży, takich jak: Farfurka Królowej Bony czy Z dawnej Polski, (zm.1984).

07.02.1994

(15) Zmarł Witold Lutosławski, kompozytor, dyrygent, twórca oryginalnej techniki kompozytorskiej – aleatoryzmu kontrolowanego, (ur.1913).

08.02.1834

(175) Urodził się Dymitr Mendelejew, rosyjski chemik, twórca układu okresowego pierwiastków chemicznych, (zm.1907).

08.02.1899

(110) Urodził się Jan K. Dorawski, jeden z czołowych alpinistów polskich, autor książek poświęconych alpinistyce, (zm.1975).

08.02.1909

(100) Zasypany lawiną w Tatrach zginął Mieczysław Karłowicz, młodopolski kompozytor, zapalony taternik, artysta fotografik, działacz ruchu muzycznego, (ur.1876).

08.02.1979

(30) Zmarł Stanisław Jodłowski, językoznawca, polonista; współautor (z W. Taszyckim) wielokrotnie wznawianych Zasad pisowni polskiej ..., (ur.1902).

09.02.1909

(100) W USA przyjęto ustawę zakazującą sprzedaży narkotyków.

09.02.1999

(10) Zmarł Aleksander Gieysztor, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, badacz średniowiecza, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, prezes PAN; uczestnik obrad Okrągłego Stołu, (ur.1916).

10.02.1919

(90) Naczelnik Państwa Józef Piłsudski zainaugurował obrady Sejmu Ustawodawczego; był to pierwszy sejm odrodzonej Polski.

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (70) Do służby w Polskiej Marynarce Wojennej wszedł zbudowany w Holandii okręt podwodny „Orzeł”.

10.02.1949

(60) Zmarł Feliks Koneczny, historyk i historiozof, twórca oryginalnej koncepcji cywilizacji, (ur.1862).

12.02.1809

(200) Urodził się Karol Darwin, angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucyjnego powstawania gatunków zwierzęcych i roślinnych drogą doboru naturalnego, (zm.1882).

12.02.1809

(200) Urodził się Abraham Lincoln, amerykański polityk, przeciwnik niewolnictwa; od 1861 r. prezydent USA, (zm.1865).

12.02.2008

(1) Zmarł Mieczysław Sawicki, generał brygady WP w stanie spoczynku, działacz środowisk kombatanckich, członek Rady Narodowej na Uchodźstwie, Zastępca Kanclerza i wieloletni członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, (ur.1917).

14.02.1779

(230) Zginął James Cook, angielski żeglarz i odkrywca, jedna z najwybitniejszych postaci w historii żeglugi i odkryć geograficznych, (ur.1728).

14.02.1919

(90) Zmarł Wiktor Gomulicki, poeta, pisarz i publicysta, varsavianista; autor m.in. autobiografii Wspomnienia niebieskiego mundurka, (ur.1848).

15.02.1564

(445) Urodził się Galileusz (Galileo Galilei), włoski filozof, astronom, twórca nowożytnej mechaniki i astrofizyki, odkrywca prawa ruchu wahadła i swobodnego spadania ciał, konstruktor lunety astronomicznej, (zm.1642).

15.02.1729

(280) Urodził się Fryderyk Skarbek, ekonomista, pisarz, historyk, działacz społeczny i polityczny; autor monografii Księstwa Warszawskiego i dziejów Polski, (zm.1866).

15.02.1989

(20) Sejm RP przywrócił święto narodowe w dniu 11 listopada, obchodzone od 1937 r. dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

16.02.1919

(90) W Trewirze podpisano rozejm kończący powstanie wielkopolskie, jedno z dwóch (obok powstania wielkopolskiego 1806 r.) zwycięskich powstań w dziejach Polski.

16.02.1939

(70) Urodził się Czesław Niemen, legenda polskiej piosenki, autor wielu przebojów, m.in. „Dziwny jest ten świat”, (zm.2004).

18.02.1374

(635) Urodziła się Jadwiga, królowa Polski, żona Władysława Jagiełły; kanonizowana 8 czerwca 1997 w Krakowie przez Jana Pawła II, (zm.1399).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

10.02.1939

69

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

70

18.02.1929

(80) Urodził się Antoni Wicherek, dyrygent, ceniony wykonawca oper S. Moniuszki, G. Verdiego, R. Wagnera.

19.02.1939

(70) W Zakopanem zakończyły się trwające od 11 lutego Narciarskie Mistrzostwa Świata, ostatnia wielka impreza sportów zimowych okresu międzywojennego.

20.02.1894

(115) Urodził się Jarosław Iwaszkiewicz, pseud. Eleuter, prozaik, poeta, eseista, tłumacz, współtwórca grupy poetyckiej „Skamander”, współpracownik „Wiadomości Literackich”, wieloletni redaktor naczelny „Twórczości”, autor m.in. opowiadań Panny z Wilka, Matka Joanna od Aniołów oraz powieści Sława i chwała, (zm.1980).

21.02.1984

(25) Zmarł Michaił Szołochow, rosyjski pisarz, autor m.in. powieści Cichy Don i opowiadań z czasów II wojny światowej Los człowieka, Oni walczyli za ojczyznę, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1965, (ur.1905).

21.02.2008

(1) Zmarł Jerzy Flisak, rysownik, ilustrator, autor plakatów, scenograf, od 1950 redaktor graficzny tygodnika „Szpilki”, (ur.1930).

23.02.1859

(150) W Paryżu zmarł Zygmunt Krasiński, poeta i dramaturg okresu romantyzmu, autor m.in. dramatów Irydion i Nie-Boska komedia, (ur.1812).

24.02.1829

(180) Zmarł Jan Stefani, skrzypek i kompozytor pochodzenia czeskiego; autor muzyki do komedii W. Bogusławskiego Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, (ur.1746).

24.02.1929

(80) Urodził się Zdzisław Beksiński, malarz, twórca pełnych ekspresji obrazów i rysunków utrzymanych w nastroju fantastyki i niepokoju, (zm.2005).

24.02.1969

(40) Do Gdyni powrócił ze swojego ostatniego rejsu M/S „Batory”; pod polską banderą pływał 33 lata.

25.02.1934

(75) Zmarł Andrzej Stopka Nazimek, pisarz podhalański, badacz folkloru góralskiego, zapisał gawędy Sabały, autor m.in. podania Rycerze śpiący w Tatrach i sztuki teatralnej Wiatr halny, (ur.1868).

27.02.1904

(105) Urodził się Jalu Kurek, polski pisarz, przedstawiciel tzw. Awangardy Krakowskiej, autor licznych przekładów poezji włoskiej m.in. Sonetów do Laury Franciszka Petrarki, sławę przyniosły mu powieści Grypa szaleje w Naprawie i Woda wyżej, (zm.1983).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE

MARZEC (215) W Warszawie odbyła się premiera opery „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” z librettem Wojciecha Bogusławskiego.

02.03.1889

(120) Zmarł Ludwik Tadeusz Waryński, działacz i ideolog polskiego ruchu socjalistycznego, (ur.1856).

02.03.1899

(110) Zmarł Ernest Malinowski, inżynier budownictwa, po 1831 roku na emigracji, twórca w Peru najwyżej położonej linii kolejowej świata, (ur.1808).

03.03.1934

(75) Urodził się Jacek Kuroń, polityk i publicysta; legenda opozycji demokratycznej, wielokrotnie więziony i internowany, minister pracy i polityki socjalnej w gabinetach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej, założyciel Fundacji SOS, (zm.2004).

04.03.1484

(525) W Grodnie zmarł królewicz polski Kazimierz, syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety z Habsburgów, uczeń Jana Długosza; kanonizowany przez papieża Klemensa VIII w 1602, patron Polski i Litwy, (ur.1458).

04.03.1819

(190) Urodziła się Narcyza Żmichowska, pseud. Gabryela, pisarka, jedna z prekursorek polskiej powieści psychologicznej, autorka m.in. utworu Poganka, (zm.1876).

04.03.1979

(30) Papież Jan Paweł II ogłosił swoją pierwszą encyklikę Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka), w której zapowiedział główne punkty programu pontyfikatu.

04.03.2004

(5) Zmarł Jeremi Przybora, współtwórca (wraz z Jerzym Wasowskim) Kabaretu Starszych Panów, autor piosenek, wspomnień, spektakli teatralnych, (ur.1915).

05.03.1994

(15) Zmarł Jan Dobraczyński, pisarz, działacz społeczny i polityczny, uczestnik kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego, związany z ruchem katolickim, autor m.in. utworów o tematyce: okupacyjnej – Najeźdźcy i biblijnej – Listy Nikodema, Samson i Dalila, (ur.1910).

05.03.2004

(5) Zmarł Stanisław Musiał, jezuita, filozof, rzecznik współpracy katolicko-żydowskiej, (ur.1938).

06.03.1909

(100) Urodził się Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk i tłumacz; autor cykli aforyzmów : Myśli Nieuczesane i Myśli Nieuczesane nowe – zbiorów krótkich sentencji, wyrażających sprzeciw wobec wszelkich form zniewolenia jednostki, (zm.1966).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

01.03.1794

71

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

72

06.03.2008

(1) Zmarł Gustaw Holoubek, aktor filmowy i teatralny, reżyser, pedagog, absolwent PWST w Krakowie, zadebiutował rolą Feliksa Dzierżyńskiego w filmie „Żołnierz zwycięstwa”, znany z filmów „Pętla”, „Prawo i pięść”, „Klub profesora Tutki”, „Marysia i Napoleon”, (ur.1923).

07.03.1839

(170) Urodził się Adolf Dygasiński, pisarz, publicysta i pedagog; czołowy przedstawiciel polskiego naturalizmu, mistrz w odtwarzaniu świata zwierzęcego, (zm.1902).

07.03.1969

(40) Zmarła Anna Kowalska, pisarka, nowelistka, autorka opowiadań i powieści historycznych, serdecznie zaprzyjaźniona z Marią Dąbrowską, (ur.1903).

07.03.1999

(10) Zmarł Stanley Kubrick, amerykański reżyser, scenarzysta, montażysta i producent filmowy, znany jako twórca filmów: „Lolita”, „Spartakus” i „Mechaniczna Pomarańcza”, (ur.1928).

09.03.1934

(75) Urodził się Jurij Gagarin, rosyjski kosmonauta, w 1961 jako pierwszy człowiek odbył lot kosmiczny po orbicie satelitarnej Ziemi, zginął podczas lotu treningowego w 1968.

10.03.1809

(200) Urodził się Konstanty Gaszyński, poeta, prozaik, publicysta; po powstaniu listopadowym 1830-31 na emigracji; autor wierszy patriotycznych Pieśni pielgrzyma polskiego, (zm.1866).

12.03.1934

(75) Urodził się Henryk Bista, aktor filmowy i teatralny, związany z teatrami Warszawy, Lublina i Gdańska, mistrz szczegółu i epizodu, twórca wybitnych kreacji w dramatach Słowackiego, Mickiewicza i Szekspira, (zm.1997).

12.03.1999

(10) Przyjęcie Polski, Czech i Węgier do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).

12.03.1999

(10) Zmarł Yehudi Menuhin, światowej sławy wirtuoz skrzypiec i znakomity dyrygent amerykański pochodzenia żydowskiego; współpracował z orkiestrami zagranicznymi, był m.in. dyrygentem polskiej orkiestry Sinfonia Varsovia, (ur.1916).

13.03.1899

(110) Urodził się Jan Lechoń, właśc. Leszek Serafinowicz, poeta, eseista, krytyk literacki i teatralny; współtwórca grupy poetyckiej „Skamander”; autor m.in. liryki refleksyjnej i patriotycznej oraz tomu poetyckiego Karmazynowy poemat, (zm.1956).

14.03.1794

(215) Urodził się Józef Bem, oficer artylerii, teoretyk wojskowości, generał wojsk polskich, węgierskich i tureckich, uczestnik powstania listopadowego i Wiosny Ludów, (zm.1850).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (205) Urodził się Johann Strauss (ojciec), austriacki kompozytor, skrzypek, dyrygent, nazwany „królem walca”, (zm.1849).

14.03.1849

(160) Zmarła Józefa Ledóchowska, polska aktorka tragiczna, (ur.1781).

14.03.1879

(130) Urodził się Albert Einstein, niemiecki fizyk pochodzenia żydowskiego; twórca teorii względności, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1921, (zm.1955).

15.03.1849

(160) W Paryżu ukazał się pierwszy numer „Trybuny Ludów”, dziennika, którego założycielem, redaktorem naczelnym i głównym autorem był Adam Mickiewicz.

15.03.1869

(140) Urodził się Stanisław Wojciechowski, prezydent RP w latach 1922-1926, jeden z pionierów spółdzielczości w Polsce, (zm.1953).

16.03.1839

(170) Urodził się Sully Prudhomme, francuski poeta, laureat (1901 r.) pierwszej Literackiej Nagrody Nobla, (zm.1907).

16.03.2008

(1) Zmarł Krystyn Strzelecki pseud. ”Krzyżan” i ”Zawał”, chirurg, major rezerwy WP, wyróżniony medalem ”Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, (ur.1921).

17.03.1899

(110) Po raz pierwszy wykorzystano łączność radiową do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia na morzu.

18.03.1844

(165) Urodził się Nikołaj Rimski-Korsakow, rosyjski kompozytor epoki romantyzmu, mistrz instrumentacji, twórca opery Baśń o carze Sałtanie z popularnym Lotem trzmiela, (zm.1908).

19.03.1869

(140) Urodził się Józef Mehoffer, malarz, witrażysta i pedagog, wytrawny portrecista, czołowy przedstawiciel Młodej Polski i secesji; uczeń Jana Matejki, twórca m.in. witraży w Kościele Mariackim w Krakowie oraz w kolegiacie we Fryburgu, (zm.1946).

19.03.1909

(100) Urodził się Józef Łobodowski, pisarz, poeta, tłumacz literatury hiszpańskiej i rosyjskiej na język polski, współzałożyciel Sekcji Polskiej Radia Madryt, tłumaczył dzieła m.in. Federica Garcii Lorci, Josipa Brodskiego i Aleksandra Sołżenicyna, autor Uczty zadżumionych, (zm.1988).

21.03.1839

(170) Urodził się Modest Musorgski, rosyjski kompozytor, autor m.in. opery Borys Godunow, poematu symfonicznego Noc na Łysej Górze oraz utworów fortepianowych Obrazki z wystawy, (zm.1881).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

14.03.1804

73

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

74

21.03.1909

(100) Urodził się Zdzisław Skowroński, literat i scenarzysta, uczestnik kampanii wrześniowej; kierownik (wspólnie z L. Kruczkowskim) teatru jenieckiego w oflagu Grossborn, (zm.1969).

22.03.1599

(410) Urodził się Anton van Dyck, malarz flamandzki, jeden z najwybitniejszych portrecistów XVII w., uczeń i współpracownik Rubensa, (zm.1641).

22.03.1609

(400) Urodził się Jan II Kazimierz, król Polski, syn Zygmunta III Wazy; jego rządy to czas wojen z Kozakami (powstanie B. Chmielnickiego), Rosją i Szwecją (tzw. potop szwedzki 165560); w 1668 abdykował i wyjechał do Francji, (zm.1672).

24.03.1794

(215) W Krakowie, przysięgą Tadeusza Kościuszki, została zainicjowana insurekcja kościuszkowska.

24.03.1899

(110) Urodził się Stefan Napierski, poeta, prozaik, krytyk literacki i tłumacz; w latach 1938-39 wydawca i redaktor „Ateneum”; zginął 2.IV.1940 r. zamordowany przez hitlerowców w Palmirach k. Warszawy.

25.03.1899

(110) Urodził się Zygmunt Hellwig, ogrodnik architekt, projektant terenów zielonych, m.in. parków: Zdrowia w Ciechocinku, Sowińskiego w Warszawie i Ogrodu Botanicznego w Łodzi, (zm.1958).

25.03.1954

(55) Zmarł Leon Schiller, jeden z najwybitniejszych twórców teatru polskiego, autor wielu znakomitych inscenizacji m.in. Kordiana Słowackiego, Dziadów Mickiewicza i Burzy Szekspira, (ur.1887).

26.03.1959

(50) Zmarł Raymond Chandler, amerykański pisarz, autor powieści i opowiadań kryminalnych, z których wiele zaadaptowano na potrzeby filmu, jego najbardziej znane utwory to: Głęboki sen, Żegnaj laleczko i Playback, (ur.1888).

27.03.1839

(170) Zginął rozstrzelany w publicznej egzekucji Szymon Konarski, polski działacz niepodległościowy, uczestnik powstania listopadowego, współorganizator tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego, (ur.1808).

28.03.1914

(95) Urodził się Bohumil Hrabal, pisarz czeski, autor m.in. powieści Skarby świata całego oraz Pociągi pod specjalnym nadzorem, która stała się kanwą nagrodzonego Oskarem filmu fabularnego J. Menzla, (zm.1997).

30.03.1919

(90) Zmarł Józef Puzyna, matematyk; współtwórca polskiej terminologii matematycznej, (ur.1856).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE 31.03.1914

(95) Urodził się Octavio Paz, meksykański poeta, dziennikarz, krytyk i eseista, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1990, autor esejów Labirynt samotności, Postdata oraz Podwójny płomień. Miłość i erotyzm, (zm.1998).

KWIECIEŃ (200) Urodził się Mikołaj Gogol, rosyjski pisarz, autor m.in. komedii Ożenek i Rewizor oraz powieści Martwe dusze, (zm.1852).

01.04.1909

(100) Urodził się Janusz Teodor Dybowski, dramaturg i powieściopisarz, autor m.in. Sagi grodu nad Prosną, (zm.1977).

02.04.1969

(40) W katastrofie lotniczej zginął Zenon Klemensiewicz, językoznawca, polonista, pedagog, prezes Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, autor Historii języka polskiego, (ur.1891).

04.04.1919

(90) Powstał kabaret „Qui Pro Quo”, najsłynniejszy kabaret w międzywojennej Warszawie; istniał do 1932 r.

04.04.1949

(60) W Waszyngtonie powstała Organizacja Paktu Północnoatlantydzkiego (NATO) – sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady.

05.04.1784

(225) Urodził się Wincenty Niemojowski, polityk, publicysta, uczestnik powstania listopadowego, po jego upadku więziony, zmarł w drodze na Syberię w 1834.

05.04.1989

(20) W Magdalence pod Warszawą zakończyły się obrady „okrągłego stołu”.

06.04.1199

(810) Zmarł Ryszard Lwie Serce, król Anglii; uważany za ideał króla-rycerza, był bohaterem pieśni i legend, (ur.1157).

06.04.1909

(100) Robert Peary, amerykański oficer marynarki i badacz polarny, jako pierwszy człowiek zdobył Biegun Północny.

07.04.1884

(125) Urodził się Bronisław Malinowski, etnolog, socjolog i antropolog społeczny, teoretyk kultury, autor m.in. prac: Mit, magia i religia, Kultura i jej przemiany, Wolność i cywilizacja, (zm.1942).

08.04.1909

(100) Zmarła Helena Modrzejewska, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek XIX wieku, (ur.1840).

08.04.1929

(80) Urodził się Jacques Brel, francuski piosenkarz pochodzenia belgijskiego, kompozytor, poeta, aktor, legenda francuskiej estrady, ceniony jako wykonawca własnych ballad poetyckich, (zm.1978).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

01.04.1809

75

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

76

09.04.1949

(60) Sejm przyjął ustawę o likwidacji analfabetyzmu w Polsce.

10.04.1864

(145) Upadło powstanie styczniowe, ostatnie powstanie narodowe przeciw Rosji, rozpoczęte 22 stycznia 1863.

10.04.1899

(110) Urodziła się Ewa Szelburg-Zarembina, pisarka, poetka i działaczka społeczna, autorka książek dla dzieci i młodzieży, inicjatorka budowy Szpitala – Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; Kawaler Orderu Uśmiechu, (zm.1986).

10.04.2004

(5) Zmarł Jacek Kaczmarski, poeta, prozaik, twórca piosenek o tematyce historycznej i społeczno-politycznej, identyfikowany jako głos antykomunistycznej opozycji, zwłaszcza w okresie stanu wojennego, (ur.1957).

11.04.1079

(930) Zmarł śmiercią męczeńską na Skałce w Krakowie biskup Stanisław ze Szczepanowa, kanonizowany przez papieża Innocentego IV w Asyżu 17 września 1253, (ur.ok.1040).

13.04.1854

(155) Urodziła się Anna Tomaszewicz-Dobrska, pierwsza w Polsce kobieta lekarz, działaczka społeczna, (zm.1918).

13.04.1884

(125) Urodził się Tadeusz Strumiłło, doktor filozofii, pedagog, wybitny instruktor harcerski, harcmistrz Rzeczypospolitej, (zm.1958).

15.04.1939

(70) Urodziła się Claudia Cardinale, włoska aktorka filmowa, popularna w latach 60. gwiazda filmu.

16.04.1889

(120) Urodził się Charlie Chaplin, angielski aktor, reżyser i scenarzysta filmowy, niekwestionowany król komików kina niemego i dźwiękowego; zasłynął m.in. filmami „Światła rampy” i „Gorączka złota”, (zm.1977).

16.04.2004

(5) Zmarł Jan Szczepański, światowej sławy socjolog, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego w latach 1966–1970, autor książek, esejów i dzieł badawczych poświęconych historii i teorii socjologii, (ur.1913).

19.04.1809

(200) W bitwie pod Raszynem poległ Cyprian Godebski, poeta, żołnierz Legionów Polskich, (ur.1765).

19.04.1824

(185) Zmarł George Gordon Byron, poeta angielski, jeden z czołowych twórców europejskiego romantyzmu, autor m.in. powieści poetyckich Giaur i Korsarz oraz poematu dygresyjnego Don Juan, (ur.1788).

19.04.1934

(75) Urodził się Jan Kobuszewski, znakomity aktor teatralny i filmowy.

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (1) Zmarł Stanisław Makowski, filolog, wykładowca, autor prac poświęconych literaturze polskiego romantyzmu, badacz twórczości J. Słowackiego i A. Mickiewicza, (ur.1931).

22.04.1724

(285) Urodził się Immanuel Kant, jeden z najwybitniejszych filozofów niemieckich, autor m.in. Krytyki czystego rozumu, (zm.1804).

22.04.1899

(110) Urodził się Władimir Nabokov, pisarz rosyjski tworzący w języku angielskim, francuskim i rosyjskim; sławę zyskał dzięki powieści Lolita opublikowanej w Paryżu w 1955, (zm.1977).

22.04.1904

(105) Zmarł Piotr Chmielowski, historyk i krytyk literatury, publicysta, pedagog, członek Akademii Umiejętności, główny przedstawiciel metody pozytywistycznej, (ur.1848).

23.04.1564

(445) Urodził się William Szekspir, angielski poeta, dramatopisarz, aktor, uważany za najwybitniejszego dramaturga świata oraz reformatora teatru, autor m.in. Hamleta, Makbeta, Snu nocy letniej, Romea i Julii, (zm.1616).

23.04.1969

(40) Zmarł Krzysztof Komeda, właśc. Krzysztof Trzciński, pianista, kompozytor, jazzman, twórca muzyki do filmów A. Wajdy, J. Skolimowskiego, R. Polańskiego, (ur.1931).

23.04.1984

(25) W Waszyngtonie ogłoszono odkrycie wirusa HIV, wywołującego chorobę AIDS.

24.04.1784

(225) Zmarł Franciszek Bohomolec, komediopisarz i publicysta, jezuita, wybitna postać polskiego oświecenia, (ur.1720).

25.04.1744

(265) Zmarł Anders Celsius, szwedzki astronom i fizyk, twórca stustopniowej skali temperatur nazwanej jego imieniem, (ur.1701).

28.04.1899

(110) Urodził się Stanisław Lorentz, historyk sztuki, muzeolog; wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie; szczególnie zasłużony w akcji ratowania dóbr kultury polskiej podczas okupacji, a następnie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, (zm.1991).

28.04.1904

(105) Urodził się Jan Izydor Sztaudynger, poeta, autor popularnych fraszek, (zm.1970).

28.04.1939

(70) Niemcy wypowiedziały Polsce układ o nieagresji, zawarty 26.I.1934 r.

29.04.1919

(90) Ustanowienie przez Sejm dnia 3 maja świętem narodowym, dla upamiętnienia uchwalenia w 1791 r. Konstytucji 3 maja.

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

21.04.2008

77

WYDARZENIA I ROCZNICE 29.04.1984

(25) Zmarł Karol Estreicher (mł.), historyk sztuki, dzięki jego staraniom Polska odzyskała wiele zrabowanych w czasie wojny dzieł sztuki m.in. ołtarz Wita Stwosza, (ur.1906).

30.04.1929

(80) Urodził się Zygmunt Kubiak, jeden z najwybitniejszych polskich eseistów i znawców literatury i kultury antycznej, tłumacz, autor m.in. Literatury Greków i Rzymian oraz Dziejów Greków i Rzymian, (zm.2004).

WYDARZENIA I ROCZNICE

MAJ

78

01.05.1899

(110) Urodził się Witold Doroszewski, językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor Słownika języka polskiego i Słownika poprawnej polszczyzny, (zm.1976).

01.05.1899

(110) Urodził się Stanisław Skarżyński, pilot, podpułkownik, pierwszy Polak, który przeleciał Atlantyk (1933 r.), ustanawiając przy tym światowy rekord, (zm.1942).

01.05.1909

(100) Urodził się Zbigniew Uniłowski, powieściopisarz, znany głównie jako autor książki o życiu cyganerii artystycznej Wspólny pokój, (zm.1937).

01.05.2004

(5) Wejście Polski do Unii Europejskiej.

02.05.1519

(490) Zmarł Leonardo da Vinci, włoski malarz, rzeźbiarz, architekt i uczony, jeden z największych twórców epoki renesansu, do jego dzieł malarskich należą m.in. „Dama z łasiczką” i „Mona Lisa”, (ur.1452).

02.05.2008

(1) Zmarł Wojciech Dzieduszycki, aktor, śpiewak, dziennikarz, autor tekstów kabaretowych oraz działacz kulturalny, (ur.1912).

03.05.1469

(540) Urodził się Niccolo Machiavelli, florencki filozof i dyplomata, jeden z czołowych pisarzy społecznych i politycznych odrodzenia; autor traktatu o sprawowaniu władzy pt. Książę, (zm.1527).

03.05.1999

(10) Zmarł Władysław Terlecki, polski pisarz i scenarzysta, (ur.1933).

04.05.1929

(80) Urodziła się Audrey Hepburn, amerykańska aktorka, modelka i działaczka humanitarna, za rolę w filmie „Rzymskie wakacje” otrzymała Oscara, jej kreacja w „Śniadaniu u Tiffaniego” jest jedną z najbardziej znanych i słynnych ról w historii kina amerykańskiego, (zm.1993).

05.05.1629

(380) Zmarł Szymon Szymonowic, poeta, humanista; autor wierszy okolicznościowych i patriotycznych oraz sielanek, (ur.1558).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (190) Urodził się Stanisław Moniuszko, kompozytor i pedagog uznawany za ojca polskiej opery narodowej, twórca m.in. oper „Halka”, „Hrabina”, „Straszny dwór”, (zm.1872).

05.05.1829

(180) Edward Raczyński otworzył ufundowaną przez siebie i darowaną miastu bibliotekę, będącą zaczątkiem Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

06.05.1904

(105) Urodził się Harry Edmund Martinson, szwedzki pisarz, poeta, dramaturg i malarz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1974, (zm.1978).

06.05.1949

(60) Zmarł Maurice Maeterlinck, belgijski dramaturg, poeta i eseista, piszący w języku francuskim, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1911, (ur.1862).

06.05.1959

(50) Zmarła Maria Dulęba, aktorka teatralna i filmowa, najbliższa współpracowniczka J. Osterwy; występowała głównie w teatrach warszawskich; w latach 1919-23 należała do zespołu Reduty; wg słów Osterwy była „sercem Reduty”, (ur.1881).

07.05.2004

(5) Pod Bagdadem został zabity Waldemar Milewicz, dziennikarz telewizyjnych „Wiadomości”, autor reportaży pt. „Dziwny jest ten świat”, korespondent wojenny w Iraku relacjonujący wydarzenia z rejonów największych konfliktów na świecie, m.in. Czeczenii i Afganistanu, (ur.1956).

08.05.1839

(170) Zmarł Jan Witkiewicz, zesłaniec i podróżnik, badacz Azji Środkowej; pierwszy Polak w Afganistanie, (ur.1808).

08.05.1989

(20) Ukazał się pierwszy numer „Gazety Wyborczej”.

09.05.1924

(85) Urodził się Bułat Okudżawa, rosyjski bard pochodzenia gruzińskiego, poeta, pieśniarz, kompozytor i dramaturg, (zm.1997).

09.05.1994

(15) Unia Zachodnioeuropejska przyznała status „partnera stowarzyszonego” państwom Europy środkowej (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry).

10.05.1889

(120) Urodził się Antoni Piekarski, aktor teatralny i filmowy, jeden z pierwszych reżyserów widowisk plenerowych w Polsce, m.in. w 1916 r. wystawił na polach racławickich „Kościuszkę pod Racławicami”, (zm.1939).

10.05.1899

(110) Urodził się Fred Astaire, właśc. Frederick E. Austerlitz, tancerz, aktor i wokalista, twórca niepowtarzalnego stylu tanecznego, będącego połączeniem stepowania, tańca towarzyskiego i baletowego, (zm.1987).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

05.05.1819

79

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

80

10.05.1989

(20) Parlament Europejski przyznał Lechowi Wałęsie nagrodę Praw Człowieka Europy.

11.05.1904

(105) Urodził się Salvador Dali, hiszpański malarz i grafik, jeden z głównych przedstawicieli surrealizmu, twórca obrazów „Miękkie zegary”, „Płonąca żyrafa”, (zm.1989).

12.05.1364

(645) Powstanie Akademii Krakowskiej.

12.05.1919

(90) Zmarł Karol Miarka, drukarz i wydawca; prowadził firmę w Mikołowie, gdzie wydawał tanie książki dla ludu oraz czasopisma i kalendarze, (ur.1856).

12.05.2008

(1) Zmarła Irena Sendler, działaczka społeczna, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, w czasie okupacji hitlerowskiej uratowała od zagłady około 2500 dzieci żydowskich, (ur.15.02.1910).

14.05.1789

(220) Jan Potocki, pisarz i archeolog, autor powieści Rękopis znaleziony w Saragossie, jako pierwszy Polak dokonał lotu balonem.

15.05.1859

(150) Urodził się Pierre Curie, francuski fizyk, mąż Marii Skłodowskiej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1903, (zm.1906).

16.05.1924

(85) Urodził się Tadeusz Kubiak, poeta, satyryk, autor słuchowisk radiowych, w czasie okupacji żołnierz AK, (zm.1979).

16.05.1929

(80) W Poznaniu została otwarta Powszechna Wystawa Krajowa (PeWuKa), impreza wystawiennicza zorganizowana z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości w celu zaprezentowania dorobku odrodzonego państwa; protektorat nad PeWuKa objął Ignacy Mościcki, a na czele Komitetu Honorowego stanął Józef Piłsudski, wystawa trwała do 30 września.

16.05.1984

(25) Zmarł Irwin Shaw, właśc. Irwin Gilbert Shamforoff, amerykański powieściopisarz i nowelista, znany jako autor powieści Młode lwy, Pogoda dla bogaczy, (ur.1913).

17.05.1924

(85) Urodził się Kazimierz Dejmek, reżyser, dyrektor teatrów w Warszawie i Łodzi, znakomity inscenizator dramaturgii staropolskiej, romantycznej i współczesnej, Minister Kultury i Sztuki w latach 1993-1996, (zm.2002).

17.05.1989

(20) Sejm PRL uchwalił nadanie osobowości prawnej Kościołowi katolickiemu i zagwarantował wolność wyznania.

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (5) Zmarł Stefan Świeżawski, filozof i historyk filozofii, autor m.in. Dziejów filozofii europejskiej XV w., (ur.1907).

19.05.1974

(35) Zmarł Michał Chmielowiec, pseud. Michał Sambor, krytyk literacki, poeta, eseista, dziennikarz, w latach 1940-1942 więzień sowieckich łagrów, po wojnie m.in. pracownik Radia Wolna Europa, (ur.1918).

20.05.1799

(210) Urodził się Honoré de Balzac, francuski pisarz, mistrz realizmu, autor m.in. Ojca Goriot, (zm.1850).

20.05.1919

(90) Urodził się Gustaw Herling-Grudziński, pisarz, krytyk literacki, publicysta, autor m.in. Dziennika pisanego nocą, Innego świata, (zm.2000).

20.05.1979

(30) Zmarł Eugeniusz Paukszta, powieściopisarz, publicysta, autor słuchowisk radiowych, twórca powieści współczesnych i historycznych oraz utworów dla młodzieży m.in. Złote korony księcia Dardanów, W cieniu hetyckiego Sfinksa, (ur.1916).

22.05.1859

(150) Urodził się Arthur Conan Doyle, angielski pisarz, autor powieści sensacyjno-kryminalnych (m.in. Pies Baskerville’ów); twórca postaci detektywa Sherlocka Holmesa, (zm.1930).

24.05.1939

(70) Zmarł Aleksander Brückner, filolog, historyk języka i kultury polskiej, odkrywca Kazań Świętokrzyskich, najstarszego zabytku polskiej prozy kaznodziejskiej, (ur.1856).

