I.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Palı Öğretim Üyesi. İnsan Anatomisi Çalışma Kitabı. ı/ Pratiklere ve. sınavlara hazırlık ^ 150 şekil

December 27, 2016 | Author: Ayşe Karadag | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM I.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Palı Öğretim Üyesi ANATOM...

Description

Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM I.Ü. C errahpaşa Tıp Fakültesi Anatom i Anabilim Palı Öğretim Üyesi

ANATOMİDE BAŞARI İnsan Anatomisi Çalışma Kitabı ı / P r a t i k l e r e ve s ın a v la ra hazırlık ^

1 5 0 şeki l

^ 6 5 0 s o r u ve y a n ı t l a r ı t / Deneme sı na v la rı

2001 NOBEL TİP KİTAB-EVLERİ

© 2001 AN A TO M İD E BAŞARI İnsan Anatomisi Çalışm a Kitabı

Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM 1. Baskı - Ekim 2000/istanbul

NOBIÎL TIP KİTABEVLERİ LTD. ŞTİ. Merkez: Millet Cad. 111 Çapa-İstanbul Tel: (0 212) 585 67 46-585 61 91 Fax: (0 212) 587 02 17 Şube: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Karşısı Cerrahpaşa-1 s tanbul Tel: (0 212) 586 17 58 Şube: Kadıköy Rıhtım Cad. Derya İş Merkezi No. 7 Kaddtöy-İstaııbul Tel: (0 216) 336 60 08 Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp Kitap Sarayı Halk Sok. No 5. Sıhhiye-Ankara Tel: (0 312) 431 16 33 İzmir: Güven & Nobel Tıp Kitabevleri SS Konak İş Ilanrç P. 18 Konak-İzmiıTel: (0 232) 425 27 58 Bursa: Güneş & Nobel Tıp Kitabevi Altıparmak Cad. Burç Pasajı, Bursa Tel: (0 224) 222 24 44 Adana: Nobel Tıp Kitabevi Adnan Kahveci Bulvarı 31/C Adana Tel: (0 322) 233 00 29

K itab ın tü m h a ld a ıı Prof. D r. M elım et Y IL D IR IM ’a a ittir. Y azarın d an yazılı izin alın m a d a n h iç b ir b ö lü m ve re sim yaym lanam az, çoğaltılaıııaz. *K ita p ta k i şe k ille rin b ü y ü k b ir b ölü m ü D r. M e h m e t Y ILD IR IM ta ra fın d a n ç izilm iştir.

Dizgi Baskı Cilt

: Nobel Tıp Kitabevleri : Tayf Ofset : Savaş Ciltevi

Kapaktaki şekil Dr. Mehmet Yıldırım tarafından çizilm iştir

Önsöz insan anatom isi, geniş içeriği ve görsel nitelikleri nedeniyle tem el tıp bilimlerinin en zor derslerinden biridir. Sağlıkla ilgili fakü lte ve yüksek okulların m üfredatlarındaki farklılıklar nedeniyle birçok öğrenci, yarım yıl gibi kısa bir sürede bu dersi öğrenme durumunda kalınca zorluk daha da a rtm a k ta ve öğrenci başarıları düşm ektedir, ilk olarak bu dersi alan öğrencilerin, öğrenmeleri gereken kapsamı ta m olarak bilmemeleri de başarının azalmasında rol oynamaktadır, Uzun yıllardan beri öğrencilerin başarılarını a rtırm a d a önemli rol oynayacağına inandığım bir anatom i çalışma kitabı hazırlama düşüncesi taşım am a karşın yoğun çalışmalarım bunu daha erken hazırlamamı engelledi. Birkaç yıldır öğrencilerimden bu yönde gelen yoğun istekler nedeniyle çalışmalarımı hızlandırarak ülkemizde ilk “ ANATOMİ ÇALIŞMA KİTABI”nı hazırladım. Öğrenciler, anatom i ders kitaplarını okuduktan eor\ra bu çalışma kitabını kullanmalıdırlar. Şekilli soruları yanıtlam ak, hem terim lerin yazılmasında bir te k ra r sağlayacak, hem de anatom ik oluşumların görsel hafızanıza nakşedilmesine neden olacaktır. Doğru-yanlış, doldurmalı ve çoktan seçmeli sorular yol gösterici nitelikleri yanında, bilgi düzeyinizi ölçmenize yardımcı olacaktır. Başarı dileklerimle.

Ekim 2 0 0 0 Bahçeşehir/İSTANBUL

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım

İçindekiler BÖLÜM 1

Genel A n a to m i.................................................................. 1

BÖLÜM 2

Kemikler..............................................................................5

BÖLÜM 3

Eklem ler........................................................................ ....15

BÖLÜM 4

K a s la r............................................................................... 19

BÖLÜM 5

Dolaşım S is te m i............................................................ 25

BÖLÜM 6

Sindirim S is te m i...........................................................3 3

BÖLÜM 7

Solunum S is te m i...........................................................3 9

BÖLÜM 6

Üriner S is te m .................................................................4 3

BÖLÜM 9

Kadın Üreme S is te m i................................................... 4 7

BÖLÜM 10

Erkek Üreme S is te m i..................................................... 51

BÖLÜM 11

Endokrin S is te m ............................................................5 5

BÖLÜM 12

Merkezi S inir S is te m i................................................... 57

BÖLÜM 13

P erferik S inir S is te m i................................................. 6 3

BÖLÜM 14

Duyu Organları.................................................... ..........6 9

Deneme Sınavı I ..................................................................................... 73 Deneme Sınavı I I ................................................ ...................................75 ŞEKİLLİ SORULARIN YANITLARI....................................................... 77 DOĞRU-YANLIŞ, DOLDURMALI VE ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN YANITLARI.................................. 3 9 KAYNAKLAR..........................................................................................9 5

G E N E L ANATOMİ BÖLÜMÜN İÇERİĞİ insan v ü c u d u n u n bölüm leri v e b ö lg eleri V ü c u t boşlukları v e içerikleri Planlar v e eksenler Terminoloji

1.1 İNSAN VÜCUDUNUN BÖLÜMLERİ VE BÖLGELERİ 1.1 a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Şekil ü z e rin d e

l.I b l(

belirtilen yerleri Latince v e T ü rk çe olarak yazınız

DOĞRU-YANLIŞ TİP SORULAR

) K arın, g ö v d e n in

bir b ö lü m ü d ü r.

¿( ) R egio glu tealis altıarafa

ait bir bölgedir.

M ) Regio cub italis a n te rio r "diz ö n bölgesi" anlam ındadır. 'i(. ) Capııt ve th o ra x arası b ö lü m

"collum" olarak adlandırılır.

1.1 c TANIMLAMA VE DOLDURMA!.! SORULAR 1. İn san v ü c u d u n u n b ö lü m lerin i Latince ve T ü rkçe o larak yazınız. 2. G ö v d e n in a llb ö lü m leri n elerd ir ? 3. C ubitus

.......................'a ait

bir b ö lü m d ü r,

1

2 ■ ANATOMİDE BAŞARI

1.1 d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. G lu te u s h a n g i v ü c u t b ö lü m ü n e aittir ? a. T ru n cu s

b. A b d o m e n

d. F e m u r

e. M em b ru m

c. T h o rax inferius

2. A şa ğ ıd ak ile rd e n hangisi tru n c u s'a ait bir a ltb ö lü m a. T h o ra x

b. A b d o m e n

c. D orsum

değildir ?

cl. Pelvis

e. O m o s

l.I I VÜCUT BOŞLUKLARI VE İÇERİKLERİ l . I I a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI 1. A şağ ıd ak i şe k ild e b elirtilen v ü c u t b o şlu k la rın ın adlarını Latince v e T ü rk ç e o la ra k yazınız.

C H

1.11 b DOĞRU-YANLIŞ TİP SORULAR ı( ) İn sa n v ü c u d u n d a 2(

v en tral ve d orsal o lm ak ü z e re iki b o şlu k sistem i vardır.

) B eyin, v e n tra l b o şlu k sistem in d e y er alır.

3( ) D iap h rag m a, v en tral b o şlu k sistem ini ü st ve alt iki b o şlu ğ a ayırır. 4( ) L eğen b o şlu ğ u , cavitas pelvis o larak adlandırılır. 5( ) T im us, g ö ğ ü s b o ş lu ğ u n d a y er alır.

1.11 c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 1. V ü cu t b o şlu k la rın ı sınıflayarak alt b ö lü m lerin i Latince v e T ü rk çe o lara k yazınız. 2. C avitas a b d o m in is,

............................................................................... 'dür.

3. S o lu k b o ru su (tra c h e a),

.................................................

y e r alır.

4. C avitas th o racis ile cavitas a b d o m in o -p e lv in a arasın d a

................................. b u lu n u r.

5. P lev ra

b azı

d öşer.

.......................................'n u n

iç y ü zü n ü

ve

b u ra d a k i

o rg an ların

...................

'

M. YILDIRIM ■ 3

l.I I d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. A şa ğ ıd ak ile rd e n a. K alp

lıangisi v ü c u d u n

b. T im us

d o rsal h o şlu ğ u

c. K araciğer

2. A şağıdakilerclen h an g isi leğen b o şlu ğ u

içinde y e r alır ?

d. P an ereas

e. O m urilik

içinde y e r alm ay an bir o rg a n d ır ?

a. P a n k re a s

b İnce b a rsa k b ö lü m leri

d. İd ra r k esesi

e. K adın iç ü re m e o rganları

c, R ektum

3. P levra nasıl b ir z a rd ır ? a. K ıılan eö z

b. Mü k ö z

c. Şerciz

d. Sinoviyal

e. Hiçbiri

1.111 PLANLAR VE EKSENLER 1.111 a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI 1. A şağıdaki şe k ild e gösterilen

p lanları yazınız.

1.111 b DOĞRU - YANLIŞ TİP SORULAR 1 ( ) P la n u m

m e d ia n u m , v ü c u d u

2 (

fro n tale, v ü c u d u

) P la n u m

3 (. ) Plana

ö n - ark a

iki eşil p arçay a ayırır.

sağ - sol iki p arçay a böler.

frontalia, y e re dik d ü zlem lerdir.

4 ( ) Axis ü an sv ersalis v e axis sagittalis yere paralel g eçirilen e k se n le rd ir

1.111 c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 1. Tasarılı a n a to m ik d ü z le m le r n e le rd ir ? K ısaca açıklayınız, 2. P lan ım ı sagitlale'yi Lanımlayınız. 3. T asarılı e k s e n le r n e le rd ir ? Kısaca açıklayınız. 4. P lan a 5. V ü cu d u

................

vücudu

ü st ve alı p arçalara ayırırlar.

sağ ve sol p arçalara ay ıran d ü z le m ler

................................... o la ra k adlandırılır.

4 ■ ANATOMİDE BAŞARI

l.III d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. V ü c u d u

ö n - arka o larak

a. P la n u m sagittale d. Axis verticalis

iki p arçay a ayıran d ü z lem b. P lan u m m e d ia n u m e. P lan ım ı co ro n a le

h a n g isid ir ? c. P lan u m

p a ra m e d ia n u m

2. P lan a fro n talia'ın d iğ e r ad ı n e d ir ? a. P lan a c o ro n a lia

b. P lana sagittalia

d. Y ere p a ra le l d ü z le m le r

e. P la n u m

3. V ü c u d u n

önünden

ark asın a d o ğ ru y ere p aralel geçirilen e k se n h a n g isid ir ?

a. Axis verticalis

b. P lan u m

d. Axis tran sv ersalis

e. Axis sagittalis

l.IV

c. Plana p a ra m e d ia n a

m e d ia n u m

tran sv e rsu m

c. P lan u m

m e d ia n u m

TERMİNOLOJİ

l.IV a DOĞRU-YANLIŞ TİP SORULAR ı( ) M edialis, o rta h atta b u lu n a n anlam ındadır. 2(

) P roxim alis terim i, g ö v d e y e u zak o lan olu şu m ları b elirtm e d e kullanılır. 3( ) "Algia" d a m a r a n la m ın d a b ir köktür. 4( ) " - ae" ç o ğ u l a n la m 5( ) "uni

k a z a n d ıra n

tek taraflı an lam ı v e re n

6( ) "oligo" az an lam ı v e re n

bir sonek'tir. bir önek'tir,

bir önek'tir.

7( ) "pyro" c e ra h a t an lam ın d ad ır. s( ) "m egalia" bir o rg a n d a k i n o rm al dışı b ü y ü m e y i b e lirtm e d e k u llan ılan b ir terim dir. 9( ) "penia" ço ğ alm a, artm a an lam ı v e re n bir sonek'tir. ıo( ) E version, a y ak

ta b a n ın ın o rta d ü z le m e d ö n d ü rü lm e si hareketidir.

l.IV b TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 1. R en k b e lirte n 4 ö n e k yazınız. 2. P o z isy o n b e lirte n ö n e k 'le re 4 ö rn e k veriniz. 3. "................... " y em e, y o k etm e an lam ı v e re n bir önektir. 4. " - om a"

ilgili d o k u d a

....................... o lu ş u m u n u n ad lan dırılm asın da kullanılır.

5. " ilgili o rg a n ın aşağı d ü şm esi v ey a n o rm al k o n u m u n d a n a şağ ıd a m e sin d e k u lla n ıla n b ir sonek'tir.

d u rd u ğ u n u n

belirtil­

l.IV c ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. G e n işle m e

a n lam ı v e re n s o n e k h an g isid ir ?

a. Pyro

b. M acro

d. Ectasia

e. Stenosis

2. Sagittal d ü z le m d e , e k le m a. In v e rsio n d. A b d u ctio n

c. O ligo

kollarının birb irlerin e y ak laşm a h a re k e ti h an g i terim le belirtilir ? b. F lexion e. A d d u ctio n

c. E xtension

3. A ğrısızlık - a ğ rın ın y o k olm ası a n la m ın d a k i terim han g isid ir ? a. N ecro sis d. B ra d y ca rd ia

b. P en ia e. P an p legia

4. A şağ ıd ak ilerd eıı h an g isi d e re c e b e lirten bir ö n e k a. I ly p o

b. O ligo

d. S u p e r

e. Pyro

c. A nalgesia

değildir ? c. P an

¿

KEMİKLER

f / t f

(OSTEOLOGIA) BÖLÜMÜN İÇERİĞİ G e n e l kem ik bilgisi Ekstremite kemikleri Aksial iskelet kemikleri (a. Göğüs kemikleri, b. Omurga, c. Kafatası kemikleri) K em iklere klinik bakış

2.1 GENEL KEMİK BİLGİSİ 2.1 a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI 1, K e m ik d o k u şe k lin d e k i o lu şu m ları yazınız,

2, T ip ik b ir k e m iğ in a n a to m ik b ö lü m le rin i yazınız.

5

6 ■ ANATOMİDE BAŞARI

3. İskeleti oluşturan kemiklerin adlarını yazınız.

2 .1 b DOĞRU-YANLIŞ TİP SORULAR ı( ) O rg a n ik m a d d e le r k e m iğ e sertlik kazandırırlar. 2(

) O ssa carp i, u z u n k e m ik le re ö rn e k oluşturur.

3( ) H av ers k an alları k e m iğ in u z u n e k se n i b o y u n c a uzanır. 4( ) Epifiz k ıkırdağı, s e k o n d e r o ssifik asy o n m erk ez i ile ilgilidir. 5( ) K ırm ızı k e m ik iliği k a n h ü c re le rin in yapıldığı bir yerdir. 6( ) K em ikte o lu k şe k lin d e k i d e p re ssio n la r "sulcus" terim i ile belirtilir. ı ( ) M axilla, s k e le to n axiale kem iğidir. 8( ) C avitas m ed u llaris, e n d o s te u m

ile döşenm iştir.

