ADG NL

February 13, 2019 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download ADG NL...

Description

ALGEMENE VOORWAARDEN MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A. Deze algemene voorwaarden (hierna: de algemene voorwaarden) bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A.U – een betaaldienstverlener die is ingeschreven in het bijzonder register van betaalinstellingen van de Banco de España onder nummer 6814 — (hierna: MGP, wij, ons), met hoofdkantoor te Madrid, 28010, C/ Miguel Ángel, nº 21, 7ª planta, en met Spaans BTW nummer A-83949222, en de natuurlijke personen (hierna: de klant (en) en u), in verband met het gebruik van de webapplicatie AMIGO PAISANO (hierna webapplicatie of AMIGO PAISANO), een geautoriseerd handelsmerk van MGP. Het betreft het gebruik van betaaldiensten op afstand, die de klant toestaan betalingsopdrachten te geven, afschriften te raadplegen en te communiceren met MGP. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een identificatie- en beveiligingssysteem dat door MGP is geïmplementeerd in de webapplicatie ter ondersteuning van de geboden diensten. De diensten worden verleend in overeenstemming met de wettelijke regelingen. 1. Interpretatie. Hetgeen is overeengekomen tussen MGP en de klant (hierna: de partijen), is vastgelegd in deze algemene voorwaarden, in de eventuele aanvullende overeenkomsten, en in de bijlagen die daaraan met instemming van beide partijen worden toegevoegd (hierna gezamenlijk: de overeenkomst). In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en andere specifieke schriftelijke afspraken (hierna: de bijzondere voorwaarden), heeft de inhoud van de bijzondere voorwaarden altijd voorrang boven deze algemene voorwaarden. Voor alle doeleinden die zijn voorzien in deze overeenkomst en voor de levering van de in deze overeenkomst genoemde diensten, worden de hierna volgende begrippen gehanteerd: a) dag of kalenderdag: alle dagen van de Gregoriaanse kalender. b) werkdag: alle dagen van de week, met uitzondering van zaterdagen en zon- en feestdagen in Nederland. c) In geval van geschil over de datum en het tijdstip van ontvangst of verzending van een communicatie tussen partijen, zal elke kennisgeving worden geacht door MGP te zijn ontvangen of verzonden op het tijdstip en de datum die blijkt uit de configuratie van de server waarop MGP haar online-serviceplatform heeft geplaatst. 2. Reikwijdte van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MGP als betaaldienstverlener aan de klant te verlenen diensten, waaronder, maar niet beperkt tot:  het verzenden van geld;  het verzenden en ontvangen van individuele, gegroepeerde, sporadisch of regelmatige, nationale en internationale overschrijvingen tussen gebruikers van betaaldiensten in elk willekeurig land ter wereld; en  de uitvoering van betalingstransacties, waarbij de telecommunicatie- of computernetwerkaanbieder uitsluitend optreedt als tussenpersoon tussen de klant en MGP.

1

3. Mechanismen ter identificatie en authenticatie. De klant dient een e-mailadres en een wachtwoord op te geven om toegang te krijgen tot de webapplicatie van MGP. MGP kan daarmee de klanten identificeren die via de webapplicatie een transactie willen verrichten. Zodra de contactgegevens zijn ingevoerd, ontvangt de klant een e-mail met een link die moet worden aangeklikt voor activatie van het gebruikersaccount. De klant dient een eenmalig te gebruiken code in te vullen die de klant ontvangt op het opgegeven mobiele telefoonnummer. MGP kan te allen tijde veranderingen aanbrengen in de vorm van identificatie en authenticatie om de beveiligingssystemen te verbeteren en aan te passen aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. MGP zal haar klanten hiervan in kennis stellen. MGP behoudt zich het recht voor om de identificatiegegevens van de klanten te controleren met gebruik van de haar ter beschikking staande middelen. De klant verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de inloggegevens te beschermen. In geval van verlies, diefstal of elk ander vermoeden of feit dat de vertrouwelijkheid in het geding zou kunnen brengen, dient de klant MGP daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Gedurende de periode dat MGP hierover niet is geïnformeerd, is MGP niet aansprakelijk voor eventueel in deze tijdspanne onrechtmatig verrichte transacties. Transacties waarbij gebruik is gemaakt van correcte inloggegevens worden beschouwd als transacties waarvoor de klant instemming heeft gegeven.

Onze web applicatie maakt gebruik van Google Places API Web Service. De applicatie, samen met de autocomplete functionaliteit deelt dezelfde quotagebruik zoals beschreven in de algemene voorwaarden. Bij het gebruik van onze web applicatie, zal de klant ook instemmen met de Servicevoorwaarden van Google. 4. Transacties en wisselkoers. Betalingsbewijs en toegang tot uitgevoerde transacties. Voor elke verrichte transactie aanvaardt u dat u, naast het overgemaakte bedrag, een bedrag dient te betalen (de commissie). Er kunnen daarnaast extra kosten van toepassing zijn, die afhankelijk zijn van de door u gekozen betalingswijze. De door u opgedragen transactie wordt pas uitgevoerd als MGP op het daartoe opgegeven rekeningnummer het betreffende bedrag (inclusief commissie en additionele kosten) heeft ontvangen. Omdat er enige tijd kan verstrijken vanaf het moment dat de klant de betalingsopdracht heeft gegeven tot het moment waarop deze opdracht daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, kunnen de relevante wisselkoersen veranderen. De klant accepteert dat de toepasselijke wisselkoers altijd de koers zal zijn die geldt op het moment dat de transactie wordt uitgevoerd, nadat MGP daartoe het bedrag heeft ontvangen, en dat eventuele koersverschillen voor beide partijen zowel positief als negatief kunnen uitpakken. Wijzigingen in de wisselkoers kunnen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden toegepast. Bij elke transactie kan de klant met onze webapplicatie een kopie van de transactie uitprinten. De klant kan ook direct op de webapplicatie de uitgevoerde transacties raadplegen, binnen de door de applicatie toegestane tijdmarges en met gebruikmaking van de verstrekte inloggegevens. MGP houdt van alle uitgevoerde transacties een register bij. Partijen komen overeen dezelfde juridische waarde te hechten aan een handgeschreven handtekening, een elektronische handtekening en elke andere vorm van handtekening in de vorm van wachtwoorden of codes die identificatie van de klant mogelijk maken. 2

5. Instemming met en machtiging tot de betalingsopdracht. Wij voeren alleen betalingsopdrachten uit met instemming van de klant. Deze instemming verloopt altijd door middel van de daartoe in de webapplicatie voorziene mechanismen, met gebruikmaking van wachtwoorden, codes en beveiligingen ter identificatie van de klant. Bij twijfel over de juistheid van de gebruikte handtekening ter bevestiging van een betalingsopdracht of de identiteit van de klant, kan MGP de uitvoering van de transactie opschorten, totdat afdoende bewijs of voldoende garanties is verkregen. Schriftelijke stukken kunnen door ons worden afgewezen indien sprake is van twijfels over de juistheid of echtheid. 6. Intrekking van de instemming. Instemming met een betalingsopdracht kan worden ingetrokken totdat gestart is met de uitvoering van de betalingsopdracht door MGP. Hiertoe dient de klant contact op te nemen met MGP. Het moment van ontvangst van een betalingsopdracht is het moment waarop de opdracht en het bijbehorende bedrag, inclusief eventuele commissies, door MGP ontvangen wordt. Gezien de geautomatiseerde uitvoering van de gegeven betalingsopdrachten, dient de klant, zodra hij een betalingsopdracht wenst in te trekken, direct contact op te nemen met MGP. MGP zal zich inspannen om de uitvoering van de betreffende betalingsopdracht alsnog te annuleren. MGP kan echter, vanwege (i) de snelheid waarmee de opdrachten worden verwerkt, (ii) de betrokkenheid van derden in het proces, en (iii) eventueel de benodigde instemming van de begunstigde niet garanderen dat dit ook daadwerkelijk mogelijk is. MGP kan onkosten in rekening brengen voor het intrekken van de instemming in overeenstemming met de op het desbetreffende moment geldende tarieven. 7. Ontvangst en uitvoering van betalingsopdrachten. MGP levert via AMIGO PAISANO alleen diensten aan de klant in overeenstemming met de overeenkomst en de gegeven betaalopdracht. MGP geeft nooit advies in verband met de munteenheid waarin de transactie moet worden uitgevoerd. Als de betalingsopdracht niet is ontvangen op een werkdag, wordt de betalingsopdracht geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag. MGP kan een tijdstip vaststellen vanaf welk tijdstip elke binnenkomende betalingsopdracht geacht zal worden te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag. Wij stellen u hiervan op de hoogte. De uitvoering van betalingsopdrachten vindt plaats zodra het betreffende bedrag, inclusief commissies, door MGP is ontvangen. Na de ontvangst van een betalingsopdracht kan MGP: i. de opdracht accepteren en overgaan tot uitvoering; ii. indien MGP dit om welke reden dan ook nodig acht, vragen om extra bevestiging of aanvullende informatie van de klant; iii. indien er sprake is van problemen met de beveiliging, de betalingsopdracht blokkeren; of iv. de transactie weigeren in overeenstemming met de volgende clausule. 8. Weigering van betalingsopdrachten. Zonder enige vorm van aansprakelijkheid heeft MGP het recht de uitvoering van een betalingsopdracht te weigeren in de volgende gevallen: 1. Nalatigheid door de klant in de naleving van de vereisten en voorwaarden voor een correcte uitvoering van de betalingsopdracht in overeenstemming met deze overeenkomst. 2. Indien, voorafgaande aan de uitvoering van de betalingsopdracht, de klant aan MGP 3

3. 4. 5.

6.

niet voldoende geld beschikbaar heeft gesteld op de door MGP voorgeschreven wijze. Een aanzienlijke daling van de solvabiliteit van de klant. Indien de klant valse of onjuiste informatie verstrekt blijkt te hebben. Als de uitvoering van de transactie naar het oordeel van MGP illegaal zou kunnen zijn of een inbreuk zou kunnen betekenen op de regelgeving betreffende de preventie van witwassen en financiering van terrorisme. Als MGP de weigering van de transactie noodzakelijk acht ter bescherming tegen mogelijke omstandigheden als fraude of extreme fluctuaties in de markten.

MGP zal de klant inlichten over de weigering van een betalingsopdracht, voor zover mogelijk met opgave van redenen, evenals over de procedure voor de correctie van eventuele vergissingen die kunnen hebben geleid tot de weigering. Als de afwijzing voldoende objectief gerechtvaardigd is, kan MGP de kosten van de kennisgeving aan de klant in rekening brengen in overeenstemming met de op dat moment geldende tarieven. 9. Kennisgeving van niet toegestane transacties of van incorrect uitgevoerde transacties. Zodra het de klant bekend is geworden dat er een niet-toegestane of foutieve betalingstransactie heeft plaatsgevonden, dient de klant MGP hiervan direct na ontdekking hiervan (en uiterlijk binnen 13 maanden) in kennis te stellen, opdat deze, voor zover mogelijk en op voorwaarde dat de klant de nodige onderliggende bewijsmiddelen levert, kan overgaan tot herstel. MGP zal onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane of foutieve transactie terugbetalen indien voldoende is aangetoond dat MGP een niet-toegestane of foutieve betalingstransactie heeft uitgevoerd. 10. Termijn van uitvoering en valutadatum. Bij de uitvoering van betalingen in euro’s zorgt MGP ervoor dat het bedrag van de transactie uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende werkdag na de daadwerkelijke ontvangst van de betalingsopdracht op de rekening van de betaaldienstverlener van de ontvanger is gestort. Bij betalingsopdrachten op papier kan de genoemde termijn met één werkdag worden verlengd. Bij betalingstransacties in andere valuta’s dan de euro, zal, i. als de rekening van de betaaldienstverlener van de ontvanger binnen de Europese Unie is gesitueerd, MGP ervoor zorgen dat het bedrag geaccrediteerd wordt vóór het einde van de vierde werkdag na de daadwerkelijke ontvangst van de betalingsopdracht; of ii. als de rekening van de betaaldienstverlener van de ontvanger buiten de Europese Unie is gesitueerd, MGP ervoor zorgen dat het bedrag zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de rekening van bestemming wordt gestort. De betaaldienstverlener van de ontvanger is er verantwoordelijk voor dat het bedrag van de betalingstransactie ter beschikking komt van de ontvanger zodra dat bedrag op de rekening van de betaaldienstverlener is gestort. MGP aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. 11. Beveiliging. De toegang van de klant tot de overeengekomen betaaldiensten via AMIGO PAISANO komt tot stand door middel van de bovengenoemde beveiligingsmethoden van identificatie, authenticatie en autorisatie, met eenmalige, persoonlijke en onoverdraagbare toegangscodes die de elektronische handtekening vormen. De webapplicatie biedt een adequate manier om wachtwoorden en toegangsinformatie van 4

het gebruikersaccount van de klant te herstellen in geval van verlies, blokkering of diefstal. Het gebruik van de beveiligingsmethoden van toegang en de beveiliging van de diensten wordt beschreven in de instructies die de klant van MGP ontvangt in verband met de overeengekomen diensten. Deze instructies kunnen worden verstrekt op elektronische of telefonische wijze, tegelijkertijd met de informatie over de noodzakelijke formaliteiten voor het afsluiten van een overeenkomst, het verrichten van een transactie of het raadplegen of ontvangen van bepaalde gegevens. De klant dient de wachtwoorden, toegangscodes, de elektronische handtekening en iedere andere vorm van elektronische beveiliging die hij krijgt van MGP voor het gebruik van de diensten, zorgvuldig te bewaren, en te waken voor een correct en strikt vertrouwelijk gebruik daarvan. De klant verplicht zich tot de naleving van alle richtlijnen en procedures voor de activering en vernieuwing van alle codes en wachtwoorden die hij, ongeacht wanneer, van MGP krijgt. In geval van verlies, diefstal of verduistering van een toegangscode of elektronische handtekening is de klant verplicht om MGP daar onmiddellijk van in kennis te stellen in overeenstemming met wat in de overeenkomst is vastgelegd. MGP zal de nodige stappen nemen voor het ongeldig maken van het wachtwoord en de elektronische handtekening. Deze gegevens kunnen door MGP worden vervangen. MGP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op grond van transacties die zijn verricht voorafgaande aan het moment van kennisname door MGP van de aangifte door de klant van verlies, diefstal of verduistering van de toegangscodes of elektronische handtekening. De klant aanvaardt de aansprakelijkheid voor de overeenkomsten, transacties of raadplegingen die worden verricht met correct gebruik van de toegangscodes en de elektronische handtekening. Daarnaast aanvaardt de klant de aansprakelijkheid en nadelige gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit elke door hem begane vergissing bij het invoeren van de nodige gegevens voor de gewenste transacties of raadplegingen. De verrichte transacties zijn geldig en hebben volledige rechtskracht als (i) de wachtwoorden en elektronische handtekeningen overeenstemmen en (ii) voldaan is aan de voorwaarden van de overeenkomst. MGP is dan geautoriseerd om over te gaan tot uitvoering van de transacties. Wanneer er een bepaald aantal achtereenvolgende fouten wordt gemaakt bij het invoeren van het wachtwoord of de elektronische handtekening, kan MGP om veiligheidsredenen de dienstverlening blokkeren en/of het wachtwoord of de elektronische handtekening annuleren. Deze kunnen vervolgens op verzoek van de klant worden vervangen. MGP blijft gevrijwaard van elke mogelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit een onrechtmatig, incorrect of nalatig gebruik van de toegangscodes of de elektronische handtekening, of uit verlies, diefstal of verduistering, afgifte aan derden of elke andere handeling of nalatigheid van de klant of een derde, die fraude mogelijk maakt. Deze overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal en wordt door MGP bewaard. De klant kan een kopie van deze overeenkomst opvragen. Op de website waarop MGP haar producten en diensten aanbiedt zijn de procedures vermeld voor de totstandkoming van de overeenkomst en de technische middelen waarover de klant beschikt ter controle en correctie van mogelijke fouten bij de invoering van zijn gegevens. 5

12. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor de werking van de webapplicatie van MGP. MGP levert haar diensten op continue basis onder het merk AMIGO PAISANO. Tenzij de wet anders bepaalt, aanvaardt MGP geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade of nadeel, van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien in verband met de beschikbaarheid en technische continuïteit van de website. Vooral aanvaardt MGP geen aansprakelijkheid en biedt zij geen garantie voor een ononderbroken en probleemloze toegankelijkheid van deze website. MGP zal in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies, schade of nadeel van welke aard dan ook, ten gevolge van de toegang tot en het gebruik van de website, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgen voor de computersystemen en schade door de aanwezigheid van een virus. MGP zal bij technische storing alle noodzakelijke maatregelen treffen voor het herstel van haar diensten. MGP kan, steeds wanneer zij dit nodig acht, correcties, verbeteringen of aanpassingen aanbrengen op de website, zonder dat daaraan enige aanspraak of enig recht op schadevergoeding kan worden ontleend, en zonder dat dit enige erkenning van aansprakelijkheid inhoudt. MGP aanvaardt geen aansprakelijk voor enige schade of nadeel, van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit de bekendheid van onbevoegde derden met de (inlog-)gegevens van de klant en uit het gebruik dat dezen daarvan zouden kunnen maken op de website. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de toegang van onbevoegde derden vanaf zijn terminals en/of voor de gebruikmaking door onbevoegde derden van zijn toegangscodes voor de website van MGP, en voor de gevolgen daarvan. De beperking van onze aansprakelijkheid geldt niet voor zover deze in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke regelingen. 13. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor misbruik van wachtwoorden van klanten. De klant draagt de enige en exclusieve verantwoordelijkheid voor zijn wachtwoorden en identificatie- en toegangsgegevens voor de website. Tenzij de wet anders bepaalt, aanvaardt MGP geen aansprakelijkheid voor enig misbruik van de toegangsgegevens van de klant om in te loggen op de website, noch voor de gevolgen, van welke aard dan ook, van een verkeerd gebruik, het verloren raken of vergeten of het ongeoorloofd gebruik ervan door onbevoegde derden. 14. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden van derden. MGP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige indirecte of ander mogelijke vorm van schade, noch voor gederfde inkomsten van de klant ten gevolge van handelingen of nalatigheden, vertragingen of gebrekkige naleving door de klant zelf of door derden, zoals, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, door andere mogelijke (bank)instellingen of betaaldienstverleners, noch ten gevolge van elke mogelijke storing of vertraging in enige vorm van verzending op elektronische wijze of per fax, of van abnormale of onvoorziene situaties of overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Evenmin aanvaardt MGP aansprakelijkheid voor een mogelijke vertraging of nalatigheid in de nakoming van verplichtingen die is toe te schrijven aan dwingendrechtelijke regelgeving of een bevel van een bevoegde autoriteit. 15. Register van transacties. De klant geeft MGP uitdrukkelijk toestemming tot het registreren en vastleggen van alle gegevens en omstandigheden van de overeenkomsten, transacties en raadplegingen in verband met de betaaldiensten, en in het bijzonder van alle handelingen die 6

worden verricht met gebruikmaking van de programmatuur en de webapplicatie die door MGP worden gebruikt op haar website. De registers met deze gegevens vormen de contractuele relatie die tot stand komt in verband met deze overeenkomst. De gegevens kunnen worden gebruikt als bewijsmiddel in een procedure die in of buiten rechte wordt ingesteld in verband met deze overeenkomst, of andere hiermee verbonden overeenkomsten. MGP verplicht zich ertoe deze gegevens te bewaren gedurende in ieder geval de wettelijk voorgeschreven periode. 16. Communicatie met de klant. Alle communicatie en mededelingen worden op elektronische wijze, via telefoon, fax of soortgelijke middelen aan de klant gestuurd. MGP is niet verplicht om kennisgevingen op papier te verzenden, tenzij dit uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen. Alle communicatie met betrekking tot de verleende diensten is beschikbaar in elektronisch formaat op een duurzame drager. 17. Wijziging van deze algemene voorwaarden. MGP kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld door ons worden gewijzigd of aangepast om te voldoen aan de relevante regelgeving. Een wijziging in deze algemene voorwaarden wordt ten minste twee maanden voor de inwerkingtreding van de wijziging per e-mail bekend gemaakt. De klant kan MGP per e-mail informeren dat de gewijzigde voorwaarden niet worden aanvaard. De klant kan de overeenkomst in dat geval tevens, voor inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden, met onmiddellijke ingang kosteloos beëindigen. Als de klant niet laat weten dat de gewijzigde algemene voorwaarden niet zijn aanvaard, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de wijziging. 18. Beëindiging van de overeenkomst. Schorsing. De klant kan deze overeenkomst op ieder moment beëindigen per e-mail of via de website, met een opzegtermijn van ten minste zeven (7) dagen. MGP kan deze overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging van de overeenkomst is niet van invloed op transacties waartoe voor het einde van overeenkomst opdracht is gegeven. MGP kan iedere transactie en/of gebruik van de betalingsdiensten en systemen door de klant blokkeren of opschorten, in geval van objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met (i) de veiligheid van het betalingssysteem, (ii) het vermoeden van niet-toegestaan of frauduleus gebruik van het betaalinstrument of (iii) het aanzienlijk toegenomen risico dat de klant niet in staat is de betalingsverplichtingen na te komen die voortvloeien uit het gebruik van het systeem waarmee over kredietruimte kan worden beschikt. 19. Privacybescherming. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens van de klant geschiedt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en met het Privacy beleid van MGP. 20. Reclameboodschappen. MGP is voornemens u via e-mail of elk willekeurig gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel, reclameboodschappen te sturen. U verklaart met dit voornemen bekend te zijn en met de ontvangst van de bedoelde reclameboodschappen in te stemmen. De klant heeft de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken door schriftelijke kennisgeving aan MGP, C/ Miguel Ángel 21, 7ª planta, 28010 Madrid, door ons een e-mail te sturen of ons te berichten via de aanwezige hulpmiddelen op de website. 21. Ontbinding. De klant, voor zover deze kan worden aangemerkt als consument kan de overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ondertekening zonder opgaaf van redenen 7

ontbinden. Hiertoe zal als datum van ondertekening de datum gelden die is vermeld in de bijlagen die door de contracthouder zijn ondertekend. Het recht van ontbinding kan worden uitgeoefend door schriftelijke kennisgeving via dit formulier, te versturen naar [email protected] De klant is verplicht om na ontbinding zo spoedig mogelijk voor de tot op het betreffende moment door MGP verleende diensten te betalen en de eventueel van MGP ontvangen bedragen terug te betalen, binnen de termijn van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf het moment van kennisgeving van de ontbinding. Het recht van ontbinding geldt niet als de overeenkomst is uitgevoerd op nadrukkelijk verzoek van de klant, mits de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding. 23. Rechts- en forumkeuze. Op deze algemene voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing, ook indien de consument in het buitenland woonachtig is. Geschillen over de interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Met de acceptatie van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met onze klachtenprocedure. U kunt bij eventuele klachten contact opnemen met de klantenservice, hetzij per telefoon op de nummers (+31) 208 086 202, hetzij per e-mail naar [email protected] (of het telefoonnummer en e-mailadres dat vermeld wordt op de website van AMIGO PAISANO). Indien de klant een consument is kunnen partijen overeenkomen zich te wenden tot consumentenarbitrage.

8

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.
SUPPORT SILO