27.05.1839

(170) Urodził się Lucjan Malinowski, polski językoznawca, profesor UJ, badacz folkloru Śląska, pionier dialektologii polskiej, (zm.1898).

27.05.1914

(95) Urodził się Bohdan Arct, pseud. H. Hoffer, J. Prestone, polski pilot myśliwski II wojny światowej, autor książek wspomnieniowych i batalistycznych, napisał m.in. Wielki dzień dywizjonu 303, Polacy w bitwie o Anglię, W podniebnej chwale, (zm.1973).

28.05.1609

(400) Nieformalne przeniesienie stolicy Polski z Krakowa do Warszawy.

29.05.1939

(70) Zmarła Urszula Ledóchowska, zakonnica, święta, założycielka Zgromadzenia Urszulanek Szarych, (ur.1865).

31.05.1809

(200) Zmarł Joseph Haydn, austriacki kompozytor, najstarszy z klasyków wiedeńskich, skomponował oratoria „Stworzenie świata”, „Pory roku”, symfonie, koncerty i muzykę kameralną, (ur.1732).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

18.05.2004

81

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

CZERWIEC

82

01.06.1434

(575) Zmarł Władysław Jagiełło, pierwszy król Polski z dynastii Jagiellonów, zwycięzca spod Grunwaldu – 15.07.1410.

01.06.1899

(110) Urodził się Antoni Marczyński, pisarz, działacz polonijny, od 1938 przebywał w USA, gdzie m.in. założył polski miesięcznik satyryczno-humorystyczny „Osa”, autor książek o tematyce sensacyjnej i fantastyczno-naukowej, (zm.1968).

02.06.1979

(30) Początek pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny pod hasłem: „Niech zstąpi Duch Twój...”, trwała do 10.VI.

03.06.1924

(85) Zmarł Franz Kafka, wybitny pisarz austriacki, znany jako autor powieści Proces i Zamek, wywarł ogromny wpływ na literaturę XX w., (ur.1883).

04.06.1794

(215) Wojska polskie pod dowództwem Tadeusza Kościuszki odniosły pod Racławicami zwycięstwo nad oddziałami wojsk rosyjskich.

04.06.1939

(70) Urodził się Ireneusz Iredyński, poeta i prozaik, autor m.in. utworów Żegnaj, Judaszu; Dzień oszusta; Człowiek epoki, (zm.1985).

04.06.1944

(65) Zmarł Bronisław Czech, polski narciarz okresu międzywojennego, uczestnik igrzysk olimpijskich, wielokrotny mistrz Polski, taternik, ratownik górski, pilot i instruktor szybowcowy, lekkoatleta, rzeźbiarz, (ur.1908).

04.06.1989

(20) Pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu; były one jednym z najbardziej przełomowych momentów w historii Polski XX w.

05.06.1894

(115) We Lwowie urządzono Powszechną Wystawę Krajową, która była wystawą osiągnięć gospodarczych i kulturalnych Galicji, ponadzaborową prezentacją narodowej sztuki i kultury oraz wielką manifestacją jedności i żywotności narodu polskiego, monumentalna „Panorama Racławicka” Wojciecha Kossaka i Jana Styki była dziełem stworzonym specjalnie z tej właśnie okazji.

05.06.1999

(10) Rozpoczęła się VII – najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod hasłem „Bóg jest miłością”; trwała do 17.VI.

05.06.2004

(5) Zmarł Ronald Reagan, prezydent USA w latach 1980-1988, zasłużony w procesie zakończenia „zimnej wojny” i obalenia komunizmu, (ur.1911).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (210) Urodził się Aleksander Puszkin, poeta, dramaturg i prozaik, najwybitniejszy przedstawiciel rosyjskiego romantyzmu, autor m.in. poematów Eugeniusz Oniegin, Rusłan i Ludmiła oraz dramatu Borys Godunow, (zm.1837).

08.06.1939

(70) Urodził się Norman Davies, historyk brytyjski; autor znakomitych prac dotyczących historii Polski i Europy, takich jak: Boże igrzysko czy Powstanie’44.

10.06.1914

(95) Urodził się Henryk Tomaszewski, grafik, twórca nurtu plastycznego zwanego w zachodniej prasie polską szkołą plakatu, (zm.2005).

10.06.1949

(60) Zmarła Sigrid Undset, norweska pisarka, autorka m.in. trylogii Krystyna, córka Lawransa; laureatka Literackiej Nagrody Nobla, (ur.1882).

13.06.1949

(60) Początek budowy Nowej Huty.

13.06.1984

(25) Zmarł Karol Małcużyński, jeden z najwybitniejszych dziennikarzy okresu powojennego, korespondent z procesów zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze, autor m.in. książki Oskarżeni nie przyznają się do winy, (ur.1922).

13.06.1999

(10) Papież Jan Paweł II beatyfikował 108 polskich męczenników – ofiar nazistowskiego terroru z czasów II wojny światowej.

15.06.1919

(90) W Warszawie utworzono Wojenną Szkołę Sztabu Generalnego, pierwszą akademię wojskową niepodległej Rzeczypospolitej.

16.06.1869

(140) Zmarł Bronisław Trentowski, jeden z najwybitniejszych polskich filozofów i pedagogów XIX wieku, mesjanista, twórca systemu „pedagogiki narodowej”, dziełem jego życia jest Chowanna, (ur.1808).

16.06.1924

(85) Urodził się Adam Hanuszkiewicz, aktor i reżyser teatralny, inscenizator klasyki polskiej i światowej (m.in. Dziady A. Mickiewicza, Wesele S. Wyspiańskiego), współtwórca teatru telewizji.

17.06.1939

(70) Urodził się Krzysztof Zanussi, reżyser i scenarzysta filmowy, czołowy przedstawiciel kina moralnego niepokoju, twórca filmów: „Barwy ochronne”, „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”.

18.06.1969

(40) Zmarł Jerzy Zawieyski, dramatopisarz, prozaik, publicysta związany z „Tygodnikiem Powszechnym”, działacz Klubu Inteligencji Katolickiej, (ur.1902).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

06.06.1799

83

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

84

19.06.1909

(100) Urodził się Tadeusz Wittlin, pisarz i publicysta; autor m.in. opowiadań obozowych Diabeł w raju, (zm.1998).

20.06.1949

(60) Komisja Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję potępiającą tortury, niewolnictwo, przymusową pracę i inne formy zniewolenia człowieka.

22.06.1904

(105) Urodził się Michał Choromański, prozaik i dramaturg, autor m.in. powieści Zazdrość i medycyna oraz Schodami w górę, schodami w dół, (zm.1972).

23.06.1889

(120) Urodziła się Anna Achmatowa, poetka rosyjska, porównywana z Safoną i Mozartem, (zm.1966).

23.06.2008

(1) Zmarł Marian Glinka, polski aktor, kulturysta, od 1997 związany z warszawskim Teatrem Ateneum, trzykrotny Mistrz Polski w kulturystyce, pięciokrotny mistrz świata weteranów w sportach siłowych, (ur.1.07.1943).

24.06.1939

(70) Urodził się Jan Czerkawski, historyk filozofii, profesor KUL, członek komitetu redakcyjnego „Roczników Filozoficznych”, autor blisko 80 prac naukowych, (zm.2007).

24.06.2008

(1) Zmarł Józef Szajna, malarz, scenograf, reżyser, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w czasie II wojny światowej więzień hitlerowskich obozów w Oświęcimiu i Buchenwaldzie; w 50. rocznicę wyzwolenia Auschwitz koordynował pracami nad wystawą stanowiącą hołd dla ofiar nazizmu, (ur.13.03.1922).

26.06.1824

(185) Urodził się William Thomson (lord Kelvin), angielski fizyk, matematyk i pedagog, twórca bezwzględnej skali temperatur zwanej skalą Kelvina, (zm.1907).

27.06.1979

(30) Zmarł Antoni Gołubiew, historyk, pisarz i publicysta katolicki, jeden z założycieli dwutygodnika „PAX”, współtwórca grupy poetyckiej „Żagary”, znany głównie jako autor powieści historycznej Bolesław Chrobry, (ur.1907).

28.06.1914

(95) W Sarajewie, w wyniku zamachu, zginął austriacki następca tronu arcyksiążę Ferdynand, którego zabójstwo stało się powodem wybuchu I wojny światowej.

29.06.1929

(80) Urodziła się Oriana Fallaci, pisarka, jedna z najbardziej znanych dziennikarek XX wieku, autorka szeroko rozpowszechnianych wywiadów m.in. z Arielem Szaronem, Lechem Wałęsą, Jaserem Arafatem oraz książek i esejów dotyczących bieżących wydarzeń, (zm.2006).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE 29.06.1939

(70) Urodził się Jerzy Grzegorzewski, reżyser i scenograf teatralny, w latach 1999-2002 dyrektor artystyczny Teatru Narodowego, twórca m.in. inscenizacji dramatów Wyspiańskiego i Witkacego, (zm.2005).

29.06.2008

(1) Zmarła Anka Kowalska (właśc. Anna Kowalska), poetka, prozaiczka i dziennikarka, działaczka opozycji demokratycznej w PRL, autorka powieści Pestka na podstawie której nakręcono film w reżyserii Krystyny Jandy, (ur.22.02.1932).

LIPIEC (440) Zaprzysiężono unię polsko-litewską; powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.

01.07.1934

(75) Urodził się Sydney Pollack, amerykański reżyser, aktor i producent filmowy, znany jako twórca filmów „Pożegnanie z Afryką”, „Czyż nie dobija się koni?”, „Tootsie”, (zm.26.05.2008).

01.07.2008

(1) Zmarł Szczepan Aleksander Pieniążek, botanik, humanista i pedagog, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, opublikował około 100 prac naukowych, m.in. podręcznik akademicki Sadownictwo, (ur.27.12.1913).

03.07.1944

(65) Zmarł Adolf Nowaczyński, poeta, dramatopisarz, satyryk, publicysta, krytyk i historyk literatury (Szkice literackie, Plewy i perły), (ur.1876).

04.07.1769

(240) Urodził się Józef Niemojewski, uczestnik powstania kościuszkowskiego, żołnierz Legionów Jana Henryka Dąbrowskiego, generał armii Księstwa Warszawskiego; kolekcjoner i bibliofil, (zm.1839).

04.07.1934

(75) Zmarła Maria Skłodowska-Curie, wybitna polska uczona, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, (ur.1867).

05.07.1889

(120) Urodził się Jean Cocteau, francuski pisarz, scenarzysta i reżyser filmowy, członek Akademii Francuskiej, (zm.1963).

07.07.1874

(135) Urodził się Władysław Grabski, polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, znany jako autor reformy walutowej, rektor SGGW, (zm.1938).

07.07.1904

(105) Urodził się Wojciech Natanson, krytyk teatralny i eseista; działacz kulturalnego podziemia w czasie II wojny światowej i żołnierz AK, autor m.in. monografii Stanisław Wyspiański, (zm.1996).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

01.07.1569

85

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

86

08.07.2008

(1) Zmarł Wieńczysław Gliński, polski aktor, debiutował na scenie w dwunastym roku życia, grając Jasia w inscenizacji bajki „Jaś i Małgosia”, brał udział w wileńskich „Dziadach” Schillera, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1987), (ur.10.05.1921).

09.07.1929

(80) Zmarł Julian Fałat, malarz, wybitny akwarelista, od 1900 rektor ASP, malował sceny rodzajowe, głównie myśliwskie, pejzaże zimowe, widoki zabytkowej architektury Krakowa, portrety, (ur.1853).

10.07.1509

(500) Urodził się Jan Kalwin, francuski reformator religijny; współtwórca kalwinizmu i Kościoła ewangelickoreformowanego, (zm.1564).

10.07.1969

(40) W wypadku samochodowym zginął Bogumił Kobiela, znakomity aktor, współtwórca studenckiego teatru Bim-Bom w Gdańsku, odtwórca roli Piszczyka w filmie „Zezowate szczęście”, (ur.1931).

11.07.2008

(1) Zmarł Jerzy Koenig, krytyk teatralny, publicysta, rusycysta, w latach 1968-1972 redaktor naczelny „Teatru”, ostatnio współpracował z miesięcznikiem „Dialog”, (ur.21.11.1931).

12.07.1884

(125) Urodził się Amadeo Modigliani, włoski malarz i rzeźbiarz, tworzący w charakterystycznym stylu figuratywnym, (zm.1920).

13.07.2008

(1) Zginął w wypadku drogowym Bronisław Geremek właśc. Benjamin Lewertow, polski historyk-mediewista, polityk, przewodniczący Unii Wolności od 18.12.2000 do 14.10.2001, minister spraw zagranicznych w latach 1997-2000, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji w latach 1989-2001, od 2004 do śmierci poseł do Parlamentu Europejskiego, (ur.6.03.1932).

14.07.1874

(135) Urodził się Jerzy Żuławski, poeta, pisarz, dramaturg, eseista, taternik, alpinista, jeden z twórców TOPR, autor m.in. trylogii Na srebrnym globie, Zwycięzca, Stara ziemia, (zm.1915).

14.07.1989

(20) Zmarł Artur Sandauer, krytyk literacki, eseista, tłumacz i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, (ur.1913).

14.07.1999

(10) Zmarł Władysław Hasior, zakopiański rzeźbiarz, twórca m.in. „Pomnika Ratowników Górskich” w Zakopanem oraz pomnika „Rozstrzelani Partyzanci”, (ur.1928).

15.07.1854

(155) Urodził się Jacek Malczewski, malarz epoki Młodej Polski, twórca m.in. obrazów: „Wigilia zesłańców”, „Melancholia”, „Błędne koło”, (zm.1929).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (105) Zmarł Antoni Czechow, rosyjski dramaturg, autor m.in. Wujaszka Wani i Trzech sióstr, (ur.1860).

16.07.1989

(20) Zmarł Herbert von Karajan, austriacki dyrygent, jeden z najwybitniejszych dyrygentów XX wieku, (ur.1908).

18.07.2008

(1) Zmarł Wojciech Jan Skalmowski (pseud. Maciej Broński, Piotr Meynert), orientalista, literaturoznawca, krytyk literacki i eseista, (ur.24.06.1933).

19.07.1834

(175) Urodził się Edgar Degas, malarz francuski, przedstawiciel impresjonizmu, znany głównie jako malarz tańczących kobiet, (zm.1917).

19.07.1989

(20) Zmarł Kazimierz Sabbat, prezydent RP na uchodźstwie, (ur.1913).

20.07.1304

(705) Urodził się Francesco Petrarca, wybitna postać europejskiego humanizmu XIV wieku, twórca liryki miłosnej – Sonetów do Laury, (zm.1374).

20.07.1919

(90) Urodził się Edmund Hillary, nowozelandzki himalaista i polarnik, w 1953 roku jako pierwszy człowiek w historii, wraz z Szerpą Tenzingiem Norgayem zdobył szczyt Mount Everest, (zm.2008).

21.07.1899

(110) Urodził się Ernest Hemingway, amerykański pisarz, wybitny prozaik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1954 za opowiadanie Stary człowiek i morze, (zm.1961).

21.07.1969

(40) Neil Armstrong, dowódca statku kosmicznego Apollo 11, jako pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca.

22.07.1944

(65) Ogłoszono Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, przygotowaną w Moskwie deklarację polityczną nowej władzy. Jego rocznica była najważniejszym świętem państwowym w okresie PRL.

22.07.1949

(60) W Warszawie oddano do użytku Trasę W-Z oraz Most Śląsko-Dąbrowski zbudowany na ocalałych po II wojnie światowej filarach Mostu Kierbedzia.

23.07.1829

(180) Zmarł Wojciech Bogusławski, aktor, pedagog, dramatopisarz, nazwany „ojcem teatru polskiego”, twórca kaliskiej sceny teatralnej, autor opery „Cud mniemany, czyli krakowiacy i górale”, (ur.1757).

24.07.1979

(30) Popełnił samobójstwo Edward Stachura, poeta, prozaik i tłumacz, zaliczany do grona „kaskaderów literatury”; autor m.in. powieści Cała jaskrawość, Siekierezada i poematu Przystępuję do ciebie, (ur.1937).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

15.07.1904

87

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

26.07.1844 (165) Urodził się Stefan Drzewiecki, wynalazca, pionier żeglugi podwodnej i lotnictwa, (zm.1938).

88

26.07.1894

(115) Urodziła się Magdalena Samozwaniec, właśc. Niewidowska, pisarka satyryczna, autorka m.in. powieści autobiograficznej Maria i Magdalena, (zm.1972).

26.07.1919

(90) Urodził się Kazimierz Koźniewski, historyk harcerstwa, prozaik, eseista, reportażysta, autor scenariuszy filmowych, dziennikarz m.in. „Przekroju” i „Polityki”, (zm.2005).

26.07.1979

(30) Zmarł Stefan Wiechecki, pseud. Wiech, felietonista i satyryk, autor felietonów poświeconych stolicy i jej mieszkańcom, m.in. powieści Cafe „Pod Minogą” oraz recenzji teatralnych Ksiuty z Melpomeną, (ur.1896).

28.07.1914

(95) Wybuch I wojny światowej.

31.07.1784

(225) Zmarł Denis Diderot, francuski pisarz, krytyk literatury i sztuki, filozof, jeden z czołowych przedstawicieli oświecenia, współtwórca Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, autor m.in. powieści Kubuś Fatalista i jego pan, (ur.1713).

31.07.1914

(95) Urodził się Louis de Finés, francuski aktor komediowy, (zm.1983).

31.07.1944

(65) Zginął podczas lotu zwiadowczego Antoine de SaintExupery, pisarz i lotnik, autor Małego księcia, (ur.1900).

31.07.2008

(1) Zmarł Gerard Górnicki, prozaik, publicysta, felietonista oraz autor sztuk scenicznych, debiutował w 1955 r. na łamach dziennika „Gazeta Poznańska”, autor m.in. Domu na pacyfiku, Szukanie ocalenia, Matka Śnieżna, (ur.13.08.1920).

SIERPIEŃ 01.08.1804

(205) Urodziła się George Sand, właśc. Amandine-AuroreLucile Dupin, francuska pisarka, publicystka i krytyk literacki, (zm.1876).

01.08.1834

(175) Urodziła się Deotyma, właśc. Jadwiga Łuszczewska, polska poetka i powieściopisarka, (zm.1908).

01.08.1944

(65) Wybuchło powstanie warszawskie; trwało 63 dni do 2.X.1944 r.

02.08.1879

(130) Zmarł Kazimierz W. Wójcicki, pisarz, historyk, edytor i pamiętnikarz, uczestnik powstania listopadowego, zasłużony kronikarz życia kulturalnego i literackiego Warszawy XIX w., (ur.1807).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (100) Urodził się Stanisław Piętak, poeta i prozaik, autor m.in. powieści autobiograficznej Młodość Jana Kunefała. Od 1965 przyznawana jest Nagroda im. Stanisława Piętaka, (zm.1964).

03.08.1924

(85) Zmarł Joseph Conrad, właśc. Teodor Józef Konrad Korzeniowski, pisarz angielski pochodzenia polskiego, autor powieści i opowiadań: m.in. Tajfun, Lord Jim, Jądro ciemności, (ur.1857).

03.08.2008

(1) Zmarł Aleksander Sołżenicyn, rosyjski pisarz, więzień łagrów i zesłaniec, autor epopei Archipelag Gułag, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1970 roku, (ur.11.12.1918).

04.08.1904

(105) Urodził się Witold Gombrowicz, pisarz, autor m.in. Ferdydurke, Ślubu, Pornografii, (zm.1969).

04.08.1944

(65) Poległ w powstaniu warszawskim Krzysztof Kamil Baczyński, (pseud. Jan Bugaj), poeta, żołnierz Armii Krajowej, czołowy liryk pokolenia wojennego, (ur.1921).

05.08.1864

(145) Został stracony na stokach warszawskiej cytadeli Romuald Traugutt, ostatni dyktator powstania styczniowego, (ur.1826).

05.08.1914

(95) Urodził się Zbigniew Węglarz, komandor podporucznik, w latach 1948-1950 dowodził ORP „Błyskawica”, Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, (zm.2007).

08.08.1944

(65) Zginął w powstaniu warszawskim Juliusz KadenBandrowski, pisarz i publicysta, żołnierz Legionów Polskich, współtwórca Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej w Polsce, (ur.1885).

08.08.1979

(30) Zmarł Witold Taszycki, historyk języka polskiego, badacz onomastyki i dialektologii historycznej, (ur. 1898).

09.08.1864

(145) Urodził się Roman Dmowski, polityk, współtwórca i przywódca Narodowej Demokracji, pisarz polityczny; czołowy ideolog polskiego nacjonalizmu, (zm.1939).

10.08.1889

(120) Urodziła się Zofia Kossak-Szczucka, pisarka; więźniarka obozu w Oświęcimiu, (zm.1968).

10.08.1914

(95) Urodził się Witold Małcużyński, pianista, laureat Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w 1937, (zm.1977).

10.08.1979

(30) W Narwiku odsłonięto pomnik Polskiego Żołnierza i Marynarza.

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

03.08.1909

89

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

90

12.08.1944

(65) Zginął zamordowany przez Niemców Stanisław Rostworowski, pseud. Odra, polski generał, publicysta wojskowy, filozof, w 1944 komendant okręgu krakowskiego AK, (ur.1888).

12.08.1964

(45) Zmarł Jan Fleming, angielski pisarz, twórca postaci tajnego agenta - Jamesa Bonda, (ur.1908).

12.08.2008

(1) Zmarła Halina Wyrodek, aktorka i piosenkarka, wiodąca postać „Piwnicy pod Baranami”, wykonywała pieśni do słów m.in. Baczyńskiego, Witkacego, Szekspira, Leśmiana i Poświatowskiej, utwór „Ta nasza młodość” w jej wykonaniu stał się żelaznym punktem programu „Piwnicy pod Baranami” i jednym z jej hymnów, (ur.4.04.1946).

13.08.1899

(110) Urodził się Alfred Hitchcock, angielski reżyser filmowy, klasyk filmów grozy, m.in. „Ptaki”, „Psychoza”, „Okno na podwórze”, (zm.1980).

14.08.2004

(5) Zmarł Czesław Miłosz, wybitny pisarz, poeta, historyk literatury i eseista, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1980 r., autor m.in. utworów: Poemat o czasie zastygłym, Ocalenie, Traktat poetycki, Dolina Issy, Piesek przydrożny, Abecadło Miłosza, (ur.1911).

15.08.1769

(240) Urodził się Napoleon Bonaparte, wybitny francuski wódz i mąż stanu, cesarz Francuzów, (zm.1821).

16.08.1944

(65) Zginął w powstaniu warszawskim Tadeusz Gajcy, poeta, prozaik i dramaturg, żołnierz AK, (ur.1922).

16.08.1979

(30) Zmarł Jerzy Jurandot, poeta, satyryk, autor piosenek i tekstów kabaretowych, (ur.1911).

16.08.2008

(1) Zmarła Anna Świderek, historyk literatury, filolog klasyczny, biblistka, tłumaczka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzatorka wiedzy o antyku i Biblii, (ur.5.12.1925).

17.08.1629

(380) Urodził się Jan III Sobieski, król Polski, znakomity wódz i polityk, (zm.1696).

18.08.1899

(110) Urodził się Ludwik Sempoliński, aktor, reżyser, tancerz i pedagog, autor wspomnień Wielcy artyści małych scen, (zm.1981).

19.08.1819

(190) Zmarł James Watt, angielski inżynier i wynalazca uznany za twórcę maszyny parowej, (ur.1736).

19.08.1909

(100) Urodził się Jerzy Andrzejewski, pisarz i publicysta, autor m.in. powieści Popiół i diament, Miazga, Ciemności kryją ziemię, (zm.1983).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE 20.08.1944

(65) Zmarł Włodzimierz Pietrzak, (pseud. Balk, Andrzej Ados, Juliusz Wolden), poeta, prozaik i krytyk literacki, uczestniczył w tworzeniu miesięcznika „Sztuka i Naród”, jego imię nosi nagroda literacka przyznawana przez Stowarzyszenie PAX, (ur.1913).

21.08.1999

(10) Zmarł Jerzy Harasymowicz, poeta, założyciel grup poetyckich „Muszyna” i „Barbarus”, zadebiutował w 1953 publikując wiersze i prozę poetycką w „Życiu Literackim”, jego pierwszym tomikiem były wydane w 1956 roku Cuda, (ur.1933).

22.08.1584

(425) Zmarł Jan Kochanowski, najwybitniejszy poeta polskiego renesansu, autor pieśni, fraszek i trenów oraz pierwszej polskiej tragedii Odprawa posłów greckich, (ur.1530).

23.08.1754

(255) Urodził się Ludwik XVI, król Francji w latach 1774-1793, zginął stracony podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1793.

23.08.1859

(150) Urodził się Wacław Szymanowski, rzeźbiarz i malarz; autor najbardziej znanego na świecie pomnika Fryderyka Chopina, znajdującego się w warszawskich Łazienkach, (zm.1930).

24.08.79n.e. (1930) W wyniku potężnego wybuchu Wezuwiusza, wulkanu znajdującego się na Półwyspie Apenińskim nad Zatoką Neapolitańską całkowitemu zniszczeniu uległy miasta: Pompeje, Herkulanum, Stabie. (80) Urodził się Jaser Arafat, przywódca Palestyńczyków, przewodniczący Autonomii Palestyńskiej, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1994, (zm.2004).

25.08.1939

(70) Do Gdańska pod pretekstem kurtuazyjnej wizyty wszedł niemiecki szkolny okręt liniowy Schleswig-Holstein.

26.08.1914

(95) Urodził się Julio Cortazar, argentyński pisarz, autor powieści Gra w klasy, (zm.1984).

26.08.1919

(90) Pierwsze Powstanie Śląskie stłumione przez niemiecki Grenzschutz.

26.08.1989

(20) Zmarł Irving Stone, amerykański pisarz, autor zbeletryzowanych biografii artystów, pisarzy i uczonych, jego utwory to m.in. Pasja życia - oparta na biografii Vincenta van Gogha, Żeglarz na koniu - oparta na biografii Jacka Londona, Udręka i ekstaza - oparta na biografii Michała Anioła, (ur.1903).

27.08.1894

(115) Urodził się Kazimierz Wierzyński, poeta, prozaik, eseista, współtwórca i jeden z czołowych przedstawicieli grupy poetyckiej Skamander, w 1935 otrzymał Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury, od 1939 na emigracji, (zm.1969).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

24.08.1929

91

WYDARZENIA I ROCZNICE 28.08.1749

(260) Urodził się Johann Wolfgang von Goethe, niemiecki poeta okresu klasycyzmu i jeden z najbardziej znaczących w skali światowej, dramaturg, prozaik, uczony, polityk, znany jako autor m.in. Cierpień młodego Wertera oraz dramatu Faust, (zm.1832).

30.08.1809

(200) Zmarł Ignacy Potocki, pisarz, polityk, działacz Komisji Edukacji Narodowej, współtwórca reform Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, (ur.1750).

30.08.1919

(90) Urodziła się Ryszarda Hanin, aktorka i pedagog, (zm.1994).

WYDARZENIA I ROCZNICE

WRZESIEŃ

92

01.09.1939

(70) Hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę; rozpoczęła się II wojna światowa.

02.09.1914

(95) Urodziła się Stefania Grodzieńska, aktorka, poetka i pisarka, autorka satyr, felietonów i humoresek, związana ze sceną kabaretową.

02.09.1939

(70) Do obozu koncentracyjnego Stutthof przybył pierwszy transport ok. 200 Polaków aresztowanych w Gdańsku; obóz Stutthof był pierwszym i najdłużej działającym obozem hitlerowskim, jaki powstał na ziemiach wchodzących w skład państwa polskiego; istniał do 9.V.1945 r.

03.09.1854

(155) Zmarł Jakub Tatarkiewicz, rzeźbiarz, przedstawiciel klasycyzmu, do jego dorobku artystycznego należą posąg „Umierająca Psyche”, postacie alegoryczne na frontonie Teatru Wielkiego w Warszawie, neogotycki grobowiec Potockich w Wilanowie, stworzył wiele pomników i popiersi m.in. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej oraz medalionów portretowych, (ur.1798).

04.09.1809

(200) Urodził się Juliusz Słowacki, poeta i dramaturg, największy obok A. Mickiewicza twórca polskiego romantyzmu, (zm.1849).

04.09.1924

(85) Urodził się Jerzy Ficowski, poeta, prozaik, publicysta i tłumacz, znawca kultury cygańskiej i twórczości Brunona Schulza, autor książki Regiony wielkiej herezji oraz baśniowej i refleksyjnej liryki, (zm.2006).

04.09.1989

(20) Zmarł Georges Simenon, belgijski pisarz, twórca powieści kryminalnych, napisał ponad 450 powieści i opowiadań, największą popularność przyniósł mu znany na całym świecie cykl powieściowy o komisarzu Maigrecie, (ur.1903).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (105) Urodziła się Maria Krüger, pisarka, autorka popularnych powieści i opowiadań dla dzieci i młodzieży (Godzina pąsowej róży, Klimek i Klementynka, Karolcia) oraz zbiorów bajek i baśni, (zm.1999).

07.09.1764

(245) Wybór Stanisława Poniatowskiego na króla Polski.

07.09.1909

(100) Urodził się Elia Kazan, amerykański reżyser, w 1999 otrzymał nagrodę honorowego Oscara, (zm.2003).

07.09.1939

(70) Kapitulacja bohaterskiej załogi Westerplatte, dowodzonej przez majora Henryka Sucharskiego.

08.09.1944

(65) Urodziła się Mira Kubasińska, wokalistka zespołu Blackout, przekształconego w 1968 r. w Breakout, legenda polskiego rocka i bluesa, (zm.2005).

09.09.1939

(70) Początek Bitwy nad Bzurą, największej bitwy podczas wojny obronnej Polski.

09.09.1939

(70) W czasie bombardowania Lublina zginął Józef Czechowicz, poeta, prozaik, autor nastrojowych liryków, redaktor „Płomyka” i „Płomyczka”, (ur.1903).

10.09.1909

(100) Urodził się Józef Pieracki, aktor teatralny i filmowy, zasłużony działacz kultury, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zagrał m.in. w filmach „Giuseppe w Warszawie” i „Lalka”, (zm.1988).

10.09.1974

(35) Zmarł Melchior Wańkowicz, pisarz, dziennikarz, reportażysta i publicysta, autor m.in. monografii Bitwa o Monte Cassino oraz Ziela na kraterze, Karafki la Fontaine’a, Na tropach Smętka, (ur.1892).

11.09.1894

(115) Urodziła się Maria Kownacka, pisarka, autorka popularnych książek dla dzieci i młodzieży, m.in. Plastusiowy pamiętnik, Kajtkowe przygody, Rogaś z doliny Roztoki, (zm.1982).

12.09.1939

(70) Wojska hitlerowskie zaatakowały Lwów; obrona trwała do 22 września.

12.09.1964

(45) Zmarł Sergiusz Piasecki, pisarz, publicysta polityczny, oficer wywiadu, żołnierz AK; twórca niezwykłych satyr ośmieszających twór w postaci „ludowej demokracji”, (ur.1901).

12.09.1989

(20) Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej historii Polski.

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

06.09.1904

93

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

94

13.09.1894

(115) Urodził się Julian Tuwim, poeta, tłumacz, autor wielu zbiorów poezji, twórca poematu liryczno-epickiego Kwiaty polskie oraz wierszy dla dzieci m.in. Lokomotywa, Ptasie radio, Słoń Trąbalski, Bambo; bibliofil i kolekcjoner kuriozów, (zm.1953).

15.09.1944

(65) Zmarł Faustyn Czerwijowski, bibliotekarz, działacz społeczno-polityczny i oświatowy, współtwórca Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy i jej dyrektor w latach 1912-1937, autor podręczników i poradników bibliotekarskich, w latach 1924-1926 prezes Związku Bibliotekarzy Polskich, (ur.1873).

17.09.1939

(70) Armia Czerwona dokonała agresji na Polskę; nastąpiły masowe aresztowania Polaków a potem – zbrodnia katyńska i wywózki w głąb Rosji.

18.09.1939

(70) Zmarł Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseud. Witkacy, pisarz, malarz, filozof, teoretyk sztuki, jedna z najbardziej oryginalnych postaci literatury polskiej, (ur.1885).

18.09.1989

(20) Zmarła Aleksandra Śląska, aktorka teatralna i filmowa, odtwórczyni m.in. tytułowej roli w serialu „Królowa Bona”, (ur.1925).

19.09.1939

(70) Padł ostatni bastion obrony lądowej polskiego wybrzeża – Kępa Oksywska.

20.09.1939

(70) Zginął Tadeusz Dołęga-Mostowicz, najpopularniejszy polski prozaik 20-lecia międzywojennego; autor m.in. powieści Kariera Nikodema Dyzmy i Znachor, (ur.1898).

23.09.1939

(70) Zmarł Zygmunt Freud, austriacki neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy, (ur.1856).

23.09.1939

(70) Do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück przybył pierwszy transport polskich więźniarek.

25.09.1919

(90) Urodził się Stanisław Hadyna, kompozytor, dyrygent, muzykolog i pisarz, założyciel i wieloletni kierownik artystyczny Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Śląsk”, (zm.1999).

26.09.2008

(1) Zmarł Paul Leonard Newman, amerykański aktor, scenarzysta, reżyser, kompozytor i producent filmowy, (ur.26.01.1925).

