Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

May 5, 2017 | Author: Renata Szczepańska | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 Przegląd projektów ośrodków pomocy społecznej rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu S...

Description

Przegląd projektów ośrodków pomocy społecznej rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Przegląd projektów oĞrodków pomocy spoáecznej rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Spoáecznego Dziaáanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Wydawca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Spoáecznym Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich ul. ĩurawia 4a, 00-503 Warszawa tel. (+48 22) 693 47 63 fax. (+48 22) 693 40 71

Publikacja wspóáfinansowana ze Ğrodków europejskiego Funduszu Spoáecznego w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Przegląd projektów oĞrodków pomocy spoáecznej rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Spoáecznego – SPO RZL Dziaáania 1.5 i 1.6

WstĊp Prezentujemy PaĔstwu skrócone opisy projektów oĞrodków pomocy spoáecznej zatwierdzonych do realizacji po ocenie Komisji Oceny Projektów w ramach I edycji konkursu nastĊpujących DziaáaĔ Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (SPO RZL): 

Dziaáanie 1.5 – Promocja aktywnej polityki spoáecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka,Dziaáanie 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

Mamy nadziejĊ, Īe ta krótka publikacja stanie siĊ inspiracją w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Spoáecznego na trwające do 30 wrzeĞnia 2006 roku konkursy w ramach DziaáaĔ 1.5 i 1.6 SPO RZL. Informacje są prezentowane w ukáadzie regionalnym. W publikacji umieszczono tylko te województwa, z których projekty zostaáy pozytywnie zaopiniowane przez KomisjĊ Oceny Projektów. Beneficjenci bĊdą realizowaü zatwierdzone projekty po podpisaniu odpowiedniej umowy z Instytucją WdraĪającą.

-1-

Przegląd projektów oĞrodków pomocy spoáecznej rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Spoáecznego – SPO RZL Dziaáania 1.5 i 1.6

Informacje dla projektodawców: Maágorzata ûwikáa tel.: (22) 693 48 00, e-mail: [email protected] Magdalena Kawecka tel.: (22) 693 46 18, e-mail: [email protected] Jarosáaw Pichla tel.: (22) 693 46 19, e-mail: [email protected]

Internet: www.efs.gov.pl www.DWFefs.gov.pl

Spis treĞci: województwo kujawsko–pomorskie ............................................................................... 3 województwo mazowieckie ............................................................................................ 4 województwo Ğląskie...................................................................................................... 7 województwo warmiĔsko–mazurskie ............................................................................. 7 województwo zachodniopomorskie ................................................................................ 8

-2-

Przegląd projektów oĞrodków pomocy spoáecznej rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Spoáecznego – SPO RZL Dziaáania 1.5 i 1.6