9( ) R a ş itiz m , ç o c u k la rd a k em ik d o k u n u n sertliğinin azalm asıdır. ıo( ) C vitam ini eksikliği k em ik b ü y ü m e sin d e y av aşlam a yaratır.

M. YILDIRIM

2.1 c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORUIAR 1. K em ik tipleri n e le rd ir ? Kısaca açık lay arak

birer ö rn e k veriniz.

2. K ısaca k e m ik d o k ıty ıı anlatınız. 3. P rim er ve s e k o n d e r o ssifik asy o n m erk ezi n e d ir ? 4. V ü c u d u m u z d a k i k em ik lerin 5. B e sle n m e ve h o rm o n la rın

fo n k siyo nları n ele rd ir ? k em ikler ü zerin d ek i etkileri n ele rd ir ?

6. T ip ik b ir k e m iğ in an ato m ik y apısını anlatınız. 7. K em ik lerd e yarık şek lin d ek i açıklık (B u şe k ild e ço k soru

.................terim i ile belirtilir.

üretilebilınir)

8. A p p e n d ik ü le r isk elette

........

a d e t kem ik y e r alır.

2.1 d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. K em iğin

u z u n e k se n i b o y u n c a

se y re d e n

kan allar h an g isid ir ?

a. C analis n u trie n s

b. C analis p e rfo ran s

d. V o lkm ann k an alları

e. H içbiri

2. K em iğin o rta b ö lü m ü n e

ne

a d verilir ?

a. E p ip h y sis

b. C aput

d. M etap h y sis

e. H içbiri

3-1. O stro je n

c. H avers k an alları

c. T u b e rc u lu m

eksikliğinde ke m ik le rd e n kalsiyum rez o rp siy o n u artar.

II. D vitam ini e k sik liğ in d e k e m ik le rd e k i kalsiyum III. P a ra th o rm o n

m iktarı d ü şe r;

fazlalığı k e m ik le rd e k i kalsiyum m iktarını düşürür.

IV. A drenal k o rtik o id le rin

fa z la s a lın m a s ı o steo k la stik aktiviteyi a rtırır.

Y ukarıd ak i b ilg ilerd en hang isi y anlıştır ? a. I

b. II

c. III

4. Lokm a v ey a y u m ru k a. P ıo c e ssu s

a.S cap u la

e. H içbiri yanlış değildir.

şe k lin d e k i o luşum ları b e lirtm e d e k u llan ılan Latince terim nedir?

b. M eatus

5. A şa ğ ıd ak ilerd en

d. IV

c. C ollum

d. Spina

e. H içbiri

h an gisi a p p e n d ik ü le r isk elet kem iği d eğ ild ir ?

b. O s fem o ıis

c. F ibula

d. Ulna

e. C ostae

2.II EKSTREMİTE KEMİKLERİ 2.II a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Y andaki şe k ild e yer alan k em ik le rin adlarını yazınız.

Kol kemiğinin önemli olıışumlaıını yazınız.

Önkol kemiklerinin önemli oluşumlarını yazınız.

A. El iskeletini oluşturan kemiklerin adlarını yazınız

M. YILDIRIM ■ 9

5. Altlara!' kem iklerin in adlarını yazınız.

6. Kalça

k e m iğinin bölüm leri ve ön em li oluşum larını

yazınız.

7. U yluk k e m iğ in in bö lüm leri ve ön em li oluşum larını yazınız.

10 ■ ANATOMİDE BAŞARI

8. B a c a k k em ik leri v e ö n e m li o lu şu m ların ı yazınız.

9. A yak k em ik lerin i sınıflayarak ad ların ı yazınız.

2.II b DOĞRU-YANLIŞ TİP SORULAR ı( ) T u b e ro sita s d e lto id e a h u m e ru s'ta y er alır. 2( ) T ro ch le a

h u m e ri, rad iu s'la eklem ledir.

3( ) T u b e ro sita s tibiae, eleri a ltın d a ko layca p a lp e edilebilinir. 4( ) U lna ve ra d iu s 'u n

ikisinde d e proc. sty loideus b u lu n u r.

s( ) S p in a sc a p u la e , k ü re k 6( ) O s c a p ita tu m

k em iğ in in ö n y ü z ü n d e bulunur.

ay ak bileği kem iklerinclendir.

7( ) Linea a sp e ra , os fem o ris'in ö n y ü z ü n d e 8( ) O s fem o ris v ü c u d u m u z u n en

b u lu n a n bir o lu şu m d u r.

u z u n kem iğidir.

9( ) Collıım fem oris, tra u m a la rd a e n fazla kırılan k em ik b ö lü m le rin d e n biridir. 10( ) U ln a 'n ın alt u c u n d a fac. articularis caıp a lis b u lu n u r.

M. YILDIRIM ■ 11

2.11 c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 1. U sttaraf k em ik lerin i sıra ile yazınız. 2. S c a p u la 'n ın ark a y ü z o lu şu m ların ı yazınız. 3. H u m e ru s 'u n 4. O n k o l

ali ııç /ü sl uç o lu şu m ların ı yazınız.

k e m ik le rin d e n dış l'arafta y er alanı

.............

1

5. El k em ik lerin i sınıflayarak, el bileği kem ik lerin in adlarını yazınız. 6. Alllnraf k e m ik le rin in ad ların ı sıra ile yazınız. 7. K alça k e m iğ in in

b ö lü m lerin i yazınız.

8. O s fem o ris'in iisl u ç /a lt ııç o lu şu m ların ı yazınız. 9. B acak k em ik lerin in adların ı y azarak, dış tarafta yer alan ın ın ö n e m li o lu şu m ların ı belirtiniz. 10. Ayak k em ik lerin i sınıflayarak ay ak bileği kem ik lerin in ad larını yazınız.

2.11 d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. Sağ - sol ü sttarafııı a. 2

k av şak kem ik leri

b. 4

k aç tanedir?

c. 30

d. 32

e. 64

2. Sulcııs nervi u ln a ıis h an g i k e m ik te y e r alır ? a. H u m e ru s

b. Radius

c. Ulna

d. S capula

e. O s triq u e tru m

3. A şağ ıd ak i k em ik le rin h a n g isin d e basis bulunur? a. Ulna

b. S capula

d. T ibia

e. O s fem o ıis

4. B acak

k em ik le rin d e n

c. P h alanges

içyanda y er alanı h an g isid ir ?

a. R adius

b. U lna

d. T ibia

e. Takış

c. Fibula

5. A şa ğ ıd ak ilerd en h an g isi h u m e ru s 'u n

alı

uç oluşum larınclandır ?

a. CapuL h u m e ıi

b. T ro ch lea h u m e ri

d. Proc. sty lo id eu s

e. C ollum an ato m icu m

6. El bileği k e m ik le rin in en

büyüğü

c. Fossa p o p litea

hangisidir ?

a. O s sc a p h o id e u m

b. O s h a m a tu m

d. C alcan eu s

e. O s c ap italu m

c. O s trap e zin in

2.111 AKSİAL İSKELET KEMİKLERİ 2 .111 a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Şekil ü z e rin d e tipik

bir o m u ru n

a n a to m ik o lu şum larını yazınız.

B

12 ■ ANATOMİDE BAŞARI

2. O m u rg a n ın

b ö lü m le ri ile çeşitli b ö lü m le re ait o m u rların ay ayııted ııtedici ici o lu şu m la rın ı yazınız.

3. P elvis'e ait şek ild ek i ç a p ad larını ve

uzun lu k ların ı yazınız.

Conjugata anatómica E F

Inclinatio pelvis

Symphysis pubica

4. T ip ik b ir costa

ile s le rn u m 'u n

D

b ö lü m - o lu şu m ların ı yazınız.

M. YILDIRIM ■ 13

5. K alm asını o lu ştu ra n

k em ik lerin adlarını yazınız.

6. K afatası ta b a n ın d a k i b o şlu k ve d elik lerin adlarını yazınız.

7. Ç o cu k

k alv ary asın d a

b u lu n a n

b ın g ıld ak ların ad larını yazınız.

14 ■ ANATOMİDE BAŞARI

2.3 b DOĞRU - YANLIŞ TİP SORULAR ı( ) O m u rg a n ın b o y u n b ö lü m ü n d e 7 o m u r y er alır. 2(

) F o ra m e n tran sv ersariu m , h e r o m u rd a

b u lu n a n b ir o luşum dur.

3( ) P elvis'in alt açıklığına pelvis girişi denir. 4( ) C o n ju g ata a n ató m ica, canlıda vaginal tıışe ile ö lçü leb ilen 5( ) D o ğ ru d a n

ste rn u m 'a tu tu n a n

so n 7 çift kab u rg a

6( ) A rcus su p erciliaris, p arietal k e m ik te b u lu n a n

g e rçe k

bir çaptır. k a b u rg ala r o lara k adlandırılır.

bir o lu şu m d u r.

7( ) F o n ticu lu s anterior, ü ç ay için d e kapanır. 8( ) F o ra m en ju g u lare, fossa cranii p o ste rio r'd a y e r alır. $>( ) F o ra m e n ro tu n d ıım 'd a n

n. m axillaris geçer.

ıo( ) Fossa g la n d u la e lacrim alis, o rb ita 'n ın alt d u v a rın d a bulunur.

2.3 c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 1. O m u rg a n ın b ö lü m le rin i v e içerdiği o m u r sayılarını yazınız. 2. O m u rg a d a k i p rim e r v e sek o n cler eğrilik kavram larını açıklayınız. 3. T ip ik b ir o m u ru n o lu şu m ların ı kısaca yazınız. 4. B oyun, g ö ğ ü s v e

bel o m u rla rın ın ayırtediei özellikleri n e le rd ir ?

5. P elvis kavram ı v e pelvis çap ların ı açıklayınız. 6. K ab u rg aların çeşitleri ile tipik bir k a b u rg a n ın olu şu m ların ı yazınız. 7. O s te m p o ıa le 'n in

b ö lü m lerin i yazınız.

8. Basis cra n ii'd e b u lu n a n d elik leri v e b u ra la rd a n

geçen

o luşum ları yazınız.

9. C avitas orbitalis, cavitas nasi ve cavitas oris'i tanım layınız. 10. F o ram en o v ale

..................................... b u lu n a n b ir deliktir.

2.3 d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. O m u rg a n ın

b e l b ö lü m ü n d e

a. 5

c. 7

b. 6 e. 12

d. 8 2. C o rn u

k aç a d e t o m u r y e r alır ?

m ajus, h a n g i k em iğ e ait b ir o lu şu m d u r ? c. S ternum

a. O s te m p o ra le

b. T ibia

d. O s h y o id e u m

e. O s e th m o id a le

3. A şa ğ ıd a k ile rd e n h an g isi n o rm al b ir eğrilik d eğ ild ir ? a. Servikal lo rd o z

b. T o ıak al kifoz

d. Skolyoz

e. Sakral kifoz

c. L um bal lo rd o z

4. A şağıdaki ç a p la rd a n h an g isi d iğ e rle rin e g ö re e n k ısad ır ? a. C o n jug ata a n a tó m ic a

b. C o njugata v era

d. D ia m eter tra n sv e rsa

e. D iam eter o b liq u a II

5. F o ra m e n sty lo m a sto id e u m 'd a n

geçen

o lu şu m

a. M edulla sp in alis

b. N. m a n d ib u la ris

d. N. m axillaris

e. N. facialis

cc. C onjugata d iag o n a lis

h an g isid ir ? c. A. carotis in tern a

¿ ? /f f

EKLEMLER (ARTHROLOGIA) BÖLÜMÜN İÇERİĞİ G e n e l e k le m bilgisi Ekstremite eklem leri Akslal iskelet eklem leri E klem lere klinik bakış

3. a ŞEKİLLİ SORULAR 1. E k lem lerin

m orfo lo jik tip lerin in ad ların ı şekillerin y an ların a yazınız.

2. Sinoviyal e k le m in

o lu şu m ların ı yazınız.

3. Sinoviyal e k le m le rin tiplerini şekil altlarına yazınız.

15

16 ■ ANATOMİDE BAŞARI

3. b DOĞRU - YANLIŞ TİP SORULAR ı( ) E klem lerin üç m o rfolojik tipi vardır. 2(

) Sym physis, fibröz bir eklem dir.

3( ) T ro k o id bir ek lem , te k e k s e n d e h a re k e t yapabilir. i( ) O m u z eklem i, sfero id tip k artilaginöz bir eklem dir. s( ) D iz ek le m in in iç k ollateral bağı m en isk iise yapışır. 6( ) Ligg. alaria, atlan to ak siy el e k le m le rd e yer alan bağlardır.

3. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 1. E klem

n e d ir ? Ç eşitlerini kısaca yazınız.

2. Sinoviyal e k le m le rin o lu şu m ların ı yazınız. 3 .............................

b iaksiyel

tip eklem dir.

4. S erb est iisttaraf e k le m le rin in adların ı sıra ile (p ro k sim a ld e n b a şlay arak ) yazınız. 5. A lttaraf ek lem lerin i sıra ile (p ro k sim a ld e n b aşlay arak ) yazınız. 6. O m u r cisim leri a ra sın d a k i ek lem leri kısaca anlatınız. 7. O m u rla rın

"eklem çıkıntıları" arasın d ak i ek lem leri yazınız.

3. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. U lna a şa ğ ıd a k ile rd e n h angisi ile e k le m

yapar?

a. Scap u la

b. H u m éru s

d. O s scap h o icleu m

e. O s c a p ita tu m

c. P atella

2. A şa ğ ıd a k ilerd e n h angisi, o m u rların proc. articularis'leri arasın d ak i ek le m le r için k u llan ılan bir a d la n d ırm a d ır ? a. S ym physis d. T ro k o id e k le m

b. G o m p h o sis e. K artilaginöz ek lem

c. Faset ek lem leri

3. A şa ğ ıd a k ilerd e n h an g isi tro k o id e k lem le re ö rn ek tir ? a. A rt.h u m eri

b. Art. g e n u s

cl. A rt.clentoalveolaris

e. Art, rad io u ln aris proxim alis

4. T alo k ru ral e k le m in

c. Art. h u m e ro u ln a ris

tipi n e d ir ?

a. T ro k o id

F b. Fibröz

d. P lana

e. K artilaginöz

5. L ig am entu m

b ifurcatum , hangi b ö lü m

a. O m u rg a

b. Baş

d. El

e. Ayak

c. G inglim us

e k le m lerin e ait bir b a ğ d ır ?

6. A şa ğ ıd a k ile rd e n h an g isi bir sinoviyal ek lem a. B ikoncliler d. G in g lim u s

b. T rokoid e. Sferoid

c. D irsek

tipi değildir ? c. Sutura

M. YILDIRIM ■ 17

GRUP I

VÜCUDUMUZDAKİ BAZI EKLEMLER E k le m

T ip i

Ö n e m li b a ğ la r ı

A ri s le rn o c la v ic ııla ris

plana

Lig. s te rn o c la v ic u k ıre ant. el, post.

A rt a c ro m io c la v ic ııla ris

plana

Lig. a c ro m io c la v ic u la re sup. et. in i.

ÜSTTARAFF EKLEMLERİ

Lig. c o ra c o c la v ic ııla re A rt. h u m e ri

A r tic u la tio c ııb iti • art. h ıım e ro ra clia lis

ste ro id

Ligg. g le n o h u m e ra lia

(b a ll and so cke t)

Lig, c o ra c o h ıım e ra le Lig co lla té ra le rad ia le ( Iria n g u le r)

• art. h ıım e ro ııln a ris

ste ro id g in g lim u s

• art. ıa d io u ln a ris p ro x .

Iro k o ic l

Lig. c o lla té ra le u ln a re Lig. a n u la re raclii

Art. ra d io ııln a ris dista lis

tro k o id

Lig, ra d io ııln a ris ant. el post.