27.09.1939

(70) Powołanie konspiracyjnej organizacji harcerskiej – Szare Szeregi.

28.09.1939

(70) Kapitulacja Warszawy.

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE 28.09.1939

(70) W Moskwie ZSRR i Niemcy podpisały traktat „o granicy i przyjaźni”, dotyczący podziału Polski.

29.09.1929

(80) W Polsce po raz pierwszy odbyła się projekcja filmu dźwiękowego.

29.09.1939

(70) Kapitulacja twierdzy Modlin, jednego z ostatnich punktów polskiego oporu.

29.09.1984

(25) Zmarł Jerzy Wasowski, kompozytor, aktor kabaretowy, współzałożyciel (z Jeremim Przyborą) „Kabaretu Starszych Panów”, (ur.1913).

30.09.1939

(70) W Paryżu utworzono polskie władze emigracyjne; prezydentem RP na uchodźstwie został Władysław Raczkiewicz, premierem i naczelnym wodzem – gen. Władysław Sikorski; po kapitulacji Francji siedzibę rządu przeniesiono do Londynu.

30.09.2004

(5) Zmarł Zygmunt Kałużyński, krytyk filmowy i publicysta, autor książek Perły do lamusa, Poławiacze pereł, Perłowa ruletka, (ur.1918).

PAŹDZIERNIK (325) Zmarł Pierre Corneille, francuski poeta, dramaturg, twórca tragedii klasycystycznej, m.in. Cyd, Horacjusze, (ur.1606).

02.10.1789

(220) Urodził się Franciszek Armiński, astronom, założyciel i pierwszy dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie, (zm.1848).

02.10.1869

(140) Urodził się Mohandas K. Gandhi (przydomek Mahatma), indyjski polityk i filozof, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego, (zm.1948).

02.10.1939

(70) Kapitulacja Helu.

02.10.1944

(65) W Ożarowie koło Warszawy podpisano kapitulację powstania warszawskiego.

03.10.1889

(120) Urodził się Carl von Ossietzky, niemiecki dziennikarz, pisarz i pacyfista, w 1936 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za rok 1935, której osobisty odbiór został uniemożliwiony przez rząd nazistowski, (zm.1938).

04.10.1569

(440) Zmarł Mikołaj Rej, zwany „ojcem literatury polskiej”, autor Krótkiej rozprawy między trzema osobami panem wójtem a plebanem, moralitetów, traktatu dydaktycznego Żywot człowieka poczciwego oraz fraszek, (ur.1505).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

01.10.1684

95

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

96

04.10.1989

(20) Zmarł Edmund Osmańczyk, publicysta i reporter, autor Encyklopedii ONZ i stosunków międzynarodowych, (ur.1913).

05.10.1939

(70) Hitlerowcy rozstrzelali 39 obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

05.10.1939

(70) Klęską Polaków w bitwie pod Kockiem zakończyła się kampania wrześniowa.

05.10.1979

(30) Zmarł Zygmunt Hertz, pisarz, współzałożyciel i pracownik Instytutu Literackiego i paryskiej „Kultury”, (ur.1908).

06.10.1889

(120) Urodziła się Maria Dąbrowska, jedna z najwybitniejszych polskich pisarek pierwszej połowy XX wieku, autorka m.in. powieści Noce i dnie, (zm.1965).

07.10.1979

(30) Zmarł Jerzy Petersburski, kompozytor muzyki rozrywkowej, pianista, twórca popularnych piosenek, m.in. przeboju „Tango milonga”, (ur.1897).

08.10.1974

(35) Zmarł Marian Falski, pedagog i działacz oświatowy, autor elementarza Nauka czytania i pisania, (ur.1881).

08.10.1989

(20) Zmarł Emanuel Rostworowski, historyk, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, wieloletni redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego, autor publikacji dotyczących historii Polski, (ur.1923).

09.10.1974

(35) Zmarł Oskar Schindler, niemiecki przemysłowiec, zasłynął uratowaniem swoich żydowskich pracowników przed zagładą w obozach koncentracyjnych, (ur.1908).

10.10.1939

(70) W Warszawie ukazał się pierwszy numer jednego z najpopularniejszych pism konspiracyjnych „Polska żyje!”.

11.10.1779

(230) W bitwie pod Savannah poległ Kazimierz Pułaski, generał, bohater narodów polskiego i amerykańskiego, (ur.1747).

12.10.1909

(100) Urodziła się Halina Rudnicka, pisarka, publicystka i pedagog, autorka utworów dla młodzieży, m.in. Chłopcy ze Starówki i Uczniowie Spartakusa, (zm.1982).

13.10.1924

(85) Urodził się Jerzy Kurczewski, dyrygent, założyciel i (w latach 1945-1990) kierownik artystyczny chóru chłopięcego „Polskie Słowiki”, (zm.1995).

14.10.1864

(145) Urodził się Stefan Żeromski, powieściopisarz, nowelista, dramaturg, publicysta, autor m.in. Ludzi bezdomnych, Przedwiośnia, (zm.1925).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (195) Urodził się Michał Lermontow, prozaik i poeta, jeden z najwybitniejszych twórców rosyjskich XIX wieku, (zm.1841).

15.10.1844

(165) Urodził się Friedrich Wilhelm Nietzsche, niemiecki filozof, filolog klasyczny, pisarz i poeta, (zm.1900).

15.10.1979

(30) Warszawskie Centrum Zdrowia Dziecka przyjęło pierwszego pacjenta.

16.10.1384

(625) W Krakowie odbyła się koronacja na królową Polski dziesięcioletniej Jadwigi Andegaweńskiej, córki Ludwika Węgierskiego.

16.10.1854

(155) Urodził się Oskar Wilde, angielski poeta i prozaik, autor Portretu Doriana Graya, (zm.1900).

17.10.1849

(160) Zmarł Fryderyk Chopin, największy polski pianista i kompozytor, (ur.1810).

17.10.1909

(100) Urodził się Juliusz Wiktor Gomulicki, pisarz i historyk literatury, wybitny norwidolog, edytor, bibliofil i tłumacz poezji, (zm.2006).

18.10.1859

(150) Urodził się Henri Bergson, pisarz i filozof francuski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1927, (zm.1941).

18.10.1904

(105) Urodził się Czesław Centkiewicz, pisarz, reportażysta, podróżnik, uczestnik wypraw polarnych, autor książek dla młodzieży, m.in. Anaruk, chłopiec z Grenlandii, Biała foka, (zm.1996).

19.10.1984

(25) W nocy z 18 na 19 października funkcjonariusze SB uprowadzili i zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę, kapelana warszawskich środowisk pracowniczych skupionych w „Solidarności”, bezkompromisowego obrońcę prawa do życia w wolności, (ur.1947).

20.10.2008

(1) Zmarł Krzysztof Zaleski, aktor teatralny i filmowy, scenarzysta, reżyser teatralny, od 2007 r. był dyrektorem i redaktorem naczelnym Programu 2 Polskiego Radia, (ur.3.09.1948).

23.10.1954

(55) Zmarł Józef Grycz, bibliotekarz, autor publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, (ur.1890).

24.10.1899

(110) Urodził się Anatol Stern, poeta, prozaik, krytyk literacki i filmowy, tłumacz; współtwórca polskiego futuryzmu, (zm.1968).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

15.10.1814

97

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

98

25.10.1924

(85) W warszawskiej Katedrze św. Jana zostały złożone uroczyście, sprowadzone ze Szwajcarii, prochy Henryka Sienkiewicza.

26.10.1989

(20) Zginął w Himalajach Jerzy Kukuczka, najwybitniejszy polski alpinista i himalaista, jako drugi człowiek na świecie zdobył wszystkie, czyli 14 szczytów o wys. ponad 8 tys. m., (ur.1948).

29.10.1824

(185) Urodził się Juliusz Kossak, wybitny malarz, akwarelista i ilustrator (m.in. Trylogii Sienkiewicza); twórca scen rodzajowych, batalistycznych i historycznych, (zm.1899).

29.10.1864

(145) Powstał Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

29.10.1909

(100) Powstało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – TOPR.

29.10.1924

(85) Urodził się Zbigniew Herbert, polski poeta, eseista, dramatopisarz, autor słuchowisk, Kawaler Orderu Orła Białego, zadebiutował tomem wierszy Struna światła w 1956, znany z cyklu utworów o Panu Cogito, (zm.1998).

29.10.2008

(1) Zmarł William Wharton, właśc. Albert William du Aime, amerykański psycholog, malarz i pisarz, twórca powieści obyczajowo-psychologicznych, laureat National Book Award (1980) za pierwszą powieść Ptasiek, (ur.7.XI.1925).

30.10.1899

(110) Urodziła się Maria Kuncewiczowa, pisarka, publikowała m.in. na łamach tygodnika „Bluszcz”, jej najbardziej znane dzieło to Cudzoziemka, (zm.1989).

31.10.1424

(585) Urodził się pierworodny syn króla Jagiełły, Władysław zw. Warneńczykiem; obrany królem Polski w 1434, zginął w bitwie z Turkami pod Warną w 1444.

LISTOPAD 02.11.1944

(65) Zmarł Karol Irzykowski, krytyk literacki, teatralny i filmowy, pisarz, autor m.in. pierwszej polskiej publikacji dotyczącej teorii filmu Dziesiąta muza oraz eksperymentalnej powieści psychologicznej Pałuba, (ur.1873).

03.11.1959

(50) Zmarł Jan Samsonowicz, geolog, jeden z pionierów współczesnej geologii w Polsce, wszechstronny badacz Gór Świętokrzyskich, (ur.1888).

04.11.1794

(215) Zmarł Jakub Jasiński, generał i poeta, dowódca powstania kościuszkowskiego na Litwie, (ur.1761).

04.11.1794

(215) „Rzeź Pragi” dokonana przez wojska rosyjskie.

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (120) Zmarł Tytus Chałubiński, znakomity lekarz, przyrodnik, taternik, pionier klimatycznego leczenia gruźlicy w Polsce, (ur.1820).

05.11.2004

(5) Zmarł Jerzy Duda-Gracz, malarz, rysownik, scenograf i pedagog, (ur.1941).

06.11.1879

(130) Urodził się Stanisław Szober, językoznawca i leksykograf, autor prac z gramatyki i kultury języka polskiego oraz metodyki nauczania, jego publikacje to m.in. Gramatyka języka polskiego, Słownik ortoepiczny. Jak mówić i pisać po polsku, (zm.1938).

06.11.1884

(125) Urodził się Ludomir Różycki, kompozytor, przedstawiciel Młodej Polski, autor m.in. opery „Eros i Psyche”, baletu „Pan Twardowski”, poematów symfonicznych, utworów kameralnych i pieśni, (zm.1953).

07.11.1849

(160) Urodził się Józef Chełmoński, jeden z najwybitniejszych malarzy polskich, mistrz wiejskich krajobrazów, jego najsłynniejsze obrazy to m.in. Czwórka, Sprawa wójta, Babie lato, Bociany, (zm.1914).

08.11.1674

(335) Zmarł John Milton, angielski poeta, autor Raju utraconego, dzieła do dziś uważanego za największy poemat epicki nowożytnej Anglii, (ur.1608).

09.11.1989

(20) Otwarcie granicy między NRD i RFN; rozpoczęto burzenie muru berlińskiego.

10.11.1759

(250) Urodził się Fryderyk Schiller, niemiecki poeta, filozof, historyk, przedstawiciel tzw. klasyki weimarskiej, autor m.in. dramatów: Zbójcy, Don Carlos oraz ballady Rękawiczka, (zm.1805).

10.11.1884

(125) Urodziła się Zofia Nałkowska, powieściopisarka, eseistka, dramatopisarka, autorka m.in. powieści Granica, (zm.1954).

10.11.1909

(100) Urodził się Paweł Jasienica, pisarz historyczny, publicysta, autor m.in. cyklu historycznych esejów: Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita Obojga Narodów, (zm.1970).

10.11.1969

(40) Zmarł Tadeusz Peiper, poeta, krytyk literacki, teoretyk poezji, eseista, autor programu poetyckiego „Awangardy Krakowskiej”, (ur.1891).

11.11.1904

(105) Urodził się Andrzej Bogucki, aktor, śpiewak operetkowy i piosenkarz, wykonawca przebojów „Czerwony autobus”, „A mnie jest szkoda lata”, (zm.1978).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

04.11.1889

99

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

100

13.11.1899

(110) Urodził się Tadeusz Kulisiewicz, grafik i rysownik, członek „Rytu”, profesor ASP w Warszawie, autor m.in. drzeworytów „Szlembark” i „Wieś w Gorcach”, (zm.1988).

16.11.1944

(65) Zmarła Maria Rodziewiczówna, pisarka, autorka powieści i nowel, głównie z życia polskiego ziemiaństwa, m.in. Straszny dziadunio, Dewajtis, (ur.1863).

17.11.1889

(120) Zmarł Juliusz Ligoń, śląski działacz społeczny, publicysta i poeta, jego pierwszy wiersz został opublikowany w „Gwiazdce Cieszyńskiej” w 1858, później publikował w „Przyjacielu Ludu”, autor sztuki teatralnej Los sieroty, (ur.1823).

20.11.1989

(20) Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację Praw Dziecka – zbiór zasad dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju.

20.11.2008

(1) Zmarł Jan Machulski, aktor, reżyser i pedagog, największą popularność zdobył w filmach swego syna - Juliusza: „Vabank” i „Vabank II czyli riposta”, gdzie stworzył niezapomnianą postać kasiarza Kwinty, (ur.1928).

21.11.1694

(315) Urodził się Wolter, właśc. Francois Marie Arouet, francuski pisarz, filozof i historyk, czołowa postać oświecenia w Europie, współtwórca Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, (zm.1778).

22.11.1869

(140) Urodził się Andre Gide, prozaik francuski, autor m.in. Fałszerzy i Dzienników, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1947, (zm.1951).

23.11.1924

(85) Urodził się Aleksander Małachowski, honorowy przewodniczący Unii Pracy, wicemarszałek Sejmu II Kadencji, społecznik i polityk, (zm.2004).

24.11.1864

(145) Urodził się Henri de Toulouse-Lautrec, francuski malarz i grafik, przedstawiciel postmodernizmu, (zm.1901).

24.11.1909

(100) Urodził się Jerzy Toeplitz, historyk filmu, pedagog i wieloletni rektor PWSTiF w Łodzi, (zm.1995).

25.11.1844

(165) Urodził się Karl F. Benz, niemiecki inżynier mechanik, konstruktor i przemysłowiec, twórca pierwszych samochodów z silnikiem benzynowym, (zm.1929).

26.11.1919

(90) Urodził się Ryszard Kaczorowski, polityk, działacz harcerski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie.

27.11.1849

(160) Urodził się Józef Kotarbiński, pisarz, aktor, reżyser, krytyk literacki i teatralny, współzałożyciel ZASP, autor szkiców obyczajowopsychologicznych Niezdrowa miłość oraz albumów: Aktorzy i aktorki, Ze świata ułudy, W służbie sztuki i poezji, (zm.1928).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE 28.11.1894

(115) Urodził się Arkady Fiedler, pisarz i podróżnik, (zm.1985).

29.11.1924

(85) Zmarł Giacomo Puccini, włoski kompozytor operowy, twórca m.in. opery: „Tosca” i „Madame Butterfly”, (ur.1858).

30.11.1869

(140) Urodził się Stanisław Wyrzykowski, poeta, pisarz i tłumacz okresu Młodej Polski; autor m.in. trylogii powieściowej Moskiewskie gody oraz przekładów prozy E.A. Poego, J. Conrada czy R. Kiplinga, (zm.1949).

30.11.1874

(135) Urodził się Winston Churchill, brytyjski mąż stanu, premier w latach 1940-1945, 1951-1955; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1953) za pamiętniki wojenne, (zm.1965).

30.11.1874

(135) Urodziła się Lucy Maud Montgomery, pisarka kanadyjska, autorka powieści dla młodzieży, najbardziej znana z cyklu powieściowego o Ani z Zielonego Wzgórza, (zm.1942).

30.11.1904

(105) Urodził się Andrzej Kuśniewicz, prozaik, eseista, poeta, redaktor „Miesięcznika Literackiego”, autor m.in. powieści Król Obojga Sycylii, Lekcja martwego języka, (zm. 1993).

GRUDZIEŃ (275) Urodził się Adam Kazimierz Czartoryski, polityk, krytyk literacki, pisarz, członek Komisji Edukacji Narodowej, (zm.1823).

01.12.1939

(70) Okupacyjne władze niemieckie w Warszawie wydały rozporządzenie nakazujące wszystkim Żydom noszenie opasek z gwiazdą Dawida.

02.12.1789

(220) W Warszawie podczas Sejmu Czteroletniego, miała miejsce tzw. czarna procesja – manifestacja w obronie praw mieszczan i przywilejów miast.

03.12.1919

(90) Zmarł Auguste Renoir, malarz i rzeźbiarz francuski, jeden z głównych reprezentantów impresjonizmu, (ur.1841).

03.12.1994

(15) Zginął Tadeusz Śliwiak, poeta, tłumacz, autor tekstów piosenek i aktor, związany z „Piwnicą pod Baranami”, (ur.1928).

05.12.1914

(95) Urodził się Stanisław Dygat, prozaik, dramaturg, felietonista, współpracował z pismami „Kuźnica”, „Twórczość”, „Przegląd Kulturalny”, autor m.in. powieści Jezioro Bodeńskie, Pożegnania, (zm.1978).

05.12.1929

(80) Urodził się Stanisław Bareja, reżyser, scenarzysta, aktor; twórca m.in. filmów „Miś”, „Poszukiwany, poszukiwana”, „Alternatywy 4”, (zm.1987).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

01.12.1734

101

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

102

06.12.1829

(180) Zmarł Jan Paweł Woronicz, duchowny i poeta, prymas Królestwa Polskiego, (ur.1757).

08.12.1844

(165) Urodził się Émile Reynaud, francuski pionier techniki filmowej, prekursor filmu rysunkowego, wynalazca, w 1877 skonstruował praksinoskop - przyrząd umożliwiający obserwację ruchomych obrazów; twórca „Teatru Optycznego”, (zm.1918).

10.12.1924

(85) Władysław Stanisław Reymont (1867-1925) otrzymał literacką Nagrodę Nobla za powieść Chłopi.

11.12.1994

(15) Zmarł Stanisław Maczek, generał broni Wojska Polskiego, (ur.1892).

12.12.1999

(10) Zmarł Joseph Heller, pisarz amerykański, zyskał sławę dzięki powieści Paragraf 22, (ur.1923).

14.12.1984

(25) Zmarł Vicente Aleixandre, hiszpański poeta, przedstawiciel Pokolenia 27, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1977, autor utworów: Obszar, Namiętności ziemskie, (ur.1898).

15.12.1859

(150) Urodził się Ludwik Zamenhof, lekarz, lingwista, poliglota, twórca języka esperanto, (zm.1917).

15.12.1929

(80) Urodził się Tomasz Zaliwski, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, znany głównie z ról w serialach „Stawka większa niż życie” i „Czterej pancerni i pies”, (zm.2006).

16.12.1859

(150) Zmarł Wilhelm Grimm, germanista, wraz z bratem Jakubem opracował i wydał Baśnie zebrane wśród mieszkańców niemieckich wsi, (ur.1786).

20.12.1834

(175) Zmarł Maurycy Mochnacki, polski działacz i publicysta polityczny, jeden z teoretyków polskiego romantyzmu, uczestnik i kronikarz powstania listopadowego, członek Związku Wolnych Polaków i Towarzystwa Patriotycznego, napisał Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, (ur.1803).

20.12.1919

(90) W Warszawie, podczas zjazdu delegatów z 31 klubów piłkarskich, utworzono Polski Związek Piłki Nożnej – PZPN.

21.12.1874

(135) Urodził się Tadeusz Boy-Żeleński, lekarz, krytyk literacki i teatralny, publicysta, poeta, autor tekstów dla kabaretu „Zielony balonik”; zginął rozstrzelany przez hitlerowców 3.VII.1941.

22.12.1989

(20) Zmarł Samuel Beckett, irlandzki dramaturg, prozaik i eseista, autor m.in. dramatu Czekając na Godota, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1969, (ur.1906).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (480) Przyłączenie Mazowsza do Polski.

24.12.1859

(150) W Szczypiornie k/ Kalisza urodził się Roman Statkowski, kompozytor, pedagog muzyczny, założyciel i redaktor „Kwartalnika Muzycznego”, (zm.1925).

24.12.1874

(135) Urodził się Adam Didur, śpiewak operowy – bas, jeden z największych śpiewaków w historii wokalistyki XX wieku, (zm.1946).

24.12.1999

(10) Zmarł Tomasz Beksiński, prezenter radiowy, dziennikarz muzyczny, tłumacz list dialogowych filmów, (ur.1958).

26.12.1929

(80) W swój pierwszy rejs pod polską banderą wypłynął żaglowiec „Pomorze”, przemianowany później na „Dar Pomorza”.

27.12.1459

(550) Urodził się Jan I Olbracht, z dyn. Jagiellonów, król Polski; na jego polecenie w 1498 r. wzniesiono Krakowski Barbakan, (zm.1501).

28.12.1894

(115) Zmarł Henryk Rodakowski, malarz romantyczny, portrecista, członek Polskiego Towarzystwa HistorycznoLiterackiego w Paryżu, w 1894 dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kawaler Legii Honorowej, (ur.1823).

29.12.1904

(105) Urodził się Witold Zechenter, poeta, prozaik, publicysta i satyryk, związany z Krakowem, publikował w okresie międzywojennym w „Gazecie Literackiej”, po wojnie w „Echu Krakowa”, „Gazecie Krakowskiej” i „Dzienniku Polskim”, twórca liryki nastrojowej i refleksyjnej, autor książek dla dzieci i młodzieży, (zm.1978).

29.12.1989

(20) Na mocy przeprowadzonej przez sejm zmiany konstytucji powrócono do dawnej nazwy państwa Rzeczpospolita Polska.

29.12.1999

(10) Zmarł Jerzy Waldorff, publicysta, krytyk muzyczny, inicjator społecznej zbiórki pieniędzy na odbudowę zabytków Cmentarza „Stare Powązki”, (ur.1910).

30.12.1944

(65) Zmarł Romain Rolland, pisarz i muzykolog francuski; za swoje główne dzieło Jan Krzysztof otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1915, (ur.1866).

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

24.12.1529

103

WYDARZENIA I ROCZNICE

KALENDARZ LOKALNY I REGIONALNY

WYDARZENIA I ROCZNICE

Kalendarz posiada układ chronologiczny. Liczba umieszczona w nawiasie oznacza rocznicę odnoszącą się do daty wydarzenia.

104

1244

(765) W Ostrzychomiu urodziła się księżna Jolanta, córka Beli IV króla Węgier. Jej siostrami były Kinga, żona Bolesława Wstydliwego, kanonizowana po latach i Małgorzata również wyniesiona na ołtarze. Jolanta poślubiła starszego o 23 lata Bolesława Pobożnego. Jako księżniczka wielkopolska używała własnej pieczęci, wychowana w atmosferze pobożności była protektorką zakonu oo. franciszkanów, razem z mężem ufundowała w Wielkopolsce kilka takich klasztorów. Pierwszy powstał w Kaliszu ok. 1257. Po śmierci Bolesława Pobożnego księżna Jolanta w 1279 wstąpiła do klasztoru klarysek w Gnieźnie. Zmarła w Gnieźnie 17.06.1304 w opinii świętości. Księżna Jolanta została błogosławioną 26.09.1827. Jej relikwie znajdują się w kaliskim kościele oo. Franciszkanów.

16.08.1264

(745) Bolesław Pobożny nadał w Kaliszu pierwszy przywilej Żydom w Polsce, tzw. Statut Kaliski. Dokument składa się z 37 artykułów, ustanawiał autonomię gmin żydowskich oraz zapewniał, m.in., ochronę osobistą Żydom, ochronę ich mienia oraz pełnię swobód religijnych. Statut oparty został na wcześniej wydanych prawach, jakie Żydzi otrzymali w Czechach, Austrii i na Węgrzech. Początkowo Statut obowiązywał tylko w Wielkopolsce, za króla Kazimierza Wielkiego w całym Królestwie.

13.04.1279

(730) Zmarł Bolesław Pobożny, książę wielkopolski. Urodził się w 1221, początkowo sprawował rządy wspólnie ze swoim bratem, Przemysłem, a później samodzielnie w dzielnicy kalisko-gnieźnieńskiej. W 1250 Przemysł uwięził Bolesława, uwolnił go jednak w 1253 pod naciskiem arcybiskupa Pełki. W 1256 Bolesław poślubił siostrę księżnej Kingi, Jolantę Helenę (córkę Beli IV - króla Węgier) z którą miał trzy córki. Po śmierci brata, od 1257 Bolesław objął rządy także nad dzielnicą poznańską. Bolesław Pobożny ok. 1257 nadał Kaliszowi przywilej lokacyjny. Przez cały czas toczył walki z Krzyżakami i Brandenburczykami. Pochowano go w Poznaniu.

09.10.1334

(675) Król Kazimierz Wielki potwierdził przywileje dla Żydów nadane im przez Bolesława Pobożnego w 1264.

21.05.1394

(615) Po raz pierwszy przebywał w Kaliszu król Władysław Jagiełło (odwiedził miasto 25 razy).

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (515) W Kaliszu zmarł Ambroży z Kłodawy, bernardyn, kopista. Powiększył zbiory biblioteki klasztornej własnoręcznie przepisywanymi śpiewnikami liturgicznymi.

1539

(485) W Kurowie koło Konina, urodził się Jan Zemełka, wybitny lekarz polskiego Odrodzenia, filozof, burmistrz Kalisza, działacz społeczny. Naukę rozpoczął na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego uzyskując w 1562 stopień bakałarza sztuk wyzwolonych, a mistrza w 1569. W 1571 wyjechał do Padwy, tu 25.05.1575 ukończył Padewskie Kolegium Medyko-Filozoficzne. Powrócił do Krakowa z tytułem doktora medycyny i został nadwornym lekarzem królewskim. Po 1577 osiadł w Kaliszu, gdzie oprócz praktyki lekarskiej sprawował funkcję rajcy miejskiego (1583), wójta (1584, 1585, 1591, 1593). W latach 1580, 1586, 1588-1589 i 1594 pełnił urząd burmistrza Kalisza. Około 1600 Jan Zemełka przeniósł się do Konina, gdzie zmarł 22.12.1607.

09.1584

(425) Uroczyście otwarto w Kaliszu kolegium jezuickie, którego fundatorem był prymas Stanisław Karnkowski. Działalność tego kolegium przerwała kasata zakonu jezuitów w 1773, dokonana przez papieża Klemensa XIV. Zakon jezuitów sprowadził do Kalisza arcybiskup gnieźnieński Stanisław Karnkowski w 1583. Jezuici początkowo zamieszkali w pałacu arcybiskupim, pracowali w kolegiacie i uczyli w szkole kolegiackiej gramatyki i syntaksy.

1764

(245) Początek prac związanych z wykonaniem polichromii w kościele Bernardynów (trwały do 1765). Autorem tej największej polichromii iluzjonistycznej XVIII-wiecznej Europy był brat Walenty Żebrowski. Polichromia wypełnia całą powierzchnię sklepienia i ścian prezbiterium oraz nawy kościoła. Jej tematyka jest bogata, pełna symboli i alegorii. Na sklepieniu prezbiterium ukazał artysta apoteozę Matki Bożej Anielskiej.

10.02.1774

(235) Stanisław August Poniatowski zatwierdził wszystkie prawa i przywileje Kalisza.

1784

(225) Józef Rufin Wybicki, autor słów Mazurka Dąbrowskiego, został posłem kaliskim na Sejm w Grodnie.

1814

(195) W drukarni Karola Wilhelma Mehwalda rozpoczęto wydawanie Kalendarza Polskiego, Ruskiego i Gospodarskiego.

15.07.1824

(185) Zmarł Karol Wilhelm Mehwald – drukarz i wydawca. Do Kalisza przybył i rozpoczął trwającą ponad ćwierć wieku działalność wydawniczą w 1798. Jego warsztat zapoczątkował nową epokę w historii kaliskiego drukarstwa, obejmującą cały XIX w. Karol Wilhelm Mehwald urodził się w 1772.

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

1494

105

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

106

1824

(185) Budynek dawnego kolegium jezuickiego przebudowano (wg projektu Franciszka Reinsteina) na siedzibę władz administracyjnych województwa.

21.01.1829

(180) W Krakowie urodził się Julian Karol Miłkowski, literat, krytyk teatralny, dziennikarz. Po ukończeniu gimnazjum św. Anny w Krakowie kontynuował naukę na studiach filozoficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1848 rozpoczął pracę dziennikarską, współredagując Orła Białego. W 1849 w obawie przed represjami, wyjechał do Paryża, powrócił w następnym roku do Krakowa, podejmując studia prawnicze na UJ. W 1870 przeniósł się do Kalisza, podejmując pracę w Męskim Gimnazjum Klasycznym jako nauczyciel języka francuskiego. Jednocześnie rozpoczął współpracę z Kaliszaninem jako recenzent teatralny. Od 3 lipca 1874 objął po Janie Tańskim redakcję pisma. Funkcję redaktora naczelnego Miłkowski sprawował do 8.11.1875. Zmarł w Kaliszu 11.08.1878.

1844

(165) W Kaliszu wzniesiono pseudoromański budynek więzienia wg projektu architektów Henryka Marconiego i Franciszka Tournelle. Dwupiętrowy, podpiwniczony budynek więzienia otoczony został murem ze strażnicami i bramą ujętą w półkolumny, która była połączona krytym przejściem z niewielkim budynkiem administracyjnym. Na dziedzińcu urządzono kilkanaście małych ogródków oddzielonych od siebie przemurowaniem.

09.1849

(160) Do Kalisza przyjechała z rodzicami siedmioletnia Maria Wasiłowska, późniejsza pisarka i poetka Maria Konopnicka. W mieście spędziła swą młodość.

11.10.1849

(160) W Suwałkach urodził się Alfred Jan Maksymilian Wierusz- Kowalski, artysta malarz. W 1865 wraz z rodzicami przeniósł się do Kalisza, gdzie kontynuował naukę w gimnazjum filologicznym. Lekcji rysunku udzielał mu Stanisław Barcikowski. Był absolwentem między innymi Akademii Monachijskiej. Specjalizował się w malarstwie rodzajowym, zwłaszcza związanym z życiem wsi, podejmował również tematykę historyczną sięgającą XVII w. i powstania styczniowego. Częstym motywem jego obrazów był samotny wilk na tle zimowego pejzażu. Kowalski był znany z licznych reprodukcji oraz ilustracji prasowych, czynnie wspierał artystów polskich mieszkających i tworzących w Monachium. W 1890 został honorowym profesorem akademii monachijskiej. Alfred Wierusz-Kowalski zmarł w Monachium 16.02.1915.

15.11.1849

(160) W Wodzieradach k. Łasku urodził się Alfons Józef Ignacy Parczewski herbu Nałęcz, pseud. Niklot, działacz narodowy, historyk, prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Wileńskiego. Ukończył Gimnazjum Filologiczne w Kaliszu.

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE W latach 1865-1869 studiował prawo i administrację w Szkole Głównej w Warszawie. Po ukończeniu studiów odbył aplikację sądową i niebawem został mianowany patronem przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu. W 1876 został adwokatem przysięgłym. Parczewski działał na rzecz rozwoju Kalisza, rozbudowywał bibliotekę, publikował liczne artykuły na łamach Kaliszanina i Gazety Kaliskiej oraz współpracował z różnymi instytucjami gospodarczymi i społecznymi - Kaliskim Towarzystwem Dobroczynności, Towarzystwem Kredytowym Miejskim, Kaliskim Towarzystwem Popierania Przemysłu i Handlu, Radą Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, Towarzystwem Muzycznym i Towarzystwem Krajoznawczym. Był jednym z założycieli tajnego Komitetu Niesienia Pomocy Mazurom, przekształconego później w Centralny Komitet dla Mazurów, Śląska i Pomorza. Od 1906 Parczewski był corocznie posłem do Dumy rosyjskiej, walczył o przywrócenie języka polskiego w szkołach. Po zniszczeniu Kalisza przez Niemców w 1914 wyjechał do Warszawy, gdzie pomagał kaliskim uchodźcom. Podczas uroczystego otwarcia Uniwersytetu Wileńskiego, które miało miejsce w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę Alfons Parczewski został pierwszym dziekanem nowego Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. Był nim do roku 1922, kiedy został mianowany rektorem uczelni. Funkcję tę pełnił do 1924. W 1929 otrzymał tytuł honoris causa i Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta. W 1930 ze względu na chorobę i podeszły wiek, zrezygnował z pracy na uczelni. Zmarł w Wilnie 21.04.1933. (160) W wyniku braku funduszy rozwiązano w Kaliszu Towarzystwo Dobroczynności. Towarzystwo powstało w 1820 z inicjatywy Józefa Radoszewskiego - prezesa Komisji Województwa Kaliskiego. Większość funkcji przejęła Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych, która w grudniu 1855 założyła przy ul. Wrocławskiej w Kaliszu Dom Schronienia dla 150 ubogich dorosłych i dzieci. Towarzystwo Dobroczynności reaktywowano w 1879.

05.08.1854

(155) Miasto zostało dotknięte powodzią, w której ucierpiał park, aleja Józefiny, zniszczeniu uległ most Bernardyński i rogatka Rypinkowska.