województwo kujawsko–pomorskie Dziaáanie 1.5 SPO RZL 1. Miejski OĞrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Adres: ul. Konstytucji 3–go Maja 40 c, 87–100 ToruĔ, woj. kujawsko–pomorskie tel. 0 566 508 565 e–mail: [email protected] Tytuá projektu: „Nowe metody wspierania grup zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym w pracy socjalnej”. Gáównym celem projektu jest wypracowanie nowej formy pracy z osobami zagroĪonymi wykluczeniem spoáecznym w Toruniu. Dla osiągniĊcia zaáoĪonego celu niezbĊdne jest kompleksowe przeszkolenie 80–ciu pracowników Miejskiego OĞrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, instytucji pomocy spoáecznej Gminy Miasta ToruĔ. Szkolenia obejmowaü bĊdą nastĊpujące obszary tematyczne: Metoda Centrum AktywnoĞci Lokalnej (CAL), Praca ze spoáecznoĞcią ze szczególnym uwzglĊdnieniem grup zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym, Tworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz osób wykluczonych spoáecznie, Komunikacja interpersonalna i spoáeczna, Praca poprzez projekty, Przeciwdziaáanie wypaleniu zawodowemu oraz szkolenie praktyczne w formie wizyty studyjnej. DziĊki programowi szkoleĔ pracownicy MOPR zostaną teoretycznie i praktycznie przygotowani do planowania i wykonywania nowych zadaĔ w Ğrodowisku lokalnym na rzecz osób zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym. Realizacja projektu przyczyni siĊ do zwiĊkszenia aktywnoĞci i optymalnego wykorzystania zasobów spoáecznoĞci lokalnej oraz do rozwoju spoáeczeĔstwa obywatelskiego. Dziaáanie 1.6 SPO RZL 1. Miejski OĞrodek Pomocy Spoáecznej Adres: ul. Ogrodowa 9, 85–043 Bydgoszcz, tel. 052 321 44 20 e–mail: [email protected] Tytuá: „BYDGOSZCZANKI NA START”. Celem nadrzĊdnym projektu jest wzrost zatrudnienia kobiet z grupy zagroĪonej wykluczeniem spoáecznym, podniesienie ich statusu zawodowego i spoáecznego oraz rozwiniĊcie przedsiĊbiorczoĞci. GrupĊ docelową tworzyü bĊdzie 30 kobiet, które są staáymi Ğwiadczeniobiorcami Miejskiego OĞrodka Pomocy Spoáecznej. Dziaáania realizowane w trakcie projektu obejmują: diagnoza potencjaáu zawodowego i opracowanie indywidualnych planów dziaáania, warsztaty elastycznego podejĞcia do zawodu, doradztwo psychologiczne, warsztaty i indywidualne poradnictwo podnoszące samodzielnoĞü Īyciową, kursy szkoleniowe w zakresie: kosmetyczno–fryzjerskim, opiekunki socjalnej oraz florystyki, szkolenia w zakresie prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, kurs komputerowy, kursy jĊzyków obcych, doradztwo w zakresie rozwijania wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej, staĪe i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, zapewnienie opieki nad osobami zaleĪnymi, dotacje na podjĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej. Rezultaty projektu: x 30% beneficjentów znajdzie zatrudnienie x 10 % rozpocznie dziaáalnoĞü gospodarczą x 100% beneficjentów nabĊdzie kwalifikacje zawodowe x o 50% wzroĞnie poziom uniezaleĪnienia od pomocy spoáecznej.

-3-

Przegląd projektów oĞrodków pomocy spoáecznej rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Spoáecznego – SPO RZL Dziaáania 1.5 i 1.6

2. Miejski OĞrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Adres: Konstytucji 3–go Maja 40c, 87–100 ToruĔ, tel. 056 650 85 65 e–mail: [email protected] Tytuá: „Przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy”. Gáównym celem projektu jest przygotowanie bezrobotnych kobiet z Torunia do powrotu na rynek pracy. Dla osiągniĊcia celu konieczne bĊdzie przeprowadzenie dziaáaĔ inicjujących zmianĊ postaw beneficjentów ostatecznych. Specyfika grupy polega na jej pasywnoĞci nie tylko na rynku pracy, ale takĪe w szeroko rozumianym funkcjonowaniu w spoáeczeĔstwie. W związku z tym obok szkoleĔ bezpoĞrednio przygotowujących do wejĞcia na rynek pracy w projekcie przewidziano dziaáania aktywizujące kobiety w Īyciu kulturalnym. Grupa bĊdzie liczyáa 40 kobiet, powyĪej 35 roku Īycia, które korzystają ze wsparcia Miejskiego OĞrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, a takĪe są zarejestrowane w Powiatowym UrzĊdzie Pracy jako osoby bezrobotne. Projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi wyznaczonymi dla EFS.

województwo mazowieckie Dziaáanie 1.5 SPO RZL 1. OĞrodek Pomocy Spoáecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Adres: ul. PowstaĔców ĝląskich 9, 01–381 Warszawa woj. mazowieckie tel. 022 665 89 48 e–mail: [email protected] Tytuá projektu: „Bemowski Program Wspierania Zatrudnienia”. Program ma na celu aktywizacje zawodową osób dáugotrwale bezrobotnych poprzez: warsztaty psychologiczne, szkolenia zawodowe i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Najliczniejszą grupĊ osób bezrobotnych stanowią osoby powyĪej 40 roku Īycia, wiĊc one bĊdą gáówną grupą uczestników projektu. Program obejmie 100 osób dáugotrwale bezrobotnych (powyĪej 24 miesiĊcy). Projekt zakáada wspóápracĊ z przedsiĊbiorcami w celu poznania potrzeb rynku pracy i zapewnienia uczestnikom przygotowania zawodowego. Uczestnicy projektu, wybrani przez psychologa na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i ankiety, odbĊdą szkolenia psychologiczne, zawodowe, komputerowe oraz jĊzyka angielskiego lub niemieckiego. Odbycie przygotowania zawodowego w ramach programu uáatwi jego uczestnikom skuteczne zaprezentowanie siĊ potencjalnemu pracodawcy oraz ugruntowanie nowej wiedzy zawodowej przez co w znacznym stopniu zwiĊkszy szansĊ uczestników na zatrudnienie. W trakcie trwania projektu jego beneficjenci bĊdą otrzymywaü dodatki szkoleniowe, co poprawi ich sytuacjĊ materialną oraz bilety autobusowe. Projekt bĊdzie realizowany przy wspóápracy z UrzĊdem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz UrzĊdem Pracy m.st. Warszawy. 2. OĞrodek Pomocy Spoáecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Adres: ul. Schroegera 82, lokal nr 112 i 115, 01–824 Warszawa, woj. mazowieckie tel. 022 639 87 72 e–mail: [email protected] Tytuá projektu: „Program integracji spoáecznej i zawodowej osób zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym”. Projekt ma na celu integracjĊ spoáeczną i zawodową osób zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym. Mając rozpoznanie aktualnej sytuacji na warszawskim rynku pracy (dane z UrzĊdu Pracy z lat 2003–4) oraz moĪliwoĞci zawodowe beneficjentów ostatecznych dostrzega siĊ potrzebĊ rozszerzenia dziaáalnoĞci Klubu Pracy przy OPS Bielany poprzez realizacjĊ programu integracji spoáecznej i zawodowej osób zagroĪonych lub podlegających wykluczeniu spoáecznemu (osoby dáugotrwale bezrobotne powyĪej 24 miesiĊcy, osoby uzaleĪnione od alkoholu, które poddają siĊ procesowi leczenia lub ukoĔczyáy program terapeutyczny w placówce leczenia odwykowego do roku czasu przed

-4-

Przegląd projektów oĞrodków pomocy spoáecznej rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Spoáecznego – SPO RZL Dziaáania 1.5 i 1.6

otrzymaniem wsparcia w ramach projektu) –100 osób zamieszkujących DzielnicĊ Bielany m.st. Warszawy. Planowane dziaáania: grupowe formy pracy w oparciu o techniki aktywizujące (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, treningi umiejĊtnoĞci psychospoáecznych, grupy wsparcia, szkolenia zawodowe) indywidualne formy pracy (poradnictwo psychologiczne, prawne, informacja zawodowa, wolontariat). Partnerami w realizacji projektu bĊdą organizacje pozarządowe. 3. OĞrodek Pomocy Spoáecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Adres: Aleje NiepodlegáoĞci 138 m.3, 02–545 Warszawa woj. mazowieckie tel. 022 849 44 66 e–mail: [email protected] Tytuá projektu: „Program integracji spoáeczno–zawodowej grup szczególnego ryzyka w Dzielnicy Mokotów”. Gáównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i spoáeczna grup zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym. Cel ten zostanie osiągniĊty dziĊki rozszerzeniu dziaáalnoĞci Klubu Pracy (organizowanego przez OPS Mokotów) o program wsparcia osób, które są dáugotrwale bezrobotne (powyĪej 24 miesiĊcy – nieprzerwanie od momentu ostatniej rejestracji) zamieszkujących dzielnicĊ Mokotów. W ramach wsparcia przewiduje siĊ: 1. Dziaáania mające na celu integracjĊ spoáeczną, ksztaácące umiejĊtnoĞü radzenia sobie w trudnych sytuacjach, prowadzące do zwiĊkszenia samodzielnoĞci (szkolenia, warsztaty, poradnictwo). 2. Diagnozowanie potencjaáu zawodowego oraz moĪliwoĞci jego rozwoju (warsztaty, poradnictwo psychologiczne i spoáeczne). Dziaáania towarzyszące – zapewnienie opieki nad dzieümi. 4. OĞrodek Pomocy Spoáecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Adres: ul. Korkowa 119/123, 04–519 Warszawa, woj. mazowieckie tel. 022 613 38 94 e–mail: [email protected] Tytuá projektu: „Máodzi, aktywni, atrakcyjni zawodowo – wreszcie potrzebni”. Projekt skierowany jest do 40 mieszkaĔców Dzielnicy Wawer w wieku: 18 – 24 lat, zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym, nie uczących siĊ, nie pracujących, nie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Celem projektu jest reintegracja spoáeczna i zawodowa máodzieĪy, podniesienie samooceny, kwalifikacji i aktywnoĞci w poszukiwaniu pracy. W ramach projektu przewidziane są staĪe zawodowe dla uczestników. Projekt rozpocznie siĊ konferencją z udziaáem pracodawców we wspóápracy z UP, której celem bĊdzie przedstawienie korzyĞci dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne (np. uczestników projektu) oraz aktywizacja spoáecznoĞci lokalnej w zakresie przeciwdziaáania wykluczeniu spoáecznemu, a takĪe pozyskanie pracodawców, u których máodzieĪ odbywaü bĊdzie staĪe. Na projekt skáadają siĊ takĪe bloki tematyczne: Blok A–podniesienie samooceny uczestników poprzez treningi umiejĊtnoĞci spoáecznych, grupĊ wsparcia i indywidualne konsultacje z psychologiem. Blok B– aktywizacja zawodowa czyli warsztaty aktywizacji zawodowej i indywidualne konsultacje w Klubie Pracy. Blok C: – kursy zawodowe i staĪe. 5. OĞrodek Pomocy Spoáecznej Dzielnicy Wesoáa m. st. Warszawy Adres: ul. 1 Praskiego Puáku 21 A, 05–075 Warszawa – Wesoáa, woj. mazowieckie tel. 022 773 44 12 e–mail: [email protected]

-5-

Przegląd projektów oĞrodków pomocy spoáecznej rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Spoáecznego – SPO RZL Dziaáania 1.5 i 1.6

Tytuá projektu: „Program integracji spoáeczno–zawodowej dáugotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoáa”. Celem projektu jest integracja spoáeczna i zawodowa osób dáugotrwale bezrobotnych, zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym. Mając rozpoznanie aktualnej sytuacji na warszawskim rynku pracy (dane z UrzĊdu Pracy z lat 2002–2004) oraz oczekiwaĔ i moĪliwoĞci zawodowych ostatecznych beneficjentów dostrzegamy potrzebĊ uzupeánienia dziaáalnoĞci nowopowstaáego Klubu Pracy przy OPS Wesoáa poprzez realizacjĊ programu integracji spoáeczno–zawodowej osób dáugotrwale bezrobotnych (powyĪej 24 miesiĊcy posiadających status osoby bezrobotnej) zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym – 80 osób zamieszkujących DzielnicĊ Wesoáa m. st. Warszawy. Dziaáania: indywidualne formy pracy (poradnictwo psychologiczne, prawne, poradnictwo zawodowe), grupowe formy pracy w oparciu o techniki aktywizujące (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, treningi umiejĊtnoĞci psychospoáecznych, grupĊ wsparcia, zewnĊtrzne szkolenia zawodowe prowadzone przez wykonawców), przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Projekt bĊdą wspierali studenci–wolontariusze "przyjaciele projektu" z Akademii Pedagogiki Specjalnej i ChrzeĞcijaĔskiej Akademii Teologicznej. 6. OĞrodek Pomocy Spoáecznej Dzielnicy ĩoliborz m.st. Warszawy Adres: ul. DembiĔskiego 3, 01–644 Warszawa, woj. mazowieckie tel: 022 833 15 21 e–mail: zolops@ops–zoliborz.waw.pl Tytuá projektu: Projekt Reintegracji Zawodowej Bezrobotnych MieszkaĔców ĩoliborza "EFEKT". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i uáatwienie powrotu na rynek pracy osobom wykluczonym spoáecznie, które korzystają ze ĞwiadczeĔ pomocy spoáecznej. Projekt obejmie dziaáaniem 90 uczestników (6 grup po 15 osób). Zostanie zrealizowany w partnerstwie z UrzĊdem Pracy w ciągu 24 miesiĊcy. Grupa docelową bĊdą stanowiü osoby bezrobotne powyĪej 24 miesiĊcy, alkoholicy, którzy poddają siĊ procesowi leczenia lub ukoĔczyli go nie póĨniej niĪ rok przed przystąpieniem do projektu (zgodnoĞü z zapisami SPO RZL). Realizowane bĊdą szkolenia z zakresu umiejĊtnoĞci aktywnego poszukiwania pracy z elementami wykorzystania Internetu, zarządzanie czasem i finansami, warsztaty „dbania o wygląd”, wiedzy o rynkach pracy w UE, przedsiĊbiorczoĞci, warsztaty zawodowe (profesjonalne sprzątanie), poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe, uzaleĪnieĔ, grupy wsparcia, klub samopomocy, poĞrednictwo pracy, wolontariat, przygotowanie zawodowe u pracodawcy. Takie dziaáania wpáyną na aktywizacjĊ uczestników i zwiĊkszą szansĊ podjĊcia przez nich zatrudnienia. Uczestnikom udostĊpniane bĊdą narzĊdzia sáuĪące poszukiwaniu pracy: ogáoszenia prasowe, telefon, faks, ksero, Internet. 7. Zakáad Doskonalenia Zawodowego w Páocku (projekt realizowany przez organizacjĊ pozarządową na rzecz pracowników oĞrodków pomocy spoáecznej) Adres: ul. UáaĔska 1, 09–402 Páock, woj. mazowieckie tel. 024 262 86 89 e–mail: biuro@zdz–plock.com.pl Tytuá projektu: „Zacznij od siebie”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 720 pracowników pomocy spoáecznej poprzez umoĪliwienie im uzyskania specjalizacji I stopnia, koĔczącej siĊ egzaminem paĔstwowym i otrzymaniem dyplomu. Zorganizowane zostaną szkolenia zawodowe na terenie woj. mazowieckiego (Warszawa, Páock, Ciechanów) i áódzkiego (àódĨ, Kutno) prowadzone przez ZDZ w Páocku. Wnioskodawca zrealizuje projekt w dwóch edycjach, tj. áącznie 23 grupy szkoleniowe (720 osób). Program szkoleniowy

-6-

Przegląd projektów oĞrodków pomocy spoáecznej rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Spoáecznego – SPO RZL Dziaáania 1.5 i 1.6

obejmuje 9 moduáów (tj.345 godz.) wg rozporządzenia MGiPS z dnia 4.10.04 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Przygotowany przez nas program uzyskaá akredytacjĊ Ministerstwa Polityki Spoáecznej. Szkolenia odbywaü siĊ bĊdą Ğrednio dla kaĪdej grupy 2 razy w m–cu (piątek, sobota, niedziela). WdroĪenie projektu przyczyni siĊ do realizacji celów zawartych w Uzupeánieniu Programu SPO RZL Dziaá.1.5. Nabyte umiejĊtnoĞci i kwalifikacje zawodowe poprawią jakoĞü Ğwiadczonego wsparcia na rzecz osób zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym, przyczynią siĊ do bardziej kompleksowej realizacji zadaĔ okreĞlonych w ustawie z dnia 12.03.04 r. o pomocy spoáecznej oraz powstania nowoczesnej infrastruktury usáug integracyjno–socjalnych.

województwo Ğląskie Dziaáanie 1.6 SPO RZL 1. OĞrodek Pomocy Spoáecznej w Rybniku Adres: ul. ĩuĪlowa 25, 44–200 Rybnik, woj. Ğląskie tel. 032 422 11 11 e–mail: [email protected] Tytuá projektu: "KOBIETA AKTYWNA – KOBIETĄ JUTRA". Podstawowym celem projektu jest ograniczenie dáugotrwaáego bezrobocia wĞród kobiet – korzystających ze ĞwiadczeĔ pomocy spoáecznej lub / i zarejestrowanych w PUP powyĪej 24 miesiĊcy. Cel zostanie osiągniĊty poprzez zorganizowanie dla beneficjentek projektu przygotowania zawodowego, szkoleĔ uzupeániających posiadane kwalifikacje lub pozwalających na zdobycie nowych umiejĊtnoĞci zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy z uwzglĊdnieniem specyfiki rozwiązywanego problemu. W dziaáaniach nacisk poáoĪony bĊdzie na: odpowiedni wybór beneficjentek, aktywizacjĊ kobiet, przeáamanie stereotypów przekazywania záych wzorców (biernoĞü, apatia, negacja) máodemu pokoleniu, aktywne uczestnictwo beneficjentek i partnerów w zarządzaniu, realizowaniu, wdraĪaniu i upowszechnianiu dziaáaĔ uáatwiających powrót na lokalny rynek pracy, wyzwolenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, uzupeánienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejĊtnoĞci zawodowych, przygotowanie zawodowe u pracodawcy i zdobycie praktycznych umiejĊtnoĞci zawodowych oraz ksztaátowanie atmosfery równych szans i zachĊty do zatrudniania osób z grup ryzyka.

województwo warmiĔsko–mazurskie Dziaáanie 1.5 SPO RZL 1. Miejski OĞrodek Pomocy Spoáecznej Adres: ul. Góreckiego 7, 11–100 Lidzbark WarmiĔski, woj. warmiĔsko–mazurskie tel. 089 767 23 57 e–mail: [email protected] Tytuá projekt: Reintegracja spoáeczna i zawodowa "Szansa". Gáównym celem projektu jest przygotowanie osób wykluczonych spoáecznie do wejĞcia na rynek pracy, powrotu do czynnego zatrudnienia i Īycia w spoáeczeĔstwie. Realizacja celu bĊdzie siĊ odbywaáa poprzez: przywracanie umiejĊtnoĞci Īycia i prawidáowego funkcjonowania w spoáeczeĔstwie, zwiĊkszenie szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe, szkolenia aktywizujące, oferowanie pomocy w organizacji grup wsparcia oraz samopomocy a takĪe poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, umoĪliwienie podjĊcia zatrudnienia w ramach robót publicznych, staĪu u pracodawców. Beneficjentami projektu bĊdą osoby pozostające bez pracy powyĪej 24 miesiĊcy, wykluczone spoáecznie. Projekt bĊdzie realizowany w KIS dziaáającym przy MOPS w Lidzbarku WarmiĔskim. Projekt obejmuje swym zasiĊgiem dziaáania profilaktyczne, osáonowe, aktywizujące, ma charakter dáugofalowy i uwzglĊdnia specyfikĊ Gminy, jej potrzeby oraz wypracowane strategie.

-7-

Przegląd projektów oĞrodków pomocy spoáecznej rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Spoáecznego – SPO RZL Dziaáania 1.5 i 1.6

Projekt jest zgodny z polityką równych szans kobiet i mĊĪczyzn na rynku pracy oraz z zaáoĪeniami strategii rozwoju zarządu województwa (Dziaáanie 8.2., 8.3), powiatu lidzbarskiego (Dziaáanie 6.1, 6.3), strategii rozwoju miasta (Dziaáanie 6.4 i 6.5).

województwo zachodniopomorskie Dziaáanie 1.5 SPO RZL 1. Gmina Brojce Adres: ul. Dáuga 48, 72–304 Brojce, woj. zachodniopomorskie tel. 091 386 11 27 e–mail: [email protected] Tytuá projektu: „Reintegracja osób zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym w Gminie Brojce”. Podstawowym celem projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji poprzez przygotowanie osób naraĪonych na wykluczenie spoáeczne do wejĞcia lub powrotu na rynek pracy i utrzymanie zatrudnienia. Realizacja projektu przewiduje trzy gáówne etapy dziaáania. Pierwszy etap to przeszkolenie grupy uczestników w kierunku nabycia podstaw teoretycznych do wykonywania zawodu stolarza. Drugi etap bĊdzie polegaá na skierowaniu przeszkolonych do przygotowania zawodowego w miejscu pracy u przedsiĊbiorców, którzy záoĪyli deklaracje uczestnictwa w projekcie. W trzecim etapie pracodawcy zatrudnią 30% przeszkolonych osób na zasadzie zawarcia umowy o pracĊ w peánym wymiarze czasu pracy, co zapewni trwaáoĞü efektów wdroĪonego projektu. Dziaáania podjĊte w projekcie pomogą osobom naraĪonym na wykluczenie spoáeczne przejĞü ze stanu marginalizacji do aktywnego uczestnictwa w Īyciu spoáecznym oraz bĊdą pomocne w przygotowaniu do efektywnego peánienia ról zawodowych. Dziaáanie 1.6 SPO RZL 1. Gmina – Miasto Koszalin Adres: Rynek Staromiejski 6–7, 75–007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie tel. 094 341 92 33 e–mail: [email protected] Tytuá: ”Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie”. Celem gáównym projektu jest udzielenie wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadzące do podniesienia ich statusu zawodowego i spoáecznego poprzez aktywizacjĊ zawodową i osobistą. Celem poĞrednim jest podniesienie ich kwalifikacji zawodowych a tym samym zwiĊkszenie szans na uzyskanie zatrudnienia. Projekt adresowany jest do kobiet dáugotrwale bezrobotnych z terenu miasta Koszalina i zakáada przeprowadzenie dwuetapowej aktywizacji zawodowej. W I etapie przeprowadzony zostanie trening interpersonalny z udziaáem psychologów i doradców zawodowych mający na celu przeáamanie barier psychologicznych wynikających z dáugotrwaáej nieobecnoĞci kobiet na rynku pracy. Na tym etapie wyznaczone zostaną dla kaĪdej z uczestniczek indywidualne ĞcieĪki zawodowe (w postaci indywidualnych planów dziaáaĔ) a w konsekwencji dobór odpowiedniego szkolenia zawodowego – II etap. Na kaĪdym etapie projektu psychologowie i doradcy zawodowi bĊdą mieli staáy kontakt z kobietami poprzez spotkania w ramach doradztwa specjalistycznego i grup wsparcia. Projekt zakáada równieĪ realizacjĊ dziaáaĔ towarzyszących w postaci opieki nad dzieümi lub innymi osobami zaleĪnymi co umoĪliwi uczestnictwo kobiet w powyĪszym projekcie. Beneficjentki projektu ponadto zostaną objĊte wsparciem psychologicznym oraz poradnictwem zawodowym. …

-8-

Wydawca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Zarz¹dzania Europejskim Funduszem Spo³ecznym ul. ¯urawia 4 a, 00-503 Warszawa tel. (+48 22) 693-47-63, fax (+48 22) 693-40-71) e-mail: [email protected] Punkt informacyjny: (+48 22) 693-43-88 www.efs.gov.pl Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdra¿ania Europejskim Funduszem Spo³ecznym ul. ¯urawia 4 a, 00-503 Warszawa tel. (+48 22) 693-59-54, fax (+48 22) 693-40-72) www.DWFefs.gov.pl

Publikacja wspó³finansowana ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.