A rt. n ıd io ca rp e a

elipsoicl

Lig. ra d io c a rp e u m p a lm a re et dors. Lig. co lla té ra le c a rp i ra d ia le et u ln a re

A rt. sacroiliaca

plana

Ligg. sa cro ilia ca d o rs., v e n ir, inlerossea. Lig. sa cro tııb e ra le Lig. sa cro sp in a le

A rt. coxae

ste ro id

‘2 w hj

Lig. p u b o fe m o ra le

S

Lig. ca p itis fe m o ris (in lra a r tik ü le r )

w

üw

Lig, ilio fe m o ra le Lig. is c h io fe m o ra le

A ri. genus

b ik o n c lile r

Lig. p a le lla e

(g in g lim u s

Lig. co lla té ra le lib ia le

ka b u l e d e n le r de v a rd ır)

Lig. co lla té ra le fib u la re Lig. c ru c ia tu m a n te riııs l . , , ^ l ın lıa a rlık ııle ı Lig. c ru c ia tu m posterin,s J

i

A ri. ta lo c ru ra lis

g in g lim u s

Lig. m e d ia le (d e lto ic le u m ) Lig. la té ra le (lig g . la lo fib u la re + lig . c a lc a n e o fib u la re )

A rt. te m p o ro m a n d ib ııla ris

b ik o n c lile r

Lig. la le rale Lig. sp h e n o ın a n c lib ııla re Lig. s ty lo m a n d ib u la re

'2

a

A rtt. zyg a p o p h y s i a le.s

pla na

Ligg. Hava Lig. in le rs p in a lis

d'aset e k le m le ri)

s

Lig. in te rtra n sve rsa lis

d

w H

A r il, a tla n to a x ia le s

Ligg. alaria

a

• art, a tla n to a x ia lis m ecliana

tro k o id

Lig. ap icis d e n tis

a

• art. a lla n to a x ia le s laterales

plana

Lig. c ru c ifo rm e atla n tis

l s iia ra f ın /b a s-b o y n u n /g ö ğ s ü n /k a rn ın /a llta ra fın lenfasının v e n ö z sistem e akışını kısaca anlatınız.

M. YILDIRIM ■ 31

5. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. Vena cava superior, kalbin hangi boşluğuna açılır ? a. Sağ ventrikül b. Sol ventrikül d. Sol atrium e. Sol kulakçık

c. Sağ atrium

2. Koroner arterler nereden çıkar ? a. Aorta thoracica'dan b. A.thoracica interna'dan c. Arcus aortae'den d. Aorta ascendens'ten e. Hiçbiri 3. Aşağıdaki atardamarlardan hangisi a.carotis externa'nm bir dalı değildir ? a. A.thyroidea superior b. A.occipitalis c. A.facialis d. A.ophthalmica e. A. lingualis 4. A.hepatica communis, hangi arterin bir dalıdır ? a. A. mesenterica superior b. A. mesenterica inferior c. Truncus coeliacus d. A. splenica (lienalis) e. A. renalis 5. Aşağıdakilerden hangisi nabız arterlerinden biri değildir ? a. A. facialis b. A. femoralis d. A. dorsalis pedis e. Truncus coeliacus

c, A. poplitea

6. Malleolus medialis'in önünden geçerek bacak ön bölgesinin iç tarafında seyreden yüzeyel top­ lardamar hangisidir ? a. V.cephalica b. V. basilica c. V. tibialis anterior d. V. saphena parva e. V. saphena magna 7. Colon descendens esas olarak hangi atardamarın dallan ile beslenir ? a. A. lienalis b. A. colica clextra c. A. mesenterica inferior d. Truncus coeliacus e. A. mesenterica superior 8. "Willis poligonu" hangi organın beslenm esi ile ilgilidir P a. Mide b. Akciğer d. Beyin e. Gırtlak

c. Karaciğer

9. Üsttaraf lenfatikleri hangi yolla duc, thoracicus veya duc. lymphaticus dexter'e ulaşır ? a. Truncus jugularis b. Cisterna chyli c. Pirogoff damarı d. Truncus subclavius e. A. subclavia 10. Kan gruplarında "genel alıcı" olarak adlandırılan hangisidir ? a. Rh grubu b. 0 grubu c. A grubu d. B grubu

e. AB grubu

32 ■ ANATOMİDE BAŞARI

NOTLAR

sin d ir im

sistem i

(SYSTEMA DIGESTORIUM) BÖLÜMÜN İÇERİĞİ içi boşluklu o rg an la rın d u v a r yapısı Sindirim kanalı Eklenti sindirim o rg an la rı Karın b ö lg eleri v e p erito n

6. a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Sindirim k a n a lın ın d u v a r y ap ısın ı g ö ste re n şek ild e belirtilen k atm an ve o lu şu m ları yazınız. Sinirler ve damarlar Mezenter

------" "

J ı- / ,

Barsak duvarının katmanları Peyer plakları Gl. submucosae (sadece duodenum'da) J

Eklenti bezler (tükrük bezleri, pankreas, karaciğer)

2. Sindirim sistem i o rg an ların ı L atince v e T ü rk çe o larak yazınız.

33

34 ■ ANATOMİDE BAŞARI

3. Dişin anatomik yapısını gösteren şekildeki oluşumları ve diş çeşitlerini yazınız.

4. Şematik şekilde yutak bölümlerini ve bağlantılarını yazınız.

5. Midenin bölümlerini ve oluşumlarını yazınız.

6. Oniki parmak barsağının bölümlerini ve belirtilen bazı oluşumlarını yazınız. A Ren dexter Flexura dextra

coli

A.testlcularis Ureter ^

_

,

M. YILDIRIM ■ 35

7. Kolonların bölümlerini Latince ve Türkçe olarak yazınız.

8. Şekil üzerinde karaciğer loblarını ve oluşumlarını yazınız. V.cava inferior'

v-cava inferior

Lig. teres hepatis

9. Karaciğer dışı safra yollarını gösteren şekilde oluşumları yazınız.

36 ■ ANATOMİDE BAŞARI

10. Pancreas'ın yeri ve bölümlerininin görüldüğü şekilde oluşumları yazınız.

11. Tükrük bezlerinin adlarını yazınız.

12. Şekil üzerinde karın bölgelerini yazınız.

M. YILDIRIM ■ 37

6. b DOĞRU - YANLIŞ TİP SORULAR ı(

) M eissn er sinir p le k su su , b arsak d u v a rın d a tu n ica m uscu laris'in k a tm a n ları a ra sın d a b u lu n u r.

2(

) Dil k asların ın b ü y ü k b ö lü m ü

n. lingualis tarafın d an in n e rv e edilir.

3( ) Kalıcı d işle rd e n d e n s c a n in u s 9 y a şın d a çıkar. 4( ) Y utakla ağız b o şlu ğ u a ra sın d a isth m u s fau ciu m y er alır. 5( ) M ide içeriği o stiu m c a rd iacu m

yolu ile d u o d e n u m 'a

geçer.

6(

) İn c e b a rsa k la ıın e n fikse b ö lü m ü d u o d e n u m 'd u r.

7(

) C o lo n a sc e n d e n s, re tro p e rito n e al k o n u m d ad ır.

h(

) N .facialis'in m im ik kaslara g id e n d a lla n gl. p a ro tid e a için d e n geçer.

9( ) P orta h ep atis, k a ra c iğ e re g irip -çık an o lu şu m lar için bir k a p ı niteliğindedir. ıoC ) D u ctu s c h o le d o c h u s , d u o d e n u m 'u n birinci b ö lü m ü n e açılır. u(

) R egio inguin alis, k arın d ak i orta h at b ö lg elerin d en d ir.

12 (

) C o n stip atio , k ab ızlık anlam ın d ad ır.

6. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 1. Sindirim sistem i o rg an ların ı a ğ ız 'd a n b aşlıyarak sıra ile yazınız. 2. İçi b o şlu k lu o rg a n la rın d u v a r yap ısın ı k ısaca anlatınız. 3. D il'in a n a to m ik y ap ısın ı anlatınız. 4. Diş çeşitleri v e bir dişin a n a to m ik yap ısın ı kısaca anlatınız. 5. Süt dişleri v e kalıcı d işlerin form ü llerin i yazınız. 6. Y utağın b ö lü m le rin i yazınız. 7. M id en in tem el fo n k siy o n ları n e le rd ir ? 8. M id en in b ö lü m le rin i şekil ü z e rin d e gösteriniz. 9. İn ce b a rsa k la r h a k k ın d a kısa bilgi veriniz. 10. K alın b a rsak la rın özellikleri, fo n k siy o n ları ve b ö lü m leri n e le rd ir ? 11. K o lo n lar v e re k tu m 'u kısaca anlatınız. 12. T ü k ıü k b e z le rin in ad ları ve yerlerin i yazınız. 13. K araciğer'in, yeri, ağırlığı, a n a to m ik b ö lü m leri v e bağlarını yazınız. 14. K araciğ erin y ap ısın ı kısaca anlatınız. 15. E kstra h e p a tik biliar a p p a ıa tu s 'u şekil çizerek anlatınız. 16. D o ğ u m d a n 2 - 3 h afta so n ra ç o c u k ta g ö rü len projeletil k u s m a la r ...................................... d ü ş ü n d ü ­

rür. 17. Karaciğeri saran periton mideye atlarken ............................... oluşturur. 18. Karaciğer sinozoidlerinde bakteri vb. yabancı paıtiküller gosite edilir. 19. Midenin duodenum'a yakın bölümüne ................................ denir. 20. Bir diş kemerinde ......... adet süt dişi bulunur.

tarafından fa-

6. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. Ağızdan itibaren yapılan sindirim kanalı sıralamasında hangisi sırayı bozmaktadır ? c. Gaster b. Oesophagııs a. Pharynx d. Duodenum e. Colon ascendens 2. Ağız boşluğu ile yutak arasındaki bağlantıyı sağlayan açıklık hangisidir ? a. Choanae b. Ostium cardiacum c. isthmus faucium d. Tuba auditiva e. Aditus laryngis

38 ■ ANATOMİDE BAŞARI

3. Kalıcı dişlerden birinci molar diş kaç yaşında çıkar ? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

e. 6

4. Mide sıvısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ? a. HCİ b. İntıinsik faktör c, Pepsinojen cl. Lizozim e. Lipaz 5. Aşağıdakilerden hangisi ince barsakların bir bölümüdür ? a. Caecuın b. Duodenum c. Pylorus d. Rectum e. Fundus 6. Ductus pancreaticus nereye açılır ? a. Caecum b. Safra kesesi d. Mide e. Duodenum

c. Terminal ileum

7. Karaciğerin kaç lobu vardır ? a. 1

b. 2

c. 3

8. "Kusma" anlamındaki terim hangisidir ? a. Emesis b. Icter d. Diarrhoea e. Constipatio

d. 4

e. 5

c. Disfaji

SOLUNUM SİSTEMİ (SYSTEMA RESPIRATORIUM)

i

BÖLÜMÜN İÇERİĞİ G e n e l bilgiler Üst solunum yolları Alt solunum yolları Solunum o rg an ı G ö ğ ü s boşluğu v e m e d ia s tin u m

7. a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI L. Şekilde gösterilen solunum sistemi organlarını Latince olarak yazını/.

Alveolus

2. BııruıVla ilgili oluşumları yazınız.

39

40 ■ ANATOMİDE BAŞARI

3. P aran azal sin ü sle rin ad ların ı yazınız.

5. T ra c h e a 'd a n itib a re n alt s o lu n u m yollarını yazınız.

M. YILDIRIM ■ 41

6. Şekil ü z e rin d e a k ciğ er'lerin lo blarını v e b u n ları ay ıran yarıkları yazınız.

7. M ed iastin u m

b ö lü m le n m e sin i g ö ste re n şek ild e ilgili ad lan d ırm aları yazınız.

7. b DOĞRU - YANLIŞ TİP SORULAR L( ) S o lu n u m m e m b ran ı yolu ile gazların ak ciğer k ap illerlerine girip - çıkm ası iç so lu n u m o larak b e ­ lirlilin 2( ) B u ru n b ö lm e sin in k ık ırd ak b ö lü m ü n ü cart, sep ti nasi yapar. 3( ) V ibıissae, b u ru n d a k i s o lu n u m b ö lg e sin d e b u lu n a n kıllardır. 4( ) C artílago crico id ea, y ü z ü k şe k lin d e bir kıkırdaktır. 5C ) M usculus anticu s, ses telini gerer. 6( ) Sol an a b ro n ş, sağ a g ö re d a h a g en iş ve d a h a vertikal k o n u m d ad ır. 7( ) A kciğerin facies co stalis'in d e

h ilum p u lm o n is y er alır.

8( ) H er ak ciğ erin te p e b ö lü m ü clavicııla'nın d e rin in d e n g e ç e re k b o y u k ö k ü n e girer. 9( ) E pistaxis, b u ru n en fe k siy o n u an lam ın d ad ır. 10(

) Aşırı glottis ö d e m i, tra k e o to m i en d ik a sy o n la rın d a n d ır.

42 B ANATOMİDE BAŞARI

7. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 1. Solunum yollarını sııa ile yazınız. 2. Burun hoşluğunun duvarlarını yazınız. 3. Burun hoşluğunun örtüsü ve fonksiyonel bölgelerini kısaca anlatınız. 4. Parana/al sinüslerin adları ve yerlerini yazınız. 5. Gırtlağın yeri ve kıkırdaklarını yazınız. 6. Gırtlağın membranlarım kısaca anlatınız. 7. Gırtlak kasları ve fonksiyonlarını yazınız, S. Gırtlak hoşluğunun bölümleri ve sınırlarını kısaca anlatınız. 9. Bronşların dallanması ve yapısı hakkında kısa bilgi veriniz. 10. Akciğerlerin dış görünüşü, lober ve segmental yapılarını kısaca yazınız. 11. Mediastinum'un bölümlenmesi ve içeriklerini yazınız. 12. Burun bölm esi kıkırdağı Latince " .............................................. " olarak adlandırılır. 13. Solunum mukozası, solunan havayı ............................................... ve ..................... 14. Aritenoid kıkırdağın proc. m uscularis'ine.............................. ve .................................... tutunur. 15. Tıachea’nın arkada komşuluk yaptığı oluşum ........................... 'uır. 16. Plevral boşluğa hava girm esin e............................... elenir.

7. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. Vibrissae olarak adlandırılan kıllar nerede bulunur ? a. Burun b. Dış kulak yolu c. Kaş d. Perine e. Calvaría 2. Paranazal sinüslerle ilgili adlandırmalardan hangisi yanlıştır ? a. Sinüs frontal is b. Sinüs maxillans d. Sinııs nasolacrimalis e. Sinüs sphenoidalis

c. Sinııs ethmoidalis

3. Larynx'le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ? a. C 3 - C 6 omurlar düzeyinde yer alır. b. Adem elması, cartílago cricoidea'nın bir çıkıntısı ile oluşlıımlur. c. Hn sağlam kıkırdağı, halka kıkırdaktır. d. Muscıılııs posticııs, ses yarığını genişletir. e. Lig. vocale, conus elasticus'un bir oluşumudur. 1. "Carina" nereye ait bir oluşumdur ? a. Burun b. Yutak d. Soluk borusu e. Mediastinum

c. Gırtlak

5. Aşağıdakilerden hangisi sol akciğere ait bir oluşum değildir ? a. Lobus lingıılaris b. Incisura cardiaca c. Lohus superior d. Lobus medius e. Lohus inferior 6. Aşağıdakilerden hangisi "kronik obstriikllf akciğer hastalıkları" ile ilgili değildir? a. COLD b. Amfizem c. Bronşial asıma d. Bronşektazi e. Tüberküloz

ÜRİNER SİSTEM (SYSTEMA URINARIUM) BÖLÜMÜN İÇERİĞİ O r g a n a u ro p o e tic a U reter M e s a n e (idrar kesesi) U rethra

8. a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI L. Şekil üzerinde iirincr sislem organlarını Latince ve Türkçe olarak yazınız.

E

2. Böbrek kesitinde anatomik oluşumları yazınız.

43

44 ■ ANATOMİDE BAŞARI

3. M e sa n e ve e rk e k ürelrasının bölüm lerini yazınız.

Testis G

8. b DOĞRU - YANLIŞ TİP SORULAR ı(

) Vena renalis, hilum renale'den en ö n d e olarak geçer.

2( ) Sol böbrek, sağa göre daha aşağı d ü zeyd e bulunur. 3( ) Bir böbrekte ortalama 12 adel Malpighi piramidi bulunur. 4( ) Böbreklerin v e n ö z kanı v.p o ıta e hepatis yolu ile VCI1 a akar. s( ) Ureter'in a. ovarica ile olan çaprazı cerrahi ön em e sahiptir. 6( ) Ureter'in alı darlığı, iliak damarları çaprazladığı yerdedir. 7( ) O stium ureteıis'ler m esane'ııin a p ex bölüm üne açılırlar. s(

) Sistit, kadınlarda daha sık ortaya çıkar.

y( ) Sphincter urethrae, istem siz çalışan bir sifinkterdir. ııı(

) Fossa navicularis, urelhra feminina'da bulunur.

8. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 1. İd ra r sistem i o rg an ların ı o rg an a u ro p o e tic a 'd a n başlay arak sıra ile yazınız.

2. Böbreklerin anatomik yapısını kısaca yazınız. 3. U reter'in b ö lü m le ri ve d arlıklarını yazınız. 4. M esan e'ııin b ö lü m le rin i yazınız.

5. Mesane'ııin duvar yapısı ile kas tabakası ve sphincter vesicae'nin innervasyon özelliklerini yazı­ nız. 6. U reth ra m a sc u lin a 'n ın b ö lü m leri ve o lu şu m ların ı yazınız.

7. Böbreklere günde ................ L kan gelir. 8. B ertin k o lo n la rı ............................... 9. U reter'in e n d a r yeri ...................

y apısındadır. darlığıdır.

10. Erkek ürelrasının en uzun bölümü ............................................... ' clır.

M. YILDIRIM ■ 45

8. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. Fascia ren alis'in d ışın d a y e r alan b ö b re k ö rtü sü h an g isid ir ? b. C apsula ad ip o sa a. R enal k ap sü l

c. P eriren al fasya

e. P araren al yağ k ap sü lü

d. P eriren al y ağ k a p sü lü 2. Aı teria ren alis n e re d e n çık ar ? a. A orta a b d o m in a lis

b. T ru n cu s coeliacu s

d. A. m e se n te rica sııp e rio r

e. A. h e p a tic a c o m m u n is

c. A. sp le n ic a

3. U re te ı'in e n d a r y eri n e re sid ir ? a. Üst d arlık

b. O rta darlık

d. U retero p e lv ik d arlık

e. M esan e'n in 5 cm p ro k sim alin d e k i darlık

c. Alt darlık

4. A şa ğ ıd a k ile rd en h an g isi m e sa n e 'y e ait bir b ö lü m değildir ? a. A p ex

b. C o rp u s

c. F u n d u s

d. Isth m u s

e. Cervix

5. B ö b re k taşı an la m ın d a k i terim h an g isid ir ? a. N oktüri

b. G lo m e ru lo n e fıit

d. H id ro sel

e. M ydro n ep hro sis

c. N ep h rolithiasis

46 ■ ANATOMİDE BAŞARI

NOTLAR

¿ f /V f

KADIN ÜREME SİSTEMİ (ORGANA GENITALIA FEMININA) BÖLÜMÜN İÇERİĞİ iç ü re m e o rg an la rı Dış ü re m e o rg an la rı Perine M e m e le r

9. a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Ovarium'un yapısını gösteren .sok iİde ilgili oluşumları yazınız.

Mesovarium

2. T u b a u terin a ve u teru s'ıın b ö lü m lerin i yazınız. Tuba uterina

47

48 ■ ANATOMİDE BAŞARI

3. Pelvis sagittal kesitinde görülen genital organları Latince olarak yazınız.

1 4. Kadın dış tirem e organlarını gösteren şekilde oluşum ları yazınız.

5. P erinenin bölüm leri, aralıkları ve kaslarını gösteren şekilde oluşum ları yazınız.

M . Y ILD IR IM ■ 4 9

9. b DOĞ RU - YANLIŞ TİP SORULAR

ı( ) ) 5( ) ■K ) 2(

Ovum , uterus tarafından üretilir. C orpus luieum , progesteron salgılayan geçici bir endokrin yapıdır. O stium alxlom inale tııbae uteıinae, periton boşluğuna açılır, Ovum , sperm ler tarafından sıklıkla salpinks'in isthm us bölüm ünde döllenir.

5( ) D o u g la s ç ı k m a z ı'n ın n o m e n k l a t ü r d e k i

6( ) 7( ) s( ) ')( ) ıo(

adlandırm ası

e x c a v a tio v e s i c o ı ı t e r i n a 'd ı r

Endom elriıım 'un proliferasyon periodıı, ovulasyonla başlar. C landıılae ve.siibulares, vagina m ukozasının üst bölüm ünde bulunan bezlerdir. Clitoris, penis'ten farklı olarak ıırethra ile delinmemiştir. Areola m am m ae, doğurm uş kadınlarda renk değişikliğine uğrar. ) Am enore, adet kanam asının olm am ası anlam ındadır.

9. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORUIAR

1. 2. 3. 4.

Kadın iç ve dı.ş iirem e organlarının adlarını Latince ve Türkçe olarak yazınız. ÛvariunYıın yapısı hakkında kısa bilgi veriniz, Tu bu uterina ve bölüm leri hakkında kısa bilgi veriniz. IJterııs'ıın bölüm lerini kısaca yazınız.

5. E n c l o m e tr iu m 'ıı n y a p ıs ı h a k k ı n d a kısa bilgi veriniz.

6. Vagina hakkında kısa anatom ik ve fonksiyonel bilgi veriniz. 7. Kadın dıs ürem e organlarının adlarını Latince ve Türkçe olarak yazınız. 8. Kadın erektil organlarını kısaca anlatınız. 9. P e r in e ı ıin

b ö lü m l e r i ve y ap ısın ı

yazınız.

10. Kadın m em esinin anatom ik yapısını kısaca anlatınız. ri.O v ariıım 'u n dıs yüzü ............................................. ile sarılmıştır. 12. Lig. latum ııl.eri'nin tuba uterina'ya yakın bölüm üne .................................. denir. 13. M enstrual siklıısıın sekresyon fazında ................................ hakimdir. 1.4. Moııs pııbis'teki k ılla r............................. olarak adlandırılır. 9- d ÇOKTAN SEÇMELİ SORUIAR

1. Aşağıdaki ho rm onlardan hangisi ovariıım 'da üretilir? a. G lııkagon b. Melatonin e. O ksilosin d. A ldosteron e. Progesieron 2. Lertilizasyon norm al olarak nerede gerçekleşir ? a Vagina b. Uterus c. Tuba uterina d. Ovariıım e. Cavitas peritonealis 3; O vulasyonla başlayan m enstrual (endom etrial) siklııs evresi hangisidir ? a. Proliferasyon b. Deskııam asyoıı c. Rejenerasyon d. Sekresyon e. Hiçbiri 4. Aşağıdakilerclen hangisi tuba ııterina'nm bir bölüm üdür ? a. L'undus I >. Corpus c. Isthmus d. S o l l u m

e .C ervix

5. Aşağıdakilerclen hangisi lig. lalımı uleri'nin iki yaprağı arasında bulunan bağ dokusu için kul­ lanılan terim dir ? a. M esosalpinx b. Mesometriıım c. Mesovariıım cl. Param etrium e. Hiçbiri 6. Aşağıdakilerclen hangisi kadın ılış genital organlarından biri değildir ? a. Clitoris b. La bin majora c. Vagina d. Mons pııbis e, Bıılbus vestibııIi

50 ■ ANATOMİDE BAŞARI__ ___________________________

NOTLAR

ERKEK ÜREME SİSTEMİ (ORGANA GENITALIA MASCULINA)

BÖLÜMÜN İÇERİĞİ iç ü re m e o rg u n la rı Dış ü re m e o rg a n la rı

10. a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SOKULARI 1.

K ilsek

üreınc organlarım

Lııincc olaıak yazınız.

51

52 ■ ANATOMİDE BAŞARI

3. D uctus ejaculatorius'un oluşum unu ve iiretraya dökülüşünü gösteren şekilde ilgili yapıları yazınız.

4. Penis ve scrotum 'un yapısını gösteren şekilde oluşum ları yazınız.

1 0 . b DO Ğ RU - YANLIŞ TİP SORULAR

ı( 2( 3( 4( 5( 6( 7( s( y( ıo(

) ) ) ) ) ) ) ) )

Testis inguinal kanalda yer alır. T estosteron, penis'te yer alan endokrin hücrelerden salınır. Sperm ium lar, due. cleferens'te uzun süre bekleyerek ovunuı dölleyebilecek olgunluğa erişirler. Ejakulat, vagina'nın asiditesinin nötralizasyonıında da rol oynar. Rektal tuşe yolu ile prostatın klinik m uayenesi yapılabilir. Genital eklenti bezlerin fonksiyonu testosteron ile düzenlenir. Prostat bezi, iiretranın m em branöz bölüm ünü sarar. Penis'te iki longitudinal erektil kitle bulunur. Preputium , radix penis'i sarar. ) Varikosel, sperm atogenezi bozan ned en lerd en biridir,

M. YILDIRIM ■ 53

10. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR

1. Erkek ürem e organlarının adlarını teslis'ten başlayarak yazınız. 2. Testis'in yeri ve yapısını kısaca anlatınız. 3. Erkek genital yollarını sııa ile yazınız. 4. Erkek genital eklenti bezlerini kısaca anlatınız. S Prostat'ın yeri, yapısı ve ejakulata katkısını yazınız, 6. Penis'in anatom ik yapısını kısaca anlatınız. 7. Scrotum 'un yapısını ve teslisle r için önem ini kısaca yazınız. 8 Teslis'in iniş yolunun bir yerinde kalması durum una ................... ................ denir. 9. Bir mİ ejakulaüa 1 m ilyonun altında sperm bulunm ası durum una ........................ , denir. 10. Epididim kanalı ......................................... ile uzanır.

10. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1. A sağıdakilerden hangisi erkek genital sistem e ait bir organ değildir ? a. Gl. bıılbourethralis b. Gll. vestibulares c. Gl. vesicolosa d. Due. deferens e. Epididymis 2. Leydig hücreleri n ered e bulunur ? a. Testis b. Ovariıım cl. Prostata e. Vulva

c. Uterus

3. A sağıdakilerden hangisi ductus ejaculalorius'ıın oluşum una katılır ? a. Ureter b. Urethra c. Due. deferens d. Mesane e.. Due. excrelorius gl. bulbourehralis 4. Prostatın hangi lo bunun büyüm esi özellikle üret ranın daraltılm asına - tıkanm asına n ed e n olur, a. Lobus anterior b. Lobus posterior dexler c. Lobus m edius d. Lobus laLeralis dexter e. Lobus posterior sinister 5. Penis'Le kaç ad et longitudinal ereklil kitle vardır ? a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

6. Plexus pam piniform is venleri ile v. testicularis'teki variköz genişlem eler hangi adlandırm a ile belirtilir ? a. H idrosel d. Balanit

b. Vasektomi

c. İmpoLans e. Varikosel

7. Ejakulat oluşu m un da en fazla kitlesel katkı hangi genital bez tarafından sağlanır ? a. Prostat b. Vezikııla sem inalis c. B ulbouıetral bez d. Testis e. Gl. vestibularis m ajor

5 4 B ANATOMİDE BAŞARI

NOTLAR

E N D O K R İN SİSTEM (GLANDULAE ENDOCRINAE) BÖLÜMÜN İÇERİĞİ Gl. pituitarla Gl. plnealis Gl. thyroldea GH. parathyroldeae GH. suprarenales Endokrin pankreas

Endokrin testls Endokrin ovarium Timus Plasenta Gastrointestinal mukoza Böbrekler ve kalbin endokrin İşlevleri

11. a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Şekilde gösterilen endokrin organları yazınız.

2. H ipofiz b ezinin iki b ölü m ün e ait horm onları v e etkilediği organları yazınız.

55

56 ■ ANATOMİDE BAŞARI

11 . b D O Ğ RU - YANLIŞ TİP SORULAR

ı( 2( 3( 4( s( 6( 7( s( (X ıo(

) ) ) ) ) ) ) ) )

FSH adenohipofizden salınan bir horm ondur. Karanlık, pineal b ezd e aktivite azalm asına n ed en olur. Parafolliküler hücreler (C hücreleri), pancreas'ta bulunur. B öbreküstü bezi korteksinden bir m iktar seks horm onları da salınır. Langerhans adacıklarında bulunan Delta hücreleri glukagon salgılar. Timus, göğüs boşluğunda yer alan endokrin bir organdır. E ritıopoietin, eritrosit üretim ini artıran ve böbrekten salınan bir horm ondur. G astrointestinal m ukozada endokrin hücreler de vardır. Pituiter cücelikte, vücut bölüm lerinin oranları norm al olm asına karşın zeka gerilikleri görülür. ) Total tiroidektom inin bir kom plikasyonu olarak hipoparatiroidizm ortaya çıkabilir.

1 1 . c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR

1. 2. 34. 5. 6. 7. 8. 9.

E ndokrin sistem in özellikleri nelerdir. Hipofiz bezinin yeri ve bölüm lerini yazınız. N örolıipofiz/adenohipofiz horm onları ve etkilediği organlar nelerdir ? T iro id /p aıatiroid bezler n erede bulunur? H orm oları nelerdir ? B öbreküstü bezi korteks/m edulla horm onlarını yazınız. Endokrin pan k ıeas/testis/o v aıiu m kavram larını açıklayınız. R e la k sin ......................... ' dan salınan bir horm on o l u p .......................................................... n ed e n olur. APUD hücrelerinin diğer adlandırm aları ............................................................ 'dır. B öbrekler ve kalpten salınan horm onlar ile etkilerini yazınız. 10. B öbreküstü bezi kortikal horm onlarının aşırı sa lın m a sı....................................hastalığına n e d e n olur.

1 1 . d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1. Hipofiz bezi ile hipotalaım ıs arasındaki bağlantı nasıl sağlanır ? a. Sinir dem etleri ile b. H ipotalom ohipofizial poıtal sistem ile c. Releasing horm onlarla d. Inhibiting horm onlarla e. H epsi 2. Parafolliküler hücreler (C hücreleri) hangi horm onu salgılarlar ? a. Kortizol b. Insulin c. Kalsitonin d. M elatonin e. Progesteron 3. Kalp tarafından üretilen horm on hangisidir ? a. Adrenalin b. Eritropoietin c. A triopeptin d. Motilin e. V1P 4. C orpus luteum dışında progesteron üretilen endokrin organ hangisidir ? a. Tim us b. Gl. thyroidea c. Gl. suprarenalis d. Pancreas e. Plasenta 5. Anticliüretik horm on (A D H )'nun yetersiz salınm asına bağlı olarak gelişen hastalık hangisidir ? a. Cushing hastalığı b. G uatr c. Diabetes m ellitus d. D iabetes insipidus e. Hiçbiri

/$ ”

¿Zf/* f

MERKEZİ SINIR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE) BÖLÜMÜN İÇERİĞİ Sinir sisteminin yapısı Sinir sistem inin oluşum u N ö ro n la r v e sinir liflerinin tip le ri MSS'nin a lt b ö lü m le ri * O m urilik * Beyin

12. a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI

1. N öron tiplerini g österen şekilde ilgili yerleri doldurunuz.

Corpus

neufaJe

A

A

_

B

r

c

2. Sinir sistem inin gelişimi ile ilgili şekillerdeki oluşum ları yazınız.

Lamina dorsalis

57

58 ■ ANATOMİDE BAŞARI

3. M edulla spinalis kesitindeki yolları ve gri m adde oluşum larını yazınız. /L

M

4. M edulla spinalis'teki yollarla ilgili ayrıntıları yazınız. A

5. Serebral lobların önem li oluk ve giruslarını yazınız.

M. YILDIRIM ■ 59

6. Serebral kortekste fonksiyonların B rodm ann’a göre num aralarını ve ilgili fonksiyonu yazınız.

H, I

7. Şekilde g ö rülen beyin sapı oluşum larını yazınız.