24.04.1859

(150) W Kaliszu urodził się Kazimierz Rymarkiewicz, polski prawnik, działacz samorządowy. Uczył się w Ostrowie Wlkp. oraz w Kaliszu (gimnazjum). Studiował prawo w Piotrogrodzie i Warszawie. Od roku 1815 pełnił funkcję członka Najwyższego Trybunału Królestwa Polskiego. Był delegatem do komisji mającej za zadanie opracować status samorządu dla miast Królestwa Polskiego. Rymarkiewicz pełnił funkcję prezesa kaliskiego oddziału Towarzystwa Popierania

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

1849

107

WYDARZENIA I ROCZNICE Przemysłu i Handlu. Współtworzył i był pierwszym prezesem Publicznej Biblioteki im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Zmarł w Warszawie 24.03.1918. (150) W Szczypiornie urodził się Roman Statkowski, ceniony kompozytor i pedagog.

25.04.1864

(145) Rozpoczęto prowadzenie lecznictwa balneologicznego oraz kąpieli słonecznych i błotnych w budynku tzw. hydropatii (w parku kaliskim).

1864

(145) Kalisz przestał być stolicą diecezji kujawsko-kaliskiej.

1864

(145) Kasacie uległy zakony reformatów i bernardynów kaliskich.

15.03.1869

(140) W Kaliszu urodził się Stanisław Wojciechowski, asnykowiec, polityk, działacz spółdzielczości, drugi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922-1926, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza. W 1888 ukończył Męskie Gimnazjum Klasyczne w Kaliszu i rozpoczął studia na Wydziale FizykoMatematycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach dziewięćdziesiątych XIX w. był działaczem ruchu robotniczego. W latach 1906-1915 pełnił funkcję redaktora czasopisma spółdzielczego Społem. Po odzyskaniu niepodległości, w latach 1919-1920 był ministrem spraw wewnętrznych, 20.12.1922 został wybrany na drugiego Prezydenta RP. W jedynym głosowaniu Zgromadzenia Narodowego stosunkiem głosów 298 do 221 pokonał ówczesnego Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Kazimierza Morawskiego. Urząd sprawował do 15.05.1926, gdy w wyniku majowego zamachu stanu zrzekł się urzędu. Stanisław Wojciechowski był profesorem warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, od 1927 prowadził Spółdzielczy Instytut Naukowy. Prezydent Wojciechowski zmarł w Gołąbkach koło Warszawy 09.04.1953, został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim.

21.09.1869

(140) Urodził się w Kaliszu Henryk Melcer-Szczawiński, kompozytor, pianista, dyrygent i pedagog, patron kaliskiej Szkoły Muzycznej. Po uzyskaniu w kaliskim gimnazjum klasycznym świadectwa dojrzałości wyjechał do Warszawy, gdzie zaczął studiować matematykę na tamtejszym Uniwersytecie oraz muzykę w Konserwatorium Muzycznym na fortepian pod kierunkiem R. Strobla i kompozycje u Z. Noskowskiego. Studia ukończył w 1890, pragnąc poświecić się karierze pianisty-wirtuoza wyjechał do Wiednia, gdzie przez dwa lata uzupełniał swoje studia pianistyczne u Teodora Leszetyckiego. Równocześnie studiował tam kompozycję. Melcer koncertował w Paryżu, Petersburgu, Wiedniu, Dreźnie, Lipsku, a w 1895 otrzymał w Berlinie na konkursie im.

WYDARZENIA I ROCZNICE

24.12.1859

108

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE A. Rubinsteina I nagrodę za kompozycję (I Koncert Fortepianowy) i III nagrodę jako pianista. Zajmował stanowiska: dyrektora Towarzystwa Muzycznego w Łodzi, dyrektora Filharmonii we Lwowie. W latach 1903-1906 działał w Wiedniu w tamtejszym Konserwatorium jako pedagog i pianista. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie był dyrektorem Filharmonii i opery. W 1918 objął klasę fortepianu w Konserwatorium Warszawskim, a od 1925 także klasę kompozycji. Henryk Melcer-Szczawiński zmarł 28.04.1928 w Warszawie. (135) W Kaliszu zmarł Walenty Stanczukowski, lekarz, społecznik, uczestnik powstania listopadowego, uhonorowany Krzyżem Virtuti Militari. Urodził się 14.02.1807 we wsi Strzała pod Siedlcami. W 1834 przeniósł się na stałe do Kalisza. Był lekarzem miejskim i więziennym, aktywnym członkiem Kaliskiego Towarzystwa Dobroczynności, na prośbę Rady Opiekuńczej opiekował się kaliskim szpitalem Św. Trójcy. Po 1846 założył wraz z Kazimierzem Asnykiem (ojcem poety) księgarnię „Nowa”, która mieściła się przy placu św. Józefa. Przy księgarni utworzył pierwszą w Kaliszu Czytelnię Dzieł Polskich. Był członkiem Rady Miejskiej i dyrektorem Komitetu Resursy Obywatelskiej. Walenty Stanczukowski pochowany został na kaliskim Cmentarzu Miejskim.

1874

(135) Aleksandra Parczewska, matka Melanii i Alfonsa, założyła wraz córką pierwszą w historii Kalisza i jedną z nielicznych w kraju pracownię rzemieślniczą dla kobiet. W pracowni odbywały się kursy szycia, kwiaciarstwa (sztucznego), introligatorstwa, kroju, szewstwa damskiego i dziecięcego, haftu, buchalterii i rysunku z zastosowaniem do rzemiosła.

09.05.1879

(130) W Ciechocinku urodziła się Zofia Hieropolitańska, kustosz Muzeum Ziemi Kaliskiej, działaczka społeczna. We wczesnym dzieciństwie przeniosła się wraz z rodzicami do Kalisza, tu ukończyła szkołę podstawową i średnią. Następnie wyjechała do Warszawy, gdzie uczęszczała na kursy przyrodnicze przy Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach wróciła do Kalisza, należała do kręgu działaczek społecznych oddanych Kaliszowi. Wchodziła w skład Komitetu Organizacyjnego Muzeum Ziemi Kaliskiej. Po wybuchu I wojny światowej Hieropolitańska pracowała na Kaukazie jako prywatna nauczycielka dzieci kolonii polskiej. Po rewolucji wróciła do Kalisza. Wspólnie z dotychczasową opiekunką zbiorów kaliskiego muzeum Haliną Kożuchowską zaczęła na nowo gromadzić ocalałe eksponaty i nowe dary, wzbogacając dział przyrodniczy okazami przywiezionymi z Kaukazu. Hieropolitańska pracując w Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza w Kaliszu równocześnie pełniła funkcję społeczną

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

18.10.1874

109

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

na stanowisku kustosza muzeum i oświatowca. W 1928 po przejęciu przez miasto Muzeum Ziemi Kaliskiej została etatowym kustoszem. W okresie międzywojennym muzeum było jednym z większych muzeów prowincjonalnych w Polsce. W czasie II wojny światowej Zofia Hieropolitańska musiała opuścić Kalisz, ponownie objęła funkcję kustosza w kaliskim muzeum po zakończeniu wojny. W 1948 została kierownikiem Państwowego Muzeum w Kaliszu i na tym stanowisku pracowała do 1953. W 1957 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zofia Hieropolitańska zmarła 16.03.1966 w Kaliszu , pochowana została na kaliskim Cmentarzu Miejskim.

110

28.05.1879

(130) W majątku Kociołki pod Błaszkami urodził się Józef Rawicz Raciborski, konserwator zabytków, archiwista, inwentaryzator, znawca historii Kalisza. W latach 1919-20 pełnił stanowisko konserwatora sztuki Okręgu Kaliskiego. W 1925 został kierownikiem Archiwum Akt Dawnych miasta Łodzi, a w latach 1928-30 pełnił funkcję p.o. kierownika Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. W 1934 przeszedł na emeryturę i osiadł w tym mieście. Zainteresowania badawcze Raciborskiego koncentrowały się głównie na historii miasta. Ich wyniki publikował na łamach Gazety Kaliskiej, w szkicach historycznych. Był autorem publikacji m.in. Monografia Kalisza i opracowania Kościoły Kaliskie. Zmarł 07.12.1935 w Piotrkowie Trybunalskim, pochowany został na cmentarzu piotrkowskim.

06.10.1889

(120) W Russowie urodziła się Maria Dąbrowska, pisarka i publicystka. Pochodziła ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Była córką Józefa Szumskiego i Ludomiry z Gałczyńskich. Wychowana w skromnym dworku w podkaliskim Russowie (dziś Oddział Literacki Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu) Ojciec przyszłej pisarki objął Russów w administrację na początku 1889. W wieku 12 lat Maria została oddana na pensję Heleny Semadeniowej w Kaliszu, a po jej ukończeniu dalszą naukę kontynuowała w gimnazjum rządowym. Wypadki 1905 roku spowodowały, że Szumscy oddali Marię na pensję Pauliny Hawelke w Warszawie. W latach 1907-1914 Maria Dąbrowska studiowała na uniwersytetach w Szwajcarii (Lozanna) i Belgii (Bruksela) nauki przyrodnicze, ekonomię i socjologię. W czasie studiów związała się z nurtami niepodległościowymi. W 1908 spędziła ostatnie wakacje w Russowie, zajmując się m.in. zbieraniem pieśni ludowych z okolic Kalisza (zapiski te znajdują się w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie), które wykorzystała później przy pisaniu opowiadań pt. Ludzie stamtąd (1926). Jako literatka Maria Dąbrowska debiutowała w 1913 opowiadaniem We Francji ziemi cudzej (poświęconym doli emigrantów polskich w Burgundii). Międzywojenną

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE twórczość Dąbrowskiej otwierają opowiadania poświęcone tematyce spółdzielczej i młodzieżowej, umieszczone w zbiorach Dzieci ojczyzny (1918) i Gałąź czereśni (1922), cykl opowiadań Uśmiech dzieciństwa (1923), osnuty na wspomnieniach z lat dzieciństwa spędzonych na wsi, zwrócił na pisarkę uwagę krytyki i czytelników. W latach 1932-1934 ukazały się kolejne tomy najwybitniejszego dzieła pisarki, Nocy i dni uznanych za najwybitniejsze dzieło realistycznej prozy polskiej XX wieku, które sama autorka nazwała powieścią o Kaliszu. W 1960 nadano pisarce Honorowe Obywatelstwo Miasta Kalisza, a dwa lata później, podczas sesji poświęconej jej twórczości i jubileuszowi 50-lecia pracy twórczej pisarki, podjęto inicjatywę, aby nadać nowo budowanej dzielnicy mieszkaniowej Kalisza nazwę „Kaliniec”, a jej głównej ulicy nazwę Bogumiła i Barbary. W 1975 w Kaliszu odbyła się prapremiera filmu „Noce i dnie” w reżyserii Jerzego Antczaka. W 1989 w setną rocznicę urodzin pisarki w Kaliszu odbyła się międzynarodowa sesja naukowa poświęcona Marii Dąbrowskiej. Zmarła w Warszawie 19.05.1965, została pochowana w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim. (115) W Kaliszu zmarł Edmund Idzikowski, pseud. Edmund Prosna, adwokat, publicysta i literat. Urodził się 26.01.1850 w Błaszkach, studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Już na studiach współpracował z Kaliszaninem, gdzie zamieszczał korespondencje z Warszawy, artykuły publicystyczne, recenzje teatralne. Po ukończeniu studiów osiedlił się w Kaliszu jako adwokat przysięgły przy Sądach Królestwa. W 1879 otworzył własną kancelarię. Idzikowski wspólnie z Alfonsem Parczewskim wydał Noworocznik Kaliski na rok 1876, prowadził dział recenzji w Kaliszaninie, był sekretarzem Towarzystwa Kredytowego Miejskiego i pomysłodawcą Kasy Pożyczkowej Przemysłowców w Kaliszu. Dla uczczenia zasług Edmunda Idzikowskiego w 1896 wmurowano tablicę w kościele św. Mikołaja.

03.06.1894

(115) W Łodzi urodził się Artur Szyk, artysta grafik, ilustrator, scenograf, karykaturzysta polski pochodzenia żydowskiego, ilustrator Statutu Kaliskiego. W latach 1911-13 studiował w Academie Julian w Paryżu i w ASP w Krakowie. W latach 1926-1928 Artur Szyk pracował nad zilustrowaniem Statutu Kaliskiego. Dzieło artysta zadedykował Józefowi Piłsudskiemu, ofiarując mu własnoręcznie sygnowany egz. nr 1, który znajduje się obecnie w Zakładzie Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Druk tego wydania w technice heliograwiury trwał trzy lata i został ukończony 25.01.1932, w drukarni F. Bruckmanna S.A. w Monachium, dla Wydawnictwa Okrągłego Stołu w Paryżu. W 1939 Szyk wyemigrował do USA. Zmarł 14.09.1951 w New Canaan w stanie Connecticut.

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

02.01.1894

111

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

112

1894

(115) Zarejestrowano Cesarskie Towarzystwo Ratowania Tonących (Impieratorskoje Rossijskoje Obszczestwo Spasanija na Wodach) późniejsze Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie. W latach 1894-1906 obok turystyki pod egidą Towarzystwa zaczęto uprawiać sport wioślarski, organizowano regaty klubowe. W miejscach przeznaczonych do kąpieli utrzymywano regularne warty ratownicze. Za uratowanie wielu osób kilkunastu członków Towarzystwa otrzymało medale i listy pochwalne. W 1906 dokonano zmiany nazwy z Cesarskiego Towarzystwa Ratowania Tonących na Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie. Prezesem KTW został Józef Radwan. Według Statutu Towarzystwo miało za zadanie rozwój sportu wioślarskiego, niesienie pomocy tonącym oraz nauczanie pływania. Podstawą dochodów KTW były składki członkowskie oraz opłaty z gier towarzyskich. Osoby towarzyszące wioślarzom płaciły tzw. balastowe. Z funduszów tych pobudowano w 1913 drewnianą przystań wioślarską.

18.03.1899

(110) Zmarła Izabela Elżbieta z Czartoryskich Działyńska, właścicielka dóbr gołuchowskich, inicjatorka przebudowy zamku, kolekcjonerka dzieł sztuki, twórczyni muzeum i ordynacji gołuchowskiej.

13.11.1899

(110) W Kaliszu urodził się Tadeusz Kulisiewicz, jeden z najwybitniejszych polskich artystów – grafików, profesor ASP w Warszawie, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza. Studia artystyczne odbył w Państwowej Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Poznaniu (1922-1923) i w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (1923-1929), w pracowniach profesorów Miłosza i Mieczysława Kotarbińskich oraz Władysława Skoczylasa. Od 1926 należał do Stowarzyszenia Artystów Grafików „Ryt”. W latach 1933-1939 prowadził kursy rysunku w warszawskiej ASP w pracowni Mieczysława Kotarbińskiego. Od 1946 był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1955 został członkiem-korespondentem Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, a w 1965 otrzymał honorowe członkostwo Akademii Sztuk Pięknych we Florencji. Indywidualne wystawy prac artysty prezentowane były w krajach Europy, Azji i obu Ameryk. W zabudowaniach pojezuickich (przy ul. Łaziennej) w Kaliszu, 26.09.1994 zostało otwarte Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, jako oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Galeria posiada zrekonstruowaną warszawską pracownię artysty oraz archiwum kulisiewiczowskie, jako stałą ekspozycję. Na mocy zapisu testamentowego Kulisiewicza w 1988 wyposażenie warszawskiej pracowni artysty wraz z około 1300 pracami stało się własnością MOZK. Tadeusz Kulisiewicz zmarł w Warszawie 18.08.1988, został pochowany na Starych Powązkach.

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (105) W Teatrze Miejskim w Kaliszu swoje prelekcje wygłosili Henryk Sienkiewicz, Henryk Radziszewski, Witold Lewicki i Ignacy Baliński. (H. Sienkiewicz odczytał nowelę Dwie łąki).

02.1904

(105) Zmarł August Bertelmann, artysta malarz kaliski, nauczyciel rysunku w Wyższej Szkole Realnej w Kaliszu (dzisiejsze liceum im. Adama Asnyka). Urodził się prawdopodobnie w latach 20. XIX w. W 1874 Bertelmann przybył do Kalisza jako już znany artysta-malarz, ze względu na wspaniały kunszt malarski, powierzono mu m.in. namalowanie obrazu Wniebowstąpienie Pańskie, który znajduje się obecnie w ołtarzu głównym kościoła garnizonowego pw. Świętego Stanisława i Świętego Wojciecha (dawniej kościół Jezuitów). W 1900, Augustowi Bertelmannowi zorganizowano w salonie sztuk pięknych w Kaliszu wystawę, na której pokazał zaledwie osiemnaście prac, w tym obrazy Ptaki wędrowne, W podróży do Łodzi, Powrót z polowania, portret Judyta, a także kilka kopii dzieł innych malarzy, m.in. Henryka Siemiradzkiego, Annibala Carracci’ego. Bertelmann, artysta-malarz znany przede wszystkim z obrazów religijnych i rodzajowych, znalazł się we władzach powstałej w Kaliszu w 1864 Ochotniczej Straży Pożarnej jako naczelnik oddziału gaszenia ognia - sekcji toporników.

03.04.1904

(105) W Moskwie urodziła się Maria Wiłkomirska, pianistka, kameralistka i pedagog. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 6 lat pod kierunkiem ojca - Alfreda Wiłkomirskiego, skrzypka i pedagoga. W latach 1913-17 odbyła studia pianistyczne w Konserwatorium w Moskwie w klasie Bolesława Jaworskiego. W 1919 wraz z rodziną przeniosła się do Polski. W tym samym roku w Warszawie artystka rozpoczęła uczęszczać na prywatne lekcje gry na fortepianie u Józefa Turczyńskiego, które trwały do 1921. Od 1915 do 1926 występowała jako kameralistka w Triu Wiłkomirskich, z braćmi - Michałem (skrzypce) i Kazimierzem (wiolonczela). Pierwszy koncert Tria w Warszawie odbył się 8 października 1919 w Filharmonii Warszawskiej. Po wyemigrowaniu Michała Wiłkomirskiego do Stanów Zjednoczonych pianistka grała w duecie z Kazimierzem. W 1945 Trio wznowiło swoją działalność - do zespołu dołączyła przyrodnia siostra pianistki, skrzypaczka Wanda Wiłkomirska. Maria Wiłkomirska jako solistka zadebiutowała w 1919. Występowała z recitalami, jak również brała udział w koncertach kameralnych oraz symfonicznych. Koncertowała w Polsce i za granicą. Poza działalnością koncertową Maria Wiłkomirska zajmowała się pracą pedagogiczną. W latach 1934-39 była profesorem w Polskim Konserwatorium Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Od 1945 do 1967 prowadziła klasę fortepianu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, od 1952 pełniąc równocześnie obowiązki kierownika Katedry

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

04.01.1904

113

WYDARZENIA I ROCZNICE Fortepianu. W latach 1951-77 wykładała też w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, będąc od 1964 jednocześnie kierownikiem Katedry Fortepianu. Ponadto zasiadała w jury międzynarodowych konkursów pianistycznych w Berlinie (1951), Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1955 i 1965), w Bukareszcie (1967) oraz konkursów ogólnopolskich - w Łodzi, Bydgoszczy, Białymstoku i Warszawie. Zmarła 19.06.1995 w Warszawie. (105) W Kaliszu urodził się Michał Dobriak, artysta plastyk. Po wybuchu I wojny światowej wraz z rodzicami i rodzeństwem wyjechał do Moskwy. Do szkół uczęszczał w Kaliszu, Moskwie i w Warszawie. Egzamin maturalny zdał w 1924 w gimnazjum ukraińskim. W latach 1926-27 odbył służbę wojskową w 29. Pułku Strzelców Kaniowskich. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie (1927-34). Po ukończeniu studiów powrócił do Kalisza. Pracował w Fabryce Tekstylnej Braci Müller przy szablonach do tkanin. W 1939 został powołany do wojska, rozbrojony pod Haliczem przedostał się do Wilna, by w 1940 powrócić do Kalisza. Tutaj do końca wojny zatrudniony był jako kreślarz w Zarządzie Nieruchomości. Po wojnie pracował m.in. jako nauczyciel rysunku w Ognisku Kultury Artystycznej, kreślarz na wykopaliskach archeologicznych prowadzonych w okolicach Kalisza, w Spółdzielni Ludowo-Artystycznej jako malarz tkanin a także jako portrecista w Spółdzielni Fotografów. W 1946 został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Od Ferdynanda Ruszczyca, Ludomira Ślendzińskiego, Antoniego Szturmana, Jerzego Hoppena uczył się, malarstwa i grafiki, to oni wywarli największy wpływ na jego twórczość. Swoją uczelnię, jej architekturę i pejzaż Wilna uwiecznił na kilku obrazach w cyklu kilkunastu rysunków wykonanych w sepii. Przez całe życie artysta malował Kalisz i okolice - jego mieszkańców, architekturę, pejzaże. W bogatym dorobku artystycznym Michała Dobriaka nie brakuje również martwych natur i scen rodzajowych. Dominują jednak portrety, malowane z modela sięgają czasu studiów, późniejsze to portrety najbliższych, znajomych i autoportrety. W latach 30-tych XX wieku Dobriak był pod wpływem krajowego nurtu art deco. Michał Dobriak zmarł w Kaliszu 31.05.2001, był ostatnim przedstawicielem wileńskiego neoklasycyzmu w malarstwie polskim.

27.11.1904

(105) Na ulicach Kalisza odbyła się demonstracja robotników wznoszących hasła rewolucyjne i antyrządowe. Demonstracja zakończyła się zamieszkami i interwencją policji.

10.01.1909

(100) W majątku Biała pod Rzeszowem urodziła się Krystyna Tustanowska, pedagog, żołnierz AK, długoletnia nauczycielka języka angielskiego w kaliskich technikach i liceach.

WYDARZENIA I ROCZNICE

06.08.1904

114

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, studiowała język angielski na Uniwersytecie Londyńskim. Do 1939 pracowała w Polskim Radio jako ekspert języków obcych (angielski, włoski, niemiecki, francuski). Po wybuchu II wojny światowej uczestniczyła w tajnym nauczaniu w Warszawie. Jako łączniczka pod pseudonimem „Tina” brała udział m.in. w akcjach wysadzenia pociągu pod Celestynowem, odbiciu „Rudego” pod Arsenałem i zamachu na Kutscherę. W 1945 zamieszkała w Kaliszu, włączając się w organizowanie szkolnictwa. Uczyła języka angielskiego kolejno w Technikach: Mechanicznym i Ekonomicznym, Liceum ss. Nazaretanek i Liceum im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1960-68 pełniła obowiązki zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka. Krystyna Tustanowska należała do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w 1992 została wpisana do Księgi Zasłużonych Miasta Kalisza. Zmarła 10.12.1994 w Kaliszu, pochowana została w grobowcu rodzinnym Findeisenów na Cmentarzu Powązkowskim. 01.04.1909

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

(100) W Zduńskiej Woli urodził się Janusz Teodor Dybowski, pisarz. W latach 1919-1927 uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechał do Wilna, gdzie podjął studia na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego. W okresie studiów redagował pismo „Akademik Wileński” oraz należał do sekcji Twórczości Oryginalnej przy Kole Polonistów USB. Jesienią 1940 podjął studia filozoficzne na uniwersytecie we Fryburgu, równocześnie pełnił funkcję bibliotekarza w obozie dla internowanych żołnierzy polskich. W 1943 doktoryzował się na podstawie pracy: Cyprian Kamil Norwid, Kulturphilosoph der polnishen Romantic. W 1945 wyjechał do Belgii, gdzie pracował jako asystent na wydziale filozoficznym uniwersytetu brukselskiego. W 1947 uczestniczył w zjeździe wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. W 1967 otrzymał Nagrodę Regionalną im. M. Lengowskiego, ufundowaną przez stowarzyszenie „Pax”, a w 1969 odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 21.01.1970, w rocznicę wyzwolenia, władze wyróżniły pisarza Dyplomem Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Twórczość literacką Dybowski rozpoczął bardzo wcześnie. Pierwsze opowiadania i artykuły opublikował w 1925 pod pseudonimem „Abstraktor” w piśmie Głos Harcerza. W latach 1925-1927 redagował miesięcznik młodzieży gimnazjalnej Świt oraz publikował w czasopiśmie Goniec Kaliski. W swojej twórczości pisarz odwoływał się często do tradycji narodowych, do przeszłości swego miasta i regionu. Kaliszowi, z okazji obchodów osiemnastu wieków jego historii, zadedykował powieść Gorące wici, kolejną powieścią, którą autor poświęcił rodzinnemu miastu jest Saga grodu nad Prosną. Zmarł w Warszawie 28.06.1977, pochowany został na Cmentarzu Komunalnym na warszawskich Powązkach.

115

WYDARZENIA I ROCZNICE (100) W Kaliszu urodziła się Halina Sutarzewicz, polonistka, pedagog, działaczka kulturalna i społeczna, znawczyni i popularyzatorka literatury związanej z Kaliszem i jego regionem. Przez wiele lat była przewodniczącą kaliskiego koła Towarzystwa im. Marii Konopnickiej. Z jej inicjatywy utworzono w 1980 Izbę Muzealną im. Marii Konopnickiej, czynną do 1990. Opracowała hasło „Kalisz” dla Przewodnika Encyklopedycznego „Literatura Polska”, wydanego przez PWN. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana i odznaczana, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Halina Sutarzewicz zmarła w Kaliszu 12.07.1991.

1909

(100) W kaplicy „Pod orłami” w kościele św. Mikołaja Włodzimierz Tetmajer wykonał patriotyczne malowidła ścienne.

30.01.1914

(95) W Kaliszu urodził się dr n. med. Tadeusz Pniewski, założyciel kaliskiej i łódzkiej stacji krwiodawstwa, autor wspomnień Kalisz z oddali oraz poezji m.in. Krajobraz serdeczny, a także wielu prac naukowych z dziedziny hematologii. W 1933 ukończył Państwowe Gimnazjum Humanistyczne im. Adama Asnyka, a w 1939 Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. Po uzyskaniu dyplomu lekarskiego na Uniwersytecie Łódzkim, w 1946 powrócił do Kalisza. W latach 1946-62 Pniewski pracował najpierw jako kierownik kaliskiej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, potem jako dyrektor Stacji Krwiodawstwa, którą zorganizował i zbudował. Uzyskawszy w 1962 doktorat w Akademii Medycznej w Łodzi, pozostał tam najpierw jako dyrektor Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa (1962-66), potem (1966-79) jako kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Chorób Płuc. W latach 1983-84 był kustoszem Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1981 Tadeusz Pniewski otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Kalisza. Zmarł w Łodzi 26.04.1994.

17.05.1914

(95) W sali Towarzystwa Muzycznego odbył się odczyt Marii Dąbrowskiej pt. Ogrody – miasta w Anglii.

WYDARZENIA I ROCZNICE

13.09.1909

03-22.08.1914 (95) 3 sierpnia komendant wojskowy Kalisza major Herman Preusker wydał odezwę regulując sprawy porządkowe w mieście na zasadach prawa wojennego. Wojsko pruskie uderzyło na Kalisz 7 sierpnia. W centrum miasta, na rynku i ulicy Wrocławskiej (dzisiejsza ulica Śródmiejska), pojawiły się kartaczownice - pierwowzór karabinu maszynowego. W krótkim czasie ogień ogarnął ratusz, żołnierze pruscy z okrucieństwem mordowali urzędników miejskich. Prezydent Bronisław Bukowiński, cudem uniknął śmierci i został uwięziony w Poznaniu. W tym samym czasie na „wiatraczne wzgórza”

116

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (przy ulicy Podmiejskiej) spędzono setki mężczyzn, z których co dziesiąty został rozstrzelany. Mord mieszkańców trwał do 22 sierpnia. Wojska pruskie zbombardowały i spaliły Kalisz, powodując tragedię zniszczenia największą w historii miasta. Była to zbrodnia popełniona na bezbronnym mieście, z którego zaborcze wojska rosyjskie wycofały się bez walki. W gruzach legło wówczas prawie całe zabytkowe śródmieście Kalisza. Tragedię opisała w Nocach i dniach Maria Dąbrowska. Liczba ludności miasta spadła z 70 tysięcy do 5 tysięcy osób. (90) Na stacji kolejowej w Kaliszu, w drodze z Poznania do Warszawy, zatrzymał się Ignacy Jan Paderewski, witany przez władze i mieszkańców miasta.

25.02.1919

(90) Powstał Kaliski Oddział Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich. W roku szkolnym 1919/20 oddział przejął pensję W. Motylewskiej, a później H. Radolińskiej, z których powstało Gimnazjum im. M. Konopnickiej, zwane Związkowym. W 1929 placówkę tę przekształcono w Seminarium Nauczycielskie, czynne do 1936.

17.03.1919

(90) Poświęcono kamień węgielny pod budowę nowego gmachu kaliskiego teatru, który w 1914, w czasie burzenia miasta został doszczętnie spalony. Niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych, jeszcze za obecności Prusaków, przystąpiono do opracowania planów odbudowy miasta w tym budynku teatru. Projekt odbudowy teatru powierzono architektowi z Warszawy Czesławowi Przybylskiemu, który tak przystosował plany budynku, by było możliwe wykorzystanie pozostałości nadpalonych murów. Architektura gmachu była skromniejsza, bez dekoracji, teatr wykończono dopiero w 1936, miasto przejęło jego działalność na swój budżet. Teatr Miejski działał do wybuchu II wojny światowej.

20.03.1919

(90) Kaliskie Towarzystwo Muzyczne zorganizowało pierwszy koncert w odrodzonej Polsce. Dochód z koncertu przeznaczono na pomoc dla najuboższych uczniów Gimnazjum im. T. Kościuszki.

25.05.1919

(90) W salonce pociągu stojącego na peronie dworca w Kaliszu Józef Piłsudski spotkał się z generałami: Józefem Dowborem Muśnickim i Józefem Hallerem w celu ustalenia szczegółów dotyczących scalania sił zbrojnych. Po oficjalnym spotkaniu odbyło się zwiedzanie zniszczonego miasta.

01.09.1919

(90) Oddano do użytku nowy gmach szkolny powstały jako fundacja przemysłowca Emila Repphana.

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

01.01.1919

117

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

118

14.10.1919

(90) Otwarta została szkoła muzyczna Towarzystwa Muzycznego, której pierwszym dyrektorem był Alojzy Dworzaczek. W szkole prowadzono naukę gry na fortepianie, skrzypcach i organach.

22.10.1919

(90) W Wadowicach urodziła się Kazimiera StarzyckaKubalska, aktorka Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego. Debiutowała w 1946 na deskach Teatrzyku im. Fika przy Teatrze Studio w Krakowie w sztuce St. Kisielewskiego pt. „Karykatury”. Kazimiera Starzycka-Kubalska zwana była Pierwszą Damą kaliskiego teatru, przybyła do Kalisza w 1957 wraz z mężem, Tadeuszem Kubalskim, który objął stanowisko dyrektora kaliskiego teatru. Po jego śmierci, w 1964 aktorka opuściła Kalisz, by do niego powrócić na stałe w 1996. W 1984 Starzycka-Kubalska otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Podczas XXV Kaliskich Spotkań Teatralnych otrzymała Nagrodę Specjalną za kultywowanie tradycji aktorskich. Zmarła w Kaliszu 20.04.2005, została pochowana na kaliskim Cmentarzu Komunalnym.

02.01.1929

(80) w Kaliszu urodziła się Barbara Marszel, aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna i estradowa. Była absolwentką Gimnazjum im. Anny Jagiellonki, po ukończeniu studiów aktorskich w warszawskiej PWST związała się ze stołecznymi teatrami. W latach 1962-64 współpracowała ze Stołeczną Estradą, od 1958 występowała także w Teatrze Telewizji i w telewizyjnym Teatrze Sensacji. Popularność Marszel przyniosły estrada i radio, przede wszystkim rola niesfornej uczennicy w Podwieczorku przy mikrofonie. Barbara Marszel zmarła 10.01.1988 w Warszawie, pochowana została na Starych Powązkach.

10.01.1929

(80) W sali teatru Rozmaitości, mieszczącego się w budynku Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijan przy ul. Piekarskiej, ze swoim koncertem wystąpił pianista Artur Rubinstein.

07.04.1929

(80) Poświęcono kamień węgielny pod budowę nowej świątyni prawosławnej przy ul. Niecałej w Kaliszu, którą zaprojektował Michał Zenowicz, a budowę prowadził inż. A. Nestrypke. Świątynia nosi wezwanie św. apostołów Piotra i Pawła.

05.1929

(80) W salach kaliskiego ratusza otwarto wystawę prac Artura Szyka, stanowiącą ilustrację (42 miniatury) do Statutu Kaliskiego z 1264.

24.12.1929

(80) W Pińsku urodził się Tadeusz Grzelak najsłynniejszy kaliski pięściarz. Z boksem związał się w kaliskiej „Bielarni”, gdzie wychowywał go trener Zygmunt Winkler. W 1949 na Mistrzostwach Polski we Wrocławiu zdobył brązowy medal,

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE a srebrny w 1950 w Gdańsku. Rok później w Łodzi po raz pierwszy został Mistrzem Polski, po zwycięstwie nad H. Nowarą. W 1952 brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach, gdzie dotarł do ćwierćfinału, w którym przegrał w późniejszym mistrzem olimpijskim i zdobywcą Pucharu Barkera Amerykaninem Norvelem Lee. Grzelak trzykrotnie startował w Mistrzostwach Europy (wicemistrz z Warszawy w 1953), stoczył 385 walk, przegrywając tylko 49 razy. Walczył w barwach Legii Warszawa i Prosny Kalisz, w której w 1960 zakończył karierę. Pracował jako trener w „Prośnie”, „Zagłębiu” Konin i GKS Tychy. Zmarł 15 października 1996. Co roku w Kaliszu organizowany jest turniej bokserski im. Tadeusza Grzelaka. (75) W Kaliszu urodził się Andrzej May, polski aktor, reżyser teatralny, dyrektor i kierownik artystyczny teatrów polskich. W 1953 ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. W 1958 ukończył PWST w Łodzi, debiutował na deskach teatru 26.04.1958. W sezonie 1958/59 występował w Teatrze Klasycznym w Warszawie, w latach 1959-1962 w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, w sezonie 1962/63 w Teatrze Dramatycznym w Szczecinie. W latach 1963-1981 był aktorem Teatru Nowego w Łodzi. W latach 1981-1984 sprawował funkcję dyrektora i kierownika artystycznego Teatru Dramatycznego w Elblągu, w latach 1983-1989 Teatru Polskiego w Szczecinie. W latach 1968-1981 był wykładowcą w PWSFiT w Łodzi. Grał m.in. w filmach: Krzyż Walecznych, Zamach, Rewizor, Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Zagrał rolę Stanisława Połanieckiego w serialu Rodzina Połanieckich. Andrzej May zmarł 07.12.1993 w Szczecinie, został pochowany w Alei Zasłużonych na szczecińskim Cmentarzu Centralnym.

29.10.1934

(75) W Białobłotach urodził się Marian Cezary Abramowicz, poeta i prozaik. Studiował w Salezjańskim Instytucie Filozofii i Psychologii. W latach 1975-80 pełnił funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gizałkach k. Kalisza. Jako poeta debiutował w 1966 w Tygodniku Kulturalnym. Jego utwory były publikowane m.in. w Twórczości i Współczesności oraz często prezentowane na antenie Polskiego Radia. W 1970, po wydaniu debiutanckiego tomu poezji Urzeczeni, reżyser Daniel Bargiełowski zrealizował dla Telewizji Polskiej film dokumentalny o Abramowiczu pod tym samym tytułem. Pośmiertnie ukazała się książka Dwa żywoty, zawierająca wcześniej utwory poety: Saul i Dyktator. Marian Cezary Abramowicz zmarł 05.03.1997 w Białej Królikowskiej.

10.03.1939

(70) W Kaliszu urodził się Zygmunt Samosiuk, operator filmowy. W 1957 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka. Rok później rozpoczął studia na Wydziale Operatorskim Państwowej

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

03.03.1934

119

WYDARZENIA I ROCZNICE Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej im. Leona Schillera w Łodzi. Studia ukończył w 1965 r. pracą dyplomową, na którą złożyły się zdjęcia do szkolnego filmu fabularnego Sala nr 1 (1964) oraz do dokumentu Kurpie (1964). W latach 1965-1971 zatrudniony był jako operator w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie, od grudnia 1971 w Przedsiębiorstwie Realizatorów Filmowych „Zespoły Filmowe”. Realizował tematy do Polskiej Kroniki Filmowej, był współautorem zdjęć do filmów dokumentalnych Maraton (1965) i Bal w Pieskowej Skale (1966). W 1966 zadebiutował jako samodzielny operator filmem Jeden z sześciu tysięcy. Twórczość fabularną rozpoczął jako autor zdjęć do filmu Andrzeja Wajdy Polowanie na muchy. Współpracował z czołówką polskich reżyserów, m.in. Januszem Morgensternem. Realizował zdjęcia do filmu Waleriana Borowczyka Dzieje grzechu, Janusza Majewskiego Lekcja martwego języka. W 1984 na XIV Lubuskim Lecie Filmowym Łagów ‘84 otrzymał pośmiertnie „Złote Grono” za twórczy wkład w rozwój polskiej sztuki operatorskiej i zrozumienie istoty partnerstwa w twórczości filmowej, także pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1968 Zygmunt Samosiuk należał do Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Senat warszawskiej szkoły filmowej ustanowił Nagrodę im. Zygmunta Samosiuka za najlepszy debiut operatorski roku. Zmarł w Warszawie 24.11.1983. (70) W Kaliszu urodził się Jan Czerkawski, asnykowiec, polski historyk filozofii, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz członek Komitetu Redakcyjnego- Roczników Filozoficznych. W latach 1959-1964 studiował na Wydziale Filozoficznym, KUL-u, gdzie później został asystentem w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej i Nowożytnej. W 1968 obronił doktorat i został adiunktem. Habilitował się w 1975, a w latach 1976-1991 roku był docentem Katedry Historii Filozofii Średniowiecznej i Nowożytnej, piastując również funkcję kierownika. W latach 1980-1983 był prodziekanem Wydziału Filozofii KUL, a od 1980, kierował Zakładem Historii Filozofii, tegoż uniwersytetu. Od 1991, był profesorem nadzwyczajnym, a od 1998 zwyczajnym, w dziedzinie historii filozofii. Profesor Czerkawski był autorem blisko 80 prac naukowych, w tym między innymi Z dziejów myśli św. Tomasza z Akwinu (1978); Humanizm i scholastyka (1992); Zagadnienie godności człowieka (l994) oraz studium o swym Nauczycielu - Stefan Swieżawski. Osoba i dzieło (2006). Zmarł 11.01.2007, został pochowany na lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej.

18.10.1939

(70) Na placu św. Józefa żołnierze hitlerowcy rozstrzelali księdza Romana Pawłowskiego za rzekome posiadanie broni. Ks. Pawłowski był proboszczem parafii w Choczu.

WYDARZENIA I ROCZNICE

24.06.1939

120

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (70) Kalisz wcielony został do Rzeszy. Zmieniono nazwy ulic, usunięto pomniki, zakazano używania języka polskiego w urzędach.

11.1939

(70) Władze hitlerowskie zorganizowały w Kaliszu getto dla ludności żydowskiej, zlokalizowane zostało pomiędzy ulicami: Targową, POW (obecna Złota), Chopina i Wodną. Getto istniało do końca 1940.

16.12.1939

(70) Dr med. univ. Tadeusz Niepokojczycki został rozstrzelany przez Niemców w lesie winiarskim koło Kalisza. Był pierwszą wojenną ofiarą wśród lekarzy kaliskich.

22.12.1939

(70) W lesie pod Winiarami rozstrzelano i pochowano w czterech zbiorowych mogiłach ok.700 Polaków przywiezionych z więzień w Kaliszu i Ostrowie Wlkp. (był to początek masowych egzekucji w lesie winiarskim).

12.1939

(70) Hitlerowcy rozpoczęli masowe wysiedlenia Polaków i Żydów z Kalisza. Na ich miejsce okupanci sprowadzali osadników niemieckich.

1939

(70) W końcu roku powstała w Kaliszu pierwsza organizacja podziemna – Narodowa Organizacja Wojskowa, której powiatowym dowódcą został Czesław Wszędobył ps. „Ziemowit” a komendantem na miasto Tadeusz Kusiński.

26.05.1944

(65) W Kaliszu urodził się Jerzy Rubiński, profesor nadzwyczajny UAM, dziekan Wydziału PedagogicznoArtystycznego UAM w Kaliszu. Był absolwentem poznańskiej Akademii Muzycznej. W latach 1992-1996 i 1996-2002 pełnił funkcję dyrektora Kolegium i Instytutu PedagogicznoArtystycznego UAM w Kaliszu, w 2002 objął stanowisko dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. J. Rubiński był założycielem i dyrygentem czterech chórów, w tym Akademickiego Chóru „Polifonia” przy Wydziale PedagogicznoArtystycznym UAM. Jako dyrygent był wykonawcą ponad 200 koncertów w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, na Białorusi, Ukrainie, w Czechach, na Węgrzech, interpretował dzieła W. A. Mozarta, J. S. Bacha, St. Moniuszki, J. Haydna, autor Śpiewnika dla chórów szkolnych. W latach 1998-2002 przewodniczył Radzie Miejskiej Kalisza. Jerzy Rubiński został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2003 przez Radę Miejską Odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza, wielokrotnie wyróżniony nagrodami przez Magnificencję Rektora UAM. W 2007 odebrał odznakę honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, przyznaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Prof. Jerzy Rubiński zmarł w Kaliszu 18.09.2007, pochowany został w grobowcu rodzinnym na kaliskim cmentarzu tynieckim.

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

01.11.1939

121

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

122

05.08.1944

(65) W powstaniu warszawskim zginął Jerzy Michał Wronowski, artysta malarz, pedagog. Urodził się 16.06.1908 w Łodzi. Od 1920 mieszkał w Kaliszu, był absolwentem kaliskiej Szkoły Handlowej. W 1932 ukończył studia na Wydziale Malarstwa Dekoracyjnego w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Gosienieckiego. W tym samym roku powrócił do Kalisza, gdzie rozpoczął pracę jako pedagog w Gimnazjum Kupieckim. W Kaliszu mieszkał do wybuchu II wojny światowej, w tym czasie dużo malował - obrazy olejne, akwarele, uprawiał również malarstwo ścienne. Do dziś przetrwało kilka obrazów olejnych z lat 1933-34 poświęconych Kaliszowi, m.in. Domy na Tyńcu, Kościół Garnizonowy od strony parku, Domy przy ulicy Granicznej, Park-Kogutek, Widok z mojego okna. Wronowski był autorem polichromii w kościołach w Opatówku i Pamięcinie, brał udział w wielu wystawach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Kaliszu. W 1938 na wystawie w Salonach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymał nagrodę Funduszu Kultury Narodowej im. J. Piłsudskiego za pracę Autoportret. W 1939 Wronowski został wysiedlony z Kalisza, od 1943 mieszkał w Warszawie, gdzie zginął biorąc udział w Powstaniu Warszawskim, pochowany został prawdopodobnie na Cmentarzu Powstańców na Woli. Na kaliskim Cmentarzu Miejskim znajduje się jego symboliczny grób. Prace Jerzego Wronowskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz w zbiorach prywatnych w Kaliszu i Krakowie.

21.10.1944

(65) Zmarł Wacław Bliziński, ksiądz, działacz społeczny i polityczny, twórca tzw. wzorowej wsi Lisków. Wacław Bliziński urodził się 28.07.1870 w Warszawie. W 1887 wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, w czasie nauki otrzymywał stypendium od hrabiny Ludwiki Ostrowskiej. W seminarium był współzałożycielem i redaktorem wychodzącego poza cenzurą tygodnika humorystycznego Lustro, przeznaczonego dla starszych kleryków i wtajemniczonych profesorów. W sierpniu 1892 po skończeniu seminarium duchownego otrzymał święcenia diakonalne z rąk ks. biskupa Aleksandra Bereśniewicza. W 1900 ks. W. Bliziński objął parafię w Liskowie. W ciągu 39 lat pracy ksiądz Bliziński stworzył w Liskowie kompleks organizacji spółdzielczych, oświatowych i kulturalnych, których celem było zaspokojenie potrzeb materialnych i duchowych jego mieszkańców. Po wybuchu II wojny światowej ks. Bliziński ukrywał się w sierocińcu w Chotowie koło Warszawy. Jesienią 1944 wraz z sierocińcem został przeniesiony do Częstochowy, gdzie zmarł, tam też został tymczasowo pochowany. Do Liskowa ciało ks. Wacława Blizińskiego, zgodnie z jego wolą, sprowadzono 14.09.1947 i pochowano na miejscowym cmentarzu.

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (65) W Warszawie zmarła Tekla Trapszo-Krywultowa, aktorka teatralna i filmowa. Urodziła się 23.10.1873 w Kaliszu w rodzinie o dużych tradycjach aktorskich. Od dziecka występowała w zespole ojca. Po śmierci matki (1884) wraz z ojcem i rodzeństwem wyjechała do Warszawy. W latach 1891-99 była zaangażowana w Teatrze Miejskim w Krakowie, 1899-1927 grała w teatrach rządowych w Warszawie, m.in. w „Rozmaitościach” oraz w Teatrze Letnim. Kilkakrotnie występowała w rodzinnym Kaliszu. Po raz pierwszy w lipcu 1900, wraz z siostrą Ireną i aktorami teatru Rozmaitości wzięła udział w otwarciu nowego gmachu Teatru Miejskiego. Pod koniec lat dwudziestych (XX w.) zaprzestała występów na scenie. Na ekranie debiutowała w 1911 rolą Joas w filmie S. Knake-Zawadzkiego Sąd boży według Sędziów St. Wyspiańskiego. Po kilkunastoletniej przerwie, już jako emerytka wystąpiła w filmach znanych reżyserów, wcielając się głównie w role matek, ciotek, opiekunek. Tekla TrapszoKrywultowa zagrała w 15 filmach, będąc pierwszą Kaliszanką, która wystąpiła na srebrnym ekranie.

30.11.1944

(65) W Kaliszu zmarł Marian Lenk, aktor, reżyser, dyrektor kaliskiego teatru. Urodził się 1.09.1887 w powiecie łódzkim. W 1905 ukończył szkołę dramaturgiczną Przybyłowicza w Krakowie. Pracę w teatrze rozpoczął jako statysta w teatrze łódzkim. Jako reżyser i aktor pracował w wielu teatrach, był pierwszym spikerem utworzonego w 1930 „Radia Łódź”, współzałożycielem Łódzkiej Rodziny Radiowej. W 1934 rozpoczął pracę jako spiker w Polskim Radiu. W sezonie artystycznym 1938/1939 został dyrektorem kaliskiego teatru. Był odznaczony Medalem Niepodległości. Marian Lenk został pochowany na kaliskim Cmentarzu Miejskim.

09.1954

(55) Z inicjatywy Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu otwarto Technikum Budowy Fortepianów.

17.11.1954

(55) Z inicjatywy Józefa Klubińskiego (1894-1960) utworzono w Kaliszu pierwsze Koło Polskiego Związku Filatelistów.

1954

(55) Powstała Stacja Archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, zasłużona placówka naukowa, którą przez długie lata kierował Krzysztof Dąbrowski, autor wielu opracowań nt. pradziejów Kalisza.

12.02.1959

(50) W Krakowie zmarł Iwo Gall, polski reżyser teatralny, scenograf, pedagog, dyrektor kaliskiego Teatru Miejskiego w sezonach 1936/37 i 1937/38. Urodził się 1.04.1890 w Krakowie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Józefa Mehoffera. Jeszcze w okresie gimnazjalnym oraz w czasie krakowskich studiów był związany z kabaretem Zielony Balonik, później studiował w Berlinie

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

27.10.1944

123

WYDARZENIA I ROCZNICE i w Wiedniu. Podczas pierwszej wojny światowej przebywał w Wiedniu i współpracował z działającym tam Teatrem Polskim. Na scenie Teatru Polskiego zadebiutował jako scenograf przygotowując dekoracje do Hamleta W. Szekspira w reżyserii Tadeusza Rittnera (1916). W Teatrze Reduta debiutował też jako reżyser wystawiając w 1927 roku Sędziów. W okresie przedwojennym Gall łączył pracę reżysera i scenografa z namysłem teoretycznym. W tym czasie krystalizowały się jego koncepcje dotyczące teatru, które zebrał i wydał w 1937 w książce Budowniczy tła scenicznego. Opowiadał się w niej za teatrem kameralnym, w którym na pierwszym planie powinna znaleźć się koncepcja autora i aktor jako podstawowe medium widowiska. Podczas okupacji hitlerowskiej prowadził tajne studium teatralne. Iwo Gall był wielokrotnie odznaczany, m.in. za zasługi artystyczne oraz za inscenizację Sędziów Stanisława Wyspiańskiego otrzymał nagrodę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a w 1957 został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. (50) W Londynie zmarł Juliusz Ulrych, polski polityk, działacz Polskiej Organizacji Wojskowej, piłsudczyk, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego. Urodził się w Kaliszu 9.04.1888, uczęszczał do Miejskiego Gimnazjum Klasycznego w Kaliszu, a po strajku szkolnym w 1905 do tamtejszej Szkoły Handlowej. Po egzaminie maturalnym złożonym w Gimnazjum św. Anny w Krakowie studiował inżynierię komunikacji na Politechnice Lwowskiej. W 1914 wstąpił jako porucznik do Legionów Piłsudskiego i służył w Pierwszej Brygadzie. W listopadzie 1918 kierował z ramienia POW akcją rozbrajania oddziałów niemieckich w Kaliszu. W czasie wojny 1919-1921 zorganizował w Szczypiornie pod Kaliszem 29. Pułk Strzelców Kaniowskich i był dowódcą 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Od 13.10.1935 do 30.09.1939 był ministrem komunikacji w rządach Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego i Felicjana Sławoja Składkowskiego. W 1939 udał się wraz z całym rządem RP do Rumunii, skąd przez Turcję, Cypr i Francję przedostał się do Anglii. Po wojnie Juliusz Ulrych, pozbawiony polskiej emerytury, oszczędności bankowych pozostałych w Polsce, spadku po matce i obywatelstwa przez władze PRL, musiał utrzymywać się z pracy własnych rąk. Ok. 1950 otrzymał stanowisko konsultanta w brytyjskim War Office.

08.02.1964

(45) Zainaugurowało działalność Towarzystwo Miłośników Teatru. Prezesem Towarzystwa została Irena Pawłowska.

10.05.1964

(45) W Kaliszu odbył się Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich, w którym uczestniczyli m.in. Jan Dobraczyński, Edmund Osmańczyk, Wojciech Żukrowski, Wilhelm Szewczyk.

WYDARZENIA I ROCZNICE

31.10.1959

124

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (45) Przekazano do użytku mieszkańcom Kalisza budynek Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki, wzniesiony ze środków Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy.

12.10.1969

(40) Na skwerze przy ulicy Nowy Świat w Kaliszu, przed gmachem byłego Studium Nauczycielskiego (dziś siedziba Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu), odsłonięto pomnik Marii Konopnickiej, dłuta Stanisława Horno-Popławskiego. Pomnik wzniesiony został z inicjatywy dzieci kaliskich szkół i mieszkańców miasta.

01.09.1974

(35) Z inicjatywy Andrzeja Bujakiewicza, ówczesnego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu, w 1974 powstała Kaliska Orkiestra Symfoniczna, która rozpoczęła działalność pod nazwą: Miejska Orkiestra Symfoniczna w Kaliszu. W tym samym roku odbył się pierwszy koncert. Rok później zostało zarejestrowane Stowarzyszenie „Orkiestra Symfoniczna w Kaliszu”, którego statutowym zadaniem stało się przejęcie i prowadzenie wszystkich spraw związanych z działalnością dotychczasowej Miejskiej Orkiestry Symfonicznej, od tej chwili przyjmującej nazwę Kaliskiej Orkiestry Symfonicznej. Ministerstwo Kultury i Sztuki wydało zgodę na upaństwowienie Orkiestry Symfonicznej w Kaliszu z początkiem sezonu artystycznego 1980/81, a ówczesny Prezydent Miasta przekazał Instytucji budynek tzw. Folusza. W grudniu 1993 Kaliską Orkiestrę Symfoniczną przekształcono w instytucję artystyczną pod nazwą Filharmonia Kaliska, a od 1 stycznia 1994 mecenat nad nią sprawuje Miasto Kalisz. Orkiestra ewoluowała - rozwijała się i pracowała z coraz większym rozmachem, powiększając swój skład. Dzisiaj może poszczycić się bogatym, zróżnicowanym repertuarem - od muzyki barokowej po współczesną, od oratoriów wielkich mistrzów do muzyki popularnej i standardów jazzowych. W Filharmonii Kaliskiej, obok orkiestry symfonicznej działają zespoły kameralne. W minionym okresie odbyły się 3 edycje Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego. Wraz z dyrekcją Teatru Wielkiego w Poznaniu powołano do życia Kaliską Scenę Operową. Kaliscy filharmonicy towarzyszą wirtuozom światowej pianistyki podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”. W sezonie 2006/2007 zainicjowano Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Bursztynowy Szlak”, podczas którego z kaliską orkiestrą występują światowej sławy artyści. Również w 2006 powołano do życia Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski, podczas którego koncerty odbywają się w zabytkowych obiektach regionu. Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Filharmonii Kaliskiej od 2006 jest Adam Klocek.

02.12.1974

(35) W Warszawie zmarła Adamina Dąbkowska, bibliotekarka. Urodziła się 4.04.1906 w Kijowie, do 1917 uczęszczała do

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

1964

125

WYDARZENIA I ROCZNICE Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Białej Cerkwii. W 1919 Dąbkowska wraz z rodziną przybyła do Kalisza, w 1925 w Gimnazjum Państwowym im. Anny Jagiellonki uzyskała świadectwo dojrzałości. W 1927 podjęła pracę jako bibliotekarka w Bibliotece Miejskiej im. Adama Asnyka. 1.09.1939 Dąbkowska została przez Niemców internowana w obozie utworzonym na terenie Gimnazjum Handlowego w Kaliszu, a następnie przewieziona do obozu w Jaśle. W kwietniu 1945 po powrocie do Kalisza Dąbkowska zwróciła się do prezydenta miasta Bronisława Koszutskiego z prośbą o przyjęcie do pracy. Została zaangażowana przez Zarząd Miasta Kalisza na stanowisko bibliotekarki miejskiej. Gdy Dąbkowska zaczynała pracę biblioteka liczyła ok. 700 woluminów. Dzięki wielkiemu jej zaangażowaniu odzyskano księgozbiór, w 1947 książnica kaliska posiadała ponad 5 tysięcy woluminów. Adamina Dąbkowska kierowała biblioteką do 1966. Pod koniec życia przeniosła się do Warszawy. Pochowana została na Cmentarzu Północnym w Warszawie. (30) W Kaliszu zmarł Kazimierz Paszyn, nauczyciel, trener sportowy. Urodził się 24.11.1925 w Kaliszu, absolwent kaliskiego Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych im. Tadeusza Kościuszki. W 1949 rozpoczął studia na specjalności sportowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1955 Paszyn powrócił do Kalisza i podjął pracę jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka (1956-79). Jeszcze podczas nauki w szkole średniej i studiów odnosił sukcesy sportowe, trenował boks, wioślarstwo. Od lipca 1956 przez kilka lat działał jako instruktor wioślarstwa w Kaliskim Towarzystwie Wioślarskim, uczestniczył też w kursach doskonalących w zakresie sportów wodnych, lekkiej atletyki oraz koszykówki. Kazimierz Paszyn wielokrotnie był odznaczany, m.in. Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony działacz kultury fizycznej” oraz regionalnymi odznakami sportowymi. Pochowany został na kaliskim Cmentarzu Komunalnym.

02.11.1979

(30) W Poznaniu zmarł Mieczysław Leń, nauczyciel, dziennikarz, krytyk teatralny. Urodził się 28.06.1928 w Witryłowie w Rzeszowskiem. W 1945 rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie studiów w 1948 rozpoczął pracę jako dziennikarz, był reporterem w „Kurierze Wielkopolskim” i korektorem w „Głosie Wielkopolskim”. W lutym 1952 został skierowany do pracy w Kaliszu, w Szkole Ogólnokształcącej stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu. W latach 1954-1960 uczył języka polskiego w I L.O. im. A. Asnyka w Kaliszu. W 1957 był współzałożycielem pisma „Ziemia Kaliska”, od początku istnienia gazety aż do swojej śmierci pełnił funkcję

WYDARZENIA I ROCZNICE

27.07.1979

126

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE sekretarza redakcji (1957-1979). Na łamach prasy pisał pod pseudonimami Jan Kantecki i Jerzy Brzozowski. Opublikował kilka wierszy i opowiadań, m.in. wiersz Uspokojenie ukazał się w Ziemi Kaliskiej (1962 nr 10). W Kalendarzu Ziemi Kaliskiej 1958 (Kalisz 1957) zamieścił biogramy Adama Asnyka, Adama Chodyńskiego, Marii Dąbrowskiej, Cypriana Godebskiego, Stefana Garczyńskiego, Marii Konopnickiej, Melanii Parczewskiej i Alfonsa Parczewskiego. Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Mieczysław Leń pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu. (30) W Londynie zmarł Krzysztof Dąbrowski, archeolog i muzeolog, badacz pradziejów Kalisza. Urodził się w Lublinie 25.05.1931, ukończył archeologię na Uniwersytecie Warszawskim, w 1962 obronił rozprawę doktorską Kalisia Ptolemeuszowa w świetle badań archeologicznych, habilitację uzyskał w 1973. W latach 1952-1967 odkrył na terenie Piwonic osadę kultury przeworskiej z okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich. W latach 1954-1974 pracował w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. W 1974 został powołany na stanowisko dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Przez 25 lat Krzysztof Dąbrowski był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Był wieloletnim kierownikiem wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie Kalisza i okolic, członkiem komitetu obchodów XVIII Wieków Kalisza. W 1966 otrzymał Honorowe Obywatelstwo Kalisza. Krzysztof Dąbrowski pozostawił ponad 300 publikacji, z czego połowa dotyczy Kalisza i regionu, m.in. Kalisz prastary, Przymierze z archeologią. Jednym z największych jego opracowań jest Słownik Starożytności Słowiańskich.

1979

(30) W Wydawnictwie Poznańskim opublikowano książkę Edwarda Polanowskiego W dawnym Kaliszu, ukazującą życie miasta w latach 1850-1914.

04.07.1984

(25) Między rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Zbigniewem Radwańskim, a wojewodą kaliskim płk. dypl. Kazimierzem Buczmą podpisane zostało porozumienie w sprawie powołania, prowadzenia i rozwijania przez UAM Zakładu Nauczania Początkowego Instytutu Pedagogiki z siedzibą w Kaliszu. Od października 1984 Zakład rozpoczął kształcenie studentów według organizacji studiów w Instytucie Pedagogicznym UAM, na pięcioletnich studiach magisterskich - stacjonarnych i zaocznych - w zakresie nauczania początkowego. 27 kwietnia 1987, na mocy decyzji władz UAM, powołano Zakład Wychowania Plastycznego w Kaliszu. Pomysłodawcą i organizatorem Zakładu był prof. Andrzej Niekrasz. W roku akademickim 1988/1989 powołano w Kaliszu Zakład

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

25.11.1979

127

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

Wychowania Muzycznego. Uchwałą Senatu UAM w Poznaniu z dn. 25 marca 1991 istniejące w Kaliszu Zakłady: Nauczania Początkowego, Wychowania Plastycznego, Wychowania Muzycznego, podległe dotychczas Instytutowi Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych, weszły w skład utworzonego Kolegium Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Kolegium stanowiło samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną podległą bezpośrednio Rektorowi UAM. W Kolegium Pedagogiczno-Artystycznym utworzono Zakład Pedagogiki. W marcu 2002 uchwałą Senatu UAM w Poznaniu w miejsce dotychczas funkcjonującego Instytutu PedagogicznoArtystycznego utworzono Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu. Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2002. W ramach WPA UAM w Kaliszu funkcjonuje także Stacja Naukowo-Dydaktyczna w Jarocinie.

128

13.10.1984

(25) W Kaliszu zmarł Krzysztof Hubert Marks, plastyk. Urodził się 27.07.1946 w Szklarskiej Porębie, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. W 1966 rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Poznaniu na kierunku wychowanie plastyczne, szkoły nie ukończył. W 1968 powrócił do Kalisza, gdzie uczęszczał do pracowni grafika Andrzeja Niekrasza w kaliskim Studium Nauczycielskim. Marks pracował jako plastyk-dekorator m.in. w Klubie MPiK „Ruch”, kinach kaliskich, Powszechnym Domu Towarowym. Był również instruktorem wychowania plastycznego w Kaliskim Domu Kultury. Uprawiał malarstwo portretowe, grafikę, zajmował się projektowaniem i wystrojem wnętrz, wykonywał oprawy plastyczne imprez i festynów. W latach 1971-84 Marks prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych. Współpracował z redakcją Ziemi Kaliskiej jako ilustrator. Krzysztof Hubert Marks został pochowany na kaliskim Cmentarzu Miejskim.

12.1984/85

(25) Studencka Wyprawa Naukowa „Afryka 84/85” zorganizowana przez Koło Naukowe Etnografów przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Narodowe w Szczecinie; funkcję kierownika naukowego wyprawy pełnił kaliszanin Jacek Łapott oraz Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej – z udziałem kierownika działu Etnografii Marzeny Ścisłej. Uczestnicy wyprawy udali się do Sudanu w celu przeprowadzenia badań i pozyskania eksponatów muzealnych do polskich kolekcji afrykańskich. W efekcie do MOZK trafiło 350 zabytków oraz materiał ikonograficzny. Były to (jak dotychczas) jedyne pozaeuropejskie badania naukowe prowadzone przez pracowników kaliskiego muzeum in situ. Idea wyprawy nawiązywała do pierwszej polskiej wyprawy do Afryki zorganizowanej przez kaliszanina Stefana SzolcRogozińskiego w 1882 roku.

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (25) W Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej otwarto stałą wystawę archeologiczną pn.: Z pradziejów Kalisza i okolic, autorstwa T. Baranowskiego i E. Pudełko oraz zespołu plastyków T. Wieczorka. Tematyka wystawy obejmuje, po raz pierwszy w dziejach kaliskiego muzealnictwa, cały okres rozciągający się od pradziejów, poprzez starożytność i wczesne średniowiecze, aż do lokacji miasta w połowie XIII w. Ekspozycja zajmuje pierwsze piętro starej części budynku muzealnego, sukcesywnie uzupełniana o nowe materiały. Wystawę uhonorowano nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w ogólnopolskim konkursie na muzealne wydarzenie 1984 roku za jej walory poznawcze i dydaktyczne.

01.1989

(20) Rozpoczął pracę Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny przy ul. Poznańskiej.

08.09.1989

(20) W Warszawie zmarła Zofia Dybowska-Aleksandrowicz, polska reżyserka teatralna, dubbingowa i dźwiękowiec. Urodziła się 17.01.1928 w Kaliszu; jej ojciec, Stefan Dybowski był Ministrem Kultury i Sztuki. Ukończyła Wydział Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Reżyserii PWSF w Łodzi. Była promotorką polskiej szkoły dubbingowej, pod jej kierunkiem pracowali najlepsi polscy aktorzy. Działalność Dybowskiej w zakresie dubbingu, określanego przez nią jako opracowania językowego, była wysoko ceniona poza granicami kraju. Zofia Dybowska-Aleksandrowicz została zamordowana wraz z matką w swoim mieszkaniu w niewyjaśnionych okolicznościach.

1989

(20) Biskup włocławski - Henryk Muszyński ustanowił w Kaliszu nowe parafie: na osiedlu Zagorzynek i na osiedlu Winiary.

1989

(20) Przy ul. Winiarskiej w Kaliszu otwarto Dom Opieki Społecznej, zaprojektowany dla stu pensjonariuszy.

1989

(20) Na zlecenie kaliskiej Miejskiej Rady Narodowej w łódzkim Studio Orion Film powstał trzydziestominutowy film dokumentalny pt. Kalisz poprzez wieki w reżyserii Andrzeja Czuldy. W 1990 obraz otrzymał Nagrodę Europejskiej Federacji Prasy Turystycznej na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie.

08.01.1994

(15) Zmarła Aniela Karolina z Ziółkowskich Wende, nauczycielka historii w szkołach kaliskich, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu (ur.13.07.1906).

16.01.1994

(15) Powstał Kaliski Klub Amazonki, powołany przez grupę inicjatywną 15 kobiet po mastektomii, jego pierwszym Prezesem została Anna Gmerek. Celem Klubu jest niesienie pomocy kobietom dotkniętym rakiem piersi i poprawa ich sprawności psychofizycznej.

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

1984

129

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

130

06.05.1994

(15) Podpisano umowę o przyjaźni i współpracy między Kaliszem a Kamieńcem Podolskim na Ukrainie.

14.05.1994

(15) Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej (dziś Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu) nadano imię wybitnego Kaliszanina, Alfonsa Parczewskiego - w 195 rocznicę jego urodzin. Uroczystościom towarzyszyła konferencja naukowa oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

30.05.1994

(15) Przy ulicy Górnośląskiej 80 w Kaliszu oddano do użytku nowy gmach PKO BP.

01.07.1994

(15) W pałacu myśliwskim w Antoninie wybuchł pożar, który zniszczył część pomieszczeń magazynowych i belki stropowe.

02.07.1994

(15) Pałac myśliwski w Antoninie został uhonorowany dyplomem EUROPA NOSTRA za „... szczególnie staranną restaurację drewnianego budynku o niezwykłym kształcie oraz jego adaptację dla kulturalnych i artystycznych potrzeb regionu”.

28.08.1994

(15) Utworzono spółkę p.n. Kaliskie Linie Autobusowe, powstałą z połączenia Miejskiego Zakładu Komunikacji i angielskiej firmy Southern Vectis plc, która zobowiązała się do przeprowadzenia sprawnej i efektywnej restrukturyzacji MZK i poprawy usług komunikacji autobusowej w mieście.

25.09.1994

(15) Otwarto Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza. Zostało ono zlokalizowane w pomieszczeniach dawnych szkół jezuickich przy ul. Łaziennej. Placówka podlega Muzeum Okręgowemu Ziemi Kaliskiej. Inspiracją utworzenia galerii był testament Kulisiewicza, w którym artysta zapisał rodzinnemu miastu wyposażenie swojej warszawskiej pracowni wraz z kolekcją prac.

01.10.1994

(15) Filharmonia Kaliska otrzymała własną siedzibę w zrekonstruowanym budynku dawnego folusza przy alei Wolności 2.

09.11.1994

(15) W śródmieściu Kalisza, podczas robót ziemnych w pobliżu mostu Kamiennego, dokonano odkrycia archeologicznego, odsłaniając fragmenty Bramy Wrocławskiej.

1994

(15) Powstał Dziecięcy i Młodzieżowy Chór Katedry Kaliskiej Cantate Deo pod dyr. Katarzyny i Marka Kuberów.

01.01.1999

(10) W wyniku reformy administracyjnej państwa Kalisz stracił status miasta wojewódzkiego, stając się powiatem grodzkim. Ustanowiono także powiat ziemski kaliski, który utworzyły gminy: Blizanów, Brzeziny, Ceków, Godziesze, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki i Żelazków.

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE (10) Na placu św. Józefa odsłonięto pomnik papieża Jana Pawła II, upamiętniający wizytę Ojca Świętego w Kaliszu (04.06.1997). Pomnik ma ponad trzy metry wysokości i jest wykonany z brązu. Autorem monumentu jest prof. Jan Kucz. Symbolika dzieła nawiązuje do głównego motywu papieskiej pielgrzymki do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

05.1999

(10) Kalisz został nagrodzony Honorową Flagą Europy przyznaną przez Radę Europy za aktywność w kontaktach międzynarodowych.

15.07.1999

(10) Decyzją premiera Jerzego Buzka powołano w Kaliszu Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Inauguracja pierwszego roku akademickiego nastąpiła 18.10.1999.

02.08.1999

(10) W Sopocie zmarł Zygmunt Karolak, artysta malarz, grafik i pedagog. Urodził się w Kościelcu koło Kalisza w 1905. Był absolwentem kaliskiego Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP, gdzie był uczniem m.in. profesorów W. Jarockiego (rysunek), J. Wojnarskiego (grafika), X. Dunikowskiego (rzeźba). W latach1932-39 był nauczycielem rysunku w kaliskich gimnazjach, w tym czasie rozpoczął również działalność artystyczną. Jako dowódca 1. plutonu 3. kompanii 29. Pułku Strzelców Kaniowskich brał udział w wojnie obronnej 1939. Podczas pobytu w oflagach w latach 1939-45 Karolak nie zaprzestał pracy artystycznej, malował m.in. portrety współwięźniów, pejzaże, martwe natury. Do kraju powrócił w 1947, osiedlił się w Gdyni a później w Sopocie. Od 1950 do 1975 związany był z Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Jako artysta brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, wystawiał także za granicą, m.in. w 1948 w Nowym Jorku, za swoje prace otrzymał wiele nagród. Zygmunt Karolak uprawiał malarstwo olejne, akwarele, rysunek i grafikę. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. W 1984 został wyróżniony Honorową Odznaką Miasta Kalisza. Pochowany został na kaliskim Cmentarzu Komunalnym.

30.09.1999

(10) Odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia zrekonstruowanego cmentarza ukraińskiego w Kaliszu – Szczypiornie, gdzie spoczywają żołnierze ukraińscy walczący po stronie polskiej w wojnie 1920. Cmentarz został założony przez Niemców w 1914. W okresie zasiedlania obozu żołnierzami URL, na cmentarzu w Szczypiornie było pochowanych ponad 1200 osób. W 1923 z inicjatywy ukraińskich żołnierzy internowanych w kaliskim obozie zorganizowano zbiórkę pieniędzy, dzięki której odnowiono i uporządkowano cmentarz oraz ufundowano obelisk-pomnik

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

30.05.1999

131

WYDARZENIA I ROCZNICE poświęcony pamięci zmarłych tu bojowników o niepodległość Ukrainy. Po II wojnie światowej cmentarz uległ kompletnej dewastacji. W czerwcu 1992 Zarząd Związku Ukraińców w Polsce biorąc za podstawę deklarację polsko-ukraińską z 8.06.1992 zwrócił się do Prezydenta Kalisza o objęcie patronatu nad odnowieniem cmentarza w Szczypiornie. (10) W Kaliszu odbyła się konferencja historyczna pt. Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej Europy. W konferencji uczestniczyli: Henryk Samsonowicz, Gerard Labuda i Zofia Kurnatowska.

04.11.1999

(10) W Kucharach uruchomiono oczyszczalnię ścieków budowaną wspólnie przez Kalisz oraz miasto i gminę Nowe Skalmierzyce.

20.05.2004

(5) Rada Miejska Kalisza przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza księdzu biskupowi ordynariuszowi Stanisławowi Napierale.

06.2004

(5) Stanisław Lorenc, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Kalisza.

06.2004

(5) W kaliskiej galerii Biura Wystaw Artystycznych odbyła się promocja książki Czerwony dom o poznańskiej grupie literackiej „Wierzbak”, autorstwa Bohdana Adamczaka.

05.11.2004

(5) W Zespole Szkół Budowlanych w Kaliszu zainaugurowało działalność Liceum Plastyczne. Uroczystego otwarcia liceum dokonał dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Tadeusz Matuszczak. Pomysł utworzenia liceum zrodził się z tradycji plastycznych praktykowanych przez wiele lat w technikum budowlanym, które były związane z nauczaniem przedmiotów takich jak projektowanie architektoniczne, historia sztuki, rysunek.

16.02.2008

(1) W wieku 93 lat w Netanii w Izraelu zmarł Baruch Kolski, asnykowiec, prezes Związku Kaliszan w Izraelu. Urodził się w Kaliszu, przed II wojną światową mieszkał wraz z rodzicami i dwójką rodzeństwa w kamienicy przy ul. Browarnej. Jego dziadek był rabinem w Sieradzu. W 1936 Kolski wyjechał do Palestyny. Do Kalisza przyjeżdżał na Zjazdy Asnykowców, ostatni raz gościł w 2001 na zaproszenie Zenona Sroczyńskiego, by uczestniczyć w konferencji „Kalisz – miasto otwarte”.

19.02.2008

(1) Pod auspicjami Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka oraz Marszałka Wielkopolskiego Marka Woźniaka prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie południowej

WYDARZENIA I ROCZNICE

21.10.1999

132

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE Wielkopolski w kaliskim Ratuszu podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji kaliskoostrowskiej. Celem współpracy jest wspólne dążenie do trwałego i zrównoważonego rozwoju tej części Województwa Wielkopolskiego. W założeniu współpraca między samorządami aglomeracji kalisko-ostrowskiej obejmie dziedziny takie jak: promocja gospodarcza i turystyczna, kultura i dziedzictwo narodowe, warunki inwestowania, aktywność zawodowa mieszkańców, zagospodarowanie przestrzenne, transport zbiorowy, gospodarka komunalna, edukacja publiczna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska. W ramach porozumienia została również utworzona pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Stała Rada Współpracy Prezydentów, Starostów, Wójtów aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Na pierwsze półrocze 2008 przewodnictwo nad jej pracami objął Prezydent Kalisza. (1) Marek Skrobecki, twórca scenografii do obrazu „Piotruś i Wilk”, zdobył Oscara w kategorii film krótkometrażowy animowany. Skrobecki jest absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz Wydział Animacji Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zadebiutował filmem „Epizod” w 1988, w 1992 r. związał się z Se-ma-fo-rem.

14.06.2008

(1) Na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu odbyło się uroczyste otwarcie Kaliskiego Grodu Piastów. Rekonstrukcja Grodu została zrealizowana w ramach projektu „Gród Kaliski – odbudowa i promocja spuścizny kulturowej Europy”, współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Oficjalnego otwarcia rekonstrukcji Kaliskiego Grodu Piastów dokonali Marek Woźniak, marszałek województwa, Janusz Pęcherz, prezydent miasta i Jerzy A. Splitt, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

20.09.2008

(1) W Poznaniu zmarł prof. Czesław Glinkowski, inicjator i założyciel oraz pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Szczególnym osiągnięciem profesora Glinkowskiego było zorganizowanie w 1992 międzynarodowego zespołu pracującego nad problemami transformacji rynkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, opartego na pracownikach naukowych z Polski, Bułgarii, Białorusi, Ukrainy i Czech. W latach 1993-1999 organizował, a następnie kierował Ośrodkiem Studiów Zamiejscowych AE w Poznaniu z siedzibą w Kaliszu. Na początku były to studia licencjackie, a dzięki staraniom profesora uruchomiono w Kaliszu również studia

2009 INFORMATOR

WYDARZENIA I ROCZNICE

24.02.2008

133

WYDARZENIA I ROCZNICE

WYDARZENIA I ROCZNICE

magisterskie. Profesor Czesław Glinkowski był autorem 39 publikacji oraz współautorem 69 publikacji. W 2005 otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Kalisza. Pochowany został w Poznaniu na cmentarzu junikowskim.

134

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE

Miejski Komitet OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA ŚWIĘTA I ROCZNICE

64. rocznica rozstrzelania 56 żołnierzy Armii Krajowej 19 stycznia godz. 18.00 - Uroczysta Msza św. - Kościół Garnizonowy, MKOPWiM godz. 12.00 - Las w Skarszewie i mogiła zbiorowa na Cmentarzu Tynieckim, MKOPWiM, przedstawiciele Władz i Światowego Związku Żołnierzy AK 64. rocznica wyzwolenia Kalisza spod okupacji niemieckiej 23 stycznia godz. 12.00 - Tablica pamiątkowa - Ratusz, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, Cmentarz Wojskowy - Majków, MKOPWiM, delegacje władz miasta Miesiąc Pamięci Narodowej 26 kwietnia godz. 13.00, Msza św. polowa przy obelisku ofiar II wojny światowej w lesie w Winiarach oraz apel Przewodniczącego Komitetu skierowany do organizacji i szkół o upamiętnienie miejsc pamięci i o udział młodzieży szkolnej w uroczystościach wynikających z harmonogramu, MKOPWiM, Parafia rzymskokatolicka bł. Michała Kozala w Winiarach Dzień Inwalidy Wojennego Kwiecień, wg odrębnego scenariusza Związku Inwalidów Wojennych

218. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 3 maja godz. 10.00 - Główny Rynek i Katedra Kaliska, MKOPWiM

WYDARZENIA I ROCZNICE

Rocznica Zbrodni Katyńskiej Kwiecień, Ogrójec i Klasztor OO. Jezuitów, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” wg odrębnego scenariusza

64. rocznica podpisania kapitulacji kończącej II wojnę światową 8 maja godz. 12.00 - Główny Rynek, MKOPWiM 67. rocznica rozstrzelania mieszkańców Ziemi Kaliskiej Czerwiec, Las w miejscowości Biała Panieńska - gmina Rychwał wg scenariusza Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, przedstawiciele władz 65. rocznica Powstania Warszawskiego i „Akcji Burza”, 31 lipca godz. 18.00 - cmentarz parafialny przy ul. Częstochowskiej, Msza św. polowa przy grobie śp. ks. Józefa Sieradzana, MKOPWiM, Parafia św. Gotarda 1 sierpnia godz. 17.00 - Klasztor i Ogrójec OO. Jezuitów, MKOPWiM, Światowy Związek Żołnierzy AK

2009 INFORMATOR

135

WYDARZENIA I ROCZNICE 95. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej 6 sierpnia godz. 12.00 - Zapalenie zniczy przy pomniku Legionistów przy IV LO ul. Serbinowska godz. 12.30 - Cmentarz Miejski – tablica pamiątkowa poświęcona 7 Legionistom, MKOPWiM 95. rocznica wybuchu I wojny światowej i spalenia miasta 14 sierpnia godz. 12.00 - Obelisk przy ul. Podmiejskiej, MKOPWiM, przedstawiciele władz Święto Żołnierza WP oraz 89. rocznica „Cudu nad Wisłą” 15 sierpnia godz. 12.00 - Kościół Garnizonowy oraz Cmentarz Wojskowy przy kaplicy mjr Waltera, MKOPWiM 70. rocznica wybuchu II wojny światowej i Święto Kombatanta 1 września godz. 12.00 - Główny Rynek, MKOPWiM Dziękczynna Pielgrzymka Kombatantów do Św. Józefa 4 września, Sanktuarium św. Józefa (przed pielgrzymką delegacja Kombatantów złoży kwiaty pod Pomnikiem ku Czci Żołnierzy 25. Dywizji Ziemi Kaliskiej w Podzborowie), Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych

WYDARZENIA I ROCZNICE

70. rocznica Bitwy nad Bzurą 13 września, Łęczyca, Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych Miasto zapewni dwa autokary Uroczystość ku Czci Bohaterów Westerplatte 16 września, Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, wg odrębnego scenariusza Dzień Sybiraka 70. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę 17 września, Ogrójec OO. Jezuitów, Związek Sybiraków Oddział w Kaliszu, MKOPWiM (wg odrębnego scenariusza) Dzień Polskiego Państwa Podziemnego 27 września godz. 10.30 - Główny Rynek godz. 11.00 - obelisk w Skarszewie Uroczysta Msza Święta na Cmentarzu Tynieckim przy zbiorowej mogile ofiar II wojny światowej, MKOPWiM, przedstawiciele władz, Światowy Związek Żołnierzy AK, wg scenariusza Światowego Związku Żołnierzy AK (zaproszenie młodzieży szkolnej) Upamiętnienie 4. Pomorskiej Dywizji Piechoty 12 października, Tablica pamiątkowa na gmachu siedziby Starostwa – Plac św. Józefa wg odrębnego scenariusza Związku Kombatantów i b. Więźniów Politycznych

136

INFORMATOR 2009

WYDARZENIA I ROCZNICE 70. rocznica rozstrzelania księdza Romana Pawłowskiego 18 października godz. 12.00, Tablica pamiątkowa - Plac św. Józefa, MKOPWiM 4. rocznica odsłonięcia pomnika Legionistów Polskich 10 listopada godz. 12.00, ul. Serbinowska – przy IV LO, MKOPWiM, Związek Inwalidów Wojennych RP 91. rocznica Odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada godz. 10.00, Główny Rynek i Katedra, (wg odrębnego scenariusza), MKOPWiM W ramach uroczystości zakończenie VIII. Marszu Wolności - Główny Rynek, PTTK i PTH Dzień pamięci ofiar stanu wojennego 13 grudnia, Uroczysta Msza św. w Kościele OO. Jezuitów, wg odrębnego scenariusza NSZZ „Solidarność” 91. rocznica Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia godz. 12.00 - Tablice pamiątkowe: na Kościele św. Rodziny i budynku COSSW Szczypiorno, MKOPWiM

WYDARZENIA I ROCZNICE

2009 INFORMATOR

137

INFORMATOR ADRESOWY

INFORMATOR ADRESOWY 2009

ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA Ministerstwo Edukacji Narodowej 00-918 Warszawa, al. J.Ch. Szucha 25 tel. 0-22-347-41-00 (centrala) www.men.gov.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 tel. 0-22-421-01-00 fax 0-22-826-91-48 biuro prasowe: e-mail: [email protected] www.mk.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 00-529 Warszawa 53, ul. Wspólna 1/3, ul. Hoża 20 (wejście główne) tel. 0-22-529-27-18 fax 0-22-628-09-22 www.nauka.gov.pl Ministerstwo Sportu i Turystyki 00-082 Warszawa ul. Senatorska 14 www.msport.gov.pl

ADRESY

Departament Turystyki tel. 0-22-244-31-72 fax 0-22-244-31-71 e-mail: [email protected]

138

Narodowe Centrum Kultury 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 12 tel. 0-22-210-01-00 fax 0-22-210-01-01 e-mail: [email protected] www.nck.pl Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 61-713 Poznań, al. Niepodległości 18 budynek C tel. 0-61-854-17-99 fax 0-61-852-60-07 e-mail: [email protected] www.wielkopolska.mw.gov.pl

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 61-713 Poznań, al. Niepodległości 18 www.wielkopolska.mw.gov.pl Departament Kultury 61-716 Poznań, ul. T. Kościuszki 95 sekretariat, pok. 310 tel. 0-61-854-16-83, 0-61-854-14-74 fax 0-61-852-00-06 adres do korespondencji: 61-713 Poznań, al. Niepodległości 18 e-mail: [email protected] Departament Sportu i Turystyki 61-823 Poznań, ul. Piekary 17 tel. 0-61-855-35-22, 0-61-647-52-70 fax 0-61-855-73-46 e-mail: [email protected] Departament Edukacji i Nauki 61-823 Poznań, ul. Piekary 17, pok. 801 tel. 0-61-647-53-21 fax 0-61-855-73-46 e-mail: [email protected] Główny Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 61-846 Poznań, ul. Strzelecka 49 (budynek Victoria Center) tel. 0-61-858-12-27, 0-61-858-12-37 e-mail: [email protected] www.wrpo.wielkopolskie.pl Punkt informacyjny WRPO Starostwo Powiatowe w Kaliszu 62-800 Kalisz, Pl. św. Józefa 5 Pokój nr 201 tel./fax 0-62-501-42-03 e-mail: [email protected]

2009 INFORMATOR

ADRESY

Wielkopolski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46 tel. 0-61-658-07-40 fax 0-61-658-07-39 e-mail: [email protected] www.europe_direct_poznan.umww.pl

139

INFORMATOR ADRESOWY Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18 tel. 0-61-854-10-71, 0-61-854-13-00 fax 0-61-852-73-27 Punkt informacyjny: tel. 0-61-854-15-42 e-mail: [email protected] www.poznan.uw.gov.pl www.wuw.bip-i.pl Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4 tel. 0-62-765-74-85 fax 0-62-765-72-93 e-mail: [email protected] Godziny przyjęć klientów: poniedziałek: 8.00 - 16.00 od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30 Wielkopolska Izba Turystyczna (WIT) 61-701 Poznań, ul. A. Fredry 7/9 tel. 0-61-646-52-31 tel./fax 0-61-853-68-39 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.wit.poznan.pl

ADRESY

Wielkopolska Organizacja Turystyczna 61-737 Poznań, ul. 27 grudnia 17/19, Vp tel. 0-61-664-52-34, 0-61-664-52-33 fax 0-61-664-52-21 e-mail: [email protected] www.wotwielkopolska.pl/ dyrektor biura: Ewa Przydrożny Rada Miejska Kalisza 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20 tel. 0-62-765-43-99 e-mail: [email protected] www.bip.kalisz.pl www.kalisz.pl przewodnicząca: Adela Przybył, wiceprzewodniczący: Jolanta Mancewicz, Andrzej Plichta, Grzegorz Sapiński Kancelaria Rady Miejskiej 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20 tel./fax 0-62-765-43-50 e-mail: [email protected] www.bip.kalisz.pl www.kalisz.pl

140

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza przewodnicząca - Regina Małecka, wiceprzewodniczący - Grzegorz Chwiałkowski, członkowie: Mirosław Gabrysiak, Paweł Gołębiak, Urszula Góral, Ireneusz Lewandowski, Jerzy Madejczyk, Włodzimierz Muth, Bogdan Nowacki, Marek Nowak, Roman Piotrowski, Andrzej Plichta, Barbara Wrzesińska Rada Sportu przewodniczący - Mirosław Przybyła , wiceprzewodniczący - Lech Burchard, sekretarz - Piotr Kowalczyk, członkowie: Mirosław Jurek, Jacek Kasprzak, Krzysztof Kisiel, Wojciech Kwiatkowski, Ireneusz Lewandowski, Jerzy Witczak Urząd Miejski w Kaliszu 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20 tel. 0-62-765-43-00 fax 0-62-764-20-32 e-mail: [email protected] www.kalisz.pl www.bip.kalisz.pl prezydent: Janusz Pęcherz 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20, pok. 21 tel. 0-62-765-43-01 fax 0-62-764-20-32 e-mail: pr[email protected] wiceprezydent: Daniel Sztandera 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20, pok. 25 tel. 0-62-765-43-03 fax 0-62-765-43-61 e-mail: [email protected] wiceprezydent: Tadeusz Krawczykowski 62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, pok. 5 tel. 0-62-504-97-77 fax 0-62-504-97-76 e-mail: [email protected]

ADRESY

wiceprezydent: Jacek Konopka 62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, pok. 7 tel. 0-62-765-44-01 e-mail: [email protected] Biuro Informacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20, I piętro, pok. 27 tel. 0-62-765-43-71 fax 0-62-765-43-66 e-mail: [email protected] www.kalisz.pl

2009 INFORMATOR

141

INFORMATOR ADRESOWY Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-764-20-48 tel./fax 0-62-764-20-34 e-mail: [email protected] naczelnik: Marzena Ścisła zastępca naczelnika: Mieczysław Marciniak Starostwo Powiatowe w Kaliszu 62-800 Kalisz, pl. św. Józefa 5 centrala: tel. 0-62-501-42-00 fax 0-62-757-26-22 e-mail: [email protected] www.powiat.kalisz.pl www.bip.powiat.kalisz.pl starosta: Krzysztof Nosal Archiwum Państwowe w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 207 tel./fax 0-62-767-10-22 e-mail: [email protected] www.kalisz.ap.gov.pl dyrektor: Grażyna Schlender

ADRESY

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. J. Tuwima 10 tel. 0-62-767-23-21 fax 0-62-757-64-21 e-mail: [email protected] http://wosoz.bip-i.pl kierownik: Beata Maria Matusiak

142

Euro Info Centre PL 406 Kalisz Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25 tel./fax 0-62-767-23-43 e-mail: [email protected] www.kip.kalisz.pl www.euroinfo.org.pl/ Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA 61-846 Poznań, ul. Strzelecka 49 tel. 0-61-858-10-60, 0-61-858-10-61 fax 0-61-858-10-62 e-mail: [email protected] www.fripww.pl

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Regionalny Punkt Informacyjny EURODESK przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25 tel. 0-62-765-60-55 e-mail: [email protected] www.kip.kalisz.pl www.eurodesk.org Punkt Kontaktowy do spraw Kultury Instytut Adama Mickiewicza 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 25 tel. 0-22-447-61-70-172 www.mkidn.gov.pl/pkk www.iam.pl Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli w Polsce (CSS Poland) Instytut Adama Mickiewicza 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 25 tel/fax 0-22-447-61-25 www.europadlaobywateli.pl www.iam.pl Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 00-580 Warszawa, al. J.Ch. Szucha 23 www.ukie.gov.pl

INSTYTUCJE KOŚCIELNE Diecezja Kaliska Rezydencja 62-800 Kalisz, ul. Kanonicka 5 tel. 0-62-757-15-16 e-mail: [email protected] www.diecezja.kalisz.pl Biskup Diecezjalny Kaliski ks. bp Stanisław Napierała

ADRESY

Kapelan Biskupa Diecezjalnego 62-800 Kalisz, ul. Widok 80-82 tel. 0-62-766-07-04 ks. Maciej Jóźwiak Kuria Diecezjalna 62-800 Kalisz, ul. Widok 80-82 tel. 0-62-766-78-55 tel./fax 0-62-766-78-60 e-mail: [email protected] http://www.diecezja.kalisz.pl/kuria/kuria.htm

2009 INFORMATOR

143

INFORMATOR ADRESOWY Kanclerz Kurii ks. Jacek Bąk tel. 0-62-766-07-110 e-mail: [email protected] Czas urzędowania Kurii: codziennie: 9.00 - 14.00 soboty: 9.00 - 12.00 Kościół Katedralny Parafia św. Mikołaja 62-800 Kalisz, ul. Kanonicka 5 tel. 0-62-757-39-19 proboszcz: ks. prałat Andrzej Gaweł www.diecezja.kalisz.pl/parafie/Dekanat_Kaliski_I/Kalisz-sw.Mikolaja.htm Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego Kościół p.w. Nawiedzenia NMP (oo. Jezuici) 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 2 tel. 0-62-757-34-46 fax 0-62-768-24-30 e-mail: [email protected] www.jezuici.pl/sanktuarium.kalisz Sanktuarium Św. Józefa Parafia Wniebowzięcia NMP 62-800 Kalisz, pl. św. Józefa 7 tel. 0-62-757-58-22 fax 0-62-767-51-70 e-mail: [email protected] www.swietyjozef.kalisz.pl

ADRESY

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Parafia Miłosierdzia Bożego 62-800 Kalisz, ul. A. Asnyka 54/56 tel. 0-62-766-50-02 http://diecezja.kalisz.pl/Parafie/MilBozKa/

144

Kościół i Klasztor oo. Franciszkanów Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika 62-800 Kalisz, ul. Sukiennicza 7 tel. 0-62-757-38-74 e-mail: [email protected] www.kalisz.franciszkanie.pl/ Dom Rekolekcyjny Księży Jezuitów 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 2 tel. 0-62-757-34-46 tel. 0-62-768-24-33 fax 0-62-768-24-30 e-mail: [email protected] www.dfdkalisz.jezuici.pl ks. Henryk Droździel SJ

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Kaliskiej 62-800 Kalisz, ul. Złota 144 tel. 0-62-760-94-38 www.da-kalisz.pl/ Duszpasterz akademicki - ks. Piotr Rossa Msza Święta akademicka - każdy wtorek Bazylika Św. Józefa w Kaliszu godz. 19.30 Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Kaliskiej 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 2 tel. kom. 0-604-131-627 duszpasterz: ks. Jacek Paczkowski prezes: Wojciech Stefaniak adres do korespondencji: 62-800 Kalisz, ul. Stare Miasto 2

INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE Filharmonia Kaliska 62-800 Kalisz, al. Wolności 2 tel. 0-62-767-84-60 tel./fax 0-62-757-07-48 e-mail: [email protected]filharmoniakaliska.pl www.filharmoniakaliska.pl dyrektor naczelny i artystyczny: Adam Klocek Instytucja finansowana z budżetu Miasta Kalisza Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 62-800 Kalisz, pl. Wojciecha Bogusławskiego 1 tel. 0-62-760-53-00 fax 0-62-760-53-03 e-mail: [email protected] www.teatr.kalisz.pl dyrektor: Igor Michalski Instytucja finansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

INSTYTUCJE I PLACÓWKI UPOWSZECHNIANIA KULTURY

Biblioteka Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195 tel. 0-62-766-95-72, 0-62-766-95-00 centrala e-mail: [email protected] http://cossw.sw.gov.pl

2009 INFORMATOR

ADRESY

BIBLIOTEKI

145

INFORMATOR ADRESOWY Biblioteka Domu Zakonnego Księży Jezuitów 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 2 tel. 0-62-757-34-46 Biblioteka Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 28-30 tel. 0-62-767-07-45 e-mail: [email protected] www.wpa.amu.edu.pl/faculty/biblioteka.htm kierownik: Katarzyna Krzemińska Biblioteka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 13 tel. 0-62-757-13-21 e-mail: [email protected] www.kp.kalisz.pl Biblioteka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej 62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 12 tel. 0-62-757-16-08 tel./fax 0-62-757-16-09 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.muzeum.kalisz.pl kierownik: Krystyna Skraburska

ADRESY

Biblioteka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 62-800 Kalisz, ul. Południowa 62 tel. 0-62-766-03-20 fax 0-62-766-03-23 e-mail: [email protected] http://www.nkjo.kalisz.pl/biblioteka.php

146

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4a tel. 0-62-767-95-24 e-mail: [email protected] www.pwsz.kalisz.pl dyrektor: Małgorzata Całka Dział gromadzenia i opracowania zbiorów 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 149-153 tel. 0-62-767-95-52 Wypożyczalnia Główna 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4a tel. 0-62-767-96-49

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Czytelnia Główna 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4a tel. 0-62-767-95-49 Wypożyczalnia i Czytelnia Instytutu Zarządzania 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 149-153 tel. 0-62-767-96-66 Wypożyczalnia i Czytelnia Instytutu Politechnicznego 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140 tel. 0-62-767-95-77 Czytelnia Inżynierii Środowiska 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 201 tel. 0-62-767-95-68, 0-62-767-95-57 Ośrodek Informacji Patentowej 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140 tel. 0-62-767-95-77, 0-62-767-96-84 Wypożyczalnia i Czytelnia Instytutów Medycznych 62-800 Kalisz, ul. Kaszubska 13 tel. 0-62-767-96-08 Archiwum Uczelniane 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 149-153 tel. 0-62-767-95-84 e-mail: [email protected] Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej 62-800 Kalisz, ul. Złota 144 tel. 0-62-767-30-94 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] http://www.bibliotekawsd.kalisz.pl/ dyrektor: ks. Jan Ludwiczak

Dział gromadzenia, uzupełniania i opracowania zbiorów 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 13 tel. 0-62-757-13-21 e-mail: [email protected]

ADRESY

Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 13 tel./fax 0-62-757-13-21 (sekretariat) tel. 0-62-766-77-54 (wypożyczalnia) tel. 0-62-767-68-83 (czytelnia, dział informacyjno-bibliograficzny) e-mail: [email protected] www.kp.kalisz.pl dyrektor: Krzysztof Walczak Instytucja finansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Dział udostępniania zbiorów (wypożyczalnia) 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 13 tel. 0-62-766-77-54 e-mail: [email protected]

2009 INFORMATOR

147

INFORMATOR ADRESOWY Dział informacyjno-bibliograficzny (informatorium) 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 13 tel. 0-62-767-68-83 e-mail: [email protected] Dział naukowo-wydawniczy i doskonalenia zawodowego 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 13 tel. 0-62-767-68-83 e-mail: [email protected] Dział zbiorów specjalnych 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 13 tel. 0-62-767-68-83 e-mail: [email protected] Filie:

63-200 Jarocin, ul. T. Kościuszki 16 tel. 0-62-747-22-63 e-mail: [email protected] 63-600 Kępno, ul. H. Sienkiewicza 26 tel. 0-62-782-27-28 e-mail: [email protected] 63-700 Krotoszyn, Park Wojska Polskiego 1 tel. 0-62-725-34-73 e-mail: [email protected] 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. B. Limanowskiego 17 tel. 0-62-736-68-54 e-mail: [email protected] 63-500 Ostrzeszów, ul. W. Sikorskiego 19 tel. 0-62-730-30-09 e-mail: [email protected]

ADRESY

63-300 Pleszew, ul. Ogrodowa 13 tel. 0-62-742-16-54 e-mail: [email protected]

148

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-757-34-30 sekretariat, 0-62-757-22-88 administracja fax 0-62-766-54-47 e-mail: [email protected] www.mbp.info.kalisz.pl dyrektor: Adam Borowiak Instytucja finansowana z budżetu Miasta Kalisza

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Biblioteka Główna 62-800 Kalisz, ul. Legionów 66 tel. 0-62-753-02-63, 0-62-753-14-92 e-mail: [email protected] Dział udostępniania i przechowywania zbiorów Czytelnia e-mail: [email protected] Wypożyczalnia e-mail: [email protected] Wypożyczalnia międzybiblioteczna e-mail: [email protected] Dział informacyjno-bibliograficzny e-mail: [email protected] Dział gromadzenia i opracowania zbiorów e-mail: [email protected] Dział zbiorów specjalnych i regionalnych e-mail: [email protected] Filie:

Filia nr 1, także Oddział Dziecięcy 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 29 tel. 0-62-753-47-63 e-mail: mbpkaliszfi[email protected] Filia nr 2 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 25 tel. 0-62-753-17-53 e-mail: mbpkaliszfi[email protected] Filia nr 3 62-800 Kalisz, ul. Krótka 3 tel. 0-62-757-59-12 e-mail: mbpfi[email protected]

ADRESY

Filia nr 4 62-800 Kalisz, al. Wolności 27 tel. 0-62-757-38-70 e-mail: mbpkaliszfi[email protected] Filia nr 5, także Oddział Dziecięcy 62-800 Kalisz, ul. Złota 26/28 tel. 0-62-757-68-14 e-mail: mbpfi[email protected]

2009 INFORMATOR

149

INFORMATOR ADRESOWY Filia nr 7 62-800 Kalisz, ul. J. Tuwima 10 tel. 0-62-760-17-46 e-mail: mbpfi[email protected] Filia nr 9, także Oddział Dziecięcy 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a tel. 0-62-753-04-92 e-mail: mbpfi[email protected] Filia nr 12 (szpital) 62-800 Kalisz, ul. Toruńska 7 tel. 0-62-757-90-10 Filia nr 16 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 15 tel. 0-62-764-01-48 e-mail: mbpkaliszfi[email protected]

MUZEA I GALERIE

ADRESY

Muzeum Historii Przemysłu 62-860 Opatówek, ul. Kościelna 1 tel. 0-62-761-86-26 fax 0-62-761-80-78 e-mail: [email protected] www.muzeum.opatowek.pl dyrektor: Jerzy Marciniak Instytucja finansowana ze środków Samorządu Powiatu Kaliskiego

150

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 12 tel. 0-62-757-16-08 fax 0-62-757-16-09 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.muzeum.kalisz.pl www.stary.kalisz.pl dyrektor: Jerzy Aleksander Splitt Instytucja finansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego Oddziały: Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4 tel. 0-62-757-29-99 fax 0-62-757-16-09 www.muzeum.kalisz.pl/oddzialy_kulisiewicz.html

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie Oddział Literacki Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej 62-817 Żelazków, Russów 49 tel. 0-62-769-12-65 fax 0-62-757-16-09 e-mail: [email protected] www.muzeum.kalisz.pl/oddzialy_russow.html Rezerwat Archeologiczny Zawodzie 62-800 Kalisz, ul. Bolesława Pobożnego 87/105 tel. kontaktowy 0-691-996-528 tel. 0-62-757-16-08 fax 0-62-757-16-09 www.muzeum.kalisz.pl/oddzialy_zawodzie.html Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie (Wystrój wnętrz pałacowych XVIII-XIX w.) 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kwiatkowska 6c (Lewków) tel. 0-62-733-87-92 fax 0-62-757-16-09 www.muzeum.kalisz.pl/oddzialy_lewkow.html Agencja Reporterska. Wydawnictwo Autorskie. Galeria i Archiwum TWARZE SŁOWA I CZAS 62-800 Kalisz, ul. Niecała 2/12 (Atelier na strychu) tel. 0-62-757-72-22 tel. kom. 0-504-154-477 e-mail: [email protected] Józef Wojciech Krenz Biuro Wystaw Artystycznych 62-800 Kalisz, plac św. Józefa 5 tel. 0-62-767-40-81 fax 0-62-765-72-02 e-mail: [email protected] www.bwa.kalisz.pl dyrektor: Marek Rozpara Instytucja finansowana z budżetu Miasta Kalisza

ADRESY

„City Jungle” Kawiarnia Internet Galeria Wypożyczalnia DVD 62-800 Kalisz, al. Wolności 6 tel./fax 0-62-767-67-00 e-mail: [email protected] www.cj.com.pl Elżbieta Magnuszewska Ekspozycja lamp naftowych 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 93a tel. 0-62-766-28-24 właściciel: Zdzisław Kulawinek

2009 INFORMATOR

151

INFORMATOR ADRESOWY Galeria D’arthouse 62-800 Kalisz, ul. Zamkowa 1/10 (adres tymczasowy) Dariusz Chojnacki Galeria J. A. D. Antyki i Dzieła Sztuki 62-800 Kalisz, Główny Rynek 10 tel. 0-62-757-34-57 e-mail: [email protected] właściciel: Judyta Anna Dymkowska Galeria „Na Piętrze”, Klub EMPIK Spółka z o.o. Szkoła Języków Obcych 62-800 Kalisz, al. Wolności 6 tel./fax 0-62-757-25-20 dyrektor: Teresa Wolff Galeria „Na Ratuszowej Wieży” Ekspozycja stała: „Kalisz wczoraj i dziś” 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20 tel. 0-62-676-43-00 Galeria PWSZ „Nowy Świat” 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4 Galeria „5” Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-765-25-01 fax 0-62-767-23-18 e-mail: [email protected] www.ckis.kalisz.pl kierownik: Jadwiga Wolna

ADRESY

Galeria „Szatnia” (dla młodych twórców) Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego 62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 13-15 tel./fax 0-62-767-25-21 e-mail: [email protected] www.mdk.kalisz.pl Galeria Sztuki Współczesnej i Rzemiosła Artystycznego „Zakątek” 62-800 Kalisz, Główny Rynek 8 (brama obok „Cepelii”) e-mail: [email protected] kierownik: Beata Pawłowska Galeria w Hallu Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-765-25-01 fax 0-62-767-23-18 e-mail: [email protected] www.ckis.kalisz.pl

152

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Galeria Wędrowna - „Człowiek o stu twarzach” 62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 11/66 tel. 0-62-766-30-51 e-mail: [email protected] www.machcinski.getphoto.net komisarz: Tomasz Machciński Pracownia Plastyczna Władysława Kościelniaka 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 10a/16

OŚRODKI KULTURY Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-765-25-00 (centrala), 0-62-765-25-01 (sekretariat) fax 0-62-767-23-18 e-mail: [email protected], [email protected] www.ckis.kalisz.pl dyrektor: Barbara Fibingier Instytucja finansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów. Dom Pracy Twórczej 63-421 Przygodzice, ul. Pałacowa 1 (Antonin) tel. 0-62-734-83-00, 0-62-734-81-69 fax 0-62-734-83-01 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.ckis.kalisz.pl kierownik: Anna Kubiak Videoteka CKiS 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 37a tel. 0-62-764-21-60 e-mail: [email protected] www.ckis.kalisz.pl/videoteka/videoteka.php

ADRESY

Miejski Ośrodek Kultury 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 71 b tel. 0-62-753-24-11 fax 0-62-753-24-10 e-mail: [email protected] www.mok.kalisz.pl dyrektor: Anna Majewska Instytucja finansowana z budżetu Miasta Kalisza

2009 INFORMATOR

153

INFORMATOR ADRESOWY Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego 62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 13-15 tel. 0-62-767-25-21 e-mail: [email protected] www.mdk.kalisz.pl dyrektor: Krystyna Żarnecka Instytucja finansowana z budżetu Miasta Kalisza Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 66 a tel. 0-62-766-43-40 e-mail: [email protected] www.wiezacisnien.kalisz.pl dyrektor: Helena Mnich Instytucja finansowana z budżetu Miasta Kalisza Pracownia Plastyczna Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” – edukacja dla dzieci i młodzieży

KINA

ADRESY

Kino „Apollo” 62-800 Kalisz, Wał Staromiejski 1 tel./fax 0-62-767-36-66 www.apollo.101.pl www.heliosnet.pl/11,Kalisz/StronaGlowna/ Centrum Filmowe „HELIOS” S.A. 90-135 Łódź, ul. G. Narutowicza 20 e-mail: [email protected] www.heliosnet.pl Kino „Centrum” 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-765-25-00 centrala 0-62-765-25-04, 0-62-764-10-47 repertuar kina-informacja 0-62-765-25-52 rezerwacja biletów e-mail: [email protected] www.ckis.kalisz.pl/film/film.php www.kinastudyjne.pl/ kierownik: Adam Janicki Poniedziałkowy Klub Filmowy „W centrum uwagi” tel. 0-62-765-25-04 Małgorzata Wypych

KLUBY Jeep Klub 4x4 Kalisz 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 tel. kom. 0-606-472-338 www.4x4.kalisz.pl prezes: Sergiusz Różański

154

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Spotkania: Bar „Snooker”, ul. Piskorzewska Klub „Blaszak” Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 tel. 0-62-766-39-48 tel. kom. 0-502-484-966 e-mail: [email protected] kierownik: Agnieszka Dobrzańska Klub czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 – 20.00 - Dziecięcy Zespół Taneczny „UPS”, wtorek, czwartek 16.00 – 18.00 instruktor: Jakub Zakrzewski, tel. kom. 0-516-190-293 - Gimnastyka dla kobiet (aerobic, pillates), poniedziałek, czwartek 18.00 – 20.00 instruktorzy: Izabela Lindner, Jakub Zakrzewski - Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe, spotkania i szkolenia, piątek 16.00 – 20.00 - Klub Seniora, poniedziałek 17.00 – 19.00 przewodnicząca: Danuta Starnecka

ADRESY

- Okręg Polskiego Związku Filatelistów, czwartek 16.00 – 18.00 - Oddział Polskiego Związku Numizmatyków, każda pierwsza środa miesiąca 16.00 – 19.00 - Sekcje: brydżowa, środa, piątek 16.00 –21.00 plastyczna, wtorek 16.30 – 18.00 strzelecka, wtorek, czwartek 17.00 – 19.00 szachowo-warcabowa, wtorek, czwartek 16.00 – 20.00 taneczna, wtorek 16.00 – 18.00 teatralna, poniedziałek, piątek 16.00 – 20.00 tenisa stołowego, piątek 18.00 – 20.00 - Warsztaty: tańca współczesnego – wtorek 18.00 – 20.00 teatralno - taneczne dla dzieci „Pluskwa” – poniedziałek 16.00 –18.00 - Zespół Teatralny „Maska”, „R-11”, „Obok” poniedziałek, środa, 16.00 – 20.00 instruktor: Izabela Lindner, tel. 0-500-182-398 - UKS „Waleczne Indory IV” Strzelnica Sportowa Klubu „Blaszak” , wtorek, czwartek 17.00 – 19.00 - Towarzystwo „Animals” wtorek 18.00 – 20.00 Klub Osiedlowy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 25 tel. 0-62-753-21-36, 0-62-764-47-37 e-mail: [email protected] kierownik: Krystyna Licznerska

2009 INFORMATOR

155

INFORMATOR ADRESOWY - Język angielski , wtorek 15.30 - 20.00 nauczyciel: Agnieszka Gilak - Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, środa 10.00 - 11.00 prezes: Bożena Kurzawa - Klub czytelniczy, środa 17.00 - 20.00 opiekun: Maciej Michalski - Koła: Koło Fotograficzne, czwartek 16.00 - 20.00 instruktor: Zygmunt Kroczyński Koło Plastyczne, wtorek i czwartek 17.00 - 19.00 instruktor: Wojciech Balaski Koło Szachowe, piątek 17.00 - 20.00 instruktor: Zbigniew Szczepaniak Koło Turystyczne „Szwendaki”, piątek 17.00 - 20.00 instruktor: Piotr Sobolewski - Modelarnia, poniedziałek i piątek 17.00 - 19.00 instruktor: Krzysztof Przybylski - Polski Związek Esperanto O/ Kalisz, poniedziałek 17.00 - 19.00 prezes: Świętosław Fortuna - Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, środa 18.00 - 20.00 prezes: Włodzimierz Świtalski - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O/ Kalisz, wtorek 17.00 - 19.00 prezes: Barbara Pawlak - Scena Młodzieżowa „Tam - 2”, czwartek 16.00 - 20.00 instruktor: Maciej Michalski - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, środa 11.00 - 13.00 prezes: Agnieszka Głuchowska - Zespół Rytmiki i Tańca, wtorek i piątek 17.00 - 19.00 instruktor: Violetta Graczyk Klub Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 7 tel. 0-62-765-35-30, 0-62-765-32-12 fax 0-62-765-30-66 kierownik: Anna Mroczkowska-Walczak

ADRESY

- Aerobik, ul. H. Sawickiej 43 Kluby: - Klub Akwarystów, al. Wojska Polskiego 10 - Klub Sportowy, al. Wojska Polskiego 42 - Klub Szachowy, ul. H. Sawickiej 39 - Klub Seniora, ul. H. Sawickiej 43 - Klub „Zdrowie i Trzeźwość”, ul. H. Sawickiej 43 Sekcje: - Sekcja modelarstwa lotniczego, ul. Podmiejska 28 - Sekcja plastyczna, ul. H. Sawickiej 39

156

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Klub Studencki „Pub Pod Muzami” 62-800 Kalisz, al. Wolności 27 tel. 0-62-757-67-19 e-mail: [email protected] www.muzealna.pl www.podmuzami.101.pl Klub Środowisk Twórczych „Wanatówka” 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 B tel. 0-62-764-10-40 www.zumi.pl/191392,Wanatowka_Klub_Srodowisk_Tworczych,firma.html kierownik: Marek Chojnacki Świetlica „Kaliniec” Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 tel. 0-62-766-39-48 tel. kom. 0-502-484-966 e-mail: [email protected] kierownik: Agnieszka Dobrzańska Świetlica czynna od poniedziałku do soboty, 16.00 – 20.00 Młodzieżowy Zespół Taneczny, środa, piątek 16.00 – 20.00 instruktor: Jakub Zakrzewski Sekcje: - Sekcja brydżowa, środa, piątek 17.00 – 20.00 - Sekcja plastyczna, wtorek, 16.00 – 20.00 instruktor: Izabela Lindner - Sekcja teatralna, poniedziałki, czwartki 16.00 – 20.00 instruktor: Katarzyna Strojna-Bigora - Szkolenia Kaliskiego Towarzystwa Szachowo–Warcabowego, sobota 9.00 – 12.00

INSTYTUCJE NAUKOWO-BADAWCZE I STOWARZYSZENIA

ADRESY

Instytut Archeologii i Etnologii PAN Zakład Archeologii Średniowiecza Kaliskie Stanowisko Archeologiczne 62-800 Kalisz, ul. Młynarska 33 tel. 0-62-766-68-21 e-mail: [email protected] www.iaepan.edu.pl/index_pol.html kierownik: Tadeusz Baranowski Kaliski Klub „Amazonki” 62-800 Kalisz, ul. Staszica 28 a tel. 0-62-599-72-72 e-mail: [email protected] http://amazonkikalisz.webpark.pl prezes: Barbara Wrzesińska

2009 INFORMATOR

157

INFORMATOR ADRESOWY Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych 62-800 Kalisz, Wał Jagielloński 9 adres do korespondencji: 62-800 Kalisz, Urząd Pocztowy nr 1, skr. poczt. nr 2 tel. kom. 0-606-627-182 e-mail: [email protected] Starszy Bractwa: Wojciech Tomalak Kaliskie Ewangelickie Towarzystwo Śpiewacze 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 17 tel. kom. 0-501-465-415 www.luteranie.pl/kalisz prezes: Mirosław Stilter Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” 62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 13-15 (MDK) tel./fax 0-62-767-25-21 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.scholacantorum.kalisz.pl prezes: Grażyna Dziedziak Kaliskie Towarzystwo Lekarskie 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 tel. 0-62-765-13-27 www.ktl.gulip.pl prezes: Piotr Suda

ADRESY

Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego 62-800 Kalisz, pl. Jana Pawła II 7 tel. 0-62-757-57-72 prezes: Grażyna Bartoszek-Szłapak

158

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 13 tel./fax 0-62-757-13-21 e-mail: [email protected] www.ktpn.kalisz.pl prezes: Krzysztof Walczak Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 185/55 tel. 0-62-757-15-48 http://civitaschristiana.pl przewodnicząca: Urszula Pilarska

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20 (Urząd Miejski) tel. 0-62-765-44-03 e-mail: [email protected] prezes: Tomasz Kwinta Klub Inteligencji Katolickiej 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 2 tel. 0-62-757-34-46 prezes: Wojciech Majewski Klub Kaliszan w Warszawie 00-195 Warszawa, ul. Z. Słomińskiego 15/34 tel. 0-22-637-51-13 fax 0-22-637-51-14 prezes: Bogdan Bladowski Klub Myśli Politycznej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 62-800 Kalisz, ul. Bogumiła i Barbary 13/20 tel. 0-62-598-29-21 e-mail: [email protected] http://kmpwyszynski.republika.pl/ prezes: Paweł Pawlaczyk Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu w Kaliszu 62-800 Kalisz, skr. poczt. 116 tel. kontaktowy: 0-509-517-571 e-mail: [email protected] www.zgpzf.pl prezes: Jerzy Bielawski

ADRESY

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 29a adres do korespondencji: 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 9-13/82 tel. 0-62-753-38-93 http://historicus.umk.pl/pth/kontakt.html www.historycy.pl prezes: Tadeusz Krokos Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 207 tel./fax 0-62-767-10-22 e-mail: [email protected] www.sap.waw.pl przewodniczący: Grzegorz Waliś

2009 INFORMATOR

159

INFORMATOR ADRESOWY Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/ przewodnicząca: Janina Patysiak Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej” 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 71 b (MOK) tel. kom. 0-601-197-156 e-mail: [email protected] www.brzk.yoyo.pl/ www.bractwokaliskie.prv.pl www.bractworycerskie.kalisz.pl prezes: Tadeusz Skarżyński Stowarzyszenie „Kaliscy Wojowie Grodu Zawodzia” 62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 14/1 tel. 0-62-502-55-38 tel. kom. 0-696-343-970 prezes: Małgorzata Kubiak-Walczak Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz Kuratorium Oświaty. Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. A. Kordeckiego 19 tel. 0-62-502-42-21 e-mail: [email protected] prezes: Elżbieta Stadtmüller Stowarzyszenie „Kalisz Literacki” 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 6 tel. kom. 0-502-633-646 Arkadiusz Pacholski

ADRESY

Stowarzyszenie „Kalisz XXI” 62-800 Kalisz, ul. Targowa 24 tel. 0-62-501-90-07 fax 0-62-767-26-04 e-mail: [email protected] prezes: Marek Stodolny

160

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dzieł Kartograficznych 62-800 Kalisz, ul. A. Mickiewicza 8 tel. 0-62-753-04-82 e-mail: [email protected] www.dzielakartograficzne.republika.pl prezes: Ryszard Janiak

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Stowarzyszenie „Multi. Art” 62-800 Kalisz, ul. Zamkowa 6/5 tel. 0-62-764-03-17 e-mail: [email protected] www.multi.art.pl prezes: Milena Piszczorowicz Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 71b tel. 0-62-753-67-01 tel. kom. 0-601-089-618 (prezes) tel. kom. 0-500-093-541 (gospodarz) e-mail: [email protected] prezes: Jacek Konopczyński kapelmistrz: Marek Kubera Stowarzyszenie „Samorządny Kalisz” 62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 28 tel. 0-62-502-95-95 e-mail: [email protected] www.samorzadnykalisz.pl prezes: Andrzej Rogowski Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” 62-800 Kalisz, ul. A. Asnyka 7-9 prezes: Jolanta Mancewicz Stowarzyszenie Przyjaciół Zawodzia 62-800 Kalisz, ul. Zapiecek 4 tel. 0-62-766-62-80 prezes: Henryk Górczyński

Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin 63-400 Ostrów Wielkopolski, pl. S. Rowińskiego 2 tel. 0-62-591-81-23 fax 0-62-736-70-27 e-mail: [email protected] www.chopin-antonin.pl prezes: Cezary Nowakowski

2009 INFORMATOR

ADRESY

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Kaliszanie 2000” 62-800 Kalisz, Park Miejski 2 (KTW) adres do korespondencji: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4 (PWSZ) tel. 0-62-757-46-69 tel./fax 0-62-767-95-06 e-mail: [email protected] prezes: Kazimierz Matusiak

161

INFORMATOR ADRESOWY Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Oddział Kalisz 62-872 Godziesze, Wolica 84 a tel. kom. 0-601-764-392 prezes: Włodzimierz Frątczak Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Anny Jagiellonki i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 10 tel. 0-62-767-20-36 e-mail: [email protected] www.kopernik.kalisz.pl prezes: Ryszarda Hanc Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka 62-800 Kalisz, ul. Grodzka 1 tel. 0-62-757-34-30, 0-62-757-54-18 e-mail: [email protected] www.asnyk.kalisz.pl prezes: Adam Borowiak

ADRESY

Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 62-800 Kalisz, ul. Szkolna 5 tel. 0-62-767-66-57 prezes: Katarzyna Matuszewska

162

Stowarzyszenie „Żywa” Dom - galeria 62-800 Kalisz, ul. Babina 3 tel. 0-62-760-33-81 tel. kom. 0-502-679-903, 0-504-523-752 e-mail: [email protected]; [email protected] www.zywa.calisia.pl prezes: Zbigniew Janaszczyk spiritus movens: Bogna Rząd adres do korespondencji: Milena Stuś-Strapko 62-800 Kalisz, ul. Brzozowa 14 Towarzystwo Miłośników Kalisza 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 16 tel. 0-62-757-27-17 (tylko w środę) prezes: Jerzy Grajek

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Towarzystwo Polsko-Irlandzkie Oddział w Kaliszu przy Klubie Osiedlowym Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 25 tel. 0-62-753-21-36, 0-62-766-41-23 e-mail: [email protected] www.tpi.poznan.pl prezes: Leszek Ziąbka Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej Oddział Wielkopolski w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Piekarska 2b/3 tel. 0-62-757-79-88 e-mail: [email protected] www.kalisz.tppch.pl prezes: Izabela Nałęcz Towarzystwo Przyjaciół Archiwaliów „Res gestae Calisiae” 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 207 tel./fax 0-62-767-10-22 e-mail: [email protected] www.tpa_kalisz.republika.pl prezes: Mariusz Kurzajczyk Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) Oddział Okręgowy w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 7 tel./fax 0-62-757-45-99 e-mail: [email protected] dyrektor: Bożena Juszczak - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Oddział TPD 62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 7 tel. 0-62-757-21-06

ADRESY

Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 13 tel. 0-62-767-68-83 e-mail: [email protected] www.info.kalisz.pl/tpk prezes: Ewa Andrysiak Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kaliskiej 62-800 Kalisz, ul. Legionów 42 tel. 0-62-766-02-91 prezes: Kazimierz Wojciechowski

2009 INFORMATOR

163

INFORMATOR ADRESOWY Towarzystwo Śpiewacze „Echo” 62-800 Kalisz, pl. św. Józefa 7 tel. kom. 0-606-746-960 e-mail: [email protected] www.chorbazyliki.kalisz.pl prezes: Marek Łakomy

STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI KOMBATANCKIE 25 P.A.L. Tradycja i Historia 25. Pułk Artylerii Lekkiej 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 16A/20 tel. 0-62-764-20-21 tel. kom. 0-668-197-070 e-mail: [email protected] prezes: Paweł Woźniakowski Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20 Obsługa Komitetu: Urząd Miejski, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a tel. 0-62-765-44-03 przewodniczący: Wincenty Edmund Pawlaczyk Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Terenowy w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 24 tel. 0-62-757-39-21 prezes: Stanisław Kościelniak

ADRESY

Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” 62-800 Kalisz, ul. M. Starego 6 tel. 0-62-767-23-13 fax 0-62-767-23-96 tel. kom. 0-604-167-919 prezes: Gabriela Zych Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska - Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 2 tel. 0-62-757-34-46 prezes: Feliks Pałys Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP Koło nr 1 62-800 Kalisz, pl. św. Józefa (siedziba WKU) tel. 0-62-767-10-41 e-mail: [email protected] prezes: Franciszek Kalafarski

164

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału 62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 10 tel. 0-62-753-10-29 prezes: Eugeniusz Waszak Związek Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy 62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 10 tel. 0-62-753-25-16 prezes: Leopold Barzęc Związek Represjonowanych Żołnierzy Górników Koło Kalisz 62-800 Kalisz, ul. Piskorzewska 1 tel. 0-62-501-32-89 prezes: Hieronim Mańkowski Związek Sybiraków Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Wąska 13 tel. 0-62-598-36-64 prezes: Stanisław Szponder Związek Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego Zarząd Naczelny 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 16 tel. 0-62-757-28-89 po. prezesa: Marian Musiał Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 35/13 tel. 0-62-757-25-94 prezes: Jan Kapuściński

FUNDACJE

ADRESY

Fundacja „Bread of Life” Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 24a tel. 0-62-765-32-05 e-mail: [email protected]flife.pl www.breadoflife.pl instruktor: Tomasz Jerzyk

2009 INFORMATOR

165

INFORMATOR ADRESOWY Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 6 tel./fax 0-62-757-07-78 e-mail: [email protected] www.fm.free.ngo.pl prezes: Stanisław Bronz Warsztat Terapii Zajęciowej 62-800 Kalisz, ul. Złota 21 tel./fax 0-62-757-17-51 Fundacja Przyjaciół Kalisza 62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 48/24 tel. 0-62-765-33-67 prezes: Krystyna Bosak-Bosakowska Fundacja Rozwoju Twórczości 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 26/27 tel. kom. 0-605-086-495 prezes: Izabela Chlewińska Kaliska Fundacja Kultury 62-800 Kalisz, ul. Kazimierzowska 6/16 tel. 0-62-767-67-09 tel. kom. 0-607-232-990 prezes: Maciej Pawlak przewodniczący Rady: Maciej Grzybowski

ADRESY

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących 62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 24a tel./fax 0-62-757-54-50 e-mail: [email protected] www.zgpzg.org.pl prezes: Janina Sygulska

166

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących 62-800 Kalisz, ul. A. Kordeckiego 19 tel. 0-62-502-35-55 fax 0-62-502-32-67 e-mail: [email protected] www.os-w.pl dyrektor: Katarztna Hybś

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY

SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 62-800 Kalisz, ul. F. Chopina 26-28 tel. 0-62-767-68-40 fax 0-62-767-68-41 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.zak.edu.pl dyrektor: Ewa Jabłońska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Liceum Plastyczne 62-800 Kalisz, ul. Rzemieślnicza 6 tel. 0-62-767-76-50 fax 0-62-766-55-13 e-mail: [email protected] dyrektor: Janusz Matuszewski wicedyrektor d/s artystycznych: Marek Szroniak Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera 62-800 Kalisz, pl. Jana Pawła II 9 tel. 0-62-757-16-86 fax 0-62-766-44-24 e-mail: [email protected] www.psm.kalisz.pl dyrektor: Katarzyna Piątkowska-Pinczewska Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury 62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 25 a tel. 0-62-766-04-46 e-mail: [email protected] www.ppskak.go.pl dyrektor: Bogna Czwordon

ADRESY

Prywatna Szkoła Artystyczna 62-800 Kalisz, ul. Piekarska 5/2 tel. 0-62-767-50-65 tel. kom. 0-602-579-391 e-mail: [email protected] dyrektor: Izabela Pietrzak Szkoła Muzyczna „Music Store” 62-800 Kalisz, ul. Przemysłowa 8 tel. 0-62-764-47-00 dyrektor: Izolda Huchla

2009 INFORMATOR

167

INFORMATOR ADRESOWY

AGENCJE ARTYSTYCZNE Impresariat Artystyczny Ewa Suchorzewska 62-800 Kalisz, ul. Halna 4 tel. 0-62-766-33-26 e-mail: [email protected]

CHÓRY KALISKIE Chór Chłopięco - Męski Bazyliki Kaliskiej Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” 62-800 Kalisz, pl. św. Józefa 7 tel. kom. 0-606-746-960 e-mail: [email protected] www. chorbazyliki.kalisz.pl dyrygent: Marek Łakomy Chór Kaliskiego Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego adres do korespondencji: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 13/2 tel. 0-62-757-44-20 opiekun: Renata Ceroń Chór Męski „Harfa” przy parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 62-800 Kalisz, pl. Bohaterów Westerplatte 1-3 prezes: Zbigniew Baranowski dyrygent: Leszek Dolata

ADRESY

Chór „Pochodnia” Polskiego Związku Niewidomych i Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-764-46-37 dyrygent: Mirosław Janiak prezes: Antoni Rataj

168

Chór Sióstr Nazaretanek i Szkół Nazaretańskich 62-800 Kalisz, ul. Harcerska 1 tel. 0-62-767-72-41 opiekun: Siostra Karen - Katarzyna Trafankowska Chór Szkolny „BEL CANTO” I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka 62-800 Kalisz, ul. Grodzka 1 tel. 0-62-757-34-03, 0-62-757-29-43

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Chór Szkolny „Kopernik” III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 10 tel./fax 0-62-767-20-36 e-mail: [email protected] www.kopernik.kalisz.pl dyrygent: Henryka Iglewska-Mocek Chóry akademickie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 28-30 tel. 0-62-767-07-30, 0-62-767-07-31 fax 0-62-764-57-21 e-mail: [email protected] www.wpa.amu.edu.pl Kaliski Chór Katedralny „Canticum” 62-800 Kalisz, ul. Kanonicka 5 tel. kom. 0-605-069-848 e-mail: [email protected] www.c-a-n-t-i-c-u-m.prv.pl dyrygent: Krzysztof Niegowski prezes: Sylwia Pogodzińska Międzyszkolny Chór „Dysonans” II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 62-800 Kalisz, ul. Szkolna 5 tel. 0-62-767-66-57 e-mail: [email protected] dyrygent: Izabela Pietrzak Młodzieżowy Chór Katedry Kaliskiej „Cantate Deo” 62-800 Kalisz, ul. Kanonicka 5 tel. 0-62-753-57-05 dyrygent: Katarzyna i Marek Kubera

ADRESY

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wlkp. 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18/320 tel./fax 0-62-736-64-15 e-mail: [email protected] www.pzchio.info prezes: Karol Marszał Towarzystwo Śpiewacze „Lira” przy parafii św. Gotarda 62-800 Kalisz, ul. A. Kordeckiego 3 tel. 0-62-753-58-63 dyrygent: Józef Czerniak prezes: Stanisław Włodarczyk

2009 INFORMATOR

169

INFORMATOR ADRESOWY Związek Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej 62-800 Kalisz, ul. Widok 80-82 tel. kom. 0-501-305-703, 0-606-746-960

WYBRANE ZESPOŁY ARTYSTYCZNE Centrum Tańca Wypych 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 50 tel. 0-62-753-24-05 tel. kom. 0-606-281-820 e-mail: [email protected] www.centrumtancawypych.pl Ewelina i Maciej Wypych Centrum Tańca „Interdance” Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. kom. 0-695-923-734, 0-695-923-735 instruktor: Małgorzata Janiak Dziecięcy Zespół Taneczny Klubu „Blaszak” Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 tel. 0-62-766-39-48 instruktor: Jakub Zakrzewski Dziewczęcy Zespół Estradowy Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-765-25-45 dział artystyczny instruktor: Paulina Jóźwicka

ADRESY

Kalisz Brass Orchestra & Free Brass Band 62-800 Kalisz, ul. Bogumiła i Barbary 4/12 tel. 0-62-753-57-05 tel. kom. 0-603-130-867 dyrygent: Marek Kubera Klub Tańca Towarzyskiego „Flick” Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-765-25-01 fax 0-62-767-23-18 e-mail: [email protected] www.ckis.kalisz.pl instruktorzy: Aurelia i Piotr Sieroszewscy Kwintet Wokalny „The Sunday Singers” e-mail: [email protected] kontakt: Eryk Szolc

170

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Młodzieżowy Zespół Taneczny Świetlica „Kaliniec” Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 62-800 Kalisz, ul. Bogumiła i Barbary 9 tel. 0-62-753-19-56 instruktor: Jakub Zakrzewski Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Piwonice 62-800 Kalisz, ul. Łużycka 1 tel. 0-62-766-31-99 prezes: Edward Urbaniak Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec 62-800 Kalisz, ul. Biskupicka 21 Scena Młodzieżowa „TAM-2” Klubu Osiedlowego Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 25 tel. 0-62-753-21-36, 0-62-764-47-37 instruktor: Maciej Michalski Studio Piosenki Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-765-25-01 fax 0-62-767-23-18 e-mail: [email protected] www.ckis.kalisz.pl kierownik: Maria Bednarczyk Studio Tańca „Puenta” Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-765-25-01 fax 0-62-767-23-18 e-mail: [email protected] www.ckis.kalisz.pl instruktor: Małgorzata Janiak

ADRESY

Szkoła Tańca „Bogdan” 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 7/52 tel. 0-62-753-26-79, 0-62-766-72-49 e-mail: [email protected] http://szkolatanca.kalisz.pl instruktor: Wojciech Bogdan zajęcia w Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-765-25-00 Teatr 24 Miejskiego Ośrodka Kultury 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 71 b tel. 0-62-753-24-10, 0-62-753-24-11 kierownik: Anna Walczak

2009 INFORMATOR

171

INFORMATOR ADRESOWY Teatr „Maska” Klubu „Blaszak” Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 tel. 0-62-766-39-48 instruktor: Izabela Lindner Teatr „Na Widoku” IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego J. Paderewskiego 62-800 Kalisz, ul. Widok 96 a tel. 0-62-753-64-20 kierownik: Włodzimierz Garsztka Teatr „Obok“ Klubu „Blaszak” Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 tel. 0-62-766-39-48 instruktor: Izabela Lindner Teatr „R - 11” Klubu „Blaszak” Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 tel. 0-62-766-39-48 instruktor: Izabela Lindner Teatr Tańca Współczesnego „Alter” Młodzieżowego Domu Kultury 62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 13-15 tel. 0-62-767-25-21 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.alter.ppas.pl kierownik artystyczny: Witold Jurewicz

ADRESY

Zespół Cheerleader’s „Calisia Dance” Zespół Szkół nr 7 62-800 Kalisz, ul. Karpacka 3 tel. 0-62-501-17-27 trenerzy: Agnieszka Karczewska, Ewa Szyszka Zespół Folklorystyczny „Piwonice” 62-800 Kalisz, ul. Ptolemeusza 9 tel. 0-62-768-04-92 tel. kom. 0-515-610-050 kierownik: Bronisława Matusiak Zespół Muzyczny „Gospel Kids” Centrum Kultury i Sztuki 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6 tel. 0-62-765-25-45 dział artystyczny instruktor: Przemysław Bogdan

172

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Zespół Muzyki Dawnej „Semibrevis” Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 22-24 tel. 0-62-768-54-70 fax 0-62-768-54-80 e-mail: [email protected] www.semibrevis.republika.pl kierownik: Grażyna Dziedziak Zespół Muzyczny „Olo Grande” 62-800 Kalisz kontakt: Grzegorz Olejnik - tel. kom. 0-600-075-931 Grzegorz Walendowski - tel. kom. 0-627-662-888 e-mail: [email protected] www.ologrande.art.pl Zespół Taneczny „Kordek” Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących 62-800 Kalisz, ul. A. Kordeckiego 19 tel. 0-62-502-35-55 instruktorzy: Katarzyna Kubera i Małgorzata Woźniak Zespół Tańca Współczesnego „Czarna Stopa” Miejskiego Ośrodka Kultury 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 71 b tel. 0-62-753-24-10, 0-62-753-24-11 kierownik: Barbara Juszczak

SZKOLNICTWO WYŻSZE I POMATURALNE Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy Studiów Wyższych w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Rzemieślnicza 6 tel./fax 0-62-766-27-93 www.ae.poznan.pl kierownik: Maria Trojanek ośrodek prowadzi: Elżbieta Członik

ADRESY

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 62-800 Kalisz, ul. Południowa 62 tel. 0-62-766-03-20 fax 0-62-766-03-23 e-mail: [email protected] www.nkjo.kalisz.pl dyrektor: Małgorzata Wrotkowska

2009 INFORMATOR

173

INFORMATOR ADRESOWY Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 182 tel. 0-62-767-63-01 (sekretariat) fax 0-62-766-59-65 e-mail: [email protected] www.odn.kalisz.pl dyrektor: Stefania Gmur Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4 tel. 0-62-767-95-25 fax 0-62-767-95-06 e-mail: [email protected] www.pwsz.kalisz.pl www.pwsz-kalisz.edu.pl rektor: prof. zw. dr inż. Jan Chajda Instytut Zarządzania PWSZ 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4a tel. 0-62-767-95-01 fax 0-62-767-96-63 e-mail: [email protected] Instytut Politechniczny PWSZ 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140 tel. 0-62-767-96-82 fax 0-62-767-95-81 e-mail: [email protected] - Inżynieria Środowiska 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 201 tel. 0-62-767-95-55 e-mail: [email protected]

ADRESY

Instytut Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego PWSZ 62-800 Kalisz, ul. Kaszubska 13 tel. 0-62-767-95-74 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa PWSZ 62-800 Kalisz, ul. Kaszubska 13 tel. 0-62-767-95-51 fax 0-62-767-95-58 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Politechnika Poznańska Punkt Konsultacyjny w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Rzemieślnicza 6 tel./fax 0-62-766-72-02 www.put.poznan.pl

174

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 28-30 Kancelaria, pok. 211: tel. 0-62-767-07-30, 0-62-767-07-31 tel./fax 0-62-764-57-21 e-mail: [email protected] www.wpa.amu.edu.pl dziekan: prof. dr hab. Marian Walczak Zakłady: Pracownia Nauki Języków Obcych Zakład Edukacji Elementarnej i Arteterapii Zakład Edukacji Muzycznej Zakład Edukacji Plastycznej Zakład Filologii Angielskiej Zakład Filologii Polskiej Zakład Informacji Naukowej Zakład Komunikacji Międzykulturowej Zakład Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli Zakład Matodyki i Teorii Sztuk Plastycznych Zakład Pedagogiki Zakład Zasobów Poznawczych Człowieka Zespół Dydaktyczny Fizyki z Informatyką Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Kaliszu (kierunek - Ekonomia) 62-800 Kalisz, ul. Widok 96a (budynek IV LO) tel. 0-62-753-56-53 tel. kom. 0-501-016-529 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.wsfi.lodz.pl/kalisz.htm www.wsfi.lodz.pl/kalisz_wydz.htm

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 62-800 Kalisz, ul. Złota 144 tel. 0-62-767-24-58 fax 0-62-767-39-70 e-mail: [email protected] www.wsd.diecezja.kalisz.pl rektor: ks. Aleksander Gendera

2009 INFORMATOR

ADRESY

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny 62-800 Kalisz, ul. Piskorzewie 6 tel./fax 0-62-501-60-30 e-mail: [email protected]

175

INFORMATOR ADRESOWY

OŚRODKI SPORTU Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29 tel. 0-62-767-10-08, 0-62-757-32-67 tel./fax. 0-62-757-32-68 e-mail: [email protected] www.osir.kalisz.pl dyrektor: Mirosław Przybyła

OBIEKTY SPORTOWO–REKREACYJNE Hala widowiskowo - sportowa „Winiary - Arena” OSRiR 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 22-24 tel. 0-62-598-27-30 fax 0-62-598-27-27 e-mail: [email protected] http://osir.kalisz.pl/winiaryarena/ www.winiaryarena.pl/ Hala sportowa z bieżnią lekkoatletyczną OSRiR 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19 tel. 0-62-767-10-08 Hala widowiskowo-sportowa z pływalnią OSRiR 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 29 tel. 0-62-767-10-08, 0-62-757-32-67 Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny OSRiR 62-860 Opatówek, Szałe ul. Kaliska tel. 0-62-761-45-11, 0-62-767-10-08

ADRESY

Stadion Miejski (Tor Kolarski) OSRiR 62-800 Kalisz, Wał Matejki 2-4 tel. 0-62-757-53-50, 0-62-757-23-41, 0-62-757-32-67 Ośrodek Sportowy „Delfin” 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 20 tel./fax 0-62-767-72-70, 0-62-767-72-71 e-mail: [email protected]fin.kalisz.pl www.delfin.kalisz.pl kierownik: Maciej Kobrzyński Centrum Nurkowe „DECO” 62-800 Kalisz, ul. S. Staszica 43 tel. 0-62-766-44-66 tel. kom. 0-505-068-282, 0-508-396-508 e-mail: [email protected] www.nurkowanie.kalisz.pl

176

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY

ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA SPORTOWE Kaliski Klub Sportowy Niesłyszących „Jantar” Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych 62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 24a tel./fax 0-62-757-54-50 e-mail: [email protected] prezes: Jan Słomian Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19 a tel. 0-62-757-15-18 fax 0-62-767-73-70 e-mail: [email protected] www.ozpnkalisz.pl prezes: Andrzej Mroziński Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 7 tel. 0-62-502-40-20 e-mail: [email protected] www.ozz.kalisz.pl prezes: Zenon Jankowski Kaliski Szkolny Związek Sportowy 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19 tel. 0-62-757-64-15 przewodniczący: Stanisław Sikorski Kaliskie Towarzystwo Kolarskie 62-800 Kalisz, Wał Matejki 2 tel./fax 0-62-757-55-68 e-mail: [email protected] www.ktk.kalisz.pl prezes: Marek Paluszczak

ADRESY

Kaliskie Towarzystwo Sportowe „Supermaraton” 62-800 Kalisz, ul. Staszica 41/2 tel. kom. 0-791-386-193 e-mail: [email protected] www.alco.webpark.pl/kts-supermaraton prezes: Mariusz Kurzajczyk Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe Klub „Blaszak” Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 e-mail: [email protected] www.czynek.rakiura.com prezes: Adam Wojcieszak

2009 INFORMATOR

177

INFORMATOR ADRESOWY Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie 62-800 Kalisz, Park Miejski 2 tel./fax 0-62-757-46-69 e-mail: [email protected] www.ktw.101.pl prezes: Lech Burchard Przystań Letnia KTW 62-800 Kalisz, Wał Piastowski 1 tel. 0-62-757-33-79 Przystań Sportowa KTW 62-860 Opatówek, Szałe ul. Kaliska 84 tel. 0-62-761-45-61 Przystań Zimowa KTW 62-800 Kalisz, Park Miejski 2 tel. 0-62-757-46-69 Polski Związek Wędkarski Koło - Kalisz Miasto 62-860 Opatówek, Szałe ul. Kaliska 74 tel. 0-62-761-46-55 e-mail: [email protected] www.pzw.org.pl/24/ prezes: Mieczysław Machajewski Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 62-800 Kalisz, pl. św. Józefa 5, pok. 32 tel./fax 0-62-757-78-59 e-mail: [email protected] przewodniczący: Rajmund Ludwik Jankowski

ADRESY

Stowarzyszenie Siatkówka Kaliska „Calisia” 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 22-24 tel./fax 0-62-757-03-51 e-mail: [email protected] www.calisiassk.pl prezes: Wiesław Kostera Stowarzyszenie Strzeleckie „Bellona” 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 tel. 0-62-766-38-48 tel./fax 0-62-767-22-98 tel. kom. 0-600-835-025 e-mail: 497efl@efl.onet.pl www.bellona.com.pl prezes: Grzegorz Józef Namysł Sekcje, strzelnice i kluby SS „Bellona”: • UKS nr 1 Waleczne Indory I – OSP Kalisz – Sulisławice • UKS nr 2 Waleczne Indory II – Studnia Jakubowa • UKS nr 3 Waleczne Indory IV – Klub Osiedlowy „Blaszak” • UKS nr 4 Waleczne Indory V – Dom Dziecka w Kaliszu

178

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY • UKS nr 5 Waleczne Indory VII – ZS nr 3 Ostrzeszów Grabów n/Prosną • UKS nr 6 Waleczne Indory VIII – HKS Grot Ostrów Wlkp. • UKS nr 7 Waleczne Indory XII – ZS nr 2 w Liskowie • Strzelnica pneumatyczna SS „Bellona” pod Klubem Osiedlowym„Blaszak” 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 • Strzelnica Sportowa Gospodarstwa Agroturystycznego „Jóźwiak” 63-313 Chocz, Nowolipsk 49 • Kaliski Klub TT • Klub Spadochronowy i Sportów Ekstremalnych • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Stowarzyszenie Sportowe TRIATHLON DELFIN KALISZ 62-800 Kalisz, ul. Gliniana 8 tel. 0-62-757-48-83 tel. kom. 0-604-520-644 wiceprezes: Krzysztof Kaźmierczak Stowarzyszenie Sympatyków Kaliskiego Klubu Sportowego „Nasz KKS” 62-800 Kalisz, ul. Korczak 24 b/1 tel. 0-62-762-04-74 tel. kom. 0-607-712-853 prezes: Przemysław Walaszczyk Szkoła Żeglarstwa „Morka” 62-800 Kalisz, ul. Słoneczna 8 tel. 0-62-764-89-42 tel. kom. 0-501-561-895, 0-505-344-666 e-mail: [email protected] www.morka.pl kapitan: Piotr Lewandowski

ADRESY

Towarzystwo Piłki Nożnej Pięcioosobowej 62-860 Opatówek Tłokinia Kościelna, ul. Kaliska 25 tel. 0-62-764-29-03 tel. kom. 0-507-121-692 prezes: Jan Spychalski Wielkopolski Związek Kolarski 62-800 Kalisz, Wał Matejki 2 tel. 0-62-757-23-41 fax 0-62-767-77-84 e-mail: [email protected] www.wzkol.pl prezes: Lucjusz Wasielewski

2009 INFORMATOR

179

INFORMATOR ADRESOWY Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19 tel. 0-62-757-64-19 prezes: Józef Gola Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 10B tel./fax 0-62-757-43-15 e-mail: [email protected] www.zk-kalisz.tonet.pl przewodniczący oddziału: Jan Szmaja

KLUBY SPORTOWE Aeroklub Ostrowski, Lotnisko w Michałkowie 63-400 Ostrów Wielkopolski skr. poczt. 41 tel. 0-62-736-49-70, 0-62-736-42-06 prezes: Tadeusz Malarczyk Automobilklub Kaliski 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 37a tel./fax 0-62-757-60-66 e-mail: [email protected] prezes: Marek Bogusz

ADRESY

AZS OSRiR Kalisz 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 29 tel. 0-62-767-10-08, 0-62-757-32-67 tel./fax 0-62-757-32-68 e-mail: [email protected] www.azs.multimedia.pl prezes: Paweł Jaroszuk trener i menadżer zespołu - Marek Białoskórski Jeep Klub 4x4 Kalisz 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 tel. kom. 0-606-472-338 www.4x4.kalisz.pl prezes: Sergiusz Różański Spotkania: Bar „Snooker”, ul. Piskorzewska Jeździecki Klub Sportowy „OST-SPED” 62-800 Kalisz, ul. Powstańców Wielkopolskich 1-5 tel. 0-62-501-14-48 prezes: Mariusz Kąkol

180

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Kaliski Klub Biegacza „Finisz” 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 53-59 tel. 0-62-766-51-71 prezes: Mirosław Wojdziak Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „David Club” 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 8 tel. kom. 0-506-091-772 e-mail: [email protected] www.karatekalisz.pl trener: Tomasz Jeżyk Kaliski Klub Górski „ALPAMAYO” 62-800 Kalisz, ul. Graniczna 7/1 tel. kom. 0-604-056-202 e-mail: [email protected] www.alpamayo.kalisz.pl prezes: Maciej Wawrzyniak Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19, lokal 219 tel. kom. 0-511-199-919 fax 0-62-767-07-57 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.kkskalisz.pl prezes: Piotr Kościelny Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” Kalisz 62-800 Kalisz, Wał Matejki 2-4 tel. 0-62-757-34-52 prezes: Jan Mosiński

ADRESY

Kaliski Klub „Kendo” 62-800 Kalisz, ul. Hoża 9/25 tel. 0-62-757-21-82 tel. kom. 0-682-427-269, 0-694-499-399 e-mail: [email protected] www.kendokalisz.prv.pl prezes: Adam Twardy Kaliskie Stowarzyszenie Muay Thai 62-800 Kalisz, ul. Majkowska 2 tel. 0-62-767-27-48 prezes: Arkadiusz Wełna

2009 INFORMATOR

181

INFORMATOR ADRESOWY Klub Jeździecki „Wolica” 62-872 Godziesze, Wolica 1G tel. 0-62-761-25-64 tel. kom. 0-604-418-509, 0-605-552-137 e-mail: [email protected] www.kjwolica.kalisz.pl prezes: Andrzej Kuświk Klub Piłkarski „Calisia” 62-800 Kalisz, Wał Jagielloński 13 tel. kom. 0-508-115-180 e-mail: [email protected] www.kpcalisia.futbolowo.pl prezes: Ryszard Feszczuk Klub Piłki Ręcznej „Szczypiorno-Kalisz” 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19 prezes: Hilary Paszkowski Klub Snooker „RUDI” 62-800 Kalisz, ul. F. Chopina 23 tel. 0-62-764-52-99 tel. kom. 0-601-735-626 e-mail: [email protected] www.bilard-snooker.pl właściciel: Jacek Rudowicz

ADRESY

Klub Spadochronowy i Sportów Ekstremalnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4a tel./fax 0-62-767-95-00 e-mail: [email protected] www.samoloty.pl prezes: Jan Chajda Klub Sportowy „COLMAN” 62-800 Kalisz, ul. Majkowska 32 tel. 0-62-504-85-39 fax 0-62-504-85-10 e-mail: [email protected] www.grzeskikalisz.pl prezes: Jan Kolański Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19 tel. kom. 0-608-390-033 prezes: Beata Sysiak adres do korespondencji: 62-800 Kalisz, ul. Widok 70/1

182

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Klub Sportowy „Prosna” przy WSK PZL Kalisz S.A. - Hala Pilawa 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 99 - boisko piłkarskie 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 29 a tel. kom. 0-600-415-506 prezes: Bogdan Marszał Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Bursztyn” 62-800 Kalisz, ul. Rzemieślnicza 6 tel. 0-62-502-68-87 e-mail: [email protected] www.kssbursztyn.pl prezes: Andrzej Witoński Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 201-205 tel. 0-62-767-95-08 e-mail: [email protected] www.pwsz.kalisz.pl prezes: Arkadiusz Janiak Miejski Klub Sportowy „Calisia” 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19 tel. 0-62-598-36-03 fax 0-62-757-22-17 e-mail: [email protected] www.mks-calisia.mtx.pl prezes: Waldemar Gut Pierwszy Kaliski Klub Golfowy 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 77 (szpital) e-mail: [email protected] www.golf.kalisz.pl prezes: Wojciech Grzelak - Strzelnica Golfowa Driving Range - Golf Park Jantar w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Wiankowa (przy trasie rowerowej) e-mail: [email protected]

ADRESY

Spadochronowa Strefa Zrzutu „Pyrlandia Boogie” 63-400 Ostrów Wielkopolski, Lotnisko Michałków tel. kom. 0-692-400-358 fax 0-62-735-31-20 e-mail: [email protected] www.pyrlandia-boogie.pl prezes: Olgierd Stankiewicz

2009 INFORMATOR

183

INFORMATOR ADRESOWY Yacht Klub Polski Kalisz Siedziba letnia: PORT JACHTOWY 62-860 Opatówek, Szałe ul. Kaliska 82 Siedziba zimowa: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 7 tel. 0-62-757-16-28 e-mail: [email protected] www.ykpkalisz.up.pl komandor: Jacek Zieliński

OGNISKA Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF „Majków” 62-800 Kalisz, ul. J. Tuwima 2 tel. 0-62-760-23-18 lub 0-62-760-21-21 prezes: Andrzej Jakubek TKKF „Ogrody” 62-800 Kalisz, ul. M. Kopernika 9 tel. 0-62-502-38-06 prezes: Maria Bigosińska TKKF „Relaks” 62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 10 tel. kom. 0-601-975-204 prezes: Witold Bielewicz

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE (UKS)

ADRESY

Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „Kaliszanin” 62-800 Kalisz, ul. A. Asnyka 4/2 adres do korespondencji: 62-800 Kalisz, ul. Złota 144 tel. 0-62-753-49-99 e-mail: [email protected] www.kalisz.mm.pl/~kuks/index.htm opiekun: Arkadiusz Kranc Międzyszkolny UKS „Sensei” 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 14 tel. kom. 0-728-385-753 opiekun: Piotr Jeziorny Międzyszkolny UKS „Tenis Max” Kaliskie Korty Tenisowe „Park Przyjaźni” 62-800 Kalisz, ul. Polna 61 tel. kom. 0-603-542-250, 0-609-446-585 opiekun: Grzegorz Kulawinek

184

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Międzyszkolny UKS „Tornado” 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 38/27 tel. 0-62-599-87-10 opiekun: Wiesław Grochowina Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Ogrody” im. Jana Pawła II w Kaliszu adres korespondencyjny: 62-800 Kalisz, ul. Szewska 1 Biuro Parafialne opiekun: ks. Włodzimierz Guzik Uczniowski Jacht Klub Sportowy „Bryza” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 62-800 Kalisz, ul. Rzemieślnicza 6 tel. 0-62-767-76-50 e-mail: [email protected] komandor: Andrzej Wieczorek Uczniowski Jacht Klub Sportowy „Szturwał” Młodzieżowy Dom Kultury 62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 13-15 tel. 0-62-767-25-21 komandor: Michał Srzednicki UKS „Augustynki” Zespół Szkół nr 10 62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 9 b tel. 0-62-753-11-32 opiekun: Maria Zalewicz UKS „Delfin” 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 20 a tel. kom. 0-608-325-208 opiekun: Marek Tchórz

ADRESY

UKS „Dziewiątka” OSRiR 62-800 Kalisz, ul. Żwirki i Wigury13 tel. kom. 0-609-518-478 www.uks9.kalisz.pl opiekun: Eugenia Suliga UKS „Jedynka” Szkoła Podstawowa nr 1 62-800 Kalisz, ul. 3 Maja 16 tel. 0-62-501-84-88 opiekun: Zbigniew Białek UKS „Kosynier” II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 62-800 Kalisz, ul. Szkolna 5 tel. 0-62-767-66-57 opiekun: Zenon Piotrowski

2009 INFORMATOR

185

INFORMATOR ADRESOWY UKS „Majkowska Dwójka” 62-800 Kalisz, ul. J. Tuwima 4 tel./fax 0-62-767-89-42 e-mail: [email protected] www.sp2.kalisz.up.pl opiekun: Łukasz Ignaszak UKS „Nike” Zespół Szkół nr 7 62-800 Kalisz, ul. Karpacka 3 tel. 0-62-501-17-27 tel. 0-62-501-17-61 opiekun: Tomasz Wasela UKS „SPARTAKUS WINIARY” 62-800 Kalisz, ul. Chocimska 5 tel. kom. 0-886-377-353 opiekun: Sebastian Wytwer UKS „Waleczne Indory I” Sekcja S.S. „Bellona” OSP Kalisz - Sulisławice 62-800 Kalisz, Sulisławice 106 tel. kom. 0-501-527-151 opiekun: Jacek Jagieło

ADRESY

UKS „Waleczne Indory II” Studnia Jakubowa Sekcja S.S. „Bellona” Zespół Szkół Gastronomicznych w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Wodna11 tel. 0-62-757-63-42 opiekun: s. Patrycja Pakuła

186

UKS „Waleczne Indory IV” Sekcja S.S. „Bellona” Klub Osiedlowy „Blaszak” Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 tel. kom. 0-502-484-966 opiekun: Agnieszka Dobrzańska UKS „Waleczne Indory V” Sekcja S.S. „Bellona” Dom Dziecka 62-800 Kalisz, ul. Skarszewska 3 tel. 0-62-760-19-66 opiekun: Marek Jaroszkiewicz

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY UKS „Waleczne Indory XII” Zespół Szkół nr 2 im. Marii Koszutskiej 62-850 Lisków, ul. Leśna 1 tel. 0-62-763-40-42 tel. kom. 0-602-450-039 fax 0-62-763-40-53 e-mail: [email protected] www.bellona.com.pl opiekun: Karol Jerzy Matczak UKS „VIS” Zespół Szkół Zawodowych nr 2 62-800 Kalisz, ul. Wodna 11 tel. 0-62-501-60-72, 0-62-501-60-56 opiekun: Radosław Skurtys UKS Wioślarski Zespół Szkół nr 4 62-800 Kalisz, ul. Polna 17 tel. 0-62-502-59-55 opiekun: Józef Paszkowski UKS przy Szkole Podstawowej nr 12 62-800 Kalisz, ul. J. Długosza 14 tel./fax 0-62-757-48-07 e-mail: [email protected] opiekun: Krzysztof Kisiel UKS przy Środowiskowym Hufcu Pracy 15-1 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 16 tel./fax 0-62-502-61-33 opiekun: Iwona Woźniak

ADRESY

UKS YKP Zespół Szkół nr 1 62-800 Kalisz, ul. J. Tuwima 4 adres do korespondencji: 62-800 Kalisz, ul. K. Pułaskiego 12/14 opiekun: Jacek Zieliński Żeglarski UKS „Harcerz” Zespół Szkół nr 4 62-800 Kalisz, ul. Legionów 42 tel. 0-62-766-02-91 opiekun: Mirosław Jurek

2009 INFORMATOR

187

INFORMATOR ADRESOWY

TURYSTYKA Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kaliskiej 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 4 tel. 0-62-503-00-00 prezes: Eliza Smolińska Łódź Słowiańska św. Wojciecha „Calisia” Rejsy po rzece Prośnie w letnie weekendy 62-800 Kalisz, ul. Bolesława Pobożnego 74a tel./fax 0-62-753-43-29 e-mail: [email protected] opiekun: Mieczysław Machowicz Centrum Informacji Turystycznej OSRiR 62-800 Kalisz, ul. Zamkowa tel./fax 0-62-598-27-31 e-mail: [email protected] www.osir.kalisz.pl/cit kierownik: Agata Wierzejska-Holewska Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Kaliski Oddział im. Stanisława Greavego 62-800 Kalisz, ul. Targowa 2 tel./fax 0-62-598-24-33 e-mail: [email protected] www.pttk.kalisz.pl prezes: Mateusz Przyjazny

ADRESY

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Zakładowy WSK „PZL-Kalisz” S.A. 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140 tel. 0-62-502-92-73 prezes: Zdzisław Kobyłka Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Adama Chodyńskiego przy Oddziale PTTK w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Targowa 2 tel. 0-62-757-24-52, 0-62-757-52-69 prezes: Piotr Sobolewski Regionalna Pracownia Krajoznawcza O/PTTK Kalisz 62-800 Kalisz, ul. Targowa 2 tel. 0-62-757-24-52 fax 0-62-757-52-69 prezes: Grzegorz Walkowiak Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Legionów 42 tel. 0-62-766-02-91 komendant: Mirosław Jurek

188

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY

BAZA NOCLEGOWA Hotel „CALISIA” *** 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 1-3 tel. 0-62-767-91-00 tel./fax 0-62-767-91-14 e-mail: [email protected] www.hotel-calisia.pl Hotel „EUROPA” *** 62-800 Kalisz, al. Wolności 5 tel. 0-62-767-20-31, -32, -33 e-mail: [email protected] www.hotel-europa.pl Hotel ORBIS „Prosna” *** 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 53-55 tel. 0-62-768-91-00, tel./fax 0-62-768-91-99 e-mail: [email protected] www.orbis.pl Hotel Dyonizy *** (promesa) 62-800 Kalisz, ul. Wiatraki 3 tel. 0-62-757-46-50 tel. kom. 0-604-449-082 e-mail: [email protected] www.dyonizy.noclegiw.pl E.T. Hotel *** 62-800 Kalisz, ul. J. Tuwima 6 tel. 0-62-760-00-25, fax 0-62-760-23-29 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.et-hotel.pl

ADRESY

HOTEL SEVEN *** 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 77 tel./fax 0-62-764-43-43 e-mail: [email protected] www.hotelseven.pl Hotel Arena** 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 22-24 tel. 0-62-598-27-00 e-mail: [email protected] www.hotelarena.kalisz.pl

2009 INFORMATOR

189

INFORMATOR ADRESOWY Hotel Bursztyn 62-800 Kalisz,ul. Łódzka 29 tel. 0-62-757-97-03 e-mail: [email protected] www.hotelbursztyn.kalisz.pl Hotel Roma 62-800 Kalisz, ul. F. Chopina 9 tel. 0-62-501-75-55, 0-62-766-43-74 e-mail: [email protected] Hotel „U Bogdana” 62-800 Kalisz, ul. Legionów 15-17 tel. 0-62-753-08-23 e-mail: [email protected] www.hotel.ig.pl Schronisko Młodzieżowe PTSM 62-800 Kalisz, ul. Handlowa 30 tel. 0-62-757-24-04 Pokoje Gościnne Rendez Vous 62-800 Kalisz, ul. Słowiańska 3 tel. 0-62-768-01-10 www.rendezvous.kalisz.pl

PRASA, RADIO, TELEWIZJA PRASA

ADRESY

„AKTUALNOŚCI” 62-800 Kalisz, ul. Elektryczna 15 a e-mail: [email protected] redaktor naczelny: Robert Kuciński

190

„ASNYKOWIEC” Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Grodzka 1 e-mail: [email protected] www.asnyk.kalisz.pl redaktor: Adam Borowiak „FILATELISTA KALISKI” Kwartalnik Polski Związek Filatelistów Okręg w Kaliszu 62-800 Kalisz, skt. poczt. 116 tel. kontaktowy 0-509-517-571 e-mail: [email protected] redaktor naczelny: Jerzy Bielawski

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY „GARDEROBA” Gazeta Teatralna 62-800 Kalisz, pl. Bogusławskiego 1 tel. 0-62-503-32-22 w. 117 fax 0-62-767-50-50 redaktor prowadzący: Joanna Kucińska „KALISIA nowa” Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20 tel. 0-62-65-43-00, 0-62-765-43-91 www.kalisz.pl redaktor naczelny: Elżbieta Zmarzła „KALISZANIE W WARSZAWIE” Kwartalnik Klubu Kaliszan w Warszawie 00-195 Warszawa, ul. Z. Słomińskiego 15/34 tel. 0-22-637-51-13 redaktor naczelny: Piotr Majewski „KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA” Informator Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Oddziału PTTK w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Targowa 2 tel. 0-62-757-52-69 fax 0-62-757-24-52 „NOWE FAKTY KALISKIE” 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 1a tel.fax 0-62-598-37-27 tel. 0-62-598-37-47 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.faktykaliskie.pl redaktor naczelny: Anna Miklas

ADRESY

„OPIEKUN” Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej 62-800 Kalisz, ul. Widok 80-82 tel./fax 0-62-766-07-17, 0-62-766-07-18 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.opiekun.kalisz.pl redaktor naczelny: ks. Andrzej Antoni Klimek POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A. Oddział w Kaliszu ul. S. Otwinowskiego 11 tel./fax 0-62-764-92-68 tel. kom. 0-601-250-774 e-mail: [email protected] www.pap.pl dziennikarz: Andrzej Zakrzewski

2009 INFORMATOR

191

INFORMATOR ADRESOWY „POLSKA GŁOS WIELKOPOLSKI” Dziennik 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 19 tel. 0-61-869-41-00 fax 0-61-860-61-15 e-mail: [email protected] www.poznan.naszemiasto.pl http://kalisz.naszemiasto.pl www.naszemiasto.pl www.glos.com redaktor naczelny: Jarosław Piotrowski e-mail: [email protected] Oddział w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 10 tel. 0-62-767-66-20 e-mail: [email protected] redaktor: Renata Cicharska „ROCZNIK KALISKI” Polskie Towarzystwo Historyczne Redakcja : 60-193 Poznań, ul. Krasnoludków 11 tel. 0-61-867-08-50 red. naczelny: Andrzej Nowak Sekretariat Redakcji: 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 9-13/82 tel. 0-62-753-38-93

ADRESY

„7 DNI KALISZA” Tygodnik Powiatu Grodzkiego i Ziemskiego 62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 13 tel. 0-62-501-86-06 fax 0-62-767-73-88 e-mail: [email protected] http://7dnikalisza.com redaktor naczelny: Krzysztof Ścisły „TYGODNIK NASZ RYNEK” Bezpłatna Gazeta Kaliska 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 51 tel. 0-62-753-60-57 tel. kom. 0-504-216-064 e-mail: [email protected] redaktor naczelny: Grzegorz Jurek „ZESZYTY KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK” 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 13 tel. 0-62-757-13-21 www.ktpn.kalisz.pl rada redakcyjna: Artur Kijas - przewodniczący

192

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY „ZESZYTY NAUKOWE KALISKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO” Kaliskie Towarzystwo Lekarskie 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 tel. 0-62-765-13-27 e-mail: [email protected] www.ktl.gulip.pl redaktor naczelny: Zbigniew Kledecki „ZIEMIA KALISKA” (ukazuje się z piątkowym wydaniem dziennika „Polska Głos Wielkopolski”) 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 10 tel. 0-62-767-66-20 fax 0-62-767-68-30 e-mail: [email protected] http://kalisz.naszemiasto.pl/ redaktor naczelny: Jarosław Piotrowski dyrektor oddziału w Kaliszu: Renata Cicharska Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 19 dziennikarz: Ryszard Binczak - tel. 0-62-735-28-35 dziennikarz: Marek Weiss - tel. 0-62-735-46-68 „ŻAK KALISKI” Magazyn Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 5 tel. 0-62-767-95-30 e-mail: [email protected] www.zakkaliski.pl www.pwsz-kalisz.edu.pl www.pwsz.kalisz.pl redaktor: Piotr Michalak

ADRESY

„ŻYCIE KALISZA” Tygodnik regionalny 62-800 Kalisz, ul. Spółdzielcza 6 tel. 0-62-768-33-33, 0-62-501-11-91 fax 0-62-766-12-72 (automat) e-mail: [email protected] www.zyciekalisza.pl redaktor naczelny: Piotr Piorun

2009 INFORMATOR

193

INFORMATOR ADRESOWY

RADIO

Radio „Centrum” 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 12 tel. 0-62-503-11-50, 0-62-503-11-55 (-56-58) wiadomości fax 0-62-503-11-99 e-mail: [email protected] www.rc.fm częstotliwość 106,4 MHz Radio ESKA Ostrów Wielkopolski/Kalisz 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 35 tel. 0-62-735-65-11 (sekretariat) tel. 0-62-735-65-25 (antena) tel. 0-62-735-65-11 (redakcja) fax 0-62-735-65-10 e-mail: [email protected] www.kaliszostrow.eska.pl www.eska.pl/index.php?page=contactKalisz częstotliwość 101.1 FM i 89.3 FM

ADRESY

Radio Katolickie Diecezji Kaliskiej „Rodzina” 62-800 Kalisz, ul. Złota 144 tel. emisja: 0-62-766-89-09, 0-62-767-37-02 fax 0-62-767-37-03 e-mail: [email protected] www.radiorodzina.kalisz.pl częstotliwość 103,1 MHz

194

Radio Maryja 87-100 Toruń, ul. Żwirki i Wigury 80 tel. 0-56-655-23-61 fax 0-56-655-23-62 e-mail: [email protected] www.radiomaryja.pl częstotliwość: Toruń 100,6 MHz Biuro Radia Maryja przy Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Polna 8 tel. 0-62-764-47-04 częstotliwość: Kalisz 103,1 MHz

INFORMATOR 2009

INFORMATOR ADRESOWY Radio Merkury Poznań Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia 60-765 Poznań, ul. Berwińskiego 5 tel. 0-61-869-93-51 (centrala) fax 0-61-866-03-10 e-mail: offi[email protected] www.radiomerkury.pl częstotliwość: Poznań 102,7 MHz Redakcja internetowa e-mail: [email protected] Redakcja lokalna 62-800 Kalisz, ul. Targowa 16/18 tel. /fax 0-62-764-50-55 e-mail: [email protected] częstotliwość: Kalisz 91,1 MHz

TELEWIZJA Multimedia Polska Sp. z o.o. Operator sieci telewizji kablowych 81-341 Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 tel. 0-58-666-03-00 fax 0-58-666-03-09 www.multimedia.pl Multimedia Polska Oddział w Kaliszu Biuro Regionu Południowo-Zachodniego 62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 53a sekretariat: tel.0-62-765-20-55 tel. 0-62-765-20-00, 0-62-765-20-50, 0-62-765-20-52 fax 0-62-765-20-89 dyrektor: Jan Owczarek

ADRESY

TELE TOP Kalisz 62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 53a tel. 0-62-501-01-46 fax 0-62-501-01-45 e-mail: [email protected] www.multimedia.pl redaktor: Anna Miklas

2009 INFORMATOR

195

INFORMATOR ADRESOWY KALISZ NA STRONACH INTERNETOWYCH www.kalisz.pl www.info.kalisz.pl www.stary.kalisz.pl http://kalisz.naszemiasto.pl/ www.diecezja.kalisz.pl www.swietyjozef.kalisz.pl www.jezuici.pl/sanktuarium.kalisz www.kalisz.franciszkanie.pl www.kalisz.ofmconv.opoka.org.pl www.calisia.pl Portal Calisia.Pl Dobra Strona Miasta 62-800 Kalisz, al. Wolności 17A/35 tel. 0-62-767-77-99 fax 0-62-767-67-00 e-mail: [email protected] Elżbieta Magnuszewska

ADRESY

www.101.pl Portal Regionalny 101.pl 62-800 Kalisz, ul. Piwna 10 tel. 0-62-767-21-27 tel. kom. 0-605-03-09-52

196

INFORMATOR 2009

2009 INFORMATOR

197

198

INFORMATOR 2009

2009 INFORMATOR

199

200

INFORMATOR 2009

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO