แบบฝ กห ดค ดอ กษรญ ป น

November 13, 2016 | Author: สุรี เก่งงาน | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

1 แบบฝ กห ดค ดอ กษรญ ป น 日本語文字練習長 (ปร บปร งใหม 556) ผศ.ส เทพ น อมสว สด2 ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม ดแห งชาต ส เทพ น อมสว...

Description

แบบฝึ กหัดคัดอักษรญี่ปุ่น 日本語文字練習長 (ปรับปรุ งใหม่ 2556)

ผศ.สุเทพ น้ อมสวัสด์

1

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ สุ เทพ น้อมสวัสสดิ์

แบบฝึ กหัดคัดอักษรญี่ปุ่น - - (ฉบับปรับปรุ งใหม่ มกราคม 2556) - - กรุ งเทพฯ 2556 60 หน้า 1.ภาษาญี่ปุ่น - - ตัวอักษร - - I. ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ II. ชื่อเรื่ อง 495.61 ISBN 978 - 999 - 007 - 212 - 9 ราคา 40 บาท ผูจ้ ดั จาหน่าย ศูนย์หนังสื อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 สาขา

ศาลาพระเกี้ยว โทร.0-2218-7000-3 โทรสาร0-2255-4441 สยามสแควร์ โทร.0-2218-9881-2 โทรสาร 0-2254-9495 ม.นเรศวร จ. พิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-4 โทรสาร 0-5526-0165 ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสี มา โทร. 0-4421-6131-4 โทรสาร 0-4421-6135 ม.บูรพา จ.ชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 โทรสาร 0-3839-3239 โรงเรี ยนนายร้อย จปร. จ.นครนายก โทร. 0-3739-3023 โทรสาร 0-3739-3023 จัตุรัสจามจุรี (CHAMCHURI SQUARE) ชั้น 4 โทร. 0-2160-5301-2 โทรสาร0-2160-5304 รัตนาธิเบศร์ (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-5405 Call Center (จัดส่ งทัว่ ประเทศ) โทร. 0-2255-4433 http://www.chulabook.com

เครื อข่าย

ศูนย์หนังสื อ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชี ยงราย โทร. 0-5391-7020-4 โทรสาร 0-5391-7025 ศูนย์หนังสื อ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรี ธรรมราช โทร. 0-7567-3648-51 โทรสาร 0-7567-3652 ร้านหนังสื อบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) รามคาแหง 43/1 โทร.0-2538-2573 โทรสาร 0-2539-7091 ศูนย์หนังสื อ ม.ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย โทร.0-5377-6000 ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทร.0-4535-3140, 0-4528-8400-3 ต่อ 1803 โทรสาร 0-4535-3145

ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี โทร. 0-7735-5466, 0-7735-5654,โทรสาร 0-7735-5468 ศูนย์หนังสื อเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง โทร 0-3889-9130-2 ต่อ 331 โทรสาร 0-3889-9130 ต่อ 301 ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี โทร. 0-3642-7485-93 ร้านค้าติดต่อ แผนกขายส่ ง สาขารัตนาธิ เบศร์ (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-5405

2

คำนำ นับตังแต่ ้ หนังสือ “แบบฝึ กหัดคัดอักษรญี่ปน” ุ่ ได้ ออกสูท่ ้ องตลำดเมื่อปี 2530 เป็ นต้ นมำ ปรำกฏ ว่ำได้ รับกำรต้ อนรับอย่ำงดีจำกทังโรงเรี ้ ยนมัธยม มหำวิทยำลัยของรัฐบำลและเอกชน โรงเรี ยนสอน พิเศษ และบุคคลที่สนใจเรี ยนภำษำญี่ปนทั ุ่ ว่ ไป เวลำผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ วเป็ นเวลำ 26 ปี แล้ วที่ หนังสือเล่มนี ้ได้ พิมพ์ออกจำหน่ำย ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำรำคำหนังสือไม่ได้ ขึ ้นไปตำมรำคำของ กระดำษ เพรำะเป็ นหนังสือที่ผ้ เู ขียนลงทุนพิมพ์เองเพื่อให้ หนังสือมีรำคำเหมำะสม และผู้ใช้ สว่ น ใหญ่ก็เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษำที่สนใจเรี ยนภำษำญี่ปนุ่ ในกำรปรับปรุงครัง้ ล่ำสุดคือปี 2556 นี ้ ได้ ปรับปรุงฟอนต์ตวั อักษรให้ มีควำมสวยมำกขึ ้น เพรำะ เมื่อ 20 กว่ำปี ที่แล้ วฟอนต์ภำษำญี่ปนมี ุ่ น้อย ปรับปรุงกำรเขียนเสียงของคำตำคำนะที่มีกำรเพิ่มเติม เข้ ำมำบ้ ำงเล็กน้ อย นอกนันเหมื ้ อนเดิมทุกประกำร และมีโครงกำรที่จะทำ VDO คูก่ บั หนังสือเล่มนี ้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ ทงผู ั ้ ้ สอนและผู้เรี ยนที่จะได้ ทบทวนด้ วยตนเองได้ ด้วย ขอขอบคุณอำจำรย์ Mitsuo Nakayama อดีตผู้เชี่ยวชำญภำษำญี่ปนคนแรกที ุ่ ่มลู นิธิญี่ปนส่ ุ่ งมำ เป็ นอำจำรย์ประจำที่โครงกำรภำษำ สถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ปั จจุบนั สอนอยูท่ ี่ภำควิชำภำษำญี่ปนุ่ มหำวิทยำลัยรังสิต) ถือเป็ นรุ่นแรกที่ได้ ร่วมกับผู้เขียนพัฒนำ โครงกำรสอนภำษำตังแต่ ้ นนเป็ ั ้ นต้ นมำ และหนังสือเล่มนี ้ก็นำแบบฝึ กหัดอ่ำนอักษรฮิรำงำนะที่ อำจำรย์ Nakayama ได้ ทำไว้ ให้ นกั เรี ยนของสถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำใช้ เรี ยนมำไว้ ในหนังสือ เล่มนี ้ด้ วย หวังว่ำหนังสือเล่มนี ้จะเป็ นเครื่ องมืออำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ เู รี ยนภำษำญี่ปนุ่ ส่วนดีของหนังสือ เล่มนี ้ขอมอบแด่บรู พำจำรย์ หำกมีข้อบกพร่องขอน้ อมรับด้ วยควำมยินดีเพื่อจะได้ ปรับปรุงให้ ดี ยิ่งๆขึ ้นไป ด้ วยควำมปรำรถนำดี สุเทพ น้ อมสวัสดิ์

3

เครื่ องหมำยวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์ของภำษำญี่ปนออกเสี ุ่ ยงสูงต่ำโดยใช้ เครื่ องหมำย “ เขียนไว้ ด้ำนบนตัวอักษร เช่น

かお

ออกเสียงสูง ส่วนเครื่ องหมำย “

あし

” หรื อ “

เป็ นต้ น เครื่ องหมำย “

” ที่

” แสดงว่ำพยำงค์นนั ้

” แสดงว่ำพยำงค์นนออกเสี ั้ ยงสูง แต่พยำงค์ตอ่ ไปออกเสียง

ต่ำ ภำษำกลำงที่เป็ นภำษำมำตรฐำนของภำษำญี่ปนมี ุ่ เสียงวรรยุกต์ 4 แบบคือ 1. พยำงค์แรกของแต่ละคำออกเสียงต่ำ ตังแต่ ้ พยำงค์ที่ 2 เป็ นต้ นไปทุกพยำงค์ออกเสียงสูง และถ้ ำมีคำช่วยมำกำกับหน้ ำที่ของคำเมื่อประกอบเป็ นประโยค เช่นเป็ นต้ น คำช่วยนัน้

ต้ องออกเสียงสูงด้ วย いす

いす(が)

(เก้ ำอี ้)

つくえ

つくえ(が)

(โต๊ ะ)

がくせい

がくせい(が)

(นักศึกษำ)

2. พยำงค์แรกออกเสียงต่ำ ส่วนพยำงค์ตอ่ มำทังหมดออกเสี ้ ยงสูง แต่ถ้ำมีคำช่วยมำกำกับ หน้ ำที่ของคำเมื่อประกอบเป็ นประโยค เช่นเป็ นต้ น คำช่วยนี ้จะออกเสียงต่ำ

いし

いし(が)

(ก้ อนหิน)

しかく

しかく(が)

(สี่เหลี่ยม)

3. พยำงค์แรกออกเสียงต่ำ พยำงค์กลำงออกเสียงสูง แต่พยำงค์ท้ำยออกเสียงต่ำ きせつ

(ฤดู)

めぐすり

(ยำหยอดตำ)

ばんごう

(หมำยเลข)

4. พยำงค์แรกเท่ำนันออกเสี ้ ยงสูง พยำงค์ตอ่ มำออกเสียงต่ำทังหมด ้ かぐ

(เครื่ องเรื อน)

かぞく

(ครอบครัว)

いっぷん

(หนึง่ นำที)

4

ข้ อแนะนำในกำรคัดอักษรญี่ปนุ่ 1.เนื่องจำกอักษรญี่ปนมี ุ่ วิธีลำกเส้ นต่ำงๆค่อนข้ ำงละเอียด เวลำคัดจึงควรใช้ ดนิ สอที่มีใส้ ขนำดใหญ่ มีสีเข้ มและค่อนข้ ำงนิ่ม เช่นขนำด 2B จะช่วยให้ เขียนเส้ นต่ำงๆได้ สวยชัดเจน ไม่ลื่น และไม่ควรใช้ ปำกกำลูกลื่นเขียน

2.ลำดับเส้ นมีควำมสำคัญในกำรคัดอักษรญี่ปนมำก ุ่ ดังนันควรจ ้ ำตังแต่ ้ เริ่มฝึ กคัด หำกจำผิด ตังแต่ ้ แรกจะแก้ ในภำยหลังได้ ยำก

3.ก่อนฝึ กคัดจริงควรดูลำดับเส้ นและวิธีลำกเส้ นให้ เข้ ำใจก่อน ลองใช้ นิ ้วเขียนตัวอักษรดูก่อน เพื่อให้ เข้ ำใจลำดับเส้ นแล้ วจึงเขียนด้ วยดินสอ

4.ขณะที่เขียนขอให้ มีสมำธิในกำรเขียน พยำยำมเขียนให้ ตวั บรรจงอย่ำรี บร้ อน เพรำะกำร เขียนได้ จำนวนมำกๆไม่ได้ ผลดีเท่ำกับกำรเขียนได้ น้อยแต่เขียนอย่ำงมีสมำธิ

5.เมื่อคัดได้ แล้ วควรฝึ กอ่ำนคำประสมไปด้ วยจะช่วยให้ จำตัวอักษรได้ เร็ วขึ ้น 6.กำรฝึ กอ่ำนคำประสมยังไม่ต้องกังวลเรื่ องคำแปล เพรำะจุดประสงค์หลักคือให้ อำ่ นออกเสียง ได้ ก่อน

7.อักษรที่ควรระวังคือ

เวลำฝึ กคัดไม่ควรเขียนติดกัน เพรำะตัวพิมพ์บำง ฟอนต์จะพิมพ์ตดิ กัน เรำควรเขียนตำมตัวเขียนตำมตำรำงด้ ำนขวำ き、さ、り

ตัวพิมพ์

ตัวเขียน

き さ り

き さ り

8.เนื่องจำกอักษรญี่ปนดั ุ่ ดแปลงมำจำกอักษรจีนกำรเขียนจึงเป็ นไปตำมลักษณะเดิมคือ ลำกเส้ นจำกซ้ ำยไปขวำ และบนลงล่ำง ส่วนลักษณะเส้ นจะมีอยูห่ ลักๆ 3 แบบคือ ก. เส้ นหยุด ปลำยทู่ ข. เส้ นปล่อย ปลำยแหลม ค. เส้ นตวัด ปลำยตวัดขึ ้น

い あ か

え う さ 5

く す り

สำรบัญ คำนำ เครื่ องหมำยวรรณยุกต์ ข้ อแนะนำในกำรคัดอักษรญี่ปนุ่ ตำรำงอักษรญี่ปนุ่ อักษรญี่ปนุ่ ฮิรำงำนะ 1. เสียงใส 2. เสียงขุน่ 3. เสียง ん 4. เสียงยำว 5. เสียงควบ 6. พยัญชนะซ้ อน

หน้ ำ 3 4 5 7 8 8 8 18 25 26 28 31

7. กำรใช้ じ、ぢ และ ず、づ 8. แบบฝึ กหัดอ่ำน คำตำคำนะ 1. เสียงใส 2. เสียงขุน่ 3. เสียงยำว 4. เสียงควบ 5. พยัญชนะซ้ อน วิธีเขียนทับศัพท์ กำรเขียนชื่อภำษำไทยด้ วยอักษรคำตำคำนะ กำรเทียบพยัญชนะไทยเป็ นคำตำคำนะ ประวัตผิ ้ เู ขียน

33 34 35 35 39 41 42 46 49 54 55 60

6

に ほ ん ご

おんせつ

日本語の

音節

あ か さ た な は ま や ら わ ん

い き し ち に ひ み

え け せ て ね へ めう く す つ ぬ ふ む ゆ る

が ざ だ ば ぱ

お こ そ と の ほ も よ れ そ を

ぎ じ ぢ び ぴ

ぐ ず づ ぶ ぷ

げ ぜ で べ ぺ

ご ぞ ど ぼ ぽ

7

きゃ しゃ ちゃ にゃ ひゃ みゃ

きゅ しゅ ちゅ にゅ ひゅ みゅ

きょ しょ ちょ にょ ひょ みょ

りゃ

りゅ

りょ

ぎゃ じゃ

ぎゅ じゅ

ぎょ じょ

びゃ ぴゃ

びゅ ぴゅ

びゅ ぴょ

อักษรญี่ปนุ่ อักษรที่ใช้ ในภำษำญี่ปนมี ุ่ 3 ชนิดคือ ฮิรำงำนะ คำตำคำนะ คันจิ อักษรฮิรำงำนะ 1. เสียงใส

あa いi うu えe おo か き く け こ ka

ki

ku

ke

kosa

shi

su

se

sota

chi

tsu

te

tona

ni

nu

ne

noha

hi

fu

he

homa

mi

mu

me

mo

8ya

yu

yora

ri

ru

re

roをo んn

wa

9

あa いi うu えe おo か ka き ki く ku け ke こ ko さ sa し す su せ se そ so shi あし え き こえ いす

เท้ ำ ขำ ภำพเขียน รูปภำพ ต้ นไม้ เสียง(คน สัตว์) เก้ ำอี ้

あし いし あせ そこ

うし

いし おかし くし さけ

あせ

ก้ อนหิน หิน ขนม ขนมเค็ก หวี เหล้ ำสำเก สุรำ เหงื่อ

うし かお いけ しお そこ

วัว ใบหน้ ำ หน้ ำ บ่อน ้ำ เกลือ ที่นนั่

え おかし かお き くし いけ こえ さけ しお

10

いす

1

2

3

あ い う え お か き く け こ さ し す せ 2

1

2

1

1

2 1 1

2

3

2

3

3

1 2 4

1

3

1 2 1

2

1 3 1 1 1

2

2

3 2

あ い う え お か き く け こ さ し す せ

あ い う え お か き く け こ さ し す せ

あ い う え お か き く け こ さ し す せ

1

11

そ そ そ そ แบบฝึ กหัด

★れんしゅう え

รูปภำพ

あう

พบ

いす

เก้ ำอี ้

うそ

คำโกหก

さか

ทำงลำดชัน

あき

ฤดูใบไม้ ร่วง

いし

ก้ อนหิน

さけ

เหล้ ำสำเก

しかく สี่เหลี่ยม きそく กฏ ระเบียบ あかい ดีแดง あおい สีน ้ำเงิน

★かきとり

เขียนตำมคำบอก

1.ishi

6.isu

11.okashi

2.kushi

7.ase

12.shikaku

3.kao

8.soko

13.akai

4.sake

9.ashi

14.kisoku

5.koe

10.shio

15.aoi

12

え あう いす うそ さか

あき いし さけ しかく きそく

13

あかい

あおい

た ta ち

つ て te と to

chi

tsu

な na に ni ぬ nu ね ne の no は ha ひ hi ふ fu へ he ほ ho たけ て にく つの ふね

ไม้ ใผ่ มือ เนื ้อ เขำสัตว์ เรื อ

たけ くち

くち と いぬ はたけ へた

つくえ て と

ปำก ประตู สุนขั ไร่นำ ไม่เก่ง

さかな にく いぬ

14

つくえ さかな ねこ ひ ほし

โต๊ ะ ปลำ แมว ดวงอำทิตย์ ดำว

ねこ つの はたけ ひ

ふね

へた ほし

15

2

1 3 4

た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ 2

1

1

1

1

2

1 24 3 1 2 3

2

1

1

2

1

1 2

3

1 2

4

1 32

4

1

3

1

た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ

た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ

た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ 16

แบบฝึ กหัด

★れんしゅう くち

ปำก

なつ

ฤดูร้อน

くに

ประเทศ

はた

ธง

はな

ดอกไม้

ふね

เรื อ

ほね

กระดูก

あした

พรุ่งนี ้

きせつ

ฤดูกำล

おかね

เงินตรำ

ちかてつ รถไฟใต้ ดนิ おととい วำนซืน

★かきとり

เขียนตำมคำบอก

1.te

6.neko

11.tsukue

2.to

7.uchi

12.sakana

3.kuchi

8.hoshi

13.hatake

4.inu

9.niku

14.ashita

5.tsuno

10.take

15.kisetsu

くち なつ

くに

はた はな ふね ほね あした

おととい

17

きせつ おかね ちかてつma

mi

mu

me

moya

yu

yora

ri

ru

re

roをo ん

wa まめ め ゆき とり ふろ

n ถัว่ ดวงตำ หิมะ นก อ่ำงอำบน ้ำ

みみ にもつ よる あひる かわ

หู สัมภำระ กลำงคืน เป็ ด แม่น ้ำ

18

むし やま さくら きれ ほん

หนอน แมลง ภูเขำ ดอกซำกุระ ผ้ ำ หนังสือ

まめ みみ

むし

ふろ かわ

ほん

め にもつ やま ゆき よる

19

さくら

とり あひる

きれ

1 2

3

ま 1 2 み 2 3 1 む 1 2 め 1 2 3も 3 2 1 や 1 2 ゆ 21 よ 2 1 ら 1 2 り 1 る 1 2 れ 1 ろ 2 1 わ 2 1 を3 1 ん

ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ を ん

ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ を ん

ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ を ん 20

แบบฝึ กหัด

★れんしゅう うみ

ทะเล

あめ

ฝน

ゆめ

ควำมฝั น

にわ

สวน

あたま

ศีรษะ

おつり

เงินทอน

こころ

ใจ

まくら

หมอน

わたし

ผม ฉัน

かいもの กำรซื ้อของ らいねん ปี หน้ ำ ほんもの ของแท้

★かきとり

เขียนตำมคำบอก

1.yuki

6.heya

11.nimotsu

2.mimi

7.mame

12.sakura

3.mushi

8.tori

13.watashi

4.yama

9.saru

14.kokoro

5.furo

10.kawa

15.ahiru

うみ あめ らいねん

ゆめ

にわ あたま おつり

ほんもの

21

こころ

まくら

わたし かいもの

2. เสียงขุ่น อักษรที่เป็ นเสียงใสบำงวรรคทำให้ เป็ นเสียงขุ่นได้ โดยใส่สญ ั ลักษณ์ 「 หรื อเรี ยกอีกอย่ำงหนึง่ ว่ำ (てんてん) และ 「 เรี ยกอีกอย่ำงหนึง่ ว่ำ (まる)

วรรค ka

か き く け こ

ka ki ku ke koวรรค ga

が ぎ ぐ げ ご

」(はんだくてん)หรื อ

วรรค sa ga gi gu ge go

さ し す せ そ

22

」 (だくてん)

sa sh i su se soวรรค za

ざ じ ず ぜ ぞ

z a j i z u z e z o

が ga ぎ gi ぐ gu げ ge ご go ざ za じ ji ず zu ぜ ze ぞ zo พยัญชนะวรรค が ga เมื่ออยูต่ ้ นเสียงจะออกเสียง g เช่น がくせい

นักศึกษำ

がか

จิตรกร

ぎんか

เหรี ยญเงิน

ぐんかん

เรื อรบ

げた

เกี๊ยไม้

ごはん

ข้ ำวสุก

ถ้ ำอยูห่ ลังพยัญชนะอื่นจะออกเสียงนำสิกคล้ ำยกับเสียง ง. งู เช่น めがね

แว่นตำ

くぎ

ตะปู

かぐ

เครื่ องเรื อน

りんご

แอปเปิ ล้

かぎ

กุญแจ

みぎ

ขวำ

ตัวอย่ำงคำอ่ำนเสียงขุน่ がくせい

นักศึกษำ

めがね

แว่นตำ

ぎんか

เหรี ยญเงิน

くぎ

ตะปู

ぐんかん

เรื อรบ

かぐ

เครื่ องเรื อน

がか

จิตรกร

ひげ

หนวด เครำ

ごはん

ข้ ำวสุก

りんご

แอปเปิ ล้

ざる

ตะกร้ ำ

かんじ

ตัวอักษรจีน

すずめ

นกกระจอก

かぜ

เหงื่อ

かぞく

ครอบครัว

がくせい めがね ざる

ぎんか

くぎ ぐんかん かぐ

がか ひげ ごはん りんご

かんじ すずめ かぜ かぞく げた かぎ みぎ

23

が ぎ ぐ げ ご ざ じ ず ぜ ぞ

が ぎ ぐ げ ご ざ じ ず ぜ ぞ

が ぎ ぐ げ ご ざ じ ず ぜ ぞ

が ぎ ぐ げ ご ざ じ ず ぜ ぞ

24

แบบฝึ กหัด

★れんしゅう みぎ

ขวำ

ひげ

หนวด เครำ

みず

น ้ำ

ごご

หลังเที่ยง

かざん

ภูเขำไฟ

ごぜん

ก่อนเที่ยง

かがく

วิชำเคมี

かぞく

ครอบครัว

ぎんこう ธนำคำร げんいん สำเหตุ めぐすり ยำหยอดตำ がくせい นักศึกษำ

★かきとり

เขียนตำมคำบอก

1.kugi

6.gohan

11.megane

2.hige

7.ringo

12.ginka

3.kagu

8.suzume

13.gen’in

4.zaru

9.kanji

14.gunkan

5.kaze

10.kazoku

15.gakusei

みぎ ひげ

みず

かがく

かざん

ごぜん ごご

めぐすり がくせい

25

かぞく

ぎんこう げんいん

วรรค は (ha) เปลี่ยนได้ 2 เสียงคือ เมื่อใส่เครื่ องหมำย 「 」(てんてん)จะ เปลี่ยนเป็ นเสียง (b) เมื่อใส่เครื่ องหมำย「 」(まる)จะเปลี่ยนเป็ นเสียง (p)

วรรค ta

た ち つ て と

ta ch i ts u te toวรรค da

だ ぢ づ で ど

d a j i z u d e d o

วรรค ha

は ひ ふ へ ほh a h i h u h e h o

วรรค ba

ば び ぶ べ ぼba bi bu be bo

วรรค pa

ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

p a p i p u p e p o

だ da ぢ ji づ zu で de ど do ば ba び bi ぶ bu べ be ぼ bo ぱ pa ぴ pi ぷ pu ぺ pe ぽ po ตัวอย่ำงคำอ่ำนเสียงขุน่ からだ ร่ำงกำย たばこ บุหรี่ かべ ฝำผนัง えんぴつ ดินสอ

โทรศัพท์ えび กุ้ง つぼ ไห てんぷら เทมปุระ でんわ

からだ でんわ こども たばこ えび しんぶん

26

เด็ก ลูก しんぶん หนังสือพิมพ์ でんぱ คลื่นวิทยุ さんぽ กำรเดินเล่น こども

かべ つぼ でんぱ えんぴつ

てんぷら さんぽ

27

だ ぢ づ で ど ば び ぶ べ ぼ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

だ ぢ づ で ど ば び ぶ べ ぼ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

だ ぢ づ で ど ば び ぶ べ ぼ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

だ ぢ づ で ど ば び ぶ べ ぼ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ 28

แบบฝึ กหัด

★れんしゅう えだ

กิ่งไม้

うで

แขน

ゆび

นิ ้ว

へび

งู

なべ

หม้ อ

ひだり

ซ้ ำย

でんき

ไฟฟ้ำ

こども

เด็ก ลูก

たばこ

บุหรี่

ぼいん

สระ(สะระ)

ぶんか

วัฒนธรรม

おどり

กำรเต้ นรำ

★かきとり

เขียนตำมคำบอก

1.nabe

6.kaban

11.bungaku

2.tsubo

7.karada

12.binsen

3.mado

8.tabako

13.tenpura

4.hebi

9.denwa

14.shinbun

5.yubi

10.sanpo

15.enpitsu

えだ うで

ゆび

へび なべ ひだり でんき こども たばこ

おどり

29

ぼいん

ぶんか

3. เสียง ん พยัญชนะ ん เป็ นเสียงนำสิกใช้ เป็ นตัวสะกดออกเสียงได้ 3 เสียงคือ (1) ออกเสียงแม่ กม เมื่อมีเสียง b,m,p ตำมมำ เช่น しんぶん

ほんま せんぱい

(2) ออกเสียงแม่ กน เมื่อมีเสียง d,j,n,s,t ตำมมำ เช่น しんだい かんじ おんな れんしゅう はんたい

(3) ออกเสียงแม่ กง เมื่อมีเสียง g,h,k,y,w หรื อสระตำมมำ เช่น ぶんがく ぜんはん てんき ほんや でんわ てんいん ほん

30

4. เสียงยำว วรรค あ ใช้ あ เป็ นเสียงยำว เช่น おかあさん

しいたけ

くうぐんえいが

ยกเว้ น

いい きい しい ちい…うう くう すう つう…

すうがく

วรรค え ใช้ い เป็ นเสียงยำว เช่น れいおにいさん

วรรค う ใช้ う เป็ นเสียงยำว เช่น くうき

ああ かあ さあ たあ…

おばあさん

วรรค い ใช้ い เป็ นเสียงยำว เช่น いいせいふ

おねえさん

วรรค お ใช้ う เป็ นเสียงยำว เช่นつうしん

(พี่สำว) ใช้

とけい

おおやけ とおる おおせい

น ้ำแข็ง สำธำรณะ ผ่ำน (คน)มำก

ตัวอย่ำงคำอ่ำนเสียงยำว おかあさん คุณแม่ おにいさん พี่ชำย とけい นำฬิกำ ぼうし หมวก

へいわ

めいし

せいれき

え เป็ นเสียงยำว

おう こう そう とう…

おうさま こうえん ぎんこう そうじ ろうか ★ ยกเว้ นคำต่อไปนี ้ใช้ お เป็ นเสียงยำว こおり

ゆうびん

えい けい せい てい…

けいざいふうせん

とおか おおかみ おおきい おおさか

おばあさん せんぷうき れいぞうこ ぎんこう

どうぞう

さとう

วันที่ 10 สุนขั จิ ้งจอก ใหญ่ เมืองโอซำก้ ำ

とおい

ย่ำ ยำย พัดลม ตู้เย็น ธนำคำร

おじいさん

おかあさん おばあさん おじいさん おにいさん れいぞうこ ひこうき ぼうし ぎんこう

31

もうふ

こおろぎ おおい

ふうとう ひこうき もうふ

ほうき

ไกล จิ ้งหรี ด มำก

ปู่ ตำ ซองจดหมำย เครื่ องบิน ผ้ ำห่ม

せんぷうき ふうとう

とけい

แบบฝึ กหัด

★れんしゅう

えいご ภำษำอังกฤษ へいわ สันติภำพ めいし นำมบัตร とおい ไกล けいざい เศรษฐกิจ がくせい นักศึกษำ こうつう กำรจรำจร つうしん กำรสื่อสำร ばんごう หมำยเลข ぼうえき กำรค้ ำ ぶんぷう ไวยำกรณ์ くうぐん ทหำรอำกำศ

★かきとり

เขียนตำมคำบอก

1.tokei

6.hikoki

11.okasan

2.boshi

7.futo

12.obasan

3.eigo

8.ginko

13.oniisan

4.mofu

9.bango

14.ojiisan

5.hoki

10.kotsu

15.senpuki

えいご へいわ めいし とおい けいざい がくせい こうつう ばんごう ぼうえき ぶんぽう くうぐん

32

つうしん

5. เสียงควบ พยัญชนะผสมเกิดจำกเสียงในวรรค i คือ き し ち に ひ み り ぎ じ び

ぴ ผสมกับ や ゆ よ ตัวเล็กซึง่ ต้ องเขียนให้ เล็กกว่ำตัวปกติครึ่งหนึง่

きゃ

きゅ

きょ

kya

kyu

kyo

ぎゃ

ぎゅ

ぎょ

gya

gyu

gyo

しゃ

しゅ

しょ

sha

shu

sho

じゃ

じゅ

じょ

ja

ju

jo

ちゃ

ちゅ

ちょ

cha

chu

cho

にゃ

にゅ

にょ

nya

nyu

nyo

ひゃ

ひゅ

ひょ

hya

hyu

hyo

びゃ

びゅ

びょ

bya

byu

byo

ぴゃ

ぴゅ

ぴょ

pya

pyu

pyo

みゃ

みゅ

みょ

mya

myu

myo

33

りゃ

りゅ

りょ

rya

ryu

ryo

34

ตัวอย่ำงคำอ่ำนเสียงควบ きゃくま

ห้ องรับแขก

やきゅう

เบสบอล

きょうしつ

ห้ องเรี ยน

きょうかい

โบสถ์

ぎゅうにゅう

นมวัว

にんぎょう

ตุ๊กตำ

しゃしん

รูปถ่ำย

でんしゃ

รถไฟฟ้ำ

じゅぎょう

กำรเรี ยนกำรสอน

ちゃわん

ชำมข้ ำว ถ้ วย

ちゅうしゃ

กำรฉีดยำ

じしょ

พจนำนุกรม

じゅうどう

ยูโด

べんきょう

กำรเรี ยน

こうちゃ

ชำฝรั่ง

ひゃくえん

หนึง่ ร้ อยเยน

みゃく

ชีพจร

びょういん

โรงพยำบำล

みょうじ

นำมสกุล

りゃくじ

อักษรย่อ

りょこう

กำรท่องเที่ยว

りょうり

กำรทำอำหำร อำหำร

きゃくま やきゅう きょうしつ きょうかい ぎゅうにゅう にんぎょう しゃしん でんしゃ じゅぎょう ちゃわん ちゅうしゃ じしょ じゅうどう べんきょう こうちゃ ひゃくえん みゃく びょういん みょうじ りょくじ りょこう りょうり

35

แบบฝึ กหัด

★れんしゅう せんきょ

กำรเลือกตัง้

きょねん

ปี ที่แล้ ว

げっきゅう

เงินเดือน

こうぎょう

อุตสำหกรรม

のうぎょう

เกษตรกรรม

べんきょう

กำรเรี ยน

じゅうしょ

ที่อยู่

こうじょう

โรงงำน พนักงำนขับรถ

うんてんしゅ

びじゅつかん พิพิธภัณฑ์ศิลปะ じゅうにがつ

เดือนธันวำคม

ゆうびんきょく

ที่ทำกำร

ไปรษณีย์

★かきとり

เขียนตำมคำบอก

1.kyu

6.yakyu

11.kyokai

2.hyaku

7.shashin

12.ningyo

3.jama

8.chawan

13.benkyo

4.myaku

9.myoji

14.byoin

5.isha

10.densha

15.judo

せんきょ きょねん げっきゅう こうぎょう のうぎょう うんてんしゅ びじゅつかん

じゅうしょ こうじょう

じゅうにがつ ゆうびんきょく

36

6. พยัญชนะซ้ อน พยัญชนะซ้ อนใช้ つ ตัวเล็กซึง่ ต้ องเขียนเล็กกว่ำตัวปกติประมำณครึ่งหนึง่ つ ตัวเล็กนี ้อยู่ หน้ ำพยัญชนะตัวใดก็จะทำให้ พยัญชนะตัวนันเป็ ้ นพยัญชนะซ้ อน กล่ำวคือนอกจำกจะเป็ นตัวสะกด แล้ วตัวมันยังออกเสียงอีกด้ วย พยัญชนะที่เป็ นพยัญชนะซ้ อนได้ มีด้วยกัน 4 วรรค คือเสียง k วรรค か เสียง s วรรค さ เสียง t วรรค た และเสียง p วรรค ぱ がっき がっこう けっこん せっけん てっきょう みっか きっさてん ざっし いっち やっつ きって らっぱ はっぴゃく きっぷ ほっぺた てっぽう がっき がっこう

(gakki) (gakko) (kekkon) (sekken) (tekkyo) (mikka) (kissaten) (zasshi) (itchi) (yattsu) (kitte) (rappa) (happyaku) (kippu) (hoppeta) (teppo) けっこん

เครื่ องดนตรี โรงเรี ยน กำรแต่งงำน สบู่ สะพำนเหล็ก วันที่ 3 ค็อฟฟี่ ช็อป ร้ ำนกำแฟ นิตยสำร ควำมสอดคล้ องกัน แปด แสตมป์ แตร แปดร้ อย ตัว๋ แก้ ม ปื นยำว

せっけん てっきょう

みっか きっさてん

いっち やっつ きって らっぱ はっぴゃく きっぷ ほっぺた

37

てっぽう

ざっし

แบบฝึ กหัด

★れんしゅう きって

แสตมป์

さっか

นักเขียน

いっかい

ชันที ้ ่1

はっけん

กำรค้ นพบ

いっさつ

หนึง่ เล่ม

はっせん

แปดพัน

ねったい

เขตร้ อน

こぎって

เช็ค

あさって

มะรื นนี ้

てっぽう

ปื นยำว

ほっぺた

แก้ ม

いっぷん

หนึง่ นำที

★かきとり

เขียนตำมคำบอก

1.mikka

6.gakko

11.tekkyo

2.gakki

7.kekkon

12.kissaten

3.kitte

8.sekken

13.happyaku

4.yattsu

9.hoppeta

14.roppyaku

5.zasshi

10.nettai

15.rakkasan

さっか いっかい

はっけん

いっさつ はっせん

しっぱい いっぷん らっかさん

38

ねったい こぎって あさって

7. กำรใช้

じ、ぢ

และ

じ、ぢ อ่ำนออกเสียง

ず、づ

ji เหมือนกัน และ

ず、づ อ่ำนออกเสียง

zu เหมือนกัน

โดยทัว่ ไป じ、ず ในวรรค さ ใช้ มำกกว่ำ ぢ、づ ในวรรค た ぢ、づ วรรค た มีกำรใช้ ดงั ต่อไปนี ้ 1. เมื่อเสียงใสคำโดดสองคำมำสมำสกัน เสียงแรกของคำโดดตัวหลังจะเปลี่ยนเป็ นเสียงขุน่ เช่น はな (จมูก) + ち (เลือด) → はなぢ เลือดกำเดำ わる (ไม่ดี เลว) + ちえ (ปั ญญำ ควำมฉลำด) → わるぢえ ควำมฉลำดในทำงไม่ดี ばか (คนโง่) + ちから (กำลัง) → ばかぢから มีพลังมำก ひと (คน) + つかい (กำรใช้ ) → ひとづかい กำรใช้ คน こども(เด็ก ลูก) + つれ (กำรพำไป/มำ) → こどもづれ กำรพำลูกไปด้ วย 2. ในกรณีที่มีพยัญชนะวรรคเดียวกันซ ้ำกัน 2 ตัว ตัวหลังจะเปลี่ยนเป็ นเสียงขุน่ เช่น ちち、 つつ ก็จะเขียนเป็ น ちぢ、つづ ちぢめる ทำให้ สนลง ั้ つづく ดำเนินต่อไป ต่อเนื่อง ติดต่อกัน つづる สะกด

39

8. แบบฝึ กหัดอ่ำน 1.1 ほん びん おんがく

でんき ぶんがく

1.2 さん おんな

ぎんざ じしん でんわ りんご えんぴつ

かんじ

てんぷら

はんたい 1.3 にほん

いちばん

2.1 りゃく

はんにゃ じゅう きゅう

2.2 おちゃ

きゃく じゃま ひゃく しゃしん

3.1 もっと

ちょっと いっち いっぱい

3.2 おっと

きって けっこん せっけん

3.3 いっかい うっかり

きょねん

せんきょ しゅくだい ちょくせつ

ゆっくり きっさてん

4.1 あ ああ かあ さあ

たあ… があ ざあ

だあ…

い いい きい しい

ちい… ぎい じい

ぢい

う うう くう すう

つう… ぐう ずう

づう…

え えい けい せい

てい… げい ぜい

でい

とう… ごう ぞう

どう…

きゃあ…

きゅう…

(おねえさん) お おう こう そう

きょう…

(おおい、こおり、とおい、おおさか、おおきい、おおぜい) 4.2 あ ばあい おかあさん おばあさん い いい いいん しいたけ

おにいさん

う くうき くうぐん すうがく つうしん ふうせん ゆうびん れんしゅう え れい えいが せいふ けいざい えいご がくせい

けいかん けいさつ

お りょう りょうり

せいれき

きょうと けんどう

びょういん ようふく さとう

とけい へいわ めいし せんせい

おうさま こうえん とうきょう

おとうさん ばんごう

40

คำตำคำนะ 1.เสียงใส

アa イi ウu エe オo カ キ ki ク ku ケ ke コ ko kaシ ス su セ se ソ so

sa

shi

ツ テ te ト to

ta

chi

tsu

ナ ニ ni ヌ nu ネ ne ノ no na

ハ ヒ hi フ fu ヘ he ホ ho ha

マ ミ mi ム mu メ me モ mo maユ yu

ヨ yo

ya

ラ リ ri ル ru レ re ロ ro 41

raヲo ンn

wa

42

1

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ 2

1

2

1

3 2 1 1 1 3

2

2

1 3

2

1

3

1 2

2

1

1 2

3

1 2

2

1

3

1 2 3 1

2

2

1

1

2

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ 43

12 3

タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ 1

2

3

1 2 1 2

3

1 2

2

1

1 2

1 2

1

2

4

3

1

1 2

2

1

1 1

1 3

2 4

3

タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ

タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ

タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ 44

1

マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ン 2

1 2 3

1

2

1

2

1 2

3

2

1

1 2

1 2 3 2

1

1

2

2

1

1

12 3 1 2 1

2

マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ン

マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ン

マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ン 45

2. เสียงขุ่น

ガ ga ザ za ダ da バ ba パ pa ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ

ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ

ギ gi グ gu ゲ ge ジ ji ズ zu ゼ ze デ de ビ bi ブ bu ベ be ピ pi プ pu ペ pe ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ

ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ 46

ゴ go ゾ zo ド do ボ bo ポ po

ゼ ゾ ダ デ ド バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ

ゼ ゾ ダ デ ド バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ

ゼ ゾ ダ デ ド バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ

ゼ ゾ ダ デ ド バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ 47

3. เสียงยำว เสียงยำวของคำตำคำนะใช้ เครื่ องหมำย (ー ) แทนเสียงยำว ノート สมุด マレーシア ประเทศมำเลเซีย コーヒー กำแฟ ジュース น ้ำผลไม้ スカート กระโปรง タマサート ธรรมศำสตร์

48

スポーツ ラバー カーテン

กีฬำ คูร่ ัก ผ้ ำม่ำน ม่ำน

4. เสียงควบ

キャ

キュ

キョ

kya

kyu

kyo

シャ

シュ

シェ

ショ

sha

shu

she

sho

チャ

チュ

チェ

チョ

cha

chu

che

cho

ニャ

ニュ

ニョ

nya

nyu

nyo

ヒャ

ヒュ

ヒョ

hya

hyu

hyo

ミャ

ミュ

ミョ

mya

myu

myo

リャ

リュ

リョ

rya

ryu

ryo

ギャ

ギュ

ギョ

gya

gyu

gyo

ジャ

ジュ

ジェ

ジョ

ja

ju

je

jo

49

ビャ

ビュ

ビョ

bya

byu

byo

ピャ

ピュ

ピョ

pya

pyu

pyo

ウィ

ウェ

ウォ

wi

we

wo

ツァ

ツェ

ツォ

tsa

tse

tso

クァ kwa

ティ ti

トゥ tu

ファ fa

フィ フュ fyu フェ fe フォ fo fi

ディ

デュ

di

dyu

ドゥ du 50

(ヴァ (ヴィ va) vi )

(ヴ vu)

(ヴェ (ヴォ ve) vo)

★ ウィ ウェ ウォ บำงครัง้ ใช้ ウイ ウエ ウオ คือเขียนด้ วย ウ+イ、エ、 オ ตัวใหญ่ปกติ

51

ตัวอย่ำง

wi

ウィ

ウィスキー

วิสกี้

we

ウェ

クウェート

คูเวต

wo

ウォ

ウォークマン

วอล์คแมน

she

シェ

シェフ

หัวหน้าพ่อครัว

je

ジェ

ジェット

เครื่ องบินเจต

che

チェ

チェーンマイ

เชียงใหม่

ti

ティ

パーティー

งานเลี้ยง

di

ディ

メロディー

ทานองเพลง

tu

トゥ

サートゥ

สาธุ

du

ドゥ

ドゥシット

ดุสิต

fa

ファ

ファックス

เครื่ องโทรสาร

fi

フィ

フィリピン

ฟิ ลิปินส์

fe

フェ

フェリー

เรื อยนต์ขา้ มฝาก

fo

フォ

フォー

สี่

dyu

デュ

プロデューサー ผูอ้ านวยการสร้าง

fyu

フュ

パフューム 52

น้ าหอม

ตัวอย่ำงคำอ่ำนเสียงควบ

けしゴム ノート メモ

ยางลบ สมุด การจดบันทึก

ボールペン ペンケース カッター

ドリアン ココナッツ メロン マンゴスチン

ทุเรี ยน มะพร้าว แคนตาลูป มังคุด

バナナ パパイヤ マンゴ パイナップル

กล้วย มะละกอ มะม่วง สับปะรด

ビール

เบียร์

ไอศกรี ม

ハンバーガー チョコレート

ケーキ

แฮมเบอร์ เกอร์ ช็อกโกเลต เค้ก

コーヒー ピザ

กาแฟ พิซซ่า

アイスクリー ム サラダ コーラ スパゲッティ ー ジュース パン

バン バス

รถตู้ รถเมล์

バイク タクシー

รถมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่

サッカー ピンポン バスケットボ ール

ฟุตบอล ปิ งปอง บาสเก็ตบอล

ปากกาลูกลื่น กล่องดินสอ มีด

สลัด โคล่า สปาเก็ตตี น้ าผลไม้ ขนมปัง

バドミントン แบดมินตัน เทนนิส テニス バレーボール วอลเลย์บอล

53

エアコン テレビ ラジカセ

เครื่ องปรับอากาศ โทรทัศน์ เครื่ องเล่นเทปวิทยุ

วีดีโอ ビデオ วิทยุ ラジオ コンピュータ คอมพิวเตอร์ ー

5. พยัญชนะซ้ อน พยัญชนะซ้ อนเขียนด้ วยอักษร ツ ตัวเล็กซึง่ ต้ องเขียนให้ เล็กกว่ำปกติครึ่งหนึง่ マッチ ไม้ ขีดไฟ スリッパ รองเท้ ำแตะ ベッド เตียงนอน コップ ถ้ วย แก้ ว カセット ตลับเทป ランシット รังสิต バック หลัง ブラック สีดำ ドック อูต่ อ่ เรื อ

54

55

★れんしゅう

แบบฝึ กหัด

タイ

ประเทศไทย

インド

ประเทศอินเดีย

シャツ

เสื ้อเชิ ้ต

ズボン

กำงเกง

テレビ

โทรทัศน์

ベッド

เตียงนอน

ナイフ

มีด

ノート

สมุด

カメラ

กล้ องถ่ำยรูป

バナナ

กล้ วย

ラジオ

วิทยุ

フランス ประเทศฝรั่งเศส アメリカ ประเทศอเมริ กำ イギリス ประเทศอังกฤษ サンダル รองเท้ ำแตะ ネクタイ เนคไท スリッパ รองเท้ ำแตะใส่ในบ้ ำน ハンカチ ผ้ ำเช็ดหน้ ำ

56

ナイロン

ไนล่อน

マレーシア

ประเทศมำเลเซีย

フィリピン

ประเทศปิ ลิปินส์

ボールペン

ปำกกำลูกลื่น

チンタナー

จินตนำ

ランシット

รังสิต

ソムチャーイ สมชำย インドネシア

ประเทศ

อินโดนีเซีย シンガポール ハンドバッグ

ประเทศสิงขโปร์ กระเป๋ ำถือ

バドミントン

แบดมินตัน

タイプライター

เครื่ อง

พิมพ์ดีด コンピューター

คอมพิวเตอร์

57

วิธีเขียนทับศัพท์ อักษรคำตำคำนะใช้ เขียนทับศัพท์ที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศ ยกเว้ นคำศัพท์ที่มำจำกประเทศ จีน กำรเขียนถ่ำยทอดคำศัพท์ที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศด้ วยอักษณคำตำคำนะให้ ถกู ต้ องตำมเสียง เดินนันเป็ ้ นไปได้ ยำก เพรำะเสียงสระในภำษำญี่ปนมี ุ่ น้อย คำศัพท์ที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศจึงถูก ปรับให้ เข้ ำระบบกำรออกเสียงของภำษำญี่ปนเพื ุ่ ่อให้ สำมำรถใช้ อกั ษรคำตำคำนะเขียนได้ 1. คำที่มีพยัญชนะและสระพยำงค์เดียว a/me/ri/ka ca/me/ra

pi/a/no

アメリカ

カメラ

ピアノ

อเมริกำ

กล้ องถ่ำยรูป

เปี ยโน

2. คำที่ประกอบด้ วยพยัญชนะสองตัวขึ ้นไป กำรออกเสียงและเขียนต้ องเพิ่มสระที่เหมำะสมไว้ ที่พยัญชนะตัวสุดท้ ำยเพื่อควำมสะดวกในกำรออกเสียงแบบภำษำญี่ปนดั ุ่ งต่อไปนี ้ 2.1 เสียงที่ลงท้ ำยด้ วย t,d ที่อำจจะมี e อยูด่ ้ วยแต่ไม่ออกเสียงต้ องเพิ่มสระ โอะ เข้ ำไป เช่น coat コート เสื ้อโค้ ท card カード กำร์ ด บัตร cassette カセット ตลับเทป note ノート สมุด ★ยกเว้ น salad サラダ สลัด(ผัก) 2.2 เสียงที่ลงท้ ำยด้ วย b,c(ที่ออกเสียง k), f,g,k,l,m,p,s,ts,r,v,z ที่อำจจะมี e อยู่ด้วยแต่ไม่ ออกเสียงต้ องเพิ่มสระ อุ เข้ ำไป เช่น nightclub ナイトクラブ ไนท์คลับ dynamic ダイナミック กำรเคลื่อนที่ มีพลัง scarf スカーフ ผ้ ำพันคอ bag バッグ กระเป๋ ำ ถุง smoke スモーク หมอกควัน

58

coke コーク ถ่ำนหินที่เผำจนหมดควัน wool ウール ขนสัตว์ hole ホール รู ช่อง game ゲーム เกม tape テープ เทป case ケース เรื่ อง กรณี sports スポーツ กีฬำ negative ネガチブ เชิงลบ กำรคัดค้ ำน กำรปฏิเสธ beer ビール เบียร์ size ザイズ ขนำด ★ยกเว้ น brake ブレーキ เบรก(รถ) Europe ヨーロッパ ยุโรป 2.3 เสียงที่ลงท้ ำยด้ วย ~cc(ที่ออกเสียง s) และ ~th ออกเสียงลงท้ ำยเป็ น ~ス Alice アリス อลิซ(ชื่อคน) Smith スミス สมิธ(ชื่อคน) 2.4 เสียงที่ลงท้ ำยด้ วย ~ge, ~ch ต้ องเพิ่มสระ อิ เข้ ำไป เช่น orange オレンジ ส้ ม match マッチ ไม้ ขีด 2.5 เสียง ~n เขียนเป็ น ~ん London ロンドン ลอนดอน Washington ワシントン วอชิงตัน 3. สระเสียงยำวของอักษรคำตำคำนะใช้ เครื่ องหมำย (ー ) แทนเสียงยำว 3.1 เสียงที่ลงท้ ำยด้ วย ~ar, ~er, ~ir, ~ur, ~or ที่ออกเสียง เออ เสียงภำษำญี่ปนุ่ จะออกเสียง อำ ทังหมด ้ roller ローラー ลูกกลิ ้ง

59

doctor ドクター แพทย์ bar バー บำร์ 3.2 เสียงสระคูใ่ นภำษำอังกฤษต่อไปนี ้คือ ~ee, ~ea, ~ai, ~oa, ~ou, ~au, ออกเสียงยำวดังต่อไปนี ้ ~ee, ~ea ออกเสียงเป็ นสระ อี เช่น speed スピード ควำมเร็ว seal シール กำรประทับตรำ ~oo, ~ou ออกเสียงเป็ นสระ อู เช่น spoon スプーン ช้ อน group グループ กลุม่ ~ai, ออกเสียงเป็ นสระ เอ เช่น rail レール รำงรถ ~au, ~oa ออกเสียงเป็ นสระ โอ เช่น sauce ソース น ้ำจิ ้ม road ロード ถนน สระคู่ ~au ที่มี ~r ตำมหลังจะออกเสียงเป็ นสระ อำ เช่น pearl パール ไข่มกุ heart ハート หัวใจ สระคู่ ~ou ที่มี ~r ตำมหลังจะออกเสียงเป็ นสระ โอ เช่น tournament トーナメント กำรแข่งขัน course コース เส้ นทำง สระคู่ ~oo, ~ea, ~ou,~ui ที่มีตวั สะกดตำมหลังจะออกเสียงสัน้ เช่น look ルック มอง head ヘッド ศีรษะ touch タッチ สัมผัส biscuit ビスケット ขนมปั งกรอบ

60

~oo

3.3 เสียงที่ลงท้ ำยด้ วย ~all, ~al, ~ol ออกเสียงเป็ นสระ อำ หรื อสระ โอ ซึง่ ใกล้ เคียงกับภำษำอังกฤษ เช่น hall ホール ห้ องโถง half ハーフ ครึ่ง gold ゴールド ทองคำ 3.4 คำที่มีอกั ษร ~w, ~y เป็ นทังตั ้ วสะกดและสระ ให้ เขียนตำมกำรออกเสียงของ ภำษำอังกฤษ show ショー กำรแสดง news ニュース ข่ำว copy コピー สำเนำ salary サラリー เงินเดือน 3.5 คำที่ลงท้ ำยด้ วย ~ation, ~otion ออกเสียงเป็ น ~ション intonation イントネーション เสียงสูงต่ำ motion モーション กำรเคลื่อนไหว 3.6 คำที่ลงท้ ำยด้ วย ~ire, ~yre ออกเสียงเป็ น ~イヤー hire ハイヤー กำรเช่ำ กำรจ้ ำง tyre タイヤー ยำงล้ อรถ 4. เสียงพยัญชนะซ้ อนใช้ ツ ตัวเล็กซึง่ ต้ องเขียนตัวเล็กกว่ำปกติครึ่งหนึง่ 4.1 พยัญชนะซ้ อนที่ลงท้ ำยด้ วย ~k, ~ck, ~g book ブック หนังสือ dock ドック อูต่ อ่ เรื อ socks ソックス ถุงเท้ ำสัน้ bag バッグ กระเป๋ ำ ถุง egg エーグ ไข่ 4.2 พยัญชนะซ้ อนที่ลงท้ ำยด้ วย ~x ออกเสียงเป็ น ~クス wax ワックス ขี ้ผึ ้ง six シックス หก

61

4.3 พยัญชนะซ้ อนที่ลงท้ ำยด้ วย ~tch ออกเสียงเป็ น ~ッチ match マッチ ไม้ ขีด watch ウォッチ นำฬิกำ 4.4 พยัญชนะซ้ อนที่ลงท้ ำยด้ วย ~dge ออกเสียงเป็ น ~ッジ badge バッジ เหรี ยญเข็ม เครื่ องหมำย edge エッジ ริม ขอบ 4.5 คำที่มีพยัญชนะเหมือนกัน 2 ตัวคือ ~ss, ~pp, ~tt, ~ff ซึง่ เป็ นพยัญชนะซ้ อนได้ จะเป็ นทังพยั ้ ญชนะซ้ อนและออกเสียงสระที่เหมำะสมตำมข้ อ 2 ด้ วย message メッセージ ข่ำวสำร apple アップル แอปเปิ ล้ motto モットー คำขวัญ คติพจน์ staff スタッフ ผู้ร่วมงำน ★ยกเว้ นคำเหล้ ำนี ้ butter バター เนย appeal アピール ร้ องทุกข์ approach アプローチ เข้ ำใกล้ coffee コーヒー กำแฟ assistant アシスタント ผู้ชว่ ย attraction アトラクション ควำมดึงดูดใจ 4.6 ~ss ที่อยูท่ ้ ำยคำไม่ออกเสียงเป็ นพยัญชนะซ้ อน เช่น dress ドレス เสื ้อชุดสตรี chess チェス หมำกรุก pass パス ตัว๋ ผ่ำน ตัว๋ เดือน kiss キス จูบ กำรจูบ miss ミス นำงสำว

62

กำรเขียนชื่อภำษำไทยด้ วยอักษรคำตำคำนะ กำรเขียนชื่อภำษำไทยด้ วยอักษรคำตำคำนะนัน้ ไม่ได้ เขียนตำมตัวพยัญชนะ แต่จะเขียนตำม กำรอ่ำนออกเสียงเป็ นหลัก ปั ญหำของกำรเขียนชื่อภำษำไทยด้ วยอักษรคำตำคำนะอยูท่ ี่กำรถอด เสียงภำษำไทยเป็ นอักษรโรมัน เนื่องจำกชื่อภำษำไทยส่วนมำกจะมีรำกศัพท์มำจำกบำลีสนั สกฤต แต่กำรอ่ำนออกเสียงไม่คอ่ ยจะตรงกันนัก ดังนันกำรเขี ้ ยนชื่อภำษำไทยด้ วยอักษรคำตำคำนะให้ ใกล้ เคียงกับเสียงเดิมนันต้ ้ องเขียนตำมกำรออกเสียงเป็ นหลัก ตัวอย่ำงกำรเขียนชื่อภำษำไทยด้ วยอักษรคำตำคำนะ 1.กรกช

コーラコット

2.เบญจมำศ

ベンチャマート

3.โสมอุษำ

ソームウサー

4.วิจิตรำ

ウィチットラー

5.เพชรรัตน์

ペッチャラット

6.เกียรติศกั ดิ์

キェッティサック

7.ก้ องเกียรติ

コーンキェット

8.วิโรจน์

ウィロート

9.พิชญ์จิรำ

ピッチラー

10.พจนันท์

ポッチャナン

11.จำรุวฒ ั น์

チャールワット

12.สิริลกั ษณ์

スィリラック

13.เอกอนงค์

エークアノン

14.ดวงฤดี

ドゥアンルディー

15.ปิ ยะนุช

ピヤヌット

16.สิริทิพย์

スィリティップ

63

กำรเทียบอักษรภำษำไทยเป็ นอักษรคำตำคำนะ พยัญชนะต้ น ก- ข- ค- ฆงซ- ศ- ษ- สฏ- ฐ- ฑ- ฒต- ถ- ท- ธ-

カ、キ、ク、ケ、コ ガ、ギ、グ、ゲ、ゴ サ、シ、ス、セ、ソ タ、テ、ト

ฎ- ด-

ダ、デ、ド

จ- ช- ฉ- ฌณ- นห- ฮ-

チャ、チュ、チェ、チョ

ฝ- ฟบป- ผ- พ- ภมญ- ยร- ล- ฬฤ- ฦว-

+อิ +อิ +อึ อุ +อิ +อึ อุ +อิ

スィ ティ トゥ ディ ドゥ チ

ナ、ニ、ヌ、ネ、ノ ハ、ヒ、フ、ヘ、ホ

+อะ +อิ +เอะ แอะ +โอะ เอำะファ フィ フェ フォ

バ、ビ、ブ、ベ、ボ パ、ピ、プ、ペ、ポ マ、ミ、ム、メ、モ

+อิ

ヤ、ユ、ヨ

ジ、イ

ラ、リ、ル、レ、ロ

+อิ +อึ อุ +เอะ แอะ +โอะ เอำะ64

ウィ ウ ウェ ウォ

พยัญชนะควบกล ้ำ กร- กล- ขร- คร- คลตร- ทรปร- ปล- พร- ผล- พลกว- ขว- ควพยัญชนะสะกด แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว+ラ、リ、ル、レ、ロ+ラ、リ、ル、レ、ロ+ラ、リ、ル、レ、ロ+ワ、ウィ、ウェ、ウォ

~ック ~ット ~ップ ~ン ~ン ~ム (ク)-イ (ク)-ウ、 -オ

(ク)

กำรเทียงสระภำษำไทยเป็ นคำตำคำนะ อะ อำ ア อิ อี イ อุ อึ เออะ อู อือ เออ ウ เอะ แอะ เอ แอ エ โอะ เอำะ โอ ออ オ อำ ใอ ไอ เอำ เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว

ア- イ- ウ- エ- オ-

アム★(ン) アイ アウ、アオ イア、イエ ウア

65

★กรณีมีเสียง

b,m,p ตำมมำจะออกเสียงเป็ น66

67

68

69

ประวัติผ้ เู ขียน - นักธรรมชันเอก ้ เปรี ยญธรรม ๔ ประโยค วัดชนะสงครำม รำชวรมหำวิหำร - ปริ ญญำตรี คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เอกภำษำญี่ปนุ่ - ปริ ญญำโททำงวรรณคดีและภำษำญี่ปนุ่ มหำวิทยำลัย TOKAI UNIVERSITY ประเทศ ญี่ปนุ่ โดยทุนรัฐบำลญี่ปนุ่ (MONBUSHO) ประวัติกำรทำงำน - อำจำรย์ประจำภำควิชำภำษำญี่ปนุ่ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2528 - ผู้ช่วยอธิกำรบดีศนู ย์รังสิต ฝ่ ำยบริ หำร - ผู้ช่วยอธิกำรบดีศนู ย์รังสิต ฝ่ ำยกำรนักศึกษำ - รักษำกำรรองอธิกำรบดีศนู ย์รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ - ประธำนโครงกำรภำษำสถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ - หัวหน้ ำภำควิชำภำษำญี่ปนุ่ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ - รักษำกำรผู้อำนวยกำรสถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ - กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้แทนคณำจำรย์ - ปั จจุบนั เป็ นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ระดับ 8 ผลงำน - แบบฝึ กหัดคัดอักษรญี่ปนุ่ (ศูนย์หนังสือจุฬำฯ) - Pocket Dictionary Japanese-Thai (ศูนย์หนังสือจุฬำฯ) - Japanese For College Studentsbasic Vol.1 (แปล) (KINOKUNIYA) - ไวยำกรณ์ภำษำญี่ปนเบื ุ่ ้องต้ นประกอบวิชำ JP171, JP172, JP211 - แบบฝึ กหัดคัดอักษรคันจิประกอบวิชำ JP171, JP172, JP211 - E-learning วิชำ JP171, JP172,JP211 - งำนวิจยั KOKORO ของ NATSUME SOSEKI หัวข้ อ “กำรพังทลำยของควำมคิดสมัยเมจิ” ภำษำไทยและภำษำญี่ปนุ่ - งำนวิจยั SOREKARA ของ NATSUME SOSEKI หัวข้ อ “ปั ญญำชนกับกระแสสังคมสมัยเมจิ” ภำษำญี่ปนุ่ - คันจิระดับ N5, N4 2553 (ศูนย์หนังสือจุฬำฯ) - ไวยำกรณ์ภำษำญี่ปนเบื ุ่ ้องต้ น (ฉบับสมบูรณ์) 2554 (ศูนย์หนังสือจุฬำฯ)

70

View more...

Comments

Copyright � 2017 SILO Inc.