8. Beyin kanlanm asını gösteren şekilde dam arları ve ilgili beyin bölüm lerini yazınız. F

60 ■ ANATOMİDE BAŞARI

9. Beyin ventriküllerini gösteren şekillerde ilgili yerleri doldurunuz.

12. b DOĞ RU - YANLIŞ TİP SORULAR

ı( 2( 3( 4( 5( 6( 7( 8(

) ) ) ) ) ) ) )

Sinir sistemi yapıları endoderm al orijinlidir. İskelet kasları GSE sinirlerle innerve edilir. Spinal sinir oluşum una katılan ön kök üzerinde ganglion spinale bulunur. Om uriliğin göğüs bölüm ünden 10 çift spinal sinir çıkar. Clarke çekirdeği beyin sapında bulunur. Fasciculus gracilis'te derin bilinçli duyu taşınır. Piramidal yol liflerinin büyük bölüm ü decussatio pyram idum 'a katılır. Sulcus lateralis, m otor ve duysal kortikal alanları birbirinden ayırır.

9( ) G örm e m erkezi lobus tem poralis koıteksinde yer alır. ıo( ) Capsula interna'yı besleyen dam arların tıkanm asında stroke (SVA) gelişir. ıı( ) M esencephalon, beyin sapının bir altbölüm üdtir. 12 ( ) Beyincik lezyonlarında felç (hem ipleji) gelişir. 13( ) A queductus cerebri (Sylvius kanalı), II. ve III. ventriküller arasında yer alır. 14( ) A. cerebri m edia, hem isferin dış yüzünün büyük bölüm ünü besler. 1 2 . c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sinir sistem inin yapısını kısaca yazınız. Sinir sistem inin oluşum u (nöroem briyoloji)'nu kısaca yazınız. N öronlar ve sinir liflerinin fonksiyonel tipleri nelerdir ? O m uriliğin dış g ö rünüşünü kısaca anlatınız. O m uriliğin iç yapısını açıklayınız. O m urilikteki tem el yollar ile işlevlerini yazınız. Beyin (en cep h alo n )1 in alt bölüm lerini yazınız. Beyinin dış görünüşü ve önem li sulcus - gyrus'larını yazınız.

9. Serebral lobların tem el fonksiyonları nelerdir ? 10. Serebral koı teksteki fonksiyonel bölgeleri ve yerlerini yazınız. 11. Bazal çekirdekler hakkında kısa bilgi veriniz. 12. D iencephalon'un bölüm lerini kısaca yazınız. 13. Beyin sapı bölüm lerinden m esen cep h alo n /p o n s/m ed u lla oblongata'yı kısaca yazınız. 14. C erebellum hakkında kısa bilgi veriniz. 15. Beyin ventrikiilleri ve bağlantılarını anlatınız. 16. Beyin - om urilik sıvısının oluşum ve geri emilimini kısaca yazınız. 17. Beyin örtüleri hakkında kısa bilgi veriniz. 18. Beyin kanlanm asında internal karotid sistem /vertebıobaziler sistem/W illis poligonu'nu kısaca an ­ latınız. 19. Thalam us, ..........................kapsam ında ele alınır. 20. M esencephalon'un arka y ü z ü n d e ......................................... olarak adlandırılan 4 şişkinlik yer alır.

M. YILDIRIM ■ 61

12. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1. M erkezi sinir sistem indeki duysal çekirdeklerin kaynağı nedir ? a. Crista nen rai is b. Lamina alaıis c. Lamina basalis d. Sulcus limitans e. Hiçbiri 2. Düz kasları innerve eden nöronların fonksiyonel tipi nedir ? a. GSA b. SSA c. GSE d. GVE

e. SVE

3. M edulla spinalis,'in sakral bölü m ü n d en kaç çift spinal sinir çıkar ? a. 1 b. 5 c. 8 d. 10 e . -12 4. O m urilikteki iletici yollar, om uriliğin hangi bölüm /bölüm lerinde seyreder ? a. Substantia gıisea b. Funiculus anterior c. Funiculus lateralis d. Funiculus posterior e. b + c + d 5. Fasciculus cuneatus, m edulla spinalis'in hangi bölüm ünde seyreder ? a. Substantia grisea b. Funiculus anterior c. Funiculus lateralis cl. Funiculus posterior e. b + c 6. Traclus spinocerebellaris anterior'un taşıdığı im puls nedir ? a. D okunm a duyusu b. İskelet kaslarına m otor em ir c. D erin bilinçli duyu d. Derin bilinçsiz duyu e. Hiçbiri 7. Spinotalam ik yolların III. nöronları nerede bulunur ? a. G anglion spinale b. Nuc. dorsalis d. T halam us e. Medulla oblongata

c. Substantia nigra

8. Sulcus centralis hangi loblar arasında yer alır ? a. Lobus frontalis - lobus tem poralis b. Lobus tem poralis - lobus paıietalis c. Lobus parietalis - lobus frontalis cl. Lobus occipitalis - lobus tem poralis e. Lobus occipitalis - lobus limbicus 9. Motor konuşm a m erkezi hangi lobla yer alır ? a. Lobus frontalis b. Lobus parietalis d. Lobus occipitalis e. I.obus limbicus

c. Lobus tem poralis

10. A şağıdakilerden hangisi bir bazal çekirdek değildir ? a. Nuc. caudatus b. Nuc. lenliformis d. G lobus pallidus e. Nuc. solitarius

c. Puta m en

11. Beyin sapı kapsam ına giren beyin bölüm leri hangi şıkta doğru olarak gruplannnştır ? a. M esencephalon + D iencephalon b. M esencephalon + Pons c. M esencephalon + Medulla oblongata d. M esencephalon + Pons + Medulla oblongata e. Pons + Cerebellum 12. A şağıdakilerden hangisi beyinciğe ail bir oluşum değildir ? a. Nuc. interpositus b. Lobus posterior c. Lobus anterior cl. Vermis e. Cornu poslerius

6 2 ■ ANATOMİDE BAŞARI________________________________

NOTLAR

PERİFERİK SINIR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM PERIPHERICUM) BÖLÜMÜN İÇERİĞİ Kranial sinirler Spinal sinirler - Plex. c e rv ic a lis - Plex, b ra c h la lis - Plex. lum balis - Plex. sacralls - Plex p u d e n d a lls O to n o m sinir sistemi

13. a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI

1. Tipik kranial sinirlere ait beyin sapı çekirdeklerini yazınız. MOTOR ÇEKİRDEKLER

DUYSAL ÇEKİRDEKLER

B

A

2. Beyine bağlanm a yerleri görülen kranial sinirleri yazınız.

63

6 4 ■ ANATOMİDE BAŞARI

3. Bir .spinal sinirin oluşum unu gösteren şekilde oluşum ları yazınız. A M EDULLA SPINALIS

GANGLIA TRUNCI SYMPATHICI

5. Plexus brachialis'in oluşum u ve buradan kaynak alan sinirlerin deri innervasyon alanlarının gö­ rüldüğü şekilde ilgili sinirleri yazınız.

M. YILD IR IM ■ 65

6. Plexus lurnbalis'in oluşum u ve buradan kaynak alan sinirleri yazınız,

7. Plexus sacralis'in oluşum u ve buradan kaynak alan sinirleri yazınız.

8; O t o n o m s is te m i n te m e l d ü z e n l e n i ş i n i g ö s t e r e n ş e k ild e

o lu ş u m la r ı yazınız.

66 ■ ANATOMİDE BAŞARI

13. b DO ĞRU - YANLIŞ TİP SORULAR

ı( 2( 3( 4( 5( 6( 7( s( 9( ıo( u(

) N e m i s abdııcens, üçüncü kranial sinirdir. ) Kranial sinirlerin duysal lifleri, beyin sapındaki duysal çekirdeklerden orijin alır. ) Koku duyusu, ta la mu sa uğram adan olfaktor kort ekse ulaşır. ) N. maxillaris, for. rotundum 'dan geçerek kafatasının dışına çıkar. ) Mimik kaslar n. m andibularis tarafından innerve edilir. ) Dil kasları n. lingualis tarafından innerve edilir. ) N. occipitalis major, plex. cervicalis'in bir dalıdır. ) N. m uscıılocutaneus, önkol ön bölgesi kaslarının m otor siniridir. ) N. radialis felcinde, düşük el patolojisi ortaya çıkar. ) N. femoralis, plexus lum balis'in en kalın siniridir. ) N. tibialis, siyatik sinirinin bir dalıdır. J2( ) Sem patik sistem in çıkış m erkezleri beyin sapında bulunur. 13( ) GVE emirler, ilgili yapılara iki ııöronlu bir yolla gider. M( ) Tüm postganglioner liflerdeki impulslar, asetilkolin (ACh) aracılığı ile effektör yapılara (düz kas, dış salgılı bez vb.) aktarılır.

1 3 . c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR

1. Kranial sinirlerin adlarını sıra ile yazınız. 2. I, II, ......... XII. kranial siniri kısaca anlatınız. 3. Bir spinal sinirin oluşum unu .şekil çizerek anlatınız. 4. 31 çift spinal sinirin om uriliğin bölüm lerine dağılımı nasıldır ? 5. Plexus cervicalis/brachialis/lıım balis/sacralis/pııdcndalis'in önem li sinirleri nelerdir ? 6. S em patik/parasem patik sistemin çıkış m erkezleri nerededir ? Kısaca anlatınız. 7. İmpııls iletimi ile ilgili transm itterleri açıklayınız. 8. Nervus trigem inus .............. kranial sinirdir. 9. N. m andibularis ............................. 'un bir dalıdır. 10. N. m edianus ............................... 1 in bir dalıdır. 11. Torakolıım bal sistem, ......................................... 'in diğer bir adlandırm asıdır.

1 3 . cl ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1. VII. kranial sinir (CN VII) aşağıdakilerden hangisidir ? a. N. oculom otorius b. N. trigem inus e. N. trochlearis d. N. facialis

c. N. vagııs

2. Nervus opticııs'la ilgili oluşum hangisidir ? a. Bulbııs olfactorius b. Corpus genicıılatum m ediale c. Corpııs geniculatum lateralf d. Colliculus inferior e. Corti organı 3. A şağıdakilerden hangisi n. m andibıılaris'in bir dalıdır ? a. N. lingualis b. R. m arginalis m andibıılae d. Rr. buccales e. N. laryngeııs superior

c. N. infraorbitalis

M. YILDIRIM ■ 67

4. İşitm e ile ilgili sinir hangisidir ? a. N. maxillaris b. N. vagus d. N. olfactorius e. N. accessorius

c. N .vestibulocochlearis

5. Aşağıdaki sinirlerden hangisi plex. cervicalis'e ait bir sinirdir ? a. N. auricularis m agnus b. N. laryngeus inferior c. N. vagus d. Nn. pectorales e. N. hypoglossus 6. N. genitofem oralis hangi pleksusa ait bir sinirdir ? a. Plex. brachialis b. Plex. lum balis d. Plex. pudendalis e. Hiçbiri

c. Plex. sacralis

7. G anglion ciliare hangi sinirle ilgili bir gangliondur ? a. N. opticus b. N. trochlearis d. N. ophthalm icus e. N. oculom otorius

c. N. abducens

8. A tardam arlardaki genişlem elere ne ad verilir ? a. Trom boz b. H em atom d. Varis e. M eningiom

c. Anevrizm a

6 8 ■ ANATOMİDE BAŞARI_______________________

NOTLAR

DUYU O R G A N L A R I (ORGANA SENSUUM) 1

BÖLÜMÜN İÇERİĞİ Deri Koku o rg a n ı Tad o rg a n ı G ö rm e o rg a n ı İşitme o rg a n ı

14. a ŞEKİLLİ ÇALIŞMA SORULARI

1. D erinin yapısını gösteren şekillerde oluşum ları yazınız.

2. Koku epiteli ve tad tom urcuğunun görüldüğü şekilde oluşum ları yazınız.

69

-

70 ■ ANATOMİDE BAŞARI

3. Göz küresinin katm anları ve oluşum ları ile gözyaşı sistemi oluşum larını yazınız.

İç kulak yapılarını gösteren şekilde oluşum ları yazınız.

M. YILDIRIM ■ 71

14. b DO Ğ RU - YANLIŞ TİP SORULAR

ı( ) Dermiş, ektoderm al orijinlidir. 2 ( ) G landulae sebaceae, ter bezleri anlam ındadır. 3 ( ) Koltukaltı kılları, cinsiyet horm onlarından (östrojen, testosteron) etkilenen kıllardır. 4( ) İnsan koku m ukozasında 25 m ilyon olfaktor reseptör hücresi vardır. 5( ) Cornea, göz küresinin fibröz tabakasının bir bölüm üdür. 6( ) LenS, aşıcı bağlarla göz küresinin fibröz tabakasına bağlanır. 7 ( ) Yardımcı gözyaşı bezleri parasem patik innervasyona sahiptir. 8( ) M. rectus lateralis, göz küresine adduksiyon yaptırır. 9 ( ) Kulak zarının ortasındaki çöküntüye uncus denir. ıo( ) M. stapedius'u barındıran em inentia pyramidalis, orta kulak b oşluğunun içyan duvarında yer alır. ıı( ) M. stapedius, n. facialis tarafından inneıve edilir. 12 ( ) Corti organı, iç kulağın scala m edia'sında yer alır.

14 . c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR

1. D erinin tabakaları nelerdir ? Herbiri hakkında kısa bilgi veriniz. 2. D erinin özel eklentileri nelerdir P 3. Deri bezleri/kıllar/tırnaklar hakkında kısa bilgi veriniz. 4. D eride b u lu n an genel duyu reseptörleri hakkında bilgi veriniz. 5. K oku organını kısaca anlatınız 6. Tad organını kısaca anlatınız. 7. G öz küresinin duvar yapısını yazınız. 8. Lens hakkında kısa bilgi veriniz. 9- G öz boşlukları ve birbirleri ile olan bağlantılarını kısaca yazınız. 10. G ö zün yardım cı organları nelerdir ? 11. K aş/göz kapakları/konjunktiva hakkında kısa bilgi veriniz. 12. Gözyaşı sistemi ve çalışmasını yazınız. 13- Ekstraokuler kaslar ve fonksiyonlarını yazınız. 14. Dış kulak yapıları ve bunların önem li oluşum larını yazınız. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

O rtakulak boşlu ğunun duvarlarını ve buralardaki oluşum ları yazınız. İşitm e kem ikçikleri ve çalışma şeklini yazınız. İçkulağın bölüm lerini yazınız. Zar labirinte ait vestibüler ve koklear labirint hakkında kısa bilgi veriniz. Kem ik ve zar labirint arasındaki aralıkta .......................... bulunur. G özyaşı ............................................. aracılığı ile b urun boşluğuna akar. Ağrı duyusu ........................................ ile alınır. H um or aq u eo us .............................................. yolu ile genel dolaşım a geçer.

7 2 ■ A N A T O M İD E BAŞARI

14 . d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1. Seksüel horm onlardan bağımsız gelişen kıllar hangisidir ? a. Barba b. Pubes c. Cilia d. Hirci e. Tıagi 2. Norm al şartlarda tırnaklar haftada kaç mm büyür ? a. 0 . 5 - 1 b. 1 - 2 c. 2 - 3 d. 3 - 3.5 e. Hiçbiri 3. Müller kası olarak bilinen hangisidir ? a. M. rectus superior b. M. rectus lateralis c. M. levator palpebrae superioris'in pars profunda'sı d. M. stapedius e. Hiçbiri 4. Göz içi basıncının anorm al artışı hangi terim le belirtilir ? a. Cataract b. Akne c. H ordeolum

cl. G lokom

e. Konjunktivit

İNSAN ANATOMİSİ

DENEME SINAVI - I Adı ve soyadı : ..........................................................

.... / . .

/2000

Yüksek Okul, No : ....................................................... NOTU : ...... DO Ğ RU - YANLIŞ TİP SORULAR ( h e r so ru 1 p u a n ) ı ( D ) (Y) P l a n u m m e c lia n u m , v ü c u d u

ö n - arka

iki eşil p a r ç a y a böler.

2(

) ( ) K ırmızı k e m i k iliği k a n h ü c r e l e r i n i n y ap ıld ığ ı

3(

) (

) S y m p h y sis, f ib rö z bir e k lem d ir.

4(

) (

) K o r o n e r a r te rle r a o r ta ih o r a c i c a 'd a n çıkarlar.

bir yerdir.

5(

) (

) D ııc tu s c h o l e d o c h ı ı s , d u o d e n u m ' u n birinci b ö l ü m ü n e açılır.

6(

) (

) Sağ a n a b r o n ş , so la g ö r e d a h a g e n iş v e d a h a v ertikal k o n u m d a d ı r .

7(

) (

) O v ıım , u t e r u s t a r a f ı n d a n üretilir.

B(

) (

) N e r v u s Lrigeminus

) G y r u s p o s tc e n tra lis k o rte k si, te m e l d u y u m e rk e zid ir.

V. k r a n ia l sinirdir.

9(

) (

lü(

) ( ) İris, g ö z ü n fib rö z ta b a k a s ın a ait bir o lu ş u m d u r .

tı(

) ( ) K o ıti o r g a n ı iç k u la k ta y e r alır.

12(

) ( ) V. p o r t a e h e p a tis , d o ğ r u d a n

v. c a v a in ferio r'a açılır.

TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR ( h e r s o ru 8 p u a n ) 1. M u s c u lu s s o l e u s .................................................. kasıdır. 2. A lttaraf k e m i k l e r i n i n a d la rın ı sıra ile L atince v e T ü r k ç e o la r a k yazınız.

3. E kstra h e p a t i k biliar a p p a r a t u s 'u

şekil ç iz e re k anlatınız.

4. B ö b r e k l e r i n a n a t o m i k y a p ıs ın ı k ısa c a anlatınız.

73

7 4 ■ ANATOMİDE BAŞARI

5. Serebral lobların ayırım yerleri ile tem el fonksiyonlarını yazınız.

6. G öz küresinin duvar yapısını kısaca yazınız.

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (her soru 4 puan) 1. Ağrısızlık - ağrının yok olması anlam ındaki terim hangisidir ? a. Necrosis b. Penia c. Analgesia ci. Bradycardia e. Panplegia 2. A şağıdakilerden hangisi nabız arterlerinden biri değildir ? a. A. facialis b. A. femoralis c. A. poplitea d. A. dorsalis pedis e. Truncus coeliacus 3. Fertilizasyon norm al olarak nerede gerçekleşir ? a. Vagina b. Uterus c. Tuba uterina d. O varium e. Cavitas peıitonealis 4. Leydig hücreleri n ered e bulunur ? a. Testis b. Ovarium d. Prostata e. Vıılva

c. Uterus

5. Bacak arka bölgesinde, ortada yer alan yiizeyel toplardam ar hangisidir ? a. V. basilica b. V. cephalica c. V. tibialis d. V. sap h en a parva e. V. saphena m agna 6. Mide sıvısında aşağıdakilerden hangisi bulunm az ? a. HC1 b. İntrinsik faktör c. Pepsinojen d. Lizozim e. Lipaz 7. A şağıdakilerden hangisi ince barsakların bir bölüm üdür ? a. C aecum b. D uodenum c. Pylorus d. Rectum e. Fundus 8. D uctus pancreaticus nereye açılır ? a. C aecum b. Safra kesesi d. Mide e. D uodenum

c. Terminal ileum

9. Aşağıdaki sinirlerden hangisi plexus lum balis'e ait değildir ? a. N. ilioinguinalis b. N. femoralis c. N. obturatorius d. N. genitofem oralis e. N. cutaneus femoris posterior 10. Kulak zarının ortasındaki çöküntüye n e ad verilir ? a. Uncus b. Utriculus d. Tragi e. Politzer üçgeni

c. Umbo

İNSAN ANATOMİSİ

DENEME SINAVI - II Adı ve soyadı : ..........................................................

.... /,. /2000

Yüksek Okul, No : .................................... .................. NOTU

DOĞRU - YANLIŞ TİP SORUIAR (her soru 1 puan) 1 (D ) (Y) “C yano” mavi anlam ında bir örnektir. 2 ( ) C) M uskuler sistem, dış dünya ile olan iletişim de de rol oynar. 3 ( ) ( ) Periosteum , cavilas m edullaris’i döşer. 4 ( ) ( ) Talokrural eklem , sferoid tip bir sinovyal eklemdir. 5 ( ) ( ) M .palmaris longus, avuç içinin intrensek bir kasıdır. 6 ( ) ( ) A.pulmonalis, akciğerin besleyici arteridir. 7 ( ) ( ) Colon transveısum , intraperitoneal konum dadır. 8 ( ) ( ) Kalp, m ediastinum anterius’ta yer alır. 9 ( ) ( ) Fornix vaginae posterior, Douglas çıkmazı ile yakın kom şudur. 10 ( ) ( ) Urethra m asculina, corpus cavernosum penis'in içinden geçer. 11 ( ) ( ) Medulla spinalis’in ön boynuzunda m otor nöronlar bulunur. 12 ( ) ( ) N.femoralis, siyalik siniri olarak da adlandırılır. TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR (her soru 8 puan) 1. M usculus splenius .............................................kaslarındandır. 2. Kafa kem iklerinin adlarını Latince ve Türkçe olarak yazınız.

3. Erkek ürem e sistemi organlarını birer cüm lelik tanım lam alarla yazınız.

4. Parasem patik sistem in çıkış m erkezleri nerede yer alır?

5. Kalbe girip çıkan dam arları bir şekille anlatınız.

75

76 ■ ANATOMİDE BAŞARI

6. İç kulak hakkında kısa bilgi veriniz.

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (her soru 4 puan) 1. Os lo ng um ’ıın uç kısmı hangi terimle belirtilir? a. Gollüm b. Epiphysis c. Diaphysis d. T uberculum e. Hiçbiri 2. Bacak kem iklerinden içyanda yer alanı hangisidir? a. Radius b. Ulna c. Fibula d. Tibia e. Talııs 3. Aşağıda kilerden hangisi bir mimik kas değildir? a. M .epicraniııs b. Platysma d. M.buccinator e. M .masseter

c. M.risorius

4. K oroner arterler n ered en çıkar? a. Aorta thoracica’dan d. Aorta ascenclens’ten

b. Arcus aortae’d en e. Hiçbiri

5. Dııctus choledochus nereye açılır? a. C aecum b. V.portae hepatis d. D u odenum e. Mide

c. A.thoracica interna’dan

c. Colon ascendens

6. B öbrek taşı anlam ındaki terim hangisidir? a. Noktüri d. Hidrosel

b. G lom erulonefrit e. H ydronephrosis

c. N ephrolithiasis

7. C orpus luteum dışında progesteron üretilen endokrin organ hangisidir? a. Tim us b. Gl. thyroidea c. Gl. supraıenalis d. Pancreas e. Plasenta 8. VI. kranial sinir hangisidir? a. N.vagus b. N.facialis d. N.trigem inus e. N .abducens

c. N .oculom otorius

9. Kol ve ö n kolun ö n bölgelerinin dış yanında yer alan yiizeyel toplardam ar hangisidir? a. V.radialis b. V.ulnaris c. V.saphena m agna d. V.cephalica e. V.basilica 10. Göz içi basıncının anorm al artışı hangi terimle belirtilir? a. G lokom b. Katarakt d. Konjunktivit e. H ordeolum

c. Akne

ŞEKİLLİ SORULARIN YANITLARI .la Ş ekil 1 caput A B coll lim C thorax dorsum D E abdom en pelvis 1truncu.s G omos II I brachium cubitus J K antebrachium L carpus M manus N m em bnim superius O femur P genu R crus S talocrus T pedis U mem brum inferius Ha Şekil 1 A cavitas cranii (kafatası boşluğu) B canalis vertebralis (omurga kanalı) C dorsal bosluk D cavitas thoracis (.göğüs boşluğu) E cavitas abdomiııis (karın boşluğu ) F diaphragma C, cavitas pelvis (leğen boşluğu) M venlral boşluk IHa Şekil 1 A planum frontale (coronale) B planum sagittale C planum tran.sversum . l a Ş ekil 1 A osteosit B Havers kanalı C Wokmann kanalı D Havers sistemi E periost .la Şekil 2 A

B C D

diafiz (gövde) epifiz (uç) nieta fiz substantia spongiosa

E

F G H I J

substantia compacta endosteum periosteum cavitas metlullaris medulla ossium (kemi a.nutriens

2 la. Şekil 3 A clavicula scapula B humerus C D radius E ulna F ossa carpi ossa metacarpi G H ossa digitorum manus I os coxae os femoris J K patella I. tibia M fibula N ossa tarsi O ossa metatarsi P ossa digitorum pedis R sternum S cortae '1' columna vertebralis (v u os sacrum V os frontale Y maxilla Z mandibula 2.11a Şekil 1 A clavicula B scapula humerus C D radius E ulna F ossa carpi ossa metacarpi G H ossa digitorum m anus 2.11a Şekil 2 A

caput humeri

B

collum

C

luberculum m inus tuberculum majus

D E

F

tuberositas deltoidea fossa radial is

78 ■ ANATOM İDE BAŞARI

G H I J K L M

fossa coronoidea capilulum humeri trochlea humeri epiconclylus medialis fossa olecrani epiconclylus lateralis sulcus nervi radialis

H a Ş ekil 3 A radius B ulna C caput radii D collum radii E tuberositas radii proc. styloicleus radii F olecranon G incisura trochlearis H proc. coronoideus I proc. styloicleus ulnae J Ha Ş ekil 4 A os scaphoideum B os lunatum C os triquetrum D os pisiforme E os trapezium F os trapezoideum os capitatum G os hamatum II ossa metacarpalia (metacarpi) I ossa cligitorum manus (phalanges) J [la Ş ekil 5 A os coxae B os femoris C patella D tibia E fibula F ossa tarsi G ossa metatarsi ossa cligitorum pedis H [la Ş ekil 6 A os ilium B os ischii spina iliaca anterior superior C crista iliaca D E acetebulum F tuberculum pubicum foramen obturatum G II tuber ischiadicum spina ischiadica I spina iliaca posLerior inferior J incisura ischiadica major K

2.Ha Şekil 7d A caput ossis femoris B collum ossis femoris C trochanter minor D trochanter major E tuberositas glutea F linea aspera G fades poplitea H condylus lateralis I condylus medialis epiconclylus medialis J K epiconclylus lateralis 2.11a Şekil 8 A eminentia intercondylaris B condylus lateralis C condylus medialis D tuberositas tibiae E caput fibulae F malleolus medialis C. malleolus lateralis 2.Ha Şekil 9 A calcaneus B talus C os cuboideum D os naviculare E os cuneiforme laterale F os cuneiforme intermedium G os cuneiforme medíale H ossa metatarsi I ossa cligitorum pedis 2.IIIa Şekil 1 A proc. spinosus B proc. transversus C for. vertebrale D corpus vertebrae E arcus vertebrae F pediculus (arcus vertebrae) G lamina (arcus vertebrae) 2.Ilia Şekil 2 A vertebrae cervicales B vertebrae thoracicae C vertebrae lumbales D os sacrum E foramen vertebrale F proc. spinosus G proc. transversus H for. transversai'ium I corpus proc. articularis J

M. YILDIRIM ■ 79

.Ula Şekil 3 A symphysis pubica conjúgala anatómica B C diam eter transversa D diam eter obliqua conjúgala vera E F conjúgala diagonalis conjugata recta G Illa Şekil 4 A capul B collum C corpus D angulus costae E m anubrium sterni F angulus sterni (Louis açısı) corpus sterni G H proc. xiphoideus illa Şekil 5 A os frontale B os parielale C os occipitale D os temporale E os zygomaticum F os nasale G maxilla H mandíbula I for. mentale proc. styloideus J K proc. mastoideus L sutura sagittalis M sutura coronalis illa Şekil 6 A for. rotundum B for. ovale C for. spinosıım D for. lacerum E for. jugulare F for. magnıım G porus acusticus internus H fissura orbitalis superior 1 foramina cribrosa fossa cranii anterior J K fossa cranii media L fossa cranii posterior U la Şekil 7 A fonticulus fonticulus B fonticulus C fon ticu lus D

anterior (major) posterior (minor) anterolateralis posterolalera 1is

3.a Şekil 1 A sutura B fibröz eklemler sinkondroz C D simfizis E kartilaginöz eklemler F cavitas articularis G lig. articulare I-I sinoviyal eklemler 3.a Şekil 2 A cart, articularis B capsula arlicıılaris C cavitas articularis D membrana synovialis 3.a Şekil 3 ginglimııs A B trokoid sellar C D sferoid E plana 4.a Şekil 1 A origo B insertio C capul (baş) D venter (kasın gövdesi) E tendo 4.a Şekil 2 A venter frontalis (m.occipitofrontalis) B m.orbicularis oculi C m.levator labii superioris alaeque na 1) m.levator labii superioris E m.zygomaticus minor F m.zygomaticus major G m.masseter H m.risorius I m.dilator naris = m .depressor septi plalysma .1 K m .depressor anguli oris L m.menlalis M m .depressor labii inferioris N m. orbicularis oris O m. buccinator P due. parotideus R m.levator anguli oris m .compressor naris S T m.corrugator superCilii U m. procerus 4.a Şekil 3 A m.masseter B m.digastricus (venter anterior)

80 ■ ANATOMİDE BAŞARI

c D E F G 11 I J K L

m .omohyoideus m.sternocleidomastoideus m .sternohyoideus m.scalenus mcdius m.levator scapulae m. trapezius m.splenius capitis m.digastricus (venter posterior) m.pterygoideus lateralis m.pteiygodieus medial is

ı.a Şekil 4 m .pronator teres A m.palmaris longus B C m.Ilex, carpi ulnaris I) hipotenar kaslar (mm. hypothenares) E tenar kaslar (mm. tlienares) E m.flex, carpi radialis G m.brachioradialis IT m.brachialis 1 m.biceps brachii m.coracobrachialis J K m.deltoideus L m.pectoralis major M m.trapezius N m.teres minor O m.teres major P m.triceps brachii R m.ext. carpi radialis longus et brevis S m.ext. carpi ulnaris T m.ext. digitorum U m.latissimus dorsi .a Şekil 5 A m.gluteus maximus B m.semimembranosus C Hamstring kaslar D m.semitendinosus E adduktor kaslar F in.gastrocnemius G tendo calcaneus (Asil tendonu) II m.soleus 1 m.tensor fasciae latae m. psoas major J K m.iliacus L m .pectineus M m.sartorius N m.gracilis O m.vastus lateralis P m.tibialis anterior R m .peroneus longus S m.ext.digitorum longus T m.ext.digitorum brevis

4.aŞ ekil 6 A m.pectoralis major 1} m.serratus anterior c m.obliquus externus abdominis D m.obliquus internus abdominis E m.rectus abdominis m.pectoralis minor F G m. trapezius II m.deltoideus I m.teres minor m.teres major J K m.latissimus dorsi L m.obliquus externus abdominis M m.gluteus medius N m.gluteus maximus 5.a Şekil 1 A aorta B a.pulmonalis C vv.pulmonales D auricula sinistra E sulcus interventricularis anterior F ventriculus sinister G apex cordis II ventriculus dexter I v.cava inferior (VCf) sulcus coronarius J K atrium dextrum L v.cava superior (VCS) 5.a Şekil 2 A sag ventrikül (ventriculus dexter) B sol atrium (atrium sinistrum) C truncLis brachiocephalicus (TB) D A.carotis communis sinister (CCS) E aorta F w . pulmonales G truncus pulmonalis IT v.cava inferior I v.cava superior 5.a Şekil 3 A truncus pulmonalis B a.coronaria sinistra C. r.circumflexus D r.interventricularis anterior E r.interventricularis posterior F r.marginalis dexter G a.coronaria dextra v.coronaria sinistra H I v.cardiaca magna v.cardiaca media J K v. cardiaca parva L v.coronaria dextra

M. YILDIRIM ■ 81

5.a §ekil 4 Iruncus brachiocephalicus A B a.subclavia dextra C a.carolis communis dextrn D a.carotis communis sinistra a.subclavia sinistra E F Iruncus pulmonalis G v.cava superior II vv. pulmonales 5.a §ek il 5 A a. temporalis superficialis B a.maxillaris C a.facialis D a.lingualis E a.thyroidea superior F a.pharyngea ascendens G a.scm. H a.occipitalis I a.auricularis posterior 5.a §ekil 6 A a.subclavia B a.axillaris C a.brachialis D a.radialis E u.alnaris F arcus palmaris superficialis G arcus palmaris profundus 11 aa.digitales I a.thoracica interna a.vertebralis J 5-a §ek il 7 A aa.intercostales B aorta Lhoracica C aorta abdominalis D truncus coeliacus E a.mesenterica superior F a.renalis G aa.lumbales H a.testicularis (ovarica) I a.iliaca communis a.iliaca interna J IC a.iliaca externa a.mesenterica inferior L 5.a §ekil 8 a.iliaca externa A a.femoralis B a.profunda femoris C a.circumflexa femoris medialis D a.circuinflexa femoris lateralis E a.poplítea F a.tibialis posterior G

H I J IC

a.tibialis anterior a.peronea a.dorsalis pedis a. a rcu ata

5.a §ekil 9 A v.cava superior B v.brachiocephalica dextra C v.subclavia D v.jugularis interna E v.brachiocephalica sinistra F v.hemiazygos G v.azygos H v.cava inferior 5.a §ekil 10 A v.jugularis interna B v.brachiocephalica sinistra C v.cava superior D v.cava inferior E v.iliaca communis F v.saphena magna G v.saphena parva II v.tibialis posterior I v.tibialis anterior v.poplitea J K v.femoralis L v.ulnaris M v.radialis N v. basilica O v.cephalica P v.brach ialis R v.axillaris S v.subclavia 5.a §ekil 11 A v.gaslrica dexlra B v.splenica C v.gastroomentalis D v.mesenterica inferior E v.rectalis superior F v.mesenterica superior 5.a §ekil 12 A duc.thoracicus alam B duc.lymphaticus dexter alam C capsula D trabecula E medulla F cortex G vas lymphaticum afferens H vas lymphaticum efferens I angulus veno.sus sinister truncus jugularis J K truncus subclavius

82 ■ ANATOMİDE BAŞARI

L M N O p

truncus bronchomecliastinalis cisterna chyli trııncus intestinalis truncus lumbalis nodi lumbales

5. a Şekil 13 A v.thoracica interna —> v.epigast. sup. B v.paraumbilicalis C v.thoracoepigastrica D v.epigástrica inferior et superficialis E v. iliaca externa et v. femoralis F v.mesenterica inferior G v.rectalis superior H v. iliaca interna I v.rectalis media v. pudenda interna J K v.rectalis inferior 6.a Şekil 1 A tunica serosa B tunica muscularis C tela submucosa D tunica mucosa E lamina epithelialis F lamina propria G lamina muscularis mucosae H Meissner sinir pleksusu I fibrae crculares fibrae longitudinales J K Auerbach sinir pleksusu 6.a Ş ekil 2 A cavum oris B pharynx C oesophagus D gaster E intestinum tenue (duodenum ) F intestinum tenue (jejunum) G intestinum tenue (ileum) H colon ascendens I colon transversum colon descendens J K colon sigmoideum L rectum M pancreas N hepar O lingua 6.a Ş ekil 3 A corona B radix C mina D dentinum E cavitas dentis

F G

A B C D E F G H I J

periodontinum cementum 6.a Ş ekil 4 nasopharynx oropharynx laryngopharynx oesophaiynx cavitas nasi cavitas oris isthmus faucium aditus laryngis trachea choana

6.a Şekil 5 A fundus gastricus B oesophagus C pars cardialis (cardia) D curvatura ventriculi minor E papilla duodeni major F pylorus G plicae gastricae (rugae) H curvatura ventriculi major I tunica muscularis 6.a Şekil 6 A papilla major et minor duodeni B pars superior C pars descendens D pars horisontalis E pars ascendens F aorta abdominalis 6.a Şekil 7 A caecum B appendix vermiformis C colon ascendens D flexura hepatica E colon transversum F flexura splenica G tenia coli H colon descendens I appendix epiploica colon sigmoideum J K rectum 6.a Şekil 8 A lobus dexter B lobus sinister C lig. falciforme D vesica biliaris (fellae) E area nuda F lobus quadratus G lobus caudatus

M. YILDIRIM ■ 83

II I J

duc. hepaticus communis V.portae hepalis a.hepatica propria

6.a Ş ekil 9 A vesica biliaris B due. cysticus C due. choledochus D v.portae hepalis E due. hepaticus dexter et sinister F clue, hepaticus communis G due. pancreaticus H papilla major duodeni 6.a Ş ekil 10 A capul pancreatis B collum pancreatis C corpus pancreatis D cauda pancreatis E due. pancreaticus F cluc. pancreaticus accessorius G papilla major duocleni H due. choledochus I duodenum (II. bölüm) 6 .a Ş ekil 11 A gl. parotidea B clue, parotideu.s (Stensen kanalı) C gl. submandibularis D gl. sublingualis E due. submandibularis (Wharton kanalı) I Duodenim (II. bölüm) i Ş ekil 12 A planum transpyloncum B planum inlerluberculare C i'egio hypochondriaca D regio epigastrica E regio umbilicalis F regio lateralis (colica) G regio pubica IT regio inguinalis i Şekil 1 A cavitas nasi B pharynx C larynx D trachea E bronchus principalis F lobus superior G fissura horizontalis IT lobus medius lobus inferior I fissura obliqua J a.pulmonalis K vv.pulmonales L

7.a Ş ekil 2 A radix nasi B dorsum nasi C ala nasi D apex nasi E naris F septum nasi G proc. lateralis (cart. septi nasi) IT cart, alaris major I septum nasi (pars cutanea) lamina perpenclicularis (os ethmoidale) J cart, septi nasi K L vomer M sinus sphenoidalis N sinus frontalis ^ .a 3 A sinu.s frontalis Dsinus ethmoidalis (cellulae ethmoidales) ^ sinus maxillaris ^ sinus sphenoiclali.s , f t 1“ B vestibulum laryngis C ventriculus laryngis D cavitas infraglotlica E plica vocalis F plica vestibularis G recessus piriformis IT m.aiytenoideus obliquus I m .ary tenoideus Iransversu s m.cricoarytenoideus posteri J K m .thy roep igl o Itic us L m.cricolhyroideus 7. a Şekil 5 A trachea B bronchus C bronchus D bronchus E bronchus

principalis sinisle principalis dexter lobaris segmentalis

7.a Şekil 6 A pulmo dexter B pulmo sinister C lobus superior D lobus medius E lobus inferior F fissura obliqua G fis s u ra h ori zo n ta 1is IT pleura’nın projeksiyonu 7.a Şekil 7 A mediastinum superius B mediastinum inferiııs

84 ■ ANATOMİDE BAŞARI

c D E F

mediastinum anterius mediastinum medium mediastinum posterius diaphragma

8.a Şekil 1 ren dexter A B ren sinister ureter C D vesica urinaria E urethra F aorta abdominalis C. v.cava inferior 8.a Şekil 2 A pyramis renalis B papilla renalis calyx renalis minor C D calyx renalis major E pelvis renalis F capsula fibrosa cortex G H medulla I columna renalis 8.a Ş ekil 3 A apex vesicae B corpus vesicae C fundus vesicae D cervix vesicae E lacies superior F ureter G urethra H ostium urethrae internum I pars prostatica (urethra) pars mem branacea (urethra) .1 K pars spongiosa (urethra) 9-a Ş ekil 1 A primordial follikül B primer follikül sekonder follikül C D tersier follikül E olgun follikül (Graaf follikülü) F epithelium superficiale G túnica albugínea H cortex (zona parenchymatosa) I meclulla (zona vasculosa) 9-a Ş ekil 2 fundus A B corpus C cervix D plicae palmatae F, canalis cervicis

F G I-I I J K L M

perimetrium myometrium endometrium pars intramuralis (pars uterina) isthmus ampulla infundibulum lig. ovarii proprium

9.a Şekil 3 A uterus B excavatio rectouterina (Douglas çıkmazı) C rectum D canalis analis E vagina F urethra feminina vesica urinaria (mesane) G 9.a Şekil 4 A clitoris B labium C ostium D ostium E labium F anus G pubes

minus urethrae externum vaginae rnajus

9.a Ş ekil 5 A regio urogenitalis B regio analis C os coccygis D lig. sacrotuberale E ramus ischiopubica F symphysis pubica G fossa ischionalis H spatium profundum perinei I spatium superficiale perinei m.levator ani J K m.obturatorius internus 10.a Şekil 1 A testis B epididymis C vesícula seminalis (gl.vesiculosa) D prostata E gl.bulbourethralis F penis G urethra masculina lire ter II 10.a Şekil 2 A lobulus testis B septum (bölme) C tubulus seminiferus D rete testis

M. YILDIRIM ■ 85

E F G H I J K L M N O P

ducluli sfförentes teslis duclus epididymidis epididymis due.deferens Leydig hücreleri tubuli seminiferi contorli Sertoli hücreleri spermatogonia membrana basalis bağ doku aralığı sperm atozoon spermatid

.a Şekil 3 duclus deferens A B vesícula seminalis C due. excretorius duc.ejaculaLorius D E Urethra prostata E .a Ş ekil 4 A glans penis corpus spongiosum B C corpus cavernosum D crus penis E gl. bulbourethralis E prostata vesicula seminalis G I-I ampulla due. deferentis I cutis tunica dartos J K fascia spermatica externa 1. fascia cremasterica M fascia sprematiea interna N periorchium .a Ş ekil 1 A hipofiz bezi (gl.pituilaria) B gl. thy ro idea gll.parathyroideae C D gl.suprarenalis testis E ovarium E pancreas G ihymus H Corpus pineale (gl.pineaiis) 1 .a $e kit 2 fiivol'iipiil'iz dttn'ioliipoliz [■; iiMtrmedia £.■ j; ;;i•u!ii,i; 111U hormon lADU) •’Iv.sJ'1».sill mrlurtosh stinuilan hormon (MSII)

G El I J K

follikül stimulan horm on (FSH) ve luteinizan horm on (LEI) adrenokortikotrop horm on (ACTED liroid slimulan horm on (TSEI) prolaktin somatotrop hormon (growth hormon-hGI-I)

12.a Şekil 1 pseudounipolar nöron A B bipolar nöron mult'ipoler nöron C D dendrit E akson 12.a Şekil 2 A sulcus neuralis B plica neuralis notochorda C D crista neuralis sulcus neuralis E F segmenta cristae neuralis tubus neuralis G El canalis neuralis I sir. ependymale lamina alaris J K lamina basalis I. str. marginale M str. palliale N prosencephalon O m esencephalon P rhom bencephalon R telencephalon S m etencephalon myelencephalon T 12.a Şekil 3 A tr.corticospinalis lateralis B tr.rubrospinalis tr.reticulospinalis C tr.vestibulospinalis D E tr.tectospinalis F tr.corticospinalis anterior tr. spinothalamicus anterior G tr.spinoolivaris H I tr. s p in o t h a 1a m ic u s 1a te ra 1is tr.spinocerebellaris anterior J K tr.spinocerebellaris posterior fasciculus gracilis L M fasciculus cuneatus N nuc.marginalis O substantia gelatinosa P nue.proprius R nuc.thoracicus posterior S nuc. intermecliolateralis

86 ■ ANATOMİDE BAŞARI

T U

nuc.intermediomeclialis nuclei laterales et mediales

12.a Şekil 4 A cortex cerebıi B kortikospinal yol C spinoserebellar yol D spinotalamik yol E iskelet kası F spinal ganglion G medial lemniskal yol H cortex cerebelli 12.a Ş ekil 5 A sulcus centralis B sulcus lateralis C sulcus parietooccipitalis D lobus frontalis E lobus parietalis F lobus temporalis G lobus occipitalis H gyms precentralis I gyrus postcentralis J gyrus frontalis superior K gyrus frontalis medius L gyrus frontalis inferior (pars triangularis) M gyrus temporalis superior N gyrus angularis 0 gyrus supramarginalis P lobulus parietalis superior 12.a Ş ekil 6 A 4 temel motor alan B 6 prem otor alan C 8 frontal göz merkezi D 44,45 Broca (ön konuşma) merkezi E 22 assosiasyon işitme merkezi F 41,42 temel işitme merkezi G 39,40,22 Wernicke (arka konuşma) merkezi H 18,19 sekonder görme merkezleri 1 17 temel görme merkezi J 5,7 duysal assosiasyon merkezleri K 3,1,2 temel duyu merkezi L 28,34 koku merkezleri 12.a Şekil 7 A m esencephalon B pons C medulla oblongata D ventriculus quartus E canalis centralis F collicıılus superior G collicıılus inferior II (pedunculus cerebellaris) superior

I J K

“ m edius “ inferior pedunculus cerebellaris L fossa rhom boidea M sulcus m edianus posterior

12.a Şekil 8 A

B C D E F

G II I J K

arcus aortae a.carotis com m unis a.carotis interna a.subclavia a.vertebralis a.cerebri m edia’nın dalları a.ceıebri anterior’un dalları a.inferior posterior cerebelli (PICA) a.inferior anterior cerebelli (AICÁ) a.superior cerebelli a.cerebri posterior

12.a Şekil 9 A

B C D E F

G IT I J

foram en intervenlriculare cornu anterius ventriculus tertius ventriculus quartus apertura m ediana aqueductus cerebri cornu posterius ventriculus lateralis pars centralis cornu inferius

13.a Ş ekil 1 A

B C D E

F G IT I J K

L M N O P R

nuc.m esencephalicus n. trigem ini Edinger-W estphal çekirdeği nuc.nervi oculom otorii nuc.nervi trochlearis nuc.m otorius n.trigem ini nuc.nei'vi abducentis nuc. lacrimalis nuc.salivatorius superior nuc.nervi facialis nuc.principalis n.trigem ini nuclei cochleares et vestibulares nuc.tractus sólitarii nuc.spinalis nervi trigemini nuc.nervi hypoglossi nuc.am biguus nuc.dorsalis nervi vagi nuc.salivatorius inferior

13.a Şekil 2 A

B C D

nervi olfactorii (CN I) n.opticus (CN II) n.oculom otorius (CN III) n.trochlearis (CN IV)

M. YILDIRIM ■ 87

E F G II I J K L

n.trigéminas (CN V) n.abducens (CN VI) n.glossopharyngeus (CN IX) n.hypoglossııs (CN XII) n.accessorius (CN XI) n.vagus (CN X) n.vestibulocochlearis (CN VIII) n.facialis (CN VII)

13-a Ş ekil 3 A radix posterior B ganglion spinale (kok ganglionu) C radix anterior D n. spinalis E ramus posterior F ramus anterior 13.a Ş ekil 4 A n.occipitalis minor B n.auricularis magnus C n.transversus colli D nn.supraclavicu lares E n.phrenicus F ansa cervical is G radix anterior H radix posterior I n.occipitalis major 13.a Ş ekil 5 A truncus superior B truncus medius C truncus inferior D n.ulnaris E n.medianus F n. radial is G n.musculocutaneus it n. axillaris 1 n.cutaneus brachii lateralis n.cutaneus antebrachii medialis .] K n.cutaneus antebrachii lateralis 13-a Ş ekil 6 A n.iliohypogastricus et n.ilioinguinalis B n.genitofemoral is C n. femoral is D n.obturatorius E truncus lumbosacralis n.cut.femoris lateralis F n.saphenus G 13.a Ş ekil 7 n.gluteus superior A n.gluteus inferior B n.peroneus communis C n. tibialis D

E F

n.ischiadicus n.pudendus

13.a Şekil 8 A hypothalamus B truncus cerebri (beyin sapı) C truncus sympathicus D ganglion coeliacum (prevertabral ganglion) E S2-3-4 (medulla spinalis) F T1-L2 (medulla spinalis) G ganglion oticum I-I ganglion subm andibulare 1 ganglion pterygopalatinum ganglion ciliare J I4 .a Şekil 1 A epidermis B dermis C stratum basale D str. spinosum E sir. granulosum F str. corneum G hipodermis IT bulbus pili I m.arrector pili gl.sebacea (yağ bezi) J K kıl l 4 . a :Şekil 2 A destek hücreleri B bazal hücre C olfaktor reseptör hücreleri D akson (koku sinirleri oluşum una 1 E cilia F gl.olfactoria (Bowman bezi) G bazal lamina H nöroepitelial tad hücreleri I destek hücresi bazal hücre J K akson (sinir lifi) l4 .a Şekil 3 A tunica fibrosa B tunica vasculosa C tunica sensoria D cornea E camera anterior F camera posterior G iris H corpus ciliare I macula lutea n. opticus J K gl.lacrimalis L canaliculus lacrimalis

88 ■ ANATOMİDE BAŞARI

M N

saccus lacrimalis due. nasolacrimalis

.a Ş ekil 4 fossa triangularis A tragııs B lobulus C D antitragus E concha anthelix F scapha G H helix malleus I m embrana iympani J scala tympani K m embrana basilaris L M scala vestibuli

N O P R

stapes cavitas tympanica incus Eustachi borusu

l4 .a :Ş ekil 5 A ca n a les semici rc ula res B ductus cochlearis C n.vestibularis + n. cochlearis D ganglion vestibuläre (Scarpa) E due. endolymphaticus F m embrana tectoria membrana vestibularis (Reissner) G clue, cochlearis (scala media) H I tüy hücreleri membrana basilaris J K işitme siniri lifleri

DOĞRU-YANLIŞ, DOLDURMALI VE ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN YANITLARI BOLÜM 1 GENEL ANATOMİ

l.III d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

İNSAN VÜCUDUNUN BÖLÜMLERİ 1.1 b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR 1. D 2. D 3. Y 4. D

2. a 3. e

1. e

1.1 c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 3. üsltaraf 1.1 d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. e 2. e

VÜCUT BOŞL UKLARI

1.11 b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D

TERMİNOLOJİ l.IV a DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR 1. Y 2. Y 3- Y 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. Y l.IV b TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 1. leoko, eıythro, melano, 2. ecto, endo, meso, inler 3. phago 4. tümör 5. ptosis

1.11 c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 2. peritoneal boşluğun karın içinde kalan bölümü 3. göğüs boşluğunda 4. diaphragma 5. göğüs boşluğunun ............ dış yüzlerini

4. e

1.11 d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. e

BOLUM 2 KEMİKLER

l.IV c ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. d 2. b 3. c

2. ¿i

3.

c

PLANLAR VE EKSENLER 1.111 b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR 1. Y 2. Y 3. D 4. D 1.111 c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 4. transversfllia 5. plana sagittalia

GENEL KEMİK BİLEĞİSİ 2 1 b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR Y Y D D D D D D D 10. D

89

90 ■ ANATOMİDE BAŞARI

2.1 c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 7. fissura 8. 126 2.1 d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. c 2. e 3. e 4. e 5. e EKSTREMİTE KEMİKLERİ 2. 2 b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10.Y 2.2 c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 4. radius' tur 2.2 d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. b 2. a 3. c 4. d 5. b 6. e AKSİM, İSKELET KEMİKLERİ 2.3 b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10.Y

2.3 c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 10. os sphenoidale' de 2.3 d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. a 2. d

3. d 4. b 5. e

BÖLÜM 3 EKLEMLER 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR D Y D Y D D

3. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 3. bikondiler/kondiloid 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR b c e c e c

BÖLÜM 4 KASLAR 4. 1. 2. 3. 4. 5.

b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR Y D D Y D

6. D

7. Y 8. Y 9. Y 10 . D 4. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 10 . bacak arka bölgesi 4. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. d 2. e 3. d 4. e 5. d 6. d 7. d 8. d

M. YILDIRIM ■ 91

BOLUM 5 DOLASIM SİSTEMİ 5. b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR 1. Y 2. Y

3. 4. 5. 6.

Y D D Y 7. Y 8. Y 9. Y 10.D

11.D 12.Y

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR c d d c e e c d d

10.e

BÖLÜM 6 SİNDİRİM SİSTEMİ 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR Y Y Y D Y D D D D 10 .Y 11Y 12 .D

6. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 1 6 . konjenital pilor stenozu 17. om entum minus'u 18. Kupffer hücreleri 19. pylorus (pilor) 20. 10 (on) 6. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. e 2. c

3. 4. 5. 6. 7. 8.

e e b e d a

BÖLÜM 7 SOLUNUM SİSTEMİ 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR Y D Y D D Y Y D 9. Y 10 .D 7. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 12. cart, septi nasi 13- ısıtır, nemlendirir ve temizler 14. m. posticus ve m. cricoarytenoideus lateralis 15. oesophagus 1 6 . pnömotoraks 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR a d b d d e

BÖLÜM 8 ÜRİNER SİSTEM 8. b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10.Y

9 2 ■ A N A T O M İD E BAŞARI

8 c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 7. 1700 L S. cortex renalis 9. alt 10. pars spongiosa (ön üretra) 8. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. e 2. a 3i- c 4, d 5. c

BÖLÜM 9 KADIN ÜREME SİSTEMİ 9 b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10.D

9. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 11. epithelium ,;upeıficiale (Waldeyer tabakası) 12. mesosalpinx 13. progesteron 14. pubes 9. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. e 2. c

3. d 4. c 5. d 6. c

BÖLÜM 10 ER KEK ÜREME SİSTEMİ 10. b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR 1. Y 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D

7. Y 8. Y 9. Y 10 . D 10. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 8. ıeLentio teslis (kriptorşidizm) 9. azospermi 10. duc. deferens 10. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. b 2. a 3. c 4. c 5. c 6. e 7. b

BÖLÜM 11 ENDOKRİN SİSTEM 11. b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR 1. D

2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D

8. D 9. Y 10.D

11. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 7. plasenta'dan / pelvis kemikleri arasındaki bağların gevşemesini sağlayarak doğum esnasında bebeğin geçiş yolunun esnek olmasını sağlar. 8. DNES / EGİ 10.Cushing 11. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. e 2. e 3. c 4. e

5. d

r

I

M. YILD IR IM ■ 93

BÖLÜM 12 MERKEZİ SİNİK SİSTEMİ 12. b D O Ğ R U YANLIŞ TİP SORULAR 1. Y 2. D 3. Y -i Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10.D

13. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 8. beşinci (CN V) 9. n. Irigeminus 10. plex. brachialis 11. .sempatik si.slem 13. d ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1. d

2. c 3. a

4. c 5. a 6. b

11. D

7, e

12.Y 13.Y 14. D

8. c

BÖLÜM 14 DUYU ORGANLARI 12. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR 19. d ie n c e p h a lo n 20. c o rp o r a q u a d ıig e m in a 12. d ÇOKTAN SEÇMELİ SOKULAR 1. b 2. d 3. b 4. e

5. d 6. d 7. d

8. c 9. a

14. b DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Y Y D D D Y Y Y 9. Y 10. Y 11.D 12.D

10.e

1 l.d

14. c TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR

12.e

19. perilenfa

BÖLÜM 13 PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

20. duc. nasolacrimalis 21. serbest sinir sonlanmaları 22. Schlemm kanalları 14. cl ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

13. b D O ĞRU YANLIŞ TİP SORULAR 1. Y 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. D 10. D 11.D

] 2.Y 13. D 14.Y

1. I 2. a 3. c 4. cl

DENEME SINAVI 1

DOĞRLJ YANLIŞ TİP SORULAR - 1 1. Y 2. D 3. Y 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. D

9 4 ■ ANATOMİDE BAŞARI

9. D 10.Y 11.D

TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR - 2 l. deıin sırt kaslarının boyunda bulunan

12.Y

TANIMLAMA VE DOLDURMALI SORULAR - 1 1. bacak arka bölgesi ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR - 1 1. c 2. e 3. c 4. a 5. d 6. e 7. b 8. e 9. e 10.c

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR - 2 1. b 2. d 3. e 4. d 5. d 6. c 7. e 8. e 9. d 10. a

DENEME SINAVI 2

DOĞRU YANLIŞ TİP SORULAR - 2 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. D

10. Y 11. D 12. Y

KAYNAKLAR 1. AKESSON EJ, LOEB JA, PAULWELS-WILSON L . T h o m p so n 's Core T extbook o f A natom y, 2nd Edition, JB L ippincott C om pany, Philadelphia, 1990. ARINCI K, ELHAN A . ANATOMİ Cilt 1- 2 G üneş Kitabevi, ISBN 975 - 7467 - 28 - 6 , A n k ara,1995. BASMAJIAN JV . G rant's M ethod o f A natom y, 9 th ed William a n d W ilkins C om pany, B altim ore, 1975. BASMAJIAN JV . Prim ary Anatom y, Eighth ed William and W ilkins C om pany, B altim ore, 1982. BASMAJIAN JV, SLONECKER CE . G rant's M ethod o f A natom y, E leventh Edition, W illiams a n d Wilkins, B altim ore 1989. 6. CAROLA R, HARLEY JP, NOBACK CR , H um an A natom y and Physiology. Second ed Me G raw-Hill Inc, N ew York,Tokyo,1992. 7. ÇİMEN A . A natom i, U Ü Basımevi, B ursa,1987. 8 . DERE F . ANATOMİ D ers Kitabı, Cilt I - II , A dana, 1988. 9. ELLİS H . Clinical A natom y, A revision an d applied anatom y for clinical students, B lacw ell Scientific Pub London, 1992. 10. FENEİS H . A natom isches B ildw orterbuch, d er Intern atio n alen N om enklatur, G eorg T hiem e Verlag Stuttgart, N ew Y ork,1982. 11. GARDNER E, GRAY D, O'RAHİLLY R . A natom y, A Regional Study of H um an Structure, WB Saunders C om pany, Philadelphia, London, 1975. 12. HATİPOGLU T . A natom i ve Fizyoloji, H atipoğlu Yayınevi, Ankara, 1990. 13. JOSEPH J . T extbook o f R egional Anatom y, T he M acmillan Press LTD. London, 1982. 14. JACOBS JJ . Shearer's M anual o f H um an D issection, Seventh Edition, Me Graw-Hill Intern atio n al Edition, N ew York, 1989. 15. KURAN O . Sistem atik Anatom i, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1983. 16. MARTİN AH . Intro du ctio n to H um an A natom y, G eorg Thim e Verlag, Stuttgart, N ew York, 1985. 17. MESUT R, YILDIRIM M . İnsan V ücudunda A ntropolojik ve Yiizeyel Buluş N oktaları, B eta Yayınları ISBN 975-486-085-8, İstanbul, 1989. 18. MOORE KL . Clinically O riented A natom y, Second ed Williams a n d Wilkins, B altim ore, L o n d o n ,1985. 19. ODAR İ V . A natom i D ers Kitabı, 9. Baskı Cilt 1,2 Ankara, 1975. 20. PANSKY B . Review of G ross A natom y, M acm illan P ub Co Inc N ew York, T oronto, London, 1979. 21. ROMANES GJ . C unningham 's M anual o f Practical Anatom y, Volume 1, 3 ELBS Low-Priced Edition, O xford, 1992. 22. SMİTH JW, MURPHY TR, LOWE KG . Regional A natom y Illustrated, Churchill Livingstone, Edinburg, London, 1983. 23. SNELL RS . Clinical A natom y for M edical Students, Second ed Little B row n a n d C om pany, B oston, 1981. 24. TERMINALOGIA ANATOMICA, International A natom ical Term inology. Thim e, Stuttgart, N ew York 1998. 25. THİBODEAU GA, PATTON KT . A natom y an d Physiology, Second ed M osby, T oronto, London, 1993. 26. TOPRAK M . A natom i Tıp Terim leri Tem el Kılavuzu, İ Ü C errahpaşa Fak Yayını, İstanbul, 1982. 27. TOPRAK M, AKICIN SM . G enel A natom i Term inolojisi ve Kullanım Özellikleri, İ Ü Yayını ISBN 975-404-307-8 İstanbul 1993. 28. VURAL F ve ark. A natom i Atlası, Birol A Ş, stanbul, 1994. 29. YILDIRIM M . Tem el İnsan Anatom isi, Beta Yayınları, İstanbul, 1990. 30. YILDIRIM M, TOPRAK M . Klinik Y önleri ile O to n o m Sinir Sistemi, İ.Ü .C errahpaşa Tıp Fakültesi Yayını İstanbul, 1995. 31. YILDIRIM M . İnsan V ücu d u n d a B ulunan Bazı O rganların O to n o m İnnervasyonları, İstanbul, 1993. 32. YILDIRIM M . İnsan Anatom isi, 5. Baskı N obel Tıp ICİtabevleri, ISBN 975-420-050-5 İstanbul, 2000 33. YILDIRIM M . T opografik Anatom i, 1. Baskı, N obel Tıp ICİtabevleri, ISBN 975-420-049-1 İstanbul, 2000 34. YILDIRIM M . Tem el N öroanatom i, 1. Baskı, N obel Tıp ICİtabevleri, ISBN 975-420-054-8 İstanbul, 2000 35. ZEREN Z . ICısa Sistem atik İnsan Anatomisi, Serm et M atbaası İstanbul, 1971. 36. ZUCICERMAN L . A New System o f A natom y A D issector's G uide an d Atlas, Second Edition, O xford University Press, O xford, 1981. 37 . WiLSON KJW . A natom y an d Physiology in Healt an d Illness, Churchill Livingstone, London, N ew York, 1987. 2. 3. 4. 5.

95

96 ■ A N A T O M İD E BAŞARI

NOTLAR

M. YILDIRIM ■ 97

NOTLAR

98

m

ANATOMİDE B

A Ş

A

R

I _______________________

NOTLAR

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO